ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 Ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Επιλογή ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3614/07» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 9 ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΑΕ Τοµείς που καλύπτει Στρατηγική του ΕΠΑΕ Στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΑΕ Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΑΕ ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΕΠΑΕ συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς πόρους και από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης Εκτιµώµενη ηµόσια απάνη ΑΡΘΡΟ 4. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος Ενδιάµεσοι Φορείς ιαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΧΟΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ EΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Αντικείµενο του έργου Ενέργειες εκτέλεσης του Έργου ΑΡΘΡΟ 3. ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γεωγραφική Περιοχή εφαρµογής Κατηγοριοποίηση πράξεων ανά θεµατικό αντικε ίµενο προκηρύξεων ενισχύσεων Παραδείγµατα κρατικών ενισχύσεων προς διαχείριση από τον ανάδοχο Εκτίµηση ηµόσιας δαπάνης και προϋπολογι σµού του αντικειµένου ιαχείρισης Εκτίµηση πλήθους υποβληθησοµένων επενδυτικών προτάσεων και επενδυτικών σχεδίων προς διαχείριση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ-ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Προκαταβολές Ενδιάµεσες καταβολές Αποπληρωµή ΑΡΘΡΟ 4. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΦ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦ Γενικές Υποχρεώσεις Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ενισχύσεων ΥΠΑΝ (ΟΠΣΕ-ΥΠΑΝ) Προχρηµατοδότηση Προγράµµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο ιαγωνισµού Προϋπολογισµός Έργου Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

3 1.4. Νοµικό πλαίσιο διαγωνισµού Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης ΑΡΘΡΟ 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΩΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιολογητικά Συµµετοχής Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε την υποβολή των ικαιολογητικών Συµµετοχής - Κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ελάχιστη Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα ικαιολογητικά απόδειξης Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας Ελάχιστη Τεχνική Ικανότητα ικαιολογητικά απόδειξης Τεχνικής Ικανότητας Υπεργολάβοι Λοιποί όροι σχετικά µε την τεκµηρίωση της χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής ικανότητας Εγγυήσεις ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος Υποβολής Προσφορών οµή - Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς Λοιποί όροι σχετικά µε τον υποβολή των προσφορών Περιεχόµενα Φακέλων Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τόπος χρόνος αποσφράγισης ιαδικασία Αποσφράγισης-ελέγχου φακέλου δικαιολογητικών / ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής Αποσφράγιση Αξι ολόγηση ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αξιολόγηση -κατάταξη προσφορών επιλογή αναδόχου Λοιποί όροι σχετικά µε την διαδικασία Αποσφράγισης Αξιολόγησης των Προσφορών ΑΡΘΡΟ 9. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 10. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Εισαγωγή Με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το Υπουργείο Ανάπτυξης - Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα-» (ΕΠΑΕ) (ΕΥ ΕΠΑΕ, ή Αναθέτουσα Αρχή ή/ και Εργοδότης) προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου του Έργου «Επιλογή ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3614/07». Λαµβάνονται επίσης υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2438/96, του Π 98/96, του Π 327/95, της µε αριθ /96 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και της µε αριθ.11165/2000 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η συµφερότερη προσφορά. Το Τεύχος Προκήρυξης αποτελείται από την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του Αναδόχου και τα παραρτήµατα της. 2. Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΥ /ΕΠΑΕ) «Επιλογή ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3614/07» ΕΥ /ΕΠΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04 /09 /2008 Το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας Σύµβαση παροχής υπηρεσιών όχι εξ επαχθούς αιτίας Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά Η αµοιβή που θα καταβληθεί ισούται µε τις λειτουργικές δαπάνες που θα πραγµατοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου,σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 98/96 και υπολογίζεται σε ΕΥΡΩ. (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ όπως στη σελ. 38) Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΕ και τα ΠΕΠ των περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής µακεδονίας, Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την 31/12/

5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31 /10 / /11 /2008 και ώρα 14:00 Η έδρα της ΕΥ /ΕΠΑΕ Μεσογείων 56, Αθήνα Τηλ: , Fax: Παρασκευή 07 /11 /2008 και ώρα 14:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 04/09/ Βασικοί Ορισµοί Συντµήσεις Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΑΕ Ανάκτηση: ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό Α ηµόσια απάνη Αρχή Ελέγχου: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωµής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους και περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους. Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράµµατος. Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών 5

6 αρχών ή τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (1), νοείται ως παρεµφερής δαπάνη. ηµοσιονοµική ιόρθωση ιατάκτης ικαιούχος ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΕΠΑΕ ΟΠΣΕ/ΥΠΑΝ ΕΣΠΑ Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. Το εξουσιοδοτηµένο αρµόδιο όργανο, το οποίο αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του ηµοσίου. ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση. Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη », µε τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηµατικότητα» Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα Ενισχύσεων: Σύστηµα που θα αναπτύξει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος ΕΦ, για την εφαρµογή και παρακολούθηση των ενισχύσεων που θα διαχειριστεί, το οποίο θα είναι πλήρως προσβάσιµο στην Αναθέτουσα Αρχή. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς :Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 6

7 (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. ΕΥ ΕΠΑΕ ΕΦ ΚΠΣ ΝΠ ΝΠΙ ΟΠΣ Παρατυπία Π Ε ΠΕΠ Πράξη Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηµατικότητα» Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία., η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής, ή αρχής πιστοποίησης, η οποία εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, µεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή τµήµατός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα). Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα: το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδοµένα που αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Τα έντυπα που µε ευθύνη της Α ή του ΕΦ καταχωρούνται στο ΟΠΣ επισηµαίνονται στις υποενότητες 5: Σχετικά Έντυπα, µε το χαρακτηριστικό (κατ/ση ΟΠΣ). Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 7

8 Προχρηµατοδότηση προγράµµατος ΣΑΕ Σ Ε ΥΠΑΣΥ ιαδικασία σύµφωνα µε την οποία, ο ΕΦ αναλαµβάνει προσωρινά την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης σε ικαιούχους του Προγράµµατος, σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή εντοπίζεται καθυστέρηση στη ροή πόρων από το Π Ε. (παρούσα πρόσκληση, κεφ. Γ, άρθρο 5, ενότητα 5.3) Συλλογική Απόφαση Έργου Σύστηµα ιαχείρισης Ελέγχου Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εκδιδόµενη σε εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα σήµερα είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540 Β). 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Στις 11 Ιουλίου 2006, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του καν. ΕΚ αριθ. 1260/99. Ο παραπάνω κανονισµός, πέραν των άλλων περιέχει τις γενικές αρχές, βάσει των οποίων δοµείται το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των έργων του ΕΣΠΑ. - Στις 3 εκεµβρίου του 2007 δηµοσιεύτηκε στο 267Α/ ΦΕΚ ο Ν. 3614/07, ο οποίος εξειδικεύει στη βάση του παραπάνω κανονισµού ζητήµατα διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, οι αρµοδιότητες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ανήκουν στις ιαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών προγραµµάτων (άρθ.3). Το σύνολο ή µέρος των αρµοδιοτήτων αυτών µπορούν να µεταβιβαστούν (άρθ.4) σε Ενδιάµεσους Φορείς διαχείρισης (ΕΦ ). Στην περίπτωση που οι ΕΦ αυτοί είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ, η επιλογή τους γίνεται µέσα από διαγωνιστική διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΑΕ 2.1. Τοµείς που καλύπτει Στρατηγική του ΕΠΑΕ Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ) εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο Εκτιµάται ότι η στρατηγική που υιοθετείται και οι τρόποι παρέµβασης που προσδιορίζονται στο Πρόγραµµα θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσµατα για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. Η στρατηγική αναφέρεται στους τοµείς : Μεταποίηση Υπηρεσίες Ε µ πόριο 9

10 Προστασία καταναλωτή Έρευνα τεχνολογία Ενέργεια Τουρισµ ός Πολιτισµ ός Καλύπτει εποµένως αντικείµενα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισµού Στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΑΕ Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ εξειδικεύονται σε 4 Γενικούς Στόχους, που αντιστοιχούν επιχειρησιακά, σε 4 θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΑΕ Οι Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) του Προγράµµατος και οι αντίστοιχες ενδεικτικές δράσεις τους είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΥ /ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr). ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1. Το ΕΠΑΕ συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς πόρους και από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ). Η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε , ήτοι στο 84,99% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος. Λόγω των ειδικών διατάξεων για τις Περιφέρειες "µεταβατικής στήριξης" (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, υτική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία), το ΕΠΑΕ καλύπτει µεν και αυτές στο στρατηγικό επίπεδο, όχι όµως στο χρηµατοδοτικό: δηλαδή οι διαθέσιµοι πόροι για το Πρόγραµµα µπορούν να επενδυθούν µόνο στις 8 Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 1 "Σύγκλιση" και κατά συνέπεια το κονδύλι των πόρων των ιαρθρωτικών Ταµείων που διατίθενται για την ανταγωνιστικότητα 10

11 εµφανίζεται µεν µειωµένο, αλλά σ αυτό πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πόροι των πέντε περιφερειών µεταβατικής στήριξης που θα κατευθυνθούν σε δράσεις Ανταγωνιστικότητας. Οι γεωγραφικές περιοχές παρέµβασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (περιφέρειες στόχου 1) αντιστοιχούν στους παρακάτω κωδικούς NUTS. GR 11 GR 14 GR 21 GR 22 GR 23 GR 25 GR 41 GR 43 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Η συνολική ηµόσια δαπάνη του προγράµµατος (ΕΠΑΕ) εκτιµάται σε ύψος εκ., εκ των οποίων 396 εκ. είναι εθνική συµµετοχή, ενώ η αναλογούσα κοινοτική συµµετοχή ανέρχεται κατά µέγιστο σε εκ. (χρηµατοδότηση ΕΤΠΑ) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης Ειδικότερα για τις πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης προγραµµατίζονται παρεµβάσεις «ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας» που συνεργούν µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και δρουν συµπληρωµατικά µε ανάλογου χαρακτήρα παρεµβάσεις των ΠΕΠ. Με βάση τα οριζόµενα στο Ν.3614/2007 (άρθρο 5, παρ.1β), η διαχείριση πράξεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας των 5 αυτών περιφερειών εκχωρούνται στην αναθέτουσα Αρχή και θα αποτελέσουν εν µέρει αντικείµενο του έργου του αναδόχου. Το συνολικό ύψος των σχετικών πόρων εκτιµάται περίπου σε 1500 εκ Εκτιµώµενη ηµόσια απάνη Με βάση τα παραπάνω, οι πόροι ηµόσιας δαπάνης που θα αποτελέσουν αντικείµενο διαχείρισης της ΕΥ /ΕΠΑΕ κατά την προγραµµατική περίοδο , έχουν ως ο πίνακας που ακολουθεί. 11

12 Εκτιµώµενη ηµόσια απάνη σε εκ. ανά Γενικό Στόχο-Άξονα στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα" και στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης * Γενικοί Στόχοι ΕΠΑΕ i ΕΠΑΕ (8 περιφέρειες στόχου 1) Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Στερεά Ελλάδα Αττική Νότιο Αιγαίο ηµιουργία και προώθηση καινοτοµίας υποστηριζόµενη από ενίσχυση της ΕΤΑ (Γ.Σ. 1) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας (Γ.Σ. 2) Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (Γ.Σ. 3) Ολοκλήρωση ενός βιώσιµου ενεργειακού συστήµατος (Γ.Σ. 4) Σύνολο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίστηκε µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης η οποία λειτουργεί, στο πλαίσιο του ΚΠΣ , στο Υπουργείο Ανάπτυξης / Ειδική Γραµµατεία για την 12

13 Ανταγωνιστικότητα και η οποία µετονοµάστηκε σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥ /ΕΠΑΕ). H ΕΥ /ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3614/2007 «περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », καθώς και στο ΕΠΑΕ- ιατάξεις εφαρµογής Ενδιάµεσοι Φορείς ιαχείρισης Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», δύναται να οριστούν ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης οι οποίοι επιλέγονται µετά από διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία δύνανται να συµµετέχουν φορείς προερχόµενοι από συµπράξεις τοπικών αρχών, περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων, συλλογικών φορέων, µη κερδοσκοπικών εταιρειών κλπ. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. Στους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης που προκύπτουν µέσω της παραπάνω διαδικασίας, ανατίθεται µέρος των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής που πιο πάνω αναφέρθηκαν (Ν.3614/2007, άρθρο 4). 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΧΟΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ EΡΓΟΥ Παρατήρηση Όπου στην παρούσα πρόσκληση γίνεται αναφορά στο «ΕΠΑΕ», για τις ανάγκες της προκήρυξης νοείται το σύνολο δράσεων και έργων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας που υλοποιούνται µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του ΕΠΑΕ και, είτε ανήκουν τυπικά στο ΕΠΑΕ, είτε εκχωρούνται από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα των 5 περιφερειών µεταβατικής στήριξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5,παρ.1β του Ν.3614/ Ο ανάδοχος ΕΦ θα διαχειριστεί έργα κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, υπό την εποπτεία της ΕΥ /ΕΠΑΕ και στη βάση προκηρύξεων για παροχή ενισχύσεων που θα εκδίδονται από τα καθ ύλη αρµόδια Υπουργεία. Κύριος στόχος της πρόσληψης ΕΦ του ιδιωτικού τοµέα είναι η άµεση και αποτελεσµατική διαχείριση των έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ που εκτελούνται απόεπιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ Παρόµοια (ή συναφή) µοντέλα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων εφαρµόστηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια του Β και του Γ ΚΠΣ (ανάθεση της διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων σε αστικές εταιρείες, στις οποίες µέτοχοι ήταν κυρίως συλλογικές οργανώσεις επιχειρήσεων). Επίσης, παρόµοια µοντέλα εφαρµόστηκαν από το ΥΠΟΙΟ στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ (Ανάθεση σε Τράπεζες του έργου της διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων στα πλαίσια των ΠΕΠ) Ο ανάδοχος Ενδιάµεσος Φορέας, τα παραρτήµατά του και ενδεχοµένως οι υπεργολάβοι του θα αποτελέσουν περιφερειακή δοµή στήριξης των επιχειρήσεων σε ζητήµατα π.χ. ενηµέρωσης, αξιολόγησης των επενδυτικών έργων τους, επιτόπιας παρακολούθησης των έργων, παροχής της δηµόσιας χρηµατοδότησης και ενδεχοµένως µελλοντικής δηµιουργίας και ανάπτυξης επιχειρηµατικών υποδοµών. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του, ο φορέας θα διατυπώνει στην αναθέτουσα Αρχή παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των ενισχύσεων, το βαθµό αποδοχής τους από τις δυνητικά δικαιούχες επιχειρήσεις, τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας τους, τυχόν ελλείψεις στο εφαρµοζόµενο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου κ.τ.λ. Παράλληλα, το νέο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε. οδηγεί σε Συστήµατα ιαχείρισης-ελέγχου που θα παρακολουθούν τους ικαιούχους των ενισχύσεων επί 5 τουλάχιστον έτη (για τις ΜΜΕ 3 έτη) µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της επένδυσης και επί 10 έτη για την τήρηση στοιχείων σχετικών µε τις χορηγούµενες ενισχύσεις. 14

15 1.4. Για τους λόγους αυτούς και µε στοχεύσεις στην ποιότητα, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την παροχή εξυπηρέτησης µετά την «πώληση», θα ενθαρρυνθούν κατά την αξιολόγηση προτάσεις φορέων που έχουν καταστατική ή γενικότερη επαγγελµατική συνάφεια µε επίλυση αναπτυξιακών προβληµάτων των επιχειρήσεων, οριζόντια ή/και κατά τοµέα επί µακρό χρονικό διάστηµα, και προοπτικά θα συνεχίσουν να ασχολούνται στο µέλλον µε το ίδιο αντικείµενο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στον παρόντα διαγωνισµό Παράλληλα, οι Ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν έναντι του κοινοτικού µέσου όρου σε ζητήµατα, τόσο ενηµέρωσης για αναπτυξιακά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, όσο και αναζήτησης αναπτυξιακών πόρων από χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα κάθε µορφής. Αποτελεί στόχο του προγράµµατος η εξοικείωση των µικρών κυρίως-επιχειρήσεων µε τη λογική και τις λειτουργίες του Τραπεζικού συστήµατος, την προαπαιτουµενη οργανωτική δοµή αλλά και τους ελάχιστους κανόνες ορθής οικονοµικής οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών που επιτρέπουν την αναζήτηση εξωτερικών αναπτυξιακών πόρων αλλά και καθιστούν εφικτή την χρηµατοδότησή τους από το Τραπεζικό σύστηµα, µε στοχεύσεις στην ποιότητα, και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Είναι κατά συνέπειαι απαιτητό από την προκήρυξη να υποβληθούν προτάσεις µε επιχειρησιακά σχήµατα που προβλέπουν ενεργό συµµετοχή Τραπεζών ή άλλων συναφών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να επιτευχεί ο ανωτέρω στόχος Στη βάση αυτού του σκεπτικού διαµορφώθηκε η παρούσα προκήρυξη, καθώς και τα κυρίαρχα τεχνικά ζητούµενά της, τα οποία έχουν ως εξής : υνατότητα µέγιστης δηµοσιότητας κάθε προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ. Εύκολη και άµεση πρόσβαση των δυνητικά δικαιούχων επιχειρήσεων σε σηµεία ενηµέρωσης για το εκάστοτε προκηρυσσόµενο πρόγραµµα, καθώς και σε σηµεία υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης. Αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από έµπειρους φορείς, σε συνδυασµό µε έγκυρη στάθµιση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης κάθε επιχείρησης, καθώς και της βιωσιµότητας-αποδοτικότητας κάθε προτεινόµενης επένδυσης. Επαλήθευση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των επενδύσεων από έµπειρους και εξειδικευµένους φορείς. Εύκολη και άµεση πρόσβαση των δικαιούχων επιχειρήσεων σε σηµεία διαχείρισης των επενδυτικών πράξεων, καθώς και σε σηµεία καταβολής της δηµόσιας χρηµατοδότησης. υνατότητα και έκταση συµµετοχής των εν δυνάµει δικαιούχων επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε ενεργητική υποβοήθηση (κυρίως των ΜΜΕ) στην κατεύθυνση της ορθής και διαφανούς διαχείρισης των υλοποιούµενων σχεδίων ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. 15

16 Άµεση καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στους δικαιούχους µέσω και των διαδικασιών προχρηµατοδότησης του προγράµµατος που θα αναλάβει ο ανάδοχος. Σύγχρονη και αυτόµατη ηλεκτρονική παρακολούθηση των έργων των ικαιούχων και του προγράµµατος συνολικά Τέλος, κατά την παρούσα διαδικασία ανάθεσης, οι υποψήφιοι Ενδιάµεσοι Φορείς πρέπει να παράσχουν εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά τους, τη γνώση του αντικειµένου διαχείρισης και την ικανότητα τους σε ζητήµατα διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1. Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση έργου ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΑΕ ( µέχρι ). Οι προς διαχείριση πράξεις θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος και θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο µε πράξη του επικεφαλής της αναθέτουσας αρχής, Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναλαµβάνει το ανά πράξη έργο του µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Ο προϋπολογισµός των προς διαχείριση πράξεων που θα ανατεθούν στον ΕΦ (υπό διαχείριση οικονοµικό αντικείµενο) δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί µε ακρίβεια στην παρούσα φάση. Η αναθέτουσα Αρχή προβαίνει µόνο σε αρχική εκτίµησή του. Ο προϋπολογισµός αυτός θα οριστικοποιηθεί µε τις αποφάσεις ένταξης στο πρόγραµµα των έργων των ικαιούχων και σε κάθε περίπτωση δε θα είναι µεγαλύτερος από εκ.. Ο ανάδοχος ΕΦ είναι υποχρεωµένος να αναλάβει το συνολικό έργο που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Το έργο όπως περιγράφεται για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης αφορά σε χορήγηση ενισχύσεων µε την µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης-επιχορήγησης. Ωστόσο, ο ανάδοχος ΕΦ δύναται να αναλάβει δράσεις κρατικών ενισχύσεων και άλλης µορφής, ύστερα από απόφαση της αναθέτουσας αρχής Ενέργειες εκτέλεσης του Έργου Η εκτέλεση του έργου του ΕΦ διακρίνεται (ανά πράξη) στις παρακάτω ενέργειες : 1. ηµοσιοποίηση του περιεχοµένου των προκηρύξεων και ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχωνεπιχειρήσεων σύµφωνα µε σχέδιο δηµοσιότητας το οποίο θα εγκριθεί από τη ιαχειριστική Αρχή 16

17 του ΕΠΑΕ. Ενδεικτικά, οι απαιτούµενες ενέργειες δηµοσιοποίησης, µπορεί να περιλαµβάνουν τα εξής: Μέριµνα για δηµοσίευση των προκηρύξεων στον τύπο Φυσική ενηµέρωση ενδιαφεροµένων µέσω των παραρτηµάτων του φορέα, ή υπεργολάβων του Ηλεκτρονική ενηµέρωση ενδιαφεροµένων µέσω κατάλληλων ιστοσελίδων ιενέργεια ενηµερωτικών ηµερίδων 2. Ηλεκτρονική (µέσω διαδικτύου) παραλαβή των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων καθώς και παραλαβή της έντυπης µορφής των προτάσεων. 3. Αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως εξής: Συγκρότηση καταλόγων εµπειρογνωµόνων (µετά από δηµοσιότητα), οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. Η συγκρότηση των καταλόγων γίνεται σύµφωνα µε οδηγίες της ιαχειριστικής Αρχής. Από τους καταλόγους αυτούς θα επιλέγονται µε αντικειµενικές διαδικασίες, υπό την εποπτεία της αναθέτουσας Αρχής, οι χρησιµοποιούµενοι κάθε φορά στο έργο της αξιολόγησης. Επίσης, η ανάθεση (σε κάθε αξιολογητή) της αξιολόγησης συγκεκριµένων επενδυτικών προτάσεων θα γίνεται µε κλήρωση. Κατά κανόνα, για κάθε επενδυτική πρόταση θα χρησιµοποιούνται 2 αξιολογητές. Είναι όµως δυνατό (εφόσον προβλέπεται στον οδηγό της αντίστοιχης προκήρυξης ) να χρησιµοποιείται και 1 αξιολογητής. Η ρύθµιση αυτή θα χρησιµοποιηθεί κατά βάση σε περιπτώσεις όπου η προβλεπόµενη ανά δικαιούχο ενίσχυση δε θα υπερβαίνει τις Αξιολόγηση ηλεκτρονικά, µε διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διαφανή και αντικειµενική κρίση και εποπτεύονται από την αναθέτουσα αρχή. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, δύναται να υπάρχει υποστάδιο καταρχήν ελέγχου των προτάσεων και συµπλήρωσης των δευτερευουσών ελλείψεων τους. Συγκρότηση των Γνωµοδοτικών Επιτροπών (ΓΕ), στις οποίες θα παραπέµπεται το έργο των αξιολογητών, και οι οποίες θα έχουν ως αντικείµενο την παρακολούθηση της νοµιµότητας και κανονικότητας του έργου των αξιολογητών και την οριστικοποίηση της σειράς βαθµολογικής κατάταξης των επιχειρήσεων, µέσω δειγµατοληπτικών δευτεροβάθµιων αξιολογήσεων. Στις επιτροπές αυτές θα µετέχουν ως µέλη τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος του αρµόδιου για την έκδοση της προκήρυξης Υπουργείου µε δικαίωµα ψήφου και ένας εκπρόσωπος της ΕΥ /ΕΠΑΕ. Οι επιτροπές αυτές θα ασχολούνται και µε εξέταση και γνωµοδότηση των θεµάτων τροποποίησης του περιεχοµένου των επιµέρους αποφάσεων ένταξης έργων στο Πρόγραµµα, αρµοδιότητητάς τους σύµφωνα µε τη εκάστοτε δράση. Υποστήριξη της λειτουργίας των γνωµοδοτικών επιτροπών, ώστε να διασφαλίζονται η αντικειµενική κρίση, η διαφάνεια και η σαφής και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση των γνωµοδοτήσεών τους. 17

18 ιαβίβαση της εισήγησης και των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης προς την αρµόδια για την έκδοση απόφασης υπηρεσία του ηµοσίου. 4. Ευρεία δηµοσιοποίηση της εγκριτικής απόφασης και των επιµέρους αποφάσεων ένταξης των πράξεων και ενηµέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων που υπέβαλαν επενδυτική πρόταση. 5. Άµεση ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαχειριστικών κινήσεων έκδοσης προκήρυξης, παραλαβής προτάσεων, αξιολόγησης προτάσεων, αποφάσεων ένταξης έργων στο πρόγραµµα και τροποποιήσεών τους, στο ΟΠΣΕ- ΥΠΑΝ, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 6. Άµεση καταχώρηση όλων των αναγκαίων δεδοµένων που αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις έκδοσης προκήρυξης, παραλαβής προτάσεων, αξιολόγησης προτάσεων, αποφάσεων ένταξης έργων στο πρόγραµµα και τροποποιήσεών τους, στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα Ενισχύσεων (ΟΠΣΕ- ΥΠΑΝ), όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 7. ιατύπωση γνώµης σχετικά µε το περιεχόµενο των προκηρύξεων των πράξεων που διαχειρίζεται πριν και µετά την έκδοση των προκηρύξεων (εστίαση στις πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων, βαθµός αποδοχής από τις δυνητικά δικαιούχες επιχειρήσεις, δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας κ.τ.λ) 8. Υπογραφή των συµβάσεων µε τους δικαιούχους, όπου απαιτείται η υπογραφή σύµβασης, καθώς και παρακολούθηση, έλεγχος και πιστοποίηση(επαλήθευση) της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων των δικαιούχων µε τη χρησιµοποίηση ελεγκτών που επιλέγονται από κατάλογο ελεγκτών, ο οποίος συγκροτείται σύµφωνα µε οδηγίες της ιαχειριστικής αρχής. 9. Αναζήτηση και εξασφάλιση των πόρων της ηµόσιας χρηµατοδότησης, είτε µέσω του προγράµµατος δηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε), είτε δια µεθόδου προχρηµατοδότησης του προγράµµατος. 10. Πληρωµή των δικαιούχων των δράσεων που διαχειρίζεται. Οµαλή ροή της δηµόσιας χρηµατοδότησης προς αυτούς µε τρόπο διαφανή και αντικειµενικό. 11. Συνεχής παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων και παροχή υποστήριξης προς αυτούς, µε στόχο την έγκαιρη και κανονική ολοκλήρωσή των έργων αυτών. 12. Παραλαβή των έργων των δικαιούχων, καθώς και αποπληρωµή τους. 13. Καταχώρηση στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) των δελτίων διαχείρισης που προβλέπονται από το Σύστηµα διαχείρισης και Ελέγχου και αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις πιστοποίησης έργων, πληρωµών δικαιούχων, παραλαβής έργων, αντιλογισµού δαπανών όπου απαιτείται, δηµοσιονοµικών διορθώσεων. 14. Άµεση ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαχειριστικών κινήσεων πιστοποίησης έργων, πληρωµών δικαιούχων, παραλαβής έργων, αντιλογισµού δαπανών όπου απαιτείται, δηµοσιονοµικών διορθώσεων, στο ΟΠΣΕ- ΥΠΑΝ, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 15. ιατύπωση γνώµης σχετικά µε το Σύστηµα διαχείρισης και Ελέγχου που καλείται να εφαρµόσει, τυχόν ελλείψεις στο εφαρµοζόµενο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, δυνατότητες απλοποίησης διαδικασιών κ.τ.λ. 18

19 16. Παρακολούθηση της λειτουργίας των επενδυτικών έργων µετά την ολοκλήρωσή τους για το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα, στα χρονικά πλαίσια ισχύος της σύµβασης, σύµφωνα µε οδηγίες της αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 3. ΜΟΡΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το µέγεθος του έργου του αναδόχου προσδιορίζεται µε βάση το σύνολο των δράσεων του ΕΠΑΕ, για τις οποίες ο ανάδοχος θα οριστεί ως ΕΦ µε τις διαδικασίες του Ν.3614/07 (άρθρο 4), καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, και ισούται µε τον συνολικό προϋπολογισµό τους. Ο συνολικός προϋπολογισµός των δράσεων που θα διαχειρισθεί ο ΕΦ, θα οριστικοποιηθεί µε τις αποφάσεις ένταξης στις δράσεις του ΕΠΑΕ των επενδυτικών έργων των δικαιούχων και θα ισούται µε το άθροισµα των εγκεκριµένων προϋπολογισµών αυτών των έργων. Ενδεικτικά στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τους υποψηφίους, µόνο για τον γενικό προσδιορισµό του αντικειµένου διαχείρισης, είναι τα παρακάτω: 3.1. Γεωγραφική Περιοχή εφαρµογής Το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας 3.2. Κατηγοριοποίηση πράξεων ανά θεµατικό αντικείµενο προκηρύξεων ενισχύσεων Επιχειρηµατικά σχέδια αύξησης επιχειρηµατικότητας και Βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων του τοµέα µεταποίησης Επιχειρηµατικά σχέδια αύξησης επιχειρηµατικότητας και Βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων του τοµέα Τουρισµού Επιχειρηµατικά σχέδια αύξησης επιχειρηµατικότητας και Βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων των τοµέων Εµπορίου και Υπηρεσιών Ενεργειακές επενδύσεις (Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγή ηλεκτρισµούθερµότητας, εξοικονόµηση ενέργειας) Κατάρτιση εργαζοµένων και επιχειρηµατιών Ενίσχυση επιχειρήσεων και φορέων για προγράµµατα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (εφόσον αυτό ζητηθεί από την θεσµικά αρµόδια για τα προγράµµατα αυτά Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας) 3.3. Παραδείγµατα κρατικών ενισχύσεων προς διαχείριση από τον ανάδοχο Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια ΜΜΕ του τοµέα της µεταποίησης 19

20 Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών συσπειρώσεων και δικτυώσεων Στοχευµένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές Ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, δράσεις ολικής ποιότητας, εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης των τουριστικών εγκαταστάσεων, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Προγράµµατα ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας (Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων όλων των τοµέων) Επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας), ΣΗΘΥΑ, (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης) και εξοικονόµηση ενέργειας στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα Επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα 3.4. Εκτίµηση ηµόσιας δαπάνης και προϋπολογισµού του αντικειµένου ιαχείρισης Η ηµόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο ΕΠΑΕ (8 περιφέρειες στόχου 1) ανέρχεται σε εκ.. Η ηµόσια απάνη των δράσεων επιχειρηµατικότητας των 5 περιφερειών µεταβατικής στήριξης που εκχωρείται προς ιαχείριση στην ΕΥ ΕΠΑΕ, ανέρχεται σε εκ.. Το σύνολο ηµόσιων πόρων προς ιαχείριση από την ΕΥ ΕΠΑΕ εκτιµάται σε ύψος εκ Το ποσοστό των παραπάνω πόρων που θα διατεθεί για κρατικές ενισχύσεις εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 65%. Άρα, η ηµόσια δαπάνη κρατικών ενισχύσεων προς ιαχείριση από την ΕΥ ΕΠΑΕ θα ανέλθει σε (3.185 εκ. ) Χ (65%)= εκ Από τους παραπάνω πόρους, εκτιµάται ότι θα ανατεθεί στον ανάδοχο ΕΦ ποσοστό 35%, δηλ. ποσό (2.070 εκ. )Χ (35%)=725 εκ Κατά την υλοποίηση του ΕΠΑΝ το ποσοστό της µέσης ηµόσιας χρηµατοδότησης έργων ΕΦ ανήλθε σε 41,09%. Κατά την υλοποίηση του ΕΠΑΕ, εκτιµάται ότι το ποσοστό της µέσης ηµόσιας χρηµατοδότησης θα ανέλθει σε 40%. Με βάση την εκτίµηση αυτή, ο προς διαχείριση από τον ανάδοχο συνολικός προϋπολογισµός των πράξεων ανέχεται σε (725 εκ. ) / 40% = εκ. περίπου. 20

21 Το ύψος του παραπάνω προς διαχείριση προϋπολογισµού είναι δυνατό να αυξηθεί ή να µειωθεί για λόγους που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν τη στιγµή της σύνταξης της προκήρυξης. Κατά συνέπεια το εκτιµώµενο ύψος δε δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή και παρατίθεται µόνον ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά Εκτίµηση πλήθους υποβληθησοµένων επενδυτικών προτάσεων και επενδυτικών σχεδίων προς διαχείριση Στα πλαίσια του ΕΠΑΝ, οι ΕΦ που χρησιµοποιήθηκαν υποδέχτηκαν και αξιολόγησαν συνολικά επενδυτικές προτάσεις. Ακόµη διαχειρίστηκαν (πιστοποιήσεις, πληρωµές κ.τ.λ) ενταγµένες επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισµού εκ. και ηµόσιας δαπάνης εκ.. Ο µέσος προϋπολογισµός ανά ενταγµένη πρόταση ανήλθε σε και η µέση ανά ενταγµένη πρόταση σε Το ποσοστό ικανοποίησης σε επίπεδο αριθµού προτάσεων ανήλθε σε 62% περίπου Κατά την υλοποίηση του ΕΠΑΕ, γίνονται κατ αρχήν οι εξής υποθέσεις: Η ζήτηση (σε σχέση µε το προκηρυσσόµενο ποσό) θα διατηρηθεί σταθερή σε επίπεδο αριθµού προτάσεων. Έτσι, αναµένεται ότι θα υποβληθούν προς αξιολόγηση ( προτάσεις) Χ (1800 εκ. )/ (2.750 εκ. ) = προτάσεις. Ο µέσος προϋπολογισµός ανά εντασσόµενη πρόταση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 20% από αυξήσεις δείκτη τιµών καταναλωτή και από αλλαγή µορφής προγραµµάτων και θα ανέλθει σε Αντίστοιχα, η µέση ηµόσια απάνη ανά εντασσόµενη πρόταση θα αυξηθεί κατά 15%, καθώς τα ποσοστά ηµόσιας Χρηµατοδότησης θα είναι µειωµένα λόγω εφαρµογής του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Η µέση ηµόσια απάνη ανά εντασσόµενη πρόταση θα ανέλθει σε Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις και τη διαθέσιµη ηµόσια απάνη, εκτιµάται ότι θα ενταχθούν επιχειρήσεις. Το ποσοστό ικανοποίησης σε επίπεδο αριθµού προτάσεων εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 53% περίπου Συµπεράσµατα Το πλήθος των προς αξιολόγηση προτάσεων αναµένεται να ανέλθει σε Το πλήθος των προς διαχείριση επενδυτικών σχεδίων αναµένεται να ανέλθει σε Αυτονόητο είναι ότι, οι αριθµοί αυτοί, έχοντας εξαχθεί µέσα από σειρά υποθέσεων δεν είναι ασφαλείς και δε δεσµεύουν την Αναθέτουσα Αρχή. Παρατίθενται στο παρόν, µαζί µε τις υποθέσεις που οδήγησαν στον καθορισµό τους, ώστε να δώσουν εικόνα µόνο του µεγέθους του έργου και να διευκολύνουν αντίστοιχες εκτιµήσεις από πλευράς προσφερόντων. 21

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ-ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται µέχρι την αποπληρωµή των έργων των δικαιούχων επιχειρήσεων και την εκκαθάριση των λογιστικών εκκρεµοτήτων µε βάση τις ισχύουσες δεσµευτικές προθεσµίες του ΕΠΑΕ, οι οποίες έχουν ως εξής: Για την ανάληψη νοµικών και οικονοµικών δεσµεύσεων: Για την πραγµατοποίηση των δαπανών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω δεσµεύσεις: O οικονοµικός απολογισµός και η εκκαθάριση των λογιστικών εκκρεµοτήτων, πραγµατοποιείται εντός 6µήνου από την καταληκτική προθεσµία για την πραγµατοποίηση των δαπανών. Η χρονική διάρκεια του έργου του Ενδιάµεσου Φορέα παρατείνεται, εφόσον τούτο απαιτηθεί για συγκεκριµένους λόγους (π.χ. παράταση των προγραµµάτων, ύπαρξη λογιστικών εκκρεµοτήτων κ.λ.π.) Το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί το δικαίωµα : α. λύσης της σύµβασης σε χρόνο προ του τέλους του ΕΠΑΕ, εφόσον ολοκληρωθεί το έργο του Ενδιάµεσου Φορέα β. λύσης της σύµβασης µε βάση τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του Π..98/96 γ. ανάθεσης µε τους ίδιους όρους αντικειµένου διαχείρισης προϋπολογισµού πέραν του ενδεικτικά προσδιοριζόµενου, καθώς δεν είναι εφικτός στην παρούσα φάση ο καθορισµός του προς διαχείριση προϋπολογισµού και το ποσό αυτό έχει τεθεί µόνο ενδεικτικά. Απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο είναι, οι νέες δράσεις να συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόµοιων ενεργειών, και να είναι σύµφωνες µε το βασικό σχέδιο που έχει αποτελέσει το αντικείµενο της αρχικής σύµβασης. Ο προϋπολογισµός του προς ανάθεση αντικειµένου διαχείρισης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δεν δύναται να υπερβεί τα εκ.. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1. Στον ΕΦ θα καταβληθεί ποσό ίσο µε τις λειτουργικές δαπάνες που πραγµατοποιεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει Ως Λειτουργικές απάνες νοούνται το σύνολο των πραγµατικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο ΕΦ αποκλειστικά και µόνον για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του 22

23 συγκεκριµένου προγράµµατος ή τµήµατος αυτού, που αποδεδειγµένα συνδέονται µε ενέργειες οφειλόµενες στην εκτέλεση της παρούσας σύµβασης και αποδεικνύονται µε νόµιµα παραστατικά. Οι Λειτουργικές απάνες κατατάσσονται ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες: α. απάνες Αµοιβών Προσωπικού: Είναι οι αµοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του ΕΦ, οι οποίες σχετίζονται άµεσα και αποκλειστικά µε το αντικείµενο του έργου. Οι αµοιβές αυτές πρέπει να κινούνται στα πλαίσια της υποβληθείσας πρότασης του Φορέα. Ακόµη πρέπει να προσαρµόζονται στις εκάστοτε εγκυκλίους της ΕΥ -ΕΠΑΝ. β. Αµοιβές Υπεργολάβων: Οι προσφέροντες δύνανται να χρησιµοποιήσουν για την εκτέλεση του έργου υπεργολάβους, οι οποίοι υπόκεινται στις ίδιες µε τον ανάδοχο διαδικασίες εποπτείας, παρακολούθησης και ελέγχου σε σχέση µε το µέρος του έργου που υλοποιούν. Τα πλαίσια των αµοιβών τους πρέπει να προσδιορίζονται στην υποβαλλόµενη πρόταση του Φορέα (ή/και στο συνοδευτικό υλικό τεκµηρίωσης), όπως αυτή τελικώς εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή και συµβασιοποιείται. γ. απάνες δηµοσιότητας-προβολής και παραλαβής προτάσεων που γίνονται από συνεργαζόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφ. Γ, άρθρο6, ενότητα 6.4 της παρούσας πρόσκλησης. δ. Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων: Είναι αµοιβές λοιπών νοµικών ή φυσικών προσώπων, οι οποίες σχετίζονται άµεσα και αποκλειστικά µε το αντικείµενο του έργου. ε. Παροχές Τρίτων: Έξοδα τηλεπικοινωνιών, ταχυδροµείου, ενοικίων, ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης, ασφάλισης κτιρίου και εξοπλισµού κ.λπ. στ. απάνες Μετακινήσεων Προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό: Η αποζηµίωση για τις µετακινήσεις αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που εκάστοτε ισχύουν γιά τις δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των ηµοσίων Υπαλλήλων. Οι δαπάνες αυτές εξειδικεύονται και οριστικοποιούνται στον εσωτερικό κανονισµό του Φορέα, ο οποίος θα εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. ζ. Αποσβέσεις δαπανών προµήθειας εξοπλισµού και διαµόρφωσης χώρων, που περιλαµβάνει: o o o o o o Λογισµικό Η/Υ και περιφερειακά Επιστηµονικά Όργανα Λειτουργικό σύστηµα και λογισµικό υποστήριξης ιαµόρφωση χώρου και έπιπλα γραφείου Συσκευές τηλεπικοινωνίας 23

24 η. Μίσθωση ή/και χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού θ. Προµήθεια Πληροφοριακού Υλικού / υλικού επιµόρφωσης, που ενδεικτικά περιλαµβάνει: o Βιβλία - Συγγράµµατα - Μελέτες - Εγχειρίδια o Στοιχεία - εδοµένα - Μετρήσεις ι. Γενικά και άλλα Έξοδα - Αναλώσιµα, στα οποία περιλαµβάνονται κυρίως: o o o o o o o οι δαπάνες επισκευών και συντήρησης εξοπλισµού κλπ. οι δαπάνες ενοικιάσεων χώρων που απαιτούνται για τα γραφεία του ΕΦ οι δαπάνες προβολής και δηµοσιότητας του Ε.Π.ΑΝ και του έργου του ΕΦ έξοδα διοργάνωσης ηµερίδων, σεµιναρίων κλπ. έξοδα παραγωγής έντυπου υλικού κλπ. έξοδα δηµοσιεύσεων δαπάνες εξυπηρέτησης εγγυητικών επιστολών ια. απάνες για την κάλυψη χρεωστικών τόκων και εξόδων που προκύπτουν από τη διαδικασία προχρηµατοδότησης του προγράµµατος. Οι επιλέξιµες προς πληρωµή λειτουργικές δαπανες του ΕΦ δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 4,5 % του υπό διαχείριση οικονοµικού αντικειµένου του. Ως υπό διαχείριση οικονοµικό αντικείµενο του ΕΦ ορίζεται το άθροισµα των αρχικών προϋπολογισµών των έργων για τα οποία συνάπτεται σύµβαση µεταξύ ΕΦ και ικαιούχου, ή σε περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται υπογραφή σύµβασης-εκδίδεται απόφαση ένταξης του έργου του ικαιούχου στο ΕΠΑΝ. Οι απάνες για την κάλυψη χρεωστικών τόκων και εξόδων που προκύπτουν από τη διαδικασία προχρηµατοδότησης του προγράµµατος, δεν αθροίζονται µε τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες ως προς το ανώτατο επιτρεπτό ύψος (4,5%) και καταβάλλονται ξεχωριστά Οι Λειτουργικές απάνες δύναται να προεγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης του προτεινόµενου από τον ΕΦ ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών του. Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, η πραγµατοποίηση λειτουργικών δαπανών γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του ΕΦ και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστείλει τη διαδικασία 24

25 καταβολής τους. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει, σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού, εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή του, αυτός θεωρείται εγκεκριµένος Οι λειτουργικές δαπάνες που πραγµατοποιεί ο ΕΦ καταγράφονται σε Καταστάσεις Λειτουργικών απανών που υποβάλλει ανά τρίµηνο ο ΕΦ στην ΕΥ -ΕΠΑΝ µαζί µε βεβαίωση πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών αποκλειστικά για τις ανάγκες καλής εκτέλεσης του έργου, καθώς και παραστατικά πληρωµής χρεωστικών τόκων στα πλαίσια προχρηµατοδότησης του προγράµµατος. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της κατάστασης λειτουργικών δαπανών του ΕΦ, είτε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής των επιλέξιµων λειτουργικών δαπανών, είτε να δηλώσει βούληση ελέγχου Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επιτοπίως τις λειτουργικές δαπάνες του φορέα µια φορά κάθε χρόνο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο εξετάζονται οι δαπάνες του διαρρεύσαντος από τον προηγούµενο επιτόπιο έλεγχο διαστήµατος. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση προκύπτει ότι µέρος των λειτουργικών δαπανών που έχουν ήδη καταβληθεί στο φορέα ήταν µη επιλέξιµες, γίνεται παρακράτηση του µη επιλέξιµου ποσού από τις καταβολές των επόµενων µηνών Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα διατηρεί το δικαίωµα να εκδίδει εγκυκλίους µε κύριο στόχο την οµοιόµορφη πιστοποίηση λειτουργικών δαπανών όλων των ΕΦ. Στις εγκυκλίους αυτές µπορεί: Να περιέχονται αναλυτικές επεξηγηµατικές οδηγίες περί επιλεξιµότητας ή µη µορφών και κατηγοριών λειτουργικών δαπανών Να τίθενται ανώτατα όρια ανά µορφή και κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης Να υποδεικνύονται µεθοδολογίες πραγµατοποίησης και τεκµηρίωσης λειτουργικών δαπανών 2.7. Ο ΕΦ οφείλει να προγραµµατίζει και να προσαρµόζει ανάλογα τις λειτουργικές του δαπάνες, ώστε αυτές να βρίσκονται σε χρονική και ποσοτική αντιστοιχία µε το εκτελούµενο έργο. Επίσης, οφείλει να µεριµνά ώστε ο ρυθµός ανάλωσης των πόρων να µην οδηγεί σε υπέρβαση των ορίων της παρ.2.1 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 3.1. Προκαταβολές Στον ΕΦ δύναται να καταβάλλονται προκαταβολές λειτουργικών δαπανών ως εξής: α. Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ποσό το οποίο µπορεί να ανέρχεται έως τα 16,2 εκ. (20% του ανώτατου προβλεπόµενου ύψους λειτουργικών δαπανών µε βάση τον ενδεικτικά εκτιµώµενο ύψος του αντικειµένου διαχείρισης). Η προκαταβολή αυτή αποµειώνεται σταδιακά µε βάση τις πραγµατοποιούµενες από τον ΕΦ δαπάνες, µέχρι το 20% του ύψους της, το οποίο δύναται να το διατηρεί ο ΕΦ για κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών, ή καθυστερήσεων στη ροή 25

26 πόρων του Π Ε. Σε κάθε αποµείωση της προκαταβολής, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρεί άµεσα σε αντίστοιχη αποµείωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής. β. Από και για κάθε έτος µέχρι τη λήξη του έργου, ποσό το οποίο µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 30% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού λειτουργικών δαπανών του ΕΦ για κάθε έτος. Η προκαταβολή αυτή αποµειώνεται σταδιακά µέχρι το µηδενισµό της, σε ένα έτος από τη λήψη της. Για τη χορήγηση προκαταβολών των λειτουργικών δαπανών του, ο φορέας πρέπει να προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα Ενδιάµεσες καταβολές Ο ΕΦ υποβάλλει ανά τρίµηνο στην ΕΥ -ΕΠΑΝ Καταστάσεις Λειτουργικών απανών που πραγµατοποίησε, µαζί µε βεβαίωση πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών αποκλειστικά για τις ανάγκες καλής εκτέλεσης του έργου. Η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από παραστατικά καταβολής τόκων στα πλαίσια διαδικασιών προχρηµατοδότησης του προγράµµατος (οι δαπάνες τόκων αυτών των διαδικασιών καλύπτονται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους). Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της κατάστασης λειτουργικών δαπανών του ΕΦ, είτε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής των δηλούµενων λειτουργικών δαπανών, είτε να δηλώσει βούληση ελέγχου. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επιτοπίως τις λειτουργικές δαπάνες του φορέα µια φορά κάθε χρόνο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο εξετάζονται οι δαπάνες του διαρρεύσαντος από τον προηγούµενο επιτόπιο έλεγχο διαστήµατος. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση προκύπτει ότι µέρος των λειτουργικών δαπανών που έχουν ήδη καταβληθεί στο φορέα ήταν µη επιλέξιµες, γίνεται παρακράτηση του µη επιλέξιµου ποσού από τις καταβολές των επόµενων τριµήνων Αποπληρωµή Το τελικό 5% των λειτουργικών δαπανών (τελική αποπληρωµή), καταβάλλεται στον ΕΦ απολογιστικά µετά από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση, µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα, οπότε και επιστρέφεται και η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου στον ΕΦ ιευκρινίζεται ότι τα ποσά που εισπράττει ο ΕΦ, ως λειτουργική δαπάνη, για τη διαχείριση των Μέτρων του Προγράµµατος, συνιστούν αντιπαροχή για προσφερόµενες υπηρεσίες και υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλεται στον ΕΦ, πλέον του καταβαλλόµενου ποσού λειτουργικών δαπανών έναντι παραστατικού που εκδίδει ο ΕΦ Οι κάθε µορφής καταβολές λειτουργικών δαπανών, τοποθετούνται από τον ΕΦ σε ιδιαίτερο έντοκο τραπεζικό λογαριασµό, µέχρι την εκροή τους. Οι τόκοι που θα δηµιουργηθούν από την 26