Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272, (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτιριο τθν οικονομικά ςυμφερότερθ προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ:

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 6 υντομογραφίεσ... 6 Περιβάλλον του Ζργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Ψορζα Λειτουργίασ... 7 Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.1.3 Άλλοι Ψορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Ψορζα Λειτουργίασ 13 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Ψορζα Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.3 Αντικείμενο του Ζργου Α1.4 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α1.5 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α1.6 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α1.7 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α1.8 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α1.9 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α1.9.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρφλθ Κοινωνικισ Ψροντίδασ & Ρρόνοιασ» Α1.9.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Ψροντίδασ» Α1.9.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ» Α1.9.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων» Α1.9.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν» Α1.10 Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςίων Φιλοξενίασ Εφαρμογϊν Α1.11 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α1.12 Διαλειτουργικότθτα Α1.13 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α1.14 Ανοικτά Ρρότυπα Α1.15 Ανοιχτά δεδομζνα Σελίδα 2 από 62

3 Α1.16 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α1.17 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α1.18 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α1.19 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α1.20 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α1.21 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α1.22 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α1.23 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α1.24 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ Α1.25 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α1.26 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α1.27 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α1.28 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α1.29 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α1.30 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α1.31 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Σελίδα 3 από 62

4 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου To προτεινόμενο ζργο «Σφςτθμα Ψθφιακισ Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ», αποτελεί μια προςπάκεια του νζου Διμου Ψαιςτοφ, για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Ρολιτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα, ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. To προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων τθλεμετρίασ βιολογικϊν ιατρικϊν παραμζτρων, ςτθν ανάπτυξθ Δακζλου Υγείασ Δθμότθ και υπθρεςιϊν φροντίδασ και πρόνοιασ με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Το Σφςτθμα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ και ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων. Το ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Ψθφιακισ Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ, κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι, όπωσ το «Βοικεια ςτο Σπίτι» με απϊτερο ςτόχο τθν προςφορά ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ υγείασ ςε ευπακισ κοινωνικά ομάδεσ και κα επεκτείνει τισ δράςεισ Ρρόνοιασ του υπάρχοντοσ Διμου με τθν ανάπτυξθ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρφτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (νζοι, ακλθτζσ, κλπ.) Το προτεινόμενο ςφςτθμα κα ζχει πολλαπλό ςκοπό: κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι και κα προςφζρει υπθρεςίεσ προλθπτικισ ιατρικισ και φάκελου φροντίδασ ςτουσ Δθμότεσ κα εξαςφαλίηει ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ όλων των Δθμοτϊν με ζμφαςθ ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ κα ςυμβάλλει ςτθν Ρλθροφόρθςθ και ςτθν Κατάρτιςθ των Ρολιτϊν, όλων των θλικιϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: I. Να δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: Τπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Τπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Τγείασ Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό φςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του II. Να προςφερκοφν Υπθρεςίεσ κατ Οίκον Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. III. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Φάκελου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ (Μ.Ρ.Υ. IV. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Τα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι», ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. V. Να αναπτυχκοφν Κζντρα Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία. Οι Διμοτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. Σελίδα 4 από 62

5 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΨΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ ΩΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΫΝ ΕΡΙ ΤΫΝ ΟΫΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΡΙΣΘΜΫΝ ΕΚΔΟΣΕΫΝ ΤΫΝ ΕΥΫΡΑΙΚΫΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΫΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ ΤΕΥΩΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΕΫΝ ΔΘΜΟΣΙΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ ΤΘΣ ΕΨΘΜΕΙΔΑΣ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ Διμοσ Φαιςτοφ «Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ» Υπουργείο Εςωτερικϊν / Διμοσ Φαιςτοφ Οι εγκαταςτάςεισ του Διμου Φαιςτοφ Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν. Κατθγορία υπθρεςίασ 07 υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και άλλεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ. Ταξινόμθςθ κατά CPV «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ». Άλλθ ςχετικι ονοματολογία :CPC 84 Ανοικτόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από τεχνοοικονομικι άποψθ προςφορά Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων τριάντα πζντε χιλιάδων τετρακοςίων Ευρϊ (335, ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%. (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 272,682.93, ΦΡΑ: 62, ). Το ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλίςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, από το ΕΤΡΑ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν το πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΣΑΕ Ε0558 κωδικοί ζργων 2011ΣΕ Δζκα (10) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ και ϊρα 12:00 π.μ. Δθμαρχείο Διμου Ψαιςτοφ 25 θσ Μαρτίου 1, 70400, Μοίρεσ Θρακλείου, Κριτθ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ και ϊρα 11:00 π.μ. ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, θμζρα ΧΧΧΧ Σελίδα 5 από 62

6 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ Ε.Ε. Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ο.Χ. Ε.Ρ. Ψ.Σ. Ε.Υ.Δ. Ψ.Σ. Κ.Ρ.Σ. Δ.Φ. Ν.Ρ.Δ.Δ. Ν.Ρ.Ι.Δ. Σ.Α.Ε. Ρ.Σ. Κ.Ε.Ρ. Ο.Τ.Α. Υ.Ρ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. C.M.S. H/W S/W UPS Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Ωϊροσ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για τθν Ϊθφιακι Σφγκλιςθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ϊθφιακι Σφγκλιςθ» Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ/ πακζτο εκνικϊν προγραμμάτων κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ (για τθν Ελλάδα) Διμοσ Ψαιςτοφ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ Content Management System Hardware Software HL7 Health Level 7 Ο.Δ.Ε. Α.Ρ.Δ.Ρ.Χ. Β.Δ. Δ.Σ. Δ.Ρ. Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε. Ε.Κ.Δ. Ε.Σ.Ρ.Α. Ο.Ρ.Σ. Ρ.Δ.&Υ.Θ.Σ. Τ.Ρ.Ε. Υ.ΡΕ. Συςτιματα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα Βάςθ Δεδομζνων Διοικθτικό Συμβοφλιο Διαδικτυακι Ρφλθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ / επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Εφαρμογι Καταχϊρθςθσ Δεδομζνων Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Υγειονομικι Ρεριφζρεια Σελίδα 6 από 62

7 Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ εμπλζκονται οι εξισ φορείσ: Θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, «Ϊθφιακι Σφγκλιςθ» Ο Διμοσ Ψαιςτοφ Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Θ οργανωτικι δομι του Διμου Ψαιςτοφ όπωσ κακορίηεται από τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και διατάξεισ ζχει ωσ εξισ: Ο Διμοσ διοικείται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, τθν Οικονομικι Επιτροπι, τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, τθν επιτροπθ Ροιότθτασ Ηωισ και το Διμαρχο και οι αρμοδιότθτεσ αυτϊν ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Πργανα των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων και των Τοπικϊν Κοινοτιτων του Διμου είναι το Συμβοφλιο και ο Ρρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ ι το Συμβοφλιο και ο Ρρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ (ι ο Εκπρόςωποσ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ) αντίςτοιχα. Το Διμαρχο επικουροφν οι Αντιδιμαρχοι που ορίηει ο Διμαρχοσ και ςτουσ οποίουσ μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων κακ φλθν (π.χ. άςκθςθ εποπτείασ ςυγκεκριμζνων δθμοτικϊν υπθρεςιϊν) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν και ηθτθμάτων που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ Δθμοτικζσ ενότθτεσ). Διάρκρωςθ Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν Οι Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου, εκτόσ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν και τθν Διεφκυνςθ ΚΕΡ που κα ζχουν ζδρα τθν ιςτορικι ζδρα του Διμου Ψαιςτοφ και τθν Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ που κα ζχει ζδρα το Ηαρό και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ μονάδεσ ομαδοποιθμζνεσ ςε ενότθτεσ ςυναφοφσ ςκοποφ και αντικειμζνου: ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΡ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΑΧΟ 1. Γενικόσ Γραμματζασ 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου. 3. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων 4. Νομικι Υπθρεςία 5. Αυτοτελζσ Γραφείο Διαφάνειασ 6. Αυτοτελζσ Γραφείο διοικθτικισ Βοικειασ 7. Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ Σελίδα 7 από 62

8 ενότθτεσ: Α) Τμιμα επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ Β) Τμιμα αςτυνόμευςθσ ΕΝΟΤΘΤΑ Β: ΕΡΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 1. Γραφείο προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ και οργάνωςθσ 2. Γραφείο τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ΕΝΟΤΘΤΑ Γ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ Διεφκυνςθ περιβάλλοντοσ, πραςίνου, ανακφκλωςθσ, κακαριότθτασ και που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: 1. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακαριότθτασ, ανακφκλωςθσ και ςυντιρθςθσ πραςίνου 2. Τμιμα αγροτικισ παράγωγθσ, κτθνοτροφίασ και αλιείασ ΕΝΟΤΘΤΑ Δ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Αυτοτελζσ τμιμα κοινωνικισ προςταςίασ, παιδείασ, πολιτιςμοφ, Απαςχόλθςθσ και Τουριςμοφ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 1. Γραφείο κοινωνικισ πολίτικθσ και ιςότθτασ δυο φφλων 2. Γραφείο προςταςίασ και προαγωγισ τθσ δθμοςίασ υγείασ 3. Γραφείο παιδείασ, δια βίου μάκθςθσ, πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ, και νζασ γενιάσ 4. Γραφείο απαςχόλθςθσ 5. Γραφείο τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ 6. Γραφείο Κζντρου Ανοικτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων (ΚΑΡΘ) ΕΝΟΤΘΤΑ Ε: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 1) Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: Σελίδα 8 από 62

9 α. Τμιμα υποςτιριξθσ πολιτικϊν οργάνων Διμου, ανκρωπινοφ δυναμικοφ και διοικθτικισ μεριμνάσ β. Τμιμα δθμοτικισ κατάςταςθσ, λθξιαρχείου, αλλοδαπϊν και μετανάςτευςθσ 2) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: α. Τμιμα προχπολογιςμοφ, λογιςτθρίου, μιςκοδοςίασ και προμθκειϊν β. Τμιμα εςόδων, ταμείου και περιουςίασ 3) Διεφκυνςθ ΚΕΡ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: α. Τμιμα εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν β. Τμιμα εςωτερικισ ανταπόκριςθσ 3) Διεφκυνςθ Ρολεοδομίασ και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ: α. Τμιμα πολεοδομίασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α. Γραφείο ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν β. Γραφείο πολεοδομικϊν εφαρμογϊν γ. Γραφείο ελζγχου καταςκευϊν δ. Γραφείο αδειοδοτιςεων και ρφκμιςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων β. Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διάρκρωςθ Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν Οι Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ του Διμου είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα δθμοτικϊν ενοτιτων, εξυπθρετοφν τισ δθμοτικζσ / τοπικζσ κοινότθτεσ τθσ ενότθτασ και περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ υπάγονται διοικθτικά ςε αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ ι Τμιματα των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ ΤΥΜΡΑΚΙ 1. Γραφείο κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ 2. Γραφείο ςυντιρθςθσ υποδομϊν 3. Γραφείο διοικθτικϊν κεμάτων και εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ 4. Γραφείο κοινωνικισ πολίτικθσ 5. Γραφείο απαςχόλθςθσ Σελίδα 9 από 62

10 6. Γραφείο τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ 7. Γραφείο αγροτικισ παραγωγισ, κτθνοτροφίασ και αλιείασ 8. Γραφείο αδειοδοτιςεων και ρφκμιςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων 9. Γραφείο αςτυνόμευςθσ ΕΝΟΤΘΤΑ Β: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΟ ΗΑΟ 1. Τμιμα ΚΕΡ 2. Γραφείο κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ 3. Γραφείο ςυντιρθςθσ υποδομϊν 4. Γραφείο διοικθτικϊν κεμάτων και εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ 5. Γραφείο οικονομικϊν κεμάτων 6. Γραφείο κοινωνικισ πολίτικθσ 7. Γραφείο τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ 8. Γραφείο αγροτικισ παραγωγισ, κτθνοτροφίασ και διαχείριςθσ ορεινοφ όγκου ΕΝΟΤΘΤΑ Γ: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΙΣ ΜΟΙΕΣ 1. Τμιμα ΚΕΡ 2. Γραφείο οικονομικϊν κεμάτων 3. Γραφείο αςτυνόμευςθσ Πλεσ οι υπθρεςίεσ του Διμου ςυνεργάηονται με το Αυτοτελεσ τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, οργανωςθσ και Ρλθροφορικισ κατά το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, των ετθςίων προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων δράςθσ του Διμου. Οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Διμου ςυνεργάηονται με τα αποκεντρωμζνα τμιματα και Γραφεία Διοικθτικϊν κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ προκειμζνου αυτά (α) να ενθμερϊνουν και να πλθροφοροφν τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ κεντρικζσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, (β) να παραλαμβάνουν αιτιςεισ πολιτϊν για τθ διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ και να διαβιβάηουν πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για τθν διεκπεραίωςι τουσ δθμοτικι υπθρεςία και (γ) να παραλαμβάνουν από τισ αρμόδιεσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί από τουσ πολίτεσ και να μεριμνοφν για τθν παράδοςι τουσ ςτουσ πολίτεσ. Σελίδα 10 από 62

11 Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Βαςικοί Χριςτεσ (Key Users) Ομάδεσ χρθςτϊν Οι χριςτεσ του προσ υλοποίθςθ ςυςτιματοσ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 1. Ρροςωπικό του Διμου 2. Ρολίτεσ - Δθμότεσ 3. Διαχειριςτζσ των ςυςτθμάτων Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν (ΕΔΔΑΡ) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο του Διμου θ «Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν (ΕΔΔΑΡ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΔΔΑΡ αποτελεί θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν του παρόντοσ Ζργου. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και τελικισ παραλαβισ του Ζργου όπωσ προκθρφςςεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο του Διμου θ «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. (βλζπε ςχετικι ενότθτα). Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Δεν εμπλζκονται άλλοι φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Ομάδα Διοίκθςθσ και Συντονιςμοφ του Ζργου Θ Ομάδα Διοίκθςθσ κα ςτελεχωκεί από τα ςτελζχθ που υπθρετοφν ςτο Γραφείο Ρλθροφορικισ του Διμου, όπωσ αυτά αναφζρκθκαν παραπάνω. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (Ε.Ρ.Ε.) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί «Επιτροπι Επίβλεψθσ/Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (Ε.Ρ.Ε.)», θ οποία κα αποτελείται από τον Υπεφκυνο του Ζργου και λοιπά διοικθτικά ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που ωσ βαςικό ςτόχο Σελίδα 11 από 62

12 ζχουν τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, τθν λιψθ αποφάςεων ςτα καίρια ηθτιματα του ζργου και τθ διοίκθςθ και ςυντονιςμό των επιμζρουσ εργαςιϊν του. Στθν Ε.Ρ.Ε. ορίηονται και τα ακόλουκα μζλθ, ςφμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Ρ. του Ψορζα: - Υπεφκυνοσ Ριςτοποίθςθσ Ψυςικοφ Αντικειμζνου - Υπεφκυνοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ζργου Αρμοδιότθτα τθσ Ε.Ρ.Ε. αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. Υπεφκυνοσ Ζργου Θ Ανακζτουςα Αρχι βάςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ ςε κζματα Ρλθροφορικισ κα ορίςει υπεφκυνο του ζργου, ςτζλεχοσ από το Γραφείο Ρλθροφορικισ, με αντικείμενο τθν διοίκθςθ του ζργου και τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ εμπλεκόμενων. Το ςτζλεχοσ αυτό κα καλείται Υπεφκυνοσ Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αποτελζςει και το βαςικό ςθμείο επαφισ με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ηθτιματα του ζργου. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ & Βαςικοί Χριςτεσ (Key Users) Θ προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου υποςτθρίηεται εφϋοςον απαιτείται με τθ λειτουργία Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ, οι οποίεσ κα ςτελεχϊνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σε αυτζσ τισ ομάδεσ κα εμπλζκονται και βαςικοί χριςτεσ του νζου ςυςτιματοσ (Key Users). Ο ςυντονιςμόσ των Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ γίνεται από τον Υπεφκυνο Ζργου. Σελίδα 12 από 62

13 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Ψορζασ Λειτουργίασ είναι ο Διμοσ Ψαιςτοφ. To προτεινόμενο ζργο «Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ», αποτελεί μια προςπάκεια του νζου Διμου Ψαιςτοφ, που κα προκφψει από τθν ςυνζνωςθ των Διμων Μοιρϊν, Ηαροφ και Τυμπακίου του Ν. Θρακλείου Κριτθσ για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Ρολιτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα, ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Στθν παροφςα φάςθ οι Διμοι που ςυνενϊνονται παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ διαφόρων τφπων με «ςυμβατικοφσ» τρόπουσ. Σε αυτό το πλαίςιο και ςτουσ τρεισ Διμουσ λειτουργεί με επιτυχία το πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι». Σκοπόσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι θ παροχι κακθμερινισ φροντίδασ ςε μθ αυτοεξυπθρετοφμενα, πάςχοντα, μοναχικά ι και οικονομικά αδφναμα θλικιωμζνα άτομα και ΑΜΕΑ ςτα οποία παρζχεται ψυχοςυναιςκθματικι υποςτιριξθ, νοςθλευτικι φροντίδα και οικιακι βοικεια. Ριο ςυγκεκριμζνα προςφζρονται υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ κοινωνικισ παροχισ ςε διάφορα κζματα όπωσ: αγωγι υγείασ και πρόλθψθσ, πρωτοβάκμια νοςθλευτικι φροντίδα (μζτρθςθ πίεςθσ και ςακχάρου, ενζςεισ, ςυνταγογράφθςθ και αγορά φαρμάκων), ςυμβουλευτικι και ψυχοςυναιςκθματικι υποςτιριξθ. Λόγω μειωμζνων ανκρϊπινων πόρων και απουςίασ ςφγχρονων μζςων ΤΡΕ, θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ζχει περιοριςμοφσ, που δεν τισ επιτρζπουν να προςφζρει το μζγιςτο βακμό υποςτιριξθσ και νοςθλευτικισ φροντίδασ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι υπάρχουν περιπτϊςεισ ςυμμετζχοντων, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουκοφν κρίςιμα ιατρικά τουσ μεγζκθ (πίεςθ, ςάκχαρο, κερμοκραςία, καρδιακό ρυκμό) ςε τακτά χρονικά διαςτιματα μζςα ςτθν θμζρα, αλλά το υπάρχον προςωπικό δεν επαρκεί να τουσ εξυπθρετιςει. Επίςθσ, οι μετριςεισ που πραγματοποιοφνται, οι ςυνταγογραφιςεισ και οι αγωγζσ δεν καταγράφονται κάπου κεντρικά και ζτςι δεν υπάρχει ςυνολικι εικόνα για τθν πορεία και κατάςταςθ τθσ υγείασ των ςυμμετζχοντων ςτο Ρρόγραμμα. Ακόμα, πολλζσ φορζσ όταν κάποιοσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ αντιμετωπίηει ζνα κρίςιμο περιςτατικό δεν είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςει άμεςα με τα ςτελζχθ του «Βοικεια ςτο Σπίτι» για να εξετάςουν τθν κατάςταςθ με δυςτυχι αποτζλεςματα ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ. Επιπλζον, ςτουσ Διμουσ που ςυνενϊνονται και κα αποτζλεςουν τον νζο Διμο Ψαιςτοφ λειτουργοφν και ΚΑΡΘ (Κζντρα Ανοιχτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων), τα οποία αντιμετωπίηουν και αυτά το ίδιο κζμα ςε ότι αφορά ςτθν κεντρικι ςυλλογι ιατρικϊν δεδομζνων για τα μζλθ του και πρόςβαςθ ςε αυτά. Με άλλα λόγια, οι μετριςεισ ιατρικϊν δεδομζνων που πραγματοποιοφνται από τα ςτελζχθ των ΚΑΡΘ, δεν πραγματοποιοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και δεν Σελίδα 13 από 62

14 καταγράφονται, με αποτζλεςμα να μθν είναι εφικτι πρόςβαςθ και να να μθν υπάρχει θ ςυνολικι ιατρικι εικόνα για τα μζλθ. Σε αυτά τα προβλιματα ζρχεται να απαντιςει θ παροφςα πρόταςθ του Διμου Ψαιςτοφ για τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ Δθμότεσ, οι οποίεσ κα ςυμπλθρϊνουν τισ υπάρχουςεσ δομζσ πρόνοιασ του Διμου και κα λειτουργοφν παράλλθλα με αυτζσ, κα δθμιουργιςουν Ψάκελο Ψροντίδασ για όλουσ τουσ Δθμότεσ και κα αναβακμίςουν τθσ προςφερόμενεσ υπθρεςιεσ του Βοικεια ςτο Σπίτι. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Για τθν ςτιριξθ τθσ λειτουργία του ζργου αρμόδιεσ είναι οι παρακάτω οργανωτικζσ δομζσ: Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 1. Γραφείο προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ και οργάνωςθσ 2. Γραφείο τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ Στισ αρμοδιότθτζσ του περιλαμβάνονται και οι εξισ: Καταγράφει, ςυντθρεί και αναβακμίηει τισ εφαρμογζσ πλθροφορικισ του Διμου, και ςυνεργάηεται με φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςε κζματα γενικοφ ςχεδιαςμοφ, ςυντονιςμοφ και ςυνδυαςμζνθσ ανάπτυξθσ νζων εφαρμογϊν, Ραρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των εφαρμογϊν πλθροφορικισ, Συγκεντρϊνει, ελζγχει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία των διαφόρων βάςεων δεδομζνων που υπάρχουν ςτο Διμο, Εκπαιδεφει το προςωπικό των υπθρεςιακϊν μονάδων με ςτόχο τθν ομαλι λειτουργία του Διμου. Εκπονεί μελζτεσ, που ςχετίηονται με τθν προμικεια του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου. Συμμετζχει ςτισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν και ςτισ επιτροπζσ παραλαβισ προμθκειϊν και εξοπλιςμοφ. Σελίδα 14 από 62

15 Τθρεί αρχείο εξοπλιςμοφ, προμθκευτϊν κακϊσ και μελετϊν προμθκειϊν, Τθρεί τισ διαδικαςίεσ ςωςτισ λιψθσ αντιγράφων (Backup) Το παρόν ζργο λόγω τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των υπθρεςιϊν και δομϊν του διμου, εμπλζκει ουςιαςτικά όλεσ τισ δομζσ του διμου. Ϋσ φορζασ διαχείριςθσ προτείνεται το Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ του διμου με τισ αρμοδιότθτεσ όπωσ ζχουν περιγραφεί ωσ άνω. Το Αυτοτελζσ τμιμα προγραμματιςμοφ, ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ και πλθροφορικισ υπάγεται διοικθτικά κατευκείαν ςτο γραφείο του δθμάρχου με αποτζλεςμα να είναι δυνατόσ ο ςυντονιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων τμθμάτων και διευκφνςεων του διμου. Στο παρόν ζργο κα εμπλακοφν λειτουργικά το μεγαλφτερο μζροσ των υπθρεςιϊν του διμου. Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν To προτεινόμενο ζργο «Σφςτθμα Ϊθφιακισ Κοινωνικισ Ψροντίδασ Διμου Ψαιςτοφ», αποτελεί μια προςπάκεια του νζου Διμου Ψαιςτοφ, για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που κα ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ, ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των Ρολιτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα, ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Το ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Ψθφιακισ Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ, κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι, όπωσ το «Βοικεια ςτο Σπίτι» με απϊτερο ςτόχο τθν προςφορά ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ υγείασ ςε ευπακισ κοινωνικά ομάδεσ και κα επεκτείνει τισ δράςεισ Ρρόνοιασ του υπάρχοντοσ Διμου με τθν ανάπτυξθ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρφτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (νζοι, ακλθτζσ, κλπ.) Το προτεινόμενο ςφςτθμα κα ζχει πολλαπλό ςκοπό: κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι και κα προςφζρει υπθρεςίεσ προλθπτικισ ιατρικισ και φάκελου φροντίδασ ςτουσ Δθμότεσ κα εξαςφαλίηει ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ όλων των Δθμοτϊν με ζμφαςθ ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ κα ςυμβάλλει ςτθν Ρλθροφόρθςθ και ςτθν Κατάρτιςθ των Ρολιτϊν, όλων των θλικιϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: VI. Να δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: Σελίδα 15 από 62

16 VII. VIII. IX. Τπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Τπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Τγείασ Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό φςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του Να προςφερκοφν Υπθρεςίεσ κατ Οίκον Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Φάκελου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ (Μ.Ρ.Υ. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Τα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι», ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. Να αναπτυχκοφν Κζντρα Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία. Οι Διμοτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Στο Διμο λειτουργεί μια ςειρά από Servers εφαρμογϊν ςτουσ οποίουσ ζχουν εγκαταςτακεί μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ που εξυπθρετοφν αρκετζσ από τισ Διευκφνςεισ του, όπωσ Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, Δ/νςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρειβάλλοντοσ κλπ. μζςω δικτφου. Μζςω του ίδιου δικτφου ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο οι παραπάνω αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Ο Διμοσ διακζτει Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ οι οποίοι ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ ςυνδζονται ςτο τοπικό δίκτυο και ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Στο Διμο ζχει ιδθ εγκαταςτακεί και λειτουργεί ο εξοπλιςμόσ του ζργου «ΣΥΗΕΥΞΙΣ». Αναλυτικά: Σελίδα 16 από 62

17 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΔΘΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΔΑ ΔΘΜΟΥ (ΜΟΙΕΣ) ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΕΣ (SERVERS) Α/Α Πνομα Λειτουργικό Σφςτθμα 1) Moiresserver Windows 2003 Server 2) Appserver Windows 2003 Server R2 3) Cytrix Server Windows Server 2008 R2 Ζτοσ Χριςθ Τεχνολογίασ 2005 Domain server που χρθςιμοποιείται για τθν αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν του εςωτερικό δικτφου Κεντρικόσ Application server που είναι εγκατεςτθμζνεσ οι εφαρμογζσ: Ρρωτόκολλο, Εκνικό Δθμοτολόγιο και Μθτρϊο Αρρζνων, Οικονομικι Διαχείριςθ, Διαχείριςθ Ρροςωπικοφ- Μιςκοδοςία 2010 Application server για ςφνδεςθ δθμοτικϊν ενοτιτων Τυμπακίου και Ηαροφ με κεντρικό application server τθσ ζδρασ του Διμου. 4) Lotus Server Debian Linux 2008 Application server που είναι εγκατεςτθμζνθ θ εφαρμογι Μελετϊν Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ 5) File Server Windows XP Professional SP Server που χρθςιμοποιείται ωσ file server για το διαμοιραςμό αρχείων μεταξφ των χρθςτϊν μζςω του εςωτερικοφ δικτφου και ωσ proxy server για τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο. 6) Wifi Server Debian Linux 2009 Server που χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ των δθμοτϊν ςτο αςφρματο δίκτυο που υπάρχει ςτισ Μοίρεσ και ςτα περιςςότερα χωριά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μοιρϊν 7) Mesara Portal Server Windows XP Professional SP Server που χρθςιμοποιείται για τθ φιλοξενία του ιςτοτόπου Σελίδα 17 από 62

18 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ (PCs-WORKSTATIONS) Α/Α Υπθρεςία Λειτουργικό Σφςτθμα 1) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Windows XP και Ρεριβάλλοντοσ Professional SP3 2) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Windows 7 και Ρεριβάλλοντοσ Professional 3) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Windows 7 και Ρεριβάλλοντοσ Professional 4) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Windows XP και Ρεριβάλλοντοσ Home SP3 5) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Windows XP και Ρεριβάλλοντοσ Professional SP3 6) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 7) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 8) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows Vista Business 9) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 10) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 11) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Home SP3 12) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows XP Professional SP3 13) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows 7 Professional 14) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows Vista Business 15) Αιρετοί Ειδικοί Σφμβουλοι Windows XP Professional SP3 16) ΚΕΡ Windows XP Professional SP3 17) ΚΕΡ Windows XP Professional SP3 Ζτοσ Ροςότθτα Τεχνολογίασ ΣΥΝΟΛΟ: 42 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ, FAX, PLOTTERS Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 1) Inkjet Color 8 2) Inkjet Copy-Fax 2 3) Plotter 2 4) Dot matrix 3 Σελίδα 18 από 62

19 5) Laser Fax 4 6) Laser Copy 4 7) Laser Copy-Fax 4 8) Laser-Monochrome 19 ΣΥΝΟΛΟ: 46 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΥΜΡΑΚΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ (PCs-WORKSTATIONS) Α/Α Υπθρεςία Λειτουργικό Σφςτθμα 1) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 2) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 3) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Home SP3 4) Αιρετοί Windows XP Professional SP3 5) ΚΕΡ Windows XP Professional SP3 Ζτοσ Ροςότθτα Τεχνολογίασ ΣΥΝΟΛΟ: 16 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ, FAX, PLOTTERS Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 1) Inkjet Color 2 2) Inkjet Copy-Fax 3 3) Dot matrix 1 4) Laser Fax 1 5) Laser Copy 2 6) Laser Copy-Fax 1 7) Laser-Monochrome 11 ΣΥΝΟΛΟ: 21 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΗΑΟΥ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ (PCs-WORKSTATIONS) Α/Α Υπθρεςία Λειτουργικό Σφςτθμα 1) Τεχνικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 2) Διοικθτικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 3) Οικονομικι Υπθρεςία Windows XP Professional SP3 Ζτοσ Ροςότθτα Τεχνολογίασ Σελίδα 19 από 62

20 4) Αιρετοί Windows XP Professional SP3 5) ΚΕΡ Windows XP Professional SP ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ, FAX, PLOTTERS Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 1) Dot matrix 1 2) Laser Copy 1 3) Laser Copy-Fax 2 4) Laser-Monochrome 9 ΣΥΝΟΛΟ: 13 Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα είναι επαρκι για τθν εκτζλεςθ ζργων και υπάρχει ςυνεχι ςτιριξθ και αναβάκμιςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων από τον υπεφκυνο υπάλλθλο (μθχανογράφο) του Διμου Ψαιςτοφ. Σελίδα 20 από 62

21 Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.3 Αντικείμενο του Ζργου To προτεινόμενο ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ, αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων τθλεμετρίασ βιολογικϊν ιατρικϊν παραμζτρων, ςτθν ανάπτυξθ Ψακζλου Υγείασ Δθμότθ και υπθρεςιϊν φροντίδασ και πρόνοιασ με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Το Σφςτθμα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ και ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων. Το ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ, κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι, όπωσ το «Βοικεια ςτο Σπίτι» με απϊτερο ςτόχο τθν προςφορά ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ υγείασ ςε ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ και κα επεκτείνει τισ δράςεισ Ρρόνοιασ του υπάρχοντοσ Διμου με τθν ανάπτυξθ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρφτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (νζοι, ακλθτζσ, κλπ.) Το προτεινόμενο ςφςτθμα κα ζχει πολλαπλό ςκοπό: κα λειτουργεί επικουρικά και παράλλθλα με άλλεσ παρόμοιεσ δράςεισ ςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτθν ευρφτερθ περιοχι και κα προςφζρει υπθρεςίεσ προλθπτικισ ιατρικισ και φάκελου φροντίδασ ςτουσ Δθμότεσ κα εξαςφαλίηει ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ όλων των Δθμοτϊν με ζμφαςθ ςτισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ κα ςυμβάλλει ςτθν Ρλθροφόρθςθ και ςτθν Κατάρτιςθ των Ρολιτϊν, όλων των θλικιϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ. Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: I. Να δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: II. III. Τπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Τπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Τγείασ Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό φςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του Να προςφερκοφν Υπθρεςίεσ κατ Οίκον Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Φάκελου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Σελίδα 21 από 62

22 Διαδικτυακισ Ρφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ (Μ.Ρ.Υ.) IV. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Τα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι», ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. V. Να αναπτυχκοφν Κζντρα Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία π.χ. ςτα ΚΑΡΘ τα οποία κα εξοπλιςτοφν με Θλεκτρονικό Υπολογιςτι και Ιατρικζσ Συςκευζσ και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο κα δίνουν τθν δυνατότθτα προλθπτικϊν μετριςεων κρίςιμων ιατρικϊν παραμζτρων ςε Δθμότεσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Οι Διμοτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. VI. Να δθμιουργθκεί ζνα Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν, το οποίο κα είναι ςε κζςθ να παρζχει ζναν αποτελεςματικό ςυνδυαςμό των ατόμων, των διαδικαςιϊν και εργαλείων ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και ςυνεχισ λειτουργία τθσ IT υποδομισ του κυρίωσ ςυςτιματοσ. Θ παρακάτω εικόνα παρουςιάηει το προτεινόμενο ςφςτθμα: Λοζοκομεία Θένηρα γείας Πε Κελλονηικ ό Ξλάνο Ηαηρικός Φάκελος Γημόηη Γιαδικησακή Ξύλη Θοινωνικής Φρονηίδας & Ξρόνοιας ποζύζηημα πηρεζίας καη οίκον Ξαρακολούθηζης και Φρονηίδας Γιαβαθμιζμένη Ξρόζβαζη ζηο Ξληροθοριακό Πύζηημα Θοινωνικής Φρονηίδας και ζηις ζτεηικές σπηρεζίες ηοσ πηρεζίες κοινωνικής θρονηίδας ζε ιδιαίηερες Νμάδες πληθσζμού (ηλικιωμένοι, ΑΚΔΑ) Θένηρα Ξροληπηικής Ηαηρικής ποζύζηημα Θαηαγραθής / Πσλλογής Ηαηρικών Γεδομένων Πηελέτη «Βοήθεια ζηο Ππίηι» Σελίδα 22 από 62

23 Α1.4 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Το προτεινόμενο ζργο απαντά ςτο κρίςιμο κζμα που αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ με πρωτεφονται ςτόχο θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ, ιδιαίτερα ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει αναγνωρίςει τθν κριςιμότθτα του κζματοσ, ιδιαίτερα αν λθφκεί υπόψθ θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ λόγω γθράςκοντοσ πλθκυςμοφ (Κοινι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ και του Συμβουλίου τθσ για το μζλλον τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και τθσ μζριμνασ για τουσ θλικιωμζνουσ, COM (2001) 723). Θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ υγείασ ωσ παράγοντασ βελτίωςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν υγείασ οδιγθςε τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ για τθν θλεκτρονικι υγεία (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2004) 356). Οι ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι (θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ) παρόλο που υποςτθρίηονται από προγράμματα όπωσ το «Βοικεια ςτο Σπίτι», δεν απολαμβάνουν τισ υπθρεςίεσ και τθν ποιότθτα ηωισ που κα μποροφςαν με τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων ΤΡΕ. Για το ςκοπό αυτό κα αναπτυχκεί το Σφςτθμα Κοινωνικισ Ψροντίδασ, το οποίο αφενόσ κα προςφζρει ενθμζρωςθ ςε κζματα υγείασ, κλπ. αφετζρου κα προςφζρει ουςιαςτικι παρακολοφκθςθσ ςτουσ Δθμότεσ που το ζχουν ανάγκθ και κα ολοκλθρϊνει τισ δράςεισ του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Ακόμα, ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων των δράςεων Βοικεια ςτο Σπίτι κα ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν. Επιπλζον, θ Διαδικτυακι Ρφλθ κοινωνικισ Ψροντίδασ κα προςφζρει ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ ςε κζματα υγείασ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν ςε όλεσ τθσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Τα αποτελζςματα του ζργου αφοροφν τόςο ςτθν καλφτερθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όςο και ςε οφζλθ για τουσ πολίτεσ: Α. Οφζλθ για τον Ρολίτθ. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν ανακοίνωςι τθσ για τθν τθλεϊατρικι αναγνωρίηει τθν τθλεπαρακολοφκθςθ ωσ παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ατόμων που πάςχουν από χρόνιεσ αςκζνειεσ και να μειϊςει τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2008) 689). Βελτιωμζνθ ποιότθτα πλθροφοριϊν για τουσ πολίτεσ, εξοικονόμθςθ χρθμάτων από μετακινιςεισ που τϊρα πια δεν κρίνονται αναγκαίεσ, ταχεία και ποιοτικι εξυπθρζτθςθ, ποιοτικζσ υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ, αναβάκμιςθ ποιότθτασ ηωισ των Ρολιτϊν και ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, Ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ Ρολιτϊν ςε κζματα υγείασ και αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν, δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ιςτορικοφ των ςυμμετεχόντων και δθμιουργία προςωπικοφ φακζλου. Β. Οφζλθ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ Στο ςχζδιο δράςθσ για τθν θλεκτρονικι υγεία τονίηεται θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και παραγωγικότθτασ του τομζα τθσ υγείασ μζςω ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ υγείασ (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2004) 356). Αναβακμιςμζνθ εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, παροχι αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, παροχι φκθνότερων μζςων για πρόςβαςθ και εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςυγκριτικά με το ιςχφον ςφςτθμα, αμεςότερθ αποτελεςματικότερθ και διαφανι χριςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν από οποιονδιποτε, οπουδιποτε και οποτεδιποτε, μείωςθ τθσ πολφπλοκθσ Σελίδα 23 από 62

24 γραφειοκρατικισ διαδικαςίασ και των κακυςτεριςεων που αυτι ςυνεπάγεται, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των δθμόςιων υπαλλιλων με τθν υιοκζτθςθ των ΤΡΕ ςτισ ςχετικζσ κρίςιμεσ εργαςίεσ, εξοικονόμθςθ πόρων και ενζργειασ και βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. Α1.5 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Στουσ ευρφτερουσ ςκοποφσ του ζργου είναι θ αναβάκμιςθ τθσ πρόςβαςθσ των Ρολιτϊν ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου Ψαιςτοφ, θ ειςαγωγι καινοτόμων πρακτικϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ και πρόνοιασ και θ ειςαγωγι ςφγχρονων μεκόδων εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ, οι οποίεσ: κα διαςφαλίςουν ποιοτικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, κα μειϊςουν το κόςτοσ πρωτοβάκμιασ νοςθλευτικισ φροντίδασ και εξυπθρζτθςθσ (οι πολίτεσ κα μποροφν να πζρνουν μόνοι τουσ τισ μετριςεισ, να ενθμερϊνουν αυτοματοποιθμζνα το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα και να εξυπθρετοφνται χωρίσ τθ μεςολάβθςθ ανκρϊπου), κα αυξθκεί το εφροσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και φροντίδασ του Διμου και ο αρικμόσ των οφελοφμενων Δθμοτϊν, κα μειϊςουν το χρόνο εξυπθρζτθςθσ (θ θλεκτρονικι οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ επιτρζπει τθν πιο γριγορθ εξυπθρζτθςθ των εμπλεκόμενων), κα προςφζρουν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ ςε ηθτιματα υγείασ ςε όλεσ τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ (οι εμπλεκόμενοι μζςα από το ψθφιακό περιεχόμενο κα γνωρίηουν τθν απαραίτθτθ πλθροφορία με τρόπο ακριβι και διαβακμιςμζνο) και κα ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των εμπλεκόμενων. Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ εξυπθρζτθςθ τουλάχιςτον του 5% του πλθκυςμοφ του Διμου, κατά τθ λιξθ του ζργου. Ψυςικά θ υποδομι που κα αναπτυχκεί (λογιςμικό και εξοπλιςμόσ) κα μπορεί να εξυπθρετιςει περιςςότερουσ πολίτεσ, αλλά αυτό κα εξαρτθκεί από το βακμό αποδοχισ του ζργου από τον πλθκυςμό. Οι βαςικοί ςτόχοι που πρζπει να επιτευχκοφν κατά τθ λιξθ του ζργου είναι, 1. Στόχοσ 1: Δθμιουργία Ϊθφιακϊν Ιατρικϊν Ψακζλων από 70 κατοίκουσ του Διμου. 2. Στόχοσ 2: Επιτόπια Μζτρθςθ Βαςικϊν Ιατρικϊν Ραραμζτρων ςτα ςθμεία λειτουργίασ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ 3. Στόχοσ 3: Εξυπθρζτθςθ ευπακϊν ομάδων (θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ κλπ) μζςω των Ζξυπνων Συςκευϊν Μζτρθςθσ Δεδομζνων Υγείασ. 4. Στόχοσ 4: Ωριςθ των υπθρεςιϊν Ϊθφιακοφ Ψακζλου από Ιατροφσ (Ιδιωτικοφ και Δθμοςίου τομζα) και ςυγγενείσ χρθςτϊν. Σελίδα 24 από 62

25 Μετριςιμοσ Στόχοσ Αρικμόσ χρθςτϊν που χρθςιμοποιοφν πιλοτικά τθν υπθρεςία Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου Αρικμόσ χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από τα Φορθτά Συςτιματα Ιατρικϊν Μετριςεων ςε μθνιαία βάςθ Αρικμόσ τρίτων (εξουςιοδοτθμζνοι Ιατροί και ςυγγενείσ) που χρθςιμοποιοφν πιλοτικά τθν υπθρεςία Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου Τιμι >100 >50 40 Α1.6 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίςεων χρονοδιαγράμματοσ δεδομζνου ό,τι ο Διμοσ διακζτει εμπειρία διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και διαχείριςθσ ςφνκετων ζργων ΤΡΕ και ζχει άριςτθ γνϊςθ των κεμάτων υγείασ κακϊσ και των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι». Σθμειϊνεται ότι οι τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου ςτελεχϊνονται με μθχανικοφσ και άλλο προςωπικό που διακζτουν αναγνωριςμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και ςτθν υλοποίθςθ ςφνκετων τεχνικϊν ζργων, ζχοντασ υλοποιιςει και διαχειριςτεί ποικίλο πλικοσ χρθματοδοτοφμενων. Σε κάκε περίπτωςθ ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται κάποιοι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου, κακϊσ και ςχετικζσ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ. Κρίςιμοσ Ραράγοντασ Επιτυχίασ Επιλογι κζςεων λειτουργίασ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ Ευχρθςτία Λογιςμικοφ και Εξοπλιςμοφ Ρραγματοποίθςθσ Μετριςεων Τφποσ 1 Ο Τ Σχετικζσ Ενζργειεσ Αντιμετϊπιςθσ Ο φορζασ λειτουργίασ κα ςυνεργαςτεί με τον Ανάδοχο και τουσ τοπικοφσ φορείσ φροντίδασ και πρωτοβάκμιασ Υγείασ, με ςκοπό τθν επιλογι των βζλτιςτων ςθμείων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ ευχρθςτίασ του ςυςτιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ και βάςθ των αποτελεςμάτων να προςαρμόςει το ςφςτθμα. Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ Τ Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει 1 Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ Σελίδα 25 από 62

26 που κα χρθςιμοποιεί τισ Ζξυπνεσ Συςκευζσ Μζτρθςθσ Δεδομζνων Υγείασ πρόγραμμα εκπαίδευςθσ το οποίο κα αξιολογθκεί από τον Ψορζα Λειτουργίασ και το εμπλεκόμενο προςωπικό. Εκπαίδευςθ Ωρθςτϊν ςυςτθμάτων απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ Ο/Τ Ο Ανάδοχοσ με τθ ςειρά του κα αξιολογιςει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αφοφ ολοκλθρωκεί) και κα προτείνει διορκωτικζσ ενζργειεσ, αν απαιτοφνται. Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ το οποίο κα αξιολογθκεί από τον Ψορζα Λειτουργίασ και το εμπλεκόμενο προςωπικό. Ευαιςκθτοποίθςθ Ωρθςτϊν Ο Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει ζνα πρόγραμμα δθμοςιότθτασ το οποίο κα ανταποκρίνεται ςε ςαφείσ και μετριςιμουσ ςτόχουσ. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Το ςφνολο των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του ζργου αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο Ραράρτθμα Γ Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ. Α1.7 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Ρεριγραφι Υπθρεςίασ Απαιτοφμενα ςτοιχεία (δεδομζνα ειςόδου) Στοιχεία αποτελζςματοσ (δεδομζνα εξόδου) Ραρατθριςεισ (π.χ. επίπεδο «θλεκτρονικοποίθςθσ», επίπεδο Υπθρεςίασ κλπ.) Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ και Ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Ρεριεχόμενο που ςχετίηεται με τθν Υγεία (κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ) / Στοιχεία Δθμόςιασ Υγείασ Ϊθφιακό Ρεριεχόμενο Υγείασ, / / RSS Feed 1 ο - Ρλθροφοριακό Σελίδα 26 από 62

27 Υπθρεςίεσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ ςε Θζματα Ψροντίδασ Ειδικϊν Ομάδων Ρλθκυςμοφ και Υγείασ Ρίνακασ Ανακοινϊςεων (Bulletin Board)/ Θλεκτρονικι Συνάντθςθ & Επικοινωνία (Forums)/ Ειδικι Υπθρεςία διαχείριςθσ και προβολισ περιεχομζνου υγείασ δθμιουργοφμενο από χριςτεσ (user generated content). Ρλθροφοριακό Υλικό 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Διαδραςτικό Παιχνίδι Υγείασ Ρεριεχόμενο που ςχετίηεται με τθν Υγεία Ϊθφιακό Διαδραςτικό Ραιχνίδι 3 ο Διαδραςθ Υπθρεςία απομακρυςμζνθσ Κατ οίκον Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Ρίνακεσ και Γραφιματα / Ρρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Προλθπτικισ Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Ρίνακεσ και Γραφιματα / Ρρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ Συμμετζχοντων και Εμπλεκομζνων Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Web/ / SMS (Άμεςθ Ενθμζρωςθ) 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Ρρόςβαςθσ ςτο Ψάκελο Ψροντίδασ Δθμότθ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου Στοιχεία Ωριςτθ Ρρόςβαςθ ςτον Ιατρικό φάκελο Ψροντίδασ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Υπθρεςία Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων Αποτελζςματα Μετριςεων Βαςικϊν Ραραμζτρων Υγείασ Ρίνακεσ και Γραφιματα / Ρρόλθψθ και Διάγνωςθ 5 ο - Ρροςωποποιθμζνο Σελίδα 27 από 62

28 Α1.8 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Θ αρχιτεκονικι του προτεινόμενου ςυςτιματοσ απεικονίηεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί: Το προσ υλοποίθςθ Ρλθροφοριακό Σφςτθμα μπορεί να αναλυκεί ςτα παρακάτω ςυνεργαηόμενα υποςυςτιματα: Α. Ρφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ Β. Υποςφςτθμα Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Γ. Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ Δ. Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ Ε. Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν προκειμζνου: I. Να δθμιουργθκεί Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ, μζςω τθσ οποίασ κα προςφζρονται οι ακόλουκεσ τουλάχιςτον υπθρεςίεσ: Σελίδα 28 από 62

29 Τπηρεςίεσ Ενημζρωςησ και Κατάρτιςησ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Τπηρεςίεσ Διαδραςτικήσ επικοινωνίασ ςε θζματα Φροντίδασ Ειδικών Ομάδων Πληθυςμοφ και Τγείασ Διαβαθμιςμζνη Πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό φςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ (το οποίο αναλφεται ςτη ςυνζχεια) και ςτισ ςχετικζσ υπηρεςίεσ του II. Να προςφερκοφν Υπθρεςίεσ κατ Οίκον Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων τθσ υγείασ θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ (πίεςθ, παλμοφσ, κερμοκραςία, κλπ.), με χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν και ςφγχρονων δικτφων. III. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Φάκελου Φροντίδασ Δθμότθ για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων αυτϊν, το οποίο κα περιλαμβάνει φάκελο κάκε ςυμμετζχοντα και κα προςφζρει δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, ενϊ μελλοντικά κα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ του με Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ (Μ.Ρ.Υ.) IV. Να αναπτυχκεί Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ των ςτελεχϊν του «Βοικεια ςτο Σπίτι». Τα ςτελζχθ κα εξοπλίηονται με φορθτό εξοπλιςμό (PDA s, Smartphone ι Laptop), ειδικευμζνθ εφαρμογι και φορθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και κα καταγράφουν παραμζτρουσ υγείασ ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι», ςτουσ οποίουσ δεν ζχει χορθγθκεί μόνιμοσ ειδικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ. V. Να αναπτυχκοφν Κζντρα Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία π.χ. ςτα ΚΑΡΘ τα οποία κα εξοπλιςτοφν με Θλεκτρονικό Υπολογιςτι και Ιατρικζσ Συςκευζσ και με αυτοματοποιθμζνο τρόπο κα δίνουν τθν δυνατότθτα προλθπτικϊν μετριςεων κρίςιμων ιατρικϊν παραμζτρων ςε Δθμότεσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Οι Διμοτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ιατρικά τουσ δεδομζνα μζςω των ςυγκεκριμζνων κζντρων ι μζςω του διαδικτφου ι κινθτϊν τθλεφϊνων. Α1.9 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Το υποζργο 1 αφορά ςτθν ανάπτυξθ όλων των απαραίτθτων υποδομϊν ΤΡΕ για τθν υλοποίθςθ του Συςτιματοσ Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ψροντίδασ ςτο Διμο Ψαιςτοφ. Το Σφςτθμα περιλαμβάνει τα ακόλουκα υποςυςτιματα, τα οποία αναλφονται λειτουργικά λεπτομερϊσ ςτθν ςυνζχεια: Α. Ρφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ Β. Υποςφςτθμα Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ Γ. Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ Δ. Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, για κινθτζσ ςυςκευζσ Ε. Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν Σελίδα 29 από 62

30 Α1.9.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Ρφλθ Κοινωνικισ Φροντίδασ & Ρρόνοιασ» Στόχοσ τθσ πφλθσ είναι θ διάδοςθ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με κζματα υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ. Εξαιτίασ του ευαίςκθτου χαρακτιρα των ιατρικϊν δεδομζνων που κα είναι διακζςιμα μζςω τθσ πφλθσ, κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςι τθσ κα λθφκοφν υπόψθ τα κριτιρια ποιότθτασ για τουσ ιςτότοπουσ που αφοροφν τθν υγεία όπωσ ζχουν κεςπιςτεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ , COM (2002) 667). Επίςθσ, δεδομζνου ότι ανάμεςα ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ πφλθσ κα είναι και άτομα τρίτθσ θλικίασ, πολλά από τα οποία μπορεί να αντιμετωπίηουν προβλιματα όραςθσ, κακϊσ και ΑΜΕΑ κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ πφλθσ κα λθφκοφν υπόψθ οι οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ για ΑΜΕΑ (WAI/WCAG) ), ϊςτε να εξαςφαλιςτεί επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον ΑΑ. Αναλυτικότερα, μζςω τθσ πφλθσ κα παρζχονται οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 1. Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ και Ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν Μζςω τθ πφλθσ κα δθμιουργθκεί υποδομι για τθν παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, που κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ (δθμότεσ, μακθτζσ, ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ και ειδικά άτομα που ηουν και φροντίηουν αυτά) να ενθμερϊνονται για κζματα φροντίδασ, υγείασ και ειδικά προλθπτικισ ιατρικισ. Αναλυτικότερα, κα υποςτθρίηονται τα ακόλουκα: o Θλεκτρονικι Θεματικι Βιβλιοκικθ Υγείασ: Ραρζχεται από το ςφςτθμα θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ θλεκτρονικϊν κεματικϊν μακθμάτων ςτο διαδίκτυο με κεματολογία Υγείασ και Ρρόλθψθσ. Ο ανάδοχοσ ςτθν μελζτθ εφαρμογισ κα καταρτίςει τθν διάρκρωςθ των περιεχομζνων τθσ βιβλιοκικθσ υγείασ ϊςτε να είναι δυνατι θ εφτακτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και ςε πρϊτθ φάςθ κα προςφζρει το ςχετικό περιεχόμενο, το οποίο κα ανανεϊνεται τακτικά με ευκφνθ του Διμου. o Στοιχεία Δθμόςιασ Υγείασ: Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ δθμόςιασ υγείασ κακϊσ και ςχετικζσ ενθμερωτικζσ μελζτεσ. Θ αρχικι ενθμζρωςθ με Σελίδα 30 από 62

31 περιεχόμενο κα γίνει από τον Ανάδοχο ενϊ ςτθν ςυνζχεια κα ανανεϊνεται τακτικά με ευκφνθ του Διμου. o Διαδραςτικό Εκπαιδευτικό Ραιχνίδι (ΔΡ) για κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν υγείασ με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ μικρότερων θλικιϊν. Μζροσ του αντικείμενου του ζργου κα είναι ζνα διαδραςτικό παιχνίδι μζςθσ διάρκειασ (seating time) 30 λεπτϊν, το οποίο κα ζχει ωσ ςτόχο να εκπαιδεφςει και να επιμορφϊςει ςχετικά με ιατρικά ηθτιματα όπωσ πρϊτεσ βοικειεσ, φροντίδα υπερθλίκων, κ.λπ. Το παιχνίδι κα πρζπει να είναι εκτελζςιμο ςε διαδικτυακό περιβάλλονκαι να ζχει χαρακτθριςτικά που ενκαρρφνουν τθ ςυνεργατικότθτα, τον ευγενι ανταγωνιςμό, και τθν κοινωνικοποίθςθ των παικτϊν (δθλαδι χαρακτθριςτικά Web 2.0). Υπογραμμίηεται ότι το παιχνίδι ζχει ςτόχο να εκπαιδεφςει και όχι απλϊσ να ψυχαγωγιςει.το εκπαιδευτικό παιχνίδι κα πρζπει να εξελίςςεται διαδραςτικά ανάλογα με τισ επιλογζσ του παίκτθ ϊςτε να ενκαρρφνεται θ επανάλθψθ χριςθσ (replayability). To παιχνίδι κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για μζγιςτο εφροσ θλικιϊν (κατά προτίμθςθ να είναι ελκυςτικό για όλεσ τισ θλικίεσ χρθςτϊν), και αυτό κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ωσ πυξίδα για τθ δθμιουργία τθσ κεντρικισ ιδζασ (concept) αλλά και για τθν ανάπτυξθ του εικαςτικοφ περιβάλλοντοσ και του τρόπου παιχνιδιοφ. Επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ του κα προςδίδει ςτο παιχνίδι τθν ευελιξία που είναι απαραίτθτθ για να χρθςιμοποιθκεί με διάφορουσ τρόπουσ - π.χ. από ζναν παίκτθ που ζχει πρόςβαςθ ςε αυτό από τον οικιακό του υπολογιςτι, αλλά και ςε μια αίκουςα διδαςκαλίασ από περιςςότερουσ από ζναν παίκτθ. Οι ςτοχευόμενεσ χριςεισ του διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ κα είναι οι εξισ: μακθτζσ γυμναςίου / λυκείου ωσ εξωςχολικι επιμορφωτικι δραςτθριότθτα ςτο ςπίτι. Σε αυτι τθ χριςθ το ΔΡ χρθςιμοποιείται από μεμονωμζνουσ χριςτεσ. μακθτζσ γυμναςίου / λυκείου ςε ςχολικι αίκουςα εξοπλιςμζνθ με υπολογιςτζσ, μθχάνθμα προβολισ εικόνασ (projector) ι / και διαδραςτικό πίνακα. Σε αυτι τθ χριςθ το ΔΡ χρθςιμοποιείται από ομάδεσ χρθςτϊν. μεμονωμζνοι επιςκζπτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ψορζα. επιςκζπτεσ ςτουσ χϊρουσ του Ψορζα. Το διαδραςτικό παιχνίδι κα ςχεδιαςκεί ϊςτε: να μθν απαιτεί προθγοφμενθ γνϊςθ ςτθ χριςθ υπολογιςτϊν ο μζςοσ χρόνοσ εκμάκθςθσ του να είναι αρκετά μικρόσ οι δε κφριεσ λειτουργίεσ του να είναι απολφτωσ προφανείσ ςε μθ εξειδικευμζνουσ χριςτεσ από τθ διάταξθ και μορφοποίθςθ των ςτοιχείων με τα οποία κα κλθκοφν να αλλθλεπιδράςουν. Οι διδακτικοί επικοινωνιακοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ κα αφοροφν, ενδεικτικά, ςτισ παρακάτω κεντρικζσ ενότθτεσ: Ρρϊτεσ Βοικειεσ- Αντιμετϊπιςθ Ζκτακτων περιςτατικϊν Ψροντίδα Θλικιωμζνων και ΑΜΕΑ Διμοσ και Ρρωτοβάκμια Υγεία Κοινωνικοπολιτικά ηθτιματα Σελίδα 31 από 62

32 Κακϊσ το εκπαιδευτικό παιχνίδι κα είναι διαδραςτικό, κα επιτευχκεί επίπεδο ψθφιοποίθςθσ 3 (αμφίδρομθ αλλθλεπίδραςθ) για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ πφλθσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι RSS Feed, εφόςον το επικυμοφν, για τθν προςκικθ νζου περιεχομζνου (ενθμζρωςθ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ, ανακοίνωςθ για τθν πραγματοποίθςθ νζασ εκδιλωςθσ, ενθμζρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων), ϊςτε να επιτευχκεί το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). 2. Υπθρεςίεσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ ςε Θζματα Φροντίδασ Ειδικϊν Ομάδων Ρλθκυςμοφ και Υγείασ Μζςω τθ πφλθσ κα δθμιουργθκεί υποδομι για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδραςτικισ επικοινωνίασ, που δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ (δθμότεσ, μακθτζσ, ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. νζοι γονείσ, γυναίκεσ ςε εγκυμοςφνθ, ΑΜΕΑ) να επικοινωνιςουν, να ςυνεργαςτοφν και να ανταλλάξουν απόψεισ για κοινά κζματα που τουσ απαςχολοφ ςτο χϊρο τθσ Ψροντίδασ και Υγείασ, χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ Internet. Στισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: o Ρίνακασ Ανακοινϊςεων (Bulletin Board): Ρροςφζρει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ μιασ ενότθτασ όπου οι χριςτεσ μποροφν να αφινουν ανακοινϊςεισ. o Θλεκτρονικι Συνάντθςθ & Επικοινωνία (Forums): Online ςυηθτιςεισ με άλλουσ επιςκζπτεσ και ιατροφσ, ηιτθςθ ςυμβουλϊν, κα. o Ειδικι Υπθρεςία διαχείριςθσ και προβολισ περιεχομζνου υγείασ δθμιουργοφμενο από χριςτεσ (user generated content). Ραράλλθλα με τα προθγοφμενα, κα αναπτυχκεί ειδικι υπθρεςία, θ οποία κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν δικό τουσ περιεχόμενο ςχετικά με κζματα υγείασ που τουσ απςχολοφν και να το μοιραςτοφν με ζνα ευρφ δίκτυο ατόμων. Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία κα βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ «Διακυβζρνθςθσ 2.0» (μζςω Web 2.0 τεχνολογίασ) και κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον Διμο να παρζχει ζνα ςφγχρονο βιμα ενεργισ ςυμμετοχισ του πολίτθ. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και περιεχόμενο που κα διαμορφϊνεται από τουσ ίδιουσ του πολίτεσ (user generated content) μπορεί να καταςτεί δθμοφιλζσ πολφ περιςςότερο ςε τοπικό επίπεδο και να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ςυμμετοχι και τθ δικτφωςθ μεταξφ των πολιτϊν, που αντιμετωπίηουν ίδια προβλιματα υγείασ. Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, θ οποία περιλαμβάνει και τθν δυναμικι ςυμμετοχι των πολιτϊν, αναμζνεται να επιδράςει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ χριςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και γενικότερα ςτθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ τθσ πφλθσ, εφόςον το επικυμοφν, κα μποροφν να λάβουν ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν προςκικθ περιεχομζνου ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και τα forums, επιτυγχάνοντασ ζτςι το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). 3. Διαβακμιςμζνθ Ρρόςβαςθ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κοινωνικισ Φροντίδασ και ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ του Σελίδα 32 από 62

33 Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, τόςο οι χριςτεσ τθσ Υπθρεςίασ κατ οίκον Ραρακολοφκθςθσ όςο και ςυγγενικά πρόςωπα κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κοινωνικισ Ψροντίδασ ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ του (τα οποία περιγράφονται ςτθν ςυνζχεια) με διαβακμιςμζνο τρόπο και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Σθμειϊνεται ότι κα προτιμθκεί θ χριςθ του ΑΜΚΑ κάκε Δθμότθ ωσ username προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ τρίτων δθμόςιων ςυςτθμάτων. Θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα κα είναι προςωποποιθμζνθ ανάλογα με το προφίλ και τισ προτιμιςεισ του χριςτθ ϊςτε να επιτευχκεί το ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). Α1.9.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ» Το Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Ψροντίδασ περιλαμβάνει: Ι. Το Λογιςμικό Σηλεματικήσ, για τθν ςυλλογι των ιατρικϊν δεδομζνων από απομακρυςμζνεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και τον ζλεγχο των gateways χρθςτϊν και Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ΙΙ. Τισ Φορητζσ Ιατρικζσ υςκευζσ και τα Gateways των χρθςτϊν ΙΙΙ. Τον Eξοπλιςμό των Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ (εξοπλιςμό ΤΠΕ και ιατρικζσ ςυςκευζσ) Σκοπόσ του Υποςυςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Ψροντίδασ είναι: Θ απομακρυςμζνθ ςυλλογι ιατρικϊν δεδομζνων μζςω ιατρικϊν ςυςκευϊν με ςτόχο τθν παροχι απομακρυςμζνων υπθρεςιϊν κατ οίκον κοινωνικισ φροντίδασ και πρόνοιασ ςε ιδιαίτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ) και με ζμφαςθ ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ (απομακρυςμζνεσ) που τισ ζχουν ανάγκθ αξιοποιϊντασ τθν ςφγχρονθ τεχνολογία. Θ ενίςχυςθ τθσ δυναμικότθτασ των εμπλεκόμενων ςτελεχϊν τθσ δράςθσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ Θ παροχι δυνατότθτασ προλθπτικϊν ιατρικϊν μετριςεων και παρακολοφκθςθσ αυτϊν ςε μεγάλθ μερίδα πλθκυςμοφ μζςω των Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ. Λειτουργία Τποςυςτήματοσ Στθν ςυνζχεια παρουςιάηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ για τθν περίπτωςθ των απομακρυςμζνων χρθςτϊν και τθν περίπτωςθ των κζντρων προλθπτικισ ιατρικισ. Απομακρυςμζνοι Ωριςτεσ (Θλικιωμζνοι ΑΜΕΑ) Σε ότι αφορά ςτθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ κριςίμων παραμζτρων τθσ υγείασ του χριςτθ και λειτουργίασ ςιματοσ πανικοφ, αυτι κα πραγματοποιείται μζςω εφχρθςτθσ φορθτισ (αςφρματθσ) ςυςκευι παρακολοφκθςθσ υγείασ με τουλάχιςτον 10ωρο χρόνο λειτουργίασ μεταξφ φορτίςεων τθσ μπαταρίασ. Ο χριςτθσ (θλικιωμζνο άτομο ι άτομο με ειδικζσ ανάγκεσ) κα χρθςιμοποιεί τθν ςυςκευι ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και οι μετριςεισ μζςω gateway κα καταλιγουν ςτο Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ και τον Ψάκελο Ψροντίδασ του Δθμότθ. Δεδομζνου ότι τα άτομα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμζνα με τθν τεχνολογία και πικανότατα δεν διακζτουν δικό τουσ υπολογιςτι ςτο ςπίτι, κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικζσ τερματικζσ ςυςκευζσ -gateways εφκολεσ ςτθ χριςθ. To gateway κα ελζγχεται κεντρικά και κα Σελίδα 33 από 62

34 ςυλλζγει τα δεδομζνα από τισ ιατρικζσ ςυςκευζσ, τα οποία κα μεταφζρονται μζςω μιασ DSL ςφνδεςθσ (Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να μεταφζρει τα δεδομζνα και μζςω απλισ τθλεφωνικισ γραμμισ PSTN) ςτο data center, όπου κα φιλοξενείται το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα. Εκεί, τα δεδομζνα κα επεξεργάηονται για τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του παρακολουκοφμενου και κα αποκθκεφονται ςτον Ψάκελο Ψροντίδασ του Δθμότθ (Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ). ΗΛΡΔΟΛΔΡ Gateway ΦΝΟΖΡΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ Π ΓΔΗΑΠ ΑΚΔΑ / ΖΙΗΘΗΩΚΔΛΩΛ PSTN APPLICATION SERVERS DataCenter Τα δεδομζνα που κα ςυλλζγονται κα είναι άμεςα προςπελάςιμα από τα αρμόδια ςτελζχθ του Διμου, τα ςτελζχθ του κόμβου «Βοικεια ςτο Σπίτι», τουσ παρακολουκοφμενουσ και τα ςυγγενικά τουσ πρόςωπα μζςω τθσ Ρφλθσ Κοινωνικισ Ψροντίδασ και Ρρόνοιασ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των χρθςτϊν που εξυπθρετοφνται από το ςφςτθμα είναι τουλάχιςτον (70), ςτο πλαίςιο του ζργου. Το ςφςτθμα όμωσ κα είναι επεκτάςιμο και κα μπορεί δυνθτικά να καλφψει πολλαπλάςιο αρικμό χρθςτϊν με ςυςκευζσ ςτο ςπίτι και απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν τθσ Ρφλθσ. Εφόςον ςτο μζλλον, εντοπιςτεί θ ανάγκθ επζκταςθσ τθσ υπθρεςίασ για τθν κάλυψθ επιπλζον Δθμοτϊν με ιατρικζσ ςυςκεφεσ, ο Διμοσ δεςμεφεται ότι κα προχωριςει ςτθν προμικεια, τθν οποία κα καλφψει με δικοφσ του πόρουσ. Συςκευι Παρακολοφκθςθσ Υγείασ Στο πλαίςιο του ζργου κα παραςχεκοφν Συςκευζσ Ραρακολοφκθςθσ Υγείασ ςε τουλάχιςτον (70) άτομα (θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ). Το πλικοσ των χρθςτϊν αυτϊν (70) ζχει βαςιςτεί ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ που προζρχονται από τα ςτοιχεία του Βοικεια Στο Σπίτι. Θ ςυςκευι κα Σελίδα 34 από 62

35 πρζπει να είναι μία φιλικι προσ το χριςτθ μονάδα παρακολοφκθςθσ ςθμαντικϊν ιατρικϊν παραμζτρων, θ οποία κα μπορεί να φζρεται από τα ςυγκεκριμζνα άτομα χωρίσ να τουσ δθμιουργεί δυςκολίεσ. Επιπλζον, κα πρζπει να επιτρζπει τθν διεξαγωγι μιασ ευρείασ γκάμασ μετριςεων, όπωσ είναι ο αρικμόσ των ςφυγμϊν, ο καρδιακόσ ρυκμόσ, ο αναπνευςτικόσ ρυκμόσ και θ κερμοκραςία ςϊματοσ και διακζτει δυνατότθτεσ οριςμοφ κατωφλίων ειδοποίθςθσ. Θ ςυςκευι κα πρζπει να μετρά, αποκθκεφει και μεταδίδει αςφρματα το δεδομζνα τθσ φυςιολογίασ του αςκενοφσ προσ ζνα κζντρο παρακολοφκθςθσ τθλεϊατρικισ, μζςω ςυςκευϊν gateways. Θ διαςφνδεςθ με τα Gateways κα γίνεται αςφρματα (RF, Bluetooth). Ακόμθ, κα πρζπει να επιτρζπει ςτον χριςτθ να διατθρεί τθν κακθμερινι του ηωι ανενόχλθτθ, παρζχοντασ ταυτόχρονα ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςτο περιβάλλον του ςπιτιοφ, τθσ εργαςίασ ι ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Επίςθσ, θ ςυςκευι κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα καταγραφισ γεγονότων ECG και είναι ςχεδιαςμζνθ για καρδιακι παρακολοφκθςθ και καταγραφι γεγονότων θλεκτροκαρδιογραφιματοσ και είναι ςε κζςθ να πραγματοποιεί μετριςεισ 1-lead ECG των 30 δευτερολζπτων, αποκθκεφοντασ αρχεία θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. Εξοπλιςμόσ Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ Τα Κζντρα Ρρολθπτικισ Ιατρικισ κα εξοπλίηονται με μία διαδραςτικι οκόνθ, θ οποία κα διαςυνδζεται ςτο Διαδίκτυο μζςω μιασ γραμμισ DSL, ζναν laser εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ αποτελεςμάτων μετριςεων και αναφορϊν και μια ςειρά ιατρικϊν ςυςκευϊν, οι οποίεσ κα διαςυνδζονται αςφρματα (RF, Bluetooth) με ζνα gateway και τθν διαδραςτικι οκόνθ. Θ διαδραςτικι οκόνθ με εφχρθςτο λογιςμικό, προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ χριςθσ θλικιωμζνων, νζων και ΑΜΕΑ κα επιτρζπει τθν αυτοεξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν για τθν χριςθ των ιατρικϊν ςυςκευϊν, τθν διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ, τθν ενθμζρωςθ του Ψακζλου Ψροντίδασ Δθμότθ και τθν πρόςβαςθ τουσ ςε αυτόν για εκτφπωςθ αναφορϊν και εξετάςεων. Οι ιατρικζσ ςυςκευζσ, που κα υπάρχουν διακεςιμεσ κα είναι: Μια πολυςυςκευι με δυνατότθτα μζτρθςθσ των ακόλουκων παραμζτρων: πίεςθ του αίματοσ, 1-lead ECG, αρικμό ςφυγμϊν, κανονικότθτα καρδιακοφ ρυκμοφ (regularity), κορεςμό οξυγόνου (SpO2), αναπνευςτικό ρυκμό (respiratory rate), κακϊσ και κερμοκραςία ςϊματοσ Ζνα Αςφρματο Μετρθτισ Γλυκόηθσ, ο οποίοσ κα δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ διαβθτικοφσ αςκενείσ και τουσ ιατροφσ τουσ να παρακολουκοφν και να αναλφουν τα αποτελζςματα ςε πραγματικό χρόνο. Μια θλεκτρονικι ηυγαριά για παρακολοφκθςθ του βάρουσ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα δεδομζνα κα ςυλλζγονται Κεντρικά ςτο Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ και κα ενθμερϊνεται ο Ψάκελοσ Ψροντίδασ Δθμότθ. Το ςφνολο των ιατρικϊν ςυςκευϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου κα πρζπει να ακολουκοφν τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςταντάρντ ISO 9001:2000, ISO 13485, EN medical devices και να ζχουν ςιμανςθ CE. Σθμειϊνεται ότι θ προμικεια διαδραςτικισ οκόνθσ για κάκε Κζντρο Ρρολθπτικισ Ιατρικισ είναι απολφτωσ απαραίτθτθ προκειμζνου να είναι εφικτι θ διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα και θ πρόςβαςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτα δεδομζνα και αποτελεί ζνα επιπλζον κανάλι πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ. Σελίδα 35 από 62

36 Τα κζντρα προλθπτικισ ιατρικισ κα εγκαταςτακοφν ςε υπάρχουςεσ δομζσ, πικανότατα ςτα υπάρχοντα τρία (3) ΚΑΡΘ του Διμου. Το εφχρθςτο λογιςμικό τουσ, κα κάνει εφικτι τθν λειτουργία τουσ από τουσ ίδιουσ τουσ Δθμότεσ και υποςτθρικτικά κα εκπαιδευτεί κατάλλθλα το υπάρχον προςωπικό των δομϊν. Κατά τθν μελζτθ εφαρμογισ κα οριςτικοποιθκεί θ χωροκζτθςθ τουσ. Α1.9.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ» Το Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ κα αποτελεί το Κεντρικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα υπεφκυνο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ των θλικιωμζνων ι ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων (αςκενοφόρα, νοςοκόμοι κτλ) αλλά και άλλων ομάδων πλθκυςμοφ μζςω των Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα: Εφαρμογή Φάκελοσ Φροντίδασ Δημότη, όπου κα καταχωροφνται όλεσ οι μετριςεισ και όλο το ιατρικό ιςτορικό του Δθμότθ. Σθμειϊνεται ότι προκειμζνου να ενιςχυκεί θ διαλειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ, όλεσ οι αςκζνειεσ, τα ςυμπτϊματα, παράπονα, κλπ. ςτον Ψάκελο Ψροντίδασ κα είναι κωδικοποιθμζνα μζ βάςθ το ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)) του World Health Organization (WHO). Εφαρμογή Κινητοφ τηλεφώνου για Πρόςβαςη ςτον Φάκελο Φροντίδασ Δημότη. Αφορά ςε mobile εφαρμογι μζςω τθσ οποίασ, ςυγγενείσ των ςυμμετζχοντων, αλλά και οι ίδιοι οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο Ψάκελο Ψροντίδασ Δθμότθ απευκείασ και ςε υπθρεςίεσ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Θ κινθτι εφαρμογι κα δίνει τθν δυνατότθτα απεικόνιςθσ των δεδομζνων ςε κατάλλθλθ μορφι για τα διάφορα μεγζκθ οκόνθσ κινθτϊν, ενϊ παράλλθλα επειδι κα διατθρεί αποκθκευμζνα κρίςιμα ιατρικά δεδομζνα, μετά από ςχετικι ζγκριςθ, ϊςτε να μποροφν να είναι προςβάςιμα άμεςα ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εφαρμογι κα δίνει τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ παρακάτω υπθρεςίεσ / υποςυςτιματα τθσ λφςθσ: Ψάκελοσ Ψροντίδασ Δθμότθ, Ρφλθ Κοινωνικι Ψροντίδασ και Ρρόνοιασ με ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ και Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ. Θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι cross platform, δθλαδι να υποςτθρίηει τθν πλειονότθτα των γνωςτϊν πλατφορμϊν κινθτϊν τθλεφϊνων. Υποχρεωτικι κεωρείται θ υποςτιριξθ τουλάχιςτον των ακόλουκων:ios, Android, Blackberry, Palm WebOS, WindowsPhone, Symbian. Θ εφαρμογι κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ offline τοπικισ αποκικευςθσ βαςικϊν ςτοιχείων του ιατρικοφ φακζλου και των τελευταίων μετριςεων ςτο κινθτό του, από ιατρικζσ ςυςκευζσ ϊςτε να μπορεί να υπάρχει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα αυτά ακόμα και αν δεν είναι εφικτι θ πρόςβαςθ ςτισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ μζςω Διαδικτφου. Το πλικοσ των μετριςεων που κα κρατοφνται τοπικά κα είναι παραμετροποιιςιμο. Οι εφαρμογζσ απαιτείται να είναι πλιρωσ διαδραςτικζσ με δυνατότθτα ανάκτθςθσ δυναμικισ πλθροφορίασ και περιεχομζνου από κεντρικό Διακομιςτι μζςω ειδικοφ πρωτοκόλλου επικοινωνίασ πάνω από TCP/IP ι HTTP και για δίκτυα GPRS/3G/WiFi/ Βαςικι απαίτθςθ είναι οι εφαρμογζσ να είναι εφχρθςτεσ ςτθν λειτουργία τουσ, να προςφζρουν «διαιςκθτικι λογικι πλοιγθςθσ» (Intuitive Navigation Logic) ϊςτε να είναι δυνατι θ πλιρθσ χριςθ τουσ με περιοριςμζνο αρικμό πλικτρων και με χριςθ μόνο ενόσ χεριοφ. Σελίδα 36 από 62

37 Συγκεκριμζνα, θ εφαρμογι κα πρζπει να προςφζρει: 1) δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτον Ιατρικό του Ψάκελο και το Ιατρικό Ιςτορικό Υγείασ του αςκενοφσ, 2) δυνατότθτα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ / ανάρτθςθσ αποτελεςμάτων εξετάςεων, 3) δυνατότθτα ενθμζρωςθσ για κζματα υγείασ, που αφοροφν τον αςκενι, 4) δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ, εφόςον ο αςκενισ το κελιςει και του επιτραπεί, με άλλουσ αςκενείσ που αντιμετωπίηουν παρόμοιεσ καταςτάςεισ υγείασ. Θ εμπειρία χριςθσ των εφαρμογϊν για τον χριςτθ κα πρζπει να είναι ταυτόςθμθ με τθν πλοιγθςθ ενόσ web site αποτελοφμενο από ςελίδεσ (Pages) με κείμενο, εικόνεσ, ιχο και video, και θ πλοιγθςθ μεταξφ των ςελίδων γίνεται με υπερςυνδζςμουσ (Hyperlinks). Επιπλζον, για κάκε ςελίδα κα πρζπει να είναι δυνατι θ παραμετροποίθςθ τθσ Ρλοθγικισ τθσ ςυμπεριφοράσ αλλά και των Διαδραςτικϊν τθσ δυνατοτιτων μζςα από προ-υλοποιθμζνεσ Διαδραςτικζσ Συμπεριφορζσ (Page Behaviors). Επικυμθτά, οι εφαρμογζσ κα πρζπει να μποροφν αυτόματα να εντοπίηουν τισ δυνατότθτεσ ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου και να μεταβάλουν ςτον βακμό που ορίηεται, δυναμικά το featureset τουσ ωσ φςτατθ προςπάκεια ςυμβατότθτασ με τα περιοριςτικά χαρακτθριςτικά του κινθτοφ τθλεφϊνου. Για τθν προβολι κειμζνου, οι εφαρμογζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τισ βζλτιςτεσ για τθν κάκε ςυςκευι Γραμματοςειρζσ (Fonts), όπωσ αυτζσ τισ ζχει αποφαςίςει ο καταςκευαςτισ του κινθτοφ τθλεφϊνου, και επιπλζον να προβαίνουν ςε δυναμικι δόμθςθ του κειμζνου ϊςτε να «χωράει» όςο το καλφτερο δυνατό θ δυνατότθτα προβολισ Rich Text, δθλαδι χρωματιςμζνου και μορφοποιθμζνου κειμζνου. Τζλοσ, οι εφαρμογζσ κα πρζπει να διαςυνδζονται απόλυτα με Διακομιςτζσ και Υπολογιςτικά Συςτιματα παροχισ Υπθρεςιϊν Ρροςτικζμενθσ Αξίασ και οπωςδιποτε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν. Εφαρμογή Άμεςησ Ενημζρωςησ υμμετζχοντων και Εμπλεκομζνων, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ προδθλωμζνων προςϊπων ςε περίπτωςθ «κρίςιμων» περιπτϊςεων μζςω SMS, , και άλλα. Για τθν ενθμζρωςθ μζςω SMS κα ςυμπεριλθφκοφν και SMS. Σθμειϊνεται ότι οι εφαρμογζσ του υποςυςτιματοσ κα πρζπει να φιλοξενοφνται ςε DataCenter με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά παροχισ υπθρεςίασ hosting, τα οποία παρουςιάηονται ςε επόμενθ παράγραφο. Στο υποςφςτθμα αυτό κα ςυγκεντρϊνονται όλεσ οι μετριςεισ μζςω του Υποςυςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ και Φροντίδασ, οι οποίεσ και αποκθκεφονται ςε ξεχωριςτό φάκελο ανάλογα τον αςκενι (Ψάκελοσ Ψροντίδασ Δθμότθ). Το ίδιο το υποςφςτθμα κα αναλφει τισ ιατρικζσ παραμζτρουσ ενϊ διατθρεί ιςτορικό γεγονότων και αποκθκεφει τθν τρζχουςα πλθροφορία διαχείριςθσ χριςτθ. Ακόμθ, κα πρζπει να διαχειρίηεται ιατρικζσ αναφορζσ και επιτρζπει τθν δθμιουργία και μεταβίβαςι τουσ μζςω Διαδικτφου ( ). Θ πρόςβαςθ κα γίνεται με διαβακμιςμζνο τρόπο μζ χριςθ του ΑΜΚΑ, μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ Ρρωτοβάκμιασ Ψροντίδασ Υγείασ μζςω προςωποποιθμζνθσ ςελίδασ χριςτθ και ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτθν προςταςία των ευαίςκθτων δεδομζνων των ςυμμετεχόντων. Σθμαντικι κεωρείται θ χριςθ του μοναδικοφ κωδικοφ ΑΜΚΑ για username κάκε Δθμότθ Συμμετζχοντα γιατί κα επιτρζψει τθν εφκολθ διαλειτουργικότθτα και τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων web services για διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα του Δθμόςιου Τομζα. Το Υποςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ κα μπορεί μελλοντικά να υποςτθρίηει HL7 για τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων με ςκοπό τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφορίασ μεταξφ των διαφορετικϊν πλθροφορικϊν δθμόςιων ςυςτθμάτων ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ. Σελίδα 37 από 62

38 Σθμειϊνεται ότι το HL7 είναι το πλζον ευρζωσ χρθςιμοποιθμζνο πρότυπο ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μζςω μθνυμάτων ςε υγειονομικό περιβάλλον. Το ςφςτθμα κα δίνει τθν δυνατότθτα οριςμοφ κατωφλίων ςτισ μετριςεισ ανά χριςτθ μζςω προςωποποιθμζνθσ διεπαφισ, ενϊ ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ ι κλιςεωσ πανικοφ,μζςω του Λογιςμικοφ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ ειδοποίθςθσ μζςω , ι / και SMS: των υπευκφνων του κόμβου «Βοικεια ςτο ςπίτι» ςτισ περιπτϊςεισ παρακολουκοφμενων θλικιωμζνων ι ΑΜΕΑ, και για το ςκοπό αυτό κα παραςχεκεί υπολογιςτισ που κα εγκαταςτακεί ςτο γραφείο του κόμβου των ςυγγενικϊν προςϊπων του παρακολουκοφμενου εφόςον το επικυμεί, οποιουδιποτε άλλου προςϊπου επικυμεί ο παρακολουκοφμενοσ να ενθμερωκεί (ιατρόσ, ςφντροφοσ, φίλοσ, κλπ.) Το ςφςτθμα κα διακζτει επίςθσ δυνατότθτα παραγωγισ αναφορϊν, γραφθμάτων, κλπ. ςχετικά με: Α) όλεσ τισ ιατρικζσ παραμζτρουσ που είναι αποκθκευμζνεσ ςτο Φάκελοσ Φροντίδασ Δθμότθ Β) προεπιλεγμζνεσ παραμζτρουσ λειτουργίασ του ζτςι ϊςτε οι ςτόχοι να είναι μετριςιμοι και να υπάρχουν δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ του προτεινόμενου ζργου. Ιδιαίτερα ςθμαντικι κεωρείται θ δυνατότθτα εξαγωγισ ςτατιςτικϊν και αναφορϊν για τθν λειτουργία και τα αποτελζςματα του Συςτιματοσ Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ψροντίδασ και Ρρόνοιασ. Τα δεδομζνα αυτά κα πρζπει να είναι προςβάςιμα άμεςα μζςω τθσ Διαδικτυκισ Ρφλθσ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ Διαφάνεια και να είναι ενθμερωμζνοι τότο οι Ρολίτεσ όςο και θ Δθμοτικι Αρχι για τα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ, προκειμζνου να λάβουν αποφάςεισ μζςω διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ π.χ. επζκταςθ λειτουργίαε, νζεσ υπθρεςίεσ κλπ, για τθν επζκταςθ του Συςτιματοσ και τθν ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν. Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ μελλοντικι διαςφνδεςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με άλλα αντίςτοιχα ςυςτιματα, ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςι του κα βαςιςτοφν ςτο Ελλθνικό Πλαίςιο Παροχισ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τα ςχετικά Πρότυπα Διαλειτουργικότθτασ (egif) κακϊσ και ςτθ Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ υγείασ (Ρροςχζδιο ςφςταςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ ), θ οποία αφορά τα θλεκτρονικά αρχεία αςκενϊν, τουσ θλεκτρονικοφσ φακζλουσ αςκενϊν και τα δεδομζνα καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ. Συγκεντρωτικά, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ από το υποςφςτθμα κα είναι οι ακόλουκεσ: Τπηρεςία απομακρυςμζνησ Κατ οίκον Παρακολοφθηςησ και Φροντίδασ, θ οποία κα αφορά ςτουσ θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ που ςυμμετζχουν ςτο «Βοικεια ςτο Σπίτι» (χωρίσ να περιορίηεται ςε αυτοφσ). Τπηρεςία Προληπτικήσ Παρακολοφθηςησ και Φροντίδασ, θ οποία κα προςφζρεται μζςω των Κζντρων Ρρολθπτικισ Ιατρικισ που κα εγκαταςτακοφν ςε ΚΑΡΘ, Κζντρα Νεότθτασ, Ακλθτικά Κζντρα, Δθμοτικά Ιατρεία και κα αφοροφν ςε ευρφτερεσ ομάδεσ Δθμοτϊν με ςτόχο τθν πλιρθ κάλυψθ του Ρλθκυςμοφ. Τπηρεςία Άμεςησ Ενημζρωςησ, θ οποία κα προςφζρεται με πολυκαναλικό τρόπο (web, e- mail, κινθτό SMS) και κα ενθμερϊνει άμεςα προδθλωμζνα άτομα ςε περιπτϊςεισ «κρίςιμων» μετριςεων. Σελίδα 38 από 62

39 Τπηρεςία Πρόςβαςησ ςτο Φάκελο Φροντίδασ Δημότη μζςω πολλαπλών καναλιών (web, mobile), θ οποία κα δίνει τθν δυνατότθτα για άμεςθ διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτον Ψάκελο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ςε ςυγγενικά πρόςωπα ι ςε ιατροφσ (μετά από ςχετικι άδεια). Και οι τζςςερισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςτο ανϊτατο επίπεδο ψθφιοποίθςθσ (επίπεδο 5: προςωποποίθςθ). Α1.9.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων» Το ςυγκεκριμζνο υποςφςτθμα αποςκοπεί ςτθν αξιοποίθςθ των κινθτϊν μονάδων «Βοικειασ ςτο Σπίτι», που διακζτει ο Διμοσ αλλά και ςτον ςυντονιςμό αυτϊν μζςω τθσ Εφαρμογισ Καταγραφισ και Συλλογισ Ιατρικϊν Δεδομζνων, θ οποία κα ςχεδιαςτεί ειδικά για κινθτά τθλζφωνα / PDA. Τα ςτελζχθ των δράςεων «Βοικεια ςτο Σπίτι» (τρεισ (3) ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο) κα εφοδιαςτοφν με κινθτζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ, οι οποίεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω Bluetooth με τθν ειδικι εφαρμογι των PDA / Smartphone με ςκοπό τθν καταγραφι, ςυλλογι και αποςτολι δεδομζνων από ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα, ςτουσ οποίουσ δεν ζχουν χορθγθκεί αντίςτοιχεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ςτελζχθ κα εξοπλιςτοφν με ιατρικι ςυςκευι, θ οποία κα μετρά τουλάχιςτον τισ εξισ ιατρικζσ παραμζτρουσ: πίεςθ του αίματοσ, 1-lead ECG, καρδιογράφθμα αρικμό ςφυγμϊν, κανονικότθτα καρδιακοφ ρυκμοφ (regularity), κορεςμό οξυγόνου (οξφμετρο SpO2), αναπνευςτικό ρυκμό (respiratory rate) και κερμοκραςία ςϊματοσ. Τα δεδομζνα είτε κα αποκθκεφονται από τθν εφαρμογι ςτο PDA / Smartphone και κα ενθμερϊνεται το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κοινωνικισ Ψροντίδασ μετά τθν επιςτροφι των ςτελεχϊν, είτε κα αποςτζλλονται απομακρυςμζνα μζςω GPRS / 3G. Επιπλζον, ο αςφρματοσ φορθτόσ εξοπλιςμόσ (PDA, smartphone) κα πρζπει να διακζτει GPS δζκτθ και χάρτεσ τθσ περιοχισ, όπου κα είναι προεντοπιςμζνεσ οι κζςεισ όλων των ςυμμετεχόντων, οι κζςεισ των δομϊν «Βοικεια ςτο Σπίτι» και οι κζςεισ όλων των μονάδων υγείασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Σθμειϊνεται ότι θ προμικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για κάκε Στακμό «Βοικεια ςτο Σπίτι» είναι απολφτωσ απαραίτθτθ προκειμζνου να είναι εφικτι θ διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα και θ πρόςβαςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτα δεδομζνα Θ αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ Κοινωνικισ ακολουκεί: Φροντίδασ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα που Σελίδα 39 από 62

40 ΑΞΙΝΗ ΣΟΖΠΡΔΠ / ΑΠΘΔΛΔΗΠ / ΠΓΓΔΛΔΗΠ ΑΠΘΔΛΩΛ ΓΗΑΡΟΝΗ / ΑΙΙΝΗ ΔΞΑΓΓΔΙ ΚΑΡΗΔΠ ΠΡΑΘΚΝΠ «ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ» ΠΕΔ ΜΗΠ 3G / GPRS ΗΛΡΔΟΛΔΡ ΠΠΘΔΔΠ PDA - ΘΗΛΖΡΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ PSTN ΦΝΟΖΡΔΠ ΠΠΘΔΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝ ΘΖΠΖΠ ΓΔΗΑΠ ΑΚΔΑ / ΖΙΗΘΗΩΚΔΛ ΩΛ APPLICATION SERVERS Data Center ΘΔΛΡΟΑ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ (ΘΑΞΖ, ΘΔΛΡΟΑ ΛΔΝΡΖΡΑΠ) Α1.9.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Υποςφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν» Το Υποςφςτθμα κα πρζπει να χρθςιμοποιεί εςωτερικά τθ γλϊςςα XML για να εςτιάςει, να αναλφςει και να περιγράψει όλεσ τισ πικανζσ διαδικαςίεσ που εκτελοφνται κατά τθν λειτουργία των Υποδομϊν και των εφαρμογϊν IT & Security ςτο υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα. Θα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναλφει πλθροφορίεσ για: Hardware Software Networking Security Storage Events Processes Services Files Registry Security Με τθ χριςθ του Υποςυςτιματοσ οι διαχειριςτζσ κα μποροφν να : Ανακαλφπτουν τα πικανά προβλιματα εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων πριν αυτά επθρεάςουν τουσ χριςτεσ Ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκαταςτιςουν ομαλι λειτουργία μζςα από μοναδικζσ λφςεισ αντίδραςθσ (Real Time Reaction) Ανακαλφψουν και να παρακολουκιςουν τα πιο χαμθλά ςτοιχεία εφαρμογϊν υπολογίηοντασ τθν διαλειτουργικότθτα που παρουςιάηουν τα ςτοιχεία αυτά μεταξφ τουσ. Σελίδα 40 από 62