Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Μέτρο 2.4:«Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα και Καινοτόµες Ενέργειες» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2«ράσεις δηµιουργίας και υποστήριξης γεωγραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριακών συστηµάτων» ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 «Ανάπτυξη εφαρµογών ηµιουργία ευρύτερης υποδοµής σε ψηφιακά δεδοµένα, για την υποστήριξη των εφαρµογών» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 148 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ «e- TOPOS Πληροφορικό Γεωγραφικό Σύστηµα ήµου Χαλανδρίου» Απόφαση Ένταξης:152632/ΚτΠ 1605-Β/26/6/2006, Κωδικός Ο.Π.Σ.: Αριθµός Μελέτης 42/2006 Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µε τίτλο: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ»

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28/12/2006 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι τηλ φαξ Πληροφορίες: Τµήµα Πληροφορικής ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ ΟΣ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» Ανοικτός διεθνής διαγωνισµός σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά. Χρονική διάρκεια του Έργου : 12 µήνες Προϋπολογισµός: # ,00 # συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ( ,00 προ ΦΠΑ) Ηµεροµηνία Αποστολής για ηµοσίευση: Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): 19/3/2007 Στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: 28/3/2007 Ηµεροµηνίας ηµοσίευσης στον Ηµερήσιο Τύπο: 30/3/2007 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: 9/5/2007, ώρα Ελλάδος: µµ ήµος Χαλανδρίου, Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Αποσφράγιση προσφορών: 9/5/2007 ώρα Ελλάδος: µµ ήµος Χαλανδρίου, Αναθέτουσα Αρχή: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι 30/3/2007 Παραλαβή προκήρυξης: Προµήθεια λογισµικού και εξοπλισµού Είδος σύµβασης: CPV Ταξινόµηση κατά CPV: Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά Προϋπολογισµός έργου: ικαιώµατα προαιρέσεως: ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ( ,00 προ ΦΠΑ) Χρηµατοδότηση: 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συµβάλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών. 25% Εθνικοί πόροι. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της προκήρυξης.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικοί & ειδικοί όροι διαγωνισµού Ορισµοί: Αντικείµενο του ιαγωνισµού Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Γενικές Αρχές Νοµικό Πλαίσιο Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού Αίτηση Παροχή ιευκρινίσεων Ενστάσεις - Προσφυγές ικαίωµα Συµµετοχής ικαιούµενοι Συµµετοχής Αποκλεισµός Συµµετοχής ικαιολογητικά Συµµετοχής ικαιολογητικά Συµµετοχής Χρόνος Ισχύος Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Μερική Υποβολή Προσφορών Υποβολή Προσφορών ιαδικασία ιενέργειας του ιαγωνισµού Αποσφράγιση Προσφορών Έλεγχος δικαιολογητικών Λόγοι αποκλεισµού Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών Οικονοµική Αξιολόγηση ιευκρινήσεις Προσφορών Κατακύρωση του ιαγωνισµού ικαίωµα Κατακύρωσης Μέρους ή Μεγαλύτερου Έργου ικαίωµα Ματαίωσης Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης Προµήθειας Εφαρµοστέο ίκαιο Εγγυήσεις Εγγύηση συµµετοχής Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Παράδοση Παραλαβή Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης Προϋποθέσεις Παραλαβής Μετάθεση Χρονοδιαγράµµατος Τρόπος Πληρωµής Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις Εγγυητική Ευθύνη Συντήρηση... 50

4 1.24 Τροποποίηση Σύµβασης Προµήθειας Επέκταση Αντικειµένου Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις Υπεργολαβία Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Υποχρεώσεις Ασφάλισης Εµπιστευτικότητα Ανωτέρα Βία Λύση Καταγγελία της Σύµβασης Έκπτωση Αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά «Εµπειρία Προµηθευτή»... Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Ανάλυση τεχνικής λύσης Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών Υλικό Τεκµηρίωσης Οικονοµική Προσφορά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά Πιο συγκεκριµένα, από τον διαγωνισµό προβλέπεται να ανατεθούν οι ακόλουθες εργασίες: Εκπαίδευση χρηστών Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών - συµµόρφωσης Υφιστάµενη Κατάσταση Υποδοµή Βάση εδοµένων ίκτυα Λογισµικό Υλικό Γενική Αρχιτεκτονική του Συστήµατος Στόχοι - Οφέλη Σκοπιµότητα έργου για το ήµο Χαλανδρίου ηµότες Χαλανδρίου εδοµένα εδοµένα Μεταδεδοµένα Βάση εδοµένων Γενικές Προδιαγραφές Συστήµατος Βάσης εδοµένων Προδιαγραφές Συστήµατος Βάσης εδοµένων για την Αποθήκευση Γεωγραφικής Πληροφορία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Κεντρική ιαχείριση Εφαρµογών Οδηγός Πόλης Σύστηµα Πλοήγησης µέσω ιαδικτύου (Navigator) Πολεοδοµικές Εργασίες Καθαριότητα... 94

5 4.6 Έσοδα ήµου Τεχνική Υπηρεσία Αποχετευτικό ίκτυο Υδρευτικό ίκτυο Χώροι Πρασίνου Προστασία Περιβάλλοντος Αρχιτεκτονικές Εφαρµογές Εφαρµογές Κατασκευών & Αυτεπιστασίας Συγκοινωνιακές Εφαρµογές Ηλεκτροµηχανολογικές Εφαρµογές Τεχνικές Προδιαγραφές Εφαρµογών Θέσεις εργασίας Κεντρική ιαχείριση Πολεοδοµία και διαχείριση διαθεσίµων Καθαριότητα Έσοδα ήµου Αποχετευτικό ίκτυο Υδρευτικό ίκτυο Χώροι Πρασίνου Προστασία Περιβάλλοντος Αρχιτεκτονικές Εφαρµογές Εφαρµογές Κατασκευών & Αυτεπιστασίας Συγκοινωνιακές Εφαρµογές Ηλεκτροµηχανολογικές Εφαρµογές ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Μετάθεση Χρονοδιαγράµµατος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς Γενικά Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών Τεχνική Αξιολόγηση Οικονοµική αξιολόγηση Υπολογισµός των ανοιγµένων προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

6 12.1 Αίτηση Συµµετοχής Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής Υπόδειγµα εγγύσης καλής εκτέλεσης Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

7 1 Γενικοί & ειδικοί όροι διαγωνισµού 1.1 Ορισµοί: Αναθέτουσα Αρχή : ήµος Χαλανδρίου Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ) Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. Αρµόδιος ιενέργειας ιαγωνισµού Το τµήµα Πληροφορικής θα παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλ: φαξ ιακήρυξη Η παρούσα ιακήρυξη που αποτελείται από το Κεφάλαιο 1: «Γενικοί & ειδικοί όροι», το Κεφάλαιο 2: «Τεχνική & Οικονοµική προσφορά», το Κεφάλαιο 3: «Τεχνικές Προδιαγραφές», το Κεφάλαιο 4: «Εφαρµογές», το Κεφάλαιο 5: «Τεχνικός Εξοπλισµός», το Κεφάλαιο 6 «Ενέργειες ηµοσιότητας Προώθηση έργου», το Κεφάλαιο 7 «Χρονοδιάγραµµα», το Κεφάλαιο 8 «Πιλοτική Εφαρµογή», το Κεφάλαιο 9 «Ειδικές απαιτήσεις οικονοµικής προσφοράς», το Κεφάλαιο 10 «Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών», το Παράρτηµα : «Πίνακες συµµόρφωσης», το Παράρτηµα Ι : «Αίτηση συµµετοχής - υποδείγµατα εγγυήσεων» και τέλος Παράρτηµα II : «δείγµα σύµβασης» Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προµηθευτεί έντυπο αντίγραφο, µετά από συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Έργο Η προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισµικού Συστήµατος και Λογισµικού Εφαρµογών (CPV ) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 της ιακήρυξης.

8 Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ κλπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου πληροφορικής : ,00. Το παρόν Έργο

9 συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 1.2 Αντικείµενο του ιαγωνισµού Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εκσυγχρονισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πολίτη αλλά και βελτίωσης της επικοινωνίας των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο µεταξύ τους όσο και µε την κεντρική κρατική ιοίκηση µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, τους στόχους του ΕΠ ΚΤΠ σε σύγκλιση µε το σχετικό σχεδιασµό του ΥΠΕΣ Α. Στόχο του αποτελεί η δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος ψηφιακής διαχείρισης των γεωγραφικών δεδοµένων του ήµου, η βελτίωση των ροών εργασίας των τµηµάτων του ήµου, και η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών στους πολίτες και στους επαγγελµατίες. Το έργο περιλαµβάνει τη προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού, την ανάπτυξη web εφαρµογών για την άριστη εφαρµογή του προτεινόµενου προγράµµατος. Επίσης περιλαµβάνει δραστηριότητες δηµοσιότητας και τον έλεγχο, την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού και του απαραίτητου λογισµικού.

10 Αναλυτικά, το αντικείµενο του διαγωνισµού και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας. 1.3 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Η πρωτοβουλία εγκατάστασης του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστηµάτων (GIS) αποτελεί αναµφισβήτητα ένα σηµαντικό βήµα προς τη διαµόρφωση µιας νέας µορφής σχέσης και επικοινωνίας µεταξύ του ήµου, των πολιτών και των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή. Η εγκατάσταση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των υπαρχόντων ροών εργασίας των Υπηρεσιών του ήµου Χαλανδρίου, καθώς και στη δηµιουργία νέων, οι οποίες δε θα ήταν δυνατές χωρίς Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστηµα. Η Κεντρική µονάδα, θα διαθέτει λογισµικό GIS γενικής χρήσης και εξειδικευµένο προσωπικό στο χειρισµό τέτοιων προγραµµάτων. Η µονάδα GIS θα έχει τις εξής αρµοδιότητες: θα αναλαµβάνει γενικές εργασίες GIS, όπως συλλογή και εισαγωγή δεδοµένων, τροποποίηση, ευρετηριοποίηση, επαλήθευση, δηµιουργία αυτόµατων εργασιών, προχωρηµένες εργασίες διαχείρισης, επεξεργασία των δεδοµένων για να έρθουν στην επιθυµητή µορφή, δηµιουργία χαρτογραφικών προϊόντων (εκτύπωση χαρτών). Θα αναλαµβάνει εργασίες διαχείρισης, όπως τη σύνδεση κάθε χρήστη συστήµατος GIS στο ήµο µε τη βάση δεδοµένων, και την εισαγωγή γεωγραφικών δεδοµένων στο Web Server για την εξωτερίκευση αυτών στο διαδίκτυο. Θα αναλαµβάνει την υποστήριξη κι εκπαίδευση όλων των υπολοίπων τµηµάτων του ήµου που θα χρησιµοποιούν Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. Θα εκτελεί τις GIS εργασίες εκείνες, οι οποίες λειτουργικά δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο τµήµα του ήµου. Τέτοιες για παράδειγµα µπορούν να θεωρηθούν εργασίες συλλογής δεδοµένων από την επικράτεια του ήµου. Στη βάση δεδοµένων που θα εξυπηρετεί τα ψηφιακά γεωγραφικά δεδοµένα και ενδεχοµένως και το σύνολο των δεδοµένων του ήµου Χαλανδρίου θα εισαχθούν µεταξύ άλλων δεδοµένα που περιγράφουν το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τον υλικό εξοπλισµό, τα καταστήµατα, τα σηµεία ενδιαφέροντος του ήµου, το συγκοινωνιακό δίκτυο, και ευρύτεροι χάρτες της περιοχής σε µορφή ράστερ και vector όπου δαιτίθενται. Η βάση αυτή προτείνεται να είναι κάποια η οποία θα τηρεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

11 Θα πρέπει να προσφέρει όλες τις προδιαγραφές για ένα ενιαίο, ολοκληρωµένο, και εντελώς ανοιχτό GIS σύστηµα χωρίς περιορισµούς και χωρίς δεσµεύσεις των δεδοµένων. Θα πρέπει να παρέχει σταθερότητα, ασφάλεια και επεκτασιµότητα επιχειρησιακών προδιαγραφών. Θα πρέπει να προσφέρει ταυτόχρονα µεγάλες εγγενείς δυνατότητες για την αποθήκευση κι επεξεργασία της γεωγραφικής πληροφορίας, διαθέτοντας συγκεκριµένη πλατφόρµα για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης αφενός τόσο των χωρικών δεδοµένων µε τη χρήση πολλαπλών επιπέδων από γεωµετρικά αντικείµενα όσο και των ενσωµατωµένων ράστερ δοµών αποθήκευσης. Σε αυτά τα δεδοµένα εύκολα περιλαµβάνονται στους ίδιους πίνακες και τα µη γεωγραφικά (αλφαριθµητικά) δεδοµένα. Υποστήριξη όλων των γεωµετρικών τύπων: σηµεία, συστάδες σηµείων, γραµµές, σειρές γραµµών, σύνθετες σειρές γραµµών, πολύγωνα, πολύγωνα µε οπές, σύνθετα πολύγωνα, σειρές τόξων, κύκλοι, παραλληλόγραµµα. Υποστήριξη για δεδοµένα σε 2, 3, και 4 διαστάσεις. Πλήθος χωρικών τελεστών και µέθοδος για τη µέτρηση της χωρικής απόστασης. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει δυνατότητες επεξεργασίας τοπολογίας, γεωκωδικοποίησης, συγκοινωνιακών Γραµµικών Συστηµάτων Αναφοράς (LRS), µετασχηµατισµούς συντεταγµένων κ.α. Θα πρέπει να διαθέτει σηµαντικές δυνατότητες ευρετηριοποίησης όπως αυτές της χωρικής ευρετηριοποίησης µε δενδρικές δοµές, τη χρήση διαδικασιών SQL - PL/SQL, για το µαζικό φόρτωµα και την επεξεργασία των δεδοµένων, και τη δυνατότητα ασφαλών συναλλαγών για την αποφυγή αλλοίωσης των δεδοµένων. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα λογισµικά GIS τα οποία θα προµηθευτεί ο ήµος να συνδέονται απευθείας στη βάση δεδοµένων και να εκµεταλλεύονται τις εγγενείς χωρικές δυνατότητες της βάσης, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ενδιάµεσου λογισµικού (middle-ware).

12 Στην παρακάτω ενότητα περιγράφονται αναλυτικότερα µερικές από τις εργασίες οι οποίες µπορούν να λάβουν χώρα ταχύτερα κι αποτελεσµατικά µε τη χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών.

13 Πολεοδοµικές Εργασίες Σε αυτή την ενότητα ανήκουν όλες οι δράσεις που αφορούν την πολεοδοµική δραστηριότητα του ήµου. Πιο συγκεκριµένα, θα εκτελούνται εργασίες που αφορούν: Την πολεοδοµία του ήµου, δηλαδή διαχείριση του ψηφιακού υποβάθρου, επεµβάσεις και διορθώσεις στα ψηφιακά δεδοµένα όπως οικοδοµικά τετράγωνα, νέοι δρόµοι, κ.α. Τη διαχείριση των πολεοδοµικών στοιχείων σε όλες τις περιοχές του ήµου, όπως οι συντελεστές δόµησης, οι ζώνες αντικειµενικών αξιών, τα οικοδοµικά τετράγωνα, οι χρήσεις γης, κ.α. Υπηρεσία Εσόδων Οι εργασίες αυτής της κατηγορίας αφορούν στην : Τη διαχείριση των εισφορών στο ήµο από δηµοτικούς φόρους που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα, χώρους διασκέδασης κ.α. Μέσω αυτής της λειτουργίας θα είναι εφικτή η εποπτεία των αδειοδοτουµένων καταστηµάτων και η υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων για νέες δραστηριότητες. Κατ αυτόν τον τρόπο, στη βάση δεδοµένων θα περιλαµβάνονται στοιχεία όπως: o Θέση αδειοδοτουµένων καταστηµάτων. o Πληροφορία για κάθε κατάστηµα (είδος, κατηγορία, χρόνος αδειοδότησης, διάρκεια κλπ). o Θέση σηµείων που ενδιαφέρουν στην αδειοδότηση (µνηµεία, σχολεία, νοσοκοµεία κλπ.). o Ζώνες µε απαγορεύσεις και περιορισµούς και σχετική νοµοθεσία. ιαχείριση ιαθεσίµων Το σύνολο των εργασιών αυτής της κατηγορίας αφορά στην: Οργάνωση και διαχείριση των διαθεσίµων (assets) του ήµου, όπως απορριµµατοφόρα οχήµατα, κάδοι απορριµµάτων, παιδικές χαρές, πράσινοι και ελεύθεροι χώροι, παγκάκια, πινακίδες, και οτιδήποτε άλλο κρίνει ο ήµος απαραίτητο να υπάρχει καταγεγραµµένο στη γεωγραφική του Βάση εδοµένων. Για την

14 καταγραφή της γεωγραφικής θέσης των παραπάνω διαθεσίµων, θα χρησιµοποιηθούν υπολογιστές παλάµης (pda) µε µονάδες GPS και ειδικό σύστηµα καταγραφής που θα εντάσσεται σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής δεδοµένων και ενοποίησής τους στην κεντρική βάση του ήµου. Ειδικότερα όσον αφορά την υπηρεσία καθαριότητας, το σύστηµα θα λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαδικασία σχεδιασµού εργασιών, περιλαµβάνοντας ενδεικτικά τα παρακάτω δεδοµένα: o Θέσεις κάδων (τύπος, χωρητικότητα, κλπ.) o Θέσεις δοχείων απορριµµάτων o Περιοχές ευθύνης οδοκαθαριστών o ιαδροµές απορριµµατοφόρων Τον εντοπισµό βλαβών και προβληµάτων στα διαθέσιµα του ήµου (λακκούβες στους δρόµους, χαλασµένα πεζοδρόµια, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές, κάδοι απορριµµάτων, κλπ) και την οργάνωση συνεργείων επισκευής. Παραδειγµατικά για τους χώρους πρασίνου θα καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων στοιχεία όπως: o Γεωγραφική θέση των χώρων, έκταση, φυτά, συστήµατα ποτίσµατος, πρόγραµµα εργασιών, κλπ. o Εποχιακό προγραµµατισµό εργασιών. o Εργασίες - επεµβάσεις επισκευές. o Καταχωρηµένα παράπονα προβλήµατα. Μέσω αυτού του κεντρικού συστήµατος οι παραπάνω πληροφορίες θα µπορούν να είναι διαθέσιµες σε οποιοδήποτε τµήµα του ήµου κριθεί σκόπιµο, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο και τη σωστή και οργανωµένη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών του ήµου. Το κάθε υπεύθυνο τµήµα θα µπορεί επίσης να δηµιουργεί χαρτογραφικά προϊόντα µε οποιαδήποτε από τα δεδοµένα έχει στη διάθεσή του ο ήµος, και να εκτυπώνει χάρτες και διαγράµµατα µε απλοποιηµένη και αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Συγκοινωνιακές εργασίες Οι συγκοινωνιακές εργασίες για το ήµο Χαλανδρίου αποσκοπούν κυρίως στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε το κυκλοφορικό του ήµου και την πραγµατοποίηση βέλτιστων διαδροµών για τα διάφορα οχήµατα του ήµου (δηµοτική συγκοινωνία,

15 απορριµµατοφόρα, κ.α.). Για να πραγµατοποιηθεί ο στόχος της συγκεκριµένης ενότητας απαιτείται η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικού Συγκοινωνιακού Λογισµικού GIS µε το οποίο ο ήµος θα έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει τις εξής µελέτες: Ανάλυση ατυχηµάτων: σε ποιους οδικούς άξονες εµφανίζονται συχνότερα, σε ποιες διαδροµές λεωφορείων είναι πιο συχνά. Ποιοι δρόµοι χρήζουν ανακατασκευής, δηλαδή για παράδειγµα έχουν ταυτόχρονα µεγάλο φόρτο και είναι µόλις µια λωρίδα πλατείες. Αναδιοργάνωση των δροµολογίων των λεωφορείων έτσι ώστε να εξυπηρετούν περισσότερο κόσµο. Αυτή η ανάλυση θα προέλθει και σε συνδυασµό µε τα δηµογραφικά στοιχεία για το ήµο Χαλανδρίου που θα έχουν εισαχθεί στο GIS σύστηµα της Κεντρικής Μονάδας ιαχείρισης. Εύρεση βέλτιστης διαδροµής για οχήµατα του ήµου, όπως σχολικά και απορριµµατοφόρα. Ο υπολογισµός της βέλτιστης διαδροµής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του και συγκοινωνιακά στοιχεία όπως µονοδροµήσεις, φανάρια, όρια ταχύτητας, κ.α. Για να γίνει πραγµατικότητα η συγκοινωνιακή µελέτη µε βάση το ειδικό λογισµικό GIS θα πρέπει ο ήµος Χαλανδρίου να διαθέτει τα ψηφιακά δεδοµένα οδικού δικτύου τα οποία θα συνοδεύονται κι από περιγραφική πληροφορία που θα συσχετίζεται µε τη γεωγραφική, όπως τα όρια ταχύτητας, κατάσταση δρόµου, λωρίδες, κ.α. ίκτυα Υποδοµής Τα δίκτυα υποδοµής είναι το δίκτυο των Υδάτων-Αποχέτευσης και της Ηλεκτρικής Ενέργειας του ήµου Χαλανδρίου. Οι στόχοι της εισαγωγής ενός συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών στα δίκτυα της ύδρευσης και της ηλεκτρικής Ενέργειας του ήµου Χαλανδρίου είναι: Να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών ύδρευσης κι αποχέτευσης µέσω της καλύτερης πρόσβασης κι ενηµέρωσης σχετικά µε τα δίκτυα και τον υλικό εξοπλισµό Να διαβεβαιωθεί ότι µόνο ακριβείς και ασφαλείς πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες στο προσωπικό του ήµου, βοηθώντας έτσι στην αξιόπιστη λειτουργία και τον ακριβέστερο εντοπισµό των βλαβών.

16 Να διαβεβαιωθεί ότι η καταγραφή και υλοποίηση των ικτύων Υποδοµής θα είναι βασισµένη σε µια ανοικτή αρχιτεκτονική, βασισµένη σε τεχνολογία διαδικτύου, η οποία θα ενσωµατώνει δεδοµένα από διαφορετικές πηγές. Να αντιµετωπιστεί η έγκαιρη αντιµετώπιση βλαβών και η εξυπηρέτηση των ηµοτών µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο. Σχετικά µε τα ίκτυα ύδρευσης θα πρέπει να διατεθεί εξειδικευµένο λογισµικό GIS, ικανό να παρακολουθεί την κατάσταση των διαφορετικών επιπέδων αγωγών, καταπακτών, και συναρµολογήσεων. Επίσης, το αρµόδιο προσωπικό του ήµου θα πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα, τα οποία επιπλέον οφείλουν να είναι ακριβή κι ενηµερωµένα. Το GIS σύστηµα του ήµου θα πρέπει να είναι πολυσύνθετο, έτσι ώστε να µπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση των διαφορετικών επιπέδων αγωγών, καταπακτών, και συναρµολογήσεων. Επίσης, το αρµόδιο προσωπικό του ήµου θα πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα, τα οποία επιπλέον οφείλουν να είναι ακριβή κι ενηµερωµένα. Τόσο στην περίπτωση της Ύδρευσης όσο και της Ηλεκτρικής Ενέργειας επειδή τα δεδοµένα θα προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από διαφορετικές πηγές και οργανισµούς, το λογισµικό GIS θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να µετατρέπει µια µεγάλη ποικιλία από µορφές (formats) δεδοµένων. ιάθεση της Πληροφορίας στο Intranet και Internet Η Γεωγραφική και µη Πληροφορία στο ήµο Χαλανδρίου όσο καλά οργανωµένη και πλήρης αν είναι δεν έχει µεγάλη χρησιµότητα αν δεν υπάρχουν τρόποι να έχουν όλοι οι αρµόδιοι του ήµου και αλλά και οι εξωτερικοί ενδιαφερόµενοι πρόσβαση σε αυτή. Τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών και το Internet κρίνονται ο καταλληλότερος τρόπος για τη διαµοίραση της πληροφορίας. Για αυτό το σκοπό κρίνεται απαραίτητο να εγκατασταθεί στο Web Server του ήµου το λογισµικό εκείνο µε το οποίο οι υπάλληλοι θα µπορούν να βλέπουν τη γεωγραφική πληροφορία και να έχουν έξυπνη αλληλεπίδραση µε τους χάρτες online από τον προσωπικό τους υπολογιστή µέσω του τοπικού δικτύου (intranet). Αυτό έρχεται να ενισχύσει την εξάπλωση κι εκµετάλλευση της Πληροφορίας που προσφέρει το συγκεκριµένο έργο, δηλαδή οι χρήστες δε θα είναι αναγκασµένοι να χρησιµοποιήσουν το γενικό λογισµικό GIS και

17 µέσω αυτού να συνδεθούν στη βάση δεδοµένων για να αντλήσουν τη γεωγραφική πληροφορία. Επίσης, σε παράλληλο ή ύστερο στάδιο της υλοποίησης του έργου τµήµα της γεωγραφικής πληροφορίας θα µπορεί να γίνει διαθέσιµο στο ευρύ κοινό µέσω του Internet, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηµοτών, την αποσυµφόρηση των υπηρεσιών του ήµου, καθώς και την περαιτέρω προβολή της Πόλης. Οι ακόλουθες οµάδες πληροφοριών θα ήταν χρήσιµο να διατεθούν και µέσω Internet: Πολεοδοµικές πληροφορίες, όπως συντελεστής όµησης και αντικειµενικές αξίες. Συγκοινωνιακές πληροφορίες: αναπαράσταση σε χάρτη των διαδροµών λεωφορείων κι έξυπνη αναζήτηση στάσεων, διαδροµών, και τρόπων δροµολόγησης στον επιθυµητό προορισµό. Οδηγός Πόλης απευθυνόµενος τόσο στους ηµότες όσο και στους επισκέπτες του ήµου. Οι ηµότες θα µπορούν να πληροφορούνται για τη θέση εκπαιδευτηρίων, Κτιρίων Υπηρεσιών, κ.α., ενώ οι επισκέπτες (εννοώντας κατοίκους άλλων περιοχών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας) για σηµεία διασκέδασης, πάρκα, παιδικές χαρές. Συνεπώς στο φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται τα εξής: 1. Μελέτη ανάλυσης υπηρεσιών και διαδικασιών, καθορισµού στόχων, τεκµηρίωσης σκοπιµότητας και εφικτότητας, ανασχεδιασµού και προσαρµογής διαδικασιών, µοντελοποίησης διαδικασιών. 2. Προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου hardware και software εξοπλισµού. 3. Υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης, παραµετροποίησης και θέσης σε λειτουργία όλων των εφαρµογών και του δικτυακού κόµβου µε ταυτόχρονη δηµιουργία των απαραίτητων προσβάσεων από όλους του εµπλεκόµενους φορείς, θέσπιση των απαραίτητων διαδικασιών διάδρασης. 4. Υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών. 5. Υπηρεσίες συντήρησης των εφαρµογών.

18 1.4 Γενικές Αρχές 1. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Ε ΑΠ, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 3. Προσφορές που, κατά την κρίση της Ε ΑΠ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ιακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 4. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 5. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Ε ΑΠ, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της ιακήρυξης µέσα σε 20 ηµερολογιακές ηµέρες από την δηµοσίευσή της 7. Περίληψη της παρούσας ιακήρυξης θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρείς εφηµερίδες. 8. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την 9η Μαΐου 2007 και ώρα 12:00 π.µ.

19 Η δαπάνη για τη δηµοσίευση της περίληψης της ιακήρυξης στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό τύπο βαραίνει τον προµηθευτή και συνυπολογίζεται στην οικονοµική προσφορά του. 1.5 Νοµικό Πλαίσιο 1. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοµικό Πρόσωπο µε πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια η προµήθεια είναι ιδιωτική και οι σχέσεις των µερών από την υπογραφή της Σύµβασης διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της Σύµβασης, τα Συµβατικά Τεύχη και Στοιχεία καθώς και από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 2. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε: α) την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία ανάθεσης Υπηρεσιών ως ακολούθως: 1. της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής της 7 ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον κανονισµό 2083/2005 της 19 ης εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων) 2. της οδηγία 89/665/ΕΟΚ, για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων, β) την κείµενη Eθνική νοµοθεσία ανάθεσης Υπηρεσιών του ηµοσίου που δύναται να έχει εφαρµογή ως ακολούθως:

20 1. Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» 2. της Υ.Α 11389/1993/ΦΕΚ Β-185 «Ενιαίος Κανονισµός προµηθειών των ΟΤΑ» 3. Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 4. Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» 5. Ν.2741/99 άρθρο 8 «Κρατικές προµήθειες» 6. Π.. 394/96, «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε την οδηγία 2004/18/ΕΚ 7. Π. 346/1998 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ίκαιο, σχετικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ..», όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε την οδηγία 2004/18/ΕΚ 8. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, όπου αφορά στον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως ο νόµος ορίζει, 9. Ν.2741/99, άρθρο 8, «κρατικές προµήθειες» 10. του Π 82/96, (κατ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα» 11. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3

21 12. του Ν. 3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» 13. Ν. 2328/95, άρθρο 15 «Ονοµαστικοποίηση µετοχών» 14. Ν.3060/2002, άρθρο 2 «Ελεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσιών έργων 15. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 16. της ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (ΦΕΚ 1093Β/21/8/2001) εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας». 17.Της εγγραφής χρηµατοδότησης στη ΣΑΕ 2006ΣΕ της Γ.Γ. ηµόσιας ιοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ...Α. 18. Την υπ. αριθµ. 577/2006 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού 19.Την υπ. αριθµ. 571/2006 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου αποδοχής όρων έγκρισης της απόφασης ένταξης της ΕΥ του Ε.Π ΚτΠ, 20. Την υπ. Αριθ. 153/2007 απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής έγκρισης όρων δηµοπράτησης του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού. 1.6 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η Προκήρυξη του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19/3/ Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 28/3/2007 για δηµοσίευση στις 30/3/2007.

22 3. Στον ελληνικό τύπο στις 29/3/2007 όπου και δηµοσιεύθηκε στις 30/3/ Στα ΤΕΕ της χώρας Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (http://www.halandri.gr) στις 04/12/2006 για δηµόσια διαβούλευση και η προκήρυξη καταχωρήθηκε στις 19/3/ Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού προµηθειών (CPV ), η παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από τη ηµαρχιακή Επιτροπή του ήµου Χαλανδρίου στην από 15/3/2007 συνεδρίασή της. 1.8 Αίτηση Παροχή ιευκρινίσεων Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του ήµου Χαλανδρίου, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, ο ήµος Χαλανδρίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε ο ήµος Χαλανδρίου να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Ε ΑΠ, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Ε ΑΠ, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης µέσα σε δέκα (10) µέρες από τη δηµοσίευσή της.

23 1.9 Ενστάσεις - Προσφυγές 1. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: α) κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού β) κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό και γ) κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Ε ΑΠ, ως εξής: α) Κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση της ιακήρυξης µέχρι και 10 εργάσιµες ηµέρες µετά. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας. β) Κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Ε ΑΠ, η οποία γνωµοδοτεί και αποφασίζει επ αυτής. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την Κατακύρωση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Ε ΑΠ, η οποία γνωµοδοτεί και αποφασίζει επ αυτής, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής ικαίωµα Συµµετοχής

24 ικαιούµενοι Συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισµοί που διαθέτουν τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια αποδεδειγµένα ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία σε όλους τους παρακάτω τοµείς: 1. Εµπορία, προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων πληροφορικής 2. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 3. Εµπορία, προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων γεωπληροφορικής και που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά η προαναφερόµενη ικανότητα, γνώση και εµπειρία µπορεί να προέρχεται συνολικά από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και όχι απαραιτήτως από κάθε µέλος ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, µε ποινή αποκλεισµού : Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα προµήθειας, εµπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων γεω-πληροφορικής και να διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και εξειδίκευση για την υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη των έργων αυτών. Να περιγράφουν αναλυτικά µερικά έργα της κατηγορίας αυτής που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν και να περιγράφει σε ποια φάση αυτά βρίσκονται. Να διαθέτουν την κατάλληλη τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη εµπειρία σε µεγάλα έργα εµπορίας, προµήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία εξοπλισµού, υποστήριξης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ηµοσίου και ευρύτερου ηµόσιου τοµέα, αντιστοίχου προϋπολογισµού και πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση έργο. Να περιγράφει

25 αναλυτικά ένα έργο της κατηγορίας αυτής που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν και να περιγραφεί σε ποια φάση αυτό βρίσκεται. Να διαθέτουν την κατάλληλη τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα εµπορίας, προµήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία εξοπλισµού, υποστήριξης και ανάπτυξης γεωπληροφοριακών συστηµάτων - τηλεµατικής σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ηµοσίου και ευρύτερου ηµόσιου τοµέα, αντιστοίχου προϋπολογισµού µε το υπό ανάθεση έργο. Να περιγράφει αναλυτικά ένα έργο της κατηγορίας αυτής που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν και να περιγραφεί σε ποια φάση αυτό βρίσκεται. Να διαθέτουν την κατάλληλη τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα εµπορίας, προµήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία εξοπλισµού, υποστήριξης και ανάπτυξης γεωπληροφοριακών συστηµάτων για τη διαχείριση και καταγραφή δεδοµένων υπαίθρου µε τη χρήση υπολογιστών παλάµης (PDA) σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ηµοσίου και ευρύτερου ηµόσιου τοµέα, αντιστοίχου προϋπολογισµού και πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση έργο. Να περιγράφει αναλυτικά ένα έργο της κατηγορίας αυτής που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν και να περιγράφει σε ποια φάση αυτό βρίσκεται. Να είναι πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το πρότυπο της σειράς ISO 9000 ή άλλων διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων, από αναγνωρισµένο ινστιτούτο ή οργανισµό για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριµένα απαιτείται κατ ελάχιστο στην οµάδα έργου η συµµετοχή: o 1 Υπευθύνου Υλοποίησης του έργου (project manager) 10 ετούς εµπειρίας σε παρόµοια θέση σε έργα πληροφορικής. Ο υπεύθυνος του έργου να έχει τα τυπικά προσόντα (πανεπιστηµιακούς και µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών), εµπειρία άνω των δέκα (10) ετών σε διαχείριση έργων πληροφορικής o 2 στελεχών αγρονόµων τοπογράφων µηχανικών ανώτατης εκπαίδευσης 10ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε θέµατα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροροφοριών και ΓεωΑπεικόνισης αντιστοίχως,

26 o 2 στελεχών ανωτάτης εκπαίδευσης µε ειδίκευση στη Γεωπληροφορική (µεταπτυχιακό τίτλος) εκ των οποίων το ένα τουλάχιστο 5ετούς εµπειρίας, o 2 στελεχών Πληροφορικής ανώτατης εκπαίδευσης 5ετούς τουλάχιστον επαγγελµατικής εµπειρίας. Να έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος για τη τελευταία χρήση από το 200% του προυπολογισµού του έργου. Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά: α) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία. Θα πρέπει να εµφαίνεται αναλυτικά το αντικείµενο, η αµοιβή και το χρονικό διάστηµα του έργου, καθώς και οι αποδέκτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρεται η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε βεβαίωση του παραλήπτη και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αρκεί σχετική υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή. Και στις δύο περιπτώσεις, η βεβαίωση ή η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύονται από επίσηµο παραστατικό έγγραφο πώλησης. β) Περιγραφή Οµάδας Έργου (καταλληλότητα σύνθεσης οµάδας Έργου : υπεύθυνος Έργου και µέλη οµάδας Έργου, εµπειρία του υπευθύνου και των µελών της οµάδας, η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί συνοπτικά υπό µορφή πίνακα µε το ονοµατεπώνυµο, τον τίτλο των σχετικών µε το προκηρυσσόµενο έργων που έχει συµµετάσχει, την αναθέτουσα αρχή του κάθε έργου, τη χρονική περίοδο που υλοποιήθηκε το κάθε Έργο, τη συγκεκριµένη υπηρεσία που προσφέρθηκε σε αυτό από το συγκεκριµένο στέλεχος, καθώς και η τρέχουσα απασχόλησή τους και ο εργοδότης τους). Η σύνθεση της Οµάδας Έργου υπόκειται στην έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής γ) Σύστηµα ιοίκησης και ιαχείρισης του Έργου. Θα πρέπει να περιγραφούν διακριτά η οργάνωση, διοίκηση και στελέχωση της οµάδας διοίκησης του έργου, καθώς και η

27 στελέχωση και η λειτουργία του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου. Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τρίτους (υπεργολάβους) για την υλοποίηση µέρους των προσφερόµενων υπηρεσιών, υπεύθυνη δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση Κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον Προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση. ήλωση ότι διαθέτουν στην Ελλάδα ή θα εγκαταστήσουν στην περίπτωση ανάδειξής τους ως αναδόχων, άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο προσωπικό για την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών συντήρησης του υπό ανάθεση εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων λογισµικού. Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι προαναφερόµενες ελάχιστες προυποθέσεις συµµετοχής µπορεί να προέρχονται συνολικά από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και όχι απαραιτήτως από κάθε µέλος ξεχωριστά. 2. ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου β) Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου γ) Η απαίτηση για όλα τα προηγούµενα στοιχεία που απαιτούνται για τη συµµετοχή µπορεί να προέρχονται συνολικά από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και όχι απαραιτήτως από κάθε µέλος ξεχωριστά. 3. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα

28 Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει Αποκλεισµός Συµµετοχής Στο διαγωνισµό δεν θα γίνονται δεκτοί: α) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου της παρούσας. β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. γ) Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ, ΝΠΙ. ή ΑΕ του ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. δ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. ε) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.

29 1.11 ικαιολογητικά Συµµετοχής ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλης αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισµού. β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νοµικά πρόσωπα. γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαµήνου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. ε) Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου. ζ) Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισµοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα.

30 Υποβολή στοιχείων (να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού) για τα χαρακτηριστικά και την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητα του υποψήφιου προµηθευτή : α) Στοιχεία του υποψήφιου προµηθευτή (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνοµα του αρµοδίου προσώπου για την προσφορά). β) Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του υποψήφιου προµηθευτή (νοµική µορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων). γ) Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του υποψήφιου προµηθευτή. δ) Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών τους. ε) Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό κατά τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. στ) Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών (3) ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό (π.χ. θεωρηµένα ισοζύγια). ζ) ήλωση περί του κύκλου εργασιών τους σχετικά µε έργα, παρόµοια µε το προκηρυσσόµενο, που έχουν υλοποιήσει κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει προκειµένου να τεκµηριώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής της 1.10 καθώς και την χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητά του, να καταθέσει τα ακόλουθα: ήλωση, η οποία να παρέχει διεξοδικά πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική του δοµή, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που διαθέτει. Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν

31 υποχρεούνται από το νόµο στην έκδοση Ισολογισµών, απαιτείται ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. ήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή συναφών προς το δηµοπρατούµενο Έργο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Πίνακας µε τα κυριότερα που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου. Στον πίνακα αναφέρονται η αξία, η ηµεροµηνία παροχής και οι πελάτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Εάν ο πελάτης είναι δηµόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρµόδια δηµόσια αρχή. Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ % ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟ- ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ (ΟΤΑΝ ΕΡΓΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του. ήλωση για το τεχνικό προσωπικό, το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και για τον αριθµό των στελεχών που απασχολεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην οµάδα του έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/Α Όνοµατεπώνυµο Σχέση εργασίας µε Ύπαρξη δήλωσης Θέση στην Αρµοδιότητ Απασχόληση µέλους Ανάδοχο συνεργασίας οµάδα έργου ες / στο έργο σε (/ ΟΧΙ) καθήκοντα ανθρωποµήνες Στον πίνακα να εµφανίζονται διακριτά τα στελέχη που θα παράσχουν την επιτόπια υποστήριξη, κατά το διάστηµα της παραγωγικής λειτουργίας.

32 Βιογραφικά σηµειώµατα για τα µέλη των οµάδων υλοποίησης των τµηµάτων του έργου. Στα βιογραφικά να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών και να προκύπτει η εξειδίκευση και η εµπειρία των στελεχών σε παρόµοια έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας. Αναφορά του τµήµατος του προσφερόµενου έργου που ο διαγωνιζόµενος προτίθεται ενδεχοµένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, (µε σαφή αναφορά των υπεργολάβων που θα αναλάβουν το αντίστοιχο τµήµα, µε κατάθεση σχετικών δηλώσεων συνεργασίας.) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του υποψήφιου για το υπό ανάθεση έργο. 3. Οι Ενώσεις προσώπων κοιναπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση - κοινοπραξία. Οπου υπάρχουν περιορισµοί αυτοί µπορούν να πληρούνται συνολικά από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και όχι απαραιτήτως από κάθε µέλος ξεχωριστά. 4. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. 5. Τα παραπάνω (α) έως (δ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1.10, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Ε ΑΠ και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα πρέπει όµως να γίνεται µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι τηλ φαξ Πλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι τηλ φαξ Πλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Υποπρόγραµµα 1: Μέτρο 1.3: «Οργάνωση και ανάπτυξη υπηρεσιών των ήµων» «Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 24/10/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι τηλ φαξ Πλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι τηλ φαξ Πλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Υποπρόγραµµα 1: Μέτρο 1.3: «Οργάνωση και ανάπτυξη υπηρεσιών των ήµων» «Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τοµέας Προµηθειών & Συµβάσεων Πληροφορίες : Κουρτερίδου Αθανασία Τηλέφωνο : 213 13.00.744 Fax : 213 13.00.801 Ε-mail : nkourt@ktpae.gr Μοσχάτο, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 19/6/06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: -3915- ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ήµος Κάρλας προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 112 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.225,00 25.7131.002 / 15.000,00 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση... Σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά Με τίτλο :

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά Με τίτλο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ: «Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες»

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223392-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S 111-223392 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Την Ανάθεση του Έργου του Ελέγχου των Οικονομικών του Καταστάσεων για τη Χρήση 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Την Ανάθεση του Έργου του Ελέγχου των Οικονομικών του Καταστάσεων για τη Χρήση 2016 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Σ. (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 13, 105 62 Αθήνα Τηλ.:211 1048 217-260 Fax: 211 1048 285 E-mail:ekoems@army.gr

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γυµνάσιο Λύκειο Αγρού έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα