τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ"

Transcript

1 www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου χρόνου κ α ι με την έκδοση αυτού του φύλ λου, η ε φ η μ ε ρ ί δ α μας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤ Α Ν Ο Υ " εισέρχεται α ι σ ί ω ς στα δ έ κ α χρόνια από την έ κ δ ο σ η της. Κ α τ ά την εννεατή αυτή π ε ρ ί ο δ ο έμεινε σταθερή στον α ρ χ ι κ ό της στόχο, να είναι δηλαδή ένα ευσύ νοπτο ενημερωτικό μη πολιτικό, αλλά εποικοδο μητικό έντυπο του χω ριού μας κ α ι της γύρω ευ ρύτερης περιοχής, με δ ι ά φ ο ρ α θέματα λαογρα φ ι κ ή ς και ιστορικής φύ σεως, προβάλλοντας συγ χ ρ ό ν ω ς κ α ι τα σύγχρονα ζ ω τ ι κ ά προβλήματα του χ ω ρ ί ο υ μας. Αυτή η " Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " φτά νει κάθε δυο μήνες σε κ ά θε γωνιά της Ελλάδας αλ λ ά κ ι έ ξ ω α π ' αυτήν, από την Ε υ ρ ώ π η έως την Αμε ρ ι κ ή, τον Κ α ν α δ ά, την Α υ στραλία, την Α φ ρ ι κ ή και τη Β ρ α ζ ι λ ί α, εντελώς δω ρεάν. Οχτακόσια περίπου φύλλα κουβαλούν στις σελίδες της τις ιστορίες α π ' τα π α λ ι ά αλλά κ α ι τη σημερινή αντοχή για το αύριο του χωρίου μας, κ ι αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτός ο αριθμός, αυ τονόητο είναι ότι δεν α φ ο ρ ά σε άτομα, αλλά σε οικογένειες, ά ρ α η " Φ Ω Ν Η Μ Α Σ " διαβάζεται του λάχιστον κάθε δυο μήνες από ανθρώ πους. Λίγο είναι αυτό; Είναι γεγονός, ό π ω ς πολλές φ ο ρ έ ς έχουμε γράψει -ότι όλα τα χ ω ρ ι ά μας, ά ρ α κ α ι το δικό μας, φθίνουν από τους ανθρώ πους τους και μόνο κ ά ποιες χθόνιες επιτηρητικές φωνές, ανάερες σκιές από τα περασμένα, μας παρακινούν εμάς -μερικοί μας λένε γραφικούς- μας παρακινούν λέω κ α ι μας ενθαρρύνουν να συνεχί σουμε με τα π α λ ι ά αλλά και τα νέα δρώμενα κ α ι να μην παραδοθούμε αμαχη τί. Α κ ό μ η ε ί μ α ι βέβαιος ότι όλοι οι Γεροπλατανίτες, μέσα κ ι έξω από την πα τρίδα μας -τούτο άλλωστε αποδεικνύεται κ ι από τις επιστολές που λαβαίνου με- παίρνοντας την ε φ η μερίδα μας, με τις χ ω ρ ι α νικές ειδήσεις έστω με τις παραλείψεις τις υπερβο λές κ α ι τις υποδείξεις που κάνουμε, αναπολούν και επαναφέρουν νοσταλγικά στη μνήμη τους γεγονότα και παραστάσεις που ο ι ίδιοι έζησαν στο χ ω ρ ι ό μας και κατέχονται από το έντονο πάθος της επι στροφής, ν' ανάψουν ένα κ ε ρ ί στη μνήμη των προ γόνων τους στον Α ϊ Νικόλα, να ξαναθυμηθούν τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ γνοιαστα παιδικά τους χρόνια στα σ ο κ ά κ ι α του χωριού, να ξαναζήσουν τις χαρές κ α ι τις λύπες στα πατρικά τους σπίτια. Γ ι α όλους αυτούς τους λόγους αλλά κ α ι για άλ λους πολλούς και σοβα ρούς είναι ανάγκη κ α ι χρέος όλων μας να στηρί ξουμε υλικά κ α ι ηθικά τη συντακτική επιτροπή μας ώστε απρόσκοπτα να συ νεχιστεί η έκδοση της "ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟ Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " μιας φ ω ν ή ς που φωνάζει για τα τοπι κ ά ζητήματα του χ ω ρ ι ο ύ μας και τα προβάλλει πα ντού για το καλό όλων μας. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας και υπο σχόμαστε να το συνεχί σουμε κ α ι να το βελτιώ σουμε πάντοτε ως είπαμε με τη βοήθεια ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Η Φ.τ.Γ. Η Βασιλοπιπα wv Γεροπλαιανιιύν που διαμένουν στα Γιάννινα Η Κυριακή 2 / 1 / για μας τους Γεροπλατανί τες και τους φίλους μας που μένουμε στα Γιάννενα ήταν πολύ σημαντική και διαφο ρετική. Το κόψιμο της βασι λόπιτας είναι μια ξεχωριστή απαιτήσεις της ζωής, μας κάνουν απόμακρους και λι γότερο κοινωνικούς. Μια απέραντη αίθουσα που ανήκει στην Ενωση Κονιτσιωτών μας φιλοξένησε και μας χάρισε λίγες ώρες να μεζεδάκια του καφενείου που βρίσκεται εκεί. Την Βα σιλόπιτα ευλόγησε ο ΠαπαΧρήστος Μάτσιας. Φτιαγμέ νη με αγνά υλικά από τον δι κό μας άνθρωπο Μιχάλη Βελογιάννη. Εκ μέρους της εκδήλωση για όλους τους χωριανούς μικρούς και με γάλους. Είναι ένα χαρούμε νο αντάμωμα που το έχουμε όλοι ανάγκη. Μια και οι ανέμελες και ξέγνοιαστες. Η ατμόσφαιρα ήταν ζωηρή και θερμή. Καθισμένοι όλοι γύρω στα γιορτινά τραπέ ζια, γευτήκαμε τα πετυχημέ- εφημερίδας που οργάνωσε την εκδήλωση μίλησε ο Σω κράτης Οικονόμου. Χαιρετι σμό απηύθυνε? πρόεδρος ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και προϊ όντος του χρόνου το κλίμα θ α οξύνεται, οι αντιπαρα θέσεις μεταξύ των κομμάτων 8 α εντείνονται, οι υπο σχέσεις, οι παροχές και οι "δεσμεύσεις" για ένα καλύ τερο αύριο του Ελληνα 8 α κατέχουν την πρώτη θέση και θ α συνωστίζονται στις ομιλίες των πολιτικών μας. ΒέΒαια η στήλη αυτή και η εφημερίδα μας καθώς πολλές φορές έχουμε τονίσει δεν πολιτικολογεί και δεν τάσσεται υπέρ του Α ή Β υποψηφίου. Εύχεται μόνο όποιο κόμμα βγει νικητής να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει κι αυτό θα'χει για όλους μας μια ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΙ Ω Σ Η. ΚΑΘΕΝΑΣ Μ Α Σ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ. Συνέχεια στην 6η σελίδα

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΣΤΙΓΜΕΣΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Σήμερα η ζωή έχει γίνει για όλον τον πλανήτη μας σκληρή και δύσκολη. Ο λ α γύρω μας αλλάζουν με τα χύτητα τους ρυθμούς και οι άνθρωποι τρέχουν να προ λάβουν τις εξελίξεις. Γι' αυ τό με πυξίδα τους θεσμούς και τις παραδοσιακές αξίες του παρελθόντος, ας αντι μετωπίσουμε με ρεαλισμό το σήμερα κι ας ατενίσουμε με αισιοδοξία το αύριο. Το είναι χρόνος για τους νέους. Είναι αφετηρία για όλους μας. Η ζωή άλλωστε είναι ένας διαρκής αγώνας και τη σκυτάλη πρέπει να την κρατούμε ψηλά και κυρίως εκείνοι που'χουν ως κύριο μέλημα την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας. Αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά πρέπει να'ναι άν θρωποι με θέληση με απο φασιστικότητα να'χουν στό χους και όραμα στις επιδιώ ξεις τους κι εδώ μιλάμε για την τοπική μας κοινωνία που τόσα και τόσα προβλή ματα έχουμε ή που βέλουν βελτίωση (όπως ύδρευση, άρδευση, συγκοινωνία, κα θαριότητα, παιδεία, προ βλήματα καθημερινότητας, υγείας, αγροτικού ιατρού, αγροτικού ταχυδρόμου, γε ωπόνου, κτηνιάτρου κ.λ.π.). Ο ι τοπικές μας κοινωνίες το χωριό μας -η ίδια η ζωή καθώς είπαμε- πως να το κάνουμε έχει προβλήματα. Ολοι μας πρέπει να βρι σκόμαστε σε εγρήγορση και οι φορείς της στην πρω r τοπορία της προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο. Το Τοπικό μας Συμβούλιο, ο Σύλλογος, η Εκκλησία μας, με το πρωτοπόρο το Δήμο μας έχουν τον πρώτο λόγο. Χρειάζονται όμως και τη δική μας συνδρομή και Βοήθεια και πρέπει όλοι μας να ενισχύομε την προ σπάθεια τους, καταθέτο ντας συνετές και ρεαλιστι κές προτάσεις για τα κοινά προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Τα λόγια μας, πολλές φο ρές δείχνουν και τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Ο ι σκέ ψεις, οι ιδέες και οι σωστές προτάσεις, όλων των ντό πιων και των απανταχού ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ, πρέπει να βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων του χω ριού μας.'μέσα δε από τις στήλες της εφημερίδας μας, της τοπικής φωνής ευτυχώς υπάρχει κι αυτή, που δόξα τω θεώ μέχρι σή μερα έχει θετική πορείαπρέπει να'ναι ο δίαυλος επικοινωνίας και να συμ βάλλει στην επίλυση και προώθηση των πολλών προβλημάτων του χωριού μας Εχουμε λοιπόν αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας, που απλά και σταράτα φέρνει τα νέα του χωριού σε κάθε ξενιτεμένο χωριανό και φί λο σε οποιαδήποτε πόλη κι αν ευρίσκεται ή χώρα σ' όλο τον κόσμο και η επικοι νωνία μας αυτή να δείχνει την ευαισθησία και το εν- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ TQN ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Π Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΕΛΙΔΑ 2 METAIV ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ διαφέρον κάθε ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΙΚΗΣ ψυχής. Ας αποφεύγουμε τις έντονες και στείρες αντι παραθέσεις που αποτε λούν ανασταλτικό παράγο ντα σε κάθε θετική και κα λοπροαίρετη προσπάθεια, το χωριό ας μας κερδίσει όλους. Δείχνοντας έτσι, σύνεση, ωριμότητα, ψυχραιμία, με θοδικότητα, αποφασιστι κότητα και προπαντός αγά πη για τη γενέθλια γη μας, για τον τόπο μας, για το αγαπημένο μας χωριό, εί μαστε πάντα Βέβαιοι, ότι το χωριό μας ο αγαπημέ νος μας ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ πάντα θ α πηγαίνει μπρο στά. Σ. ΟΙΚ. 01 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ Εν όψει των εκλογών της 7ης Μαρτίου προκύπτει και πάλι το ερώτημα: Ποιο κόμμα να ψηφίσω; Ποιόν βου λευτή; Ο ι λόγοι για τους οποίους ένας πολίτης επιλέγει το ένα ή το άλλο κόμμα είναι τόσοι πολλοί όσοι περί που και οι ψηφοφόροι. Ετσι λοιπόν: Αλλος ψηφίζει το κόμμα που ταιριάζει στην πολιτικοοικονομική του φιλο σοφία, άλλος το κόμμα που θ α του δώσει δουλειά, ή αύξηση στη σύνταξη, ή άλλος που θ α του κάνει μετάθε ση ή απόσπαση, ή άλλος που θ α του βρει νύφη ή άλλη που θ α της βρει γαμπρό, ή που θ α τον λυτρώσει από την κακιά πεθερά κ.λ.π. κ.λ.π. Κάνει δηλαδή ατομικές επιλογές με αναμενόμενο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, στενό ή ευρύ και πάει λέγοντας. Κι όμως όλοι μας γνω ρίζουμε την αλήθεια ότι οι κυβερνήσεις, ούτε μπορούν, ούτε πρέπει να κάνουν τα πάντα κι όμως εμείς οι ψηφο φόροι Ο Α Α ΤΑ Θ Ε Α Ο Υ Μ Ε! ΤΙ Ν Α ΓΙΝΕΙ; ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ Η ΖΩΗ. ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Η ειρήνη είναι ζεστή φωλιά γεμάτη ολόχαρα πουλιά και είναι του κόσμου ελπίδα του κάθε ανθρώπου αγκαλιά. Το σύμβολο της είναι το περιστέρι έχε λευκό χρώμα και φέρνει αγάπη και αγνότητα στον κόσμο. Ο πόλεμος καταστρέφει και κατακτά την ειρήνη όμως η ειρήνη καταφέρνει να κυριαρχήσει αυτή. ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με το Νόμο / 9 ΦΕΚ 19/3-89 άρθρο 3 παρ. 4, οι Δη μοσιεύσεις στις Επαρχια Η ειρήνη έχει την καλοσύνη να γεμίσει τη γη αγάπη και να διώξει μακριά μια για πάντα τον πόλεμο. κές εφημερίδες Δημοσίου, Ο Τ Α και Δημοσίων Επιχει Η ειρήνη θ α γεμίσει τον κόσμο αγάπη και θ α στολίσει τη γη με πανέμορφα ανοιξιάτικα λουλούδια. ρήσεων, πρέπει να γίνονται τουλάχιστον σε μια ημερή σια και δυο εβδομαδιαίες επαρχιακές εφημερίδες που να κυκλοφορούν για τρία χρόνια τουλάχιστον. Σημείωση συντάκτη: Οπως Βλέπεις αγαπητέ φί λε Β.Χ. δεν εμπίπτουμε στις ανωτέρω διατάξεις για τις δημοσιεύσεις. ' ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Το ποίημα είναι της Όλγας Γ. Τσεκούρα (κόρη της Ντίνας Μούκα) μαθήτρια Ε' Δημοτικού. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΜΑΣ Κύριε διευθυντή, Σας αποστέλλουμε το εορταστικό μήνυμα του Νομάρχη Ιωαν νίνων κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, με τις ευχές μας όπως το 04 φέρνει υγεία και επιτυχίες σε σας, στους συνεργάτες και τους αναγνώστες σας. Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να γνωρίσουμε ότι το γραφείο Τύπου, αλλά και προσωπικά ο Νομάρχης, είναι πάντοτε στη διά θεση σας για θέματα που σας ενδιαφέρουν. Ευελπιστςύμε σε στενότερη συνεργασία στο μέλλον, καθώς η συμβολή σας στην προώθηση και προβολή θεμάτων, δραστη ριοτήτων και προβλημάτων των περιοχών τις οποίες καλύπτετε ειδησεογραφικά είναι ουσιαστική και συνδράμει τις προσπά θειες της Νομαρχιακής Αρχής για βελτίωση των υποδομών του Νομού και την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης κατοίκων και αποδήμων. Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΛΡ0Σ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ r. BAAAKox-om? m i Χ.ΠΙΕΤΧΙΟΣ ΤΗΛ awammm

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΕΘΙΜΟ. ΤΟ ΖΙΑΦΕΤΙ Οπως κάθε χρόνο, τηρώ ντας το παλιό έθιμο, έτσι κι εφέτος κάναμε το ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ. Εχω γράψει πολλές φο ρές γι αυτά τα πατροπαρά δοτα έθιμα. Ας μου επιτρα πεί όμως ν' ανοίξω εδώ μια μικρή παρένθεση. (Ο συνταξιούχος, τέως γυμνασιάρχης και συνεργά της " Κ εφημερίδας μας κ. Αθ. Δέμος στο βιβλίο του οι Δρυμάδες Πωγωνίου, πε ριγράφει γλαφυρότατα πως γινόταν παλιά το ΖΙΑΦΕΤΙ και τη σ\γ\μασ\α του, έχουμε άλλωστε γράφει κι εμείς πολλές φορές και ας μη γι νόμαστε κουραστικοί με τις επαναλήψεις μας. Ωστόσο όμως ας πούμε δυό λόγια. Την ημέρα των Θεοφανείων, στο τέλος της λει τουργίας ο παπάς κρατώ ντας τον Τίμιο Σταυρό ή την εικόνα της βάπτισης στο χωριό μας, στέκονταν μπροστά στην Ω ρ α ί α Πύλη κι έλεγε: "Ζητείται ανάδο χος του Κυρίου (δηλαδή νουνός = νούνος)". Αυτό εσήμαινε ότι, όποιος 8α'δίνε τα πιο πολλά χρή ματα 8 α ανακηρύσσονταν νουνός - νούνος, όλης της χρονιάς και οι άλλοι πρό σφεραν διάφορα ποσά στις άλλες εικόνες των Αγίων, γινόταν δηλαδή μια ευγε νής άμιλλα πρόθυμη υπέρ της εκκλησίας και δεν επε δίωκε κανείς να πάρει την εικόνα ή το σταυρό για δι κό του όφελος κι έτσι ενι σχύονταν το πενιχρότατο εκκλησιαστικό ταμείο. Στο τέλος γινόταν ο Αγια σμός, βυθίζοντας στο νερό το σταυρό ψάλλοντας το "Εν Ιορδάνη...". Το βράδυ με φροντίδα της Εκκλησιαστικής Επιτρο πής γινόταν κοινό τραπέζι "ΖΙΑΦΕΤΙ ή Φιλιά" το κοινό συμπόσιο όλων των κατοί κων - χωριανών τρώγοντας το πατροπαράδοτο "κοκκι νιστό" αν κάποιος δεν μπο ρούσε ναρθεί στο τραπέζι τούστελναν τη "λίμπα" (πιά το) στο σπίτι. Περιφερόταν δίσκος, με αγάπη κι ο καθέ νας έριχνε χρήματα που'χε τάξει ή ό,τι άλλο ήθελε ή και παραπάνω πάντως κυ ριαρχούσε η αγάπη όλων των χωριανών. Αυτή την έν νοια είχε το τραπέζι όλων των χωριανών. Αυτό ήταν το έθιμο, που ακούγεται και λέγεται μέχρι σήμερα και φυσικά επακολουθούσε χο ρός γλέντι με τις γνωστές κομπανίες του Γιώτη - Ντάλου και άλλων. Μ α ζ ί με την εκκλησία και με όλους). Εδώ κλείνω την παρένθεση μου. Το βράδυ λοιπόν ανήμε ρα των Φώτων (06-04) κάναμε το "ΖΙΑΦΕΤΙ Μ Α Σ " στο κεντρικό καφε νείο, με το πατροπαράδοτο "κοκκινιστό" (μάγειρας ο Κώστας Αιάπης και ο Στέ φανος Κωστής από τη Ρουψιά). Κόψαμε την πρωτο χρονιάτικη πίτα, που την ευ λόγησε ο παπα-δήμος κα θώς κι όλο το τραπέζι μας. Το "φλουρί" έπεσε στην κυ ρία Ελένη Ιωάννου και με ταφράστηκε από είκοσι ευρώ από το Σύλλογο που η ίδια τάδωσε ξανά στον Πο λιτιστικό Σύλλογο και από ένα χρυσό "Κωνσταντινάτο" από την εφημερίδα μας. Επακολούθησαν χαιρετι σμοί κι ευχές (από τον παπα-δήμο - πρόεδρο Συλλό γου - Δήμαρχο και πρόε δρο Τοπικού Συμβουλίου) μετά φαγητό και τρικού βερτο γλέντι με την χωριανική κομπανία Β. Πάνου - Γ. Καλτσούνη και τον ακού ραστο τραγουδιστή με τα πωγωνήσια κ. Γ. Κύρο. Ο χορός στήθηκε για καλά. Οι παλιοί Πωγωνήσιοι σκο ποί με τα υπέροχα "γυρί σματα" μας μετέφεραν σε αλλοτινούς καιρούς. Υπήρ ξε ευχάριστο περιβάλλον και όλοι οι χωριανοί, όσοι δεν πενθούσαν -τι να κά νουμε τάχει η ζωή αυτά- χό ρεψαν μέχρι το πρωΐ αγκα λιασμένοι κι αγαπημένοι. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε το Δήμαρχο μας κ. Κώστα Καψάλη για τη χρηματική ενίσχυση του τραπεζιού κα θώς και για την παρουσία του στο τραπέζι με τον αντιδήμαρχο κ. Κλίτσα. Ευ χαριστίες στο Σύλλογο μας και στον πρόεδρο κ. Χ. Κούτα, το Τοπικό Συμβού λιο και πρόεδρο Ηλία Ιωάν νου και στον νέο εκκλησια στικό επίτροπο κ. Κ. Ταλιούρη. Ιδιαιτέρως όμως συγχαί ρω τις δραστήριες και ακούραστες γυναίκες του χωριού μας, που πάντα σ' όλα είναι πρώτες και συμ βάλλουν πολύ σ' όλες τις χωριανικές εκδηλώσεις, κα θώς επίσης κι όλους τους χωριανούς. Την εκδήλωση μας, τίμησαν με την παρου σία τους πολλοί από τα γύ ρω χωριά ΜαυροΒούνι, Ανω ΡαΒένια, Ρουψιά κι άλ λα χωριά. Τέλος τονίζουμε -για μια ακόμη φορά- για κάθε εκ δήλωση και πολιτιστική προσπάθεια, πρέπει όλοι οι φορείς και οι χωριανοί να συμμετέχουν για το καλό του χωριού μας της περιο χής μας του τόπου μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Σ. ΟΙΚ. 01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ T0V ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις 3 1 / 1 / στην Ηπειρωτική Εστία ο σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Εγινε μια σεμνή εκδήλωση και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν το χωριό και το σύλλογο. Το φλουρί έτυχε στον κ. Κων/νο Νίτσιο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους από την Ηπειρωτική Εστία ο πρόεδρος κ. Βασίλειος Γκέλης και η κ. Αθηνά Τοτοκότση. Από τον Αγ. Κοσμά ο Μιχάλης Γκουντούλης. Από Κάτω Μερόπη ο Βαγγέλης Νικολόπουλος και από τον Πωγωνίσκο ο Αντώνης Νικόπουλος. Στη συνέχεια έγιναν αρχαιρεσίες για νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλό γου. Η γενική συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τους 7 υποψη φίους για το διοικητικό συμβούλιο και τους 2 για την εξελεγκτική επιτροπή που κατά αλφαβητική σειρά είναι: Για το Δ.Σ. Γόρα - Σιδηροπούλου Ναυσικά, Κατσάνου Μπότσαρη Μαίρη, Μουλάς Κώστας, Νίτσιος Κώστας, Πασχάλης Σταύρος, Σιδηρόπουλος Αάζαρος και Ταλιούρη Δήμητρα. Για Ε.Ε. Ζέγκλα Ερμιόνη, Κατσάνος Νικόλα οςγια τον σύλλογο Κώστας Νίτσιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΖΟΧΟΙΑΙ ΠΩΛΗΖΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΣΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ ΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Καλότυχα είστε σεις Βου νά ποτέ σας δεν γερνάτε, τα καλοκαίρια πράσινα με χιόνια του χειμώνα. Μ ' αυ τά τα λόγια του τραγου διού του βουνού και της λεβεντιάς θ α σου πω το στερνό αντίο Μπάρμπα Τέ λη Καλύβα που έφυγες από κοντά μας στα βαθειά σου γεράματα περιτριγυρισμέ νος από την βαθειά αγάπη της γυναίκας σου των παι διών σου των εγγονών σου των δικών σου ανθρώπων. Α π ' εμάς όλους που σ' αγαπούσαμε και σε σεβό μασταν μέχρι που τόσο ήσυχα και αθόρυβα έκλει σες παντοτινά τα μάτια σου. Σε σένα τσέλιγκα στέ κομαι με ευλάβεια και σε βασμό και σου αφιερώνω λίγα φτωχά λόγια στην μνή μη σου. Γεννήθηκες ψηλά στα ουρανομίλητα Βουνά έξω στο φως του αγέρα στον ήλιο στην σπηλιά ενός Θεομίλητου βράχου εκεί που φτιάχναν τις φωλιές τους ο υπερήφανος αετός και κούρνιαζαν τα ανήσυχα γεράκια εκεί ξεκαλοκαίριαζαν τα κοπάδια τους οι γο νιοί σου. Τούτοι οι σκληρο τράχηλοι νομάδες ήθελαν την Θεοσκέπαστη κορφή για ν' αγναντεύουν α π ' εκεί όλο τον κόσμο. Εκεί δίπλα στο κοπάδι γεννήθηκες εκεί έζησες ολάκερη τη ζωή σου. Ούτε μια μέρα μακριά από τη στάνη σου. Σε τούτα τα άγρια βουνά τα παιδιά μεγαλώνουν γρή γορα. Ο χρόνος μετριέται, _ ιΐς ανάγκες της στάνης. Μουσική στα παιδικά σου χρόνια ο γλυκός ήχος του κουδουνιού το άγριο γαύγισμα του σκύλου το γλυκό κελάηδημα των πουλιών. Το κρυστάλλινο νερό της πη γής που έτρεχε ανυπόμονα να πέσει ορμητικά στο πο τάμι της κοιλάδας και όταν μικρό παιδί στα έξι σου χρόνια Βόσκαγες τις ένα στρες νύχτες το στειροκόπαδο στου σε τούτο το απέ ραντο Βουνό είχες για συ ντροφιά τα σκυλιά σου που κοιμόταν δίπλα σου στην πέτρα που διάλεγες για μα ξιλάρι κι όταν γρήγορα σ' έπαιρνε ο παιδικός ύπνος και ονειρευόσουν άλλα μα κρινά μέρη ξύπναγες χα ρούμενος κι άρχιζες δειλά δειλά να μετράς τ' άστρα και να μαθαίνεις στα δ ά κτυλα σου το μέτρημα. Και πέρασαν τα χρόνια. Πα ντρεύτηκες κι έκανες δική σου οικογένεια. Η στάνη πέρασε στα χέρια σου ο άγραφος νόμος από πατέ ρα σε γυιό τα χειμαδιά στέ νεψαν και τότε αποφάσισες ναρθείς στο χωριό μας κα λοδεχούμενος σε μας και αγαπήθηκες α π ' όλους μας με τα παιδιά σου γίναμε φί λοι καρδιακοί. Στα 2 τελευ ταία σου χρόνια λίγο άρρω στος και μολονότι σε παρα καλούσαν τα παιδιά σου ναρθείς στο σπίτι στο χω ριό εσύ δεν αποχωρίστηκες την καλύβα της στάνης μέ χρι το τέλος της ζωής σου εκεί σε επισκεπτόμουν να σε δω πολύ συχνά να πιώ μαζί σου καφέ και να επιμέ νεις να μου βράσεις φρεσκοαρμεγμένο γάλα που ευχαρίστως έτρωγα μαζί σου και μάντεψες το τέλος σου τρεις μέρες πρωτού φύγεις από κοντά μας θέ λησες νάρθεις στο χωριό. Σε επισκέφθηκα ήσουν πο λύ κουρασμένος η καρδιά σου δεν άντεχε κι έκλεισες ήσυχα παντοτινά τα μάτια σου. Στην τελευταία σου κατοικία όλοι μας είμασταν εκεί. Η οικογένεια σου οι συγγενείς σου όλοι οι χω ριανοί σου για να σου πού με το στερνό αντίο. Αντίο σταυραετέ, σαρακατσιάνε αντίο πολύτεκνε γέροντα που άφησες πίσω σου απαρηγόρητη τη γυναί κα σου, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να σε θυ μούνται με αγάπη. Αντίο τσέλιγκα που γεννήθηκες ελεύθερος και πέθανες ελεύθερος. Αλαφρύ ας εί ναι το χώμα που σε σκέπα σε σεβάσμιε γέροντα. Αιω νία σου η μνήμη. Ηλίας Ιωάννου ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΥΤΕΡΑ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, γιορτάσαμε την Κα θαρή Δευτέρα, με τη γνω στή φασουλάδα, με λαγά νες, τουρσί, ελιές και χαλ βά, όλοι οι χωριανοί σε κοι νό τραπέζι στο καφενείο του χωριού. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Τα μόνα έσοδα μας, είναι οι προαιρετικές εισφορές σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα θ α ελπίζουμε. " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" Ηταν μια γιορτή αγάπης κι ευχηθήκαμε όλοι μας "καλή Σαρακοστή". Η συμ μετοχή των χωριανών ήταν μεγάλη παρά το βροχερό καιρό. Μ α ς τίμησαν και πολλοί κοντοχωριανοί από τα γύρω χωριά, ΜαυροΒούνι και Ρουψιά, καθώς και οι απασχολούμενοι οικονομι κοί μετανάστες εξ Α λ β α νίας που αρμονικά πλέον έχουν ενσωματωθεί στο χωριό μας. Η όλη εκδήλω ση οργανώθηκε από το Δή μαρχο, το Τοπικό μας Συμ βούλιο και τον Πολιτιστικό μας Σύλλογο. Θερμές ευ χαριστίες και συγχαρητή ρια σ' όλους και ιδιαιτέρως στο μάγειρα της φασουλά δας, Τάκη - Λιάπη, στους βοηθούς του και σ' όλες τις γυναίκες που πάντα βοηθούν. "ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ". ΣΕΛΙΔΑ 4 ΜΙΑΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΝΕΡΟΥ Ο κ. Πρόεδρος του Τ.Σ. απαντάει σ' ένα σχόλιο μας για το νερό στο χωριό. Ευχαρίστως το δημοσιεύουμε. Αγαπητοί φίλοι Στο φύλλο της εφημερίδας Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ αρ. φύλλου 3 Νοέμβριος Δεκέμβριος και στην σελίδα του σχολιαστή σας γράφετε σχετικά με τις μετρήσεις του νερού στο χωριό μας για μια περίοδο υδρομέτρησης από αρχές Αυγούστου 02 έως μέσα Μαρ τίου ότι μερικοί πληρώνουν 1,30 ευρώ άλλοι 2,70 ευρώ και άλλοι 4 0, 0 ή και 8 0 ευρώ. Στο σχόλιο σας αυ τό σαν πρόεδρος του Τ.Σ. Γεροπλατάνου σας απαντώ για πλήρη ενημέρωση όλων των συγχωριανών μας τα εξής: Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο σχολιαστής σας είχε την πρό θεση ή ταυτίζεται μ' αυτήν την ενημέρωση γιατί και ανα κριβής είναι και άδικη μια που δημοσιεύετε κάτι χωρίς να έχετε εξακριβωμένα επακριβώς όλα τα στοιχεία. 1) Κανένας μα κανένας δεν πλήρωσε έστω και μια στα γόνα νερό περισσότερο απ' εκείνο που γράφει ο υδρομετρητής του. 2) Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει χρέωση νερού 1,30 ευρώ μια που η ελάχιστη χρέωση είναι 2,30 ευρώ για κάθε υδρομετρητή. 3) Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι υδρομετρητές στο χωριό μας είναι στα πιο απίθανα μέρη ενός σπιτιού άλλοι στα κε λάρια άλλοι μέσα στα σπίτια άλλοι σε μέρη που προφυ λάσσονται από τον βοριά συνεπώς υπάρχει πράγματι μια αντικειμενική δυσκολία κατά την μέτρηση των. 4) Πράγματι όταν ήλθε ο υπάλληλος έβαλε ελάχιστη χρέωση σε 3 περιπτώσεις: α) χαλασμένο ωρολόγι Β) ακα τοίκητο σπίτι που και κατά τη δική μου γνώμη η χρέωση έπρεπε να είναι ελάχιστα μεγαλύτερη και γ) περίπτωση που αυτή κατά τη γνώμη μου φωτογραφίζεται όταν πήγε ο υπάλληλος να μετρήσει η νοικοκυρά έλειπε από το σπίτι και ο υπάλληλος έβαλε ελάχιστη χρέωση ήτοι 2,30 ευρώ κακώς μπορεί! Α λ λ ά μόλις ήλθαν οι ενδείξεις του λογα ριασμού τόσο ο γιος της γυναίκας αλλά και η νύφη της αμ φισβήτησαν αμέσως αυτή τη χρέωση δεν την πλήρωσαν που θεώρησαν αμέσως λάθος και με τον φετινό λογαρια σμό δέχθηκαν ευχαρίστως οι άνθρωποι να πληρώσουν δι πλάσια χρέωση. Νομίζω με τους υπευθύνους της εφημερί δας είμαστε φίλοι και παν' από όλα χωριανοί και οτιδήπο τε έρχεται στην αντίληψη των και αφορά τα κοινά του χω ριού μας καλό είναι να ενημερώνουν το Τ.Σ. και όχι να δίνεται η εντύπωση ότι εδώ κάτι γίνεται. Και για πλήρη ενη μέρωση σας παραθέτω τις χρεώσεις του χωριού που αφο ρά την περίοδο από Αύγουστο 02 έως Μάρτιο Περίοδο περίπου 7 μηνών (μόνο κατανάλωση και όχι πά γιο μετρητή). 1) 4 0 μετρητές ήτοι ακατοίκητα σπίτια χρέωση 2,30 ευ ρώ 2) 13 μετρητές χρέωση κάτω από ευρώ 3) 2 0 μετρητές χρέωση κάτω από ευρώ 4) 14 μετρητές χρέωση κάτω από 30 ευρώ ) 1 μετρητές χρέωση κάτω από 4 0 ευρώ 6) 3 μετρητές χρέωση κάτω από 49 ευρώ 7) 1 μετρητής χρέωση ακριβώς 80 ευρώ. Που βρέθηκαν λοιπόν χρεώσεις 1,30 2,70 4 0, 0 ή και 80 ευρώ δεν το γνωρίζω. Αυτά και μόνον προς αποκατά σταση της αλήθειας. Φιλικά Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Ηλίας Ιωάννου ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoes Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 23 - ΑΙΓΑΛΕΩ - ΤΗΛ

5 ΤΑ Τ α χωριά του Πωγωνίου ερη μώνουν κ α ι αργοπεθαίνουν. Παρόλο που πρόσφεραν αγώ νες κ α ι μεγάλη εθνική προσφο ρά. Αλλοτε έσφυζαν από ζωή και δραστηριότητα. Μ ε νο σταλγία θυμούνται οι ελάχιστοι ηλικιωμένοι και οι λίγοι ντόπιοι τις ημέρες των Χριστουγέννων. Τ α παλιά χρόνια, που όλα τα τζάκια των σπιτιών κάπνιζαν. Παντού αντηχούσαν χαρούμε νες ψωνές από μικρούς κ α ι με γάλους. Τ α σοκάκια του χω ριού ήταν γεμάτα κόσμο. Παρό λα αυτά όμως στο Γεροπλάτανο κ α ι φέτος ακούστηκαν τα κάλαντα, τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων από τα παιδιά του χωριού. Τ ο χαρμόσυνο κ α ι γιορταστικό αυτό έθιμο που έχει την προέλευση του πριν τη Βυζαντινή εποχή κ α ι εκφράζει τη χ α ρ ά για την γέννηση του Σωτήρα. Συνεχίστηκε τις μέρες μας. Στο χωριό μας δεν έσβη σαν οι παιδικές φωνούλες η ανάσα κ α ι η ζωντάνια των παι διών. Ο λ α μαζί τα παιδιά είπαν τα κάλαντα αγαπημένα, χαρούμε να κ α ι ευτυχισμένα, στα σπίτια του χωριού. Εδωσαν χαρά κ α ι ελπίδα σε όλους τους Γεροπλατανίτες. Η εφημερίδα τους εύχε ται υγεία και προκοπή. ΛΟΛΑ ΜΟΥΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΚΑΛΑΝΤΑ.. Από τα πολιό ΒΙΒ ΚΟΙ ε8ψο tou xupiou μο$ Η ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡ0ΠΑΑΤΑΝ0Σ ΜΕΡΟΣ 4ον Πάνω από το ρουτί η νύφη φορούσε τη "λαιμαργία" ή όπως αλλιώς τη λέγανε το "γιακά". Ηταν περιλαίμιο και το φορούσαν για να σκεπάσουν το στήθος και να στολί σουν τη φορεσιά. Ηταν φτιαγμένη η "λαιμαργία" από άσπρο χασέ, το "χουμάι" όπως το έλεγαν. Είχε πλάτος περίπου 0 πόντους και μάκρος 80. Η κεντήστρα, ειδική γυναίκα, την κεντούσε γύρω - γύ ρω. Η ίδια αυτή γυναίκα κεντούσε και τους σταυρούς στις κάλτσες. Το κέντημα στη λαιμαργία γινόταν με κίτρι νη σκληρή μεταξωτή κλωστή σε σχέδιο "μακεδονίσι", "μπαρμπαρόζα", "δοντίτσι" κ.ά. Το κέντημα στο στήθος άφηνε η λαιμαργία να φαίνεται. Μπροστά είχε στρίφωμα 2-3 δάχτυλα και ήταν ραμμένο ωραία και προσεκτικά. Στη συνέχεια η νύφη φορούσε τη "φούστα". Αυτή πή γαινε μαζί με τη λαιμαργία. Γινόταν από άσπρο χασέ όπως και τα προηγούμενα εξαρτήματα. Χρειαζόταν 3 πή χες ύφασμα περίπου. Το ράψιμο γινόταν εύκολα από τη μοδίστρα ή και από την ίδια την νοικοκυρά. Στη μέση τη γύριζαν 2 δάχτυλα περίπου και περνούσαν σκοινί για να στερεώνεται. Το σκοινί αυτό το έλεγαν "βρακοζώνα". Εί χε 2-3 δάχτυλα στρίφωμα στο τελείωμα και εκεί μερικές φορές έφτιαχναν "αζούρ". Η φούστα άφηνε να φαίνεται το ρουτί. Σε μερικά χωριά του Πωγωνίου, ο ποδόγυρος της φούστας στολιζόταν με κέντημα, σε Βελούδο ύφα σμα, με λουλούδια ή και άλλα σχέδια. Πάνω α π ' αυτά η νύφη φορούσε το "σιαγιάκι" ή "σεγιάκι" ή "κατωσιάγιακο". Αυτό ήταν μάλλινος επενδύτης, ανοιχτός μπροστά που έφτανε λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Ραβόταν από άσπρο χοντρό δίμιτο ύφασμα, αγορασμένο από την Πό λη, τα Γιάννενα και τη Νάουσα. Χρειαζόταν πήχες ύφα σμα περίπου. Το ράψιμο του γινόταν από ειδικό ράφτη, τον "τεχνίτη". Αυτός ερχόταν από τα Φραστανά και έμε νε στο σπίτι της νύφης. Εραβε όχι μόνο τα σιαγιάκια, αλ λά και τους κατιφέδες, τα σεγκούνια, τους κλαδευτούς (ρούχο που έβαζαν πάνω από το σιαγιάκι, ήταν είδος σεγκουνιού, αλλά είχε και μανίκια ως τον άγκωνα και τε λείωνε σε μύτες. Ελειπε από την νυφική φορεσιά). ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΒΑΓΕΝΑ Ξεκινώντας για τα Κάλαντα όρθιες από αριστερά Ολγα Μούκα Τσεκούρα, Δήμητρα Τσουμάνη. Στο μέσον Σπύρος Λιάπης, Αριστοτέλης Καλύβας. Καθιστές Νατάσα Τσουμάνη, Λουκία Λιάπη και Σταυρούλα Καλύβα. ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΥΓΑΚ - ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Π - Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Υ Λίγα φτωχά λόγια αφιε ρώνω στην μνήμη σου αξέ χαστη 8εία Βγένω. Κουρασμένη και λίγο ανήμπορη από τα ολύμπια χρόνια των γηρατιών σου έφυγες από κοντά μας θεια Βγένω όλοι μας μ' αυτό το υποκοριστικό όνομα σε γνωρίσαμε μ' αυτό σε αγα πήσαμε με τούτο το γλυκό όνομα που έβγαινε από τα χείλη μας σε σεβόμασταν. Το όνομα σου Ευγενία Θ ε ο λόγου ήταν μόνον για τα γρανάζια της Διοίκησης και από τα χείλη των μεγαλυτέ ρων μας ήσουν η Βγένω του Μουλά. Πάντοτε όλοι μας στεκόμασταν με σεβασμό και αγάπη σε τούτη την πο νεμένη γυναίκα. Η καλοσύ νη της οι σοφές κουβέντες της η παρουσία της μας ενέπνεαν μια ζεστασιά στην καρδιά μας και όταν μια γυ ναίκα στο μέστωμα της νιό της χαίρεται την ομορφιά της ζωής. Για σένα η μοίρα στάθηκε πολύ σκληρή. Ο εμφύλιος πόλεμος σημάδε ψε τραγικά πολύ τραγικά τη ζωή σου. Σ' εκείνη την τρα γική περίοδο έχασες στα 18 του χρόνια το μονάκρι βο παιδί σου λίγο αργότε ρα έχασες και τον άνδρα ΣΕΛΙΔΑ σου. Και κει πάνω στον πό νο σου έδειξες το μεγαλείο της ψυχής σου. Μολονότι οι δικοί σου άνθρωποι ήταν από την όχθη των νικητών δεν καβάλησες τον εξώστη του μίσους δεν ζητούσες εκδίκηση γιατί εσύ η χωρια νή μας η γυναίκα του χωρα φιού η απλή η καλοσυνάτη διαισθανόσουν πολύ καλά ότι το μίσος και η κακία δεν οδηγούν πουθενά αλλά απλώς αναπαράγουν μίσος. Και τότε διπλόδεσες το κε φάλι σου με το μαντήλι της συμφοράς έγινες άνδρας και γυναίκα σε όλες τις δουλειές του σπιτιού σου γιατί έβαλες έναν σκοπό στη ζωή σου να μεγαλώσεις τις δυό ορφανές σου κό ρες. Και πάντρεψες τις κό ρες σου έζησες και είδες εγγόνια και δισέγγονα πέ ρασες χαρές και λύπες στην μακρόχρονη ζωή σου. Εκείνο όμως το αόρατο θλιμένο βλέμμα δεν έφυγε πο τέ από το πρόσωπο σου από τότε που έχασες το αγαπημένο σου βλαστάρι. Οι κόρες σου τα εγγόνια σου τα δισέγγονα σου οι γαμπροί σου όλοι σε υπε ραγαπούσαν γιατί ήσουν εσύ που από την ομορφιά της ψυχής σου ανέδυες το φως της αγάπης και της κα λοσύνης. Λίγες μέρες πρωτού δια βείς το κατώφλι της αιωνιό τητας σε επισκέφθηκα θαύ μασα το σπινθηροβόλο σου πνεύμα τις σοφές σου κουβέντες έγνοια σου για όλους δικούς σου και χω ριανούς. Προαισθανόσουν τον θάνατο σου αλλά ατά ραχη τον περίμενες. Εσβη σες ήρεμα όπως ήρεμα απλά και έντιμα έζησες σε όλη σου τη ζωή. Και κει στο νεκροκρέβατο η όψη σου είχε τη μορφή μιας αγίας. Την άλλη μέρα όλοι είμασταν εκεί για να σε συνο δέψουμε με αγάπη και πό νο στην τελευταία σου κα τοικία. Αιωνία σου η μνήμη θεια Βγένω. Α ς είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε και η ψυχή σου ας φτερουγίσει εκεί που δικαιωματικά πρέ πει να αναπαυθεί στους ανθόσπαρτους κήπους του παραδείσου. Και μεις θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη κυρία της καρδιάς μας Ηλίας Ιωάννου Επειδή ο ράφτης έραβε και τη νύχτα για να φέγγει η λάμπα καλύτερα έβαζε στο γυαλί ένα στρογγυλό χαρτί. Τα σιαγιάκια ραβόταν με χοντρές βελόνες ραψίματος και με μεταξωτή άσπρη κλωστή. Δεν είχε μανίκια το σια γιάκι. Ο περίγυρος στολιζόταν με 2 σειρές μαύρο γαϊτάνι. Αυτό το έφτιαχνε ο ράφτης από μεταξωτές κλωστές. Επαιρνε πολλές από αυτές και τις έστριβε με τα χέρια για να γίνει χοντρό το γαϊτάνι. Το σιαγιάκι τελείωνε πάνω από τη φούστα για να φαί νεται και αυτή. Δεξιά και αριστερά στο κάτω μέρος είχε σκισίματα 4- πόντους. Αυτά δεν άνοιγαν γιατί ο ράφτης ένωνε τις πλευρές με μισό μαύρο γαϊτάνι. Και κάτω από τη μασχάλη ήταν πάλι μια πιθαμή ανοικτό το σιαγιάκι και ενωμένο με μισό γαϊτάνι. Στη μέση στο πίσω μέρος είχε 3 γαϊτάνια. Το μεσαίο ήταν όρθιο και τ' άλλα λοξά. Με τη βελόνα ο ράφτης έφτιαχνε λίγο κέντημα με μαύρη μετα ξωτή κλωστή, γύρω από τα γαϊτάνια. Πάνω από αυτά είχε ραμμένες 2 κόκκινες φούντες. Τις έραβε έτσι ώστε η μία να είναι λίγο πιο ψηλά από την άλλη. Αυτές ήταν φτιαγ μένες από μεταξωτή κλωστή τόσο καλή, ώστε φαινόταν ότι άστραφταν. Στο στήθος ο ράφτης είχε φτιαγμένα τα "ρούχα". Αυ τά άρχιζαν από το γιακά. Το μήκος τους ήταν 3 δάχτυλα. Τα έραβε πάνω στο γιακά από την έξω μεριά για να φαί νονται. Τα "ρούχα" ήταν καμωμένα από απαλή τσόχα, στο βυσσινί χρώμα. Τα υφάσματα τα έφερνπν οηό την Συνέχεια στην σελίδα 6

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟ 04 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Χ ρ ό ν ι α πολλά καλή χρονιά γερά κ ι ευτυχισμένα παιδσύρια νάχαυμε πολλά κ α ι νάναι ευλογημένα. Κ α ι τούτη πέρασ' η χρονιά κοντοζυγώνει ο κούκος όλους στο μέτρο ν α μας βρει ζηλιάρης κ α ι πανούργος. Στο μέτρο νάναι ο ι γέροντες στη μάχη τ α παλικάρια γεμάτα νάναι τα πουγγιά κ α ι η καρδιά καθάρια. Τ α χελιδόνια προπομπός τα βλέπει κ α ι ζηλεύει γρήγορα θάρθει η Ανοιξη κ α ι δύναμη μαζεύει. Α γ ά π η νάναι περισσή αγάπη στη φαμίλια ευλογημένη προσευχή καλούδια νάρθουν χίλια. Κούκου, κούκου, κούκου τη γλυκεία που ειν η φωνή του όλοι πάλι ανταμωμένοι κ α ι του χρόνου Ν Α Ι "μαζί του". Παναγ. Κύρκος Βασιλικό Υ. Γ. Στο Κεφαλόβρυσο ιδρύθηκε Κ Α Π Η κ ι εκεί έγινε το κόψιμο της πίτας. Α λ λ ο ι τ' αμπέλια σκάψανε κ ι άλλοι σιμά κλαδεΰουν κάποιοι με τα μανάρια τους τον κόπο τους σοδεΰουν. (Γ Η ΒασιΧόηιχια τυν Γεροπλαιανιτύν που διαμένουν στα Γιάννινα Συνέχεια από την 1 η σελίδα του τοπικού συμβουλίου Ηλίας Ιωάννου. Το φλουρί έτυχε ο γιος του Νίκου Πάνου Σταύρος. Σε λίγο η ευθυμία έφτασε στο κατακόρυφο. Γέλια, αστεία, χαρούμενες φωνές αντηχούσαν παντού. Τα πα ραδοσιακά τραγούδια από το πικ-απ άναψαν το κέφι και πολλές κυρίες έσυραν το χορό. Φεύγοντας χαιρετήσαμε με αγάπη και εκτίμηση τον κ. Σωκράτη Οικονόμου, τον κ. Βασίλειο Μούκα και τον κ. Θανάση Οικονόμου. Λόλα Μούκα Η εφημερίδα ευχαριστεί τον Παπα-Χρήστο Μάτσια που μας τίμησε με την παρουσία του. Καθώς τον Νίκο και Μ α ρ ί α Παπαβασιλείου που κάθε χρόνο έρχονται από την Κόνιτσα για να βρεθούν μαζί μας την ημέρα αυτή. Επίσης τους φίλους και τους μόνιμους κατοίκους του χω ριού που παρεβρέθηκαν. Στον τυχερό, το μικρό Σταύρο εύχεται να είναι πάντα τυχερός και κάθε όνειρο του να ' 'ει πραγματικότητα. Φ.Γ. Υ.Γ. Ομόφωνη ήταν η απόφαση των παρευρισκομένων τον προσεχή Σεπτέμβρη να ξεκινήσει και πάλι το παιδικό χορευτικό τμήμα. \= KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 874 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ Ο εγγονός της Ματούλας Γ. Τσάτσου - Σ. Καρακίτσου, γιος του αγαπητού μας Κώστα Βράνου, ΣΠΥ- it's >> B r W 3 i ΡΟΣ ΒΡΑΝΟΣ, Οπτικός, άνοιξε κατάστημα ΟΠΤΙ Κ Ω Ν (ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ) στην οδό Χαρ. Τρικούπη 1 1 Ιωάννινα τηλ.: Ευχόμαστε καλές δουλειές. Η Φ.τ.Γ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΛΦΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: Από το πολιό BJD κοι ε8ιμο IOU χυριού μο$ Η ΠΠΓΩΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Συνέχεια από την σελίδα Πόλη. Στο στήθος έφτιαχνε πάλι αυτά τα ρούχα που εί χαν διαστάσεις 1 πόντους πλάτος και 4 0 πόντους μά κρος. Αυτά γύρω - γύρω τα στόλιζε με μαύρο γαϊτάνι. Στο γιακά ο λαιμός ενωνόταν με το ρούχο με γαϊτάνι μαύρο. Κοντά στο λαιμό ο γιακάς τελείωνε σε πόντους μαύρο γαϊτάνι, που τον παλιό καιρό τα έκλειναν για να μη φαίνεται ο λαιμός. Στο στήθος στην δεξιά μεριά ήταν ραμμένα φλωροκαπνισμένα κουμπιά. Ηταν μυτερά και τα έδεναν σ' ασημένια αλυσίδα που ήταν χοντρή και την έραβαν πάνω στο σαγιάκι. Στο στήθος στολίζονταν και κούμπωνε με "τοκάδες" και "τσαπρακούλια". Ο ι τοκάδες για να μη φαίνονται καλύπτονταν από ένα επίχρυσο κόσμημα, καρφίτσα ή παραμάνα. Τα τσαπρακούλια ήταν σταλμένα από την Πόλη. Ηταν φλωροκαπνισμένα και είχαν επάνω σχέδια. Στις άκρες είχαν γάντζο που γάτζωνε στο σιαγιάκι. Η νύφη έβαζε 2 τσαπρακούλια. Το μικρό ψηλά και το μεγαλύτερο πιο χα μηλά. Το σιαγιάκι το φορούσαν πάνω από το ρουτί, τη φού στα, τη λαιμαργία, άφημε όμως να φαίνεται ο περίγυρος της λαιμαργίας και ο γιακάς. Το ράψιμο ήταν δύσκολο και απαιτούσε πολλές πρόβες και προσοχή. Στη συνέχεια οι κοπέλες φορούσαν στη νύφη τα "τσαπράκια" και τα "τσαπρακούλια". ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΕΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΖΑΚΙΑ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ β ΤΗΛ.: και Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά για τις εκλο γές της 7ης Μαρτίου 04. Ολοι τους, οι αρχηγοί των κομμάτων και οι υποψήφιοι ετοιμάζουν τα προγράμματα τους και τις περιοδείες τους. Κυρίως όμως οι δυό μονομά χοι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλουν να ξεκινήσουν ή μάλλον ξεκίνησαν από τη γενέ θλια γη τους, από τις ρίζες τους από τα χωριά τους, που κατά σύμπτωση και οι δυό, αλλά και άλλοι, είναι από χω ριά, θ έ λ ο υ ν να πάρουν δύναμη από τον τόπο τους από τη γη των προγόνων τους και των πατέρων τους. Γιατί πάντοτε η γενέθλια γη, μας δίνει δύναμη, είναι δύναμη, επιθυμία, ορμή για ξεκίνημα. Ετσι ακριβώς, όπως ο Ανταίος, ο μυθι κός αυτός γίγας, σύμφωνα με την μυθολογία, όσο πατού σε στο έδαφος έπαιρνε δύναμη από τη μητέρα του γη και ήταν αήτητος. Κανείς δεν τον νικούσε, κι όταν ο Ηρακλής, που πάλεψε μαζί του, τον σήκωσε ψηλά και δεν πατούσε καθόλου στη γη, τότε τον νίκησε. Αυτή τη θαυμαστή ιδιό τητα του Ανταίου, τη γνωρίζουν καλά οι πολιτικοί μας, για τί καθώ αγγίζουν τη γη των πατέρων τους παίρνουν δύνα μη. Ολοι μας πρέπει ν' αγγίζουμε τη γενέθλια γη μας και νάχουμε μεγάλη επιθυμία για την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι η γενέθλια γη μας, τα χωριά μας αρχίζουν να ερημώνουν, αν δεν ερήμω σαν ήδη, καθόσον η κατάσταση (ιδίως στα ορεινά και απομακρυσμένα), με τον θάνατο και των τελευταίων γερό ντων -φρουρών των ερειπωμένων σπιτιών μας- θ α σηματο δοτήσει και την εξαφάνιση τους. Μ α ζ ί και τον αφανισμό ενός κόσμου, που αποτελεί την μαγική μεριά που μένει στην καρδιά όλων μας, όσο ευτυχισμένα κι αν ζούμε αλ λού κι όσα πράγματα κι αν αλλάζουν στη ζωή μας. Α ς κά νουν λοιπόν και οι πολιτικοί μας, κι όλοι μας, προγράμμα τα, κι ας δώσει η Πολιτεία κίνητρα οικονομικά, πολιτιστι κά, ευεργετικά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθια τα χωριά μας, τη γενέθλια γη μας, για να μπορούμε κάθε φορά να παίρνουμε Δ Υ Ν Α Μ Η για τον αγώνα της ζωής μας. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου J

7 0 ΕΛΕΓΧΟΣ Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς α π ό τη στήλη αυτή σ χ ο λ ι ά ζ ο υ με κ α ι ε λ έ γ χ ο υ μ ε ( ό σ α α κ ο ύ μ ε κ α ι β λ έ π ο υ μ ε ) και αυτό ίσως ν α ενοχλεί μερικούς. Μ α ο έλεγ χος και η δ ι α τ ύ π ω σ η ή ο σ χ ο λ ι α σ μ ό ς, μ ι α ς ά λ λ η ς γ ν ώ μ η ς δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι ά ρ ν η σ η και α π ό ρ ρ ι ψ η ό λ ω ν των γ ύ ρ ω μ α ς γ ε γ ο ν ό τ ω ν. Α ν τ ί θ ε τ α σ υ ν ι σ τ ά υγιή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α των θ ε σ μ ώ ν π ρ ο ς α π ο φ υ γ ή ν έ κ ν ο μ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν, ο ι ο π ο ί ε ς κ α τ α λ ή γ ο υ ν εις β ά ρ ο ς μερίδος ή ο λ ο κ λ ή ρ ο υ πληθυσμού. Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε τις ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς, τα τ ε κ μ α ι ν ό μ ε ν α κ α ι σ χ ο λ ι ά ζ ο υ μ ε τα " κ α κ ώ ς κ ε ί μ ε ν α " κ α ι ε π α ι ν ο ύ μ ε τα " κ α λ ώ ς γ ε ν ό μ ε ν α ". Ετσι α σ κ ο ύ μ ε το δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ό μ α ς δ ι κ α ί ω μ α και το θ ε σ μ ι κ ό μ α ς ρ ό λ ο στην π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η, που το ί δ ι ο το Σ ύ ν τ α γ μ α μ α ς, μ α ς π α ρ έ χ ε ι α υ τ ό το δ ι κ α ί ω μ α, ώ σ τ ε ό λ ο ι οι π ο λ ί τ ε ς ν α ' χ ο υ ν π ρ ο σ ω π ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ τ α γ ε γ ο ν ό τ α μ έ σ ω του τύπου κ α ι α μ φ ί δ ρ ο μη π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η. Κι α υ τ ό α κ ρ ι β ώ ς κ ά ν ο υ μ ε και με αυτή τη στήλη. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΎΣ Κ α λ ο ύ ν οι π ο λ ι τ ι κ ο ί μ α ς τους πολίτες ν α είναι ε ν ε ρ γ ο ί και ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν στο δ ι ά λ ο γ ο π ο υ ε γ κ α ι ν ι ά ζ ο υ ν τα κ ό μ μ α τ α τους. Ζητούν α π ό τους πολίτες ν α δραστηριοποιη θ ο ύ ν και ν α σ κ έ φ τ ο ν τ α ι π ο λ ι τ ι κ ά. Λ έ ν ε ότι δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α α π α ξ ι ώ ν ε τ α ι η πολιτική δ ρ ά σ η και σ υ μπεριφορά. Κι ό μ ω ς ο ι ίδιοι είναι α υ τ ο ί που π ρ ω τ ο σ τ α τ ο ύ ν σ ε τ έ τ ο ι ε ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς και π ρ α κ τ ι κ έ ς. Α κ ο ύ σ τ ε πως μιλούν γ ι α τις π ο λ ι τ ι κ έ ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς, α λ λ ά και την ε κ λ ο γ ι κ ή μ ά χ η. Α ν π ρ ο σ έ ξ ε τ ε χ ρ η σ ι μ ο ποιούν π ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ έ ς ο ρ ο λ ο γ ί ε ς. Λ έ ν ε λ ο ι π ό ν ότι ο ι ε κ λ ο γ έ ς α υ τ έ ς θ α είναι ντέρμπι, λ έ ν ε ε π ί σ η ς ότι κ α λ ό ς π ρ ο π ο ν η τ ή ς είναι ο α ρ χ η γ ό ς τους, λ έ ν ε ε π ί σ η ς ότι ο ρ ι σ μ έ ν α π α λ α ι ά σ τ ε λ έ χ η π ρ έ π ε ι ν α κ ά τ σ ο υ ν στον π ά γ κ ο. Και ά λ λ α π ο λ λ ά. Ο τ α ν οι ίδιοι π α ί ζ ο υ ν την π ο λ ι τική π ο δ ό σ φ α ι ρ ο τι θ α κ ά ν ε ι μετά ο πολίτης; (Γ. Κ Ε Ϊ Σ Ο Γ Λ Ο Υ ) " Π ρ ω ι ν ό ς Λ ό γ ο ς " ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τ ε λ ι κ ά η ψ υ χ ο λ ο γ ί α της μ ά ζ α ς είναι π ε ρ ί ε ρ γ η. Εχω π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι, ό λ α α υ τ ά τα χ ρ ό ν ι α που η στήλη αυτή σ χ ο λ ι ά ζ ε ι ό σ α μ π ο ρ ε ί -και ό σ ο μπο ρεί- τα ε ξ ή ς κ α τ α π λ η κ τ ι κ ά. Ο τ α ν γ ρ ά φ ε ι ς ή σ χ ο λ ι ά ζ ε ι ς, ότι ό λ α είναι κ α λ ά στην Κ ο ι ν ό τ η τ α, σ τ ο Δ ή μ ο, γ ε ν ι κ ά στη γ ύ ρ ω π ε ρ ι ο χ ή, ε ί σ α ι ω ρ α ί ο ς, ευχαριστιούνται όλοι χαμόγελα και κολακείες. Μ ό λ ι ς ό μ ω ς σ χ ο λ ι ά σ ε ι ς και κάτι σ τ ρ α β ό κ α τ ά την α ν τ ί λ η ψ η σ ο υ τότε α ρ χ ί ζ ο υ ν δ υ σ μ ε ν έ σ τ α τ α σ χ ό λ ι α, λ ό γ ι α β α ρ ι ά, ά σ τ ο ν ό,τι θ έ λ ε ι γ ρ ά φ ε ι, γί ν ε σ α ι γ ρ α φ ι κ ό ς, δ ε ν ξ έ ρ ε ι τί του γίνεται, δ ε β α ρ ι έ σ α ι ό λ ο ι το ί δ ι ο είναι κ.λ.π. κ.λ.π. Μ α η στήλη αυτή δεν είναι για να "χαϊδεύει αυτιά" απενα ντίας, ν α β λ έ π ε ι ε κ ε ί ν α π ο υ δ ε ν ε ί ν α ι σ ω σ τ ά, ν α τα ε κ θ έ τ ε ι κι ό λ ο ι μ α ζ ί ν α γ ι ν ό μ α σ τ ε π ρ ο σ ε κ τ ι κοί κ α ι κ α λ ύ τ ε ρ ο ι, για τον ε α υ τ ό μ α ς, γ ι α τον τό πο μ α ς κ α ι γ ε ν ι κ ά για την π α τ ρ ί δ α μ α ς. Τι π ε ρ ί ε ρ γ ε ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς μ π ο ρ ε ί ν α δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι κ α ν ε ί ς σ ' α υ τ ό τον κόσμο... Η ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ Είναι γ ε γ ο ν ό ς π λ έ ο ν το Τ ε λ ω ν ε ί ο της Μ έ ρ τ ζ ι α νης. Π ο λ λ ο ί χ ω ρ ι α ν ο ί μ α ς κ α ι ε π ο χ ι α κ ο ί ε ρ γ α ζ ό μενοι Α λ β α ν ο ί δ ι έ ρ χ ο ν τ α ι κ α ν ο ν ι κ ά. Ν ό μ ι μ α π λ έ ο ν. Η σ τ ή λ η αυτή ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς έχει α σ χ ο ΙΙΙΙΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 λ η θ ε ί μ' αυτή την Π Υ Λ Η ε ι σ ό δ ο υ και ε ξ ό δ ο υ με την Α λ β α ν ί α. Επειδή ό μ ω ς, υ π ά ρ χ ε ι π ο λ λ ή κίνηση, ε γ κ ρ ί θ η κε πίστωση ύ ψ ο υ ς 1,6 εκ. ε υ ρ ώ που π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από ε θ ν ι κ ο ύ ς π ό ρ ο υ ς, γ ι α την κ α τ α σ κ ε υ ή της π α ρ ά κ α μ ψ η ς Μ ά ζ ι ο υ - Α ε τ ό π ε τ ρ α ς π ρ ο ς το Τε λωνείο Μέρτζιανης. Π α ρ ά λ λ η λ α η Ν ο μ α ρ χ ί α Ιωαννίνων ε ν έ κ ρ ι ν ε την έ ν τ α ξ η στο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ό π ί ν α κ α των π ρ ο τ ά σ ε ω ν Π Ε Π της κ α τ α σ κ ε υ ή ς κ ό μ β ο υ της ε θ ν ι κής ο δ ο ύ Ιωαννίνων - Κ ο ζ ά ν η ς με το ε π α ρ χ ι α κ ό δ ί κ τ υ ο Κ ό ν ι τ σ α ς - Μ έ ρ τ ζ ι α ν η ς και ηλεκτροφωτι σ μ ό με π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό 1,2 εκ. ε υ ρ ώ. Ο π ω ς α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ν ε ί ς η γ ύ ρ ω ευρύτε ρ η π ε ρ ι ο χ ή μ α ς α ρ χ ί ζ ε ι ν α α ξ ι ο π ο ι ε ί τ α ι γ ι α την κ α λ ύ τ ε ρ η ζ ω ή μ α ς και κίνηση μ α ς. ΝΕΑΑΠ0Τ0ΑΗΜ0ΜΑΣ Στην ιδιωτική π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α και σ ε ιδιωτικές ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς στηρίζει μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς της α ν ά π τ υ ξης του ο Δ ή μ ο ς Κ α λ π α κ ί ο υ, ώστε ν α π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν ο φ έ λ η α λ λ ά και δ η μ ι ο υ ρ γ ί α θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς που ν α είναι ι κ α ν έ ς ν α σ υ γ κ ρ α τ ή σ ο υ ν τον π λ η θ υ σ μ ό και κ υ ρ ί ω ς τους ν έ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς στον τόπο τους. Ετσι στην π ε ρ ι ο χ ή των Ν ε γ ρ ά δ ω ν -λέγεται- κ α θώς δ ή λ ω σ ε ο κ. Δ ή μ α ρ χ ο ς Κ α λ π α κ ί ο υ θ α κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ε ί ε μ φ ι α λ ω τ ή ρ ι ο ν ε ρ ο ύ α π ό δ ύ ο εται ρ ε ί ε ς σ ε χ ώ ρ ο 1 0 σ τ ρ ε μ μ ά τ ω ν και ύ ψ ο ς επέν δ υ σ η ς τα 4 δις που σ α ν σ κ ο π ό έχουν ν α κ ά μ ο υ ν με τη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α 6 0 με 7 0 θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς και εν σ υ ν ε χ ε ί α ά λ λ η ε π έ ν δ υ σ η στην π ε ρ ι ο χ ή Β ε λ λάς που π ρ ο β λ έ π ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ ί α θ ε ρ μ ο κ η π ί ω ν. Μ α κ ά ρ ι οι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς αυτές ν' α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν γ ρ ή γ ο ρ α και ν α δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α την π ε ρ ι ο χ ή μας. ΜΙΑΕΚΑΗΛΩΣΗ Στις 9 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ , σ τ ο Π ν ε υ μ α τ ι κ ό Κ έ ντρο του Δ ή μ ο υ Ιωαννιτών, έγινε μια μουσική εκ δ ή λ ω σ η του Π α ν η π ε ι ρ ω τ ι κ ο ύ Σ υ λ λ ό γ ο υ των Β λ ά χ ω ν με κ ύ ρ ι ο θ έ μ α π α ρ ά δ ο σ η - χ ο ρ ο ί - μου σ ι κ ή. Π ρ ό ε δ ρ ο ς αυτού του Σ υ λ λ ό γ ο υ είναι ο χω ρ ι α ν ό ς μ α ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Α. Ιωάννου, ο α γ α π η τ ό ς μας " Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ λ α ρ ι ν ί τ σ α ς " π ο υ μ α ζ ί με τη σ ύ ζ υ γ ο του είναι η ψυχή αυτού του Σ υ λ λ ό γ ο υ. Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν την μουσική β ρ α δ ι ά π ο λ λ ο ί φ ί λ ο ι της λ α ϊ κ ή ς π α ρ ά δ ο σ η ς και το χ ο ρ ε υ τ ι κ ό του π ο λιτιστικού Σ υ λ λ ό γ ο υ " ο Π λ ά τ α ν ο ς " π α ρ ο υ σ ί α σ ε με χ ά ρ η και λ ε β ε ν τ ι ά π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ ς β λ ά χ ι κους χορούς. Σ υ γ χ α ί ρ ο υ μ ε τον α γ α π η τ ό μ α ς χ ω ρ ι α ν ό Γιώρ γ ο Α. Ιωάννου και τη σ ύ ζ υ γ ο του για την επαινετή αυτή π ρ ο σ π ά θ ε ι α. Η π α ρ ά δ ο σ η, χ ο ρ ο ύ, τ ρ α γ ο υ δ ι ο ύ και μ ο υ σ ι κής π ρ έ π ε ι ν α δ ι α τ η ρ η θ ε ί. Ο συντάκτης της εφη μ ε ρ ί δ α ς μ α ς είχε π ρ ό σ κ λ η σ η γι αυτή την ε κ δ ή λ ω σ η κι α π ό τη στήλη αυτή ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί θ ε ρ μ ά τον α γ α π η τ ό μ α ς Γιώργο Α. Ιωάννου. 01 ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ Τι τ ρ α β ο ύ σ α μ ε π ο υ π α ί ρ ν α μ ε ν ε ρ ό α π ό τα πη γ ά δ ι α χ ε ι μ ώ ν α κ α λ ο κ α ί ρ ι που ό λ ο ι μ α ς τα θ υ μούμαστε. Τ ώ ρ α έχουμεν ν ε ρ ό μ έ σ α σ τ α σπίτια μας, θ ε ί ο δ ώ ρ ο γ ι α τη ζ ω ή μας. Α σ φ α λ ώ ς δ η μ ο σ ι ε ύ ο υ μ ε και γ ρ ά φ ο υ μ ε π α λ ι ά ήθη και έ θ ι μ α και π α ρ ά δ ο σ η του χ ω ρ ι ο ύ μ α ς γ ι α ν α θυμούνται οι π α λ ι ο ί ν α μ α θ α ί ν ο υ ν οι ν έ ο ι. Τ ώ ρ α ό μ ω ς π ο λ λ ά π ρ ά γ μ α τ α α λ λ ά ζ ο υ ν. Ο ι κ α ι ρ ο ί δ ι α β α ί ν ο υ ν και σ τ ο π έ ρ α σ μ α τους σ υ μ π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν κοινωνι κ ο ύ ς θ ε σ μ ο ύ ς, π α ν ά ρ χ α ι ε ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς με π α I ΣΕΛΙΔΑ 7 ν ά ρ χ α ι ε ς ρ ί ζ ε ς α φ α ν ί ζ ο ν τ α ι με την α λ λ α γ ή του τ ρ ό π ο υ ζ ω ή ς. Η μηχανή μπήκε γ ι α κ α λ ά σ τ ο ρ υ θ μό της ζ ω ή ς, σ ε τέτοιο β α θ μ ν ό που μ α ς κ ά ν ο υ ν να μ ο ι ά ζ ο υ μ ε σ α ν ξ έ ν ο ι στον ί δ ι ο τον τ ό π ο μ α ς. Α π ό την ά λ λ η μ ε ρ ι ά δ ε ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α κ λ ε ί σ ο υ με την π ό ρ τ α στην επιστήμη και στην τ ε χ ν ο λ ο γ ί α που θ ε α μ α τ ι κ ά δ ι ε υ κ ό λ υ ν α ν τη ζ ω ή μ α ς. Ω σ τ ό σ ο ό μ ω ς δ ε ν π ρ έ π ε ι ν ' α ρ ν η θ ο ύ μ ε την π α ρ ά δ ο σ η μ α ς τη σ υ λ λ ο γ ι κ ή μ α ς κ ο υ λ τ ο ύ ρ α τα ήθη και έ θ ι μ α μας, που είναι κ α τ α σ τ ά λ α γ μ α π α ρ α τ ή ρ η σ η ς και σ ο φ ί α ς α ι ώ ν ω ν κ α ι μ α ς π ρ ο φ υ λάσσει από κάθε υπερβολή και να επωφελη θ ο ύ μ ε α π ό τα π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α της επιστήμης και για ν α μη γίνουμε θ ύ μ α τ α των α τ ε λ ε ι ώ ν της. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΛΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ: Κάθε ψύχραιμος και αντικειμενικός παρατηρητής, διαπιστώνει αυτές τις μέρες, ότι γύρω από τον τουρι σμό και τον αγροτουρισμό υπάρχει νοσηρό κλίμα. Δη λαδή από τη μια μεριά τον θέλουμε -γιατί φέρνει χρή μα κ.λ.π. και από την άλλη φωνάζουμε τα πάντα κατα στρέφονται, τσιμεντένια τέρατα αναγείρονται κ.λ.π. κ.λ.π. Νομίζω ότι τώρα είναι ευκαιρία ν' αποφαφηνίσουν, οι αρμόδιοι φορείς, οι επενδυτές, και γενικά η Πολι τεία τις θέσεις τους και τις προθέσεις τους. Ναι ή όχι. Θέλουμε αξιοποίηση των εκτάσεων και εγκαταστά σεων; άρα αύξηση θέσεων απασχολήσεως ή σκουπι δότοποι και Βορά του κάθε ενός καταπατητή και εξυ πηρέτηση ατομικών συμφερόντων. Ο τόπος πρέπει ν' αξιοποιηθεί βάσει Νόμων και κα νόνων και με διαφανείς διαδικασίες με διάλογο όλων όσων εμπλέκονται σ' αυτά. Επιτέλους ας υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο και με σεβασμό στη φύση, αναβάθ μιση των υπηρεσιών και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Ας καθίσουμε σ' ένα τραπέζι, ας τα συζητήσουμε όλοι έχουμε δικαιώματα σ' αυτόν τον τόπο. ΠΑΤΟ ΘΕΜΑ ΧΥΤΑ Μέχρι σήμερα που γράφονται αυτές οι σειρές δεν είχαμε εξέλιξη για το ΧΥΤΑ, εκτός από τη γνωμάτευση δύο καθηγητών Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Γ. Σουλίου και Γ. Τσόκα που χαρα κτηρίζουν την περιοχή στη θέση "ΦΤΕΡΗ - ΓΕΡΟΠΛΑΤ Α Ν Ο Σ " ως ακατάλληλη για φιλοξενία ΧΥΤΑ, επιση μαίνοντας ότι δεν υπάρχει συμπαγής άργιλος και το υπέδαφος είναι υδατοπερατό. Αυτή η γνωμάτευση εί ναι ένα " Ο Π Λ Ο " δυνατό στα χέρια μας. Ολα όμως δείχνουν πως η επόμενη κυβέρνηση δ α κληθεί ν' αναλάβει τις αποφάσεις της για τα ΧΥΤΑ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ 0ΑΗΜ0Σ ΜΑΣ Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλ πακίου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο παρεβρέθηκε και ο κ. Τσουμάνης Φίλιππος επι κεφαλής της παράταξης " Δ Υ Ν Α Μ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ" μαζί με Νομαρχιακούς Συμβούλους και συζήτησαν διάφορα προβλήματα, που απασχολούν το Δήμο όπως: - Παράκαμψη Καλπακίου και δρόμου Κακαβιά Καλπάκι - Ιωάννινα. - Λειτουργία Βιοτεχνικού Πάρκου. Βελτίωση Υπηρε σιών στο Δήμο Καλπακίου. - Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως των υδά των του ποταμού Γορμού. - Εξέλιξη του ΧΥΤΑ, ζητήματα υγείας κ.λ.π. Τονίστηκε εν τέλει, καθώς συναντήθηκε και με τους κατοίκους να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ του Α ' και Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε τα διάφορα προβλήματα να επιλύονται κατά τον πλέον καλύτερο τρόπο. Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ!

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 μ.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίας Μαρί νας Ιωαννίνων έγινε ο γάμος της Αλίνας (κόρης Δημητρίου και Δώρας Δημητρίου) με τον εκλεκτό της καρδιάς της Γιάννη Κότικα. Στις 2 8 / 1 2 / στη Θ ε σ / ν ί κ η ο γιος του Νίκου και της Φωτεινής Κατσάνου Ιω άννης παντρεύτηκε με την εκλεκτή της καρδιάς του Βασιλική Π. Τάτση οδοντία τρο. Στις 2 7 Δεκεμβρίου , ημέρα Σάβ βατο και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων, έγινε ο γάμος του Δήμου Γ. Κασιόλα μετά της Βίκης Ζιώγα. Το Μυστήριο παρακολούθησε ένα μεγάλο πλήθος κόσμου συγγενών και φίλων κι ευχήθηκε στο ταιριαστό ζευγάρι ευτυχία υγεία και βίον ανθόσπαρτον. Με τά τη στέψη επακολούθησε τρικούβερτο γλέντι. Η Φ.τ.Γ. εύχεται στα νιόπαντρα κάθε ευ τυχία. ΘΑΝΑΤΟΙ Την ημέρα των Χριστουγέννων ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι, η Σταματία Σταυροπούλου (μητέρα της Αφροδίτης Τζέρμπου) σε ηλικία 7 ετών. Η κηδεία της έγινε την επομένη στην γε νέτειρα της την Πλακωτή Θεσπρωτίας. Ηταν πρόσχαρη, αγαπητή σε όλους της άρεσε το χωριό μας και ερχόταν συχνά. Η εφημερίδα συλλυπείται τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τους λοιπούς συγγενείς. Ας είναι ελαφρύ το Θεσπρωτικό χώμα που την σκεπάζει. Στη μακαριστή ηλικία των 9 8 ετών απε βίωσε στις η Ευγενία Π. Θελόγου (το γένος Μουλά) και την άλλη μέ ρα έγινε πάνδημη η κηδεία της στο κοιμη τήριο του Αγίου Νικολάου του χωριού μας. Η μεταστάσα ήταν από τις πιο παλιές νοικοκυρές του χωριού μας, αγρότισσα, εργατική και αγαπητή α π ' όλους τους χω ριανούς μας. Εζησε στο χωριό, αγάπησε όλους κι αγαπήθηκε α π ' όλους τους χω ριανούς. Συλλυπούμεθα Βαθύτατα τις κό ρες της, τα εγγόνια της και τα δισέγγονα της. Αιωνία η μνήμη της. ΡΟΥΨΙΑ Στις 12 του Γενάρη , απεβίωσε η Αναστασία (Τσι'α) Α. Κώστα ετών 8 7 μητέ ρα του αγαπητού μας Γιάννη και την άλλη μέρα έγινε η κηδεία της στην αγαπημένη της Ρουψιά. Η μεταστάσα γεννήθηκε, με γάλωσε και πέρασε όλη της τη ζωή στη Ρουψιά. Εργατική, απλή, καταδεχτική πα λιά αρχόντισσα του χωριού της. Αγάπησε όλους κι αγαπήθηκε απ' όλους. Συλλυπού μεθα βαθύτατα το γιό της Γιάννη, τη νύφη της και τα εγγόνια της κι όλους τους συγ γενείς της. Αιωνία η μνήμη της. Απεβίωσε την 31 η Ιανουαρίου 04, ο Αριστοτέλης Καλύβας ετών 9 2 και την άλ λη μέρα έγινε η κηδεία του, στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου του χω ριού μας, με τη συμμετοχή όλων των συγ γενών χωριανών και φίλων ο μπάρμπα Τέλης παλιός Σαρακατσάνος. Ηταν από την παλιά γενιά των κτηνοτρόφων. Ησυχος και αγαπητός α π ' όλους μας. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τη σύζυγο του τα παιδιά του τα εγγόνια του την αδελφή του τ' ανήψια του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνή μη του. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Απεβίωσε ο Κώστας (Κώτσιος) ΖΙΜΟΣ από το Μαυροβούνι. Συλλυπούμεθα βαθύ τατα όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Απεβίωσε ο Βασίλειος ΜΙΡΚΟΣ ετών 9 0. Συλλυπούμεθα βαθύτατα όλους τους συγ γενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΑΝΩΡΑΒΕΝΙΑ Απεβίωσε η πρεσβυτέρα Ευγενία Λαζαρίδη, στη Αάρισα και ετάφη στ' Ανω ΡαΒένια. Η μεταστάσα καταγόταν από το χωριό μας από την οικογένεια Τζέγκα. Ηταν σε βαστή κι αγαπητή α π ' όλους μας. Συλλυ πούμεθα βαθύτατα τα παιδιά της κι όλους τους συγγενείς της. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο Κων/νος Κούγκλης προσφέρει στις πυροπαθείς οικογένειες Χρήστου Γκέγκα και Χρυσούλας Κουρούτη το ποσό των 4 0 ευρώ για κάθε οικογένεια. Η Αμαλία Βιτωράτου σύζυγος Δημητρίου Κούγκλη προσφέρει για τις πυροπαθείς οι κογένειες Χρήστου Γκέγκα και Χρυσούλας Κουρούτη από 0 ευρώ. Στη μνήμη του πα τέρα της Παναγιώτη - Παύλου. Ανώνυμος με επιταγή που έστειλε στην εφημερίδα προσφέρει για την πυροπαθή οικογένεια Χρήστου Γκέγκα το ποσό των 0 ευρώ. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Για τον θάνατο του γαμπρού μας Γεωρ γίου Αθανασίου στην Κόνιτσα συλλυπού μεθα βαθύτατα την αδελφή μας Αίτσα και τα παιδιά της. Επίσης συλλυπούμαστε Βα θύτατα την εξαδέλφη μας Δήμητρα και τα παιδιά της για τον χαμό του αείμνηστου Αντώνη μας. Ο Θ ε ό ς ν' αναπαύσει τις ψυχ έ ςτους. Γερμανία: Οικογένεια Θωμά Β. ΣιουλΒέγκα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Από τα βάθη της καρδιάς μας, ευχαρι στούμε θερμά, όλους όσους συμμετείχαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο της αγαπημένης μας, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς ΕΥΓΕΝΙΑΣ Π. Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Υ. Τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τα δισέγγονα της. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π Υ Ρ Ο Π Α Θ Ω Ν Οι λογαριασμοί των πυροπαθών χωρια νών μας στην Εθνική Τράπεζα είναι: Γκέγκας Χρήστος 261 / Κουρούτη Χρυσούλα 3 9 / ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Αμαλία Βιτωράτου σύζυγος Δημη τρίου Κούγκλη προσφέρει στη μνήμη του πεθερού της Φιλίππου το ποσό των 0 ευρώ. Κατσάνου Αγγελική 3 0 ευρώ. Ερμιόνη Ζέγκλα 0 ευρώ. Ζέγκλα Ευδοκία 2 0 ευρώ. Νικολόπουλος Ευάγγελος ευρώ. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαρι στεί και εύχεται ο Αγ. Νικόλαος να τους προστατεύει. ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Πρόκος Βασίλειος Κούγκουλης Μενέλαος Δημητρίου Δημήτριος Κάσσιος Δημήτριος Βιτωράτου - Κούγκλη Αμαλία Σίββας Νικόλαος Ανώνυμος αριθ. αποδ Στέργιου Πανωραία Ιωάννου Γεώργιος του Αναστασίου Πρωτόπαππας Γεώργιος ΜαλισόΒας Δημήτριος ΜαλισόΒας Σταύρος Τσιατσιά Βασιλική Αναστασιάδης Λάζαρος Γκούμας Παναγιώτης Κωστούλας Χαράλαμπος ΠαπαΒασιλείου Νικόλαος Μούκας Αναστάσιος Κολλιός Αχιλλέας Οικονόμου Αλκής Νικολός Φιλάρετος Καμπλέτσα Ελένη Νίκου Αλίκη ΤζουΒίλας Απόστολος ΜαλισόΒας Γεώργιος Οικονόμου Χρήστος Ρούσης Δημήτριος του Μιχάλη Τσαντή Ελένη Καρακίτσιου Σταματία Σκουκίδου Πόπη Κίτσου Παρασκευή Τζομάκα - Μήνου Πόπη Ζήκος Κων/νος Νίτσιος Κων/νος Ν ίτσιου Αγλαΐα Νίτσιου - Ρέντζιου Ευγενία Κοντογιώργος Βασίλειος Φράγγου - Σπύρου Ερμιόνη Κέντρου Φωτεινή Στέλιος και Κατερίνα Αγιου Αγιος Δημήτριος Ζέγκλα Ερμιόνη Κατσάνος Νικόλαος Κανλή - Νίτσιου Εράσμια Μπότσαρης Χρήστος Γκιουλέκα Θεανώ Νικόπουλος Αντώνιος Κέντρος Παναγιώτης Ζέγκλα Ευδοκία Ταλιούρη Δήμητρα Ζαραβίνας Χρήστος Κατσάνος Βασίλειος ΣουλΒέγκας Αναστάσιος Κοντονάσιος Θεόφιλος Ανώνυμος αριθ. αποδ. 641 Ταλιούρη - Κρέτση Ελένη χηκνίλ,α^ώΐχ^^ MAIR. ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΙΟΡΓΟΣ "ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΓΑΜΟΥ 100 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το & ώρα Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας. 101 Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας δώσουν χαρά στην ομορφότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωλέτση Βασιλική ΠΕ 11 Μάστορα Έλλη ΠΕ 70 Σχολ. Έτος 2000-2001 Τ Α Ξ Ε Ι Σ Β1-ΣΤ1-ΣΤ2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ Σουλιώτισσα, στο

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

«Η μάνα Ηπειρώτισσα» - Γράφει η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων Νίκη Χύτα

«Η μάνα Ηπειρώτισσα» - Γράφει η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων Νίκη Χύτα Τις μέρες του καλοκαιριού είχα την τύχη να βρεθώ τόσο εγώ όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων στην όμορφη περιοχή της Ηπείρου με την παρθένα φύση, με την πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΕΣ. Το μαθητικό περιοδικό. του 12 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου

ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΕΣ. Το μαθητικό περιοδικό. του 12 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΕΣ Το μαθητικό περιοδικό του 12 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014 Οι μικροί βιβλιοπόντικες του Α1 με τη βοήθεια της δασκάλας τους κ. Ευτυχίας μας παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου Μαρία αγγελίδου χ ρ υ σ ο το βυζάντιο σε έξι χρώματα eikonoγραφηση κατερίνα βερουτσου «Ένας Θεός στον ουρανό, ένας βασιλιάς στη γη: ένας αυτοκράτορας. Και μια πόλη ολόλαμπρη, απ το χρυσάφι ολολαμπρότερη».

Διαβάστε περισσότερα

Christmas collection 2015

Christmas collection 2015 Χριστούγεννα 2015 Christmas collection 2015 Tailor made gifts Χριστούγεννα σημαίνουν γιορτές, μυρωδιές, μουσική, πολύχρωμα λαμπιόνια, στολίδια, δώρα, οικογενειακές στιγμές και πάνω από όλα χαρούμενη διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5

General Music Catalog General Music  ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5 ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ page 1 / 5 1)ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΑΝΑ 2)ΜΩΡ' ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΗ 3)ΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙΣ ΟΥΡΑΝΕ 4)ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΟΥ 5)ΜΙΑ ΛΥΓΕΡΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 6)ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΚΛΑΨΑΝΕ 7)ΠΕΣ ΜΟΥ ΒΡΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙ ΚΛΑΙΣ 8)ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρχονται γιορτές! Ώρα για χαρούμενες διακοπές! Επιμέλεια: Πηνελόπη Κολοβού Φιλόλογος, Μ.Α.

Έρχονται γιορτές! Ώρα για χαρούμενες διακοπές! Επιμέλεια: Πηνελόπη Κολοβού Φιλόλογος, Μ.Α. Έρχονται γιορτές! Ώρα για χαρούμενες διακοπές! Ελληνικά ως ΞΓ / Γ2 Επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-Α2 Επιμέλεια: Πηνελόπη Κολοβού Φιλόλογος, Μ.Α. penelope.kolovou@gmail.com Βόννη, Δεκέμβρης 2015 2 Τι βλέπεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1-GAM-PR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1-GAM-PR ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1-GAM-PR Η παρουσία σας, μια ευχή και ένα σας χαμόγελο θα ομορφύνουν το γάμο μας που θα γίνει την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 20.. και ώρα 7 μμ στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αμφιθέας. Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2016 και τη Δράση Saferinternet.gr Τα δύο ποιήματα που επιλέχθηκαν και στάλθηκαν στη δράση Στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο αν

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα