2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο:"

Transcript

1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Ψπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε ην έηνο 2000 (ΦΔΚ 177Α/ ). Σα πξνεγνύκελα 7 ρξόληα ( ) ιεηηνπξγνύζε κε άιιν ΦΔΚ (91/ ) θαη ηελ νλνκαζία Δξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο, Πεηξακαηηθήο θαη Γλωζηηθήο Ψπρνινγίαο (Σκήκα Φπρνινγίαο). Καη ηα πξνεγνύκελα 7 ρξόληα ( ) ην «Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο» ηνπ Σκήκαηνο ΦΚ (ρσξίο ΦΔΚ) ζηεγαδόηαλ ζε έλα δσκάηην 2 x 2 ζηα παιαηά θηίξηα ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ζηα Πεξηβόιηα, κε κόλν εμνπιηζκό έλα βίληεν γηα κηθξν-αλάιπζε ηεο βξεθηθήο ζπκπεξηθνξάο. ήκεξα ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΔΤΝΧΝ & ΜΔΛΔΣΧΝ (ΚΔΜΔ) ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε ηνπ Ρεζύκλνπ. 2). Δπηζηεκνληθό δπλακηθό ήκεξα (2013) ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ζηειερώλεηαη σο εμήο: Α. Σαθηηθό επηζηεκνληθό δπλακηθό 5 κέιε ΓΔΠ. Κνπγηνπκνπηδάθεο Γηάλλεο, Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ, Καζεγεηήο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο θαη Δπηζηεκνινγίαο ηεο Φπρνινγίαο. Έξεπλα εζηηαζκέλε ζηελ αλάπηπμε: α) ηεο κίκεζεο, ηνπ ξπζκνύ, ηεο ξπζκηθήο κίκεζεο, ηεο αξηζκεηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηνπ ρηνύκνξ θαηά ηε λενγληθή θαη ηε βξεθηθή ειηθία, ζε κε δίδπκα θαη δίδπκα βξέθε, β) ηεο θαληαζίαο (θαληαζηηθνί ζύληξνθνη) θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη γ) ηεο θηιίαο θαη ηεο ζπκπάζεηαο θαηά ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία. ηακαηνπνύινπ Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο. Έξεπλα εζηηαζκέλε: α) ζηελ Φπρνινγία ηεο Σέρλεο-αηζζεηηθή εκπεηξία θαη δεκηνπξγηθόηεηα, β) ζηελ θαληαζία θαη ζηελ θαιιηηερληθή επηθνηλσλία θαη εθθξαζηηθόηεηα, γ) ζηελ Φπρνινγία ησλ πγθηλήζεσλ-δηα-πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε, θαη δ) ζηελ ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, ζπγθξόηεζε ηαπηόηεηαο θαη self-conscious ζπλαηζζήκαηα. Καθιακάλε ηακαηίλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο ηαηηζηηθήο & Μεζνδνινγίαο Κνηλσληθήο Έξεπλαο. Έξεπλα εζηηαζκέλε: α) ζηηο ζρέζεηο καθξάο δηάξθεηαο (ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, θηιίαο, εξγαζίαο), β)ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε κεηαλάζηεπζε, γ) ζηα δεηήκαηα δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ζηελ Διιάδα: θνηλσληνινγηθή θαη δεκνγξαθηθή πξνζέγγηζε, θαη δ0 ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε θαη ζηελ αλάιπζε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ (επαγσγηθή ζηαηηζηηθή) Σζνύξηνπ Βαζηιηθή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο. Έξεπλα εζηηαζκέλε: α) ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ βξεθώλ αλίρλεπζε ηεο αξηζκεηηθήο ζηαζεξάο ζε νπηηθν-αθνπζηηθά εξεζίζκαηα,

2 β) ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε λεπίσλ, παηδηώλ θαη εθήβσλ, γ) ζηελ ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε παηδηώλ εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Ιαηξίδεο Σειέκαρνο, Λέθηνξαο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο Έξεπλα εζηηαζκέλε ζηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηε λνκηκόηεηα ησλ δη-νκαδηθώλ ζρέζεσλ θαζώο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο ηαύηηζεο. Β. Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο. 1 κόληκν κέινο θαη 1 θηινμελνύκελνο από Παλ/κην ηνπ εμσηεξηθνύ. Μίζθνπ Αιεμάλδξα, Τπνςήθηα Γηδάθησξ Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο (από 20/3/2013) Πξνθαηαξθηηθόο ηίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: πλαηζζήκαηα απηεπίγλωζεο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ θαηά ηελ πξώηε βξεθηθή ειηθία. Σξηκειήο επηηξνπή επνπηείαο: - Βαζηιηθή Σζνύξηνπ (επόπηξηα) - Vasu Reddy, Professor of Developmental and Cultural Psychology, Centre for Situated Action and Communication, Department of Psychology, University of Portsmouth, UK, - Θεαλώ Κνθθηλάθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Μειηζνπξγάθεο Δκκαλνπήι, PhD Student Media Researcher, Birmingham City University Φηινμελνύκελνο Παιαηόο θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ.., ν νπνίνο ζήκεξα εθπνλεί ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλ/κίνπ Birmingham. Φηινμελείηαη ζην Δξγαζηήξην γηα ηε ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ ηεο δηαηξηβήο ηνπ. Γ. Βνεζεηηθό δπλακηθό: 1 ηερληθόο (ηνπ Σκήκαηνο) θαη 3 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε. Αθνπκηαλάθεο Γεώξγηνο, BSc & ΜSc ΔπηζηήκεοΤπνινγηζηώλ Τπνζηεξίδεη εμαξρήο θαη ζπλερώο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μαξγέηα νθία, Υξεζηάθε Καηεξίλα, Αλάγλνπ Παξαζθεπή-Υαξνύια Μεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ζην ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε Δζεινληηθή εξγαζία ςεθηνπνίεζε εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, ηαμηλόκεζε αξρείσλ Δξγαζηεξίνπ, ζπλδξνκή ζε πκπόζηα πνπ δηνξγαλώλεη ην Δξγαζηήξην, βνήζεηα ζηε κηθξν-αλάιπζε εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, θ.ά. Γ. ύκβνπινη-πλεξγάηεο έξεπλαο από ην εμσηεξηθό: 2 ζύκβνπινη θαη 4 ζπλεξγάηεο 1. Dr Colwyn Trevarthen, Professor (Emeritus) of Child Psychology and Psychobiology University of Edinburgh, Δπίηηκνο Γηδάθηωξ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο ύκβνπινο έξεπλαο από ην 1991 κέρξη ζήκεξα.

3 Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Δδηκβνύξγν θαη ζην Ρέζπκλν), ζηελ επνπηεία από ηνλ Καζεγεηή C. Trevarthen 4 δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ θνηηεηώλ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ζε ζπλ-επνπηείεο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, ζηε θηινμελία κειώλ ηνπ δηθνύ καο Δξγαζηεξίνπ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ζπλαδέιθνπ κε ζηόρν ηελ άζθεζε ζε κεζόδνπο κηθξν-αλάιπζεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε ζπλ-δηδαζθαιία ελόο εμακεληαίνπ καζήκαηνο ζην Σκήκα ΦΚ (1991). Ζ ζπλεξγαζία ζπλερίδεηαη κε θνηλή ζπγγξαθή άξζξσλ θαη πιάλσλ έξεπλαο πάλσ ζηε βξεθηθή αλάπηπμε. 2. Dr Vasudevi Reddy, Professor of Developmental and Cultural Psychology Department of Psychology, University of Portsmouth πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 1993 κέρξη ζήκεξα. Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Portsmouth θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ ζηνπο ηξόπνπο κειέηεο ηεο κίκεζεο, ηνπ ρηνύκνξ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηεο ληξνπήο ζε πγηή βξέθε, ζηε θηινμελία κειώλ ηνπ δηθνύ καο Δξγαζηεξίνπ ζην Δξγαζηήξην ηεο ζπλαδέιθνπ, κε ζηόρν ηελ άζθεζε ζε κεζόδνπο κηθξναλάιπζεο ηεο βξεθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ πξόζθαηε θηινμελία ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Β. Σζνύξηνπ Παλ/κην Portsmouth (επηέκβξηνο 2013), όπνπ ζπκθσλήζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο Καζεγήηξηαο V. Reddy σο ζπκβνύινπ ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ καο, κε επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηελ ζπλάδειθν Β. Σζνύξηνπ θαη ηίηιν «Infants pride- and shyness- expressions in dyadic and triadic interactions: parenting and social regulation of self-conscious emotions». Έρνπκε ζρεδηάζεη ην πξόγξακκα λα θαηαιήμεη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ.. θ. Α. Μίζθνπ. Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηειεί ππό αμηνιόγεζε από ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (RESEARCH PROPOSALS Type A Grants for PhD Candidates ). 3. Dr Jacqueline Nadel, Professor of Psychology CNRS, LPBD, Hôpital de La Salpêtrière, Paris. πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 1995 κέρξη ζήκεξα. Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Παξίζη θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ ζηνπο ηξόπνπο κειέηεο ηεο κίκεζεο ζε πγηή βξέθε θαη ζε παηδηά κε απηηζκό. 4. Dr Lynne Murray, Professor of Developmental Psychology and Psychopathology Department of Psychology, University of Reading, Winnicott Center. πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 1997 κέρξη ζήκεξα. Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Reading θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ ζηνπο ηξόπνπο κειέηεο ηεο κίκεζεο ζε πγηή βξέθε θαη ζε βξέθε κεηέξσλ πνπ πάζρνπλ από θαηάζιηςε, ζηελ επνπηεία από ηελ Καζεγήηξηα L. Murray κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θνηηήηξηαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαη ζηελ έθδνζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηνπ βηβιίνπ ηεο Καζεγήηξηαο L. Murray: Κνπγηνπκνπηδάθεο, Γ. (2001) (Δπ. Δθδ.). Murray, L. & Andrews, L. (2000). Σα βξέθε δελ είλαη κωξά. Μηθ. Β. Βειηβαζάθε, Μ. Παηεξάθε, Γ. Κνπγηνπκνπηδάθεο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

4 5. Dr David Lee, Professor (Emeritus) of Psychology, Department of Psychology, University of Edinburgh, πλεξγάηεο ζηελ έξεπλα από ην 2006 κέρξη ζήκεξα. Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζε ακνηβαία αληαιιαγή εξεπλεηηθώλ εκπεηξηώλ (ζην Δδηκβνύξγν θαη ζην Ρέζπκλν) πάλσ ζηνπο ηξόπνπο κειέηεο θαη κηθξν-αλάιπζεο ηεο αλζξώπηλεο αληίιεςεο θαη ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε ζπκκεηνρή Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε ζην Perception Movement Action (PMA) Research Consortium, University of Edinburgh (βι. 6. Dr Hakima Megherbi, Maitre de Conferences en Psycholinguistique, Departement de Psychologie, Universite Paris 13. ην πιαίζην αληαιιαγώλ Erasmus, ε Β. Σζνύξηνπ έδσζε δύν δηαιέμεηο ζηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ζην Παλ/κην Παξίζη 13, παξαθνινύζεζε ζεκηλάξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο θαη ζεκηλάξηα γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζε ζέκαηα Φπραλάιπζεο, Φπρνινγίαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ θαη Φπρνγισζζνινγίαο (25 29 Μαξηίνπ 2013). Καηά ην αθαδεκατθό έηνο πξνγξακκαηίδεηαη λα δηεμαρζεί δηεζλέο πκπόζην γηα ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο θαη Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο (κε ζπκκεηνρή ηεο Ζ. Megherbi θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο) ζηελ Κξήηε ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε. 7. Dr Jerome Bruner, Research Professor of Psychology, School of Law, New York University, Δπίηηκνο Γηδάθηωξ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο. ύκβνπινο έξεπλαο από ην 2002 κέρξη ζήκεξα. Ζ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε νδήγεζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Καζεγεηή Jerome Bruner ζε δύν δηεζλή ζπλέδξηα (2002 θαη 2006) πνπ δηνξγαλώζακε ζην Π.Κ., ζηε έθδνζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηνπ ηειεπηαίνπ βηβιίνπ ηνπ Καζεγεηή J. Bruner: Κνπγηνπκνπηδάθεο, Γ. (2004) (Δπ. Έθδ.). Jerome Bruner (2002). Γεκηνπξγώληαο Ηζηνξίεο: Νόκνο, Λνγνηερλία, Εωή. Μηθ. Β. Σζνύξηνπ, Κ. Πνιπδάθε, & Γ. Κνπγηνπκνπηδάθεο Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, θαη ζε κία επίζθεςε ηνπ Καζεγεηή J. Bruner θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ ζην Δξγαζηήξηό καο (23 Οθησβξίνπ 2002). Οη επνπηεπόκελνη ηελ πεξίνδν εθείλε ππνςήθηνη δηδάθηνξεο παξνπζίαζαλ ηελ πνξεία ησλ εξεπλώλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα 3 ώξεο, δέρηεθαλ - δερηήθακε ηα αλαιπηηθά ζρόιηα (ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά) θαη ηηο εξεπλεηηθέο παξαηλέζεηο ηνπ Καζεγεηή J. Bruner θαη ησλ άιισλ ζπλαδέιθσλ (βι. )

5 23 Οθησβξίνπ 2002 Αξηζηεξή θσηνγξαθία: Δξεπλεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγίαο (E. Παπαζηαζόπνπινο, Κ. Μαδνθνπάθε, Μ-Δ εκηηέθνιν, Μ. Μαξθνδεκεηξάθε, Γξ, Β. Σζνύξηνπ, Γξ Θ. Κνθθηλάθε) πεξηγξάθνπλ ηηο εκπεηξηθέο ηνπο κειέηεο θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ θηινμελνύκελσλ ζπλαδέιθσλ. Γεμηά θσηνγξαθία: Πξώηε ζεηξά, από αξηζηεξά Jacqueline Nadel, Alessandra Piontelli, Carol Feldman, Jerome Bruner, Γηάλλεο Κνπγηνπκνπηδάθεο. Γεύηεξε ζεηξά, από αξηζηεξά, Björn Merker, Daniel Stern, Peter Hobson. Σξίηε ζεηξά, από αξηζηεξά, Kevan Bandel, Vasu Reddy, Colwyn Trevarthen, Μαξία Μαξθνδεκεηξάθε, Θεαλώ Κνθθηλάθε. 3) Δύξνο εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ππεξεηνύληαη εξεπλεηηθά 3 εξεπλεηηθέο πεηζαξρίεο - ε Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία (Γ. Κνπγηνπκνπηδάθεο, Β. Σζνύξηνπ), ε Φπρνινγία ηεο Σέρλεο/ Φπρνινγία πλαηζζεκάησλ (Γ. ηακαηνπνύινπ) θαη ε Κνηλσληθή Φπρνινγία (Σ. Ηαηξίδεο). πλνιηθά ζην Δξγαζηήξην έρνπλ εθπνλεζεί 9 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη 1 δηδαθηνξηθή δηαηξηβή βξίζθεηαη ππό εθπόλεζε. Τπό ηελ επνπηεία ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρνπλ, επίζεο, εθπνλεζεί 19 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε. Έξεπλα ζηελ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία Ο Γ. Κνπγηνπκνπηδάθεο (βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηνπ) έρεη επνπηεύζεη ηηο αθόινπζεο ελλέα (9) δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο: Αλησλαθάθεο Γ. (2012). Δπηθνηλωληαθή κνπζηθόηεηα: Ρπζκηθέο κηκήζεηο θαη ζπξξπζκίεο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο βξεθώλ-κεηέξωλ. Παηεξάθε Μ. (2011). Μίκεζε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο δίδπκωλ δηδπγωηηθώλ βξεθώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηε κεηέξα. Πξαηηθάθε Α. (2009). Μίκεζε θαη ζπγθηλήζεηο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο βξεθώλπαππνύδωλ θαη βξεθώλ-γηαγηάδωλ. Μαδνθνπάθε Κ. (2007). Οη ξίδεο ηεο κνπζηθόηεηαο: Ζ αλάπηπμε ηωλ επηθνηλωληαθώλ κνπζηθώλ ξπζκώλ από ηνλ 2ν κέρξη ηνλ 10ν κήλα. Παπαζηαζόπνπινο Δ. (2004). Πιάζκαηα ηνπ αέξα: Οη θαληαζηηθνί ζύληξνθνη ζε θνξίηζηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Μαξθνδεκεηξάθε Μ. (2003). Ζ Ψπρνινγία ηωλ Γηδύκωλ. Μίκεζε θαη πλαηζζήκαηα ζε έλα δεύγνο εηεξνδπγωηηθώλ δηδύκωλ.

6 εκηηέθνινπ Μ.-Δ. (2002). Ζ αλάπηπμε ηωλ δπαδηθώλ θαη ηωλ ηξηαδηθώλ παηγληωδώλ αιιειεπηδξάζεωλ κεηαμύ γνλέωλ-βξεθώλ από ηνλ 7ν έωο ηνλ 12ν κήλα. Βηηαιάθε Δ. (2002). Μίκεζε ζηηο θπζηθέο αιιειεπηδξάζεηο γηαγηάο-βξέθνπο θαη κεηέξαο-βξέθνπο από ηνλ 2ν κέρξη ηνλ 10ν κήλα. Σζνύξηνπ Β. (1998). Πεηξακαηηθή κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ ζπληνληζκνύ θαηά ηε βξεθηθή ειηθία. Έρεη επνπηεύζεη ηηο αθόινπζεο ηέζζεξεηο (4) δηπισκαηηθέο εξγαζίεο (Masters), ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε, Σκήκα Φ.Κ..: Ρνπζζάθε Υ. (2012). Γηεπηζηεκνληθή ζεώξεζε ηνπ ρηνύκνξ. Εεηκπεθάθε Θ. (2011). Ζ αλάπηπμε ηεο θηιίαο ζηελ παηδηθή ειηθία. Παλαγησηάθε Μ. (2010). Ζ αλάπηπμε ηεο θηιίαο ζηελ εθεβεία. Μαξθνπιήο Α. (2010). Παξάγνληεο δηακόξθωζεο ηνπ αιηξνπηζηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζε παηδηά ειηθίαο 8-12 εηώλ.. Ήηαλ, επίζεο, ζπλ-επόπηεο ζηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ησλ: Γξ. Κνθθηλάθε Θ. (1998) Department of Psychology, University of Edinburgh, Γξ Παπαιεγνύξα Ε. (1998), Department of Psychology, University of Edinburgh, Γξ Υειηδόλε Μ. (2009), Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Κξήηεο, Γξ Υαηδάθε Μ. (2010), Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Κξήηεο. Ζ έξεπλα ηνπ Γ. Κνπγηνπκνπηδάθε θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ΠΤΘΑΓΟΡΑ Η, ΔΠΔΑΔΚ Η, ΠΔΝΔΓ 1994, ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαη από ην Uppsala University. Ζ Β. Σζνύξηνπ (βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηεο) έρεη επνπηεύζεη ηηο αθόινπζεο 6 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε: Μπάηδνπ Κ. (2011). Απηνεθηίκεζε, πξνζσπηθόο κύζνο θαη ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ζηελ εθεβεία θαη ηε κεηεθεβεία. Μίζθνπ Α. (2011). Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αλάδπζε ηνπ εαπηνύ ζηε βξεθηθή ειηθία. Μίιεο Ν. (2012). Αληηιήςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή βία. Κακπνπξνύδε Μ. (2012). Αλακλήζεηο από ηελ παηδηθή ειηθία: ζπλαίζζεκα, απηνεθηίκεζε θαη απηνβηνγξαθηθή κλήκε. ηβξίδνπ Μ. (2013). Ζ επηθνηλσλία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο λεαξώλ ελειίθσλ: ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θαη πνιηηηζκηθή ζπγθξόηεζε ηνπ Δαπηνύ. Σζίηνπ Σ. (2013). Ζ θαθνπνίεζε εθήβσλ ζην δηαδίθηπν: νηθν-ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Έξεπλα ζηελ Φπρνινγία ηεο Σέρλεο θαη ζηελ εθθξαζηηθή αληίιεςε

7 Ζ Γ. ηακαηνπνύινπ (βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηεο) έρεη επνπηεύζεη ηηο αθόινπζεο 5 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε: Σδαγθαξάθεο. (2011). Βηώλνληαο θαη αμηνινγώληαο ην αξλεηηθό αξλεηηθόηεξα: Ζ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ππόθξνπζεο ζηελ αμηνιόγεζε ζπνη κε αγρνγόλν γηα ηνπο λένπο πεξηερόκελν. Καξαιή Α. (2012). Παξάδνζε θαη θαηλνηνκία ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία: Θεσξίεο γηα ην ηέινο ηεο ηέρλεο θαη απόςεηο ζύγρξνλσλ θαιιηηερλώλ. Σδαλάθεο Δ. (2013). πγθξόηεζε ηαπηόηεηαο, θύιιν θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ απαηηνύλ ηελ ζπλαίζζεζε ηνπ εαπηνύ. Σδαλάθε Ζ. (2013). Σν ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο θαη ζπγθξόηεζε ηεο απηναληίιεςεο. Λπκπέξε Γ. (2013). Απηνεθηίκεζε θαη ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ Έξεπλα ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία Ο Σ. Ηαηξίδεο ((βι. δεκνζηεύζεηο ζην Βηνγξαθηθό ηνπ))έρεη επνπηεύζεη ηηο αθόινπζεο 4 δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ Πνιηηηζκόο θαη Αλζξώπηλε Αλάπηπμε: Γαγθσλάθε Υ ). Δκπεηξίεο θαη απόςεηο Διιήλσλ θαη αιινεζλώλ καζεηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γύξσ από ην θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Καξαθώζηα Υ. (2012). Όςεηο ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σζόληνπ Δ. (2012). «Δθηόο εαπηνύ»: Καηεγνξίεο ηεο ηαπηόηεηαο κεηαμύ θξαηνπκέλσλ. Καπαδνπθάθε Α. (2013). Όηαλ ην δίθαην ζπλαληά ηνλ αλήιηθν: Λόγνη θαη δηαδηθαζίεο ζπγθξόηεζεο ηαπηνηήησλ. 4. ρεδηαδόκελεο δξάζεηο Δξεπλεηηθή πξόηαζε ππό θξίζε (Β. Σζνύξηνπ) Σν 2012 Β. Σζνύξηνπ θαηέζεζε, σο Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε, πξόηαζε γηα Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα κε ηίηιν Infants pride- and shyness- expressions in dyadic and triadic interactions: parenting and social regulation of self-conscious emotions (RESEARCH PROPOSALS Type A Grants for PhD Candidates. Ζ πξόηαζε ππεβιήζε ζηνλ ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ρξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάησλ κεγάινπ κεγέζνπο. Σν πξόγξακκα βξίζθεηαη ππό αμηνιόγεζε θαη αθνξά ζηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ηεο ππνςήθηαο δηδάθηνξνο Α. Μίζθνπ (βι. παξαπάλσ). πλέρηζε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο (ηακαηνπνύινπ Γ.) Stamatopoulou, D., Toshihiko Amemiya, (University of Kansai), & Cupchik, G. (University of Toronto).: Γηεζλήο ζπλεξγαζία ηόζν κέζα ζηα πιαίζηα δηεπξπκέλεο δηα-πνιηηηζκηθήο έξεπλα, κε ζπκκεηνρή θαη νξγάλσζε πκπνζίνπ κε ζέκα «Cross-cultural comparisons on Expressive Symbolism: Art induces or

8 expresses emotion?» ζην ην δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Insternational Society for Research on Emotions (ISRE), Kyoto 2011, Conference on Emotions, Japan. (αθνξά ηελ ζπλδπαζκέλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο κεηαμύ Διιήλσλ θαη Καλαδώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Prof.Gerald Cupchik, University of Toronto, ε νπνία δηεπξύλζεθε κε ηελ ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ Prof., Toshihiko, Amemiya,University of Kansai. πλέρηζε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο (Κνπγηνπκνπηδάθεο Γ.) πλέρηζε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Αλ. Καζεγεηή Κ. Πεηξνγηάλλε (Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή, Παλ/κην Θξάθεο) γηα ηελ πεξάησζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ πηπρηνύρνπ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Κ.. καξιακάθε Υξήζηνπ (2010), ζηελ νπνία ν Κνπγηνπκνπηδάθεο Γ. είλαη κέινο ηεο 3-κεινύο επηηξνπήο επνπηείαο. Σίηινο δηαηξηβήο: Ζ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ πξνζρνιηθώλ ρξόλωλ. Ο ππνςήθηνο έρεη αλαιύζεη ζην Δξγαζηήξηό καο ηα δεδνκέλα ηνπ (κε ην ζύζηεκα Observer). Έλαξμε λέαο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο (Κνπγηνπκνπηδάθεο Γ.) Έλαξμε εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίεο (2012) κε ηνλ Καζεγεηή Colwyn Trevarthen (University of Edinburgh) θαη ηελ Λέθηνξα Φπρνινγίαο Emese Naggy (University of Dundee) κε ζηόρν ηε δηεπηζηεκνληθή δηεξεύλεζε (αλαπηπμηαθή θαη λεπξνεπηζηεκνληθή) ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λενγληθήο θαη ηεο βξεθηθήο κίκεζεο. Ζ πξόηαζε ζρεδηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζε λέα πξνθήξπμε πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 5. Αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ Πέξαλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο, ηεο Φπρνινγίαο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλώλ καο αμηνπνηνύληαη: θιηληθά (από ζπλαδέιθνπο ζην εμσηεξηθό θαη ζην εζσηεξηθό, πνπ εξεπλνύλ ηνλ απηηζκό, ηα βξέθε κεηέξσλ κε θαηάζιηςε, ην ζύλδξνκν Williams, ηε λόζν ηνπ Parkinson θ.ά. θαζώο θαη έξεπλεο/εθαξκνγέο ζηνλ ρώξν ησλ Νεπξνεπηζηεκώλ π.ρ. θαηνπηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θ.ά.), ζε άιινπ ηύπνπ έξεπλεο (Ρνκπνηηθή, Σερλεηή Ννεκνζύλε θ.ά.) εθπαηδεπηηθά (ζηα πξνπηπρηαθά θαη ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα νη θνηηεηέο καο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη νξηζκέλνη από απηνύο ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθό έξγν), θαη ζηε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία (ζηηο δηαιέμεηο καο πξνο ην επξύ θνηλό δείρλνπκε κέξνο ησλ επξεκάησλ καο). 6. Δμνπιηζκόο Δξγαζηεξίνπ ην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ππάξρνπλ: 3 Ζ/Τ, κε ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα κηθξν-αλάιπζεο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Observer, Logger, θ.ά.) θαη πξνγξάκκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 1 Φσηνηππηθό. Έπηπια. Δζωηεξηθή Βηβιηνζήθε Δξγαζηεξίνπ (κε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, εξγαζίεο Masters, επηιεγκέλα μελόγισζζα άξζξα θαη βηβιία Φπρνινγίαο θαη δε Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο,θ.ά.).

9 Αξρείν εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηαηληώλ (videos, θαη ζε ςεθηαθή κνξθή). Αξρείν ηαηληώλ από καζήκαηα θαη δηαιέμεηο Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπλαδέιθσλ. Φσηνγξαθηθό αξρείν, θ.ά. 7. Υξεκαηνδνηνύκελα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Όπσο βεβαηώλεη ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ε βησζηκόηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ κέρξη ζήκεξα βαζίδεηαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ από εζληθνύο θνξείο θαη από ηνλ ΔΛΚΔ. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε όισλ ησλ πξνγξακκάησλ έγηλε κέζσ ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο. 8. Γηνξγάλσζε Γηεζλώλ πκπνζίσλ (βι. βηνγξαθηθά κειώλ ΓΔΠ ηνπ Δξγαζηεξίνπ). 9. Γηαζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία (βι. βηνγξαθηθά κειώλ ΓΔΠ ηνπ Δξγαζηεξίνπ).

10 Φσηνγξαθία 1. Ο εξεπλεηήο αλνίγεη ην ζηόκα ηνπ γηα πξώηε θνξά. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ λενγλνύ, ειηθίαο 20 ιεπηώλ, θνξηηζηνύ, είλαη εκθαλέο ζην πξόζσπό ηνπ. Φσηνγξαθία 2. Ο εξεπλεηήο αλνίγεη ην ζηόκα ηνπ γηα ηέηαξηε θνξά. Φσηνγξαθία 3. Ο εξεπλεηήο αλνίγεη ην ζηόκα ηνπ γηα πέκπηε θνξά. Σν λενγλό ηνλ κηκείηαη κηα θνξά Φσηνγξαθία 4. δύν θνξέο Φσηνγξαθία 5. Γηάιεηκκα Φσηνγξαθία 6 ηξείο θνξέο. ηηγκηόηππα από ηε κίκεζε λενγλώλ ειηθίαο 10 έσο 45 ιεπηώλ ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό (Kugiumutzakis, 1985).

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα