ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ηράκλειο: Αρ. Πρωτ.:804 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής Ταχ. Δ/νση : Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς (Περιοχή Τ.Ε.Ι.) Τ.Κ Πληροφορίες : Σερπετσιδάκη Χριστίνα Τηλέφωνο : Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 136/ (ΦΕΚ 229/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 3. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/ (ΦΕΚ 93/Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 4. Την αριθμ. 4/ Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας». 5. Το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις: α) Του Ν.2362/ (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 104. β) Του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει σήμερα καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως αυτό ισχύει. γ) Των άρθρων 6, 9 και 17 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 1

2 δ) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 907/0052/ για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 878/Β/ ). ε) Της αριθμ. 701/0052/ Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 907/052/ κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικό Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 803/Β/ ). στ) Της αριθμ. 4941/ Κ.Υ.Α. με θέμα: «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς Πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος » και ειδικότερα του Άρθρου 13 Μεταβατικές Διατάξεις (ΦΕΚ 2538/Β/ ). ζ) Του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/ ) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παραγράφου 8 του άρθρου 67. η) Του άρθρου 68 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/ ) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 7. Την αριθμ. 505/305875/8404/ (ΦΕΚ 1488/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας «Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου», όπως ισχύει κάθε φορά. 8. Την αριθμ /7798/ Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 505/2002 για τα καθεστώτα ενισχύσεων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης », όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Την αριθμ /10244/ ΚΥΑ των κ.κ. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, «Καθορισμός Οργάνων, δικαιολογητικών, διαδικασιών και τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων των γεωργικών προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ., κατά παρέκκλιση του Δημοσίου Λογιστικού». 10. Την αριθμ. 685/5335/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της /8404/505 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας για τα «καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /16773/561 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 11. Τον οδηγό εφαρμογής της δράσης 4Α «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (2ος κύκλος)». 2

3 12. Την ΣΑΕΠ 002/3, έργο 2006ΕΠ με τίτλο «Ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων (Β Κύκλος)». 13. Την αριθμ. 4758/ Απόφαση Έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία ο Βαβουρανάκης Χάρης του Χαράλαμπου εντάχθηκε στη δράση 4Α «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (2ος κύκλος), όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με την αριθμ. πρωτ. 3285/ σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης. 14. Το από πρακτικό επιτόπιου ελέγχου στο έργο και το αριθμ. 106/ πρακτικό της επιτροπής παραλαβής επενδυτικών σχεδίων για το μέτρο 5.5 του ΠΕΠ Κρήτης Την αριθμ. 2308/ η Απόφαση καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης Επένδυσης, του έργου Ενθάρρυνση των Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Β κύκλος) για το δικαιούχο Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου. 16. Την αριθμ. 1551/ η Απόφαση καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης Επένδυσης, του έργου Ενθάρρυνση των Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Β κύκλος) για το δικαιούχο Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου. 17. Την αριθμ. 596/ η Απόφαση καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης Επένδυσης, του έργου Ενθάρρυνση των Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Β κύκλος) για το δικαιούχο Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου. 18. Την αριθμ. 414/ Απόφαση συγκρότησης κλιμακίων για τον Έλεγχο της Τήρησης των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των τελικών αποδεκτών του Μέτρου 5.5 του ΠΕΠ Κρήτης (ΑΔΑ: 4ΑΜΓΟΡ1Θ-ΞΡΩ). 19. Την από , εγκεκριμένη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Έκθεση Ελέγχου με αριθμ. πρωτ.: 749/ που διενεργήθηκε στο έργο: «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης , Άξονας 5, στο Μέτρο 5, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται οι στόχοι και οι δεσμεύσεις του προγράμματος από πλευράς του δικαιούχου Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου και προτάθηκε η ανάκτηση του συνολικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης ευρώ ( ) ,76 ως αχρεωστήτως καταβληθείσας. 20. Την αριθμ. 761/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Παραγγελία Επίδοσης Εκθέσεων Ελέγχου και Πράξεων Καταλογισμού» (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Θ-Φ32). 21. Το αριθμ. 787/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Κρήτης με το οποίο κοινοποιήθηκε η αριθμ.πρωτ. 749/ Έκθεση Ελέγχου στον Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου. 22. Το από αποδεικτικό επίδοσης της Έκθεσης Ελέγχου. 23. Το με αριθμ. πρωτ.844/ έγγραφο υποβολής αντιρρήσεων του κ. Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου κατά της έκθεσης ελέγχου. 24. Την αριθμ. 871/ Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου Αντιρρήσεων» (ΑΔΑ: ΒΛΛΞΟΡ1Θ-1ΩΚ). 25. Το με αριθμ. πρωτ. 924/ συμπληρωματικό υπόμνημα που κατατέθηκε από τον κ. Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου σε συνέχεια των αντιρρήσεων που υπέβαλλε με το αριθμ. πρωτ.844/ έγγραφό του. 26. Το με αριθμ. πρωτ. 932/ Πόρισμα Ελέγχου αναφορικά με τις αντιρρήσεις που υπέβαλε ο κ.βαβουρανάκης Χάρης του Χαράλαμπου της Ομάδας Ελέγχου Αντιρρήσεων. 27. Την αριθ.πρωτ.13/ Απόφαση Εξέτασης Αντιρρήσεων και Οριστικοποίησης Πορίσματος Ελέγχου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 3

4 Διοίκησης Κρήτης, για τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην επένδυση «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ», εντός οικισμού ΚΑΣΤΡΙ, Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του φορέα «ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ», στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης , με την οποία απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις του εν λόγω επενδυτή επί της σχετικής αριθμ.πρωτ. 749/ Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου. 28. Τη με αριθμ. πρωτ. 21/ Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ1Θ- Δ0Ε), με την οποία κλήθηκε ο επενδυτής Βαβουρανάκης Χάρης του Χαράλαμπου να επιστρέψει το ποσό των ευρώ ( ) ,76 που του είχε καταβληθεί αχρεωστήτως ως δημόσια επιχορήγηση, σε Ορθή Επανάληψη με ημ/νια και με ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ1Θ-ΡΨΦ, ως προς την ορθή προθεσμία προσφυγής κατά της Απόφασης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 29. Το αριθμ.πρωτ. 270/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων προς τη Δ.Ο.Υ Α Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένος χρηματικός κατάλογος βεβαίωσης χρέους του Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου, με βάση την σε αριθ. 21/ απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Κ. 30. Το με αριθμ /2014 έγγραφο της Α Δ.Ο.Υ Ηρακλείου προς τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, με το οποίο πιστοποιήθηκε η βεβαίωση ποσού ,76 ευρώ ( ) σε βάρος του Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου με την καταχώρισή της στα οικεία βιβλία βεβαιώσεων της Δ.Ο.Υ. 31. Τη με αριθμ. πρωτ. 911/ αίτηση του Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για επανεξέταση των υποβληθεισών αντιρρήσεών του. 32. Το με αριθμ. πρωτ. 327/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, με το οποίο απορρίφθηκε το ως άνω αίτημα του επενδυτή για επανεξέταση των ήδη αξιολογημένων στοιχείων που είχαν προσκομιστεί στην Υπηρεσία και με το οποίο τονίστηκε η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξέταση ενστάσεων, εφέσεων κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων διαχείρισης ποσών που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα. 33. Την με αριθμ. Ν48/2014 και με ημ/νια δημοσίευσης απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία απορρίφθηκε η με α.κ.β. 14/ αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου κατά της σε ορθή επανάληψη με ημ/νια αριθμ. πρωτ. 21/ Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 34. Την από νέα αίτηση του Βαβουρανάκη Χάρη του Χαράλαμπου, με αριθμ. πρωτ. Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων 77/ , με την οποία αιτήθηκε εκ νέου την επαναξιολόγηση και επανεκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσής του και την ανάκληση των αριθ.πρωτ. 13/ και 21/ αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (σε ορθή επανάληψη με ημ/νία ). 35. Την αριθμ. πρωτ. 77/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:6ΞΖΥΟΡ1Θ-Ω71), με θέμα: «Εξέταση της από αίτησης του Βαβουρανάκη Χάρη για την επανεξέταση των με αριθ. πρωτ. 13/ και 21/ αποφάσεων του Γ.Γ.Α.Δ.Κ», σύμφωνα με την οποία: i) έγιναν μερικώς αποδεκτές οι αντιρρήσεις του επενδυτή κατά της αριθμ.πρωτ. 749/ Έκθεσης Ελέγχου, και του επιβλήθηκε ποσό 2.910,19 ευρώ( ) ως αναλογική επιστροφή του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης, εξαιτίας της παράλειψής του για δημιουργία μίας (1) θέσης εργασίας όπως αυτή προβλεπόταν στο επενδυτικό σχέδιο, και ii) ανακλήθηκαν η αριθμ.πρωτ. 13/08-4

5 Απόφαση Εξέτασης Αντιρρήσεων και Οριστικοποίησης Πορίσματος Ελέγχου και η σε ορθή επανάληψη με ημ/νια αριθμ. πρωτ. 21/ Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 36. Το αριθμ. πρωτ. 121/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ η αριθμ.πρωτ. 77/ Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. 37. Το αριθμ. πρωτ. 8765/ έγγραφο της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνεται η Υπηρεσία ότι, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της αριθμ. πρωτ. 77/ απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Κ., λόγω έλλειψης συγκεκριμένων δικαιολογητικών (απόφαση υπηρεσίας καθώς και ατομικό φύλλο έκπτωσης εις τριπλούν) που επιβάλλουν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ. 38. Το με αριθμ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ200/15/14404/ έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (αριθμ. πρωτ. Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων 774/ ), με το οποίο μας διαβιβάστηκε συνημμένη η ΓΕΔΔ Φ200/14003/ Έκθεση Ελέγχου αναφορικά με τη νομιμότητα της αριθμ. πρωτ. 77/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάκλησης Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης σε βάρος επενδυτή, και στην οποία Έκθεση ενσωματώνεται και η από Έκθεση Τακτικού Ελέγχου, που διενήργησε κατ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ Φ.200/15/5364/ ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγραμμάτος Κρήτης (ΕΥΔ-ΕΠ Κρήτης) ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος απ το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε η επίμαχη επένδυση. 39. Το γεγονός ότι η ανωτέρω ΓΕΔΔ Φ200/14003/ Έκθεση Ελέγχου, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα σε αυτήν, καταλήγει συμπερασματικά: «επειδή από τον παρόντα έλεγχο αλλά και από τον από 22/04/2015 έλεγχο που διενήργησε η ΕΥΔ-ΕΠ Κρήτης, προκύπτει ότι η αριθμ.77/ απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί ανακλήσεως της επιβληθείσας δημοσιονομικής διόρθωσης πάσχει ως προς τη νομιμότητά της σύμφωνα με όσα αναλυτικώς διαλαμβάνονται στις διαπιστώσεις και συμπεράσματα της παρούσης, η εν λόγω απόφαση χρήζει ανακλήσεως προς αποκατάσταση της νομιμότητας σχετικά με την υφιστάμενη νομική κατάσταση, την οποία ανέτρεψε η παράνομη ανακλητική πράξη (ΣΤΕ 312/1994, 3638/1996)», και εξ αυτού προτείνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης να ανακαλέσει την αριθμ. 77/ απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Κ. 40. Το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, στην ανωτέρω Έκθεση Ελέγχου του ΓΕΔΔ, η αριθμ. 77/ απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Κ. α) στερείται της απαιτούμενης πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. β) δεν στηρίζεται σε νέα δεδομένα που να εισκομίστηκαν από τις αιτήσεις του επενδυτή. γ) η ανάκληση δεν έγινε για λόγους νομιμότητας, αλλά λόγω επανεκτίμησης των ίδιων πραγματικών περιστατικών που είχαν ήδη αξιολογηθεί, χωρίς ταυτόχρονα να προκύπτει εμφιλοχωρήσασα πλάνη περί τα πράγματα στην εκτίμηση της Υπηρεσίας. δ) συντάχθηκε κατά απαγορευόμενη απευθείας ιεραρχική υποκατάσταση των υφισταμένων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από την προϊσταμένη αρχή, ενώ συνακόλουθα ε) δεν τηρήθηκε κατά τη σύνταξη της ανακλητικής απόφασης ο νόμιμος τύπος που απαιτείται από την ιεραρχική δομή και τον ιεραρχικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, καθόσον έλαβε χώρα κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 25 του Υπαλληλικού Κώδικα, περί απαίτησης προσυπογραφής του σχεδίου εγγράφου από όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες προ της έκδοσης του εγγράφου από τον ιεραρχικώς προϊστάμενο. Συνεπεία των ως άνω υπό δ και ε παραβάσεων είναι το γεγονός ότι αντιρρήσεις 5

6 των υπηρεσιακών παραγόντων, δεν αποτυπώνονται στο σχέδιο της απόφασης, αλλά σε σχέδιο ξεχωριστού εγγράφου που προσυπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και προσαρτήθηκε στο σχέδιο της υπό κρίση ανακλητικής απόφασης στ)δεδομένου του αριθμού (αντιρρήσεις- δυο αιτήσεις επανεξέτασης) των υποβληθεισών αιτήσεων επανεξέτασης της υπόθεσης του επενδυτή και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε μετά την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, θεωρείται ότι καταχρηστικά αυτές υπεβλήθησαν και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία. 41. Την αρχή της νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ελεύθερα η ανάκληση των παράνομων ή πλημμελών ατομικών διοικητικών πράξεων, ανεξάρτητα από το εάν από τις πράξεις αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώματα των διοικούμενων, εφόσον η ανάκληση γίνεται μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοσή τους (ΣτΕ 598/1987,380/1988, 2904/2008). 42. Το γεγονός ότι, ως εύλογος χρόνος εντός του οποίου μπορεί να ενεργηθεί η ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης είναι κατ αρχήν ο γενικώς οριζόμενος με το άρθρο μόνο του Α.Ν 261/1968 (Α 12), ήτοι πενταετία από την έκδοση της πράξης, ο οποίος (εύλογος χρόνος) συντρέχει εν προκειμένω. 43. Το γεγονός ότι, ανάκληση ανακλητικής πράξης επιτρέπεται στις περιπτώσεις που η ανακαλούμενη πράξη υπήρξε παράνομη (ΣτΕ 116, 3507/1979 κτλ). Η ανάκληση μάλιστα αυτή, συνεπάγεται την αναβίωση της αρχικής διοικητικής πράξης, που είχε παρανόμως ανακληθεί και είναι επιτρεπτή, διότι δεν επιχειρείται εξυπαρχής νέα ρύθμιση για το μέλλον, αλλά επιδιώκεται αποκατάσταση της νομικής κατάστασης που υπήρχε πριν από την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης. 44. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ), όπως ισχύει, που ορίζουν ότι: «Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης είναι εκείνο που την εξέδωσε ή είναι αρμόδιο για την έκδοσή της.» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, Ανακαλούμε εξυπαρχής και στο σύνολό της την αριθμ.πρωτ. 77/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Εξέταση της από αίτησης του Βαβουρανάκη Χάρη για την επανεξέταση των με αριθ. πρωτ. 13/ και 21/ αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:6ΞΖΥΟΡ1Θ-Ω71), και κατά συνέπεια Επανατίθενται σε ισχύ η αριθμ.πρωτ.13/ Απόφαση Εξέτασης Αντιρρήσεων και Οριστικοποίησης Πορίσματος Ελέγχου καθώς και η σε ορθή επανάληψη από (ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ1Θ-ΡΨΦ) αριθ.πρωτ. 21/ Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Αναστάσιος Ιωάννου Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες προς ενέργεια - Βαβουρανάκης Χάρης του Χαράλαμπου Κατοικία: Σμπώκου 65, T.K , Ηράκλειο Εργασία: Βιάννου 1, Τ.Κ , Ηράκλειο (ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ) - Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου Θεοτοκοπούλου 1 & Κορωναίου, T.K , Ηράκλειο - Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής Ναυάρχου Νικοδήμου 11 και Βουλής, T.K , Αθήνα - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Νίκης 5-7, T.K , Αθήνα Αποδέκτες προς κοινοποίηση - Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Κ. Δ. Μποφώρ 7, T.K , Ηράκλειο Κρήτης - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α « » Μονάδα Ελέγχου Γ Λ. Αθηνών 58, 10441, Αθήνα - Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) Πανεπιστημίου 57, T.K , Αθήνα - Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Επενδύσεων ΕΣΠΑ Ναυάρχου Νικοδήμου 11 και Βουλής, T.K , Αθήνα - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. Σίνα 2-4, T.K , Αθήνα - Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Λ. Κηφισίας 1-3, T.K , Αθήνα - Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. Αρχάνες, T.K , Ηράκλειο Κρήτης Εσωτερική Διανομή - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. - Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Κ. - Τμήμα Β, φάκελος επενδυτή. 7