ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ8218-Α2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα Αθήνα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ Τηλέφωνο : Fax : Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ8218-Α2 Προς: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κοραή 1 T.K : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης " Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Πειραιά" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, 2. Την Απόφαση ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5339/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως ισχύει, 3. Τη με αρ.πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ ΔΙΟΕ 1091 (ΦΕΚ1011/Β/ ) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, 6. Την Αριθμ. Πρωτ. 6318/712/ (ΦΕΚ46/τΥ.Ο.Δ.Δ./ ) Απόφαση Ορισμού του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ.ΟΙ.Α.Ν. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/ ) για την μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Σελίδα 1 από 5

2 8. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ5909 της 22/09/2008 Απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, 9. Το ΠΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213/τΑ/ ) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 10. Το ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τΑ/ ) περί Καθορισμού και Ανακατανομής Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 11. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 12. Την με αρ.πρωτ /ΨΣ1893-Α2 της 01/04/2010, με κωδικό 10, πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ /ΨΣ6195-Α2 της 28/07/2010 τροποποίηση πρόσκλησης 10, 13. Την με αρ /ΔΙΟΕ1276 Υπουργική Απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων με "εντολή Υπουργού" στον Ειδικό Γρεμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού 14. Την με αρ. πρωτ. 8218/ αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, Αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης "Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Πειραιά" στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Σελίδα 2 από 5

3 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 6. Παραδοτέα πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: 2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ: Φορέας ΣΑ: Ε ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Δήμου Πειραιά (ΟΓΠΣ-GIS-ΔΠ) που θα αποτελεί το σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης και διάχυσης των γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του Δήμου, αλλά και γενικότερα την δημόσια διοίκηση. Στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού γεωγραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου, με την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και η ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους. Το προτεινόμενο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Πειραιά θα καλύψει όλες τις άμεσες αλλά και μελλοντικές ειδικές ανάγκες του Δήμου για ψηφιοποίηση, κατηγοριοποίηση, αποθήκευση και διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων και πληροφοριών του, ενώ σημαντικό τμήμα της πληροφοριάς που συλλέγεται θα διαχέεται στους πολίτες δημότες. Η λειτουργία του συστήματος θα είναι αμφίδρομη και διαδραστική και οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να παρεμβαίνουν μέσω διαδικτύου με αιτήματα, καταγγελίες, προτάσεις κλπ. Παράλληλα ο πολίτης γίνεται κοινωνός και χρήστης πλήθους πληροφοριών και υπηρεσιών. Π.Ε. 1. Συλλογή & προετοιμασία Υλικού προς ψηφιοποίηση Π.Ε. 2. Προμήθεια εξοπλισμού Προμήθεια (2) servers Προμήθεια (10) PC - Workstations Προμήθεια (1) Plotter Προμήθεια (3) Laptops Προμήθεια (50) Συσκευών GPS/GPRS Προμήθεια (1) Backup System Π.Ε. 3. Προμήθεια έτοιμου λογισμικού Π.Ε. 4. Προμήθεια Λογισμικού & Εφαρμογών G.I.S και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Προμήθεια /Ανάπτυξη εφαρμογής Web G.I.S Προμήθεια /Ανάπτυξη εφαρμογής G.I.S διαχείρισης των Χωροταξικών Πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου Προμήθεια /Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης Δημοτικών Χώρων Προμήθεια /Ανάπτυξη εφαρμογής G.I.S διαχείρισης Δικτύων Κοινής Ωφέλειας Προμήθεια /Ανάπτυξη εφαρμογής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Προμήθεια /Ανάπτυξη (αναβάθμιση) εφαρμογής Διαχείρισης Σελίδα 3 από 5

4 Το έργο παρέχει την εξής υπηρεσία - Υπηρεσία πληροφόρησης επιπέδου 2 εφαρμογών θεματικών υποβάθρων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (WEB-GIS) 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης) Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων Ανάπτυξη Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υπόβαθρων των Χωροταξικών - Πολεοδομικών Δεδομένων του Δήμου Ανάπτυξη Ψηφιακής βάσης όλων των Περιγραφικών Χωροταξικών - Πολεοδομικών δεδομένων Ανάπτυξη Ψηφιακής βάσης όλων των Δημοτικών Υποδομών Π.Ε. 5 Εκπαίδευση χρηστών Π.Ε. 6 Πιλοτική λειτουργία Π.Ε. 7 Ενέργειες διάδοσης και προβολής Το έργο αποτελείται από ένα υποέργο με τίτλο «Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την Παρακολούθηση Προειδοποίηση Προστασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών και Ορεινών Όγκων». Τα παραδοτέα του έργου παρουσιάζονται ακολούθως: Παραδοτέο 1ο: Μελέτη Εφαρμογής Παραδοτέο 2ο: Εξοπλισμός & Έτοιμο Λογισμικό Συστήματος Παραδοτέο 3ο: Ενιαία Βάση Δεδομένων του Συστήματος Παραδοτέο 4ο: Υποσυστήματα Λογισμικού Παραδοτέο 5ο: Εκπαίδευση Παραδοτέο 6ο: Πιλοτική Λειτουργία Παραδοτέο 7ο: Παραγωγική Λειτουργία 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ , ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων ΣΥΝΟΛΑ i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 504, , Σύνολο (1) 607, Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε.00 Ευρώ 607, , , , Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 607, Ευρώ Σελίδα 4 από 5

5 Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μαρκόπουλος Αντώνιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών Σελίδα 5 από 5