ΑΔΑ: Β41ΓΧ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β41ΓΧ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ " Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 16/07/2012 Α.Π. : 1447 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17, T.K : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΚΕΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ -GROUPER" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση " Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ). 2. Το Π.Δ. 65/2011 ( ΦΕΚ 147/Α/ ) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 154/Α/ Τα Π.Δ. 84, 85 και 86 του 2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ), που αφορούν στην παραίτηση της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, στην Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών και στον διορισμό της νέας Κυβέρνησης. 4. Την υπ. αριθμ. Ε (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για κοινοτική ενίσχυση από το. 5. Τη με αριθμ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τις με αριθμ /ΕΥΘΥ/2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ), 28020/1212/ (ΦΕΚ 4088/Β/ ) και 18818/ΕΥΘΥ864/ (ΦΕΚ 1111/Β/ ) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/ ) με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ.: 29660/ , με την οποία διορίστηκε ο Ειδικός Γραμματέας για την Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΦΕΚ 528/ΥΟΔΔ/ ). 8. Την υπ. Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.1710/ Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Σελίδα 1 από 5

2 Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και στους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής» (ΦΕΚ57/Β/ ). 9. Τις από και , 1η και 2η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας. 10. Τις αποφάσεις της 3ης και της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 11. Την υπ' αριθ.: 1764/ με α/α 41 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΔιοικητικήΜεταρρύθμιση ", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 12. Η σχετ. επιστολή ΓΓ ΥΥΚΑ οικ / (εισερχόμενο ΕΥΔ 1084/ ) αναφορικά με την επιτάχυνση της έγκρισης έργων για τα ΚΕΝ στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 13. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. : ΕΥΣΣΕΠ/1034/ (εισερχόμενο ΕΥΔ 1619/ ) με θέμα: «Προτεινόμενες πράξεις φορέων Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρόσκληση 41», και σε συνέχεια του προαναφερόμενου το έγγραφο της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ προς το ΥΥΚΑ με απ. πρωτ. οικ. 1861/ Η σχετ. επιστολή ΓΓ ΥΥΚΑ / αναφορικά στην πρόσφατη αναδιάταξη των μονάδων υγείας βάσει της οποίας προσαρμόστηκε, ο τίτλος και το ΤΔΠΠ της εν λόγω πρότασης. 15. Η Αίτηση Χρηματοδότησης της πράξης με αρ. πρωτ. οικ / η οποία διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ / (ΕΥΔ 1447/ ). 16. Το εγκεκριμένο με α/α 1 ΦΑΠ με ημερομηνία 05/07/ Την με αριθμ. πρωτ. 2928/ Εισήγηση της ΕΥΔ για την ένταξη της πράξης 18. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 3016/ έγγραφο διαβίβασης του υπογεγραμμένου ΣΑΟ από τον Δικαιούχο. Αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΚΕΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ -GROUPER" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ ΣΑ: ΑΔΑ: Β41ΓΧ-ΥΟ3 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σελίδα 2 από 5

3 Η χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας βασιζόταν σε ένα περίπλοκο, αναχρονιστικό και υποκοστολογημένο μοντέλο που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις εξελίξεις και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη λειτουργία σύγχρονων υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Μνημονίου και μέσα στα πλαίσια της νέας πολιτικής του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται για το 2012 μια συντονισμένη δράση για τη μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας στο 6% ΑΕΠ, με έμφαση στην εξασφάλιση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Η διεθνής εμπειρία επισημαίνει ότι ο έλεγχος του κόστους επιτυγχάνεται με ορθολογικές παρεμβάσεις στη κοστολόγηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Με απόφαση του ΓΓ του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη υιοθετηθεί η διαδικασία μιας νέας τιμολόγησης και αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών με βάση το σύστημα κατηγοριοποίησης των ασθενειών σε Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (DRG, diagnosis related groups) Το σύστημα στηρίζεται στην εκ των προτέρων κοστολόγηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών και επιχειρεί να τυποποιήσει τις ιατρικές περιπτώσεις νοσηλείας ασθενών και να δημιουργήσει μία ομάδα νοσοκομειακών προϊόντων, που θα αποζημιώνονται στη βάση των πόρων που απορροφούνται. Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας ξεκίνησε από τις αρχές του 2011 μια προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας εφαρμογής των DRGs στη Χώρα μας. Χρησιμοποιώντας τη Διεθνή ταξινόμηση των Νόσων ΙCD-10 μια Ομάδα 25 Διευθυντών ιατρών του ΕΣΥ επέτυχε την αντιστοίχηση των διαγνώσεων σε 25 μεγάλες διαγνωστικές κατηγορίες και στη συνέχεια σε 700 περίπου κατηγορίες ΚΕΝ (Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων). Οι 700 κατηγορίες ΚΕΝ προέκυψαν από μια μελέτη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) που εκπονήθηκε υπό το συντονισμό του καθηγητή της ΕΣΔΥ Ν. Μανιαδάκη. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από την ολομέλεια του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ τον Μάιο του 2011 και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε μια Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία: 1) Οικονομικών και 2) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις αρχές του Οκτωβρίου 2011 άρχισε η τιμολόγηση των νοσηλειών και των ιατρικών πράξεων στα νοσοκομεία βάσει της νέας φιλοσοφίας κοστολόγησης των ΚΕΝ. Μέχρι τέλος του 2011 ολοκληρώθηκαν οι όποιες παραμετροποιήσεις και προσαρμογές (ονοματολογία, κόστος ΚΕΝ, μέση διάρκεια νοσηλείας), από ομάδες εργασίας, υπό το συντονισμό για την πρότυπη κοστολόγηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Υφαντόπουλου, ώστε από 1/1/2012 τα ΚΕΝ-DRGs να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο στην χρηματοδότηση και λειτουργία των νοσοκομείων. Το Δεκέμβριο του 2011 όλα τα ΚΕΝ υποκοστολογήθηκαν ή παρέμειναν σταθερά, με συνολική μείωση άνω του 10% μεσοσταθμικά (ετήσια βάση), με στόχο τη αναλυτικότερη κοστολόγηση ανά ΚΕΝ. Σε συνέχεια των παραπάνω δράσεων δημιουργείται η ανάγκη εκπόνησης ενός έργου για την αναλυτική κοστολόγηση ανα ΚΕΝ και την εκτίμηση ενός μεσοσταθμικού δείκτη (Grouper) που θα συμβάλλει στη ταξινομική διαδικασία των νοσοκομειακών πράξεων. Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση και καταγραφή των ενδεδειγμένων πρότυπων αναλώσεων ιατροτεχνιλογικών προιόντων για κάθε μία από τις 25 κατηγορίες των MDC και για κάθε κατηγορία των 700 περίπου ΚΕΝ. Επιπλέον, αποβλέπει στη βέλτιστη δυνατή εκτίμηση του κόστους, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και τον υπολογισμό της δαπάνης που αυτή συνεπάγεται. Η προσέγγιση θα γίνει από επιστήμονες συναφούς ειδικότητας και κλινικής εμπειρίας, σύμφωνα πάντα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες οδηγίες των ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Για κάθε μία από τις πράξεις των ΚΕΝ όπως αυτές έχουν διακριθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα οριστεί επιστημονική ομάδα, η οποία θα αναλάβει να ολοκληρώσει το αντίστοιχο έργο. Σελίδα 3 από 5

4 6. Παραδοτέα πράξης: 1ο Παραδοτέο Μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Έργου, οι επιστημονικές ομάδες που έχουν συσταθεί, θα παραδώσουν τα αποτελέσματα της 1ης Φάσης του Έργου που αναφέρονται στις ενδεδειγμένες πρότυπες αναλώσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων για κάθε μία από τις 25 Κύριες κατηγορίες Ασθενειών (MDC) καθώς επίσης και για κάθε κατηγορία των 700 περίπου ΚΕΝ. Για την ταξινόμηση αυτή θα ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες επιστημονικές ομάδες κλινικών ιατρών και επιδημιολόγων. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν οι αναλυτικές βάσεις δεδομένων των νοσοκομείων Ωνασείου και Παπαγεωργίου. 2ο Παραδοτέο Σε συνέχεια της 1ης Φάσης του Έργου θα διενεργηθεί αναλυτική κοστολόγηση των υγειονομικών υλικών και άλλων αναλωσίμων. Για την εκτίμηση του κόστους θα χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών και θα αξιοποιηθούν οι αναλυτικές βάσεις δεδομένων από το Observe.net της ΕΠΥ καθώς και από το ESY.net του ΥΥΚΑ. Θα δημιουργηθούν φύλλα κοστολόγησης ανά ΚΕΝ. 3ο Παραδοτέο Σύμφωνα με τους στόχους του Έργου το τρίτο παραδοτέο αφορά στην υποβολή ενός λογισμικού (grouper) ταξινόμησης των πράξεων ανά κατηγορία ΚΕΝ με δυνατότητες για WEB-BASED εφαρμογές 4ο Παραδοτέο Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων θα εκπονηθούν ημερίδες και συναντήσεις ενημέρωσης του υγειονομικού και διοικητικού δυναμικού που απασχολείται στα νοσοκομεία της χώρας μας και των λοιπών μονάδων υγείας. Στις συναντήσεις αυτές θα συζητούνται τα αποτελέσματα του Έργου που θα βασίζονται στο εγχειρίδιο που θα συντάξει η Ομάδα των Επιστημόνων του Έργου και θα διανείμει στις Μονάδες Υγείας. Επιπλέον, θα εκδοθεί ένα επιστημονικό σύγγραμμα με τις αντίστοιχες διεθνείς και Ελληνικές δημοσιεύσεις που θα σηματοδοτούν τη συμβολή του Έργου στη χάραξη αποτελεσματικής υγειονομικής πολιτικής στη Χώρα μας. 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Αριθμός υλοποιηθέντων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης. Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες αξιολογήσεις Αριθμός Αριθμός 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 97, , Σύνολο (1) 120, ΣΥΝΟΛΑ , , , , Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 120, Ευρώ Σελίδα 4 από 5

5 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 120, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 120, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0918 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ (νέο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 120, (ποσό σε ευρώ). Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120, (ποσό σε ευρώ) Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καθηγητής Γκρίτζαλης Στέφανος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα ΤΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Φορέας Χρηματοδότησης), Αριστοτέλους 17, Αθήνα ΤΚ Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, Αθήνα ΤΚ ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, Αθήνα ΤΚ Εσωτερική Διανομή: 1. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2. Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, Καθηγητή Στεφ. Γκρίτζαλη - Προϊσταμένη ΕΥΔ (ηλεκτρονική αποστολή) - Μονάδα Α1, Β2, Γ (ηλεκτρονική αποστολή), Α2 και Δ (το σχέδιο) Σελίδα 5 από 5