00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92"

Transcript

1 Σελίδα 1 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Aποδοχές Γενικού Γραµµατέα ήµου , , Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών , Αποδοχές Μονίµων ικηγόρων , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , ΙΚΑ Προσωπικού Ειδικών θέσεων , Ταµείο Νοµικών , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100 νδ 4260/61, και 4433 νδ 5441/66) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 2,25% (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100 νδ 4260/61, και 4433 νδ 5441/66) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 0,75% (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100 νδ 4260/61, και 4433 νδ 5441/66) , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,86 212, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου , Αµοιβή συµβολαιογράφου Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , Μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ , απάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) , Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)

2 Σελίδα 2 από Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν2685/99) Έξοδα κηδείας ηµάρχων & Προέδρων Κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ,Ν. 2685/1999) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Επεξεργασία πρακτικών συνεδριάσεων.σ & Ο.Ε Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων Επιχειρησιακή οργάνωση του ήµου για την πολιτική προστασία & την αντιµετώπιση φυσικών & τεχνολογικών κινδύνων (ΥΠΕΣΑΗ ) Νοµιµοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων του ήµου µε το Ν.4014/ Αµοιβή ιατρού εργασίας Αµοιβή Ελεγκτή όµησης για έκδοση Οικοδοµικών Αδειών (Ν.4030/2011) Παροχή νοµικών υπηρεσιών για την εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως της ΚΚ Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από των είσπραξη τελών και φόρων - καθαριότητας και φωτισµού 2,36% επί των εσόδων , , , , ικαιώµατα τρίτων ΤΑΠ 2,36% επί των εσόδων , , , , ικαίωµα ΟΤΑ από ΤΑΠ , Προµήθεια Τ.Π , Αποζηµίωση του ηµοσίου για τη χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων προς τους Ο.Τ.Α Αποζηµίωση του ηµοσίου για τη χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων προς τους Ο.Τ.Α Παροχές τρίτων , , , , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,

3 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του ήµου , , Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΟΣΚ (Α.Μ. 38/10) Αναβαθµίσεις σε σχολικά κτίρια του ήµου Αγίων Αναργύρων (ΟΣΚ προγραµµατική Α.Μ.47/09) , , Απολυµάνσεις κοινοχρήστων χώρων-δηµοτικών κτιρίων-σχολείων Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικά κτίρια του ήµου (ΑΜ 64/13) , Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικά κτίρια του ήµου (συνεχ.'14) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επέκταση ευρυζωνικότητας στο σύνολο του ήµου (ΚτΠ) Ανακατασκευή εδράνων και βάθρων της αίθουσας του ηµοτικού Συµβουλίου Φόροι - Τέλη , Φόροι , Φόροι τόκων , ιάφοροι φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , Τέλος χαρτοσήµου µισθωµάτων , Λοιπά γενικά έξοδα , , Συνέδρια και εορτές , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Συνδροµές Λοιπές συνδροµές Συνδροµή στη " ήµος-νετ" Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , ιάφορα παράβολα , Παρακολούθηση συστήµατος συναγερµού φύλαξης δηµοτικών κτιρίων Καταβολή αποζηµίωσης προς ΙΚΑ για παροχή Υγειον.Υπ/σιών Εισφορές ΙΚΑ εργαζοµένων µέσω ΟΑΕ Ν. 4152/ , , Χρήση 2015 Σελίδα 3 από 35

4 Σελίδα 4 από Αποζηµίωση σε θιγόµενους από υπαιτιότητα του ήµου Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δ , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού για κάλυψη επενδυτικών δαπανών , , , ,29 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Επιχορήγηση σε ηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου Υποχρεωτικές εισφορές , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµου ήµων και κοινοτήτων , , Εισφορά υπέρ Συνδέσµου για ίδρυση κοινού νεκροταφείου , , , Εισφορά υπέρ ΑΣ Α , , , Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας-Πειραιά , Εισφορά υπέρ ΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ EGTC SolidarCity NETWORK Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , Επιχορήγηση ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , Επιχορήγηση στη ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων-Καµατερού για την υλοποίηση του προγράµµατος <<Βοήθεια στο σπίτι>> 9.343, ,37 68 Λοιπά έξοδα , Έκτακτα έξοδα , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , Καταβολή τόκων από δικαστικές αποφάσεις , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,15 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Προµήθειες παγίων

5 Σελίδα 5 από Έπιπλα σκεύη Προµήθεια επίπλων & σκευών για την αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου Έργα , , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε σχολεία (ΟΣΚ) 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΚΑΑ (ΥΠΕΣΑΗ ) Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ΚΚ (ΥΠΕΣΑΗ ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά , , , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , , , Υλοποίηση έργων ΑΠΕ & ΕΞΕ-Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης (ΕΣΠΑ) , , , Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιρ.εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Αγίων Ανργύρων (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (ΕΣΠΑ) Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµοτ.φωτισµό (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (ΕΣΠΑ) , , , "Ex Post" Ενεργειακή Επιθεώρηση (ΕΣΠΑ) 6.170, , , Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης & δηµοσιότητας/ενηµέρωσης (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (ΕΣΠΑ) Επιστηµονικός & Τεχν.Σύµβ.παρακολούθησης & υποστήρ.σχυ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (ΕΣΠΑ) Εξωτ.αξιολόγηση στην επίτευξη στόχων του ΣΧΥ-έκδοση ενεργ.πιστ/κών για τα κτίρια που πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (ΕΣΠΑ) Υπηρεσίες Συµβούλων Τεχνικής Υποστήριξης µε εξειδικευµένη τεχνογνωσία για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων (ΕΣΠΑ) Εκπόνηση Η/Μ µελετών για παρεµβάσεις ΕΞ ΕΝ στο κτίριο του πρώην ηµαρχείου,κλ.κολυµβ.& 6ο ηµ.σχ.(εσπα)-προγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 5.110, , ,28 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,88 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,88 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων διοικητικών υπαλλήλων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων διοικητικών υπαλλήλων , , , ,00

6 Τακτικές αποδοχές µονίµων διοικητικών υπαλλήλων ΚΕΠ , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Υπερωριακή αποζηµίωση υπαλλήλων γραφείου ηµάρχου Αµοιβή ληξιάρχου , Αµοιβή πρακτικογράφου , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΚΕΠ , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µονίµων υπαλλήλων , , , , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων , , , , ΤΣΜΕ Ε ΚΥΤ Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού , ΤΣΜΕ Ε ΚΚΣ Εργοδοτικές εισφορές µονίµου προσωπικού , ΤΣΜΕ Ε ΚΕΑ Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ,62 624,00 624, ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µονίµων υπαλλήλων , ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΚΑ µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού διοικητικών υπηρεσιών Λοιπές παροχές για µέσα ατοµικής προστασίας Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Χρήση 2015 Σελίδα 6 από 35

7 Αµοιβή ορκωτών Λογιστών για ισολογισµό Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών για εκκαθάριση της ΗΚΕΑΑΚ Αµοιβή ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της ηµοτ.επιχ/σης Κατασκ.έργων Πολεοδ.Ανάπτ.Καµατερού ( ΕΚΕΠΑΚ) Αµοιβή ορκωτών λογιστών για ισολογισµό Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΕΠ , , , , Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ , , , , Μισθώµατα κτιρίων ήµου , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Συντήρηση ηµοτικών κτιρίων (Α.Μ.94/10) 5.564, , Συντήρηση ηµοτικών κτιρίων Ανακαίνιση χώρων παλαιού (πρώην) ηµοτικού Καταστήµατος (Α.Μ. 77/12) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων ασφαλείας δηµοτικών κτιρίων Προµήθεια υλικών για συντήρηση & επέκταση τηλεφωνικού & δικτύου internet Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (επιβατικών) Προµήθεια ανταλλακτικών-εργασίες για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχηµάτων-µηχ/των έργου Εργασίες πλυσίµατος οχηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (φωτοτυπικών,fax) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού κλπ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Τεχνική κάλυψη (συντήρηση και επισκευή) µηχανογραφικού εξοπλισµού Βελτίωση-επέκταση δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης κτιρίου Αναγόµωση πυροσβεστήρων Χρήση 2015 Σελίδα 7 από 35

8 Σελίδα 8 από Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού Συντήρηση προγραµµάτων διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών-τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη ΚΤΕΟ Λοιπά γενικά έξοδα , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες κ περιοδικά Συνδροµές σε εφηµερίδες & περιοδικά Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα για εκδηλώσεις πολιτικών - κοινωνικών δραστηριοτήτων για τις δηµοτικές-περιφερειακές-ευρωεκλογές Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων , Σίτιση ικαστικών Αντιπροσώπων & Εφορευτικών Επιτροπών κατά τις εκλογές ,32 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & ηµοτικές-περιφερειακές 18 & 25/5/ απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά για τις υπηρεσίες Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης (τόνερ,µελάνια,µελανοταινίες κλπ.) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Προµήθεια εκλογικού έντυπου υλικού ,08

9 Σελίδα 9 από Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης δηµοτικών κτιρίων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προµήθεια προϊόντων ξύλου & ειδών επιπλοποιϊας για επισκευές ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια µηχανογραφικών εφαρµογών για τις υπηρεσίες του ήµου ( ιοικητικές, Οικονοµικές, Τεχνικές) Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (διακοµιστές,η/υ,οθόνες,εκτυπωτές κλπ) Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων-αριθµοµηχανών Προµήθεια ηλεκτρονικού ψηφιακού µηχανισµού σήµανσης ωραρίου εργασίας Έργα 731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Ανακατασκευή παραχωρηθέντος κτιρίου στο ήµο από το ΕΘΙΑΓΕ (ΥΠΕΣΑΗ ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτες σχεδιασµού βιοκλιµατικών εφαρµογών σε διάφορα κτίρια του ήµου (ΥΠΕΚΑ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ,80 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,01 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , ,

10 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Κοινωνικής Υπηρεσίας , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Βρεφονηπιακών Σταθµών , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Φύλακες δηµοτικών κτιρίων ( Τακτικές Αποδοχές) , Καθαρίστριες σχολικών µονάδων (Τακτικές Αποδοχές) , Προσωπικό Ι ΑΧ Βρεφονηπιακών Σταθµών , Προσωπικό Ι ΑΧ Κοινωνικής Υπηρεσίας , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , , , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µερικής απασχόλησης (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Προσωπικό Ι ΟΧ Βρεφονηπιακών Σταθµών , , , Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ , Προσωπικό Ι ΟΧ Κοινωνικής Υπηρεσίας , Αµοιβή προσωπικού του προγράµµατος ''Βοήθεια στο σπίτι'' Αµοιβή προσωπικού του προγράµµατος Κ ΑΠ , , Αµοιβή συµβούλου διαχείρισης προγραµµάτων ''Κ ΑΠ'' & ''Βοήθεια στο σπίτι'' , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ Εργοδοτικές εισφορές µονίµου προσωπικού , , ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές µονίµου προσωπικού , , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές µονίµου προσωπικού ,94 456,00 456, ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Εργοδοτικές Εισφορές µονίµων υπαλλήλων , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , , , ΤΣΑΥ Εργοδότη Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 40 30, ΙΚΑ-Σπουδαστών ΤΕΙ 40 30, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές για µέσα ατοµικής προστασίας Πσροχές για µέσα ατοµικής προστασίας Χρήση 2015 Σελίδα 10 από 35

11 Σελίδα 11 από Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και , , παραγωγικής διαδικασίας 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , Μισθώµατα κτιρίων πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων , , , , Μισθώµατα σχολικών µονάδων Ν.3852/ , Μισθώµατα ηµοτικών Παιδικών Σταθµών , , Μισθώµατα ΚΑΠΗ 9.774, , , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων για µεταφορά µελών ΚΑΠΗ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών Γυµναστηρίων - Αθλητικών Εγκαταστάσεων Συντήρηση & επισκευή ηµοτικών Γυµναστηρίων (Α.Μ.91/2010.Κ.Α.Α.) , , Συντήρηση & επισκευή δηµοτικών Γυµναστηρίων-Αθλητικών εγκαταστάσεων ( ήµος- 'ΚΠΣ) (Α.Μ.35/11) 1.101, , Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Παιδ.Σταθµ Συντήρηση & επισκευή αποχ.-υδραυλ. εγκαταστάσεων Παιδ.Σταθµ Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρµανσης Παιδ.Σταθµ Συντήρηση Κινηµατοθεάτρου "ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ" Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση λειτουργίας µηχανοστασίου πισίνας,εκµάθησης,κολύµβησης Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών συσκευών & µικροσυσκευών ΚΑΠΗ και Βρεφονηπιακών Σταθµών Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα µετακίνησης εργαζοµένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας

12 Σελίδα 12 από Συνέδρια και εορτές , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , Συµµετοχή στο ερευνητικό έργο L.U.C.I.D.E , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Αιµοδοσίες Ηµερίδες Υγείας Προληπτική Ιατρική Εγγραφή & συνδροµή στο " ιαδηµοτικό ίκτυο δοµών Υγείας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκης " ιοργάνωση Ενηµερωτικών Ηµερίδων ή άλλων Εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης Συµµετοχή στο Κέντρο Πρόληψης "ΦΑΕΘΩΝ" Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Προµήθεια ειδών παντοπωλείου , Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου , Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου , Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου , Προµήθεια ειδών αρτοποιϊας και ζαχαροπλαστικής , Προµήθεια ελαιολάδου , Προµήθεια γάλακτος , Παροχή ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6.037, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , Έξοδα σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου του ηµοτικού Γυµναστηρίου.Κ.Α.Α 6.037, ,09 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια έντυπου υλικού Παιδικών Σταθµών Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Προµήθεια εποπτικού υλικού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτύπωση βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστων

13 Σελίδα 13 από Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Προµήθεια κλινοστρωµνών Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υγειονοµικού & φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Προµήθεια πετρελαίου για την λειτουργία της πισίνας εκµάθησης κολύµβησης , Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης κτιρίων στέγασης καταργηµένων Ν.Π , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια παιδαγωγικού και βρεφικού παιχνιδιού Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Παροχές σε άπορους δηµότες Οικονοµικό βοήθηµα σε άπορους δηµότες ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,79 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Προµήθειες παγίων Έπιπλα σκεύη Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών & σκευών εστίασης Προµήθεια επίπλων παιδικών σταθµών Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια λευκών ειδών & ειδών ένδυσης χώρων Προµήθεια παιχνιδιών εξωτερικών χώρων Προµήθεια µοκετών & χλοοτάπητα Παιδ.Σταθµών Προµήθεια ηλεκτρονικών συσκευών Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού Προµήθεια επαγγελµατικών συσκ.εστίασης Έργα , , , ,68

14 Σελίδα 14 από απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , , απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , , , , Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθµού στους Αγίους Αναργύρους (Μελέτη-Κατασκευή ' Κ.Π.Σ) , , Κατασκευή κλειστού κολυµβητηρίου ήµου Αγ. Αναργύρων (Α.Μ 71/05 συνεχ.) ΓΓΑ , Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου και Περιβάλλοντος Χώρου στο ήµο Αγίων Αναργύρων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-Νοµαρχία προγρ.σύµβαση) Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες στο ΟΤ 674 Ε Καµατερού (Α.Μ.53/11)-(ΕΣΠΑ) Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου.Κ.Καµατερου-Ο.Τ.921Α (ΟΣΚ) ιαµόρφωση αίθουσας Κ ΑΠ στο Πολιτιστικό Κέντρο "ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ" (ΑΜ 88/12) 1.669, , Ανέγερση 5ου & 10ου Νηπιαγωγείου.Κ.Καµατερού-Ο.Τ.1060 (ΟΣΚ) ιαµόρφωση ισογείου χώρου στο 4ο ηµοτικό Σχολείο Αγ.Αναργύρων (ΟΣΚ) Ανέγερση 9ου ηµοτικού Σχολείου.Κ.Καµατερού-Ο.Τ.239 (ΟΣΚ) 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανάδειξη-αξιοποίηση αρχαιολογικού χώρου Καµατερού (ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , Κατασκευή πλατφόρµας για έδραση δύο αιθουσών διδασκαλίας στο 7ο ,34 ηµ.σχολ..κ.καµατερού (Α.Α. 40/2013) 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά 9.802, , , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 9.802, , , Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων οµάδων - ΑΜΕΑ- ήµων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καµατερού (ΕΣΠΑ) Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ο.Τ.1008Α.Ε. Καµατερού (Α.Μ. 07/11)-(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού περιοχής Αττάλου-Ωραιούπολης.Ε. Καµατερού (Α.Μ.41/11)-(ΕΣΠΑ) Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών-Προνοιακών υποδοµών & Κοιν.Αλληλεγγύης & Πρόνοιας (Α.Μ.82/11)-(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθµού στους Αγίους Αναργύρους (Μελέτη-Κατασκευή ' Κ.Π.Σ) , , Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας -ΑΤΤΙΚΑΙΝ- (ΕΣΠΑ) ''Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής'' για την περίοδο (ΕΣΠΑ) Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , ,11

15 Σελίδα 15 από Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων , , Μελέτη ανέγερσης ηµοτικού κλειστού κολυµβητηρίου και Γυµναστηρίου Αγ.Αναργύρων στα Ο.Τ επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου (συν.) , , Επικαιροποίηση µελέτης για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού περιοχής Αττάλου-Ωραιούπολης.Κ.Κ Ειδικές δαπάνες , , Λοιπές ειδικές δαπάνες , , Τακτοποίηση υπάρχοντος ισογείου χώρου ορόφου στο 4ο ηµοτικό Σχολείο.Κ.Αγ.Αναργ.& άλλων σχολ.κτιρίων (στατική επάρκεια κτιρίων) , ,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ,28 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,55 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές µόνιµου προσωπικού , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές µετατασσόµενων υπαλλήλων ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές προσωπικού αορίστου χρόνου , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , , , Τακτικές αποδοχές επί συµβάσει εκτάκτων υπαλλήλων συµβασ. 8 µηνών (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού , ,

16 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές µονίµου προσωπικού , , , , ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές µονίµου προσωπικού , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , ΙΚΑ-Εργοδοτικές εισφορές µετατασσόµενων υπαλλήλων ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ , ΤΑΥΤΕΚΩ-Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , , ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Μέσα ατοµικής προστασίας Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Παροχές για µέσα ατοµικής προστασίας Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λειτουργούντων κάδων καθαριότητας Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων υπηρεσίας καθ/τας και ηλεκτρ/σµού , , Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχηµάτων ήµου , Service αυτοκινήτων σε εξουσιοδοτηµένα συνεργεία αντιπροσωπειών Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία µηχ/των έργου ήµου , Εργασίες για πλύσιµο και γρασάρισµα οχηµάτων & µηχ/των έργου Επισκευές και προµήθεια ελαστικών , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , , , Καθαρισµός ακάλυπτων χώρων ( ΗΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Καθαρισµός ακαλύπτων χώρων (Α.Μ. 12/11) 2.444, ,38 Χρήση 2015 Σελίδα 16 από 35

17 Σελίδα 17 από Μέριµνα για τα αδέσποτα ζώα Καθαρισµός παρόδιας βλάστησης και ακαλύπτων χώρων που γειτνιάζουν σε χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου (ΥΠΕΣ) , , ,80 63 Φόροι - Τέλη , Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων καθαριότητας , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη ΚΤΕΟ Παράβολα για τέλη ταξινόµησης και έκδοσης πινακίδων Λοιπά γενικά έξοδα ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών οχηµάτων απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) Προµήθεια υλικών απολύµανσης & πλυσίµατος (υπόγειων & επίγειων κάδων,φρεατίων και κοινόχρηστων χώρων) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες) Προµήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) Προµήθεια σακουλών big bag υπόγειων κάδων καθαριότητας Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.565, Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων καθαριότητας (λαµαρινόσκουπες,τσουγκράνες,φτυάρια,φαράσια,τσάπες κλπ.µικροεργαλεία) 2.565, Καύσιµα και λιπαντικά , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων καθαριότητας , Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια καρτών ταχογράφων οχηµάτων Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για λειτουργία υπόγειων κάδων καθαριότητας (σχοινιά,µεταλλικά στεφάνια,αλυσίδες,ναυτικά κλειδιά κλπ.) Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

18 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών για τα σάρωθρα (σκούπες κ.ά.) Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ανταλλακτικών τροχήλατων κάδων Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , Υποχρεωτικές εισφορές , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , Εισφορά υπέρ συνδέσµου ήµων & Κοινοτήτων , ,11 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,73 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , Προµήθειες παγίων , , , Προµήθειες παγίων. 2,00 2,00 2, Προµήθεια πλυστικού µηχανήµατος κάδων µε απολύµανση (ΕΛΛΑ Α) Προµήθεια ανυψωτικού µηχανισµού τύπου "HOOKLIFT" µε γάντζο-απορριµµατοκιβώτιο (ΕΛΛΑ Α) 7132 Μεταφορικά µέσα 3,00 3,00 3, Προµήθεια τριών απορριµµατοφόρων,ενός φορτηγού,µιας υδροφόρας,µιας σκούπας,ενός µικρού φορτηγού,κλπ.µηχ/των & οχηµάτων (ΕΛΛΑ Α) Επέκταση προγράµµατος ανακύκλωσης µε χορήγηση 400 κάδων & ενός απορριµµατοφόρου (ΕΛΛΑ Α) Προµήθεια πυροσβεστικού οχήµατος 4x4 µε πλήρη εξοπλισµό (ΕΛΛΑ Α) 7133 Έπιπλα σκεύη 2.002,00 2,00 2, Προµήθεια τροχήλατων κάδων καθαριότητας lt (ΕΛΛΑ Α) Προµήθεια µεταλλικών κάδων απορριµµάτων για κοινόχρηστους χώρους ( ΗΜΟΣ-ΕΛΛΑ Α) Λοιπός εξοπλισµός , , , Προµήθεια εργαλείων για σέρβις αυτοκινήτων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Α.Μ. 59/2013) , , , Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων Προµήθεια συστηµάτων υπογειοποίησης κάδων.αγ.αναργύρων-καµατερού (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) Κάδοι αποθήκευσης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια υπόγειας καλωδίωσης για οδοφωτισµό Α.Παπανδρέου & Αγ.Νικολάου λόγω κλοπής Προµήθεια φωτιστικών στηλών Προµήθεια µετρητή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας Χρήση 2015 Σελίδα 18 από 35

19 Σελίδα 19 από Έργα , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης Κατασκευή ηλεκτροφωτισµού του ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου της.κ.καµατερού Προµήθεια οικολογικών λαµπτήρων ηλεκτροφωτισµού ( ΗΜΟΣ-ΥΠΕΚΑ) Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED αστικού οδικού φωτισµού και συστήµατος διαχείρισης φωτισµού (LMS)-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως , , Συντήρηση οδοφωτισµού & φωτισµού κοινοχρήστων χώρων , , Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή λειτουργούντων κάδων καθαριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Παροχές τρίτων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Τηλεσκοπικός έλεγχος αγωγών ακαθάρτων-πλύση µε πιεστικό µηχάνηµα αγωγών ακαθάρτων & οµβρίων , Αποκατάσταση τµηµάτων αγωγού οµβρίων Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π Καθαρισµός και συντήρηση του συστήµατος οµβρίων - φρεάτια υδροσυλλογης απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προµήθεια σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων - φρεατίων αποχέτευσης , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,93 73 Έργα , , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης , , , Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και συνδέσεις (Α 90) Α.Μ.1/ , , Μελέτη-κατασκευή αγωγού οµβρίων Λ. ηµοκρατίας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) Επεκτάσεις τµηµάτων αγωγού οµβρίων-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής

20 Σελίδα 20 από Επεκτάσεις τµηµάτων αγωγού οµβρίων κατασκευής φρεατίων υδροσυλλογής (ΑΜ 63/08) 5.638, , Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης - κατασκευή φρεατίων προσαρµογής -επισκευή φρεατίων ΕΥ ΑΠ (Α.Μ. 7/2010.Κ.Α.Α.) 2.915, , Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης (ακαθάρτων - οµβρίων) - επισκευές φρεατίων ΕΥ ΑΠ κλπ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων (Α.Μ. 12/10 Ε Καµατερού) , , Συνδέσεις ακινήτων µε ίκτυο Ακαθάρτων (Α.Μ. 3/10 Ε Καµατερού) 2.478, , , Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων (Α.Μ. 19/11) , , Συνδέσεις ακινήτων µε δίκτυο ακαθάρτων (Α.Μ. 20/11) , , Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (ΑΜ 54/13) Αντικατάσταση τµήµατος αγωγού δικτύου οµβρίων επί της οδού Θεσσαλονίκης.Κ.Καµατερού , Επέκταση δικτύου οµβρίων σε τµήµατα των οδών Κ. Παλαµά & Καραολή.Κ. Καµατερού (Α.Μ. 29/2013) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατασκευή αγωγού οµβρίων στα κλειστά γυµναστήρια.κ.α.α. &.Κ.Κ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , Συντήρηση και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων δικτύου αποχέτευσης-οµβρίων (αυτεπιστασία) Καθαρισµός και συντήρηση του συστήµατος οµβρίων υδάτων του ήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού 8.697, , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων διευθέτησης συµβαλλόντων ρεµµάτων στην Εσχατιά ΚΚ (ΕΣΠΑ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) , Οριστική Υδραυλική µελέτη αντιπληµµυρικών έργων διευθέτησης συµβαλλόντων ρεµάτων στην Εσχατιά.Κ.Καµατερού , Σύνταξη οριστικής µελέτης αγωγών οµβρίων υδάτων.κ.καµατερού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ,57 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,56 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , ,

21 Σελίδα 21 από Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) - Μισθοδοσία µηχανικών και τεχνικού συνεργείου , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου , Υπερωριακή αποζηµίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές µονίµου προσωπικού , ΤΣΜΕ Ε - ΚΥΤ Εργοδοτικές εισφορές µηχανικών , ΤΣΜΕ Ε - Κ.Κ.Σ Εργοδοτικές εισφορές Μηχανικών , ΤΣΜΕ Ε - Κ.Ε.Α. Εργοδοτικές εισφορές µηχανικών , Εργοδ. εισφορές υπαλλ. µε σύµβαση αορ.χρόνου ΙΚΑ , ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , ΤΣΜΕ Ε-ΚΥΤ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , ΤΣΜΕ Ε-Κ.Κ.Σ. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , ΤΣΜΕ Ε-Κ.Ε.Α. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ ,99 242,64 242, ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2017 15/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 32.467.689,84 17.152.153,41 29.022.506,02 33.422.349,36 33.422.349,36 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.543.038,94 6.331.540,06 8.949.824,70 10.421.295,00 10.421.295,00 0,00 601 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-5-2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.580 ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820200 324283,64 319083,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 28917,02 23717,29 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 28917,02 23717,29 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,22

141 ΩΡΕΕΣ , ,22 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1000043,42 317038,5 309732,41 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 30435,58 23129,49 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 30435,58 23129,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 920281,36 5441,89 4565,49 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 3442,17 2565,77 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 3442,17 2565,77 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 02/10/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 2017 17/02/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ν.Π. ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Λογαριασμού Οικονομικό Έτος: Ημ/νία

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ ΝΠΔΔ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΥΚΠΑΑΠ Δ. Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Έτος:2015 Aριθμ πρωτ.906 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 192.792,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1157 ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα 00

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλίμου 20/11/2014

Δήμος Αλίμου 20/11/2014 Δήμος Αλίμου 20/11/2014 Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2014) Οικ. έτος 2015 Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2014 Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2014 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 98.809,84 86.686,48 2.742,22 0112 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προϋπολογισθέ Ελθέ Εκτιµήσεις Ψηφισθέ Εγκριθέ Αναµορφώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.070.405,78 2.523.215,57 4.693.236,85 11.639.892,42 11.639.892,42 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.070.405,78 2.523.215,57 4.693.236,85

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2009 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 176.00.00...00.00.6..00.00.60..00.00.603..00.00.6031..00.00.6032..00.00.605..00.00.6053..00.00.6053.0.00.00.6053.0.00.00.6053.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.138,00 2.138,00 592,81 592,81 0461.01 Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 3371 Τμήμα: Οικονομικού προγραμματισμού και Λογιστηρίου Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.:742/7-6-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μίσθωµα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000,00 5.000,00 2.591,42 2.591,42 0111.02 Μισθώµατα από ενοικίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μίσθωµα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000,00 5.000,00 0111.02 Μισθώµατα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών 1.130.001

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα