ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2211(INI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2211(INI) 28.5.2015"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2014/2211(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων (2014/2211(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Εισηγητής: Edouard Martin PR\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...9 PE v /13 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων (2014/2211(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2, έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση 3, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ 4, έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής στην ενοποιημένη μορφή του, καθώς και τους διάφορους εφαρμοστικούς κανονισμούς του, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με μια στρατηγική πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση (CΟΜ(2015)0080), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» και τις προσαρτημένες σε αυτήν διαπιστώσεις της "Ομάδας υψηλού επιπέδου", έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 1 ΕΕ L 343 της , σ ΕΕ L 188 της , σ ΕΕ L 315 της , σ ΕΕ L 140 της , σ. 16. PR\ doc 3/13 PE v02-00

4 ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την "αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας" 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το , έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, έχοντας υπόψη την έκθεση, της 10ης Ιουνίου 2013, την οποία είχε αναθέσει η Επιτροπή στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, με τίτλο «Εκτίμηση επιπτώσεων του σωρευτικού κόστους για τη χαλυβουργία και τη βιομηχανία αλουμινίου», έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης στην πράσινη οικονομία» (SWD(2012)0092), έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με τον ΠΟΕ που ονομάζεται επίσης "ΓΣΔΕ του 1994", και ιδίως το άρθρο ΧΧ αυτής, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0000/2015), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του χάλυβα, με το κλείσιμο μονάδων που αντιπροσωπεύουν πάνω από 40 εκατομμύρια τόνους δυναμικότητας παραγωγής χάλυβα από το 2008 και την απώλεια περισσότερων από άμεσων θέσεων εργασίας και περισσότερων από έμμεσων θέσεων εργασίας, διέρχεται τη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας του σε καιρό ειρήνης, κρίση που προκαλεί βιομηχανική εξάρτηση και απώλεια βιομηχανικής τεχνογνωσίας Β. λαμβάνοντας υπόψη τα διαδοχικά κλεισίματα ευρωπαϊκών μονάδων ηλεκτρόλυσης αλουμινίου, που δείχνουν ότι η Ευρώπη γνωρίζει έντονη αποβιομηχάνιση σε ό,τι αφορά αυτό το μέταλλο Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν γίνουν ακριβότερες οι άδειες του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ένα πραγματικό ανταγωνιστικό σοκ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βασικών μετάλλων έχει αποδυθεί σε αγώνα δρόμου απέναντι στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της προκλήσεις, στις 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2012)0086. PE v /13 PR\ doc

5 οποίες οφείλει να αντεπεξέλθει παραμένοντας παγκόσμιο υπόδειγμα σε ό,τι αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των μονάδων της Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια εκβιομηχανισμένη οικονομία είναι επιτακτική η αναβάθμιση των δευτερευόντων μετάλλων και ότι αυτή πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής κυκλικής οικονομίας, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ευρωπαϊκών οικονομιών σε βασικά μέταλλα ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς τα βασικά μέταλλα αποτελούν τον πυρήνα των νέων τεχνολογιών που απαιτούνται για τη μετάβαση αυτή. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξαρτάται απόλυτα από τις εισαγωγές των μετάλλων που είναι απαραίτητα για τον εξοπλισμό παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Η ανάγκη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 1. λαμβάνει γνώση της δρομολόγησης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του προβληματισμού που θα οδηγήσει στη μεταρρύθμιση του συστήματος ΣΕΔΕ για την τέταρτη περίοδο και ζητεί στο πλαίσιο αυτό η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να στηριχτεί στην αποτελεσματικότητα και σε βέλτιστες αποδόσεις και όχι σε περιορισμούς της παραγωγής 2. ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να τροποποιήσει το σύστημα παραχώρησης δικαιωμάτων εκπομπών, γενικεύοντας τις μετρήσεις που χρησιμοποιούνται με εφαρμογή στη βιομηχανία τιμών αναφοράς που να βασίζονται στα αέρια θερμοκηπίου ανά εκπεμπόμενο τόνο και όχι ανά εγκατάσταση, διότι τα πιο καθαρά εργοστάσια πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερο 3. ζητεί επίσης να καταργηθεί η εφαρμογή του εγκάρσιου συντελεστή διόρθωσης στις βιομηχανίες αναφοράς, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η ενάρετη συμπεριφορά των βιομηχάνων και των εργαζομένων που κατέβαλαν τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε να φτάσουν στο ελάχιστο επίπεδο εκπομπών που αντιστοιχεί στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 4. υπογραμμίζει ότι οι δύο δραστηριότητες, της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης των εκπομπών, καθίστανται συμπληρωματικές, διότι εάν η ευρωπαϊκή παραγωγή γίνει ενάρετη ως προς τις εκπομπές άνθρακα, η διατήρηση των μεριδίων της στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο συμβολής σε έναν παγκόσμιο περιορισμό των βιομηχανικής προέλευσης αερίων του θερμοκηπίου προσθέτει ότι το ίδιο θα ισχύει και για την εισαγόμενη παραγωγή, η οποία θα είχε συμφέρον να ακολουθήσει την ίδια οδό Συνοριακή προσαρμογή: ένα προσωρινό και ευέλικτο μέτρο 5. υπογραμμίζει επιτατικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί να διαπραγματευτεί με τρίτες χώρες, από την εποχή της δημιουργίας της Διεθνούς Διαπραγματευτικής Επιτροπής που προετοίμασε τη Σύμβαση του Ρίο το 1992, μια διεθνή συμφωνία με αντικείμενο τους στόχους προστασίας από την κλιματική αλλαγή, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής PR\ doc 5/13 PE v02-00

6 6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η σύναψη διεθνούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που θα εξασφάλιζε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς βασικών μετάλλων, θα καθιστούσε άσκοπη τη συνοριακή προσαρμογή. 7. αναφέρει ότι ο μηχανισμός προσαρμογής, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές, φέρνει την ευρωπαϊκή ρύθμιση κοντά σε έναν προσανατολισμό που εστιάζεται στην κατανάλωση που πραγματοποιείται στην επικράτεια, και ότι μια τέτοια προσέγγιση "από τα κάτω προς τα πάνω" έχει το πλεονέκτημα ότι επιδέχεται γενίκευση ως οικουμενική λύση, με σεβασμό της κυρίαρχης εκτίμησης του κάθε κράτους στο βαθμό φιλοδοξίας που θα έχει η πολιτική του για την κλιματική αλλαγή 8. επιβεβαιώνει ότι οι στόχοι στους οποίους αποβλέπει η κλιματική πολιτική για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, όπως είναι η διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, αντιστοιχούν στις εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο ΧΧ του ΠΟΕ διευκρινίζει ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας του κλιματικού προβλήματος και ο χαρακτήρας παγκόσμιου δημόσιου αγαθού που έχει μια ατμόσφαιρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα (ο καθαρός αέρας) έχει ήδη θεωρηθεί φυσικός πόρος που επιδέχεται εξάντληση 9. αναφέρει ότι θα ήταν δυνατόν να εξεταστεί μια μερική αναδιάθεση των εσόδων που αντλούνται από τους πλειστηριασμούς προς το Πράσινο ταμείο που προβλέπεται στις συμφωνίες του Cancún Περιεχόμενο άνθρακα για κάθε προϊόν που υπόκειται σε δικαιώματα εκπομπών 10. παρατηρεί ότι αυτή η πληροφορία, που εκτιμάται σε επίπεδο κλάδου, αποτελεί επιτακτική προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιουδήποτε διεθνούς συστήματος καταπολέμησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παρατηρεί ότι η εφαρμογή της συνοριακής προσαρμογής αποτελεί ως εκ τούτου τον πρόδρομο ενός διεθνούς συστήματος για την καταπολέμηση των εκπομπών CO 2 Η αντιστάθμιση των έμμεσων εκπομπών: σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών 11. εκφράζει τη λύπη του διότι η αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους οδήγησε στη γέννηση ενός νέου παράγοντα ανταγωνιστικής ανισότητας στην Ευρώπη μεταξύ των ενεργοβόρων παραγωγών που επωφελούνται από την οικονομική στήριξη των δημόσιων αρχών τους προσθέτει ότι η αντιστάθμιση, που σχεδιάστηκε ως μεταβατικό μέτρο, πρέπει να μειωθεί γρήγορα και, κυρίως, να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μην προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των Ευρωπαίων παραγωγών. 12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνοριακή προσαρμογή παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τον μηχανισμό αντιστάθμισης του κόστους έμμεσων εκπομπών με σκοπό την αντιμετώπιση των διαρροών άνθρακα, που συνιστά τον κύριο στόχο του μέτρου. 13. θεωρεί ότι ο διαφοροποιημένος αντίκτυπος των ανθρακούχων εκπομπών στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, που αναλογεί στο ενεργειακό μίγμα του κάθε προμηθευτή, PE v /13 PR\ doc

7 αποτελεί παράγοντα θεμιτού ανταγωνισμού, που αντιστοιχεί στην επιλογή κάθε κυρίαρχου κράτους Δωρεάν δικαιώματα για επενδύσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 14. ζητά επιμόνως τα δωρεάν δικαιώματα να κατανεμηθούν αυστηρά συναρτήσει των επενδυτικών προγραμμάτων για νέο εξοπλισμό, Ε&Α και κατάρτιση προσωπικού, το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση κατά την τέταρτη φάση εμπορίας, που καλύπτει την περίοδο Λογιστική και οικονομική διαφάνεια 15. προτείνει τα δικαιώματα εκπομπών CO 2 να αποτελούν αντικείμενο δημοσιοποίησης κατά τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών των επιχειρήσεων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ευνοήσει την επανάληψη των εργασιών για την εκπόνηση ειδικού διεθνούς λογιστικού προτύπου 16. προτείνει να είναι ιχνηλατήσιμη η χρήση των εσόδων που απορρέουν από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών, έτσι ώστε να δημοσιοποιείται ο τρόπος χρήσης τους από τις εθνικές δημόσιες αρχές Διαφάνεια σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη βιομηχανία βασικών μετάλλων 17. προτείνει όλες οι διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο ΣΕΔΕ να παρέχει κάθε έτος πλήρεις πληροφορίες που να συνεκτιμούν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον σεβασμό των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οδηγιών, οι οποίες να είναι προσιτές στους εκπροσώπους των εργαζομένων όπως και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που προέρχονται από τους πληθυσμούς των γειτονικών περιοχών 18. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας τοπικών επιτροπών πληροφόρησης και συνεννόησης για την πρόληψη των κινδύνων, στις οποίες να εκπροσωπείται το σύνολο των ενδιαφερομένων που έχουν εξουσία ελέγχου και ειδοποίησης Το ζήτημα των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 19. διαπιστώνει ότι διατηρείται υπό ορισμένες συνθήκες η δυνατότητα σύναψης μακροπρόθεσμων συμβάσεων, οι οποίες πρέπει να είναι συμβατές με αποδόσεις της επένδυσης της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 έτη προκειμένου για βιομηχανίες υψηλής έντασης κεφαλαίου 20. προτείνει η μειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιο ενός παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας να αναγνωρίζεται ως παράγοντας που διευκολύνει την έγκριση μακροπρόθεσμων συμβάσεων μεταξύ αυτού και ενός παραγωγού βασικών μετάλλων Ευρωπαϊκή εμπορική άμυνα για τα βασικά μέταλλα: έμφαση στην πρόληψη παρά στην καθυστερημένη θεραπεία 21. προτείνει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, μέγιστης διάρκειας ενός μηνός, με PR\ doc 7/13 PE v02-00

8 σκοπό μια πρώτη εξέταση των καταγγελιών για τα μέτρα κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων, που θα μπορούσε, βάσει των πρώτων στοιχείων, να οδηγήσει στη λήψη προληπτικών διορθωτικών μέτρων που θα ακολουθούνται από τη διενέργεια διεξοδικής έρευνας Το ζήτημα των «σχετικών αγορών» σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς 22. υπογραμμίζει ότι οι ανοξείδωτοι χάλυβες, όπως και όλα τα βασικά μέταλλα, αποτελούν αντικείμενο παγκόσμιου ανταγωνισμού εκτιμά ότι είναι επείγον να θεωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διεθνή αγορά ως αγορά αναφοράς και να μην περιορίσει τις έρευνές της μόνο στην εσωτερική αγορά κατά τον ορισμό της έννοιας της σχετικής αγοράς 23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PE v /13 PR\ doc

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η αιμορραγία δυναμικότητας και θέσεων εργασίας την οποία γνωρίζει η ευρωπαϊκή σιδηρουργία οφείλεται στην πτώση της ζήτησης, η οποία το 2014 ήταν κατά 40 εκατ. τόνους χαμηλότερη από τα επίπεδα του Αυτή η προσαρμογή των δυναμικοτήτων είναι τέτοιας έκτασης, που κάθε ανάκαμωη της ευρωπαϊκής ζήτησης θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα στην Ευρώπη, που θα προξενήσει εξάρτηση και απώλεια βιομηχανικής τεχνογνωσίας, που ασφαλώς θα έχει αντίκτυπο στους κατάντη τομείς του αυτοκινήτου, της οικοδομής και των τεχνολογιών χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Αντίθετα, το κλείσιμο ευρωπαϊκών μονάδων αλουμινίου συμβαίνει ενώ αυξάνεται η ευρωπαϊκή ζήτηση αλουμινίου τα τελευταία χρόνια ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισαγωγών. Έτσι, οι χάλυβες και το αλουμίνιο είναι δύο σημαντικά παραδείγματα των δυσχερειών που συναντούν αυτοί οι κλάδοι, οι οποίοι οφείλουν να συνεχίσουν παράλληλα τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό τους, κάτι που θα απαιτούσε μια επενδυτική πολιτική για την οποία λίγες επιχειρήσεις έχουν σήμερα τα μέσα. Βεβαίως, η πολιτική για το κλίμα δεν είναι με κανένα τρόπο η αιτία των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτοί οι κλάδοι, αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον εάν συνεχιστεί η κρίση των επενδύσεων και εάν δεν εφαρμοστεί καμιά ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για τις πρώτες ύλες και τα βασικά μέταλλα. Αυτή η βιομηχανική πολιτική πρέπει να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα που θα της επιτρέψουν να επιτύχει αυτή τη μετάβαση προς χαμηλές περιεκτικότητες σε άνθρακα, κάτι που δεν είναι δυνατόν να το επιτύχει χωρίς το στρατηγικό έλεγχο αυτών των βιομηχανιών βασικών μετάλλων και χωρίς να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα για να αντιμετωπίσει την αύξηση της τιμής του άνθρακα την οποία επιθυμούν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εάν η επαναχρησιμοποίηση των βασικών μετάλλων και η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας αποτελούν απολύτως καίριους παράγοντες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, η ανακύκλωση μόνη της δεν θα μπορέσει να επαρκέσει για τις μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής ηπείρου που έχει αποδυθεί στην ενεργειακή μετάβαση: ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την ίδια εγκατεστημένη ισχύ οι ανεμογεννήτριες και οι ηλιακές τεχνολογίες καταναλώνουν έως 90 φορές περισσότερο αλουμίνιο, 50 φορές περισσότερο σίδηρο, χαλκό και γυαλί και 15 φορές περισσότερο μπετόν απ' ό,τι οι πιο κλασικοί θερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή πυρηνική ενέργεια) που είναι σήμερα εγκατεστημένοι (για να μη μιλήσουμε για τα σπάνια ή κρίσιμης σημασίας μέταλλα). Η ανάγκη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Πρέπει να χαιρετίσουμε τη θέση αιχμής που έχει πάρε η ΕΕ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αναγνώριση ενός κλιματικού χρέους απέναντι στις μη βιομηχανικές χώρες. Η δημιουργία της αγοράς δικαιωμάτων ανθρακούχων εκπομπών το 2005 (οδηγία 2003/87/ΕΚ) αντιστοιχεί στην εφαρμογή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας επιθετικής και PR\ doc 9/13 PE v02-00

10 μονομερούς στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία συνίστατο στο να δώσει το παράδειγμα η ΕΕ, επιβάλλοντας ανεξάρτητα από ολόκληρο τον κόσμο επιπρόσθετες επιβαρύνσεις στο σύνολο των οικονομιών της μέσω των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των ενεργοβόρων κλάδων. Υπήρχε τότε η ελπίδα ότι η πολιτική αυτή θα οδηγούσε σε επενδύσεις που θα είχαν στόχο να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα συμμετείχαν στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, οι οποίες με τον τρόπο αυτό θα αποκτούσαν προβάδισμα απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Το σενάριο αυτό δεν πραγματώθηκε, για διάφορους λόγους, ενώ αντιθέτως ο κίνδυνος της διαρροής άνθρακα αυξήθηκε, παρά τη γενναιόδωρη κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων, τα οποία έχουν τα όριά τους ως μηχανισμός προστασίας. Ο λόγος είναι ότι η κατάσταση έχει αλλάξει από την εποχή της υπογραφής της συμφωνίας του Κιότο το 1997 και η Ευρώπη δεν είναι πλέον κυρίαρχη στα βασικά μέταλλα, αλλά αντιθέτως χρειάζεται να δώσει αγώνα για να κρατήσει την ανεξαρτησία της απέναντι στις ταχέως εκβιομηχανιζόμενες χώρες ("ανατροπή λόγω άνθρακα"). Για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες βασικών μετάλλων επιβάλλεται η στρατηγική ανάγκη να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από κλιματικής, οικονομικής και κοινωνικής πλευράς, δίνοντας το παράδειγμα με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους στην κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών και όχι με το να εξαφανιστούν από τον αυριανό βιομηχανικό κόσμο. Η συνοριακή προσαρμογή παρουσιάζεται ως ο πιο αποδοτικό διαρθρωτικός μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί το δίλημμα της εγκατάλειψης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που υπόκεινται στον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα εννοείται ότι η συνέχιση της διανομής δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών, που εξομοιώνονται με "επιδοτήσεις για ρύπανση" εάν είναι χωρίς ανταλλάγματα, αντιπροσωπεύει ένα διαφυγόν κέρδος το οποίο θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό όσο θα αυξάνει η τιμή του CO 2 στην αγορά. Συνοριακή προσαρμογή Η εφαρμογή ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής θα έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισότιμου και ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων και των μη ευρωπαίων παραγωγών, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς όσο και σε επίπεδο εξαγωγών, και έτσι την αποφυγή των διαρροών άνθρακα. - οι εισαγωγές πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών στην αγορά άνθρακα με αυτούς που ισχύουν για τους ευρωπαίους παραγωγούς, βάσει του περιεχομένου άνθρακα των εισαγομένων μετάλλων - οι εξαγωγές πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO 2. Οι εισαγωγείς βασικών μετάλλων θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στο τελωνείο το CO 2 που έχει εκπεμφθεί για την παραγωγή των μετάλλων που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά και να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους Ευρωπαίου παραγωγούς σύμφωνα με την αρχή του ΠΟΕ περί μη διακρίσεων μεταξύ παρόμοιων PE v /13 PR\ doc

11 προϊόντων. Επομένως, δεν πρόκειται κατά κανένα τρόπο για μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ούτε για συγκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς εμπορίου. Η περίμετρος της συνοριακής προσαρμογής είναι πανομοιότυπη με εκείνη που ισχύει για τα υφιστάμενα δικαιώματα εκπομπών του ΣΕΔΕ. Η συνοριακή προσαρμογή, ένα προσωρινό και ευέλικτο μέτρο Παρομοίως, εάν μια χώρα θεσπίσει δικαιώματα εκπομπών CO 2 για τους παραγωγούς της βασικών μετάλλων συγκρίσιμα με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα εκπομπών, η συνοριακή προσαρμογή καθίσταται ευέλικτη συναρτήσει των επιδόσεων άνθρακα των προϊόντων που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών. Η σύνδεση των αγορών δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα που θα έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο θα επιτρέψει να καταργηθεί κάθε συνοριακή προσαρμογή. Ισότιμοι κανόνες ίσον δίκαιος ανταγωνισμός. Αποφυγή κάθε διαρροής άνθρακα μέσω της συνεκτίμησης ολόκληρου του κλάδου Έτσι, ένας παραγωγός αλουμινίου που κατασκευάζει την αλουμίνα του (το ενδιάμεσο προϊόν μεταξύ του μεταλλεύματος βωξίτη και του αλουμινίου) στην Ευρώπη υπόκειται στους περιορισμούς του συστήματος ETS, κάτι που δεν ισχύει για έναν παραγωγό αλουμινίου που εισάγει την αλουμίνα του από το εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει για όλα τα ενδιάμεσα προϊόντα μεταξύ των μεταλλευμάτων και των μετάλλων, όπως είναι ο σιδηρουργικός οπτάνθρακας, κλάδος στον οποίο η μετεγκατάσταση της παραγωγής (με τις συνεπακόλουθες εισαγωγές) αποτελεί σαφώς διαρροή άνθρακα. Κατά συνέπεια, η μέτρηση του περιεχομένου βασικού μετάλλου σε άνθρακα πρέπει να εξετάζεται υπό την οπτική γωνία ολόκληρου του κλάδου και όχι υπό την οπτική γωνία της αυστηρά ευρωπαϊκής χωροθέτησης της τελικής παραγωγής του. Περιεχόμενο άνθρακα για κάθε προϊόν που υπόκειται σε δικαιώματα εκπομπών Για να μπορέσει να λειτουργήσει δίκαια η συνοριακή προσαρμογή, είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε το περιεχόμενο άνθρακα κάθε προϊόντος. Ωστόσο, αυτό ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη και μπορεί να ισχύσει και παντού υπό δύο προϋποθέσεις: να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των ανταλλασσόμενων προϊόντων (κάτι που ήδη συμβαίνει στις βιομηχανίες βασικών μετάλλων, προκειμένου τα προϊόντα να έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα) και να οριστεί μια μέθοδος εναρμονισμένη σε διεθνή κλίμακα για τον καθορισμό του περιεχομένου άνθρακα των ανταλλασσόμενων προϊόντων. Κατά συνέπεια, θα ήταν αναγκαία η δημιουργία ενός διεθνούς/πολυμερούς οργανισμού ή η εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού από έναν υφιστάμενο οργανισμό. Αντιστάθμιση των έμμεσων εκπομπών: ανισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών Οι πολυεθνικές εταιρείες αλουμινίου έχουν αναπτύξει ισχυρή βιομηχανία στα κράτη του PR\ doc 11/13 PE v02-00

12 Κόλπου, που βασίζεται στις χαμηλές τιμές ενέργειας. Στο πλεονέκτημα της φτηνής ενέργειας προστίθεται, σε αυτές τις χώρες που είναι πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η απουσία επιβαρύνσεων που συνδέεται με τις εκπομπές CO 2 και τη συμμετοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τον ανισότιμο χαρακτήρα του ανταγωνισμού, που οφείλεται στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της μετακύλισης του κόστους των δικαιωμάτων CO2 που πληρώνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, και κατά συνέπεια ενέκρινε την αντιστάθμιση του εν λόγω κόστους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (ανακοίνωση SWD (2012). Έτσι, για παράδειγμα, η Ισπανία διαθέτει 5 εκατ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών ( ) για αντιστάθμιση, ενώ κατά το ίδιο διάστημα η Γερμανία αφιερώνει 756 εκατ. ευρώ. Κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για επενδύσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών Η συνοριακή προσαρμογή καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου, με την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασικών μετάλλων που συνδέει τη μείωση των εκπομπών CO2 με τις επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, των οποίων η οικονομική απόδοση εξασφαλίζεται με στόχο τη μείωση των εκπομπών και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Λογιστική και οικονομική διαφάνεια Αυτή τη στιγμή, εάν τα δωρεάν δικαιώματα CO 2 που έχουν διατεθεί στις επιχειρήσεις αποτελούν αντικείμενο δημοσιοποίησης ανά θέση παραγωγής, από τη στιγμή που διατεθούν δεν αποτελούν αντικείμενο καμίας πληροφόρησης ως προς τη χρήση τους εκ μέρους των επιχειρήσεων που τα κατέχουν. Παρομοίως, τα έσοδα που αντλούνται από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών τα οποία θα έπρεπε τουλάχιστον εν μέρει να αφιερωθούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν αποτελούν αντικείμενο ιχνηλασιμότητας εκ μέρους των ευρωπαϊκών κρατών. Διαφάνεια σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη βιομηχανία βασικών μετάλλων Πρώτη απαίτηση: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία βασικών μετάλλων πρέπει να είναι υποδειγματική σε θέματα περιβάλλοντος μέσω της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών της τόσο στους εργαζομένους όσο και στους κατοίκους των γειτονικών περιοχών. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές πρέπει να είναι οι θεματοφύλακες τούτου, λόγω του ότι η αγορά αδυνατεί να συμβιβάσει τη διατήρηση ανταγνωιστικής βιομηχανικής οικονομίας και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Η διαφάνεια αυτή πρέπει να αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές, τις ενέργειες συμμόρφωσης, τις επενδύσεις προόδου και τον αντίκτυπό τους στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πληθυσμών του περίγυρου. Το ζήτημα των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας PE v /13 PR\ doc

13 Η βιομηχανία βασικών μετάλλων είναι βιομηχανία εντάσεως ενεργείας, τούτο δε από πολλές απόψεις. Με τη χρήση του άνθρακα ως ορυκτής πρώτης ύλης συστατικού της παραγωγής χαλύβων με άνθρακα Λόγω της δομής του κόστους παραγωγής που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας το συνολικό κόστος (με διακυμάνσεις ανά χώρα και με απουσία προβλεψιμότητας) στις περιπτώσεις της ηλεκτρόλυσης ψευδαργύρου ή αλουμινίου. Η αδυναμία υπογραφής μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας σε τιμή που αποτελεί αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ προμηθευτή και χρήστη της ηλεκτρικής ενέργειας θα έθετε τις ευρωπαϊκές ενεργοβόρες βιομηχανίες σε πολύ επισφαλή θέση απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό. Επιπλέον, πρέπει να διερωτηθούμε σχετικά με τον δημόσιο και επιδοτούμενο χαρακτήρα ορισμένων διεθνών ανταγωνισμών που εξάγουν βασικά μέταλλα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα σ' ένα οικονομικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από την απουσία ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν νοθεύεται στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού. Ευρωπαϊκή εμπορική άμυνα για τα βασικά μέταλλα: έμφαση στην πρόληψη παρά στην καθυστερημένη θεραπεία Τη στιγμή που οι αναδυόμενες οικονομίες αναπτύσσουν τις βιομηχανίες βασικών μετάλλων τους, τα οποία αποτελούν τα μέταλλα της οικονομικής τους απογείωσης, έχουν καταστεί μείζονες ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά χαλύβων όπως και στο σύνολο των βασικών μετάλλων, όπως επίσης και στις σπάνιες γαίες όπου επωφελούνται από το συγκριτικό πλεονέκτημα της πρόσβασης στις πρώτες ύλες στο οποίο ορισμένες φορές προστίθεται η δημόσια ενίσχυση και η αναζήτηση εμπορικών διεξόδων μέσω ντάμπινγκ (το οποίο ορίζεται ως πώληση σε τιμή κάτω του κόστους). Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η ΕΕ να εξοπλιστεί με μια ευέλικτη πολιτική εμπορικής άμυνας που να δίνει δυνατότητες αντίδρασης και να είναι προσαρμοσμένη σε αυτές τις νέες παγκόσμιες βιομηχανικές πραγματικότητας, όπου ο αριθμός λήψης αποφάσεων πρέπει να επιταχυνθεί απέναντι στον δυνητικό πολλαπλασιασμό της ροής υλικών, προϊόντων, όπως και πληροφοριών και υπηρεσιών. PR\ doc 13/13 PE v02-00

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0011(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0011(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 20.10.2014 2014/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. «Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή & Ελληνική Αγορά Ενέργειας από τη σκοπιά της Βιομηχανίας» Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. 11 Νοεμβρίου 2014 Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τάσεις στην πολιτική ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 10.2.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του Κανονισμού των βουλευτών: Philippe Juvin,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2012/2040(INI) 4.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (51/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Εθνοσυνέλευσης της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) 15 Μαρτίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2079(INI) 6.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση εφαρμογής 2013: "Ανάπτυξη και εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 20 final 2014/0011 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 29.4.2015 2015/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (2015/0000(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2067(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 23.2.2011 2011/2012(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2162(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 10.12.2014 2014/2162(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/2059(INI) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

11950/16 ΘΛ/ακι 1 DG G 3 C

11950/16 ΘΛ/ακι 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11950/16 IND 185 COMPET 464 COMER 95 ENER 307 EMPL 326 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.5.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Ισπανίας

Διαβάστε περισσότερα

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία ρ. Κ. Συµεωνίδης σηµεία κλειδιά Οικουµενικότητα του προβλήµατος Ενιαία και διεθνοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0302(COD) 21.6.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2153(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2153(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.11.2013 2013/2153(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2158(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2158(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 3.11.2014 2014/2158(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2014/2158(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 SWD(2014) 18 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.11.2009 2009/XXXX(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση που αφορά την Ετήσια Δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο 2020-2030 Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 10/02/2015 Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2009(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2009(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 15.3.2017 2017/2009(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (2017/2009(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 SWD(2015) 136 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2298(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2012/2298(INI) 1.3.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0349(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0349(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0349(NLE) 24.2.2017 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 20.12.2011 2011/0000(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ενεργό συνεργασία µε τους εταίρους πέρα από τα σύνορά µας στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα»

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» «Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Κων/νος Κουκλέλης, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΒΙΚΕΝ Εισαγωγικά (1) Βιομηχανία και Ενεργειακός Σχεδιασμός Διεθνώς, η ύπαρξη βιομηχανικής βάσης αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2014 SWD(2014) 295 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για τις μεθόδους υπολογισμού και τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής Στο αύριο της Ελλάδας: μια καυτή Αθήνα 10-1515 περισσότερες ημέρες καύσωνα 20 περισσότερες νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20 ο C 10% αύξηση των ακραίων 10% αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων Πλαίσιο παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα