ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : : Τοξικά αέρια 8 : ιαβρωτικές ουσίες MÁM»M«

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 2. 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : ιαβρωτικές ουσίες MÁM»M«"

Transcript

1 Σελίδα : 1 / 8 o { 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : ιαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός..Α. Χημική περιγραφή Χημικός τύπος Αριθμός καταχώρισης Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας ιεύθυνση (ειδικευμένο πρόσωπο): Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας : +30.(0) ανάγκης : : : διοξείδιο του θείου Αρ. CAS : Αρ. Ε.Ε. : Αρ. ευρετηρίου : :SO2 : Η προθεσμία καταχώρισης δεν έχει λήξει. : Food additive. {EN} Βιομηχανικό και επαγγελματικό. Πρέπει να γίνει εκτίμηση του κινδύνου πριν τη χρήση. : ΖΕΥΣ Α.Ε ραγατσανίου ΠΕΙΡΑΙά : 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κλάση κινδύνου και κατηγορία ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον 67/548 ΕΚ ή 1999/45 ΕΚ. : Αέρια υπό πίεση - Υγροποιημένα αέρια - Προσοχή (H280) : Οξεία τοξικότητα - διά της εισπνοής - Κατηγορία 3 - Κίνδυνος (H331) ιάβρωση του δέρματος - Κατηγορία 1B - Κίνδυνος (H314) STOT SE : ιαβρωτικό για το αναπνευστικό σύστημα. (EUH071) :T; R23 C; R34 Στοιχεία επισήμανσης

2 Σελίδα : 2 / 8 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας (συνεχίζεται) Κανονισμός επισήμανσης ΕΚ 1272/ 2008 (CLP) εικονογράμματα κινδύνου εικονογράμματα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη ήλωση επικινδυνότητας MÁ M» M«: GHS06 - GHS05 - GHS04 : Κίνδυνος : H331 : Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. H314 : Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H280 : Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : EUH071 : ιαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. ΚΙΝ ΥΝΟΥ ήλωση προφύλαξης - Πρόληψη : P280 : Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P260 : Μην αναπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, συγκεντρσεις σωματιδίων, ατμούς, εκνεφματα. - Ανταπόκριση : P304+P340+P315 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. P303+P361+P353+P315 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. P305+P351+P338+P315 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. - Αποθήκευση : P405 : Φυλάσσεται κλειδωμένο. P403 : Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Άλλοι κίνδυνοι Άλλοι κίνδυνοι : EUH071 : ιαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Ουσία / Παρασκεύασμα : Ουσία. Ονομασία συστατικού Περιεχόμενα Αρ. CAS Αρ. Ε.Ε. Αρ. ευρετηρίου διοξείδιο του θείου : 100 % NOTE 2 T; R23 C; R Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Liq. Gas (H280) EUH071 εν περιέχει άλλα συστατικά ή ακαθαρσίες που μπορούν να αλλάξουν την κατάταξη του προϊόντος. Για τα πλήρη κείμενα των φράσεων κινδύνου δείτε το κεφάλαιο 16 Για τα πλήρη κείμενα των φράσεων κινδύνου δείτε το κεφάλαιο 16 Σημείωση 1: Περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV / V του REACh, εξαιρείται από την καταχώριση. Σημείωση 2: Η προθεσμία καταχώρισης δεν έχει λήξει.

3 Σελίδα : 3 / 8 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών Μέτρα πρώτων βοηθειών - Εισπνοή : Τοξικό κατά την εισπνοή. Μεταφέρατε το θύμα σε ασφαλή περιοχή φορώντας αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Κρατείστε το θύμα ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε γιατρό. Κάνετε τεχνητή αναπνοή άν σταματήσει να αναπνέει. - Επαφή με τα μάτια/επαφή με το : Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό χημικό έγκαυμα στο δέρμα και τον κερατοειδή (με δέρμα προσωρινή βλάβη στην όραση). Αμέσως ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε-απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Ξεπλύνετε την περιοχή του σώματος που έχει προσβληθεί με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια. - Κατάποση : Η κατάποση δεν θεωρείται πιθανή οδός έκθεσης. Σημαντικότερα συμπτώματα και : Τοξικό κατά την εισπνοή. επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης : Λάβετε επείγουσα ιατρική περίθαλψη. άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 5 Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα - Κατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά μέσα πυρόσβεσης. - Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Κανένα. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα - Ειδικοί κίνδυνοι : Η έκθεση σε πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε ρηξη/έκρηξη τα δοχεία που το περιέχουν. - επικίνδυνα προϊόντα καύσης : Κανένα που να είναι πιο τοξικό από το ίδιο το προϊόν. Συστάσεις για τους πυροσβέστες - Ιδιαίτερες μέθοδοι : Εάν είναι δυνατόν σταματήστε τη ροή του προϊόντος. Μετακινείστε το δοχείο μακριά ή ψύξτε με νερό από μια προστατευμένη θέση. - Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός : Χρησιμοποιείστε ατομική αναπνευστική συσκευή και ρούχα προστασίας για χημικά. για πυροσβέστες 6 Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, : Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό. προστατευτικός εξοπλισμός και Χρησιμοποιείστε ατομική αναπνευστική συσκευή και ρούχα προστασίας για χημικά. διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Εξασφαλίστε τον απαιτούμενο εξαερισμό. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Προσπαθήστε να σταματήσετε τη διαρροή του αερίου. Μειώστε τους ατμούς ψεκάζοντας με νερό ή δημιουργώντας νέφος υδρατμών. Αποτρέψτε την είσοδό του σε υπονόμους, υπόγεια και ορύγματα, ή οποιοδήποτε μέρος όπου η συσσώρευσή του μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και : Εξαερίστε την περιοχή. Ξεπλύνετε την περιοχή με νερό. καθαρισμό Πλύνετε με άφθονο νερό τα μολυσμένα από το αέριο εργαλεία ή τα σημεία της διαρροής.

4 Σελίδα : 4 / 8 7 Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις : Χρησιμοποιείστε μόνο τον εξοπλισμό που είναι ειδικά καθορισμένος για αυτό το προϊόν, την πίεση παροχής του και τη θερμοκρασία του. Εάν υπάρχει αμφιβολία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Εμποδίστε την αναστροφή της ροής προς το εσωτερικό του δοχείου. Αποτρέψτε την είσοδο νερού μέσα στο δοχείο. Ανοίξτε το κλείστρο αργά για να αποφύγετε απότομη αύξηση της πίεσης. : Φυλάξτε το δοχείο σε καλά αεριζόμενο χώρο με θερμοκρασία κάτω από 50 C. : Where available, refer to the exposure scenarios identified in the document enclosed to this Material Safety Data Sheet. {EN} 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου - Όρια επαγγελματικής έκθεσης : διοξείδιο του θείου : TLV(c) -TWA [ppm] : 2 διοξείδιο του θείου : TLV(c) -STEL [ppm] : 5 - Προτεινόμενες διαδικασίες ελέγχου : Use only in a well ventilated area to avoid exceeding harmful concentration. {EN} Έλεγχοι έκθεσης - Γενικά : Εχετε διαθέσιμο ειδικό χημικά ανθεκτικό ρουχισμό για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εχετε διαθέσιμη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή για περίπτωση ανάγκης. Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του προϊόντος. Εξασφαλίστε τον απαιτούμενο εξαερισμό του χώρου. Προστατέψτε τα μάτια, το πρόσωπο και το δέρμα από σταγόνες υγρού. - Προστασία για την αναπνοή : εν προτείνεται ειδικός αναπνευστικός εξοπλισμός υπό κανονικές συνθήκες χρήσης με επαρκή εξαερισμό. - Προστασία για τα χέρια : Να φοράτε κατάλληλα γάντια. - Προστασία για το δέρμα : Πρέπει να παρέχεται προστασία για το δέρμα κατάλληλη για τις συνθήκες χρήσης. - Προστασία για τα μάτια : εν επιτρέπεται η χρήση φακών επαφής. Even though no eye contact is expected under reasonable normal conditions of use, appropriate eye protection should be worn when handling this material. {EN} 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση στους 20 C : Υγροποιημένο αέριο. Χρώμα : Αχρωμο αέριο. Οσμή : Οξύς. Μοριακό βάρος :64 Σημείο τήξης [ C] : Θερμοκρασία βρασμού [ C] :-10 Κρίσιμη θερμοκρασία [ C] : 158

5 Σελίδα : 5 / 8 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες (συνεχίζεται) Τάση ατμών [20 C] : 3.3 bar Σχετική πυκνότητα, αέριο (αέρας=1) :2.3 Σχετική πυκνότητα, υγρό (νερό=1) :1.5 ιαλυτότητα σε νερό [mg/l] : Υδρολύεται. Περιοχή αναφλεξιμότητας [όγκος % : Αφλεκτο. στον αέρα] Θερμοκρασία αυτο-ανάφλεξης [ C] : εν εφαρμόζεται. Άλλες πληροφορίες Άλλες πληροφορίες : Αέριο/ατμός βαρύτερο από τον αέρα. Μπορεί να συσσωρευτεί σε κοιλότητες επί ή κάτω από το επίπεδο του εδάφους. 10 Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα Αντιδραστικότητα Χημική σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Attacks some forms of plastics, rubber, and coatings. {EN} Με το νερό προκαλεί γρήγορη διάβρωση ορισμένων μετάλλων. : Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. : Αντιδρά βίαια με : Αμμωνία. Alkali metals. {EN} Χλώριο. Αλογόνα. Αμίνες. : Με το νερό προκαλεί γρήγορη διάβρωση ορισμένων μετάλλων. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. : Αμμωνία. Alkali metals. {EN} Αμίνες. Αλογόνα. Χλώριο. : Sulfuric acid. {EN} 11 Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις - Εισπνοή : Corrosive to respiratory system. Causes severe burns. {EN} Είναι δυνατόν καθυστερημένα να προκαλέσει θανατηφόρο πνευμονικό οίδημα. - ερματικός : ιαβρωτικό για τα μάτια και το δέρμα. - Οφθαλμικός : ιαβρωτικό για τα μάτια και το δέρμα. - Κατάποση : Η κατάποση δεν θεωρείται πιθανή οδός έκθεσης. LC50 [ppm/1h] : 2520 Αρουραίος εισπνοή LC50 [ppm/4h] : διοξείδιο του θείου : Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης υνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος : Τοξικό κατά την εισπνοή. : Αντιδρά με το νερό και δημιουργεί διαβρωτικά οξέα. : Κανένα. : Αντιδρά με το νερό και δημιουργεί διαβρωτικά οξέα.

6 Σελίδα : 6 / 8 12 Οικολογικές πληροφορίες (συνεχίζεται) Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ : εν εφαρμόζεται. και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις - Πληροφορίες οικολογικών : Μπορεί να προκαλέσει αλλαγές του pη σε υδάτινα οικολογικά συστήματα. συνεπειών 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων - Γενικά : Η απόρριψή του στην ατμόσφαιρα πρέπει να αποφεύγεται. Μην το απορρίπτετε σε χώρους όπου η συσσώρευσή του μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μην το απορρίπτετε σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εκρηκτικού μίγματος με τον αέρα. Το απαέριο πρέπει να καίγεται σε κατάλληλο καυστήρα με διάταξη που εμποδίζει την φλογοεπιστροφή. Το αέριο μπορεί να διοχετευθεί σε πλυντρίδα με αλκαλικό διάλυμα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες για την αποφυγή βίαιης αντίδρασης. Τοξικά και διαβρωτικά αέρια που δημιουργούνται κατά την καύση πρέπει να καθαρίζονται πριν απορριφθούν στην ατμόσφαιρα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή εφόσον απαιτούνται οδηγίες. - Μέθοδος απόρριψης : Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή για συγκεκριμένες οδηγίες. 14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά - Αριθμός ΟΗΕ : Ετικετοποίηση ADR, IMDG, IATA o { : 8 : ιαβρωτικές ουσίες 2.3 : Τοξικά αέρια Χερσαία μεταφορά - ADR/RID - Αρ. δείκτη κινδύνου : Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ - Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη :2 μεταφορά - ADR/RID Κωδικός ταξινόμησης :2 TC - Packing Instruction(s) - General : P200 - Tunnel Restriction : C/D: Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες κατηγορίας C όταν μεταφέρονται σε δεξαμενές. Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες κατηγορίας D και Ε. Θαλάσσια μεταφορά Κωδικός IMO-IMDG

7 Σελίδα : 7 / 8 14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά (συνεχίζεται) - Ονομασία φόρτωσης : ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ - Κατηγορία :2 - Ομάδα συσκευασίας ΙΜΟ : P200 - IMDG-Θαλάσσια μόλυνση :NO - Emergency Schedule (EmS) - Fire :F-C - Emergency Schedule (EmS) - :S-U Spillage - Instructions - Packing : P200 Αερομεταφορά ICAO/IATA - Σωστή ονομασία αποστολής : SULPHUR DIOXIDE - Κατηγορία :2 - IATA-Passenger and Cargo Aircraft : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT. - Cargo Aircraft only : FORBIDDEN. Αποφύγετε τη χρήση οχημάτων όπου το διαμέρισμα του οδηγού δεν είναι απομονωμένο από τον χώρο του φορτίου. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος έχει λάβει γνώση του πιθανού κινδύνου του φορτίου και ξέρει τί πρέπει να κάνει σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης. Πριν μεταφέρετε τα φορτία με το προϊόν βεβαιωθείτε ότι: - Τα δοχεία είναι καλά στερεωμένα. - Τα κλείστρα των φιαλών είναι κλειστά και δεν υπάρχει διαρροή. - Στα κλείστρα έχουν τοποθετηθεί σωστά τα πώματα, βιδωτά ή κουμπωτά (όταν αυτά προβλέπονται). - Εχει τοποθετηθεί σωστά εξάρτημα (καλυμμα) προστασίας των κλείστρων (όταν αυτό προβλέπεται). - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός. - συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς. 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την : Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κανονισμοί, εθνικοί/τοπικοί. ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Seveso regulation 96/82/EC : Περιλαμβάνεται 16 Άλλες πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες κατανοούν τον κίνδυνο τοξικότητας. Οι χρήστες αναπνευστικών συσκευών πρέπει να εκπαιδευθούν. οχείο υπό πίεση. Τα πλήρη κείμενα των φράσεων : R23 : Τοξικό όταν εισπνέεται. κινδύνου στο τμήμα 3. R34 : Προκαλεί εγκαύµατα. Τα πλήρη κείμενα των δηλώσεων επικινδυνότητας στο τμήμα 3. : EUH071 : ιαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. H280 : Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. H314 : Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H331 : Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Αυτό το ελτίο εδομένων Ασφαλείας δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν εντάξει αυτές τις Οδηγίες στην Εθνική τους Νομοθεσία. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ : Τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό το κείμενο θεωρούνται σωστά μεχρι τη στιγμή της εκτύπωσής του. Πριν αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε καινούργια διαδικασία ή πείραμα, πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής μελέτη συμβατότητας των υλικών και

8 Σελίδα : 8 / 8 16 Άλλες πληροφορίες (συνεχίζεται) ασφάλειας. Αν και δόθηκε η δέουσα προσοχή κατά την προετοιμασία αυτού του κειμένου, δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά που προκύπτουν από τη χρήση του. Τέλος εγγράφου