ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους

2 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/ (ΦΕΚ 243 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»», στον νόµο 3852/2010, στην µε αρ. πρωτ. 7028/2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών οι προτάσεις των υπηρεσιών, «περί καθορισµού του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις 64871/2007 και 70560/2009 όµοιες. Ο παραπάνω αναφερόµενος προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση κατάρτισης του προϋπολογισµού του Υπουργού Εσωτερικών, µε το σύνολο των εσόδων και των εξόδων να ανέρχονται σε ,61. Όσο αφορά τον προϋπολογισµό του ήµου Καλαµάτας έτους 2012, συνοπτικά αναφέρουµε ότι : 1. Έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα νοµοθετηµένα έσοδα. 2. Για τον προσδιορισµό του ύψους των εσόδων και εξόδων λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις, τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου οικονοµικού έτους (του έτους 2011) και ειδικότερα για τα µεν έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν και για τα έξοδα τα ποσά που εντάλθηκαν, στο έτος 2011 καθώς και οι προτάσεις των υπηρεσιών. 3. Έχουν εγγραφεί όλες οι απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών και το µέρος των ανείσπραχτων απαιτήσεων, που προβλέπεται να εισπραχθούν µέσα στο έτος 2012, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παράγραφο 13 της οικ.50698/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 4. Έχουν εγγραφεί οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και οι υποχρεωτικές εισφορές των ΟΤΑ. 5. Όσο αφορά τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (Κωδικοί Αριθµοί εσόδων 131 και 132) έχουν εγγραφεί αυτές που αντιστοιχούν σε έργα για τα οποία έχει υπογραφεί απόφαση ένταξης ή υπάρχει άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η χρηµατοδότηση έχει εξασφαλιστεί. Χρηµατοδοτήσεις για έργα για τα οποία απλά έχει υποβληθεί πρόταση ένταξης ή υπάρχει εκτίµηση χρηµατοδότησης δεν έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό έτους Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές και τα αντίστοιχα έργα θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 6. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της απόφασης οικ /2011, «ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής υποβάλλονται για έλεγχο στον Ελεγκτή Νοµιµότητας». Η σύνταξης του Ε.Π.., παρατάθηκε µέχρι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 παρ. 5 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου(φεκ 268/ τεύχος Α ) και στο 2

3 άρθρο 9 παρ. δ της απόφασης του υπουργού εσωτερικών δηµόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης µε αρ. πρωτ. 5694/ Μέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία θα πρέπει να έχει συνταχθεί το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και να έχει υποβληθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. 7. Τα ποσά των εσόδων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό και τα οποία προέρχονται από θεσµοθετηµένους πόρους είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραπάνω απόφαση κατάρτισης του προϋπολογισµού έτους 2012 (το ποσό των ΚΑΠ είναι µειωµένο κατά 15% έναντι του ποσού του έτους 2011, το ποσό για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων είναι ίσο µε το ποσό του έτους 2011, το ποσό της ΣΑΤΑ είναι ίσο µε το ποσό του έτους 2011, κ.λ.π.). Για όλα τα εγγεγραµµένα έσοδα στον προϋπολογισµό του ήµου έτους 2012 υπάρχει σχετική ανάλυση έναντι κάθε Κωδικού Αριθµού στον πίνακα που ακολουθεί καθώς και οι σχετικές διατάξεις που τα διέπουν. Μέρη προϋπολογισµού Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παραπάνω εγκυκλίου (οικ.50698/2011) ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τα έσοδα και το δεύτερο µέρος τις δαπάνες και το αποθεµατικό. Στο πρώτο µέρος υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα µε τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινοµούνται µε κριτήριο την προέλευσή τους και στον δεύτερο πίνακα µε τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (ΙΙ) περιλαµβάνονται µόνο τα έσοδα εκείνα που προορίζονται από τον νόµο να διατεθούν για επενδύσεις ή αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσµευση στο νόµο αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς. Στο δεύτερο µέρος ( απάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα Ι οι δαπάνες ταξινοµούνται «κατά είδος» (οριζόντια διαίρεση) και στον πίνακα ΙΙ οι δαπάνες κατατάσσονται «κατά υπηρεσία» (κάθετη διαίρεση). ιάκριση των εσόδων και των εξόδων Τα έσοδα του προϋπολογισµού διακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες: Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρηµάτων Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης Τα έξοδα του προϋπολογισµού διακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης Επενδύσεις Πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεµατικό 3

4 ιάκριση των Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται οι δαπάνες του προϋπολογισµού χαρακτηρίζονται µε ένα διψήφιο κωδικό αριθµό ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4

5 Α. ΕΣΟ Α o Τακτικά έσοδα, προέρχονται: α) από τις προσόδους από ακίνητη περιουσία, β) από τις προσόδους από κινητή περιουσία, γ) από τα ανταποδοτικά τέλη & δικαιώµατα, δ) από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών, ε) από φόρους και εισφορές, στ) από έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και ζ) από λοιπά τακτικά έσοδα. o Έκτατα έσοδα, προέρχονται: α) από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, β) από έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, γ) από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες, δ) δωρεές - κληρονοµιές κληροδοσίες, ε) από προσαυξήσεις - πρόστιµα παράβολα και στ) από λοιπά έκτακτα έσοδα. o Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: τακτικά και έκτακτα. o Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.: εισπρακτέα υπόλοιπα. o Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρηµάτων. o Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης: χρηµατικό υπόλοιπο της 31/12/2011. Τα παραπάνω έσοδα, του ήµου Καλαµάτας, σε γενική ανακεφαλαίωση για το έτος 2012 ανέρχονται σε: Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,55 Β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,24 Γ) ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ,62 ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε ,68 Ε) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΣΤ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ, ΕΤΟΥΣ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,61 5

6 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ( άρθρο 192 ΚΚ, Ν.3463/06) 0111 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από µισθώµατα των ακινήτων του ήµου. Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν.2946/2001) (Α..Σ. 77/2009) 0115 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων. Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας 012 και κοινοχρήστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις ( άρθρο 56 Ν 2725/99 ) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών ( άρθρο 21 Ν.2963/2001) 0121 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από την παραχώρηση των στεγάστρων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών σύµφωνα µε την 7/2012 Α..Σ. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές(άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958)(Α..Σ.287/2009) 0122 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από τέλη και δικαιώµατα από τα διάφορα πανηγύρια και τις τοπικές γιορτές. ικαίωµα βοσκής ( άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93 ) 0125 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από δικαίωµα βοσκής σε δηµοτικά διαµερίσµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 670/2000, 47/2009 και 5/2000 αποφάσεις.σ Λοιπά έσοδα από ακίνητα Αποζηµίωση χρήσης αναψυκτηρίου Πάρκου Ο.Σ.Ε. & χώρου πατινάζ Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από την ως αποζηµίωση χρήσης του αναψυκτηρίου του Πάρκου ΟΣΕ και του χώρου πατινάζ. Αποζηµίωση κοινοχρήστων γραφείου ΕΟΤ στο κτίριο «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ» του ήµου Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από τον ΕΟΤ για συµµετοχή στα κοινόχρηστα από χρήση κτιρίου του ήµου. Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα λαϊκής αγοράς Αρφαρών (Α..Σ. 288/2011 και 412/2011) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από τέλη για συµµετοχή στη λαϊκή αγορά Αρφαρών (22 θέσεις µε 20 µηνιαίως για 12 µήνες = 5.280,00 και 2 θέσεις µε 40 µηνιαίως για 12 µήνες = 960,00 ). 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , , , ,00 6

7 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από τις καταθέσεις σε τράπεζες των χρηµάτων του ήµου των 0211 προερχόµενων: α) Από τις προβλεπόµενες επιχορηγήσεις β) Από τα τακτικά και έκτατα έσοδα του ήµου γ) Από το υπάρχον χρηµατικό υπόλοιπο 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού ( άρθρο 25 Ν 1828/89 ) (Α..Σ. 145/2011) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από απόδοση του 0311 τέλους καθαριότητας και φωτισµού (από τις εισπράξεις µέσω ΕΗ, από τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης µε τους συνεχιζόµενους ελέγχους τόσο στον πρώην Καποδιστριακό ήµο Καλαµάτας όσο και στους πρώην ήµους που συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας). ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν /1977 ) (Α Σ. 53/2011) ικαίωµα ενταφιασµού Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 ως δικαίωµα ενταφιασµού. Με την ψήφιση του κανονισµού κοιµητηρίων θα 0412 εισπράττεται το παραπάνω τέλος και από τους πρώην ήµους που συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 53/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ικαίωµα ανανέωσης ( παράτασης χρόνου ταφής ) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 ως δικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). Με την ψήφιση του 0413 κανονισµού κοιµητηρίων θα εισπράττεται το παραπάνω τέλος και από τους πρώην ήµους που συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 53/2011 απόφαση του.σ. Τέλος ανακοµιδής Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από τέλος ανακοµιδής. Με την ψήφιση του κανονισµού κοιµητηρίων θα 0414 εισπράττεται το παραπάνω τέλος και από τους πρώην ήµους που συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 53/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από τέλος χρήσης οστεοφυλακίων και οστεοθηκών. Με την ψήφιση του κανονισµού 0415 κοιµητηρίων θα εισπράττεται το παραπάνω τέλος και στους πρώην ήµους που συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 53/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Λοιπά έσοδα νεκροταφείου και ιερών ναών 0417 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από τα τέλη , , , , , , ,00 7

8 κατασκευής τάφων και από διάθεση παλαιών µαρµάρων και λοιπών υλικών. Με την ψήφιση του κανονισµού κοιµητηρίων θα εισπράττεται το παραπάνω τέλος και από τους πρώην ήµους που συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 53/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 044 Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ. 24 Ν.2130/93) (Α..Σ 121/93 και 147/2011) Το τέλος αυτό επιβλήθηκε µε το άρθρο 24 του Ν.2130/93 και µε την 147/2011 Α Σ καθορίστηκε σε ποσοστό 0,35% επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Καλλικρατικού ήµου Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 για Τ.Α.Π. (από τις εισπράξεις µέσω ΕΗ, από τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης µε του συνεχιζόµενου ελέγχου τόσο στον πρώην Καποδιστριακό ήµο Καλαµάτας όσο και στους πρώην ήµους που συνενώθηκαν και αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας καθώς και από την απόδοση ποσού µέσω του Τ.Π. &.). 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων ( άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93 ) (Α..Σ. 596/91 και 90/2011) 0451 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τέλος παρεπιδηµούντων. Το τέλος αυτό επιβλήθηκε µε την 596/91 Α Σ. και µε την 90/2011 Α..Σ. επεκτάθηκε σε όλο τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων ( άρθρο 20 Ν 2539/97 ) (Α..Σ. 297/91 και 90/2011) Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 0452 συναφών καταστηµάτων. Το τέλος αυτό επιβλήθηκε µε την 297/91 Α Σ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.339/76 όπως ίσχυαν και όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις όµοιες του άρθρου 20 του Ν. 2539/97και τις όµοιες του νόµου 3756/2009 (µείωση του τέλους από 2% σε 0,5%). Το παραπάνω τέλος µε την 90/2011 Α..Σ. επεκτάθηκε σε όλο τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας. 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ( άρθρο 3 Ν 1080/80 ) και τέλος αιγιαλού (άρθρο 13 Ν. 2971/2001) (Α..Σ. 52/2011) 0461 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τέλος κοινοχρήστων χώρων και αιγιαλού. Το τέλος αυτό µε την 52/2011 Α..Σ. επεκτάθηκε σε όλο τον Καλλικρατικό ήµο Καλαµάτας. Τέλος διαφήµισης ( άρθρο 5 Ν 1900/90 ) Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τέλος διαφήµισης και συγκεκριµένα από την: )συστηµατική παρακολούθηση έλεγχο των διαφηµίσεων που διενεργούνται στα όρια του ήµου. 2)είσπραξη σχετικών τελών από διαφηµιστικές πινακίδες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε δηµοτικά διαµερίσµατα. Το ποσό είναι µειωµένο έναντι αυτού που βεβαιώθηκε το 2011 επειδή , , , , ,00 8

9 το ποσό που θα εισπράξει ο ήµος το 2012 από κατανοµή µε απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α. (µέσω Τ.Π.& ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 παρ. 6 α του Ν.2880/2001εγγράφεται σε νέο Κ.Α. εσόδου και συγκεκριµένα στον Κ.Α Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους ( άρθρο 4 Ν 1900/90 ) (Α..Σ. 75/2009) 0464 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τέλος ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους. Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων ( άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93 ) (Α..Σ. 148/2011) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 για το παραπάνω έσοδο από τη.ε. Αρφαρών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 148/2011 απόφαση του.σ. Τέλος αδειών οικοδοµών ( άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958 ) 0468 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί από τέλος αδειών οικοδοµών το υνητικά ανταποδοτικά τέλη ( άρθρο 25 Ν 1828/89 ) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Πολιτιστικό τέλος (Α..Σ 58/1994) Το τέλος αυτό επιβλήθηκε αρχικά µε την αρ.58/94 Α Σ που εγκρίθηκε µε την / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναπροσαρµόστηκε µε την 009/2005 Α Σ, και ανέρχεται σε α) 3, το δίµηνο ανά υδρόµετρο, β) 10,00 το δίµηνο σε τράπεζες και καταναλωτές µε παροχές ½ και άνω, και συνεισπράττεται µε τους λογαριασµούς ύδρευσης της ΕΥΑΚ. Το τέλος αυτό θα επεκταθεί σε ολόκληρο τον Καλλικρατικό ήµο και µε τα έσοδα αυτού θα αντιµετωπισθούν οι δαπάνες των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ήµου. Tέλη τέλεσης πολιτικών γάµων (Α..Σ. 239/2007) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τέλος τέλεσης πολιτικών γάµων. Το παραπάνω τέλος επιβλήθηκε µε την 239/2007 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων ( άρθρο 10 Ν 1080/80 ) (Α..Σ. 145/2011). Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 για Φ.Η.Χ σύµφωνα µε την µέχρι τώρα απόδοση του, µε τα όσα προβλέπεται να αποδώσει ο συνεχιζόµενος έλεγχος της φορολογητέας ύλης σε όλο τον Καλλικρατικό ήµο, από την αύξηση του σε 0,26% και από την επέκταση της εφαρµογής του σε όλο τον Καλλικρατικό ήµο. Φόρος ζύθου ( άρθρο 9 Ν 73/70, άρθρο 12 Ν 1080/80 ) 0512 Το ποσό αυτό αποδίδεται µέσω του Τ.Π. &. και προβλέπεται να εισπραχθεί το Το παραπάνω ποσό ισούται µε το αντίστοιχο που αποδόθηκε στο ήµο το ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών 061 αναγκών , , , , , , ,00 9

10 0611 ΚΑΠ για τη κάλυψη γενικών αναγκών ( άρθρο 25 Ν 1828/89 ) Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του Τ.Π.& ανείων από την τακτική οικονοµική ενίσχυση για λειτουργικές δαπάνες. Το ποσό αυτό είναι µειωµένο κατά 15% από το αντίστοιχο του έτους 2011 σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δηλ ,68 (έτους 2011) * 85% = ,48. Από το ποσό αυτό θα αποδοθεί, για λειτουργικές δαπάνες, στο Φορέα κοινωνικής προστασίας του ήµου (στον οποίο έχουν συγχωνευθεί και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί αρ. 12 Ν. 2880/01 και ο αθλητικός φορέας του ήµου αρ. 14 Ν. 2880/01) το ποσό των ,01 δηλαδή το ποσό τους είχε αποδοθεί το 2011 µειωµένο κατά 15%. Το προβλεπόµενο ποσό για το 2012 φαίνεται είναι µειωµένο πάνω από 15% επειδή στον προϋπολογισµό του 2011 στον κωδικό αυτό είχε εγγραφεί και το ποσό που θα εισέπραττε ήµος µέσω του Τ.Π.& ανείων, στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόµου 3756/2009 (εξόφληση οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ). Το παραπάνω έσοδο στον προϋπολογισµό του 2012 έχει εγγραφεί σε νέο κωδικό αριθµό εσόδου και συγκεκριµένα στον κωδικό αριθµό εσόδου ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α /θµιας και β /θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του Τ.Π.& ανείων από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α /θµιας και β /θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91). και πρέπει να εγγραφεί το ίδιο ποσό που έλαβε ο ήµος το 2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικ.50698/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το ποσό των ,55 που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του 2012 προκύπτει προσθέτοντας στο ποσό που αποδόθηκε το 2011 στο ήµο για το σκοπό αυτό το έτος 2011 (ποσό ,60 ) το ποσό για την κάλυψη της δαπάνης για φωτοτυπίες των βιβλίων τον Σεπτέµβριο του 2011 (ποσό ,95 ) το οποίο εισπράχθηκε τον Ιανουάριο του ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000). Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω του Τ.Π.& ανείων για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους ( άρθρο 14 Ν. 2817/2000). Το ποσό αυτό ισούται µε το ποσό το οποίο εισέπραξε ο ήµος το 2011 για το σκοπό αυτό , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε ) ΚΑΠ για µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Α..Σ. 372/2011) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 και αφορά το κόστος των ειδικών µαθητικών δελτίων τα οποία δόθηκαν στους µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ποσό ,00 ) και την επιδότηση του άρθρου 3 της ΚΥΑ 35415/ (ποσό ,00) όπως προκύπτει από το συνηµµένο έγγραφο του τµήµατος Παιδείας της ιεύθυνσης ιοικητικών και αφορά το έτος ,00 10

11 ΚΑΠ εξόφληση οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ (αρθ. 27 Ν. 3756/2009). Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας µέσω του Τ.Π.& ανείων, στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόµου 3756/2009 (εξόφληση οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ). Το παραπάνω ποσό προκύπτει προσθέτοντας στην επιχορήγηση του ήµου του έτους 2011 (ποσού ,42 ) το ποσό της δεύτερης δόσης του 2011 (ποσού ,21 ) η οποία εισπράχθηκε τον Ιανουάριο του Το ποσό αυτό θα διατεθεί αποκλειστικά για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών. Το παραπάνω έσοδο στον προϋπολογισµό του ήµου του έτους 2011 είχε εγγραφεί στο κωδικό αριθµό εσόδου ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 062 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων Το παραπάνω ποσό προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί το 2012 για την 0621 κάλυψη της δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων έτους 2012 που σύµφωνα µε τα άρθρα 94,95 & 259 του ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ. 87 Α - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) η παραπάνω αρµοδιότητα µεταβιβάστηκε στους Ο.Τ.Α. των πρωτευουσών των νοµών. 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ( άρθρο 25 ΚΚ ) Το παραπάνω ποσό προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί το 2012 από παράβολα για έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β.. 24/9-20/10/1958 ( άρθρο 9 Ν 2880/2001 ) Το ποσό αυτό θα εισπράξει ο ήµος το 2012 από κατανοµή µε 0715 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α. (µέσω Τ.Π.& ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 παρ. 6 α του Ν.2880/2001. Το ποσό αυτό ισούται µε το ποσό που εισέπραξε ο ήµος το 2011 µέσω του Τ.Π και. για τέλη διαφήµισης. Το παραπάνω έσοδο στον προϋπολογισµό του 2011 είχε εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδου Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών ( άρθρο Ν 2946/2001 ) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών ( άρθρο 16 Ν 2946/2001 ) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από παράβολα για χορήγηση αδειών παραµονής αλλοδαπών σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 71 του Ν.2910/01 όπως τροποποιήθηκαν µε τις όµοιες του αρ. 22 του Ν.3013/ Έσοδα από παράβολα αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης( άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 α του άρθρου18 του Ν. 3870/2010 Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από παράβολα αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 0718 τάξεις , , , , , , ,00 11

12 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από λοιπά έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με το ποσό αυτό θα επιχορηγηθεί ο ήµος το 2012, από το Υπ. Εσωτ., για την καταβολή της µισθοδοσίας των εκτάκτων και τακτικών υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. του Καλλικρατικού ήµου Καλαµάτας καθώς και για µισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ. Το παραπάνω ποσό ισούται µε αυτό που αποδόθηκε στο ήµο το 2011 και συγκεκριµένα ποσό ,04 για µισθοδοσία µονίµων, ποσό ,00 γα µισθοδοσία συµβασιούχων και ποσό 4.387,55 για µισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ. Επιχορήγηση ΥΠΕΣ.Α&Η για δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων Το ποσό αυτό θα εισπραχθεί το 2012 από το Υπ. Εσ.Α.&Η ως επιχορήγηση για δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. Επιχορήγηση για πυροπροστασία Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από το ήµο το 2012 για κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας. Επιχορήγηση για το πρόγραµµα Βοήθεια στο σπίτι Το ποσό αυτό θα εισπράξει ο ήµος το 2012 µε βάσει την σύµβαση για την υλοποίηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι». Από το ποσό της σύµβασης (8.000,00 ) έχει εισπραχθεί το 2011 το ποσό των 2.400,00 και το υπόλοιπο ποσό των 5.600,00 θα εισπραχθεί το , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 12

13 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας το 2012 µέσω του Τ.Π.& ανείων, στα πλαίσια των Συλλογικών Αποφάσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την χρηµατοδότηση έργων και µελετών του ήµου. Σαν έσοδο πρέπει να εγγραφεί το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβε ο ήµος το 2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικ.50698/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Το ποσό των ,00 που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του 2012 προκύπτει προσθέτοντας στην επιχορήγηση του ήµου του έτους 2011 (ποσού ,00 ) το ποσό της τέταρτης δόσης του 2011 (ποσού ,00 ) η οποία εισπράχθηκε τον Ιανουάριο του Το ποσό των ,00 έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του 2012 σαν έξοδο για την εκτέλεση έργων, µελετών και προµηθειών που περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( άρθρο 13 Ν 2880/2001) Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας το 2012 από το Υπουργείο Εσωτερικών,(άρθρο 13 Ν.2880/2001) για την χρηµατοδότηση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του ήµου Καλαµάτας. Σαν έσοδο πρέπει να εγγραφεί ποσό ίσο µε αυτό έλαβε ο ήµος το Το ποσό των ,00 που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του 2012 προκύπτει προσθέτοντας στην επιχορήγηση του ήµου του έτους 2011 (ποσού ,00 ) το ποσό της δεύτερης δόσης του 2011 (ποσού ,00 ) η οποία εισπράχθηκε τον Ιανουάριο του Το ποσό αυτό των έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του 2012 σαν έξοδο για την εκτέλεση έργων που περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα Λοιπά ειδικά προγράµµατα Επιχορήγηση Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση έργων. Το ποσό αυτό προκύπτει από τους συνηµµένους πίνακες (κατάλογοι έργων επιχειρησιακού προγράµµατος ΘΗΣΕΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα εγκεκριµένα έργα. Τα αντίστοιχα έργα του προγράµµατος ΘΗΣΕΑ περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα και έχουν εγγραφεί µε κωδικούς αριθµούς εξόδων (ποσό ,00 ), (ποσό ,00 ), (ποσό ,00 ), (ποσό ,00 ), (ποσό ,24 ), (ποσό ,50 ), (ποσό ,10), (ποσό ,99 ), (ποσό ,39 ), (ποσό ,68 ), (ποσό ,05 ), (ποσό ,00 ), (ποσό 4.921,00 ), (ποσό 2.687,89 ), (ποσό 4.870,80 ), (ποσό 6.759,19 ), (ποσό 8.094,21 ), (ποσό 1.300,00 ), (ποσό ,00 ), (ποσό 7.500,00 ), (ποσό ,00 ) και (ποσό ,91 ) , , , Επιχορήγηση Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ) To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (οριζόντιες δράσεις) για την εκτέλεση έργων ,78 13

14 (Απόφαση ένταξης: 583/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 1 του νόµου 3274/2004). Τα αντίστοιχα έργα του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ (Οριζόντιες δράσεις) περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα και έχουν εγγραφεί µε κωδικούς αριθµούς εξόδων Κ.Α (ποσό ,00 ), (ποσό ,96 ), (ποσό ,52 ), (ποσό ,35 ), (ποσό ,63 ), (ποσό ,60 ) και (ποσό ,72 ). Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από τον Ο.Σ.Κ. την εκτέλεση έργων. (Απόφαση επιχορήγησης: /449/ απόφαση του.σ. του ΟΣΚ). Τα αντίστοιχα έργα περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα µε κωδικούς αριθµούς εξόδων (ποσό ,10 ), (ποσό ,00 ) και (ποσό ,00 ). Επιχορήγηση του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από το παραπάνω πρόγραµµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για εκτέλεση έργων. (Απόφαση ένταξης: Έγκριση των προτάσεων των ΟΤΑ, αρ. πρωτ. Φ.Β1/Ε5.4/338/6/ ). Τα αντίστοιχα έργα περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα µε Κωδικούς Αριθµούς (Κ.Α.) εξόδων (ποσό ,00 ) και (ποσό ,00 ). Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α. To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από Γ.Γ.Α. για την εκτέλεση έργων. (Απόφαση ένταξης: Βεβαίωση της ΚΕΠ ΘΗΣΕΑΣ µε αρ. πρωτ / για έγκριση ένταξης). Το αντίστοιχο έργου περιλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα µε Κ.Α. εξόδου Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321 προγράµµατα Χρηµατοδοτήσεις από Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προϋπολογίστηκε ποσό To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 για την εκτέλεση έργων από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΑΕΠ 426) για την εκτέλεση του έργου. (Απόφαση διάθεσης πίστωσης: η µε αρ. πρωτ /16076/ απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου). Το αντίστοιχο έργο µε τίτλο «Βελτίωση δηµοτικής και αγροτικής οδοποιίας.ε Άριος» περιλαµβάνεται στο Τ. Π. µε Κ.Α. εξόδου Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Χρηµατοδότηση από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ -055 (Π. Νοσοκοµείο) To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055) για την εκτέλεση έργου. (Απόφαση ένταξης: Το µε αρ. πρωτ / έγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε σχετική ενηµέρωση για την ένταξη). Το αντίστοιχο έργο περιλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα µε Κωδικό Αριθµό (Κ.Α.) εξόδου Χρηµατοδότηση για αστικές αναπλάσεις(εσπα) Το ποσό αυτό θα εισπράξει ο ήµος το 2012 (ΕΣΠΑ) για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Καλαµάτας και την ανάπλαση του Ιστορικού κέντρου της Καλαµάτας. (Αποφάσεις ένταξης: η µε αρ , , , , , ,75 14

15 πρωτ. 1762/ απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και η µε αρ. πρωτ. 1487/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα). Τα έργα αυτά περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα µε Κ.Α. Εξόδων (ποσό ,00 ) και (ποσό ,75 ). Χρηµατοδότηση από ΥΠ.ΠΟ για το Μέγαρο Χορού (Γ Κ.Π.Σ.) Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από το ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του Μεγάρου Χορού Καλαµάτας. (Σχετικό το Τεχνικό ελτίο Πράξης ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ). Το έργο αυτό περιλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα µε Κ.Α. εξόδου Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπραχθεί από το ήµο το 2012 για την εκτέλεση έργων. (Απόφαση ένταξης: Το µε αρ. πρωτ /ΚτΠ969-Β/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικό µε την ένταξη στο πρόγραµµα). Τα αντίστοιχα έργα περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό µε Κωδικούς Αριθµούς εξόδων: (ποσό ,14 ) και (ποσό ,08 ). Χρηµατοδότηση για το έργο Ανέγερση 10ου κι 26ου δηµοτικού σχολείου (ΕΣΠΑ) Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από το ΥΠΕΣ.Α.&Η για έργα. (Απόφαση ένταξης: η µε αρ. πρωτ. 3082/ απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου). Το αντίστοιχο έργο µε τίτλο «Ανέγερση 10ου κι 26ου δηµοτικού σχολείου» έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ήµου και µε Κωδικό Αριθµό εξόδου Χρηµατοδότηση από Υπουργ. Ανάπτ και Ανταγ. για το έργο «Ευφυές τηλεµατικό σύστηµα πληροφόρησης οδηγών» (ΕΣΠΑ για το Ε.Π. ψηφιακή σύγκλιση) Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. (Απόφαση ένταξης: η µε αρ. πρωτ /ΨΣ3082-Α2 / απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου). Το αντίστοιχο έργο έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό και έχει εγγραφεί µε Κωδικό Αριθµό εξόδου. Χρηµατοδότηση ΟΠΑΠ για την κατασκευή του Β ΚΑΠΗ Καλαµάτας Προϋπολογίσθηκε ποσό To παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από τον ΟΠΑΠ. για την εκτέλεση έργου. (Σχετικό το µε αρ. πρωτ. Α/26422/ έγγραφο της ιεύθυνσης ιαχείρισης Πληρωµών ΟΠΑΠ). Το αντίστοιχο έργο περιλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα µε Κωδικό Αριθµό εξόδου Χρηµατοδότηση από Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας (ΝΑΜ) Προϋπολογίσθηκε ποσό Το ποσό αυτό θα εισπράξει ο ήµος το 2012 από την ΠΕ (πρώην ΝΑΜ) για την ολοκλήρωση έργου. (Σχετικό: η από Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ΝΑΜ και ήµου Καλαµάτας). Το , , , , , ,82 15

16 αντίστοιχο έργο περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα µε Κωδικό Αριθµό εξόδου Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) Προϋπολογίσθηκε ποσό To παραπάνω ποσό προβλέπεται ότι θα εισπράξει ο ήµος Καλαµάτας στο 2012 από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την εκτέλεση του παρακάτω προµηθειών και δαπανών που περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα µε τους εξής Κωδικούς Αριθµούς (Κ.Α.) εξόδων: (ποσό ,00 ) και ( ποσό ,00 ). (Σχετική η ΚΥΑ µε αρ , ΦΕΚ 634/2009 τεύχος Β ). Επιχορήγηση από Λιµενικό Ταµείο Ν. Μεσσηνίας για την υλοποίηση των έργων : α) Βελτίωση και συντήρηση δρόµων στην περιοχή Τελωνείου Καλαµάτας και β) Κατασκευή νοτίου πεζοδροµίου οδού Ναυαρίνου. Προϋπολογίσθηκε ποσό Το ποσό αυτό θα εισπράξει ο ήµος το 2012 για την εκτέλεση έργων. (Σχετικές οι, από 25/2/2011 και 2/7/2010 αντίστοιχα, προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας και ήµου Καλαµάτας). Τα αντίστοιχα έργα περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα µε Κωδικούς Αριθµούς εξόδων (ποσό ,00 ) και (ποσό ,00 ). 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 142 Κληρονοµιές και κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές και κληροδοσίες Έσοδα Κληροδοτήµατος στο.. Πηγών (Κληροδότηµα Αλεξανδρόπουλου) Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος το 2012 από το κληροδότηµα Αλεξανδρόπουλου. Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του κληροδοτήµατος έτους 2012, στα έξοδα, για να αποδοθεί στο ήµο σύµφωνα µε τη βούληση του διαθέτη. Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί για την εκτέλεση των παρακάτω έργων που περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα µε τους εξής Κωδικούς Αριθµούς (Κ.Α.) εξόδων: (ποσό ,00 ) και (ποσό ,00 ) Έσοδα Κληροδοτήµατος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπράξει ο ήµος το 2012 από το κληροδότηµα Λυκούργου Σκιά. Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του κληροδοτήµατος έτους 2012, στα έξοδα, για να αποδοθεί στο ήµο σύµφωνα µε τη βούληση του διαθέτη. Το ποσό αυτό αναλύεται σε ποσό ,00 που αφορούν το 2011 και σε ποσό ,00 που αφορούν το ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών ( άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν2130/93 ) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε..Ε. από οφειλέτες του ήµου οι οποίοι θα προσέλθουν να εξοφλήσουν εκπρόθεσµα βεβαιωµένες οφειλές τους Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 ( άρθρο 31 Ν 2130/93 ) Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί στο2012 από , , , , , ,00 16

17 πληρωµές επιβολής προστίµων λόγω τροχαίων παραβάσεων Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρ. 17 & 18 του νόµου 1337/1983, του αρ. 9 παρ. 8 του νόµου 1512/1985 και του άρ. 22 του νόµου 1577/1985. Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τα παραπάνω αναφερόµενα πρόστιµα Το αντίστοιχο έσοδο στον προϋπολογισµό του 2011 είχε εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδου Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ( άρθρο 284 Ν. 1188/81) Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από επιβολή πειθαρχικών προστίµων σε βάρος των υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Έσοδα από διάφορες καταλογίστηκες αποφάσεις Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από διάφορες 1516 καταλογίστηκες αποφάσεις όπως αποζηµιώσεις αστικής ευθύνης σε βάρος αιρετών (αρθ. 141 Κ Κ), ή υπαλλήλων (αρθ. 189 ν. 3584/2007), ή υπολόγων ενταλµάτων προπληρωµής και παγίας ( αρθ. 32 & 35 Β.. της17/5-15/6/1959) κ.λ.π. Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων( άρθρο 19 Ν 1080/80) 1519 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από επιβολή προστίµων λόγω παραβάσεων φορολογικών διατάξεων και για τις κατηγορίες που αναλύονται παρακάτω Πρόστιµα τελών διαφηµίσεων (αρ. 6 & 8 ν. 2946/2001) ποσό 8.000, Πρόστιµα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (αρθ 24 παρ. του 12 Νόµου 2130/1993) ποσό , Πρόστιµα τελών καθαριότητας ποσό 3.000, Πρόστιµα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων(αρ.26 παρ.5 του Νόµου 1828/1989 & αρ. του Νόµου 1900/1990) ποσό 500,00 Πρόστιµα τέλους διανοµής παρεπιδηµούντων (αρ. 6 & 7 του νόµου /1980) και τέλους του άρθρου 20 του νόµου 2539/1997(αρ. 18 παρ. 1 του νόµου 2946/2001) ποσό 1.800, Πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Ν.1080/80) ποσό 600, Πρόστιµα παράβασης κανονισµού καθ/τας ποσό 1.000,00 Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (αρ. 5 του νόµου 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 4 του νόµου 3190/2003) ποσό 7.000,00 Πρόστιµα παράβασης κανονισµών Υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καπνίσµατος) (νόµος 3868/2010) που αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. ποσό 1.500, Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών ( άρθρο 18 Ν 2648/98 ) Το ποσό αυτό προβλέπεται ότι θα εισπράξει ο ήµος το 2012 από τους οφειλέτες του οι οποίοι θα προσέλθουν και θα ζητήσουν τµηµατική εξόφληση των οφειλών τους. 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για , , , , ,00 17

18 λογαριασµό τρίτων απάνες ικαστικών Επιµελητών Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από οφειλέτες του ήµου για τους οποίους ο ήµος έχει ξεκινήσει διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης 5.000, Έσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζηµιών περιουσίας του ήµου από τροχαία ατυχήµατα 5.000,00 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από ιδιώτες για αποκατάσταση ζηµιών κυρίως σε βάρος του δικτύου ηλεκτροφωτισµού (βλάβη ή καταστροφή φωτιστικών & ιστών από τροχαία ατυχήµατα κ.λ.π.) Έσοδα από καθαρισµό οικοπέδων ιδιωτών (Α..Σ. 125/2011) Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπράξει ο ήµος το 2012 από 1.000,00 τον καθαρισµό οικοπέδων των δηµοτών (ιδιωτών) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 125/2011 απόφαση του.σ. 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από το ήµο το 2012 από πώληση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών λόγω έκτακτων 5.000,00 συναλλαγών και όχι για δραστηριότητες µόνιµου χαρακτήρα (καρουζέλ, παγοδρόµιο κ.λ.π). Το παραπάνω έσοδο στον προϋπολογισµό του 2011 είχε εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδου Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπράξει ο ήµος το 2012 από ,00 διάφορες παρακρατήσεις αποδοχών εργαζοµένων, κρατήσεις καθαρών, έσοδα από τεύχη δηµοπρατήσεων, από καταστροφή υλικών,από διάφορες άλλες περιπτώσεις (κέρδη από µονοµετοχική ΙΟΚΛΗΣ). ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,24 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε. ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που 211 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπράξει ο ήµος το 2012: 2111 α) Από τη ΕΗ, από τις εκκαθαρίσεις συνεισπραττόµενων τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού των µηνών Νοεµβρίου - εκεµβρίου β)από έλεγχο της φορολογητέας ύλης. Τέλος ακίνητης περιουσίας Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί µε τους λογαριασµούς 2115 κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος της ΕΗ κατά τους µήνες 11 ο και 12 ο 2011 και από τη βεβαίωση Τ.Α.Π. επί των οικοπέδων για τα προηγούµενα χρόνια και από έλεγχο της φορολογητέας ύλης , ,00 18

19 2116 υνητικά - ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Πολιτιστικό τέλος Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από το ήµο το ,00 και αφορά το σχετικό τέλος έτους 2011 (µηνός εκεµβρίου) που δεν αποδόθηκε στον ήµο Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το έτος 2012 και ,00 αφορά το σχετικό τέλος που δεν αποδόθηκε στον ήµο κατά το προηγούµενο χρόνο Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη ,00 φορά και για τις κατηγορίες λοιπών τακτικών εσόδων που αναλύονται παρακάτω: Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων ποσό 4.125, Τέλη διαφηµίσεων ποσό , Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων ποσό , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων ποσό ,00 Μισθώµατα αστικών ακινήτων Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από το ήµο το ,62 από µισθώµατα αστικών ακινήτων Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές ,00 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί από το ήµο το 2012 από τέλη της λαϊκής αγοράς Αρφαρών του έτους ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί στο 2012 από έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη ,00 φορά και για τις κατηγορίες των εκτάκτων γενικών εσόδων που αναλύονται παρακάτω: Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων ποσό , Πρόστιµα τελών διαφηµίσεων ποσό 3.250, Πρόστιµα τέλους ακίνητης Περιουσίας ποσό , Πρόστιµα τελών καθαριότητας ποσό , Πρόστιµα εκδιδοµένων λογ/σµών κέντρων διασκέδασης ποσό , Πρόστιµα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων ποσό , Πρόστιµο τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων ποσό 600, Πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ποσό , Πρόστιµα παράνοµης άσκησης υπαίθριου εµπορίου ποσό 1.000, Πρόστιµα παράβασης κανονισµού καθ/τας ποσό 2.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,62 19

20 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 312 άνεια για κάλυψη επενδυτικών αναγκών 3121 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνειο του Τ.Π & ανείων για εκτέλεση αποπεράτωση έργων έτους 2010 Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπραχθεί από το ήµο Καλαµάτας στο 2012, σύµφωνα µε την 475/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και την 2456/2010 σύµβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου του ήµου Καλαµάτας µε το Τ.Π. &. Το παραπάνω ποσό προκύπτει αν από το αρχικό ποσό της σύµβασης (ποσό ,00 ), αφαιρεθεί το ποσό που έχει µέχρι την 13/12/2011 εκταµιευθεί (ποσό ,34 ). άνειο του Τ.Π & ανείων για εκτέλεση προµήθειας (χλοοτάπητας) έτους Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω θα εισπραχθεί από το ήµο στο 2012, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην την 475/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. άνεια του Τ.Π & ανείων για εκτέλεση έργων οδοποιίας Προϋπολογίσθηκε ποσό Το παραπάνω ποσό θα εισπραχθεί από το ήµο στο 2012, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 248/2011απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα. 321 Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τα εισπρακτέα υπόλοιπα του 2011 από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών. Οι κατηγορίες των τακτικών εσόδων και τα ποσά από τα ανείσπρακτα υπόλοιπα της 31/12/2011 που προβλέπεται να εισπραχθούν το 2012, αναλύονται παρακάτω: 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ποσό , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης ποσό , Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσό , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Εισφορά σε χρήµα ποσό , Εισφορά µετατροπής γης σε χρήµα ποσό ,78 Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Προβλέπεται να 3218 εισπραχθεί το 2012 το ποσό των ποσό , Λοιπά έσοδα Τέλη διαφηµίσεων ποσό , Μισθώµατα αστικών ακινήτων ποσό , ικαιώµατα από διαδοχικούς τάφους ποσό 1.713, Τέλη χρήσης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών & κοιν. χώρων ποσό , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων ποσό , ικαιώµατα βοσκής ποσό 2.426, Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων ποσό , Μισθώµατα αιγιαλού ποσό 1.760, Τέλος κοιν/στου χώρου για τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων ποσό , Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης πόσο ,86 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν.2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) , , , ,42 20

21 ποσό 2.500, Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης αναψυκτηρίου Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ και χώρου πατινάζ ποσό , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα έκτακτα γενικά έσοδα Το παραπάνω ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 από τα 3221 εισπρακτέα υπόλοιπα του 2011 από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών. Οι κατηγορίες των εκτάκτων εσόδων και τα ποσά από τα ανείσπρακτα υπόλοιπα της 31/12/2011 που προβλέπεται να εισπραχθούν το 2012, αναλύονται παρακάτω: Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυµοτοµίας (Αρ. 26 Ν.1828/89) ποσό , Τοκοχρεολύσια δανείων δηµοτικών Ν.Π. & ηµ. Επιχ. Προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 το ποσό των ,10 Tο ποσό των ,10 αναλύεται περαιτέρω : α) Οφειλές.Ε.Υ.Α.Κ. ποσό ,15 β) Οφειλές Α..Ε.Κ. ( ΙΟΚΛΗΣ) ποσό ,72 γ) Οφειλές «ΦΑΡΙΣ» ποσό , Αποκατάσταση ζηµιών περιουσίας ήµου ποσό , Παραβάσεις µικροπωλητών ποσό , Πρόστιµα τελών διαφηµίσεων ποσό , Πρόστιµα τέλους ακίνητης περιουσίας ποσό 4.624, Πρόστιµα τελών καθαριότητας ποσό , Πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ποσό 3.691,56 Πρόστιµα εκδιδοµένων λογ/σµων κέντρων διασκεδ. κλπ Προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 το ποσό των , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ποσό , Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων ποσό , Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων Προβλέπεται να εισπραχθεί το 2012 το ποσό των , Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα ποσό , Έσοδα από καθαρισµό οικοπέδων ιδιωτών ποσό 4.207, Πρόστιµα Παράβασης Κανονισµού Καθ/τητας ποσό 2.160, Πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών (Ν. 1337/85, Π.. 267/98 και ΚΥΑ 9732/04 ποσό ,50 Έσοδα βάσει σύµβασης µε Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για µεταφορά µαθητών στην.ε. Άριος ποσό , ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,68 21

22 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Το παραπάνω ποσό αποτελεί έσοδα υπέρ τρίτων που πρόκειται να 41 παρακρατηθούν και να αποδοθούν στο δηµόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία, στο Τ.Π.& ανείων κ.λ.π. φορέων σε βάρος του γενικού Κ.Α. 82 εξόδων και ειδικότερα των Κ.Α. 821, 822,823, 824 εξόδων. 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111 ποσό ,00 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας (Κρατήσεις εισφορών υπέρ 4112 ιαδοχικής Ασφάλισης) ποσό ,00 Aπόδοση εισφορών κύριας σύνταξης µηχ/κων 4113 ποσό , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ποσό ,00 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 4122 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ποσό , Φόροι προµηθευτών (Εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ.) ποσό , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ποσό 1.500, Χαρτόσηµο ενοικίων ακινήτων ποσό 6.000, Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορές υπέρ Ταµείου Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥ ΚΥ) ποσό , Εισφορές υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ) ποσό , Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ) ποσό , Εισφορές εφάπαξ µηχανικών ποσό , Εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών ποσό , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ποσό , Εισφορά υπέρ Ταµείου Μετάλλου εκτάκτων ποσό 1.000, Εισφορές υπέρ κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ικηγόρων (Κ.Ε.Α..) ποσό 1.000, Εισφορές υπέρ Ταµείου Νοµικών ποσό 5.000, Εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης µηχανικών ποσό , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ ποσό 9.000, Εισφορά υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης ποσό 8.200, Εισφορά υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ) ποσό , Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ ποσό , Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ποσό , Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ. ποσό , Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ ποσό , Εισφορά για εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 ποσό 1.800, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 22

23 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& ποσό , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσό 5.000, Κρατήσεις υπέρ Τ.Υ..Κ. ποσό , Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Ε. ποσό 1.500, Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ποσό , Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου εργαζοµένων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας ποσό , Κρατήσεις οφειλών εργαζοµένων υπέρ.ο.υ ποσό 3.000, Κρατήσεις διατροφής ποσό , Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταµείου ποσό ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Το παραπάνω ποσό προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το 2012 για την ,00 λογιστική τακτοποίηση της παγίας προκαταβολής η οποία θα χορηγηθεί το 2012 σε υπολόγους. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο χρηµατικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων 511 όπως αυτό διαµορφώθηκε στις 31/12/2011. Στο παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται και αυτό των ,33 που αφορά έλλειµµα από προηγούµενους ταµίες (Καλαµάτας) και 5.349,27 που αφορά έλλειµµα του πρώην ήµου Θουρίας. 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 512 Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο χρηµατικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων όπως αυτό διαµορφώθηκε στις 31/12/ , ,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,52 23

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0,

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0, Σελίδα 1 από 9 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09 786.375,84 1.208.955,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 011 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚ. ΜΑΚΕ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. πρωτ. 4860/14-5-2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαίωµατα σύστασης οικογενειακού , , , , ,00 τάφου ΣΥΝΟΛΟ ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαίωµατα σύστασης οικογενειακού , , , , ,00 τάφου ΣΥΝΟΛΟ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 45.300,00 37.053,08

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.157.453,18 809.688,74 809.688,74 06.00.01

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 330.000,00 367.337,36 300.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 270.000,00 270.000,00 16.321,20 8.566,17 126.930,75 12.844,24 143.251,95 21.410,41 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 171.226,24 1.458,20 8.244,24 216.131,92 108.288,15 217.590,12 116.532,39 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 15/12/2015

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 15/12/2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 15/12/2015 Κωδικός Περιγραφή Προηγούμενο Οικ. έτος (2015) Οικ. έτος 2016 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα εις Εισπραχθέντων 31 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2017 07/02/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.451.937,78 4.758.493,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 23.485.341,44 19.893.392,31 26.942.623,45 26.942.623,45 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 385.415,51 316.565,51 374.375,29 374.375,29 011 Μισθώµατα 235.415,51 243.015,51 299.375,29 299.375,29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 24.723.533,30 14.029.077,56 24.552.723,02 24.700.421,70 24.700.421,70 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 239.00 182.161,99 237.00 271.00 271.00 011 Μισθώµατα 150.00 166.997,77

Διαβάστε περισσότερα

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244,

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244, ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 2/2017) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 2/2017Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 2/2017 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820.000,00 604.456,72 803.247,06 777.000,00 777.000,00 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 27.933,17 34.747,06 35.000,00 35.000,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 35.000,00 27.933,17

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 630.00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Κωδικός Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Περιγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Περιγραφή Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Αύγουστος>

ΈΣΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Αύγουστος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0414 Τέλος ανακομιδής 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 106.000,00 14.908,19 49.500,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 143.840,20 201.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017. Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 19/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017. Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 19/04/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2017 19/04/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/03/2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 27.930.248,88 13.513.066,39 23.645.152,29 29.094.687,64 29.094.687,64 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 82.000,00 30.955,69 31.019,26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005 Σελίδα : 1 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.848,00 41,58 0112. Μισθώµατα βοσκήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά 120.00 52.288,55 130.00 ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 06.00.0112 Μισθώµατα βοσκησίµων 3.00 4.00 εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 06.00.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 01/03/2017 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 2692 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 319/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.611.908,59 2.282.102,50 2.115.709,23 4.755.773,83 0,00 0,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.611.908,59 2.282.102,50 2.115.709,23 4.755.773,83 0,00 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) > < ΟΙΚ. ΕΤΟΣ >

< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) > < ΟΙΚ. ΕΤΟΣ > ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 11 Μισθώµατα 111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 19.000,00 1.695,20 2.542,80 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 35.300,00 2.542,80 2.542,80 19.000,00 19.000,00 192 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ήµος Βόλβης

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ήµος Βόλβης ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Βόλβης Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά. Βεβαιωθέντα. Έτους

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά. Βεβαιωθέντα. Έτους ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α. ιαµορφωθέντα 31.7.2015 ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 520.384,68 524.475,25 440.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2017

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5.456.487,44 2.735.597,27 3.684.414,88 5.019.860,21 0,00 0,00 06.00 ΔΗΜΟΥ 5.456.487,44 2.735.597,27 3.684.414,88 5.019.860,21 0,00 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.178.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 - Δήμος Ξάνθης Κωδικός Αριθμός Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 67305/10001/09-09-2015 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Θεσσαλονίκη 15/7/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή Οι υπογεγραμμένοι ημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα