15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003133895 2015-10-07"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γραφείο Προµηθειών Αριθ. ιακήρυξης: 25/2015 Πληροφορίες: Όλγα Ραπτοπούλου- Χρ. Τίκος Αρ. πρ.λ2/7229 Τηλ.: Γιαννιτσά Fax : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών, έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 19/1995). 2. To Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/2007) 3. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. Α 150/2007). 4. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/2005), όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 175/2005) και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 25/2007). 5. Tην απόφαση που έλαβε το ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου κατά την 36 η / (θέµα 3 ο )(Α Α : 6ΟΤ14690ΒΛ-2ΨΘ). Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση εκπόνησης τεκµηριωµένης µελέτης και επίβλεψης για την απόκτηση πιστοποίησης του συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων (Σ ΑΤ), σύµφωνα µε τις αρχές και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2200 των χώρων εστίασης (Μαγειρίου- κουζίνας τραπεζαρίας) του Γ.Ν. Γιαννιτσών, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5.900,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Ο διαγωνισµός θα γίνει την ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στο Γραφείο Προ- µηθειών του Νοσοκοµείου. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την έγκριση του σχετικού πρακτικού, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης των συµµετεχόντων. Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νό- µιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Η δαπάνη για την ανάθεση εκπόνησης τεκµηριωµένης µελέτης και επίβλεψης για την απόκτηση πιστοποίησης του συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων (Σ ΑΤ), σύµφωνα µε τις αρχές και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2200 των χώρων εστίασης (Μαγειρίουκουζίνας τραπεζαρίας) του Γ.Ν. Γιαννιτσών του θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου. ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1

2 Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου ( Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών, Τέρµα Σεµερτζίδη, Τ.Κ , τηλ , µέχρι την ηµέρα του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώ- ρα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα κατέχουν σχετική άδεια για την εκπόνηση µελετών την οποία και θα προσκοµίσουν και τον τίτλο σπουδών των αντιστοίχων ειδικοτήτων που νοµιµοποιούν τη συµµετοχή τους στη διαδικασία πιστοποίησης HACCP. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις: α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα α- ναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 κατάσταση. γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ιατάγµατος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.. 118/2007). iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.. 118/2007) iv. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται µε τη διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.. 118/2007). 2

3 β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.. 118/2007, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.. 118/2007, κατά περίπτωση. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο (επί ποινή απόρριψης) και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, µε αρίθµηση του περιεχοµένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης: 1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς ό- ρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 2. Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης-τεκµηρίωσης µε την τεχνική περιγραφή των παρεχό- µενων υπηρεσιών, το οποίο θα περιλαµβάνει µε πληρότητα και αναλυτικά, για το σύνολο των όρων του διαγωνισµού (γενικών, ειδικών, τεχνικών κ.λ.π.) όλες τις απαντήσεις προσφορές (ανά παράρτηµα, κεφάλαιο, παράγραφο κ.λ.π.), µε παραποµπή, για τεκµηρίωση, στα συνηµµένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. «βλέπε prospectus No. σελίδα») και λοιπά δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή-αντιστοιχία, µεταξύ κειµένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. Προσφορές οι οποίες στην Τεχνική Περιγραφή ή στο φύλλο συµµόρφωσης τεκµηρίωσης κ.λ.π είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισµού και αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής: Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιµή για το σύνολο του υπό ανάθεσης έργου όπως αυτό α- ναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήµατος Α. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό ανάθεσης έργου και θα βαρύνει το Νοσοκοµείο. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική υλοποίηση και εκτέλεση του έργου. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντίτιµου της ανάθεσης του έργου που θα υ- λοποίηση βάσει της τιµής της προσφοράς του µέχρι την οριστική εκτέλεση του έργου και την αποπληρωµή του. 3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.. 118/2007: 3

4 i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.. 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: α) Οι Έλληνες πολίτες: 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ε- φόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξα- µήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της ε- πίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β) Οι αλλοδαποί: 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/ ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξα- µήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 4

5 προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/ ) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. δ) Οι Συνεταιρισµοί: Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ του Π.. 118/2007. ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκρι- µένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. ii. Τα κατωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ. 1 και 2 του Π.. 118/2007: α) Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. β) Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις παρόµοιων έργων των τριών τελευταίων ετών. Οι αναθέσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, ενώ, εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν τέτοια, µε υπεύθυνη δήλωση του α- γοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 4. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών ε- µπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, 5

6 επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) µέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά του. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.. 118/ Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 9. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις προσφερόµενες τιµές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους ό- ρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.. 118/2007). ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το πρακτικό του διαγωνισµού υποβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό και κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.. 118/2007, που υποβάλλονται από τον µειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (010%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 6

7 2. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της ιοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισµού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001). ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Ο ανάδοχος πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και απo κάθε δικαίωµα πoυ απορρέει απo αυτήν, µε απόφαση τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. του Νοσοκοµείου, ύστερα απo γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε και υλοποίησε τις εργασίες αυτές µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του. 2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: - Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή εργασίες δεν εκτελέσθηκαν µε ευθύνη του Νοσοκοµείου. - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα ανάθεσης του έργου µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία εκτέλεση και υλοποίηση των εργασιών γίνεται δεκτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.. 118/ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Το τιµολόγιο για την παρεχόµενη υπηρεσία θα εξοφληθεί από το Νοσοκοµείο. Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, υπολογιζόµενων από την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 7

8 3. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 4. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκοµείο. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν µπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκοµείου, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου και των Ν.Π..., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/1995. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύµβαση που θα υπογραφεί µετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισµού, αρµόδια είναι τα ικαστήρια της. Τα παραρτήµατα: Α (Τεχνικές προδιαγραφές) και Β (Σχέδιο Σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο) που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα τµή- µατα αυτής. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 22000(ΤΗΡΗΣΗΣ Σ ΑΤ) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ) Η προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 στον χώρο της κουζίνας της Μονάδας Γιαννιτσών του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας οφείλει να περιλαµβάνει τα εξής: 1. Αρχική ιαγνωστική Μελέτη ιαγνωστική µελέτη των υφιστάµενων υποδοµών και πρακτικών, που ακολουθούνται. 8

9 Έκθεση µε προτάσεις βελτίωσης των υποδοµών (κτιριακά, Η/Μ, συσκευές, θέσεις εργασίας κ.λ.π.) µε αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές καθώς και επισηµάνσεις και τυχόν διορθωτικές ενέργειες Προσδιορισµό των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 2. Εκπαίδευση Εκπαίδευση της οµάδας Ασφάλειας Τροφίµων της Μονάδας Γιαννιτσών σε θέµατα και µεθοδολογίες του προτύπου ISO 22000:2005, αλλά και σε θέµατα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής Εκπαίδευση του προσωπικού της κουζίνας (µάγειρες, τραπεζοκόµοι, α- ποθηκάριοι) της Μονάδας Γιαννιτσών σε θέµατα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 3. Σχεδιασµός και εκπόνηση εγχειριδίου του Σ..Α.Τ. µε βάση το πρότυπο προτύπου ISO 22000:2005 Σχεδιασµός και εκπόνηση του εγχειριδίου ποιότητας Σχεδιασµός διαγράµµατος ροής Αναγνώριση των κινδύνων και εκτίµηση της επικινδυνότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας Καθορισµός Κρίσιµων Σηµείων και των αντίστοιχων Κρίσιµων Ορίων στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας Καθορισµός των λειτουργικών προαπαιτούµενων καθώς και των Προαπαιτούµενων Προγραµµάτων στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας Ανάπτυξη και επικύρωση των απαιτούµενων διαδικασιών, που θα προκύψουν καθώς και των αντίστοιχων οδηγιών εργασίας Σύνταξη οδηγιών εργασίας και περιγραφών θέσεων εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στην κουζίνα του Νοσοκοµείου Σχεδιασµός και παραγωγή όλων των απαραίτητων εντύπων για την τεκ- µηρίωση του συστήµατος Εκπόνηση πλάνου δειγµατοληψιών τροφίµων, νερού και επιφανειών ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και επικύρωση του Σ..Α.Τ. Ανασκόπηση του συστήµατος Υποβολή φακέλου στον Φορέα Πιστοποίησης, που θα επιλέξει η Μονάδα Γιαννιτσών του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας Υποστήριξη του Νοσοκοµείου κατά την διενέργεια της αρχικής επιθεώρησης από τον αρµόδιο Φορέα Πιστοποίησης Υποστήριξη στην άρση τυχόν Μη Συµµορφώσεων, που θα διαπιστωθούν από τον Φορέα Πιστοποίησης κατά την αρχική επιθεώρηση 4. Παραδοτέα του έργου Στα παραδοτέα του έργου να περιλαµβάνονται: 1 ο Παραδοτέο: ιαγνωστική µελέτη των υφιστάµενων υποδοµών και πρακτικών συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 2 ο Παραδοτέο: Το εγχειρίδιο ποιότητας, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και οι προδιαγραφές ασφαλείας των προµηθευόµενων τροφίµων, τα διαγράµµατα ροής παραγωγής των προϊόντων και η ανάλυση επικινδυνότητας των διεργασιών 3 ο Παραδοτέο: Τα αναγκαία έγγραφα για την τεκµηρίωση του Σ..Α.Τ. ό- πως σύνταξη εγχειριδίου, Λειτουργικών ιαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας και Εντύπων, που θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον: οδηγίες κανόνων υγιεινής προσωπικού, οδηγίες ορθών πρακτικών, οδηγίες διαχείρισης συστή- µατος, οδηγίες εκτέλεσης ελέγχων Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου, οτιδήποτε άλλο απαιτείται από το διεθνές Πρότυπο EN ISO

10 5. Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να καθοριστούν από κοινού συναντήσεις για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος του προσωπικού του Νοσοκοµείου. Παράλληλα σε τακτική βάση σε όλη την διάρκεια του έργου και όποτε απαιτείται έκτακτα θα πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία του συµβούλου για την επίλυση τυχόν προβληµάτων, που προκύπτουν για την υλοποίηση του έργου. 6. Χρονοδιάγραµµα έργου Με την έναρξη της συνεργασίας θα πρέπει να ακολουθηθεί το κάτωθι χρονοδιάγραµµα: Αρχική ιαγνωστική Μελέτη: Μία (1) εβδοµάδα Ενέργειες συµµόρφωσης του νοσοκοµείου µε βάση τις υποδείξεις της διαγνωστικής µελέτης σε θέµατα υποδοµών και εξοπλισµού: θα εξαρτάται από την διάθεση πόρων του Νοσοκοµείου Σχεδιασµός και εκπόνηση εγχειριδίου ποιότητας, διαγραµµάτων ροής, διαδικασιών, οδηγιών εργασίας, έντυπων τεκµηρίωσης (απόδοση παραδοτέων): Τέσσερις (4) εβδοµάδες Εκπαίδευση προσωπικού: Τέσσερις (4) εβδοµάδες Εφαρµογή του συστήµατος (για την τεκµηρίωσή του) και τελική εσωτερική επιθεώρηση: Τέσσερις (4) εβδοµάδες Επιθεώρηση πιστοποίησης από τον αρµόδιο φορέα: Μία (1) ηµέρα 7. Να δηλωθεί ο Υπεύθυνος Έργου από την πλευρά του Αναδόχου, ο οποίος κατ ελάχιστο πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: Πτυχιούχος ΑΕΙ Κτηνίατρος, Γεωπόνος ή Χηµικών, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ή ισοδύναµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εξωτερικού) στην Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων και τη δηµόσια υγεία. Κάτοχος πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας για την καλή γνώση αγγλικών (κατ ελάχιστο) Πενταετή επαγγελµατική εµπειρία σε φορείς ή/ και στην υλοποίηση έργων που συνδέονται µε τον κλάδο της Υγείας Εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως Σύµβουλος ISO σε νοσοκοµείο 8. Να δηλωθούν τουλάχιστον δύο άτοµα ως µέλη της Οµάδας Έργου τα ο- ποία θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις: Πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ή ισοδύναµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εξωτερικού) σε τοµείς των Γεωτεχνικών Επιστηµών ή της ιαχείρισης Ποιότητας. Κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας για την καλή γνώση αγγλικών (κατ ελάχιστο). Εµπειρία ως µέλη Οµάδας Έργου σε τουλάχιστον δύο (2) έργα τεχνικής/ συµβουλευτικής υποστήριξης φορέων υγείας. 10

11 Για την τεκµηρίωση των παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα από όπου να προκύπτουν ευκρινώς τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων. 11

12 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Σ Χ Ε Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΟΣΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: «.» ΕΙ ΟΣ: #00.000,00 # συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 22000(ΤΗΡΗΣΗΣ Σ ΑΤ) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ) Στα Γιαννιτσά, σήµερα.., µεταξύ των συµβαλλοµένων: αφενός του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ», που εδρεύει στα Γιαννιτσά (Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Έδεσσας), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον ΤΣΙΑΜΗΤΡΟ ΗΛΙΑ ιοικητή του Νοσοκοµείου το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Το Νοσοκοµείο» και αφετέρου της εταιρίας µε την επωνυµία, ΟΥ, Α.Φ.Μ., όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ......, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Προµηθευτής», Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητά του και µετά από την υπ αριθµ. 00/ (Θέµα ο ) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, να αναθέσει στην ανωτέρω ε- ταιρεία και αυτή να αναλάβει την ανάθεση εκπόνησης τεκµηριωµένης µελέτης και επίβλεψης για την απόκτηση πιστοποίησης του συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων (Σ ΑΤ), σύµφωνα µε τις αρχές και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2200 των χώρων εστίασης (Μαγειρείου- κουζίνας τραπεζαρίας) του Γ.Ν. Γιαννιτσών µε τους κατωτέρους όρους και συµφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 199/Α/96), Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α Περιγραφή Έργου Ποσότητα Αξία Φ.Π.Α. Συνολική Αξία 1. Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών εκπόνηση τεκµηριωµένης µελέτης και επίβλεψης για την απόκτηση πιστοποίησης του συστήµατος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων (Σ ΑΤ), σύµφωνα µε τις αρχές και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2200 των χώρων εστίασης (Μαγειρίου- κουζίνας τραπεζαρίας) του Γ.Ν. Γιαννιτσών,00,00,00 Η τιµή µονάδος της υπό ανάθεσης έργου είναι για εκτέλεση του (µε ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου) στους χώρους όπως ορίζονται από την ιακήρυξη 19/2015 και περιλαµβάνει την αξία εκτέλεσης του έργου. Θα επιβαρυνθεί δε µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α ως ανωτέρω. 12

13 ΑΡΘΡΟ 2 ο Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι πιο πάνω εργασίες υπολογίζεται και συµφωνείται ρητά ότι θα εκτελεστούν από τον «ΑΝΑ- ΟΧΟ».όπως ορίζεται στην ιακήρυξη 19/2015. ΑΡΘΡΟ 3ο Αµοιβή Η αµοιβή της Εταιρίας για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσό των #00.000,00 # συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. Η αµοιβή θα καταβληθεί στο τέλος και µε την ολοκλήρωση του έργου, µετά από την έκδοση σχετικού τιµολογίου και τη θεώρηση του Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού προηγηθεί από το Νοσοκοµείο η σύνταξη δελτίου πιστοποίησης των εργασιών. Στην ανωτέρω αµοιβή συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η εταιρία θα φέρει η ίδια το βάρος των εξόδων της (δαπάνες µετακίνησης, γενικά έξοδα κλπ.) ΑΡΘΡΟ 4 ο ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Τα δικαιώµατα του «ΑΝΑ ΟΧΟΥ» ως προς την αµοιβή του εξαντλούνται στην αµοιβή του, όπως καθορίστηκε πιο πάνω, η οποία θα καταβληθεί µε τον τρόπο που συµφωνήθηκε και µε την έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών θεωρηµένου από την αρµόδια.ο.υ. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Τα µέρη θα προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τους που θα προκύψει από την παρούσα ή εξ αφορµής αυτής µε βάση την καλή πίστη. 1. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν καταστεί εφικτό, αποκλειστικά αρµόδια για κάθε διαφορά µεταξύ των µερών από και εξ αφορµής της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας του «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» και εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 6 ο Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την ανάθεση της συλλογής, µεταφοράς και διαχείρισης των µολυσµατικών απορριµµάτων, η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση αυτή, ι- σχύουν οι όροι της ιακήρυξης 25/2015 του ιαγωνισµού τα κείµενα των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου Π. 118/2007(ΦΕΚ 250Α/ ). Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και αφού διαβάστηκε, και βεβαιώθηκε υ- πογράφεται νόµιµα από τους Συµβαλλόµενους, που πήραν από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ 13