ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ."

Transcript

1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1

2 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΙΝΘΤΘΕΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΟΙΡΑ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΦΟΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΣΟΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3 1. ΚΟΠΟ Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ςκοπό ζχει να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ για τθν προμικεια από το εμπόριο δυο όμοιων ταχυπλόων πνευςτοφ τφπου ςκαφϊν με πολυεςτερικι γάςτρα. Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που ακολουκοφν αναφζρονται ςε κάκε ςκάφοσ. 2. ΧΕΣΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ 2.1. Ο απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ Ρλθροφορίεσ από το Εμπόριο Θ ιςχφουςα νομοκεςία. 3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 3.1. Γενικζσ απαιτιςεισ Το ςκάφοσ να είναι προϊόν ςειράσ, καινοφργιο, ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ, ειδικά ςχεδιαςμζνο και μελετθμζνο για να αντιμετωπίηει το κφμα, αναπτφςςοντασ υψθλζσ ταχφτθτεσ Το ςκάφοσ να ζχει τθν απαραίτθτθ πλευςτότθτα ζτςι ϊςτε ακόμθ και αν κατακλυςτεί από νερά να ζχει τθν ικανότθτα να παραμείνει ςτθν επιφάνεια του φδατοσ με τα μπλοκ των κινθτιρων πάνω από τθν επιφάνεια του νεροφ ζτςι ϊςτε να μπορεί να κινθκεί αυτοδφναμα Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα προδιαγραφι και είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι, τον εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κα τοποκετείται από τον προμθκευτι χωρίσ επιβάρυνςθ για τθν Υπθρεςία Τα υλικά καταςκευισ κα πρζπει να τθροφν όλεσ τισ ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ και κα είναι πιςτοποιθμζνα με ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο Πλα τα μεταλλικά υλικά και μεταλλικζσ επιφάνειεσ του ςκάφουσ κα είναι ανοξείδωτα Οι εγκαταςτάςεισ και το προςωπικό του αναδόχου όπου κα καταςκευαςτεί εξ ολοκλιρου το ςκάφοσ οφείλουν να είναι κατάλλθλα για τθν ναυπιγθςθ ςκαφϊν τθσ κατθγορίασ του προςφερομζνου ςκάφουσ, τοφτου αποδεικνυόμενου με πιςτοποιθτικό του Νθογνϊμονα (καταςκευι ςε ςυνκικεσ αυςτθρά ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ). Επίςθσ οι εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι να ζχουν άδεια λειτουργίασ από προβλεπόμενθ αρχι που να είναι απολφτωσ ςυναφείσ με το αντικείμενο Το ναυπθγείο κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο Το προςφερόμενο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο κατ ελάχιςτο με CE κατθγορίασ Β (ανοιχτισ καλάςςθσ), οκτϊ (08) μποφϊρ, προερχόμενο από Νθογνϊμονα αναγνωριςμζνο από το Ελλθνικό Κράτοσ. 3

4 Κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από λεπτομερι περιγραφι του ςκάφουσ και των ναυπθγικϊν χαρακτθριςτικϊν του, τα απαραίτθτα ςχζδια και τισ προδιαγραφζσ των υλικϊν καταςκευισ και όλων των αντικειμζνων που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ καταςκευισ και του εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ. Ειδικότερα η προςφορά θα ςυνοδεφεται από : Σχζδιο γενικισ διάταξθσ, όπου να φαίνεται θ διάταξθ όλων των χϊρων, εξαρτθμάτων κ.λ.π. με λεπτομζρειεσ Βεβαιϊςεισ των παραγράφων , και Ο προμθκευτισ κα δθλϊςει ςτθν προςφορά του τον τφπο των εξωλζμβιων κινθτιρων με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ αποδόςεισ τθσ λζμβου (οι οποίεσ κα δθλωκοφν) ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ , , , Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ κα ςυνοδεφονται από πίνακα ςτον οποίο κα αναφζρονται οι Κρατικζσ Υπθρεςίεσ ι άλλοι επίςθμοι φορείσ που ενδεχομζνωσ κάνουν ιδθ χριςθ των ςυγκεκριμζνων / προςφερομζνων ςκαφϊν Το προςφερόμενο ςκάφοσ κα ζχει τα πιο κάτω χαρακτθριςτικά μεγζκθ: Μικοσ ολικό να ανζρχεται από 10,00 ζωσ 11,00 μζτρα. Δεν προςμετροφνται τυχόν προςκικεσ Ρλάτοσ τουλάχιςτον 3.00 μζτρα Διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πλϊρθ ςε μζτρα, 0,35 ζωσ 0, Διάμετροσ αεροκαλάμου ςτθν πρφμνθ ςε μζτρα, από 0,50 ζωσ 0, Ο αεροκάλαμοσ να διακζτει τουλάχιςτον εννζα (9) ςτεγανά διαμερίςματα με βαλβίδα πλιρωςθσ ςε κάκε ζνα από αυτά Θ λζμβοσ κενι (θ γάςτρα με τουσ αεροκαλάμουσ, τθν καμπίνα και τθ γζφυρα), χωρίσ κινθτιρεσ και εξοπλιςμό να μθν υπερβαίνει τα δφο χιλιάδεσ τετρακόςια κιλά (2.400) Αρικμόσ επιβαινόντων, τουλάχιςτον δϊδεκα (12) Ωφζλιμο φορτίο ςε κιλά, τουλάχιςτον χίλια εξακόςια (1600) Γωνία γάςτρασ από 24 ο και άνω πρφμνθ Γωνία γάςτρασ από 55ο και άνω (πλϊρθ) Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι τφπου Deep (V) με τουλάχιςτον ζνα (1) step Iπποδφναμθ κινθτιρων τουλάχιςτον 2 x 300HP για καλάςςιο περιβάλλον, νζασ τεχνολογίασ. 4

5 Το ςκάφοσ κα πρζπει να είναι ικανό να πλζει με κενοφσ από αζρα αεροκαλάμουσ και ςτα ζξι (06) μποφόρ Θ αυτονομία με τθν υπθρεςιακι - οικονομικι ταχφτθτα να μθν είναι μικρότερθ των διακοςίων πενιντα (250) μιλίων Θ κατανάλωςθ του ςκάφουσ με τθν υπθρεςιακι - οικονομικι ταχφτθτα δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 3 λίτρα / μίλι με πλιρωςθ 100% δεξαμενϊν καυςίμου-νεροφ και τουλάχιςτον δφο (2) επιβαίνοντεσ. Για τισ ανάγκεσ τισ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ το μζςο βάροσ κάκε επιβαίνοντα κα κεωρείται ίςο προσ 75kg Θ υπθρεςιακι οικονομικι ταχφτθτα του ςκάφουσ να είναι τουλάχιςτον τριάντα (30) κόμβουσ με το 75% των μζγιςτων ςτροφϊν του κινθτιρα, με φορτίο τριϊν (3) ατόμων, πλιρωςθ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ και κατάςταςθ καλάςςθσ τριϊν (03) μποφόρ Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του ςκάφουσ με φορτίο τριϊν (3) ατόμων, πλιρωςθ δεξαμενϊν καυςίμου ςφμφωνα με τθν αυτονομία (όπωσ ορίηει θ παράγραφοσ κατά τθν κατάςταςθ αναχϊρθςθσ του ςκάφουσ) και κατάςταςθ καλάςςθσ τριϊν (3) μποφόρ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον πενιντα πζντε (55) κόμβοι Θ μζςθ ταχφτθτα του ςκάφουσ ςε κατάςταςθ καλάςςθσ ζξι (06) μποφόρ, με τρία (03) άτομα και πλιρωςθ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ κα πρζπει να υπερβαίνει τουσ είκοςι (20) κόμβουσ Τεχνικά χαρακτθριςτικά Αεροκάλαμοσ Ο αεροκάλαμοσ του ςκάφουσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (02) ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, ζνα (01) από CSM και ζνα (01) POLYCHLOROPRENE και δφο (02) ομοιόμορφα ςτρϊματα εςωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεςα αυτϊν κα υπάρχει φφλλο πολυεςτζρα ι KEVLAR ι ιςοδφναμο υλικό Το υλικό επίςθσ κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό ςε τριβζσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε διάρρθξθ, ςχιςμι και πρόςκρουςθ και δεν κα φκείρεται εφκολα από τισ καταπονιςεισ που προκαλοφνται κατά τθν χρθςιμοποίθςθ μζςα ςτο νερό, τθν κακζλκυςθ και τθν ανζλκυςθ του ςκάφουσ Ο πολυεςτζρασ του υφάςματοσ κα ζχει γραμμικι πυκνότθτα τουλάχιςτον χίλια εξακόςια εβδομιντα (1670) dtex Σε όλεσ τισ ραφζσ εςωτερικά και εξωτερικά κα υπάρχουν προςτατευτικζσ ταινίεσ από το ίδιο υλικό που είναι καταςκευαςμζνοσ ο αεροκάλαμοσ, πλάτουσ 5-6 εκατοςτϊν. Πλεσ οι κολλιςεισ κα είναι εν ψυχρϊ ςτθν πρφμνθ, ςτο κάτω μζροσ του αεροκαλάμου, κα υπάρχει ενίςχυςθ από το ίδιο υλικό καταςκευισ τριγωνικοφ ςχιματοσ, μικουσ τουλάχιςτον 1,60 μζτρων. 5

6 Στο πλευρικό εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου κατά το διάμθκεσ του ςκάφουσ κα υφίςτανται κατάλλθλοι διπλοί προςκρουςτιρεσ (κυματοκραφςτεσ) από PVC ι Neoprene πλάτουσ εννζα (09) εκατοςτϊν τουλάχιςτον και πάχουσ δφο (2) εκατοςτϊν τουλάχιςτον, τόςο για τθν εκτροπι των κυμάτων όςο και τθν προςταςία του ςκάφουσ από εκδορζσ ςτισ πλευρικζσ ςυγκροφςεισ Ο αεροκάλαμοσ κα είναι μονοκόμματοσ χωρίσ εγκάρςιεσ ενϊςεισ και κα ζχει ικανό αρικμό βαλβίδων πλιρωςθσ, μία για κάκε διαμζριςμα. Το χρϊμα του κακϊσ και επιπρόςκετεσ ςθμάνςεισ επί του ςκάφουσ κα κακοριςτοφν από τθν Υπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Στο εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου κα υπάρχει ςχοινοφόροσ ι κατάλλθλοσ αρικμόσ λαςτιχζνιων χειρολαβϊν που κα καταλαμβάνει τουλάχιςτον τα 2/3 του μικουσ ςε κάκε πλευρά Σε δφο (2) ςθμεία επί του αεροκαλάμου δεξιά και αριςτερά κα υπάρχει διπλι εξωτερικι επζνδυςθ αντιολιςκθτικι για τθν επιβίβαςθ αποβίβαςθ ανδρϊν από το ίδιο υλικό του αεροκαλάμου αλλά αντιολιςκθτικό (αποκλείεται από PVC) Γάςτρα Ο πυκμζνασ (γάςτρα) τθσ λζμβου κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (G.R.V/G.R.P) με ενδυναμϊςεισ. Συγκεκριμζνα, οι ςτρϊςεισ κα είναι εποξικζσ VINILESTER και BIAXIAL 45 o εξακοςίων (600) μονάδων τουλάχιςτον. Εναλλακτικά μπορεί να είναι καταςκευαςμζνοσ από KEVLAR ι ιςοδφναμο υλικό ι και ςυνδυαςμόσ ανωτζρω υλικϊν. Θ ρθτίνθ και τα χαλοχφάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα ςυνοδεφονται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του Νθογνϊμονα Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ και ο πολυμεριςμόσ τουσ πρζπει να καταςκευαςκοφν ςε ενδεδειγμζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ϊςτε να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ δυνατζσ αντοχζσ Το STRIGER (ςαςί) τθσ λζμβου, τα ςτεγανά, τα διαχωριςτικά, το πάτωμα, κα είναι καταςκευαςμζνα από ελαφριά ςυνκετικά υλικά ι κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ακόμα και ςυνδυαςμόσ αυτϊν Πλεσ οι κυρίδεσ εντόσ του ςκάφουσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από GRP ι ιςοδφναμθσ αντοχισ υλικό και κα είναι απολφτωσ ςτεγανζσ Το deck του ςκάφουσ κα είναι αντιολιςκθτικό και αυτοςτραγγιηόμενο εν κινιςει και εν ςτάςει Το χρϊμα τθσ γάςτρασ ςκάφουσ κα κακοριςτεί από τθν Υπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Στθν πλϊρθ κα υπάρχει διάταξθ με θλεκτρικό εργάτθ τουλάχιςτον 700 W και ανάλογο ράουλο ανοξείδωτο βαρζωσ τφπου, ειδικά για άγκυρα τφπου Bruce και δφο ανοξείδωτεσ δζςτρεσ πρόςδεςθσ (μπίντεσ). 6

7 Στθν πρφμνθ κα υπάρχει ςτρίτςο άγκυρασ (αυτοςτραγγιηόμενο) με ράουλο ανοξείδωτο. Μζςα ςτο ςτρίτςο κα πρζπει να υπάρχει ανοξείδωτθ δζςτρα ϊςτε να λειτουργεί ςαν ςτοπ (τελείωμα τθσ καδζνασ). Επίςθσ κα υπάρχουν και δφο ανοξείδωτεσ δζςτρεσ πρόςδεςθσ (μπίτεσ) Θα υπάρχει ανοξείδωτθ ςκάλα ςτθν πρφμνθ με ςκαλοπάτια από πλαςτικό ι άλλο υλικό που δεν το επθρεάηει το καλάςςιο περιβάλλον (αποκλείεται το ξφλο) Στον κακρζπτθ τθσ λζμβου κα υπάρχει εξαγωγι νεροφ με τάπα πεταλοφδα Στο πρωραίο τμιμα του ςκάφουσ κα υφίςταται αποκθκευτικόσ χϊροσ για τθν άγκυρα (ςτρίτςο) το οποίο κα είναι επενδυμζνο εςωτερικά με λάςτιχο για προςταςία και κα αποχετεφεται ςτθν κάλαςςα (αυτοςτραγγιηόμενοσ). Μζςα ςτο ςτρίτςο κα πρζπει να υπάρχει ανοξείδωτθ δζςτρα όπου με ναυτικό ανοξείδωτο κλειδί κα είναι δεμζνο το άκρο τθσ αλυςίδασ τθσ άγκυρασ (τελείωμα τθσ καδζνασ). Θ πρόςβαςθ ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα γίνει με ανοιγόμενεσ κυρίδεσ με μθχανιςμοφσ ρυκμίςεωσ για ανοιχτι και κλειςτι κζςθ (αμορτιςζρ). Μζςα ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία πρόςδεςθσ υλικϊν. Πλοι γενικά οι αποκθκευτικοί χϊροι (που ζχουν πρόςβαςθ από το κατάςτρωμα) κα είναι κατά το δυνατόν ςτεγανοί (κα φζρουν ελαςτικι τςιμοφχα) Στο μζςον του ςκάφουσ κα υφίςτανται καμπίνα με τουλάχιςτον δφο κλίνεσ και αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για δφο άτομα, με δυνατότθτα φιλοξενίασ τουλάχιςτον ζξι κακιςτϊν ατόμων. Ρρφμνθκεν τθν καμπίνασ κα υπάρχει γζφυρα διακυβζρνθςθσ, μόνιμα κλειςτι ςτισ πλευρζσ και ςτθν οροφι. Επιπρόςκετα κα φζρει τηάμι τφπου securit ι ιςοδφναμο και θλεκτρικό υαλοκακαριςτιρα ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ. Θ πρόςβαςθ από τθ γζφυρα (κονςόλα) διακυβζρνθςθσ ςτο χϊρο τθσ καμπίνασ κα πραγματοποιείται από ςτεγανι πόρτα. Ρρωραία από τθν καμπίνα κα υφίςταται βάςθ όπλου με ειδικό κάκιςμα, όπου θ πρόςβαςθ κα επιτυγχάνεται από ςτεγανι πόρτα ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ καμπίνασ. Επίςθσ κα υφίςταται πρφμνθκεν του χϊρου διακυβζρνθςθσ και πλϊρα των μθχανϊν κατάλλθλθ διάταξθ με καναπζ τεςςάρων ατόμων με αποκθκευτικό χϊρο Θα υπάρχει τουαλζτα ναυτικοφ τφπου με δοχείο λυμάτων τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) λίτρα Τζςςερα (04) ςθμεία ανακρεμάςεωσ ςε κατάλλθλα ςθμεία ζτςι ϊςτε με τθν ανακρζμαςθ του να μθν αλλάηει θ διαγωγι του ςκάφουσ, ςυνυπολογιηομζνου και του φορτίου του (καφςιμα-εξοπλιςμόσ-κινθτιρεσ κλπ) Το ςκάφοσ κα φζρει ςτεγανι υποδιαίρεςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του νθογνϊμονα. Τουλάχιςτον κα φζρει δφο (02) ςτεγανά διαμερίςματα, τζτοιου όγκου που να μποροφν να κρατιςουν τθ γάςτρα ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ αν αυτι γεμίςει με νερό. Τα ςτεγανά διαμερίςματα κα είναι γεμάτα με υλικό που δεν απορροφά τθν υγραςία. 4. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΦΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 4.1. Το ςκάφοσ κα φζρει: Κονςόλα : 7

8 Θλεκτροχδραυλικό τιμόνι βαρζωσ τφπου. Θα υπάρχει κατάλλθλθ κζςθ τοποκετιςεωσ διπλοφ χειριςτθρίου βαρζωσ τφπου χωνευτό και των παρελκόμενων οργάνων (χωνευτϊν). Τα καλϊδια και οι ντίηεσ ςφνδεςθσ με τον κινθτιρα κα περνοφν μζςα από κανάλι ςτο εςωτερικό τθσ κονςόλασ και εν ςυνεχεία κάτω από το πάτωμα Ρίνακα ςτεγανό (κατάλλθλο για χριςθ από ανοικτοφ τφπου ςκάφθ) με αςφαλειοδιακόπτεσ ζξι (06) κζςεων με ενδείξεισ LED, και δφο (02) ςτεγανζσ πρίηεσ παροχισ (12) volt Πργανα ψθφιακά: Δφο ςτροφόμετρα, μετρθτι ςτάκμθσ καυςίμου ςυνδεδεμζνο με τθν δεξαμενι καυςίμου, ταχφμετρο, δφο μετρθτζσ κλίςθσ trim, δφο κερμόμετρα νεροφ, οπτικζσ ενδείξεισ και εξαρτιματα διατάξεων αςφαλείασ όπωσ: Διακόπτθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που κα προςδζνεται ςτο χειριςτι, ςφςτθμα μθ εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ με ταχφτθτα πρόςω ι όπιςκεν (starting gear protection), δείκτθσ χαμθλισ ςτάκμθσ λαδιοφ ςτθν τάπα αναπλιρωςθσ λαδιοφ, βομβθτισ και οπτικι ζνδειξθ προειδοποίθςθσ υπερκζρμανςθσ του κινθτιρα, περιοριςτισ ςτροφϊν λόγω υπερκζρμανςθσ του κινθτιρα, «κόφτθσ» ςτροφϊν λόγω εξόδου τθσ προπζλασ από το νερό Συςκευι VHF marine αδιάβροχθ και κεραία κατάλλθλθ για χριςθ από ανοικτοφ τφπου ςκάφθ. Θ ςυςκευι κα τροφοδοτείται απ ευκείασ από τθν μπαταρία με ξεχωριςτι αςφάλεια Μαγνθτικι πυξίδα φωτιηόμενθ (dimmer) ελαχίςτθσ διαμζτρου δεκατεςςάρων (14) εκατοςτϊν εγκατεςτθμζνθ ςε ευδιάκριτο για τον χειριςτι του ςκάφουσ ςθμείο, κατάλλθλθ για ταχφτθτεσ άνω των 40 knots και για ςκάφθ ανοικτοφ τφπου Διαφανζσ αλεξινεμο τφπου securit ι ιςοδφναμο και θλεκτρικό υαλοκακαριςτιρα Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ ανοξείδωτεσ χειρολαβζσ για τθν ςυγκράτθςθ των επιβαινόντων Τα κακίςματα των δφο (2) χειριςτϊν κα είναι ανατομικά με πλευρικι ςτιριξθ και κα ρυκμίηονται υψομετρικά και ταυτόχρονα ςε δφο κζςεισ θμιόρκια και κακιςτι ενϊ κα φζρουν κατάλλθλθ διάταξθ για απορρόφθςθ κραδαςμϊν Στθν οροφι τθσ γζφυρασ κα τοποκετθκοφν οι πλοϊκοί φανοί που προβλζπονται από τον Δ.Κ.Α.Σ. (Διεκνισ Κανονιςμόσ Αποφυγισ Συγκροφςεωσ). Επίςθσ τοποκετθμζνθ επί τθσ οροφισ κα υπάρχει θ κεραία (αφαιροφμενθ αναδιπλοφμενθ) του VHF, θ κόρνα ιςχφοσ τουλάχιςτον 95 db κακϊσ και μπλε φάροσ, προβολζασ τθλεχειριηόμενοσ και θ κεραία του RADAR Θ δεξαμενι καυςίμου κα πρζπει να είναι επιςκζψιμθ, τζτοιασ χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν αυτονομία των 250 μιλίων όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο Θ δεξαμενι κα είναι καταςκευαςμζνθ από ατςάλι με κατάλλθλο πάχοσ και διαφράγματα. Επίςθσ θ δεξαμενι κα φζρει κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αποςτράγγιςι τθσ όταν το ςκάφοσ κα είναι ανελκυςμζνο. Εναλλακτικι ςχεδίαςθ με δφο δεξαμενζσ καυςίμου που κα καλφπτουν τθν ανωτζρω απαίτθςθ ωσ προσ τθν αυτονομία του ςκάφουσ είναι εξίςου αποδεκτι Οι ςωλινεσ των καυςίμων κα είναι ειδικζσ για καφςιμα και κα φζρουν πιςτοποιθτικά τα οποία ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει κατά τθν παράδοςθ του ςκάφουσ Κρίκοι ρυμουλκιςεωσ: Τρείσ (3) πρϊρα και δφο (2) πρφμα, κατάλλθλοι για ρυμοφλκθςθ του ςκάφουσ και ανζλκυςθ του επί τρζιλερ. 8

9 Κοτςανζλα πρόςδεςθσ ςκάφουσ: Θα υπάρχουν τζςςερα (4) ανοξείδωτα βαρζωσ τφπου για τθν πρόςδεςθ του ςκάφουσ Κρίκοι (δζςτρεσ) προςδζςεωσ εξοπλιςμοφ : Στο κατάςτρωμα του ςκάφουσ ςτθν πλϊρθ και ςε κάκε πλευρά κα υφίςτανται τρείσ (3) κρίκοι προςδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ υλικϊν ςτο πάτωμα Κρίκοι (δζςτρεσ) προςδζςεωσ προςτατευτικϊν μπαλονιϊν: εξωτερικά του ςκάφουσ επί των αεροκαλάμων κα υπάρχουν κρίκοι ενιςχυμζνοι, ικανοί να προςδζςουν τουλάχιςτον πζντε (5) παραβλιματα Αντλίεσ νεροφ/ςεντινϊν: κα είναι εφοδιαςμζνο με δφο (2) αντλίεσ εξαντλιςεωσ υδάτων εκ των οποίων θ μία κα είναι θλεκτρικι 12Volt 1000GPH και θ άλλθ κα είναι χειροκίνθτθ. Θ θλεκτρικι αντλία κα ελζγχεται από τθν κονςόλα Ράνω ςτθν κονςόλα κα υπάρχει Radar ειδικοφ τφπου, προςαρμοςμζνο για ςκάφθ υψθλϊν ταχυτιτων, με ευκρινείσ ενδείξεισ ςτεγανό, χωνευτό, με οκόνθ όχι μικρότερθ των 8 και δυνατότθτα ανίχνευςθσ 16 ν.μ. τουλάχιςτον, με δυνατότθτα παροχισ πλθροφοριϊν από GPS (ςφνδεςθ με το GPS του ςκάφουσ) Ράνω ςτθν κονςόλα κα υπάρχει ζγχρωμο GPS - Plotter, ςτεγανό χωνευτό. Θ οκόνθ δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ από 8. Θα υπάρχει πανελλαδικόσ χάρτθσ Θα υπάρχει αιςκθτιρασ βυκομζτρου εςωτερικόσ που κα ςυνδζεται ςτθν οκόνθ του GPS - Plotter ι ςτθν οκόνθ του RADAR Θ οκόνθ τθσ παραγράφου κα ζχει τθ δυνατότθτα μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ να απεικονίηει τα δεδομζνα των ςυςκευϊν των παραγράφων και (GPS - Plotter - Βυκόμετρο) και αντίςτοιχα, θ οκόνθ τθσ παραγράφου κα ζχει τθ δυνατότθτα μζςω κατάλλθλθσ ςυνδεςμολογίασ να απεικονίηει τα δεδομζνα τθσ ςυςκευισ τθσ παραγράφου (RADAR). (Στθν περίπτωςθ που μία εκ των δφο οκόνων τεκεί εκτόσ λειτουργίασ) Θα υφίςταται αποκθκευτικόσ χϊροσ για τουλάχιςτον ζξι (6) παραβλιματα Θα φζρουν πτερφγια (flaps) INOX κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ, αλλά όχι μικρότερα από 55cm x 25cm και κα λειτουργοφν μζςω θλεκτρικισ αντλίασ λαδιοφ Θα φζρει δοχείο νεροφ άκαμπτο πλαςτικό (ελαφρφ) 65 λίτρων που κα τροφοδοτεί το ντουσ Στθν πλϊρθ κα υπάρχει άγκυρα INOX βάρουσ 7,5 κιλϊν τφπου Bruce με εξιντα (60) μζτρα καδζνα γαλβανιηζ 8 mm με ςτριφτάρι inox και stop αςφαλείασ ανοξείδωτο για τθν άγκυρα Στθν πρφμνθ κα υπάρχει άγκυρα γαλβανιηζ βάρουσ 5 κιλϊν τφπου Bruce με ζξι (6) μζτρα καδζνα γαλβανιηζ 6 χιλ. με ςτριφτάρι inox και τριάντα (30) μζτρα ςχοινί πλεκτό Α ποιότθτασ ναυτιλιακό διαμζτρου Φ 12 mm Αντλίεσ πλθρϊςεωσ αζρα: Θα είναι εφοδιαςμζνο με μία (1) ποδαντλία ι χειραντλία διπλισ ενζργειασ πλθρϊςεωσ αζρα Θα διακζτει ςτθν πρφμνθ ανοξείδωτθ 316 αποςπϊμενθ μπάρα (προφυλακτιρασ) που κα καλφπτει τουσ κινθτιρεσ διαμζτρου 40 mm. 9

10 Εργαλειοκικθ: Θα φζρει εργαλειοκικθ με εργαλεία επιςκευισ, ζνα (1) ςετ κολλιματα για πρόχειρθ επιδιόρκωςθ πνευςτοφ τμιματοσ λζμβου Στθν πλϊρθ κα φζρει δελφινιζρα από GRP με δφο (2) δζςτρεσ πρόςδεςθσ και ανοξείδωτο ράουλο άγκυρασ. Θ δελφινιζρα κα είναι ςυνδεδεμζνθ με το υπόλοιπο ςκάφοσ πολυεςτερικά, αποκλείεται θ ςτιριξθ επί του αεροκαλάμου Θα φζρει ζνα (01) ςτεγανό προβολζα ζρευνασ τουλάχιςτον 100W, ο οποίοσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν οροφι τθσ γζφυρασ και τθλεχειριηόμενοσ Δφο (02) πυροςβεςτιρεσ ενόσ (01) κιλοφ ζκαςτοσ ξθράσ κόνεωσ, ο ζνασ τοποκετθμζνοσ εςωτερικά τθσ γζφυρασ με άμεςθ πρόςβαςθ από τθν καμπίνα και ο άλλοσ ςε άμεςθ πρόςβαςθ από τον κυβερνιτθ ι τον ςυγκυβερνιτθ Ρζντε (05) ςχοινιά των 15 μζτρων ζκαςτο Φ 10 mm Μία (1) πλωτι άγκυρα διαςτάςεων 1,80 x 1,40 m τουλάχιςτον, με ςχοινί πζντε (5) μζτρων Φ 10 mm Ζξι (06) μπαλόνια προςταςίασ πλευρικά, φουςκωτά με βαλβίδα διατάςεων: διαμζτρου 20 cm, μικουσ 62 cm Θα διακζτει δφο (2) ιμάντεσ ανακρζμαςθσ με τζςςερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο, ζτςι ϊςτε το ςκάφοσ να είναι απόλυτα ηυγιςμζνο Αδιάβροχο κάλυμμα ςκάφουσ και αδιάβροχο κάλυμμα κονςόλασ, αρίςτθσ ποιότθτασ χρϊματοσ γκρι Υδατοςτεγζσ κλείςιμο πίςω μζρουσ γζφυρασ με φφαςμα τφπου sunbrella και τζντα θλίου ςπαςτι με τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ορκοςτάτεσ ΙΝΟΧ από το ίδιο φφαςμα για τον πρυμναίο καναπζ. Το χρϊμα των υφαςμάτων κα κακοριςτεί από τθν Υπθρεςία κατά τθν Υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Φωτιςμόσ καταςτρϊματοσ: Θα υπάρχουν επτά (7) φϊτα με LED για εξοικονόμθςθ ρεφματοσ. Τα δφο κα είναι τοποκετθμζνα μζςα ςτθν καμπίνα Θλεκτρικόσ εργάτθσ τουλάχιςτον 700 Watt με ενεργοποίθςθ από τθν κονςόλα, κατάλλθλοσ για τθν αλυςίδα τθσ άγκυρασ που κα φζρει. 5. ΚΙΝΗΣΗΡΕ Το ςκάφοσ κα φζρει δφο τετράχρονουσ κινθτιρεσ ιςχφοσ τουλάχιςτον 2 x 300 ίππων, εξωλζμβιουσ, αντικζτου φοράσ με ατςάλινεσ (inox) προπζλεσ και τα παρελκόμενά τουσ Θα ζχουν όλα τα απαραίτθτα θλεκτρονικά όργανα (ψθφιακισ τεχνολογίασ). Επίςθσ διακόπτθ quick stop για αυτόματο ςβιςιμο. 10

11 5.2. Στο ςθμείο ςτιριξθσ - ςφνδεςθσ των κινθτιρων με γάςτρα (παπαδιά) για ενίςχυςθ κα υπάρχουν ανοξείδωτεσ λάμεσ καταλλιλου πάχουσ, μία πάνω και μία κάτω για κάκε κινθτιρα Οι κινθτιρεσ κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ανοξείδωτθ μπάρα ηεφξθσ Ο κάκε κινθτιρασ κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ξεχωριςτά και να μπορεί να πλανάρει το ςκάφοσ με 4 επιβαίνοντεσ και πλιρεσ καυςίμων Το ςκάφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ υδατοπαγίδεσ με κυρίδεσ επικεϊρθςθσ κακϊσ και βάνα για τθν αποςτράγγιςι τουσ. 6. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 6.1. Θ εκκίνθςθ των μθχανϊν και γενικά το ςκάφοσ κα τροφοδοτείται με τάςθ 12 Volt DC. Πλα τα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ωσ προσ τον τφπο και τθν διατομι τουσ και κα φζρουν πιςτοποιθτικό τφπου από Νθογνϊμονα. Θα είναι περαςμζνα ςε ειδικά κανάλια Μπαταρίεσ (x 4): Κλειςτοφ τφπου 105 Αh με βάςθ. Στο χϊρο αποκικευςθσ των μπαταριϊν κα υπάρχουν γενικοί διακόπτεσ χειριςμοφ και απομόνωςθσ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και ISOLATOR Οι ςυςςωρευτζσ κα είναι δεμζνοι ςτθ βάςθ τουσ με ιμάντα (ανοξείδωτθ καςτάνια) και οι πόλοι τουσ κα είναι καλυμμζνοι με ελαςτικό περίβλθμα. Επίςθσ, κα υπάρχουν τζςςερισ (4) γενικοί διακόπτεσ ζνασ για κάκε ςυςςωρευτι. 7. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 7.1. Δζκα (10) βεγγαλικά χειρόσ, πζντε (5) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου ερυκρζσ, πζντε (5) φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου λευκζσ (φωτιςτικζσ) και τρία (3) καπνογόνα εγκεκριμζνου τφπου ιςχφοσ τριϊν χρόνων από τθν θμερομθνία παραλαβισ του ςκάφουσ Δζκα (10) ςωςίβια εγκεκριμζνου τφπου και τζςςερα πνευςτά Δφο (2) κυκλικά ςωςίβια εγκεκριμζνα SOLAS με ςχοινί 10 μζτρων ζκαςτο Φ Ζνα (1) μικρό φακό μπαταρίασ ςτεγανό Ζνα (1) τθλεςκοπικό γάντηο αλουμινίου Ζνα (1) κάδο πλαςτικό με ςχοινί δφο μζτρων Ζνα (1) ηευγάρι ακουςτικά για το πλφςιμο των κινθτιρων Μία (1) ςειρά θλεκτρικϊν αςφαλειϊν Οδθγίεσ χριςθσ των κινθτιρων ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 11

12 7.10. Οδθγίεσ χριςθσ ςυντιρθςθσ του ςκάφουσ και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα Ζνα (01) ςφςτθμα AIS (Αυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ πλοίου) το οποίο είναι ςυμβατό με το GPS - Plotter και κα απεικονίηει τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ του Μια (01) φορθτι διόπτρα νυκτόσ Επίςθσ κάκε ςκάφοσ κα φζρει τα ακόλουκα: Μία (1) ςειρά απαραίτθτων εργαλείων ςυντιρθςθσ των κινθτιρων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν εξειδικευμζνων για τον τφπο του κινθτιρα, ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα εντόσ πλαςτικισ εργαλειοκικθσ Δφο (2) ςειρζσ μπουηί, (μια για κάκε κινθτιρα) Δφο (2) ςωλθνάρια ςιλικόνθσ ι ςπρζι Ζνα (1) κιβϊτιο με ςωλθνάρια γράςου κατάλλθλου για τισ κφριεσ μθχανζσ και γραςαδόρο Ζνα (1) κιβϊτιο με ςπρζι κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν μερϊν κινθτιρων Ζνα (1) κιβϊτιο με φιάλεσ ςυμπλιρωςθσ υγρϊν trim Δφο (2) πτερωτζσ αντλίασ νεροφ ψφξθσ «ιμπζλερ» κυρίων μθχανϊν Δφο (2) ςειρζσ ανοδίων Μία (1) ςειρά θλεκτρικϊν αςφαλειϊν Μία (1) ςειρά ανταλλακτικοφσ λαμπτιρεσ για φϊτα ναυςιπλοΐασ Στοκ λαδιϊν (μθχανϊν) για 100 ϊρεσ λειτουργίασ Ζνα κιβϊτιο με φιάλεσ βαλβολίνθσ (λίτρου), ςυνοδευόμενο με ςυςκευι ζγχυςθσ Μια αμοιβι προπζλα για κάκε κινθτιρα, ιδίου τφπου με αυτι που κα εκτελεςκοφν οι δοκιμζσ και κα παραλθφκεί το ςκάφοσ Τζςςερα ςετ φίλτρων υδατοπαγίδων Πλα τα ανωτζρω υλικά δεν κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. 8. ΦΟΡΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΦΟΤ (ΣΡΕΙΛΕΡ) Το τρζιλερ κα είναι εγκεκριμζνου τφπου, τουλάχιςτον διαξονικό γαλβανιηζ, με τζςςερισ ανεξάρτθτουσ τροχοφσ, το ωφζλιμο φορτίο κα είναι τουλάχιςτον κιλά, κα ζχει φϊτα ςτεγανά ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και κα φζρει εργάτθ χειροκίνθτο με ιμάντα και γάντηο. Επίςθσ κα φζρει ιμάντα πρόςδεςθσ με καςτάνια για τθν πρόςδεςθ του ςκάφουσ ςτθν πρφμνθ. Θα παρζχεται ανταλλακτικό ελαςτικό (ρεηζρβα) αςφαλιςμζνο και προςτατευμζνο με κατάλλθλο κάλυμμα επί του τρζιλερ ςτθν ςωςτι διάςταςθ. Θα παρζχεται πιςτοποιθμζνοσ (για τα αντίςτοιχα κιλά) γρφλοσ για τθν ανφψωςθ του ρυμοφλκιου με το προςφερόμενο ςκάφοσ επί αυτοφ, άνευ επιβαινόντων και πλιρουσ υπολοίπου φορτίου (καφςιμα, εφόδια), για αντικατάςταςθ των ελαςτικϊν (τροχϊν) κακϊσ και ςχετικόσ εργαλειακόσ εξοπλιςμόσ (κλειδιά κλπ). Θα παρζχονται τουλάχιςτον τζςςερισ (04) ςφινεσ (τάκοι) ακινθτοποίθςθσ. 12

13 9. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΚΙΜΕ Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και ςυμμόρφωςθσ του ςκάφουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, κα εκτελεςκοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ - ζλεγχοι - επικεωριςεισ ςτον τόπο παραλαβισ (με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι τουσ να ακολουκιςει θ παραλαβι του ςκάφουσ Ηφγιςθ του ςκάφουσ. Ρριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν το ςκάφοσ κα ηυγιςτεί ςε άφορτθ και ζμφορτθ κατάςταςθ Δοκιμζσ εν όρμω. Οι δοκιμζσ κα είναι τζτοιου είδουσ ζκταςθσ και διάρκειασ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι το ςκάφοσ, οι μθχανζσ, οι μθχανιςμοί ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματά του κάκε ςκάφουσ λειτουργοφν ικανοποιθτικά και ότι τα χαρακτθριςτικά τουσ είναι ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ Δοκιμζσ εν πλω. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ Υπθρεςιακι - οικονομικι ταχφτθτα: το ςκάφοσ κα βρίςκεται ςε ζμφορτθ κατάςταςθ, ςτροφζσ μθχανϊν και κατάςταςθ κάλαςςασ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο Θ ταχφτθτα κα μετρθκεί ςε τζςςερισ ςυνεχόμενεσ διαδρομζσ ςε απόςταςθ που κα κακορίςει θ Υπθρεςία ςε φδατα επαρκοφσ βάκουσ. Ο μζςοσ όροσ των τεςςάρων παραπάνω μετριςεων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 30 κόμβοι Μζγιςτθ ταχφτθτα: Πμοιεσ δοκιμζσ ωσ άνω κα εκτελεςτοφν για τθ διαπίςτωςθ τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ των πενιντα πζντε (55) κόμβων Κφκλοσ ςτροφισ: Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ του ςκάφουσ κα είναι : Α) ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα μζχρι 5 φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ. Β) ςτθν μζγιςτθ ταχφτθτα μζχρι 10 φορζσ το ολικό μικοσ του ςκάφουσ Δοκιμζσ ςε δυςμενείσ: Θα εκτελεςκεί ςυνεχισ πλουσ διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν ωρϊν ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε κατάςταςθ φόρτου τριϊν ατόμων και πλιρωςθσ δεξαμενϊν καυςίμου ςτο ιμιςυ ςτισ δυςμενζςτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα προκφψουν κατά το χρονικό διάςτθμα παραλαβισ όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν παράγραφο Υπολογιςμόσ αυτονομίασ: Θα λάβει χϊρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο Δοκιμι αναπόδιςθσ διάρκειασ πζντε (5) λεπτϊν με κάκε μθχανι κακϊσ και με το ςφνολο των μθχανϊν Δεξαμενιςμόσ ςκάφουσ: Μετά το πζρασ των δοκιμϊν ελζγχων το ςκάφοσ κα ανελκυςτεί για τον τελικό ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του κακαριςμό και ςτθ ςυνζχεια κα κακελκυςτεί. Με τθν κακζλκυςθ του ςκάφουσ κα υπογράφονται τα ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι του Λ.Σ. 13

14 9.5. Δοκιμι τρζιλερ: Ανζλκυςθ - κακζλκυςθ ςκάφουσ, ρυμοφλκθςθ Ζξοδα-δαπάνεσ δοκιμϊν: Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν κα καλφπτονται από τον προμθκευτι. Συγκεκριμζνα το κόςτοσ καυςίμων, λιπαντικϊν, προςωπικοφ χειριςμοφ του κάκε ςκάφουσ, γερανοί και ότι άλλο απαιτθκεί κα βαρφνει τον προμθκευτι Κατά τθν εκτζλεςθ το ςκάφοσ κα φζρει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο διάρκειασ τριϊν μθνϊν όπου κα καλφπτεται οποιαδιποτε ηθμιά ζναντι τρίτου, ατφχθμα, ολικι ι μερικι απϊλεια του ςκάφουσ, τραυματιςμό ι κάνατο προςωπικοφ Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ δοκιμϊν δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν Ο χρόνοσ παραλαβισ ελζγχων δοκιμϊν από τθν αρμόδια επιτροπι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ των δεκαπζντε (15) θμερϊν Σε περίπτωςθ που το ςκάφοσ καταςκευαςτεί ςτο εξωτερικό οι δοκιμζσ μποροφν να γίνουν ςτθν χϊρα καταςκευισ αυτοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ Ελλάδασ και καλφπτοντασ ο προμθκευτισ τα ζξοδα μετακίνθςθσ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα επανάλθψθσ των δοκιμϊν και ςτον τόπο παράδοςθσ. 10. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Θ παραλαβι του ςκάφουσ κα γίνει από τθν Επιτροπι ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, του Λιμενικοφ Σϊματοσ. 11. ΕΓΓΤΗΕΙ Ο ανάδοχοσ κα παρζχει επί ποινι αποκλειςμοφ ενιαία εγγφθςθ, για το ςκάφοσ (γάςτραμπαλόνια) το υπόλοιπο ςκάφοσ (εξοπλιςμό, κινθτιρεσ, ςυςκευζσ, δίκτυα κ.α) κακϊσ και για το τρζιλερ τουλάχιςτον δφο (02) χρόνια Ο προμθκευτισ κα παρζχει δωρεάν τθν ςυντιρθςθ του ςκάφουσ και μθχανϊν (εργαςία, ανταλλακτικά, αναλϊςιμα) για τουλάχιςτον 2 χρόνια ι 550 ϊρεσ λειτουργίασ χωρίσ επιπλζον χρζωςθ για το Λ.Σ. μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει βεβαίωςθ για επάρκεια ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 χρόνια Ο ανάδοχοσ από τθν θμερομθνία του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του ςκάφουσ κα κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ίςθσ με το 5% τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τον χρόνο τθσ εγγφθςθσ ο προμθκευτισ κα προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν εντόσ 15 θμερϊν (πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ) από τθν θμερομθνία ειδοποίθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςκάφοσ κα βρίςκεται εντόσ νομοφ Αττικισ. Θ εγγφθςθ του ςκάφουσ παρατείνεται όςο είναι χρόνοσ ακινθςίασ λόγω βλάβθσ. Για τα εξαρτιματα- μθχανζσ εξοπλιςμόσ που αντικακίςτανται λόγω βλάβθσ χορθγείται νζα εγγφθςθ δφο (2) ετϊν. Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι ιςχφει για τουλάχιςτον δφο (02) ζτθ, και δεν μπορεί να είναι μικρότερθσ διάρκειασ όςο και θ εγγφθςθ τθσ παραγράφου

15 12. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο καταςκευαςτισ κα παρζχει εκπαίδευςθ ςε 6 χειριςτζσ του Λ.Σ. ωσ προσ τον χειριςμό και τθν καλι λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςκάφουσ. 13. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 14. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Στισ εγκαταςτάςεισ του Λ.Σ. (εντόσ Αττικισ). 15. ΗΜΕΙΩΗ Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν προδιαγραφι αυτι νοείται ότι κα γίνει με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κατθγορία αυτι των ςκαφϊν Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι απαράβατοι (επί ποινι αποκλειςμοφ). Αποκλίςεισ κα γίνονται δεκτζσ μόνο μετά από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, εφόςον αυτζσ είναι τεκμθριωμζνα καλφτερεσ από τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι Ππου ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αναφζρονται εμπορικζσ ονομαςίεσ ι τφποι, αποδεκτζσ κα γίνονται και οι προςφορζσ που αναφζρονται αποδεδειγμζνα ςε ιςοδφναμα υλικά ι εναλλακτικά προϊόντα. 15

16 16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πίνακασ Βαθμολογίασ Α/Α Ομάδα Α: Σεχνικών Προδιαγραφών-Ποιότητασ- Απόδοςησ υντελεςτήσ Βαρφτητασ (80) Βαθμολογία ταθμιςμζνη Βαθμολογία 1. Ριςτοποίθςθ τουλάχιςτον CE κατθγορίασ Βϋ (3.1.8) 2% Βακμολογία ςτθν περίπτωςθ που προςφζρεται καλφτερο 2. Τουλάχιςτον εννζα (09) ςτεγανά διαμερίςματα αεροκαλάμου ( ) 20% Βακμολογία ςτθν περίπτωςθ που προςφερκοφν περιςςότερα 3. Τουλάχιςτον δφο (02) ςτεγανά διαμερίςματα ςκάφουσ ( ) 15% Βακμολογία ςτθν περίπτωςθ που προςφερκοφν περιςςότερα 4. Αρικμόσ επιβαινόντων ι φορτίο ( , ) 10% Δφο (02) βακμοί για κάκε επιπλζον επιβάτθ ι το ιςοδφναμο βάροσ αυτοφ (75kg) ςε ωφζλιμο φορτίο 5. Μικοσ ( ) 5% Ζνασ (01) βακμόσ για κάκε επιπλζον 0,10μ ςε ςχζςθ με το ελάχιςτο αποδεκτό. 6. Ταχφτθτεσ (3.1.16, , ) 5% Για κάκε επιπλζον κόμβο ςτισ ι ι προςτίκεται ζνασ (01) βακμόσ ανεξάρτθτα και ακροιςτικά. 7. Αυτονομία τουλάχιςτον 250 μίλια (3.1.14) 5% Βακμολογία ςτθν περίπτωςθ που προςφζρεται μεγαλφτερθ. 8. Κατανάλωςθ (3.1.15) 5% Δφο (02) βακμοί για κάκε 0,1λιτ/μιλι μείωςθ ωσ προσ τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ 9. Κφκλοσ ςτροφισ ζωσ 5 φορζσ το ολικό μικοσ ςτθν υπθρεςιακι ταχφτθτα (9.3.3) 5% Βακμολογία ςτθν περίπτωςθ που το προςφερόμενο ςκάφοσ επιτυγχάνει μικρότερο. 10. Κφκλοσ ςτροφισ ζωσ 10 φορζσ το ολικό μικοσ ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα (9.3.3) 5% Βακμολογία ςτθν περίπτωςθ που το προςφερόμενο ςκάφοσ επιτυγχάνει μικρότερο 11. Ωφζλιμο φορτίο τρζιλερ (παρ. 8) 3% Βακμολογία ςτθν περίπτωςθ που προςφζρεται μεγαλφτερο Ομάδα Β: Σεχνικήσ Τποςτήριξησ και κάλυψησ υντελεςτήσ Βαρφτητασ (20) Βαθμολογία ταθμιςμζνη Βαθμολογία 16

17 1. Εγγφθςθ (11.1) 10% Για κάκε επιπλζον ζτοσ προςτίκενται δφο (02) βακμοί. 2. Συντιρθςθ (11.2) 5% Για κάκε επιπλζον ζτοσ προςτίκενται δφο (02) βακμοί 3. Επάρκεια ανταλλακτικϊν (11.3) 5% Για κάκε επιπλζον ζτοσ προςτίκεται ζνασ (01) βακμόσ ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ