Τετνική Εκπαίδεσζη Volkswagen Επαγγελμαηικά Οτήμαηα Εγτειρίδιο Τετνικής Εκπαίδεσζης 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τετνική Εκπαίδεσζη Volkswagen Επαγγελμαηικά Οτήμαηα Εγτειρίδιο Τετνικής Εκπαίδεσζης 2014"

Transcript

1 Volkswagen Επαγγελμαηικά Οτήμαηα Εγτειρίδιο Τετνικής Εκπαίδεσζης 2014

2 Τερληθή Εθπαίδεπζε Πρόλογος Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, κε ην δηαζέζηκν εγρεηξίδην ιακβάλεηε κηα αλαιπηηθή επηζθόπεζε όισλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ ηεο Volkswagen Επαγγεικαηηθά Ορήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε KOSMOCAR A.E. Οη επηκέξνπο πηζηνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη κε ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Επηπιένλ βιέπεηε ζε κηα ζύλνςε, ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζεκηλαξίσλ από ηελ Volkswagen AG θαη ηελ Audi AG. Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ζήκεξα έλαλ από ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο. Ο πιένλ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ζε λέεο ηερλνινγίεο είλαη ε άξηηα θαη πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζε ηόζν ζε ζεσξεηηθό όζν θαη ζε πξαθηηθό επίπεδν. Η πξόζβαζε ζηε γλώζε γηα ηνλ θαζέλα, δελ ήηαλ πνηέ ηόζν ζεκαληηθή, όζν ζήκεξα. Όπνηνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ζα κπνξέζεη λα ειηρζεί κε επθνιία ζηνλ αληαγσληζκό ηνπ 21 νπ αηώλα. Καζόηη, ζήκεξα ζηα λέα πξντόληα απμάλεηαη ε απαίηεζε γλώζεσλ ζηα ειεθηξνληθά, νη ηερληθνί ζαο ζα πξέπεη λα έρνπλ κία πνιύ θαιή ηερλνγλσζία. Ωο παξάδεηγκα ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ηo λέν Crafter. Οη ηξέρνπζεο έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε πνηόηεηα επηζθεπώλ απνηειεί έλαλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ καο. Γηα λα πεηύρνπκε ηε κέγηζηε απόδνζε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα απαηηείηαη ζπλερήο εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηόζν γηα ην πξνζσπηθό όζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ εηαηξία. H νινθιήξσζε όισλ ησλ θύθισλ πηζηνπνηήζεσλ ζπκβάιεη ζ απηή ηελ εμέιημε. Αο απνδείμνπκε καδί ζηνπο πειάηεο καο, όια απηά πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ κελύκαηνο «τέλος πια στους συμβιβασμούς». Με ηηκή, Φ. Πάθνο Αν. Δηεπζπληήο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνηόηεηαο Έθδνζε 01/2014

3 Περιεχόμενα Ειζαγωγή Σηόσορ Αλλαγές Με μία μαηιά Προθίλ Εργαζίας Τεσνολογία Φανοποιεία & Βαθή Λειηοσργίες Σςγκποηήμαηα Κίνηζηρ Μησανιζμόρ Τποσών και Ανάπηηζηρ Κλιμαηιζμόρ / Θέπμανζη Σςζηήμαηα Άνεζηρ / Αζθάλειαρ Σςνηήπηζη Service Technician Αμάξωμα Επιζκεςή Αμάξωμα Σςναπμολόγηζη Cabriolet Σςναπμολόγηζη Βαθή Αναγνώριζη ζεμιναρίων Βαζική Εκπαίδεςζη Επιμόπθωζη Εξειδίκεςζη Διεύθσνζη Τετνικών Υπηρεζιών & Ποιόηηηας

4 Ειζαγωγή Σερληθή Δθπαίδεπζε 2014 Λόγσ ηεο αικαηώδνπο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ νινέλα απμαλόκελσλ πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ, ε εθπαίδεπζε After Sales έρεη απνθηήζεη πιένλ θεληξηθή ζεκαζία γηα ηελ αύμεζε ηεο πνηόηεηαο ζην Service. ηόρνο καο είλαη, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο 2014, λα ζέζνπκε ζηε δηάζεζε ζαο έλα θαηλνηνκηθό θαη από νηθνλνκηθήο άπνςεο ζπκθέξνλ ζπνλδπισηό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο. H Kosmocar A.E. αληαπνθξηλόκελε ζηηο ηερληθέο πξνθιήζεηο ησλ λέσλ πξντόλησλ, πηνζέηεζε εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην απαηηνύκελν επίπεδν ηερλνγλσζίαο.

5 Αλλαγές ζε ζτέζη με ηον παλαιό οδηγό εκπαίδεσζης Πξνθίι εξγαζίαο αληηθαζηζηνύλ ηνπο θύθινπο πηζηνπνηήζεσλ Δμέιημε θαη εθπόλεζε λέσλ εθπαηδεύζεσλ επάλσ ζηε βάζε ελόο ζπνλδπισηνύ ζρεδηαζκνύ Μείσζε ηνπ πνζνζηνύ ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ πξαθηηθήο εμάζθεζεο Θεσξεηηθή θαηάξηηζε κέζσ πξνγξακκάησλ απηνδηδαζθαιίαο (Self - Study Programmes) θαη Multimedia CD

6 Προθίλ Εργαζίας & Λειηοσργίες Πξνθίι εξγαζίαο αληί γηα θύθινπο πηζηνπνηήζεσλ Φανοποιεία & Βαθή πλνιηθή άπνςε ησλ πξνθίι εξγαζίαο Τετνολογία

7 Προθίλ Εργαζίας & Λειηοσργίες Λεηηνπξγίεο ζην πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία" 1 - πγθξνηήκαηα Κίλεζεο 2 - Μεραληζκόο Σξνρώλ θαη Αλάξηεζεο 3 - Κιηκαηηζκόο / Θέξκαλζε 4 - πζηήκαηα Άλεζεο / Αζθάιεηαο 5 - πληήξεζε 6 - Σερληθόο Γηάγλσζεο 7 - Service Technician Τετνολογία

8 Προθίλ Eργαζίας & Λειηοσργίες Λεηηνπξγίεο ζην πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία" Με ην πξνθίι εξγαζίαο ζπλδένληαη ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο, κπνξνύλ λα θαιύπηνληαη από έλαλ εξγαδόκελν ή από πνιινύο εξγαδνκέλνπο. Σσζηήμαηα Άνεζης / Αζθάλειας Service Technician πγθξνηήκαηα θίλεζεο & Μεηάδνζε Κίλεζεο

9 Προθίλ Εργαζίας & Λειηοσργίες Λεηηνπξγίεο ζην πξνθίι εξγαζίαο "Φαλνπνηεία θαη Βαθή" 1 - Ακάμσκα, 2 - Ακάμσκα, πλαξκνιόγεζε 3 - Cabriolet, πλαξκνιόγεζε 4 - Βαθή Φανοποιεία & Βαθή

10 Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" Τετνολογία

11 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά ηάδηα εθπαίδεπζεο ζην πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία" Δμεηδίθεπζε (επίθαηξεο ηερλνινγίεο & λέα κνληέια) Σσνηομογραθίες EQ Δμεηδίθεπζε AQ Δπηκόξθσζε BQ Βαζηθή εθπαίδεπζε F Λεηηνπξγίεο πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρώλ & αλάξηεζεο Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε Άλεζε Αζθάιεηα πληήξεζε Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician Βαζηθή Eθπαίδεπζε Σερλνινγία πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρ. & αλάξηεζεο Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε πζηήκαηα Άλεζεο / Αζθάιεηαο πληήξεζε Πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία" Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician

12 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Βαζηθή εθπαίδεπζε ζην πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία" BQ Σερλνινγία Παρεχόμενη εκπαίδευζη 10 ελόηεηεο γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρώλ & αλάξηεζεο Δμεηδίθεπζε (επίθαηξεο ηερλνινγίεο & λέα κνληέια) Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε Άλεζε Αζθάιεηα πληήξεζε Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician Σσνηομογραθίες EQ Δμεηδίθεπζε Βαζηθή Eθπαίδεπζε Σερλνινγία AQ Δπηκόξθσζε BQ Βαζηθή εθπαίδεπζε F Λεηηνπξγίεο πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρ. & αλάξηεζεο Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε πζηήκαηα Άλεζεο / Αζθάιεηαο πληήξεζε Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician Πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία"

13 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Βαζηθή εθπαίδεπζε "Σερλνινγία" BQ Σερλνινγία Γηάξθεηα: 10 εκέξεο ΤΤ: Σερληθή εθπαίδεπζε ΝΤ: Οξγαλσηηθή εθπαίδεπζε ΙΤ: Δθπαίδεπζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα TT-002 Σν δηαγλσζηηθό κεράλεκα VAS 505X TT-003 Βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο TT-005 Σξνθνδνζία ξεύκαηνο θαη ζπζηήκαηα εθθίλεζεο TT-004 πζηεκαηηθή αλίρλεπζε βιαβώλ ζην ειεθηξηθό ζύζηεκα TT-007 CAN - Γηθηύσζε 1,5 εκέξεο TT-001 Πξνζηαζία επηβαηώλ TT-006 ήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ εγθεθάισλ NT-001 Ζ ζπκβνιή κνπ ζηελ πνηόηεηα Service 0,5 εκέξα NT-002 Αμίεο ηεο κάξθαο Volkswagen 1εκέξα IT -002 Μεζνδηθή ρξήζε ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ ElsaWin & ElsaPro

14 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία" AQ Σερλνινγία Δμεηδίθεπζε (επίθαηξεο ηερλνινγίεο & λέα κνληέια) Δθπαηδεύζεηο γηα 7 ιεηηνπξγίεο πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρώλ & αλάξηεζεο Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε Άλεζε Αζθάιεηα πληήξεζε Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician Σσνηομογραθίες EQ Δμεηδίθεπζε Βαζηθή Eθπαίδεπζε Σερλνινγία AQ Δπηκόξθσζε BQ Βαζηθή εθπαίδεπζε F Λεηηνπξγίεο πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρ. & αλάξηεζεο Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε πζηήκαηα Άλεζεο / Αζθάιεηαο πληήξεζε Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician Πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία"

15 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'πγθξνηήκαηα Κίλεζεο' AQ πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Βενζινοκινηηήρες Γηάξθεηα: κέγηζην 7 εκέξεο AQ πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Πεηρελαιοκινηηήρες Γηάξθεηα: κέγηζην 5 εκέξεο TT-056 Βελδηλνθηλεηήξεο, Βαζηθέο αξρέο 2 εκέξεο TT-057 Βελδηλνθηλεηήξεο, Γηαρείξηζε θηλεηήξα 2 εκέξεο TT-040 Τγξαεξηνθίλεζε, LPG TT-059 Ορήκαηα θπζηθνύ αεξίνπ, CNG TT-067 & TT-077 VW Σερληθόο Τςειήο Σάζεο & Touareg Hybrid TT-042 Πεηξειαηνθηλεηήξεο, Βαζηθέο αξρέο 2 εκέξεο TT-043 ύζηεκα ςεθαζκνύ αληιίαο / κπεθ TT-044 ύζηεκα ςεθαζκνύ Common Rail TT-064 ύζηεκα SCR (Selective Catalytic Reduction) 0,5 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα TT-045 Φίιηξν ζσκαηηδίσλ Diesel (DPF) 0,5 εκέξεο Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

16 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'πγθξνηήκαηα θίλεζεο' AQ πγθξνηήκαηα Kίλεζεο Μεηάδνζε θίλεζεο Γηάξθεηα: κέγηζην 8 εκέξεο TT-053 Μεηάδνζε θίλεζεο, Γηάγλσζε 2 εκέξεο TT-048 Μεραληθό θηβώηην εγθάξζηαο ηνπνζέηεζεο, TT-051 Μεραληθό θηβώηην δηακήθνπο ηνπνζέηεζεο, 2 εκέξεο TT-049 DSG 02Δ & 0ΑΜ, 2 εκέξεο TT-052 4ΜΟΣΗΟΝ (Haldex), Διάρηζηε παξνρή AQ πγθξνηήκαηα θίλεζεο Γηάξθεηα: 17 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

17 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'Μεραληζκόο ηξνρώλ θαη αλάξηεζεο' AQ Μερ.ηξνρ.& αλάξηεζεο Γηάξθεηα: κέγηζην 5 εκέξεο TT-033 Δπζπγξάκκηζε απηνθηλήηνπ TT-054 πζηήκαηα ξύζκηζεο αληηνιίζζεζεο TT-055 Σξνρνί θαη ειαζηηθά TT-058 πζηήκαηα ππνβνήζεζεο νδεγνύ 2 εκέξεο Διάρηζηε παξνρή AQ Μερ.ηξνρ.& αλάξηεζεο Γηάξθεηα: 5 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

18 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'Θέξκαλζε / Κιηκαηηζκόο' AQ Θέρμανζη/Κλιμαηιζμός Γηάξθεηα: κέγηζην 3 εκέξεο TT-011 Βαζηθέο αξρέο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ απηνθηλήηνπ 2 εκέξεο TT-012 Climatic / Climatronic, Γηάγλσζε Διάρηζηε παξνρή AQ Θέρμανζη/Κλιμαηιζμός Γηάξθεηα: 3 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

19 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'πζηήκαηα Άλεζεο / Αζθάιεηαο' AQ Άνεζη/Αζθάλεια Γηάξθεηα: κέγηζην 7 εκέξεο Διάρηζηε παξνρή AQ Άνεζη/Αζθάλεια Γηάξθεηα: 4 εκέξεο TT-029 πζηήκαηα Άλεζεο 2 εκέξεο TT-027 πζηήκαηα ήρνπ θαη πνιπκέζσλ TT-028 πζηήκαηα ηειεθώλνπ TT-026 πζηήκαηα ξαδηνθώλνπ θαη πινήγεζεο TT-013 Υεηξηζκόο θνπθνύιαο Beetle Cabriolet TT-014 CSC - Υεηξηζκόο νξνθήο EOS Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

20 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'πληήξεζε' AQ πληήξεζε Γηάξθεηα: κέγηζην 1,5 εκέξεο TT-060 Γηαζηήκαηα Service 0,5 εκέξεο TT-061 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο Διάρηζηε παξνρή AQ πληήξεζε Γηάξθεηα: 1,5 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

21 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'Σερληθόο Γηάγλσζεο' AQ Τετνικός Γιάγνωζης Γηάξθεηα: κέγηζην 5 εκέξεο TT-032 Γηάγλσζε, Σερλνινγία 4 εκέξεο TT-046 Δμέηαζεηο δηαγλσζηώλ (Diagnosis Competency Exams) NT-003 Δπηθνηλσλία ζηε ζπλνκηιία κε ηνλ πειάηε 2 εκέξεο Διάρηζηε παξνρή AQ Σερληθόο Γηάγλσζεο Γηάξθεηα: 5 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

22 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'Service Technician' AQ Service Technician Γηάξθεηα: 26 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα TT-011 Βαζηθέο αξρέο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ απηνθηλήηνπ 2 εκέξεο TT-012 Climatic / Climatronic Γηάγλσζε TT-029 πζηήκαηα άλεζεο 2 εκέξεο TT-032 Γηάγλσζε Σερλνινγία 4 εκέξεο TT-042 Πεηξειαηνθηλεηήξεο Βαζηθέο αξρέο 2 εκέξεο TT-043 ύζηεκα ςεθαζκνύ αληιίαο/κπεθ TT-044 ύζηεκα ςεθαζκνύ Common Rail TT-053 Μεηάδνζε θίλεζεο Γηάγλσζε 2 εκέξεο TT-054 πζηήκαηα ξύζκηζεο αληηνιίζζεζεο

23 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'Service Technician' AQ Service Technician Γηάξθεηα: 25 εκέξεο TT-056 Βελδηλνθηλεηήξεο Βαζηθέο αξρέο 2 εκέξεο TT-057 Βελδηλνθηλεηήξεο Γηαρείξηζε θηλεηήξα 2 εκέξεο TT-062 Δμεηάζεηο Service Technician NT-003 Δπηθνηλσλία ζηε ζπλνκηιία κε ηνλ πειάηε 2 εκέξεο NT-020 Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο άκεζεο παξαιαβήο παξνπζία ηνπ πειάηε 2 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα

24 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά Δμεηδίθεπζε EQ Σερλνινγία Δπίθαηξεο Σερλνινγίεο & Νέα Μνληέια Δμεηδίθεπζε (επίθαηξεο ηερλνινγίεο & λέα κνληέια) πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρώλ & αλάξηεζεο Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε Άλεζε Αζθάιεηα πληήξεζε Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician Σσνηομογραθίες EQ Δμεηδίθεπζε Βαζηθή Eθπαίδεπζε Σερλνινγία AQ Δπηκόξθσζε BQ Βαζηθή εθπαίδεπζε F Λεηηνπξγίεο πγθξνηήκαηα Κίλεζεο Μερ.ηξνρ. & αλάξηεζεο Κιηκαηηζκόο Θέξκαλζε πζηήκαηα Άλεζεο / Αζθάιεηαο πληήξεζε Σερληθόο Γηάγλσζεο Service Technician Πξνθίι εξγαζίαο "Σερλνινγία"

25 Το Προθίλ Εργαζίας "Τετνολογία" αναλσηικά πλερήο αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεύζεσλ Οη θαηλνηνκίεο από ηελ εμεηδίθεπζε ελζσκαηώλνληαη ζπλερόκελα ζηηο ελόηεηεο ηεο βαζηθήο θαη επηκνξθσηηθήο εθπαίδεπζεο.

26 Επίκαιρες Τετνολογίες και Νέα Μονηέλα Δπεμήγεζε θσδηθώλ ζεκηλαξίσλ ΔQ: Δμεηδίθεπζε Μάρκα V: Volkswagen. N: Επαγγελματικά Οχήματα Παράδειγμα V T Ε 0 7 Ρ P. 1 Προφίλ εργασίας. Επίπεδο. T: Σεχνολογία B: Υανοποιεία / Βαφή E: Εξειδίκευση

27 Επίκαιρες Τετνολογίες και Νέα Μονηέλα Δπεμήγεζε θσδηθώλ ζεκηλαξίσλ ΔQ: Δμεηδίθεπζε Λειτουργία. Παράδειγμα V T Ε 0 7 Ρ P. 1 0: Γενικά (νέα μοντέλα) 8: Service Technician 1: υντήρηση 9: Σεχνικός Διάγνωσης 2: Επισκευή υγκρ. Κίνησης A: Αμάξωμα, Επισκευή 4: Επισκευή Μηχ. Σροχ. και Αναρτ. B: Αμάξωμα, υναρμολόγηση 6: Επισκ.Κλιματισμός / Θέρμανση C: Cabriolet υναρμολόγηση 7: Επισκευή υστ. Άνεσης / Ασφάλειας D: Βαφή Θεματολογία. Αύξων αριθμός. Τποδιαίρεση ανάλογα με τη 'Λεηηνπξγία' θαη Σύπν / Μνληέιν

28 Επίκαιρες Τετνολογίες και Νέα Μονηέλα Δπεμήγεζε θσδηθώλ ζεκηλαξίσλ ΔQ: Δμεηδίθεπζε. Κανάλι εκπαίδευσης P: Εκπαίδευση face to face' Παράδειγμα V T Ε 0 7 Ρ P. 1 Έκδοση. 1

29 Προθίλ Εργαζίας "Φανοποιεία και Βαθή" Φανοποιεία & Βαθή

30 Το Προθίλ Εργαζίας "Φανοποιεία & Βαθή" αναλσηικά Σα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο ζην πξνθίι εξγαζίαο "Φαλνπνηεία & Βαθή" Δμεηδίθεπζε (επίθαηξεο ηερλνινγίεο & λέα κνληέια) Τπό επεμεξγαζία. Σσνηομογραθίες EQ Δμεηδίθεπζε AQ Δπηκόξθσζε BQ Βαζηθή εθπαίδεπζε F Λεηηνπξγίεο Ακάμσκα Ακάμσκα πλαξκνιόγεζε Βαθή Βαζηθή εθπαίδεπζε Φαλνπνηεία BQ Βαθή Ακάμσκα Ακάμσκα, πλαξκνιόγεζε Cabriolet πλαξκνιόγεζε Βαθή Πξνθίι εξγαζίαο "Φαλνπνηία & Βαθή"

31 Το Προθίλ Εργαζίας "Φανοποιεία & Βαθή" αναλσηικά Βαζηθή εθπαίδεπζε ζην πξνθίι εξγαζίαο "Φαλνπνηεία & Βαθή" BQ Φαλνπνηεία & Βαθή Δμεηδίθεπζε (επίθαηξεο ηερλνινγίεο & λέα κνληέια) Παρετόμενη εκπαίδεσζη: 7 ελόηεηεο γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο Ακάμσκα Ακάμσκα πλαξκνιόγεζε Βαθή Σσνηομογραθίες EQ Δμεηδίθεπζε AQ Δπηκόξθσζε BQ Βαζηθή εθπαίδεπζε F Λεηηνπξγίεο Ακάμσκα Βαζηθή εθπαίδεπζε Φαλνπνηεία Ακάμσκα, πλαξκνιόγεζε Cabriolet πλαξκνιόγεζε BQ Βαθή Βαθή Πξνθίι εξγαζίαο "Φαλνπνηία & Βαθή"

32 Το Προθίλ Εργαζίας "Φανοποιεία" αναλσηικά Βαζηθή εθπαίδεπζε "Φαλνπνηεία" BQ Φαλνπνηεία Γηάξθεηα: 8 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα TT-001 TT-002 TT-003 TT-004 NT-001 NT-002 NT-005 IT-001 IT-002 Πξνζηαζία επηβαηώλ Σν δηαγλσζηηθό κεράλεκα VAS 505X Βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο πζηεκαηηθή αλίρλεπζε βιαβώλ ζην ειεθηξηθό ζύζηεκα Ζ ζπκβνιή κνπ ζηελ Πνηόηεηα Service 0,5 εκέξεο Αμίεο ηεο κάξθαο Volkswagen Ννκηθά: ύκβαζε θαη εληνιή επηζθεπήο 0,5 εκέξεο πζηήκαηα ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Service (SCP) Μεζνδηθή ρξήζε ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ ElsaWin & ElsaPro

33 Το Προθίλ Εργαζίας "Βαθή" αναλσηικά Βαζηθή εθπαίδεπζε "Βαθή" BQ Βαθή Γηάξθεηα: 6 εκέξεο TT-001 Πξνζηαζία επηβαηώλ TT-002 Σν δηαγλσζηηθό κεράλεκα VAS 505X NT-001 Ζ ζπκβνιή κνπ ζηελ Πνηόηεηα Service 0,5 εκέξεο NT-002 Αμίεο ηεο κάξθαο Volkswagen NT-005 Ννκηθά: ύκβαζε θαη εληνιή επηζθεπήο 0,5 εκέξεο IT-001 πζηήκαηα ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Service (SCP) IT-002 Μεζνδηθή ρξήζε ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ ElsaWin & ElsaPro 1 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα

34 Το Προθίλ Εργαζίας "Φανοποιεία & Βαθή" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε ζην πξνθίι εξγαζίαο "Φαλνπνηεία & Βαθή" AQ Φαλνπνηεία & Βαθή Δμεηδίθεπζε (επίθαηξεο ηερλνινγίεο & λέα κνληέια) Δθπαηδεύζεηο γηα 4 ιεηηνπξγίεο Ακάμσκα Ακάμσκα πλαξκνιόγεζε Βαθή Σσνηομογραθίες EQ Δμεηδίθεπζε AQ Δπηκόξθσζε BQ Βαζηθή εθπαίδεπζε F Λεηηνπξγίεο Ακάμσκα Βαζηθή εθπαίδεπζε Φαλνπνηεία Ακάμσκα, πλαξκνιόγεζε Cabriolet πλαξκνιόγεζε BQ Βαθή Βαθή Πξνθίι εξγαζίαο "Φαλνπνηία & Βαθή"

35 Το Προθίλ Εργαζίας "Φανοποιεία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'Ακάμσκα - ' AQ Άκάμσκα - Γηάξθεηα: κέγηζην 4 εκέξεο TΚ-015 Φαλνπνηεία, Βαζηθέο αξρέο TΚ-016 Ακάμσκα, 2 εκέξεο TΚ-017 Γνκή βαθήο θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία Διάρηζηε παξνρή AQ Ακάμσκα - Γηάξθεηα: 4 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

36 Το Προθίλ Εργαζίας "Φανοποιεία" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε 'Ακάμσκα - πλαξκνιόγεζε' AQ Ακάμσκα-πλαξκνιόγεζε Γηάξθεηα: κέγηζην 5 εκέξεο Διάρηζηε παξνρή AQ Ακάμσκα-πλαξκνιόγεζε Γηάξθεηα: 3 εκέξεο TΚ-020 πλαξκνιόγεζε, Βαζηθέο αξρέο TΚ-021 Παξκπξίδ, πιατλά ηδάκηα, ηδάκηα παξαζύξσλ 0,5 εκέξεο TΚ-022 Καζίζκαηα 0,5 εκέξεο TΚ-023 πζηήκαηα ειηνξνθώλ TΚ-036 ηδακηώλ 0,5 εκέξεο TΚ-037 δέξκαηνο θαη πιαζηηθώλ εζσηεξηθά 0,5 εκέξεο TΚ-038 πθάζκαηνο 0,5 εκέξεο TΚ-039 πιαζηηθώλ εμσηεξηθά 0,5 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

37 Το Προθίλ Εργαζίας "Βαθή" αναλσηικά Δπηκνξθσηηθή εθπαίδεπζε "Βαθή" AQ Βαθή Γηάξθεηα: κέγηζην 4 εκέξεο Διάρηζηε παξνρή AQ Βαθή Γηάξθεηα: κέγηζην 2 εκέξεο TK-020 πλαξκνιόγεζε, Βαζηθέο αξρέο TK-030 Αμηνιόγεζε - Δθηίκεζε βαθήο απηνθηλήηνπ TK-031 Εάληεο, 0,5 εκέξεο TK-037 δέξκαηνο θαη πιαζηηθώλ εζσηεξηθά 0,5 εκέξεο TK-038 πθάζκαηνο 0,5 εκέξεο TK-039 πιαζηηθώλ εμσηεξηθά 0,5 εκέξεο Τπνρξεσηηθά ζεκηλάξηα Πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα

38 Αναγνώριζη ζεμιναρίων VW - AUDI Θέκα ζεκηλαξίνπ ΣΣ-001 Πξνζηαζία επηβαηώλ ΣΣ-002 Σν δηαγλσζηηθό κεραλεκα VAS 505X ΣΣ-003 Βαζηθέο αξρέο ειεθηξνινγίαο ΣΣ-004 πζηεκαηηθή αλίρλεπζε βιαβώλ ζην ειεθηξηθό ζύζηεκα ΣΣ-005 Σξνθνδνζία ξεύκαηνο θαη ζπζηήκαηα εθθίλεζεο ΣΣ-006 ήκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ εγθεθάισλ ΣΣ-007 CAN Γηθηύσζε ΣΣ-042 Πεηξειαηνθηλεηήξεο, Βαζηθέο αξρέο ΣΣ-048 Μεραληθό θηβώηην εγθάξζηαο ηνπνζέηεζεο, ΑΣΒ001P.1 ATB002P.1 ATB711P.1 ATB003P.1 ATB741P.1 ATA201P.1 ATE312P.1

39 Αναγνώριζη ζεμιναρίων VW - AUDI Θέκα ζεκηλαξίνπ ΣΣ-043 ύζηεκα ςεθαζκνύ αληιίαο / κπεθ ΣΣ-044 ύζηεκα ςεθαζκνύ Common Rail ΣΣ-045 Φίιηξν ζσκαηηδίσλ Diesel (DPF) ΣΣ-049 DSG 02E & 0AM, ΣΣ-051 Μεραληθό θηβώηην δηακήθνπο ηνπνζέηεζεο, ΣΣ-052 4MOTION (Haldex), ΣΣ-056 Βελδηλνθηλεηήξεο, Βαζηθέο αξρέο ΣΣ-057 Βελδηλνθηλεηήξεο, Γηαρείξηζε θηλεηήξα ΣΣ-033 Δπζπγξάκκηζε απηνθηλήηνπ ATA222P.1 ATA321P.1 ATE321P.1 ATA301P.1 ATA201P.1 ATA211P.1 ΑΣΑ441Ρ.1

40 Αναγνώριζη ζεμιναρίων VW - AUDI Θέκα ζεκηλαξίνπ ΣΣ-064 ύζηεκα SCR ΣΣ-054 πζηήκαηα ξύζκηζεο αληηνιίζζεζεο ΣΣ-011 Βαζηθέο αξρέο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ απηνθηλήηνπ ΣΣ-012 Climatic / Climatronic, Γηάγλσζε ΣΣ-032 Γηάγλσζε, Σερλνινγία ΣΣ-046 Δμεηάζεηο δηαγλσζηώλ ΣΣ-062 Δμεηάζεηο Service Technician ΣΚ-020 πλαξκνιόγεζε, Βαζηθέο αξρέο ΣΚ-021 Παξκπξίδ, πιατλά ηδάκηα, ηδάκηα παξαζύξσλ ATE222P.1 ATA422P.1 ATA601P.1 ATA611P.1 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΔΣΑΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΔΣΑΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΔΣΑΗ ΑΒΒ002P.1 ABΒ003P.1

41 Αναγνώριζη ζεμιναρίων VW - AUDI Θέκα ζεκηλαξίνπ ΣΚ-015 Φαλνπνηεία, Βαζηθέο αξρέο ΣΚ-016 Ακάμσκα, ΣΚ-017 Γνκή βαθήο θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ΣΚ-023 πζηήκαηα ειηνξνθώλ ΣΚ-031 Εάληεο, ABB001P.1 ABAR01P.1 ABEP03P.1

42 Kosmocar A.E. Λ. Βουλιαγµένης Αργυρούπολη Με επιφύλαξη κάθε αλλαγής