Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις"

Transcript

1 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 221 Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις Βασίλειος Κώστογλου Τµήµα Πληροφορικής TΕΙ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Παπαρρίζος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών, οι οποίες παρέχονται από την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στον τοµέα των ΤΠΕ. Η ανάλυση των τµηµάτων ΤΠΕ περιλαµβάνει θέµατα όπως η οµαδοποίησή τους σε κατηγορίες και επιµέρους κατευθύνσεις, καθώς και η µελέτη της διαχρονικής τους εξέλιξης και γεωγραφικής διασποράς. Επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις που βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και αφορούν στους εκτιµώµενους προσεχείς αριθµούς των τµηµάτων ΤΠΕ, των εισακτέων φοιτητών και των πτυχιούχων που θα στελεχώσουν την αγορά εργασίας του κλάδου. Στην τελευταία ενότητα διατυπώνονται συνολικά συµπεράσµατα και εκτιµήσεις για το προσεχές µέλλον και τις διαγραφόµενες προοπτικές. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, ανώτατη εκπαίδευση, στατιστικές προβλέψεις. Εισαγωγή Ένα από τα πιο σηµαντικά σύγχρονα φαινόµενα της οικονοµικής και κοινωνικής δράσης τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατοµικό επίπεδο είναι χωρίς αµφιβολία η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η µέχρι σήµερα εµπειρία από την εξέλιξη των ΤΠΕ έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση σε αυτές έχει τόσο µεγάλη σηµασία όσο και οι ίδιες οι τεχνολογίες (Αναστασιάδης, 2000). Το γεγονός αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τις σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση του Πανεπιστηµιακού (Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία) και του τεχνολογικού (Τ.Ε.Ι.) τοµέα, διότι κύριος στόχος τους είναι η παραγωγή εξειδικευµένων επιστηµόνων. Κατά συνέπεια η διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή αντανακλά σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη και τις προοπτικές ολόκληρης της αγοράς εργασίας του τοµέα των ΤΠΕ. υστυχώς στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί ελάχιστες µελέτες που ασχολούνται µε τον τοµέα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Οι δηµοσιευµένες σχετικές έρευνες είτε αναφέρονται στην παρουσίαση της κατάστασης στην εκπαίδευση των ΤΠΕ έως και το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών έχοντας ως κεντρικό στόχο την εκπόνηση προσοντολογίου-καθηκοντολογίου των επαγγελµατιών του δηµόσιου τοµέα (ΕΠΥ, 1996), είτε ασχολούνται µε τη διερεύνηση των κύκλων σπουδών και ειδικοτήτων στη βασική εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση (Κώστογλου, 2002). Η διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ που πραγµατεύεται αυτή η εργασία διαρθρώνεται σε δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος από αυτούς σχετίζεται µε την ανάλυση των τµηµάτων ΤΠΕ, καλύπτοντας ζητήµατα όπως η οµαδοποίησή τους σε κατηγορίες και κατευθύνσεις, η διαχρονική εξέλιξη και η γεωγραφική τους διασπορά. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται σε στατιστικές προβλέψεις για τους προβλεπόµενους αριθµούς των τµηµάτων ΤΠΕ και του ανθρώπινου δυναµικού που αποτελεί το δυνητικό προϊόν της παρεχόµενης εκπαίδευσης, δηλαδή των εισακτέων φοιτητών και των πτυχιούχων. Τέλος, διατυπώνονται συνολικά συµπεράσµατα και εκτιµήσεις.

2 222 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Ανάλυση των τµηµάτων ΤΠΕ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων από την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών (ΠΠΣ), τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τις ΤΠΕ. Στην ανάλυση συµπεριλαµβάνονται εκείνα τα ΠΠΣ, τα οποία ασχολούνται µε τις ΤΠΕ είτε αµιγώς, είτε σε άµεση συσχέτιση προς κάποιο άλλο συγγενές επιστηµονικό πεδίο. Η κύρια παραδοχή επιλογής είναι ότι η ονοµασία ενός τµήµατος αποτελεί τεκµήριο του επιστηµονικού προσανατολισµού των παρεχόµενων κύκλων σπουδών. Με το σκεπτικό αυτό έχουν ενταχθεί στη µελέτη όλα τα τµήµατα του Πανεπιστηµιακού και του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης,, των οποίων ο τίτλος περιλαµβάνει έναν από τους όρους «Πληροφορική», «Υπολογιστές», «Αυτοµατισµός» ή κάποιο παράγωγό τους είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασµό µε άλλους όρους. Ένα δεύτερο κύριο κριτήριο επιλογής των ΠΠΣ αποτέλεσαν τα προγράµµατα σπουδών και τα περιγράµµατα των προσφερόµενων µαθηµάτων. Για τη συλλογή των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: α) Επικοινωνία µε όλα τα τµήµατα ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. για τη συλλογή του διαθέσιµου έντυπου υλικού (βλ. βιβλιογραφία: 7 έντυποι οδηγοί σπουδών ΠΠΣ). β) Εξέταση όλων των σχετικών διαθέσιµων δικτυακών τόπων (βλ. βιβλιογραφία: 18 δικτυακοί τόποι τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.). γ) Επικοινωνία µε τις διοικήσεις και τις γραµµατείες των τµηµάτων για τη συλλογή επιπλέον σχετικών πληροφοριών. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος τα προσφερόµενα ΠΠΣ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ είναι συνολικά 33 (19 Πανεπιστηµιακά τµήµατα και 14 τµήµατα των Τ.Ε.Ι.). Ο πίνακας 1 περιλαµβάνει όλα τα λειτουργούντα ΠΠΣ στις ΤΠΕ, κατανεµηµένα ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Κατηγορίες και κατευθύνσεις Για την πληρέστερη ανάλυση και ενδελεχή σύγκριση των ΠΠΣ θεωρείται απαραίτητη η οµαδοποίηση των τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. σε επιµέρους κατηγορίες, ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο εξειδικεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους. Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν υπόψη οι ονοµασίες των τµηµάτων και τα προγράµµατα σπουδών. Τα τµήµατα ΤΠΕ διακρίνονται αρχικά σε τρεις βασικές κατηγορίες: «Πληροφορικής», «Μηχανικών Η/Υ» και «Αυτοµατισµού». Σε δεύτερο επίπεδο διαίρεσης, τα τµήµατα ΤΠΕ υποδιαιρούνται σε οκτώ επιµέρους κατευθύνσεις: 1. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο σχήµα 1 παριστάνεται διαγραµµατικά η αναλυτική κατηγοριοποίηση των τµηµάτων ΤΠΕ, µε βάση την οποία πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση και σύγκρισή τους.

3 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 223 Από την οµαδοποίηση των τµηµάτων ΤΠΕ προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους (21 τµήµατα, ήτοι ποσοστό 63,6%) σχετίζεται άµεσα µε την επιστήµη της Πληροφορικής. Υπάρχουν επίσης εννέα τµήµατα (ποσοστό 27,3%) Μηχανικών Η/Υ καθώς και τρία τµήµατα (ποσοστό 9,1%) Αυτοµατισµού, τα οποία λειτουργούν µόνο στα Τ.Ε.Ι. Πίνακας 1: Προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (19) 4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 21 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. (14) 23 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 24 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 26 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 28 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 31 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 33 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

4 224 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ (33) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (21) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (9) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (2) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (10) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΜΥ (6) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (1) (2) (2) (0) (1) (2) (6) (4) (1) (2) (0) (5) (1) (0) Σχήµα 1: ιαγραµµατική παράσταση κατηγοριοποίησης τµηµάτων ΤΠΕ ιαχρονική εξέλιξη Η µελέτη του ιστορικού της ίδρυσης και της εξέλιξης του πλήθους των τµηµάτων ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο επειδή αντανακλά τη ραγδαία ανάπτυξη της Πληροφορικής και των συγγενών της τεχνολογιών, όσο και επειδή συσχετίζεται άµεσα µε το βαθµό κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την ανά τριετία διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των λειτουργούντων τµηµάτων ΤΠΕ από την ίδρυση του αρχαιότερου έως σήµερα. Πίνακας 2: Πλήθος ιδρυθέντων και λειτουργούντων τµηµάτων ανά τριετία ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΝΕΟΪ ΡΥΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙ- ΣΤΗΜΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ έως το Τα ιστορικά δεδοµένα ίδρυσης και εξέλιξης των τµηµάτων ΤΠΕ οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Σταθερά σηµαντική αύξηση του πλήθους των τµηµάτων ΤΠΕ, µε την ίδρυση τουλάχιστον τριών νέων τµηµάτων σε κάθε τριετία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. ύο αξιοσηµείωτες εκρήξεις κατά τις τριετίες και , κατά τη διάρκεια των οποίων ιδρύονται επτά και οκτώ τµήµατα αντίστοιχα (µε θεαµατικά ποσοστά συνολικής αύξησης της τάξης του 58% και 36% αντίστοιχα).

5 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 225 Η πρώτη διαπίστωση αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της πολιτείας και του εκπαιδευτικού συστήµατος για ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ. Η ερµηνεία της δεύτερης διαπίστωσης είναι προφανής: οι δύο τριετίες της αλµατώδους αύξησης συµπίπτουν χρονικά µε την περίοδο υλοποίησης των δύο πρώτων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Α Κ.Π.Σ. : και Β Κ.Π.Σ.: ), παρουσιάζοντας µάλιστα ενός έτους εύλογη υστέρηση. Γεωγραφική διασπορά Η διερεύνηση της γεωγραφικής διασποράς των τµηµάτων ΤΠΕ πραγµατοποιήθηκε µε τη διαίρεση της Ελλάδας σε εννέα γεωγραφικές περιοχές, σύµφωνα µε την ισχύουσα διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες και µε την προϋπόθεση λειτουργίας τουλάχιστον ενός τµήµατος ΤΠΕ σε κάθε µία από αυτές. Το σχήµα 2 παριστάνει των κατανοµή των τµηµάτων σε εννέα γεωγραφικές περιοχές (στη Στερεά Ελλάδα δε συµπεριλαµβάνεται, για ευνόητους λόγους, η περιοχή της Αττικής) ΠΑΝΕΠ/ΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚΕ. & ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑ- ΛΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ- ΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΑ Τ.Ε.Ι ΣΥΝΟΛΟ Ι ΡΥΜΑΤΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟ- ΠΟΝΝΗ- ΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α Σχήµα 2: Γεωγραφική διασπορά τµηµάτων ΤΠΕ Με την προφανή εξαίρεση της Αττικής, είναι φανερή η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού πανεπιστηµιακών τµηµάτων στην Πελοπόννησο, η οποία προέρχεται από τον ανέκαθεν σηµαντικό αριθµό τµηµάτων ΤΠΕ στην Πάτρα, αλλά και από την ίδρυση δύο νέων στο νεοσύστατο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Όσον αφορά στα τµήµατα των Τ.Ε.Ι., ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκέντρωση που παρατηρείται στη Στερεά Ελλάδα µε τα τρία νεοϊδρυθέντα τµήµατα σε Λαµία, Μεσολόγγι και Χαλκίδα. Σε πανελλαδικό επίπεδο διαπιστώνεται η πολιτική αποκέντρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης που υιοθετείται κατά την τελευταία δεκαετία από την πολιτεία. Η πλειοψηφία των τµηµάτων ΤΠΕ εδρεύει σήµερα στην επαρχία (το 58% του συνολικού τους αριθµού, το 52% των πανεπιστηµιακών τµηµάτων και το 65% των τµηµάτων των

6 226 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τ.Ε.Ι.), ενώ στην περιοχή της πρωτεύουσας το 27% των τµηµάτων και στη Θεσσαλονίκη το 15%. Τα αντίστοιχα ποσοστά συγκέντρωσης επί του συνόλου ήταν το 1996 µόλις 35% για την επαρχία, 38% για την Αττική και 27% για τη Θεσσαλονίκη (ΕΠΥ, 1996). Στατιστικές προβλέψεις Η συλλογή επαρκών ιστορικών δεδοµένων που σχετίζονται µε την ίδρυση, τη λειτουργία και το ανθρώπινο δυναµικό των τµηµάτων ΤΠΕ επιτρέπει τη διεξαγωγή στατιστικών προβλέψεων για τη διερεύνηση της µελλοντικής κατάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης του κλάδου. Οι προβλέψεις επιχειρούνται για την επόµενη εξαετία ( ) και αναφέρονται στο πλήθος των τµηµάτων ΤΠΕ και στους αριθµούς εισακτέων φοιτητών και πτυχιούχων. Για την υλοποίηση των επιχειρούµενων προβλέψεων εφαρµόζονται δύο στατιστικές µέθοδοι: α) Με την προσθήκη γραµµών τάσεων και υπολογισµό κυλιόµενων µέσων Η στατιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται ονοµάζεται ανάλυση παλινδρόµησης. Με αυτήν επεκτείνεται µία γραµµή τάσης σε ένα γράφηµα µετά το τέλος των πραγµατικών δεδοµένων, ώστε να γίνει πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών. Με τη χρήση του κυλιόµενου µέσου όρου (moving average) εξοµαλύνονται σταδιακά τυχόν διακυµάνσεις των δεδοµένων και υπολογίζονται οι υπάρχουσες τάσεις µε µεγαλύτερη ακρίβεια (Walkenbach. 2000). β) Με χρήση της συνάρτησης Forecast του MS-Excel Με τη συνάρτηση αυτή προβλέπονται µελλοντικές τιµές, µε βάση ήδη υπάρχουσες τιµές. Οι νέες τιµές υπολογίζονται χρησιµοποιώντας γραµµική παλινδρόµηση ελαχίστων τετραγώνων (least squares linear regression) µίας σειράς γνωστών δεδοµένων ή πινάκων. Η πρόβλεψη γίνεται αρχικά για µία επόµενη τιµή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούµενα δεδοµένα (Anderson et al, 1996). Πλήθος τµηµάτων ΤΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ Γραµµή Τάσης ΣΥΝΟΛΟΥ Γραµµή Τάσης Γραµµή Τάσης έως το ΠΑΝΕΠ/ΜΙΑ Τ.Ε.Ι ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑ Σχήµα 3: ιαχρονική εξέλιξη και προβλέψεις αριθµού τµηµάτων ΤΠΕ

7 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 227 Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η ανά τριετία διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των λειτουργούντων τµηµάτων ΤΠΕ και δίδονται οι στατιστικές προβλέψεις για τις δύο επόµενες τριετίες. Οι προβλέψεις πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση της συνάρτησης Forecast, ενώ στο διάγραµµα έχουν προστεθεί τρεις γραµµές τάσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των στατιστικών προβλέψεων αναµένεται µέση αύξηση µεγαλύτερη του 10% του αριθµού των τµηµάτων ΤΠΕ για κάθε µία από τις επόµενες δύο τριετίες (37 τµήµατα έως το 2006 και 42 το 2009). Όσον αφορά στη µελλοντική εικόνα της κατανοµής και της γεωγραφικής διασποράς των τµηµάτων ΤΠΕ, οι στατιστικές προβλέψεις οδηγούν στις ακόλουθες εκτιµήσεις: Οι αναµενόµενοι αριθµοί των τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. θα είναι 24 και 18 τµήµατα αντίστοιχα, προβλέπεται δηλαδή η διατήρηση της σηµερινής τους αναλογίας (57% του συνόλου είναι τµήµατα ). Η υπεροχή των τµηµάτων ΤΠΕ που εδρεύουν στην επαρχία αναµένεται να διατηρηθεί σε αρκετό βαθµό. Προβλέπεται ωστόσο µικρή µείωση - περίπου κατά 10% - του ποσοστού των επαρχιακών τµηµάτων ΤΠΕ (55% επί του συνόλου το 2009 έναντι 61% σήµερα). Προβλέπεται η ίδρυση τεσσάρων νέων τµηµάτων ΤΠΕ στην επαρχία, τριών στο λεκανοπέδιο της Αττικής και δύο τµηµάτων στη Θεσσαλονίκη. Η µεγάλη πλειοψηφία των τµηµάτων ΤΠΕ των Τ.Ε.Ι. θα εξακολουθήσει να εδρεύει στην επαρχία. Αναµένεται µάλιστα µικρή ποσοστιαία αύξηση. Αντίθετα προβλέπεται µείωση των επαρχιακών τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων, τα οποία δε θα αποτελούν την πλειοψηφία µετά από µία εξαετία (52% σήµερα έναντι 46% το 2009). Αριθµοί εισακτέων Οι εισακτέοι φοιτητές και φοιτήτριες αποτελούν µία από τις πιο σηµαντικές µεταβλητές της διερεύνησης του ανθρώπινου δυναµικού των τµηµάτων ΤΠΕ, επειδή αντανακλούν στην αγορά εργασίας του κλάδου. Προκειµένου να επιχειρηθούν προβλέψεις για τους µελλοντικούς αριθµούς των εισακτέων µελετήθηκε εκτενώς η διαχρονική εξέλιξη των ετήσιων αριθµών τους. Πίνακας 3: ιαχρονική εξέλιξη ετήσιων αριθµών εισακτέων των τµηµάτων ΤΠΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - - 2,6 6,1 0,8 4,5 18,3 13,2 21,5 14,8 15 6,5 ΑΥΞΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ,3 3,4 3,6 6 41, ,9 7,2 7,6 -,04 (%) ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - - 4,2 5,2 1,7 5 26,3 53,2 36,5 10,3 10,7 2,6

8 228 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα σχετικά ετήσια στοιχεία αφορούν στην τελευταία δωδεκαετία ( ) και συλλέχθηκαν από ένα σύνολο έγκυρων δικτυακών τόπων (Έδρα Εκπαίδευσης, 2003, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 2003 και εφηµερίδα «Τα Νέα», 2003). Ο πίνακας 3 περιλαµβάνει τα αθροιστικά ετήσια δεδοµένα και τα αντίστοιχα βασικά στατιστικά µεγέθη. Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ετήσιων αριθµών εισακτέων οδηγεί σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, οι οποίες αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό την πορεία της ανώτατης εκπαίδευσης στον τοµέα των ΤΠΕ. Η τεράστια αύξηση των αριθµών των εισακτέων αποδεικνύει τη σαφή πρόθεση της πολιτείας για τροφοδότηση της αγοράς εργασίας µε νέο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι πλέον χαρακτηριστικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη µελέτη της εξέλιξης των αριθµών εισακτέων στα τµήµατα ΤΠΕ είναι οι ακόλουθες: Ο αριθµός των εισακτέων αυξάνεται αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 15,6%. Παρατηρείται έκρηξη του αριθµού των εισακτέων κατά την τριετία µε µέση ετήσια αύξηση που υπερβαίνει το 38%. Ο ετήσιος αριθµός των εισακτέων υπερδιπλασιάσθηκε - αύξηση 162% - κατά την πενταετία , προσεγγίζοντας τους 6500 πρωτοετείς φοιτητές ΤΠΕ. Από το έτος 1999 και µετά, οι εισακτέοι στα τµήµατα ΤΠΕ των Τ.Ε.Ι. είναι περισσότεροι από αυτούς που εισάγονται στα τµήµατα των Πανεπιστηµίων, ενώ έως τότε συνέβαινε σταθερά το αντίθετο. Ωστόσο, ο πιο πρόσφατος ετήσιος ρυθµός αύξησης των εισακτέων στα πανεπιστηµιακά τµήµατα (τριετία ) είναι µεγαλύτερος µε µέση ετήσια αύξηση 12,1%, έναντι 4,9% σε αυτά των Τ.Ε.Ι. Ο µέσος αριθµός εισακτέων ανά τµήµα ΤΠΕ των Τ.Ε.Ι. είναι πολύ µεγαλύτερος (κατά 54%) από τον αντίστοιχο αριθµό των πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Οι στατιστικές προβλέψεις των µελλοντικών ετήσιων αριθµών εισακτέων επιχειρούνται τόσο για το σύνολό τους, όσο και ανά τµήµα για την τετραετία Υλοποιήθηκαν µε χρήση της συνάρτησης Forecast του λογιστικού φύλλου MS-Excel, η οποία χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό των νέων τιµών τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης ελαχίστων τετραγώνων. Ο πίνακας 4 περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των προβλέψεων ανά τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η διαχρονική εξέλιξη και οι στατιστικές προβλέψεις των µέσων τιµών των ετήσιων αριθµών εισακτέων ανά τµήµα ΤΠΕ για την επόµενη τετραετία παριστάνονται διαγραµµατικά στο σχήµα 4. Πίνακας 4: Στατιστικές προβλέψεις ετήσιων αριθµών εισακτέων (έτη ) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

9 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 229 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΑ & Τ.Ε.Ι. Γραµµή τάσης για Γραµµή τάσης για - Γραµµή τάσης για iii ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τ.Ε.Ι ΠΑΝΕΠ/ΜΙΑ & Τ.Ε.Ι ΕΤΗ Σχήµα 4: ιαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις µέσων τιµών αριθµών εισακτέων. Οι σηµαντικότερες εκτιµήσεις που προκύπτουν από τις στατιστικές προβλέψεις των συνολικών και µέσων ετήσιων αριθµών εισακτέων είναι οι ακόλουθες: Προβλέπεται συνεχής αύξηση του συνολικού αριθµού εισακτέων κατά την τετραετία µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης µεγαλύτερο του 7%. Αναµένεται η εισαγωγή τουλάχιστον 8500 νέων φοιτητών στα τµήµατα ΤΠΕ της ανώτατης εκπαίδευσης κατά το έτος Ο προβλεπόµενοι εισακτέοι στα τµήµατα ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων θα είναι περίπου 3676 το 2007 µε ετήσιο ρυθµό αύξησης σχεδόν 5,8%. Οι εισακτέοι στα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. προβλέπεται να είναι αρκετά περισσότεροι (περίπου 4846 το 2007) µε ετήσιο ρυθµό αύξησης που θα υπερβαίνει το 8%. Για το έτος 2007 προβλέπεται η µέση ετήσια εισαγωγή περίπου 200 νέων φοιτητών ανά τµήµα ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και περισσότερων των 320 ανά τµήµα Τ.Ε.Ι. Φοιτητές και πτυχιούχοι Ο ακριβής υπολογισµός του συνολικού αριθµού τόσο των εγγεγραµµένων φοιτητών στα 33 λειτουργούντα τµήµατα ΤΠΕ, όσο και των πτυχιούχων τους είναι δυσχερής λόγω σχεδόν παντελούς έλλειψης σχετικών δεδοµένων (µόλις τρία από τα τµήµατα διαθέτουν επίσηµα σχετικά στοιχεία). Ως εκ τούτου επιχειρείται ο κατά προσέγγιση προσδιορισµός των δύο παραπάνω µεγεθών. Η µεθοδολογία που εισάγεται για τον υπολογισµό των εγγεγραµµένων φοιτητών λαµβάνει υπόψη τους ακριβείς αριθµούς εισακτέων κατά τη χρονική περίοδο καθώς και τη διάρκεια σπουδών σε όλα τα ΠΠΣ. Κύρια παραδοχή αποτελεί το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών καθυστερεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του πέραν των τυπικών εξαµήνων και παραµένει εγγεγραµµένο στο τµήµα, στο οποίο φοιτά, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Ως µέσο επιπλέον διάστηµα φοίτησης θεωρείται το 50% της τυπικής διάρκειας σπουδών. Έτσι, για τα ΠΠΣ µε 8 ή 10 εξάµηνα σπουδών θεωρείται ότι ο κάθε φοιτητής παραµένει εγγεγραµµένος κατά µέσο όρο επί έξι (8/2 * 1,5) ή επτάµισυ (10/2 * 1,5) έτη αντίστοιχα. Για την ολοκλήρωση των σχετικών υπολογισµών αρχικά εξάγονται οι µέσες τιµές των ετήσιων αριθµών

10 230 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» εισακτέων όλων των ετών για κάθε τµήµα ΤΠΕ. Οι τιµές αυτές πολλαπλασιάζονται µε το συντελεστή 6 ή 7,5 ανάλογα µε τη διάρκεια σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος. Ο υπολογισµός του αριθµού των αποφοίτων είναι επίσης δυσχερής λόγω καθολικής έλλειψης δεδοµένων. Ο ετήσιος αριθµός αποφοίτων θεωρείται κατά προσέγγιση ίσος µε τον αντίστοιχο αριθµό εισακτέων µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Η παραδοχή αυτή, τουλάχιστον σε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. Η απώλεια δυνητικών πτυχιούχων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εξισορροπείται από το γεγονός ότι ο πραγµατικός αριθµός εισακτέων είναι αρκετά µεγαλύτερος από αυτούς που εισάγονται µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανάλυση των ιστορικών δεδοµένων που αφορούν στους αριθµούς εγγεγραµµένων φοιτητών και πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης στον τοµέα των ΤΠΕ οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Ο τρέχων αριθµός (έτος 2003) των εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα ΠΠΣ του τοµέα των ΤΠΕ είναι περίπου 25000, µε ισοµερή κατανοµή στους δύο τύπους εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ο µέσος αριθµός εγγεγραµµένων ανά τµήµα ΤΠΕ είναι 780 φοιτητές (περίπου 900 ανά τµήµα Τ.Ε.Ι. και 700 ανά τµήµα ). Κατά τη διάρκεια του 2002 αποφοίτησαν από τα τµήµατα ΤΠΕ περίπου 6000 φοιτητές και φοιτήτριες, ο δε µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των πτυχιούχων προβλέπεται να υπερβεί το 7% και θα προσεγγίσει τους 8500 κατά το έτος Ο συνολικός αριθµός των πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ από την ίδρυση του πρώτου τµήµατος έως και το έτος 2002 ανήλθε σε περίπου. Προβλέπεται ότι έως το τέλος του έτους 2007 ο αριθµός τους θα προσεγγίσει τους πτυχιούχους (από έως µε απόκλιση της τάξης του +/ 10%). Συµπεράσµατα και εκτιµήσεις Στην εργασία αυτή παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα της διερεύνησης της εξέλιξης και της παρούσας κατάστασης των προπτυχιακών σπουδών της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης στον τοµέα των ΤΠΕ. Όσον αφορά στις µεταβλητές που συσχετίζονται µε το βαθµό ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι βασισµένες σε ποσοτικά ιστορικά δεδοµένα στατιστικές προβλέψεις που επιχειρήθηκαν, επιτρέπουν τη διατύπωση αξιόπιστων εκτιµήσεων για το προσεχές µέλλον. Τα ακόλουθα συγκεντρωτικά συµπεράσµατα ανακεφαλαιώνουν τη συνολική ανάλυση: Ο αριθµός των τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. αυξάνεται αδιάλειπτα και σε µεγάλο βαθµό καθ όλη τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας ( ). Ο ρυθµός αύξησης των τµηµάτων έφθασε στην κορύφωσή του κατά τις τριετίες και , οι οποίες συµπίπτουν µε την περίοδο υλοποίησης του Α και Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντίστοιχα. Καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια αποκέντρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης στον τοµέα των ΤΠΕ, η οποία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των λειτουργούντων τµηµάτων εδρεύει πλέον στην επαρχία. Ο αριθµός εισακτέων στα τµήµατα ΤΠΕ αυξάνεται ραγδαία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δωδεκαετίας µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης µεγαλύτερο του 15%, έχοντας σχεδόν τριπλασιασθεί µέσα στην τριετία και προσεγγίζοντας τους 6500 νεοεισερχόµενους φοιτητές ΤΠΕ µέσα στο Ο σηµερινός συνολικός αριθµός των φοιτούντων στις ΤΠΕ είναι περίπου 25000, µε ισοµερή κατανοµή µεταξύ των τµηµάτων των και των Τ.Ε.Ι.

11 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 231 Ο συνολικός αριθµός των πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ από την ίδρυση του πρώτου τµήµατος έως και το έτος 2002, ανέρχεται σε Οι εκτιµήσεις, οι οποίες µπορούν να διατυπωθούν για την κατάσταση που προβλέπεται να διαµορφωθεί ως τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, είναι οι ακόλουθες: Προβλέπεται η ίδρυση 9 νέων τµηµάτων ΤΠΕ έως το έτος Ο συνολικός τους αριθµός θα φθάσει τα 42 τµήµατα., η πλειοψηφία των οποίων (55%) θα εξακολουθήσει να εδρεύει στην επαρχία. Ο συνολικός αριθµός εισακτέων στις ΤΠΕ θα εξακολουθήσει να αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό µεγαλύτερο του 7% και θα προσεγγίσει τους 8500 το Προβλέπεται ότι από την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων στις ΤΠΕ (1980) έως το 2007, η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση θα έχει παράγει συνολικά περίπου πτυχιούχους αυτού του τοµέα. Οι παραπάνω εκτιµήσεις βασίσθηκαν στη µελέτη όλων των διαθέσιµων ιστορικών δεδοµένων και σε εκτενείς στατιστικές προβλέψεις,. Είναι πάντως σαφές ότι σηµαντικό ρόλο στη µελλοντική εξέλιξη των µεγεθών που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν την ανώτατη εκπαίδευση στις ΤΠΕ θα διαδραµατίσουν τα ακόλουθα: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την πιθανή προκήρυξη και υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Οι προθέσεις της Ελληνικής πολιτείας, µε την πιθανή παράταση του προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΥΠΕΘΟ-ΥΠΕ Α, 2000). Από τα συγκεντρωτικά συµπεράσµατα και τις σχετικές προβλέψεις που διατυπώθηκαν διαπιστώνονται κάποιες πιθανώς αρνητικές τάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναστραφούν έγκαιρα. Οι φαινοµενικά µεγάλοι, τουλάχιστον για τα δεδοµένα της χώρας µας, αριθµοί των εισακτέων φοιτητών και των πτυχιούχων στις ΤΠΕ που προβλέπεται να υποδεχθεί και να αποδώσει αντίστοιχα η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα ζήτηµα, το οποίο αξίζει ιδιαίτερης προσοχής από την πολιτεία. Το ζήτηµα αυτό πρέπει να βρεθεί, µεταξύ άλλων σηµαντικών θεµάτων που αφορούν στον τοµέα των ΤΠΕ, στο κέντρο του σχεδιασµού της µελλοντικής τεχνολογικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Βιβλιογραφία Anderson, T. and Finn, J. (1996). The New Statistical Analysis of Data. Springer. New York. Walkenbach, J. (2000). Η Βίβλος του Ελληνικού Excel Εκδόσεις Γκιούρδα. Αθήνα. Αναστασιάδης, Π. (2000). της Πληροφορίας. Εκδόσεις Λιβάνη ΑΒΕ -«Νέα Σύνορα». Αθήνα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Θετικών Επιστηµών. Τµήµα Πληροφορικής. (2001). Οδηγός Σπουδών Τµήµατος Πληροφορικής Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. (2002). Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Ανασύρθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. (2001). Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Οδηγός Σπουδών. Ξάνθη. Έδρα Εκπαίδευσης. (2003). Ανασύρθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2003 από το ιαδίκτυο:http://www.edra.gr/.

12 232 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ανασύρθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. (2002). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Ανασύρθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: ΕΠΥ. (1996). Εκπόνηση Προσοντολογίου/Καθηκοντολογίου Επαγγελµατιών στις ΤΠΕ του ηµόσιου Τοµέα. Αθήνα. Εφηµερίδα «Τα Νέα». (2003). Ανασύρθηκε στις 19 Μαρτίου 2003 από το ιαδίκτυο: Κώστογλου, Β. (2002). ιερεύνηση των Κύκλων Σπουδών και Ειδικοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Βασική Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Κατάρτιση. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 28, σελ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. (2003). Ανασύρθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2003 από το ιαδίκτυο: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής. Ανασύρθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. (2002). Οδηγός Σπουδών Καρλόβασι, Σάµος. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστηµών. Τµήµα Πληροφορικής. (2001). Οδηγός Σπουδών Ιωάννινα. Πανεπιστήµιο Κρήτης. (2002). Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Ανασύρθηκε στις 2 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: index.htm. Πανεπιστήµιο Πατρών. (2002). Ανασύρθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Πανεπιστήµιο Πειραιώς. (2001). Οδηγός Σπουδών Ακαδηµαϊκό Έτος Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. (2002). Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδηµαϊκού Έτους Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. (2002). Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Ανασύρθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής. Ανασύρθηκε στις 2 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου. (2002). Τµήµα Τηλεπληροφορικής & ιοίκησης. Ανασύρθηκε στις 2 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης. (2002). Τµήµα Αυτοµατισµού. Ανασύρθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Βιοµηχανική Πληροφορική. (2002). Οδηγός Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. (2002). Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών. Ανασύρθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο:

13 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 233 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. (2002). Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ανασύρθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ. Ανασύρθηκε στις 3 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ανασύρθηκε στις 2 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μεσολογγίου. (2002). Τµήµα Πληροφορικής στη ιοίκηση και στην Οικονοµία. Ανασύρθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά. (2002). Τµήµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ανασύρθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών. (2002). Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Ανασύρθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας. (2002). Τµήµα Αυτοµατισµού. Ανασύρθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. (2000). Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. (2002). Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής. Μέτρο: Αναµόρφωση προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κατηγορία πράξης: Ενίσχυση των ΤΠΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Βασίλη Κώστογλου Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επίκουρος καθηγητής του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ), ΑΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ), ΑΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 31.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Τα πρώτα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας KOIN: α) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογίες και ιοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Καρλόβασι, 20 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ. 1. Μία θέση (01) για Α εξάμηνο και μία θέση (01) για Β εξάμηνο για το μάθημα Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ. 1. Μία θέση (01) για Α εξάμηνο και μία θέση (01) για Β εξάμηνο για το μάθημα Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα Τηλ: 210-8827444 http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Εθνικής Αμύνης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δεκατρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Προϊσταµένη : Α. Μπουτσιούκου Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 10/02/2005 sed10bstdtei Ώρα: 10:25:16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136020 69278 16515 8123 20314 9749 18202 9230 18707 9289 16631

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 24/03/2005 sed10bstdtei Ώρα: 11:43:34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139506 70114 16457 8384 20440 10044 17841 8871 18798 8976 17296

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Αξόνων Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95 sed10pin21 Ηµ/νία: 21/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 12009 4569 2442 685 546 96 524 112 527 138 845 339 71 49 61 49 10 0 9496

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 05 55 Τηλ. 0330080-, Fax: 0330083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΤΕΕ Σ Ε Λ Ι Α 1 Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΤΕΕ Σ Ε Λ Ι Α 1 Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΤΕΕ Σ Ε Λ Ι Α 1 Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ===========================================================================================================================================================

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Φοιτητές και φοιτήτριες Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Συγκριτική Απεικόνιση Βάσεων Εισαγωγής 2015 και 2014 μεταξύ των Τμημάτων του Ο.Π.Α. και των αντίστοιχών τους Διαχρονική εξέλιξη Βάσεων Εισαγωγής αντίστοιχων Τμημάτων Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΗ ΚΩΔ. ΕΠΙΤΥ- ΚΕΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 12. Λογιστικής Α. Ιστορικό Με το Νομοθ..Διάταγμα 652/1970 ( ΦΕΚ 180 Α ) ιδρύθηκαν 5 Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπ/σεως (ΚΑΤΕ) μεταξύ των οποίων και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ:Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9. Άρθρα Τ άξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών 08/05/2013 - Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.2013 Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών Πως διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α3) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 1 1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε θέματα Πληροφορικής και να εργαστεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015) " Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015)  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός 1 Απολογισμός και βασικά επιτεύγματα των κυριότερων δράσεων Συλλογικός Κατάλογος Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλίων Ίρις Κυριότερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ»

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» -VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιο. του ΤΕΙ Αθήνας εύχεται στους. κκ Ευρ. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρο. και Α. Λυκουρέντζο για την ανάληψη των

Το Συμβούλιο. του ΤΕΙ Αθήνας εύχεται στους. κκ Ευρ. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρο. και Α. Λυκουρέντζο για την ανάληψη των Γ Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας εύχεται στους κκ Ευρ. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρο και Α. Λυκουρέντζο για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καλή

Διαβάστε περισσότερα

Σταματήστε τα ψέματα για την Πληροφορική στο Λύκειο!

Σταματήστε τα ψέματα για την Πληροφορική στο Λύκειο! Σταματήστε τα ψέματα για την Πληροφορική στο Λύκειο! http://savegreekinformatics.blogspot.gr/2013/09/blog post.html Όλο αυτό το διάστημα γινόμαστε θιασώτες μίας απίστευτης φαρσοκωμωδίας. Οι καθηγητές Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Στοιχεία λήξης)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. (Στοιχεία λήξης) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς 4/ 2/2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006/07 Μαθητές, σχολικές

Διαβάστε περισσότερα