ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Διεύθ: Μεσογείων 14-18, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Πούλου Τηλ: Fax: Αθήνα, Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1809 ΘΕΜΑ: Οριζόντια τροποποίηση των αποφάσεων χρηματοδότησης-υπαγωγής έργων που είναι ενταγμένα στη πράξη «Συνεργασία Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» και χρηματοδοτούνται {ανάλογα με τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου} από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» ή/και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Μακεδονίας Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας», Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, Α 98), β. του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α 20/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», γ. του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α 21/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», δ. του Π.Δ. 27/2015 (ΦΕΚ Α 31/ ) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών», ε. της Απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 483/ ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη»,

2 στ. της υπ αριθμ /Γ2 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 295/ ) για το διορισμό του Θωμά Μαλούτα ως Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ζ. της υπ αριθμ /Α1 κοινής απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ Β 1132/ ) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ». 2. Το N. 4310/ (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α/ ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3777/2009 (ΦΕΚ 127 Α/ ) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1540/Β/ ) των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. ΕΥΣΕΔ- ΕΤΑΚ 809/ ΚΥΑ «Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της ΕΤΑΚ σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.-ΕΤΑΚ) και τροποποίηση της υπ αριθ / ΚΥΑ» (ΦΕΚ Β 1479/ ) και ισχύει. 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία)-εε L 214/3 της και τις τροποποιήσεις αυτού. 6. Τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 7. Την με αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 8. Την υπ αριθ. 5338/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ). 9. Την υπ αριθμ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 10. Την με αρ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 11. Την με αρ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 12. Την με αρ C(2007)5439/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 13. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, όπως ισχύει. 14. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ1749 ΥΑ «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 15. Τον Οδηγό Διαχείρισης Συστήματος και ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ (Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ ), όπως ισχύει. 16. Την υπ αριθμ. 9293/1943/Φ.0020/ κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ , στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και

3 της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 17. Την υπ αριθμ. 3201/957/0020/ «Αντικατάσταση της υπ αρ. 9293/1943/Φ.0020/ κοινής Υπουργικής Απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ , στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 2188/ ). 18. Την με αριθμ. 6356/1415/0020 Α10/2012 (ΦΕΚ 3319 Β / ) ΚΥΑ «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 3201/957/0020 κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ (ΦΕΚ Β 1458/ )». 19. Τη συλλογική απόφαση έργου με κωδικό 2012ΣΕ της ΣΑΕ 013/ Την με Α.Π. 5051/ Προκήρυξη της πράξης «Συνεργασία Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς» και τον συνημμένο σε αυτήν Οδηγό Εφαρμογής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 21. Τις με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 30/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΔ9-2ΗΛ), 2002/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-Χ2Α), 1608/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΑ9-3Ο4), 1314/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΝ9-ΚΧ1), 149/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ9-3ΓΦ), 1552/ (ΑΔΑ: ΒΕΖ39-5ΝΕ), 1244/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΤ9-ΠΗΙ), 1420/ (Ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: ΒΕΖΡ9-09Μ), 2263/ (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΞΒΦ), 494/ (ΑΔΑ: ΒΕΤ99-Ο20), 2003/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-7ΞΣ), 2382/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-ΜΒΓ), 2516/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ39-6ΕΚ), 2000/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΑΧΒ), 2379/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-ΛΡΥ), 440/ (ΑΔΑ: ΒΕΤΟ9-21Γ), 1996/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-3ΛΑ), 2139/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Φ9-ΟΒΡ), 735/ (ΑΔΑ: ΒΕ269-Χ1Α), 1115/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΜ9-8Ρ4), 1285/ (ΑΔΑ: ΒΕΝ29-ΩΨ9), 740/ (ΑΔΑ: ΒΕ269-53Π), 1122/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΜ9-9ΧΕ), 734/ (ΑΔΑ: ΒΕ269-96Ν), 1188/ (ΑΔΑ: ΒΕ5Ω9-Χ95), 77/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΝ9-8ΘΔ), 1252/ (ΑΔΑ: ΒΕΝ39- ΒΙΦ), 1988/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Σ9-0Ω1), 1356/ (ΑΔΑ: ΒΕΧΟ9-ΥΕ6), 1374/ (ΑΔΑ: ΒΕΧΒ9-ΧΟ0), 2547/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Φ57), 990/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΥ9-6ΟΧ), 1445/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΛ9-Ζ7Ρ), 2268/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ9- ΧΓΝ), 912/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ9-ΥΑ3), 1145/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΖ9-Ω6Ξ), 1123/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΜ9-7ΓΠ), 3127/ (ΑΔΑ: ΒΙ6Τ9-Χ17), 1417/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΡ9-Ι23), 2526/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΑ9-3Θ4), 2975/ (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ9- Θ3Κ), 2261/ (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΥΤΣ), 2157/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Θ9-ΓΣ8), 2264/ (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΜΒΥ), 441/ (ΑΔΑ: ΒΕΤΟ9-6Θ2), 1634/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ9-ΑΨΩ), 2297/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ9-Ξ2Τ), 2144/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι9-5ΗΧ), 2532/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ59-ΚΙ6), 2412/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΞ9-ΑΒΔ), 464/ (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ9-Θ5Λ), 2142/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι9-13Ο), 1999/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΧΩΡ), 1549/ (ΑΔΑ: ΒΕΖ39-ΙΡΥ), 1997/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-73Μ), 1334/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΧ9-ΒΟΨ, 2416/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΞ9-ΦΑ4), 2570/ (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ9-6ΨΓ), 1430/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΕ9-Π3Ο), 1998/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-Ξ3Ε), 915/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ9-1Τ3), 2409/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΞ9- ΦΛΙ), 2616/ (ΑΔΑ: ΒΛ149-ΔΥ6), 2530/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ59-ΜΑΟ), 2001/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-9ΙΔ), 1254/ (ΑΔΑ: ΒΕΝ39-Υ5Ξ), 2260/ (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΒΜΥ), 2146/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι9-ΞΥΝ), 1339/ (ΑΔΑ: ΒΕΝ89-3ΦΩ), 74/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΝ9-3ΙΒ), 24/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΔ9-Π26), 1333/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΧ9-Μ7Ρ), 2584/ (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ9-Ρ4Π), 517/ (ΑΔΑ: ΒΕΔ09- ΦΘ7), 2632/ (ΑΔΑ: ΒΛ1Β9-ΞΤ1), 2343/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ69-ΨΟΞ), 1253/ (ΑΔΑ: ΒΕΝ39-ΙΣΛ), 2500/ (ΑΔΑ: Β4559-3ΚΡ), 2212/

4 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΟΛ2), 1995/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΘΚΠ), 463/ (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ9-0ΧΔ), 27/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΔ9-Ρ6Ο), 2143/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι9-Σ34), 1126/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΜ9-8ΑΔ), 1307/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-ΖΜΗ), 3126/ (ΑΔΑ: ΒΙ6Τ9-ΗΒΡ), 28/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΔ9-ΔΟΦ), 80/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΝ9-Θ0Κ), 2145/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι9-62Π), 462/ (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ9- ΖΞΛ), 1125/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΜ9-ΕΧΚ), 2653/ (ΑΔΑ: ΒΛ179-0ΒΡ), 1340/ (ΑΔΑ: ΒΕΝ89-0ΑΟ), 2413/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΞ9-ΖΟΚ), 2429/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ19-ΒΥΒ), 1293/ (ΑΔΑ: ΒΕΝ59-7ΤΟ), 2140/ (ΑΔΑ: ΒΛ9Φ9-Κ67), 2531/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ59-ΗΧ9), 2414/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΞ9-9ΘΔ), 2525/ (Ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: ΒΛ149- ΞΘΙ), 2417/ (ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΚΗΘ), 1412/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΡ9-Π9Ρ), 29/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΔ9-857), 493/ (ΑΔΑ: ΒΕΤ99-Γ25), 516/ (ΑΔΑ: ΒΕΔ09-Θ1Ι), 1554/ (ΑΔΑ: ΒΕΖ39-ΓΓ5), 2468/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ9-ΕΦΣ), 2296/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ9-ΑΧΟ), 2430/ (ΑΔΑ: ΒΛΛ19-ΩΗΒ), 2651/ (ΑΔΑ: ΒΛ179-ΟΦ4), 148/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ9-ΧΘ6), 992/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΥ9-2ΧΡ), 2339/ (Ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-65Λ), 736/ (ΑΔΑ: ΒΕ269-ΕΒΜ), 2262/ (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΕΒΓ), 938/ (ΑΔΑ: ΒΕΑΙ9-ΑΟΚ) και 1360/ (ΑΔΑ: ΒΕΧ49-ΛΙΕ) αποφάσεις χρηματοδότησηςυπαγωγής έργων στην πράξη «Συνεργασία Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς». 22. Την με Α.Π. ΓΓΕΤ /Ι2/ (ΑΔΑ: 7ΝΤΙ465ΦΘ3-ΠΞΘ) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 5051/ απόφασης προκήρυξης της πράξης «Συνεργασία Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς» σύμφωνα με την οποία η διάρκεια των έργων, δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της Τις με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1493/ , 980/ , 1443/ , 842/ , 1567/ , 1444/ , 1542/ , 1601/ , 1608/ , 1492/ , 1604/ , 1214/ , 1566/ , 1338/ , 1457/ , 1340/ , 1299/ , 1654/ , 1578/ , 1512/ , 875/ , 1622/ , 762/ , 1350/ , 1565/ , 1447/ , 950/ , 1585/ , 1583/ , 952/ , 1622/ , 1122/ , 1587/ , 974/ , 1453/ , 970/ , 1007/ , 1304/ , 1414/ , 976/ , 1002/ , 740/ , 1385/ , 951/ , 1222/ , 1586/ , 965/ , 1593/ , 1595/ , 947/ , 1573/ , 1555/ , 1579/ , 963/ , 1309/ , 1626/ , 1606/ , 1401/ , 1170/ , 1569/ , 1623/ , 1688/ , 1455/ , 996/ , 1551/ , 969/ , 1505/ , 1602/ , 1396/ , 1361/ , 1484/ , 1248/ , 1502/ , 978/ , 1212/ , 1591/ , 1616/ , 1380/ , 1661/ , 900/ , 1411/ , 1596/ , 737/ , 1664/ , 1417/ , 1499/ , 1558/ , 1750/ , 919/ , 1514/ , 1250/ , 1330/ , 1582/ , 687/ , 906/ , 946/ , 1181/ , 1589/ , 992/ , 1570/ , 1362/ , 1537/ , 1558/ , 1750/ , 1221/ , 1539/ , 884/ , 1550/ , 1048/ , 706/ , 1496/ , 1571/ , 866/ , 1665/ , 738/ , 1433/ , 1572/ , 1376/ , 1735/ , 1021/ , 1403/ , 1432/ , 1374/ , 1288/ , 1612/ , 1689/ , 1341/ , 1482/ , 1534/ , 1659/ , 1723/ , 1494/ , 1329/ , 1375/ , 716/ , 1667/ , 1568/ , 1620/ , 913/ , 1467/ , 957/ , 1594/ , 1418/ , 920/ και 1456/ επιστολές του συντονιστών των έργων με αιτήματα που αφορούν σε παράταση της χρονικής διάρκειας των έργων και τα συνοδευτικά έγγραφα των επιστολών αυτών.

5 24. Το από Υπηρεσιακό σημείωμα της Μονάδας Β της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ προς τη Μονάδα Α της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στο οποίο απαριθμούνται προς παράταση 102 έργα ενταγμένα στην πράξη «Συνεργασία Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς». Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις χρηματοδότησης-υπαγωγής των έργων με τους αντίστοιχους κωδικούς, που είναι ενταγμένα στην πράξη «Συνεργασία Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» Κωδικός Έργου Α.Π. Απόφασης Χρηματοδότησης ΑΔΑ 11ΣΥΝ_1_31 30/ ΒΕΦΔ9-2ΗΛ 11ΣΥΝ_1_ / ΒΛΩ39-Χ2Α 11ΣΥΝ_1_ / ΒΕΖΑ9-3Ο4 11ΣΥΝ_1_ / ΒΕΝΝ9-ΚΧ1 11ΣΥΝ_1_ / ΒΕΙΩ9-3ΓΦ 11ΣΥΝ_1_ / ΒΕΖ39-5ΝΕ 11ΣΥΝ_1_ / ΒΕΝΤ9-ΠΗΙ 11ΣΥΝ_1_ / (Ορθή επανάληψη) ΒΕΖΡ9-09Μ 11ΣΥΝ_1_ / ΒΛΕΖ9-ΞΒΦ 11ΣΥΝ_2_63 494/ ΒΕΤ99-Ο20 11ΣΥΝ_2_ / ΒΛΩ39-7ΞΣ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΛΛΡ9-ΜΒΓ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΛΛ39-6ΕΚ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΛΩ39-ΑΧΒ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΛΛΡ9-ΛΡΥ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΕΤΟ9-21Γ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΛΩ39-3ΛΑ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΛ9Φ9-ΟΒΡ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΕ269-Χ1Α 11ΣΥΝ_2_ / ΒΕΑΜ9-8Ρ4 11ΣΥΝ_2_ / ΒΕΝ29-ΩΨ9 11ΣΥΝ_2_ / ΒΕ269-53Π 11ΣΥΝ_2_ / ΒΕΑΜ9-9ΧΕ 11ΣΥΝ_2_ / ΒΕ269-96Ν 11ΣΥΝ_3_ / ΒΕ5Ω9-Χ95 11ΣΥΝ_3_480 77/ ΒΕΦΝ9-8ΘΔ 11ΣΥΝ_3_ / ΒΛΛΠ9-ΑΧΟ 11ΣΥΝ_3_ / ΒΕΝ39-ΒΙΦ 11ΣΥΝ_3_ / ΒΛ9Σ9-0Ω1 11ΣΥΝ_3_ / ΒΕΧΟ9-ΥΕ6 11ΣΥΝ_3_ / ΒΕΧΒ9-ΧΟ0 11ΣΥΝ_3_ / ΒΛΛ59-Φ57 11ΣΥΝ_3_ / ΒΕΑΥ9-6ΟΧ 11ΣΥΝ_3_ / ΒΕΖΛ9-Ζ7Ρ 11ΣΥΝ_3_ / ΒΛΛΠ9-ΧΓΝ 11ΣΥΝ_4_ / ΒΕΑΦ9-ΥΑ3 11ΣΥΝ_4_ / ΒΕΑΖ9-Ω6Ξ 11ΣΥΝ_4_ / ΒΕΑΜ9-7ΓΠ 11ΣΥΝ_4_ / ΒΙ6Τ9-Χ17 11ΣΥΝ_5_ / ΒΕΖΡ9-Ι23 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛΛΑ9-3Θ4

6 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛΓΨ9-Θ3Κ 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛΕΖ9-ΥΤΣ 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛ9Θ9-ΓΣ8 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛΕΖ9-ΜΒΥ 11ΣΥΝ_5_ / ΒΕΤΟ9-6Θ2 11ΣΥΝ_5_ / ΒΕΖΖ9-ΑΨΩ 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛΛΠ9-Ξ2Τ 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛ9Ι9-5ΗΧ 11ΣΥΝ_5_ / ΒΛΛ59-ΚΙ6 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛΛΞ9-ΑΒΔ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΕΤΩ9-Θ5Λ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛ9Ι9-13Ο 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛΩ39-ΧΩΡ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΕΖ39-ΙΡΥ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛΩ39-73Μ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΕΝΧ9-ΒΟΨ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛΛΞ9-ΦΑ4 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛΛ19-ΩΗΒ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛΞΧ9-6ΨΓ 11ΣΥΝ_6_ / ΒΕΖΕ9-Π3Ο 11ΣΥΝ_6_ / ΒΛΩ39-Ξ3Ε 11ΣΥΝ_7_ / ΒΕΑΦ9-1Τ3 11ΣΥΝ_7_ / ΒΛΛΞ9-ΦΛΙ 11ΣΥΝ_7_ / ΒΛ149-ΔΥ6 11ΣΥΝ_7_ / ΒΛΛ59-ΜΑΟ 11ΣΥΝ_7_ / ΒΛΩ39-9ΙΔ 11ΣΥΝ_7_ / ΒΕΝ39-Υ5Ξ 11ΣΥΝ_7_ / ΒΛΕΖ9-ΒΜΥ 11ΣΥΝ_7_ / ΒΛ9Ι9-ΞΥΝ 11ΣΥΝ_7_ / ΒΕΝ89-3ΦΩ 11ΣΥΝ_8_206 74/ ΒΕΦΝ9-3ΙΒ 11ΣΥΝ_8_584 24/ ΒΕΦΔ9-Π26 11ΣΥΝ_8_ / ΒΕΝΧ9-Μ7Ρ 11ΣΥΝ_8_ / ΒΛΞΧ9-Ρ4Π 11ΣΥΝ_8_ / ΒΕΔ09-ΦΘ7 11ΣΥΝ_8_ / ΒΛ1Β9-ΞΤ1 11ΣΥΝ_8_ / ΒΛΛ69-ΨΟΞ 11ΣΥΝ_8_ / ΒΕΝ39-ΙΣΛ 11ΣΥΝ_8_ / Β4559-3ΚΡ 11ΣΥΝ_8_ / ΒΛ9Α9-ΟΛ2 11ΣΥΝ_8_ / ΒΛΩ39-ΘΚΠ 11ΣΥΝ_8_ / ΒΕΤΩ9-0ΧΔ 11ΣΥΝ_8_ / ΒΛ179-ΟΦ4 11ΣΥΝ_9_184 27/ ΒΕΦΔ9-Ρ6Ο 11ΣΥΝ_9_ / ΒΛ9Ι9-Σ34 11ΣΥΝ_9_ / ΒΕΑΜ9-8ΑΔ 11ΣΥΝ_9_ / ΒΕΙΩ9-ΧΘ6 11ΣΥΝ_9_ / ΒΕΝΜ9-ΖΜΗ 11ΣΥΝ_9_ / ΒΙ6Τ9-ΗΒΡ 11ΣΥΝ_9_ / ΒΕΦΔ9-ΔΟΦ 11ΣΥΝ_9_ / ΒΕΦΝ9-Θ0Κ 11ΣΥΝ_9_ / ΒΛ9Ι9-62Π 11ΣΥΝ_10_19 462/ ΒΕΤΩ9-ΖΞΛ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΑΜ9-ΕΧΚ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΑΥ9-2ΧΡ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛ179-0ΒΡ

7 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΝ89-0ΑΟ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛΛΞ9-ΖΟΚ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛΛ19-ΒΥΒ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΝ59-7ΤΟ 11ΣΥΝ_10_ / (Ορθή επανάληψη) ΒΛ1Υ9-65Λ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛ9Φ9-Κ67 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛΛ59-ΗΧ9 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛΛΞ9-9ΘΔ 11ΣΥΝ_10_ / (Ορθή επανάληψη) ΒΛ149-ΞΘΙ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛ1Γ9-ΚΗΘ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΖΡ9-Π9Ρ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕ269-ΕΒΜ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΦΔ ΣΥΝ_10_ / ΒΛΕΖ9-ΕΒΓ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΑΙ9-ΑΟΚ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΤ99-Γ25 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΧ49-ΛΙΕ 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΔ09-Θ1Ι 11ΣΥΝ_10_ / ΒΕΖ39-ΓΓ5 11ΣΥΝ_10_ / ΒΛΛΙ9-ΕΦΣ και χρηματοδοτούνται {ανάλογα με το συγκεκριμένο έργο} από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» ή/ και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Μακεδονίας Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας», Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου», ως ακολούθως: Η διάρκεια υλοποίησης των έργων παρατείνεται έως και 4 μήνες. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης των έργων ορίζεται η

8 Β. Τα λοιπά στοιχεία των ανωτέρω αποφάσεων χρηματοδότησης-υπαγωγής των έργων με τους προαναφερθέντες κωδικούς έργου, που είναι ενταγμένα στη πράξη «Συνεργασία Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» παραμένουν όπως έχουν. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θωμάς Μαλούτας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (3) 2. ΓΓΕΤ - Ειδικός Λογαριασμός 3. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπ. Παιδείας 5. Σ.Τ.Υ.