ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 CEN/CLC Guide 8 Οδηγίες CEN-CENELEC για την εφαρµογή της κοινής πολιτικής CEN για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας πατεντών (και άλλων δεσµευτικών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που βασίζονται σε ευρεσιτεχνίες) CEN-CENELEC Guidelines for Implementation of the Common IPR Policy on Patent (and other statutory intellectual property rights based on inventions) CEN CEN Guide 15 Οδηγός για την ανάπτυξη προτύπων υπηρεσιών Guidance document for the development of service standards ΕΛΟΤ ΕΝ E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/05 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία (πλατύφυλλων) - Ποιοτική ταξινόµηση - Μέρος 1: ρυς και οξιά Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 1: Oak and beech ΕΛΟΤ CEN/TS Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες αποχετεύσεις χωρίς πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Οδηγός αξιολόγησης της συµµόρφωσης Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity ΕΛΟΤ CEN/TS Ταχυδροµικές υπηρεσίες - Αυτόµατη επεξεργασία ταχυδροµικών αντικειµένων - Εντοπιστήρας ταχυδροµικών διευθύνσεων Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator ΕΛΟΤ CEN/TS Ε2 Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων µε βάση το ξύλο - Προσδιορισµός των εκποµπών στο περιβάλλον του κατεργασµένου ξύλου µε προϊόντα προστασίας - Μέρος 2: Αντικείµενα από ξύλο που έχουν εκτεθεί σε κατηγορία χρήσης 4 ή 5 (σε επαφή µε το έδαφος, γλυκό ή θαλασσινό νερό) - Εργαστηριακή µέθοδος Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method ΕΛΟΤ CEN/TS Ε2 Ταχυδροµικές υπηρεσίες - ήλωση υποβολής αλληλογραφίας Postal Services - Statement of mailing submission ΕΛΟΤ CEN/TS Τρόφιµα - Ανίχνευση αλλεργιογόνων τροφίµων µε ανοσολογικές µεθόδους - Μέρος 3: Ποσοτικός προσδιορισµός της παρουσίας φουντουκιού µε ενζυµο- ανοσολογική δοκιµή µε χρήση πολυκλωνικών αντισωµάτων και ανίχνευση πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Lowry Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 3: Quantitative determination of hazelnut with an enzyme immunoassay using polyclonal antibodies and Lowry protein detection ΕΛΟΤ CEN/TS Καύσιµα αυτοκίνησης - Παραφινικά ντήζελ καύσιµα σύνθεσης ή υδροκατεργασίας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods ΕΛΟΤ CEN/TS Συσκευασία - ιευκόλυνση ανοίγµατος - Κριτήρια και µέθοδοι δοκιµής για την αξιολόγηση συσκευασιών που προορίζονται σε καταναλωτές Packaging - Ease of opening - Criteria and test methods for evaluating consumer packaging ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Υποδήµατα - Κρίσιµες ενώσεις ενδεχόµενης παρουσίας σε υποδήµατα και συστατικά υποδηµάτων - Προσδιορισµός των οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα υλικά υποδηµατοποιίας Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of organotin compounds in footwear materials (ISO/TS 16179:2012) ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Υποδήµατα - Κρίσιµες ενώσεις ενδεχόµενης παρουσίας σε υποδήµατα και συστατικά υποδηµάτων - Προσδιορισµός φθαλικών σε υλικά υποδηµατοποιίας (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phthalates in footwear materials (ISO/TS 16181:2011) ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Υποδήµατα - Κρίσιµες ενώσεις ενδεχόµενης παρουσίας σε υποδήµατα και συστατικά υποδηµάτων - Μέθοδος δοκιµής για τον ποσοτικό προσδιορισµό του φουµαρικού διµεθυλεστέρα(dmfu) στα υλικά υποδηµατοποιίας Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine dimethyl fumarate (DMFU) in footwear materials (ISO/TS 16186:2012) ΕΛΟΤ CEN/TS Έπιπλα - Ταξινόµηση ιδιοτήτων επιφανειών Furniture - Classification for properties for furniture surfaces ΕΛΟΤ CEN/TS Προσδιορισµός της αντοχής στην ολίσθηση των πεζοδροµίων - Μέθοδος αξιολόγησης Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation ΕΛΟΤ CEN/TS Χρώµατα και βερνίκια - Υλικά επιχρίσεως και συστήµατα επιχρίσεως για ξύλα σε εξωτερικούς χώρους - Αξιολόγηση των φυσαλίδων και µικροφυσαλίδων αέρα στα επιχρίσµατα Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of air inclusions/ microfoam in coating films ΕΛΟΤ CEN/TS Χρώµατα και βερνίκια - Υλικά επιχρίσεως και συστήµατα επιχρίσεως για ξύλα σε εξωτερικούς χώρους - Αξιολόγηση της αντίστασης χρώσης ρόζων στα επιχρίσµατα ξύλου Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of knot staining resistance of wood coatings ΕΛΟΤ CEN/TS Χρώµατα και βερνίκια - Υλικά επιχρίσεως και συστήµατα επιχρίσεως για ξύλα σε εξωτερικούς χώρους - Αξιολόγηση της εκτατότητας του επιχρίσµατος µέσω εγχάραξης σε υπόστρωµα ξύλου Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a wooden substrate ΕΛΟΤ CEN/TS Οδηγίες για τους χρήστες των προτύπων EN and EN Guidelines for implementors of EN and EN ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Συσκευασία - Συσκευασίες µεταφοράς επικίνδυνων αγαθών - Συσκευασίες χύδην φορτίου (ΙBCs) από άκαµπτα σύνθετα πλαστικά - οκιµές Συµβατότητας Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Rigid plastics and plastics composite IBCs - Compatibility testing (ISO 23667:2007) CLC/TR Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Ινοοπτική πρόσβαση στον τελικό χρήστη - Κατευθυντήρια οδηγία δηµιουργίας ενός FTTX ινοοπτικού δικτύου Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre optic network ΕΛΟΤ 31092/A1 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Προσδιορισµός φυσιολογικών ιδιοτήτων - Μέτρηση θερµικής αντίστασης και αντίστασης σε υδρατµούς υπό σταθερές συνθήκες (δοκιµή θερµής πλάκας προστατευµένης έναντι εφίδρωσης) - Τροποποίηση 1 Textiles - Physiological effects - Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test) - Amendment 1 (ISO 11092:1993/Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN 117 Ε3 Συντηρητικά ξύλου - Προσδιορισµός των τοξικών δόσεων εναντίον των ειδών Reticulitermes (Ευρωπαϊκοί τερµίτες) (Εργαστηριακή µέθοδος) Wood preservatives - Determination of toxic values against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method) (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 ΕΛΟΤ EN A1 Σκάλες - Μέρος 2 : Απαιτήσεις, δοκιµές και σήµανση Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking ΕΛΟΤ EN 161+A2 Αυτόµατες βαλβίδες διακοπής παροχής για καυστήρες και συσκευές αερίου Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances ΕΛΟΤ EN 228 Ε6 Καύσιµα αυτοκινήτων - Αµόλυβδη βενζίνη - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 232 Ε3 Λουτήρες - ιαστάσεις συνδέσεων Baths - Connecting dimensions ΕΛΟΤ EN 251 Ε3 Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) - ιαστάσεις συνδέσεων Shower trays - Connecting dimensions ΕΛΟΤ EN 408:2010+A1 οµική ξυλεία - οµική και επιικολλητή ξυλεία - Προσδιορισµός ορισµένων φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων Timber structures - Structural timber and glued laminated timber - Determination of some physical and mechanical properties ΕΛΟΤ EN Ε2 Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria ΕΛΟΤ EN Ε2 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 8: Προσδιορισµός του συµβατικού ξηρού υπολείµµατος Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of the conventional dry material content ΕΛΟΤ EN 492 Ε3 Πλακίδια και εξαρτήµατα από ινοτσιµέντο - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods ΕΛΟΤ EN 494 Ε3 Σχηµατοποιηµένες πλάκες και εξαρτήµατα από ινοτσιµέντο - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods ΕΛΟΤ EN Ε3 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 1: Ορισµοί και γενικές φυσικές και µηχανικές ιδιότητες Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties ΕΛΟΤ EN Ε3 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 2: Επίπεδοι υαλοπίνακες Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass ΕΛΟΤ EN Ε3 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 3: Οπλισµένη και στιλβωµένη ύαλος Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3: Polished wired glass ΕΛΟΤ EN Ε3 (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 4: Ολκισµένες πλάκες υάλου Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass ΕΛΟΤ EN Ε3 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 5: ιακοσµητική ύαλος Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Patterned glass ΕΛΟΤ EN Ε3 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 6: Οπλισµένη διακοσµητική ύαλος Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass ΕΛΟΤ EN Ε3 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 7: Οπλισµένη ή µη οπλισµένη ύαλος σχήµατος U Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass ΕΛΟΤ EN Ε2 'Υαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 8: ιατιθέµενα και κατόπιν παραγγελίας µεγέθη Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 8: Supplied and final cut sizes ΕΛΟΤ EN 650 Ε2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Καλύµµατα δαπέδου από πολυχλωριούχο βινύλιο σε φορέα από γιούτα ή πολυεστέρα ή από πολυεστέρα σε φορέα από πολυχλωριούχο βινύλιο - Προδιαγραφές Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on a polyester felt with a polyvinyl chloride backing - Specification ΕΛΟΤ EN Ε3 Έπιπλα - Επάλληλα και υπερυψωµένα κρεβάτια για οικιακή χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ανθεκτικότητας Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength and durability requirements ΕΛΟΤ EN Ε3 Έπιπλα - Επάλληλα και υπερυψωµένα κρεβάτια για οικιακή χρήση - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής Furniture - Bunk beds and high beds - Part 2: Test methods ΕΛΟΤ EN 795 Ε2 Προστασία έναντι πτώσεων από ύψος - ιατάξεις αγκύρωσης Personal fall protection equipment - Anchor devices ΕΛΟΤ EN Ε2 Μέθοδοι δοκιµής για βοηθητικά στοιχεία τοιχοποιίας - Μέρος 5: Προσδιορισµός αντοχής σε εφελκυσµό και θλίψη και των χαρακτηριστικών φορτίου-παραµόρφωσης συνδέσµων τοίχων (δοκιµή µεταξύ δύο στοιχείων) Methods of test for ancillary components for masonry - Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test) ΕΛΟΤ EN Ε2 Μέθοδοι δοκιµής για βοηθητικά στοιχεία τοιχοποιίας - Μέρος 6: Προσδιορισµός αντοχής σε εφελκυσµό και θλίψη και των χαρακτηριστικών φορτίου-παραµόρφωσης συνδέσµων τοίχων (δοκιµή σε απλά άκρα) Methods of test for ancillary components for masonry - Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) ΕΛΟΤ EN Ε2 Μέθοδοι δοκιµής για βοηθητικά στοιχεία τοιχοποιίας - Μέρος 7: Προσδιορισµός της αντοχής σε διάτµηση και των χαρακτηριστικών φορτίου - παραµόρφωσης συνδέσµων ανθεκτικών σε διάτµηση και σε ολίσθηση (δοκιµή σε αρµό κονιάµατος µεταξύ δύο στοιχείων) Methods of test for ancillary components for masonry - Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζοµηχανές µονόπλευρης διαµόρφωσης µε περιστρεφόµενο εργαλείο - Μέρος 1: Κατακόρυφες µονοαξονικές µηχανές διαµόρφωσης Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines ΕΛΟΤ EN A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζοµηχανές µονόπλευρης διαµόρφωσης µε περιστρεφόµενο εργαλείο - Μέρος 2: Μονοαξονικές µηχανές τροφοδοτούµενες µε το χέρι ολοκληρωµένης µηχανικής προώθησης Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 2: Single spindle hand fed/ integrated fed routing machines ΕΛΟΤ EN Ε3 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζοµηχανές µονόπλευρης διαµόρφωσης µε περιστρεφόµενο εργαλείο - Μέρος 3: Μηχανές διάτρησης µε αριθµητικό έλεγχο (NC) και µηχανές φρεζαρίσµατος Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tools - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines ΕΛΟΤ EN 861+A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσµατος και εκλέπτυνσης επιφανειών Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing machines ΕΛΟΤ EN 890 Ε3 Χηµικά προϊόντα για επεξεργασία πόσιµου νερού - ιάλυµα θειικού σιδήρου (ΙΙΙ) Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate solution ΕΛΟΤ EN 892 Ε3 Εξοπλισµός ορειβασίας - υναµικά σχοινιά ορειβασίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 902 Ε2 Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού - Υπεροξείδιο του υδρογόνου Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hydrogen peroxide ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός αιωροπτερισµού - Αιωρόπτερα - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για τη δοµική αντοχή Paragliding equipment - Paragliders - Part 1: Requirements and test methods for structural strength ΕΛΟΤ EN E3 Χρώµατα και βερνίκια - Υλικά επιχρίσεως και συστήµατα επιχρίσεως για ξύλα σε εξωτερικούς χώρους - Μέρος 3: οικµή φυσικής γήρανσης Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 3: Natural weathering test ΕΛΟΤ EN A1 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 3 : Πρόσθετα για κονιάµατα τοιχοποιίας - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labelling ΕΛΟΤ EN 938 Ε2 Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού - Χλωριώδες νάτριο Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorite ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 17: Μηχανές παραγωγής επεξεργασµένου χαρτιού Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 17: Tissue making machines ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 21: Μηχανές επίστρωσης Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 21: Coating machines ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανηµάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 27: Συστήµατα χειρισµού ελάστρων χαρτιού Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 27: Roll handling systems ΕΛΟΤ EN Ε2 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία (πλατυφύλλων) - Ποιοτική ταξινόµηση - Μέρος 2: Λεύκα Hardwood round timber - Qualitative classification - Part 2: Poplar ΕΛΟΤ EN E2 οκιµές πυραντίστασης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Fire resistance tests - Part 1: General Requirements ΕΛΟΤ EN Ε2 οκιµές πυραντίστασης για τεχνικές εγκαταστάσεις - Μέρος 3: Σφραγιστικά διείσδυσης Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals ΕΛΟΤ EN 1369 Ε2 Χυτήρια - Έλεγχος µαγνητικών σωµατιδίων Founding - Magnetic particle testing ΕΛΟΤ EN A1 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για την παροχή αερίων καυσίµων - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings ΕΛΟΤ EN 1728 Ε2 Οικιακά έπιπλα - Καθίσµατα - Μέθοδοι δοκιµών για τον προσδιορισµό αντοχής και ανθεκτικότητας Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 15: ισκοπρίονα πολλαπλών λεπίδων εγκάρσιας κοπής µηχανικής προώθησης του τεµαχίου και µε χειροκίνητη φόρτωση ή και εκφόρτωση Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15: Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 16: ιπλά δισκοπρίονα µε οδηγό κοπής ξύλων τύπου V Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16: Double mitre sawing machines for V cutting ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 17: Χειροκίνητες οριζόντιες µηχανές εγκάρσιας κοπής µε ένα δισκοπρίονο (χειροκίνητα δισκοπρίονα µε ακτινικό βραχίονα Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) ΕΛΟΤ EN A2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 5: ισκοπρίονα µε τράπεζα κοπής προς τα πάνω και εγκάρσια Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5: Circular saw benches/up-cutting cross-cut sawing machines ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 7: ισκοπρίονα µονής λεπίδας για κορµούς δένδρων µε τράπεζα µηχανικής προώθησης µε χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 9 : ισκοπρίονα διπλής λεπίδας εγκάρσιας κοπής, µηχανικής προώθησης και µε χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading ΕΛΟΤ EN 1949 Ε2 Προδιαγραφή για την εγκατάσταση συστηµάτων υγραερίου για σκοπούς κατοίκησης σε τροχόσπιτα αναψυχής και άλλα οδικά οχήµατα Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles ΕΛΟΤ EN 1976 Ε2 Xαλκός και κράµατα xαλκoύ - Aκατέργαστα xυτά πρoϊόvτα xαλκoύ Copper and copper alloys - Cast unwrought copper products ΕΛΟΤ EN Ε2 Μηχανές µεταφοράς, εκτόξευσης και κατανοµής για σκυρόδεµα και κονιάµατα - Απαιτήσεις ασφάλειας Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings ΕΛΟΤ EN Ε3 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου - Εξοπλισµός των βυτιοφόρων οχηµάτων υγραερίου (LPG) LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers ΕΛΟΤ EN Ε2 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Ε2 οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 1: Σχήµα, διαστάσεις και άλλες απαιτήσεις για δοκίµια και µήτρες Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds ΕΛΟΤ EN Ε3 Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου- Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods ΕΛΟΤ EN Ε2 οκιµές σκυροδέµατος στις κατασκευές - Μέρος 2: Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Προσδιορισµός του δείκτη αναπήδησης Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number ΕΛΟΤ EN Κατασκευές τεχνητής αναρρίχησης (ACS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για ACS µε σηµεία προστασίας Artificial climbing structures - Part 1: Safety requirements and test methods for ACS with protection points ΕΛΟΤ EN Ε2 Επιπλα - Εκτίµηση της επιφανειακής αντοχής σε κρύα υγρά Furniture - Assessment of surface resistance to cold liquids ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 Έπιπλα - Εκτίµηση της επιφανειακής αντοχής σε υγρή θερµότητα Furniture - Assessment of surface resistance to wet heat ΕΛΟΤ EN Ε2 Έπιπλα - Εκτίµηση της επιφανειακής αντοχής σε ξηρή θερµότητα Furniture - Assessment of surface resistance to dry heat ΕΛΟΤ EN Ε2 Βρεφικά είδη - Κούνιες Child use and care articles - Reclined cradles ΕΛΟΤ EN Ε2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Ελεγχος και επαναξιολόγηση καταλληλότητας υπέργειων δεξαµενών υγραερίου (LPG) µέχρι και 13 m³ LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG tanks up to and including 13 m³ ΕΛΟΤ EN E2 Στεγανά εξώφυλλα - οκιµή αεροπερατότητας Airtight shutters - Air permeability test ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξαρτήµατα µαλακτού χυτοσιδήρου για συστήµατα σωληνώσεων PVC-U ή PE - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Ε2 Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού - Οξυγόνο Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Oxygen ΕΛΟΤ EN Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 18: Οδηγίες λειτουργίας Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating instructions ΕΛΟΤ EN Ε2 Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις - Μέρος 7: Απαιτήσεις εξοπλισµού για λέβητα Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler ΕΛΟΤ EN A1 Γερανοί - Γερανοί φόρτωσης Cranes - Loader cranes ΕΛΟΤ EN Ε2 Προσωπικό συγκόλλησης πλαστικών - 'Ελεγχοι καταλληλότητας συγκολλητών - Συγκολλητά θερµοπλαστικά συστήµατα Plastics welding personnel - Qualification testing of welders - Thermoplastics welded assemblies ΕΛΟΤ EN Σταθεροί κάδοι απορριµάτων µέχρι I, ανυψούµενοι από το άνω µέρος και εκκενούµενοι από το κάτω µέρος - Μέρος 3: Συνιστώµενες συνδέσεις ανύψωσης Stationary waste containers up to l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections ΕΛΟΤ EN Ε2 Εγκαταστάσεις για θεατές - Μέρος 1: Γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής θέασης θεατών Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area ΕΛΟΤ EN 13204:2004+A1 Υδραυλικά εργαλεία διάσωσης διπλής ενέργειας για χρήση από πυροσβεστικές υπηρεσίες και διάσωσης - Απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN Ε2 έρµα - Χαρακτηριστικά δέρµατος για ταπετσαρία - Οδηγός για την επιλογή δέρµατος για έπιπλα Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture ΕΛΟΤ EN Ε3 Λιπάσµατα - Προσδιορισµός χηµικών αντιδραστηρίων στα λιπάσµατα µε ιοντική χρωµατογραφία - Μέρος 2: Προσδιορισµός σιδήρου µε o,o-eddha και o,o-eddhma µε χρωµατογραφία ιοντοζευγών Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by o,o-eddha, o,o-eddhma and HBED by ion pair chromatography ΕΛΟΤ EN Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της συµβολής στην πυραντίσταση δοµικών στοιχείων - Μέρος 6: Εφαρµοσµένη προστασία σε κοίλους χαλύβδινους στύλους µε πλήρωση από σκυρόδεµα Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns ΕΛΟΤ EN /A1 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 2: Υλικά Unfired pressure vessels - Part 2: Materials ΕΛΟΤ EN /A2 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 2: Υλικά Unfired pressure vessels - Part 2: Materials ΕΛΟΤ EN /A1 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 3: Σχεδιασµός οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 3: Σχεδιασµός ΕΛΟΤ EN /A1 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 3: Σχεδιασµός Unfired pressure vessels - Part 3: Design ΕΛΟΤ EN /A1 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 5: Έλεγχος και δοκιµές Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing ΕΛΟΤ EN /A2 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 5: Ελεγχος και δοκιµές Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing ΕΛΟΤ EN /A3 οχεία πίεσης µη εκτεθειµένα σε φλόγα - Μέρος 5: Ελεγχος και δοκιµές Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός κολυµβητικών δεξαµενών - Μέρος 3: Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµών για εξαρτήµατα εισόδου και εξόδου και εξοπλισµών υδροπάρκων αναψυχής µε εισαγωγή και εξαγωγή αέρος/νερού Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features ΕΛΟΤ EN Ε2 Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων ατµοπερατότητας των διαµορφωµένων µονωτικών σωληνώσεων (κοχύλια) Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of water vapour transmission properties of preformed pipe insulation ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 9

10 Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και κτιριακές εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού µε µερική εµβάπτιση της διαµορφωµένης µόνωσης (κοχύλια) σωλήνων Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of short term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation ΕΛΟΤ EN :2012 Ε2 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 1: Γενικά Metallic industrial piping - Part 1: General ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 2: Υλικά Metallic industrial piping - Part 2: Materials ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 3: Σχεδιασµός και υπολογισµός Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation ΕΛΟΤ EN /A5 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 3: Σχεδιασµός και υπολογισµός Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 4: Κατασκευή και εγκατάσταση Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 5: Ελεγχος και δοκιµές Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 6: Πρόσθετες απαιτήσεις για εγκιβωτισµένες σωληνώσεις Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 8: Πρόσθετες απαιτήσεις για σωληνώσεις αλουµινίου και κράµατα σωληνώσεων αλουµινίου Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping ΕΛΟΤ EN Ε2 Απαιτήσεις για υπνόσακους Requirements for sleeping bags ΕΛΟΤ EN Ε2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα για στεγάνωση δωµάτων - Προσδιορισµός αντοχής στη χαλαζόπτωση Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of hail resistance ΕΛΟΤ EN A2 ιατάξεις ασφαλείας και ελέγχου για καυστήρες και συσκευές αερίου - Γενικές απαιτήσεις Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - General requirements ΕΛΟΤ EN Συστήµατα εύκαµπτων σωληνώσεων για εγκαταστάσεις µεταφοράς πόσιµου νερού - Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Flexible hose assemblies in drinking water installations - Functional requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 13683:2003+A2 Εξοπλισµός κήπων - Χορτοκοπτικές µηχανές µε ενσωµατωµένο κινητήρα - Ασφάλεια (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 10

11 Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Ε2 Γεωργικά µηχανήµατα - ιανοµείς στερεού λιπάσµατος ολικού πλάτους - Περιβαλλοντική προστασία - Μέρος 1: Απαιτήσεις Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters and full width distributors - Environmental protection - Part 1: Requirements ΕΛΟΤ EN Ε2 Γεωργικά µηχανήµατα - ιανοµείς στερεού λιπάσµατος ολικού πλάτους - Περιβαλλοντική προστασία - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής Agricultural machinery - Solid fertilizer broadcasters and full width distributors - Environmental protection - Part 2: Test methods ΕΛΟΤ EN Ε3 Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού - ιοξείδιο του µαγγανίου Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια µηχανών -Οδηγίες για την εφαρµογή των εργονοµικών προτύπων στο σχεδιασµό µηχανών Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery ΕΛΟΤ EN Ε2 Αντλίες υγρών - Απαιτήσεις ασφάλειας - Εξοπλισµός τροφίµων γεωργικής προέλευσης : Κανόνες σχεδιασµού για εξασφάλιση απαιτήσεων υγιεινής κατά τη χρήση Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment; Design rules to ensure hygiene in use ΕΛΟΤ EN A2 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Ψηφιακή διεπαφή για τη συσκευή αναγνώρισης προϊόντος Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device ΕΛΟΤ EN Ε2 Ποιότητα αέρα του περιβάλλοντος - Πρότυπη µέθοδος για τη µέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του αζώτου και µονοξειδίου του αζώτου µέσω χηµειοφωταύγειας Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence ΕΛΟΤ EN Ε2 Ποιότητα αέρα του περιβάλλοντος - Πρότυπη µέθοδος για τη µέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του θείου µέσω υπεριώδους φθορισµού Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence ΕΛΟΤ EN Ε3 Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) για κινητήρες ντήζελ και εφαρµογές θέρµανσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN A1 Υδροπνευµατικοί συσσωρευτές για εφαρµογές ρευστοδυναµικής Gas-loaded accumulators for fluid power applications ΕΛΟΤ EN Ε2 Συστήµατα προστασίας µε εξαερισµό έναντι κόνεων από εκρήξεις Dust explosion venting protective systems ΕΛΟΤ EN A1 Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - Απαιτήσεις Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 11

12 ΕΛΟΤ EN Ε2 Υποδήµατα - Μέθοδοι δοκιµής για την αξιολόγηση των οικολογικών κριτηρίων Footwear - Test methods for the assessment of ecological criteria ΕΛΟΤ EN Ε2 Ποιότητα αέρα του περιβάλλοντος - Πρότυπη µέθοδος για τη µέτρηση της συγκέντρωσης του όζοντος µε φωτοµετρία υπεριώδους Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry ΕΛΟΤ EN Ε2 Ποιότητα αέρα του περιβάλλοντος - Πρότυπη µέθοδος µέτρησης για την συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα µε φασµακοσκοπία υπερύθρου µη διαχεόµενης ακτινοβολίας Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy ΕΛΟΤ EN Ε2 Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός της µέγιστης θερµοκρασίας λειτουργίας Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature ΕΛΟΤ EN Ε2 Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός της µέγιστης θερµοκρασίας λειτουργίας των διαµορφωµένων µονωτικών σωληνώσεων (κοχύλια) Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation ΕΛΟΤ EN A2 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης χωρίς διάταξη αυτόνοµης αναρρόφησης - Μέρος 1: Ταξινόµηση, γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειαςς Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements ΕΛΟΤ EN A2 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης χωρίς διάταξη αυτόνοµης αναρρόφησης - Μέρος 2: Επαλήθευση γενικών απαιτήσεων και απαιτήσεων ασφάλειας Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 2: Verification of general and safety requirements ΕΛΟΤ EN Γυάλινες συσκευασίες - Χειροκίνητα ανοικτήρια φιαλών - ιαστάσεις Glass packaging - Hand-held crown bottle openers - Dimensions ΕΛΟΤ EN Ε2 Προϊόντα υγρής εφαρµογής για αδιαβροχοποίηση επιφανειών κάτω από επίστρωση µε κόλληση κεραµικών πλακιδίων - Απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµής, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation ΕΛΟΤ EN Ε2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof courses - Definitions and characteristics ΕΛΟΤ EN A1 Παιδικά υψηλά καθίσµατα - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας Children's high chairs - Part 1: Safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Παιδικά υψηλά καθίσµατα - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής Children's high chairs - Part 2: Test methods (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 12

13 ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός ορειβασίας - ιατάξεις πέδησης - Μέρος 1: ιατάξεις πέδησης µε χειρήλατο κλείδωµα, απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Mountaineering equipment - Braking devices - Part 1: Braking devices with manually assisted locking, safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός ορειβασίας - ιατάξεις πέδησης - Μέρος 2: Χειρήλατες διατάξεις πέδησης, απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Mountaineering equipment - Braking devices - Part 2: Manual braking devices, safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Ουσιώδεις λειτουργικές διαστάσεις των συνδέσεων εξαγωγής της βαλβίδας της φιάλης υγραερίων και συναφών εξοπλισµών LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections ΕΛΟΤ EN ιευρυµένη εφαρµογή αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης - Μη φέροντες τοίχοι - Μέρος 7: Κατασκευές από µεταλλικά πανό τύπου σάντουιτς Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Εύκαµπτοι πολυστρωµατικοί πλαστικοί σωλήνες - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντοχής της πλευρικής συγκόλλησης Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to assess the strength of the side seam ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/12 Εξοπλισµοί συντήρησης οδών και κατά την διάρκεια του χειµώνα - Εξοπλισµοί πρόσθιας προσαρµογής - Μέρος 1: Πρόσθιες εγκαταστηµένες σταθερές πλάκες Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted equipments - Part 1: Fixed front mounting plates ΕΛΟΤ EN Λέβητες αερίου κεντρικής θέρµανσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιµές Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests ΕΛΟΤ EN Κεντρικοί λέβητες θέρµανσης µε καύση αερίου - Μέρος 2-1: Ειδικό πρότυπο για συσκευές τύπου C και συσκευές τύπου Β2, Β3 και Β5 ονοµαστικής θερµαντικής εισροής µέχρι 1000 KW Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding kw ΕΛΟΤ EN Ε2 Σφραγιστικά µη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσµους σε κτίρια και πεζοδρόµους- Μέρος 1: Σφραγιστικά για στοιχεία όψεων Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade elements ΕΛΟΤ EN Ε2 Σφραγιστικά µη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσµους σε κτίρια και πεζοδρόµους- Μέρος 2: Σφραγιστικά υαλοστασίων Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazing ΕΛΟΤ EN Ε2 Σφραγιστικά µη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσµους σε κτίρια και πεζοδρόµους- Μέρος3: Σφραγιστικά για χρήση σε χώρους υγιεινής Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 13

14 Σφραγιστικά µη φέρουσας ικανότητας, για χρήση σε συνδέσµους σε κτίρια και πεζοδρόµους- Μέρος 4: Σφραγιστικά πεζοδρόµων Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkways ΕΛΟΤ EN Ε2 Σφραγιστικά, µη φέρουσας χρήσης, για χρήση σε κτίρια και πεζόδροµους - Μέρος 5: Αποτίµηση της συµµόρφωσης και σήµανση Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 5: Evaluation of conformity and marking ΕΛΟΤ EN Ποιότητα νερού - Οδηγός για τις ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες του θαλάσσιου φυτοπλαγκτού Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια δικτύων πόσιµου νερού - Οδηγίες για τη διαχείριση διακινδύνευσης και κρίσεων - Μέρος 1: ιαχείριση κρίσεων Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management ΕΛΟΤ EN Ποιότητα νερού - Οδηγός αξιολόγησης των υδροµορφολογικών χαρακτηριστικών των λιµνών Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes ΕΛΟΤ EN ιατάξεις και εξαρτήµατα φουσκώµατος για φουσκωτά καταναλωτικά προϊόντα - Μέρος 1: Συµβατότητα βαλβίδων και προσαρµοστήρων βαλβίδος Inflation devices and accessories for inflatable consumer products - Part 1: Compatibility of valves and valve adapters ΕΛΟΤ EN ιατάξεις και εξαρτήµατα φουσκώµατος για φουσκωτά καταναλωτικά προϊόντα - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας, επιδόσεις, συµβατότητα και µέθοδοι δοκιµής των αντλιών Inflation devices and accessories for inflatable consumer products - Part 2: Safety requirements, durability, performance, compatibility and test methods of inflators ΕΛΟΤ EN Επίδραση των µεταλλικών υλικών στο πόσιµο νερό - Μέθοδος της αξιολόγησης της παθητικής συµπεριφοράς των ανοξείδωτων χαλύβων nfluence of metallic materials on water intended for human consumption - Method to evaluate the passive behaviour of stainless steels ΕΛΟΤ EN Επίδραση των µεταλλικών υλικών στο πόσιµο νερό - Προσδιορισµός του υπολειµµατικού µολύβδου επιφανείας (Pb) - Μέθοδος εκχύλισης Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Determination of residual surface lead (Pb) - Extraction method ΕΛΟΤ EN Επίδραση των µεταλλικών υλικών στο πόσιµο νερό - υναµική δοκιµή δακτυλίων για την αξιολόγηση των επιφανειακών επιχρισµάτων µε στρώσεις νικελίου - Μέθοδος δοκιµής µακράς διαρκείας Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Dynamic rig test for assessment of surface coatings with nickel layers - Long-term test method ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Περιέκτες από άκαµπτο πλαστικό - Ονοµατολογία πλαστικών στοµίων Packaging - Rigid plastic containers - Nomenclature of plastic finishes ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Περιέκτες από άκαµπτο πλαστικό - Στόµια PET 30/25 υψηλό (18,5) Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 High (18,5) ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 14

15 Συσκευασία - Περιέκτες από άκαµπτο πλαστικό - Στόµια PET 30/25 χαµηλό (16,8) Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 30/25 Low (16,8) ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Περιέκτες από άκαµπτο πλαστικό - Στόµια PET 26,7 (βήµα 6,35) Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 6,35) ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Περιέκτες από άκαµπτο πλαστικό - Στόµια PET 26,7 (βήµα 9,00) Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26,7 (lead 9,00) ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Περιέκτες από άκαµπτο πλαστικό - Στόµια PET 38 Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 38 ΕΛΟΤ EN Υπηρεσίες ασφαλείας αεροδροµίων και αεροπλοΐας Airport and aviation security services ΕΛΟΤ EN Έλικες και κουπιά για λέµβους αναψυχής - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Paddles and oars for recreational boats - Safety requirements and test methods ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Συντήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς - Μεθοδολογία δειγµατοληψίας των υλικών πολιτιστικής κληρονοµιάς - Γενικοί κανόνες Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules ΕΛΟΤ EN Συντήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς - Καταγραφή της κατάστασης της κινητής πολιτιστικής κληρονοµιάς Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage ΕΛΟΤ EN Συντήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς - Εκτίµηση και έκθεση της κατάστασης των δοµηµένων χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage ΕΛΟΤ EN Οικιακά και µη έπιπλα αποθήκευσης - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντοχής, ανθεκτικότητας και σταθερότητας Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for the determination of strength, durability and stability ΕΛΟΤ EN Χαρακτηρισµός αποβλήτων - Ανάλυση εκλουσµάτων Characterization of waste - Analysis of eluates ΕΛΟΤ EN Κριτήρια βιωσιµότητας για την παραγωγή βιοκαυσίµων και βιο-υγρών για ενεργειακές χρήσεις - Αρχές, κριτήρια, δείκτες και επαληθευτές - Μέρος 1: Ορολογία Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology ΕΛΟΤ EN Κριτήρια βιωσιµότητας για την παραγωγή βιοκαυσίµων και βιο-υγρών για ενεργειακές χρήσεις - Αρχές, κριτήρια, δείκτες και επαληθευτές - Μέρος 3: Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντικές πλευρές σχετικές µε σκοπούς προστασίας της φύσης Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3: Biodiversity and environmental aspects related to nature protection purposes (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 15

16 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/13 Παροχή φροντίδας υγείας από χειροπράκτες Healthcare provision by chiropractors ΕΛΟΤ EN Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίας 4 - Μέρος 1: Ορολογία Pyrotechnic articles - Fireworks, category 4 - Part 1: Terminology ΕΛΟΤ EN Είδη πυροτεχνίας - Πυροτεχνήµατα, Κατηγορίας 4 - Μέρος 4: Ελάχιστες απαιτήσεις σήµανσης και οδηγίες χρήσης Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 4: Minimum labelling requirements and instructions for use ΕΛΟΤ EN Μέθοδοι ανάλυσης αλλεργιογόνων - Ποσοτικοποίηση των εικαζόµενων αλλεργιογόνων αρώµατος σε καταναλωτικά προϊόντα - Βήµα 1: Ανάλυση µε GC των δειγµάτων προς έγχυση Methods for analysis of allergens - Quantification of suspected fragrance allergens in consumer products - Step 1: GC analysis of ready-to-inject sample ΕΛΟΤ EN Αντλίες - Περιστροφικές αντλίες - Κυκλοφορητές χωρίς στυπιοθλίτες - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και διαδικασίες για δοκιµές και υπολογισµό του δείκτη απόδοσης ενέργειας Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI) ΕΛΟΤ EN Αντλίες - Περιστροφικές αντλίες - Κυκλοφορητές χωρίς στυπιοθλίτες - Μέρος 2: Υπολογισµός του δείκτη απόδοσης ενέργειας για ανεξάρτητους λειτουργούντες κυκλοφορητές Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 2: Calculation of energy efficiency index (EEI) for standalone circulators ΕΛΟΤ EN Αντλίες - Περιστροφικές αντλίες - Κυκλοφορητές χωρίς στυπιοθλίτες - Μέρος 3: είκτης απόδοσης ενέργειας κυκλοφορητών Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators - Part 3: Energy efficiency index (EEI) for circulators integrated in products ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκίνησης - Προσδιορισµός του αριθµού ιωδίου σε µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) - Μέθοδος υπολογισµού από δεδοµένα αερίου χρωµατογραφίας Automotive fuels - Determination of iodine value in fatty acid methyl esters (FAME) - Calculation method from gas chromatographic data ΕΛΟΤ EN Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του χρόνου ροής των ασφαλτικών γαλακτωµάτων µε ιξωδόµετρο Redwood II Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time of bituminous emulsions using the Redwood No. II Viscometer ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/09 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σταθερές εγκαταστάσεις - Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές διακοπής εναλλασσόµενου ρεύµατος - Μέρος 1: ιακόπτες κυκλώµατος µε ονοµαστική τάση πάνω από 1 kv Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for alternating current switchgear - Part 1: Circuitbreakers with nominal voltage above 1 kv ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/09 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σταθερές εγκαταστάσεις - Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές διακοπής εναλλασσόµενου ρεύµατος - Μέρος 2: Μονοφασικοί αποζεύκτες, διακόπτες γείωσης και διακόπτες µε ονοµαστική τάση πάνω από 1kV Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for alternating current switchgear - Part 2: Disconnectors, earthing switches and switches with nominal voltage above 1 kv ΕΛΟΤ EN /A2 Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων - Μέρος 4: Κατοικίες (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 16

17 Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN /A2 Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων - Μέρος 5: Κέντρα δεδοµένων Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres ΕΛΟΤ EN Τεχνολογία πληροφοριών - Υποδοµές και ευκολίες κέντρων δεδοµένων - Μέρος 1: Γενικές έννοιες Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 1-4: Συσκευές µέτρησης ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Κεραίες και τόποι δοκιµής για µετρήσεις ακτινοβολούµενης διαταραχής Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements ΕΛΟΤ EN /A1 Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 1-5: Συσκευές µέτρησης ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Τόποι δοκιµής βαθµονόµησης κεραίας για 30MHz ως 1000 MHz Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Specifications and validation procedures for CALTS and REFTS from 30 MHz to MHz ΕΛΟΤ EN /A1 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων ακουστικών, οπτικών, οπτικοακουστικών συσκευών και συσκευών ελέγχου φωτισµού ψυχαγωγίας για επαγγελµατική χρήση - Μέρος 1: Εκποµπή Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 1: Emissions ΕΛΟΤ EN /A48 Kάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 1: Κάλυκες λαµπτήρων Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps ΕΛΟΤ EN /A45 Κάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 2: Λυχνιολαβές Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders ΕΛΟΤ EN /A46 Kάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 3: Ελεγκτήρες Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges ΕΛΟΤ EN /A12 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-5 :Ειδικές απαιτήσεις για πλυντήρια πιάτων Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-54: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές καθαρισµού επιφανειών για οικιακή χρήση που χρησιµοποιούν υγρά ή ατµό Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Μαγνητικά υλικά - Μέρος 15: Μέθοδοι για τον προσδιορισµό της µαγνητικής διαπερατότητας σχετικά µε αδύναµα µαγνητικά υλικά Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 17

18 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - οκιµές και µετρήσεις - Μέρος 24-1: οκιµές µαγνητικών παρεµβολών - οκιµή 24α: Παραµένων µαγνητισµός Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 24-1: Magnetic interference tests - Test 24a: Residual magnetism ΕΛΟΤ EN /A11 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Κώδικας δοκιµής για τον προσδιορισµό του αερόφερτου ακουστικού θορύβου - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne noise - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/09 ιατάξεις ηµιαγωγών - Μηχανικές και κλιµατικές µέθοδοι δοκιµών - Μέρος 27: οκιµή ευαισθησίας ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων (ESD) - Μοντέλο µηχανής (MM) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Machine model (MM) ΕΛΟΤ EN /A1 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 5-2: ιατάξεις κυκλώµατος ελέγχου και στοιχεία διακοπής - ιακόπτες προσέγγισης Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/09 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) - Μέρος 4-4: Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων - οκιµή ατρωσίας για γρήγορα ηλεκτρικά µεταβατικά φαινόµενα/ριπές Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Aπαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικό εξοπλισµό µετρήσεων, ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης - Μέρος 2-032: Ειδικές απαιτήσεις για χειρόφερτους και χειριζόµενους µε το χέρι αισθητήρες ρεύµατος για ηλεκτρική δοκιµή και µέτρηση Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement ΕΛΟΤ EN Ηλεκτροακουστική - Μικρόφωνα µέτρησης - Μέρος 8: Μέθοδοι για βαθµονόµηση ελεύθερου πεδίου των προτύπων εργασίας µικροφώνων µε σύγκριση Electroacoustics - Measurement microphones - Part 8: Methods for free-field calibration of working standard microphones by comparison ΕΛΟΤ EN Προγραµµατιζόµενες διατάξεις ελέγχου - Μέρος 6: Λειτουργική ασφάλεια Programmable controllers - Part 6: Functional safety ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 47: Επιµέρους προδιαγραφή - Οµοαξονικοί συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων µε σφιγκτήρες σύζευξης, τυπικά για χρήση σε καλώδια διανοµής 75 Ω (τύπος F-Quick) Radio-frequency connectors - Part 47: Sectional specification for radio-frequency coaxial connectors with clamp coupling, typically for use in 75 Ω cable networks (type F-Quick) ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/09 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-10: οκιµές - Αντίσταση στη συµπίεση Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-10: Tests - Crush resistance ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Μετασχηµατιστές οργάνων µέτρησης - Μέρος 2: Μετασχηµατιστές ρεύµατος Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers ΕΛΟΤ EN 62035/A2 (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 18

19 Λαµπτήρες εκκένωσης (µε εξαίρεση τους λαµπτήρες φθορισµού) -Προδιαγραφές ασφαλείας Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications ΕΛΟΤ EN Ε2 Τεχνολογίες κυψελών καυσίµου - Μέρος 5-1: Φορητά συστήµατα κυψελών καυσίµου - Ασφάλεια Fuel cell technologies - Part 5-1: Portable fuel cell power systems - Safety ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/16 Τεχνικές ανάλυσης για αξιοπιστία ενός συστήµατος - Τεχνικές δικτύων Petri Analysis techniques for dependability - Petri net techniques ΕΛΟΤ EN Μέθοδοι δοκιµής για τον ποσοτικό προσδιορισµό µιγµάτων διαβρωτικού θείου σε αχρησιµοποίητα και χρησιµοποιηµένα µονωτικά υγρά - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής για ποσοτικό προσδιορισµό του διβένζυλου δισουλφίδιου Test methods for quantitative determination of corrosive sulfur compounds in unused and used insulating liquids - Part 1: Test method for quantitative determination of dibenzyldisulfide (DBDS) ΕΛΟΤ EN V3.2.1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/09 Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Προδιαγραφή δοκιµών συµµόρφωσης - Μέρος 1: Ραδιοεξοπλισµός Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Conformance testing specification - Part 1: Radio ΕΛΟΤ EN ISO 536 E2 Χαρτί και χαρτόνι - Προσδιορισµός της µάζας ανά τετραγωνικό µέτρο Paper and board - Determination of grammage ΕΛΟΤ EN ISO 1120 Ε2 Ταινιόδροµοι - Προσδιορισµός της αντοχής των µηχανικών στερεωτικών - Στατική µέθοδος δοκιµής Conveyor belts - Determination of strength of mechanical fastenings - Static test method (ISO 1120:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 1140 E2 Συνθετικά σχοινιά - Πολυαµίδιο - Τρίκλωνα, τετράκλωνα, οκτάκλωνα και δωδεκάκλωνα σχοινιά Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes ΕΛΟΤ EN ISO 1141 E2 Συνθετικά σχοινιά - Πολυεστέρας - Τρίκλωνα, τετράκλωνα, οκτάκλωνα και δωδεκάκλωνα σχοινιά Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes ΕΛΟΤ EN ISO 1346 Ε2 Συνθετικά σχοινιά - ιαχωρισµένο φιλµ πολυπροπυλενίου, συνεχές µονόινο και πολύινο (ΡΡ2) και συνεχές πολύινο προπυλενίου υψηλής αντοχής (PP3) τρίκλωνα, τετράκλωνα, οκτάκλωνα και δωδεκάκλωνα σχοινιά Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high-tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO 1346:2012) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Πλαστικά - Προσδιορισµός ιξώδους πολυµερών σε αραιό διάλυµα µε χρήση ιξωδοµέτρου τριχοειδούς σωλήνα - Μέρος 1: Γενικές αρχές - Τροποποίηση 1 Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO Μονολιθικά (µη µορφοποιηµένα) πυρίµαχα προϊόντα - Μέρος 1: Εισαγωγή και ταξινόµηση Monolithic (unshaped) refractory products - Part 1: Introduction and classification (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO 2010 Ε2 Κοχλίες ωοειδούς φρεζαρισµένης κεφαλής µε χαραγή - Κατηγορία προϊόντων Α Slotted raised countersunk head screws - Product grade A (ISO 2010:2011) (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 19

20 ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της αντοχής σε υγρά - Μέρος 3: Μέθοδος απορροφητικού µέσου Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3: Method using an absorbent medium ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πλαστικά - Εποξικές ρητίνες - Μέρος 2 : Προετοιµασία δοκιµίων και προσδιορισµός ιδιοτήτων των ρητινών σταυροειδούς δεσµού Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties of crosslinked epoxy resins ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Ακουστική - Εργαστηριακές δοκιµές σε θορύβους που προέρχονται από συσκευές και εξοπλισµό υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 1: Μέθοδος µέτρησης - Τροποποίηση 1: Αβεβαιότητα µέτρησης Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 1: Method of measurement - Amendment 1: Measurement uncertainty (ISO :1999/Amd 1:2008) ΕΛΟΤ EN ISO 4007 Μέσα ατοµικής προστασίας - Προστασία µατιών και προσώπου - Λεξιλόγιο Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4136 Ε2 Καταστροφικές δοκιµές συγκολλήσεων σε µεταλλικά υλικά - οκιµή εγκάρσιου εφελκυσµού Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test (ISO 4136:2012) ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πετρέλαιο και συναφή προϊόντα - Προσδιορισµός της αντίστασης σε διάβρωση των πυρίµαχων υδραυλικών υγρών - Μέρος 1: Υγρά που περιέχουν νερό Petroleum and related products - Determination of the corrosion resistance of fire-resistant hydraulic fluids - Part 1: Water-containing fluids ΕΛΟΤ EN ISO 4920 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/11/12 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Προσδιορισµός της αντίστασης στην ύγρανση της επιφάνειας ( οκιµή µε ψεκασµό) των υφασµάτων Textile fabrics - Determination of resistance to surface wetting (spray test) ΕΛΟΤ EN ISO 5270 Ε2 Πολτοί - Εργαστηριακά φύλλα - Προσδιορισµός φυσικών ιδιοτήτων Pulps - Laboratory sheets - Determination of physical properties (ISO 5270:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Υφή επιφανείας : Μέθοδος τοµής, Πρότυπα µέτρησης - Μέρος 2: Πρότυπα µέτρησης λογισµικού Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 2: Software measurement standards (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO 5755 Μεταλλικά υλικά πυροσυσσωµάτωσης - Προδιαγραφές Sintered metal materials - Specifications (ISO 5755:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 5923 Εξοπλισµός πυροπροστασίας και κατάσβεσης - Μέσα κατάσβεσης πυρός - ιοξείδιο του άνθρακα Equipment for fire protection and fire fighting - Fire extinguishing media - Carbon dioxide (ISO 5923:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 6165 Ε4 Χωµατουργικά µηχανήµατα - Βασικοί τύποι - Ταυτοποίηση και όροι και ορισµοί Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO 6165:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 7010 Γραφικά σύµβολα - Χρώµατα και ενδείξεις ασφαλείας - Καταχωρηµένες ενδείξεις ασφαλείας Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (c) ΕΛΟΤ 07/12/2012 ΣΕΛΙ Α 20