ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΡΟΠΗΛΟΥ S1 ΣΤΗ ΒΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ENΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΡΟΠΗΛΟΥ S1 ΣΤΗ ΒΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ENΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΡΟΠΗΛΟΥ S1 ΣΤΗ ΒΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ENΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΥ Αθανασίου M. 1, Τριανταφύλλου Μ.Β. 1, Δήμιζα M.Δ. 1, Γώγου A. 2, Ρουσσάκης Γ. 2, Λυκούσης Β. 2 1 Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολις Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα, 2 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ανάβυσσος, Ελλάδα, Περίληψη Η διεξοδική ανάλυση του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού/κοκκολιθοφόρα σε ιζήματα βαθιάς θάλασσας της βορειοανατολικής Μεσογείου από δύο πυρήνες βαρύτητας (SL 152, Βόρειο Αιγαίο και ΗCM 2/22, νότιο Κρητικό περιθώριο) επιχειρεί την ανασύσταση των παλαιοωκεανογραφικών-παλαιοκλιματικών συνθηκών κατά τη διάρκεια απόθεσης του σαπροπηλού S1. Και στις δύο υπό μελέτη περιοχές, η αυξημένη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις των ειδών Florisphaera profunda, Helicosphaera spp., Braarudosphaera bigelowii και οι υψηλές τιμές του δείκτη S που καταγράφηκαν για το διάστημα απόθεσης του σαπροπηλού πιστοποιούν αύξηση των θρεπτικών συστατικών, εισροή γλυκών υδάτων στη λεκάνη ιζηματογένεσης και την συνεπακόλουθη αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Το μέγιστο του είδους Braarudosphaera bigelowii, οι μειωμένες τιμές των ειδών Florisphaera profunda, Helicosphaera spp., Rhabdosphaera spp. και οι υψηλές τιμές του δείκτη NPP πιστοποιούν τη σύντομη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού τόσο στα ιζήματα του SL 152 (7,8-7,5 ka uncal. BP) όσο και του ΗCM 2/22 (8,1-7,8 ka uncal. BP). Λέξεις κλειδιά: ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν, σαπροπηλός, Ολόκαινο, BA Μεσόγειος. PALEOCEANOGRAPHIC - PALEOCLIMATIC VARIABILITY DURING S1 SAPROPEL DEPOSITION IN THE NE MEDITERRANEAN SEA: CALCAREOUS NANNOPLANKTON IMPLICATIONS Athanasiou M. 1, Triantaphyllou M.V. 1, Dimiza M.D. 1, Gogou A. 2, Roussakis G. 2, Lykousis V. 2 1 Faculty of Geology and Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis Zografou, Athens, Greece, 2 Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Oceanography, Anavyssos, Greece, Abstract Detailed quantitative analyses of calcareous nannofossils/coccolithophores performed on the deep sea deposits of the north eastern Mediterranean Sea; two gravity core from North Aegean Sea (SL 152) and south Cretan continental margin (HCMR 2/22), with a focus on the regional expression of sapropel S1 deposition. In both sites, higher values of Florisphaera profunda, Helicosphaera spp., Braarudosphaera bigelowii and the concomitant increase of stratification S index, within sapropel intervals can be interpreted as the result of elevated marine production and enhanced inflow of fresh water input during the S1 period. A series of cooling events detected within the S1 depositional interval, may be linked to outbursts of cold northerly air masses and relevant pulses in the deep-intermediate water ventilation that caused the temporary cessation of S1 deposition between ka uncal. BP in North Aegean and ka uncal. BP at the south Cretan margin. During this interval the peak of Braarudosphaera bigelowii, the decrease in abundance of Florisphaera profunda, Helicosphaera spp., Rhabdosphaera spp. and a general increase in NPP are related to a shoaling of the nutricline and higher production in the surface layer. Keywords: calcareous nannoplankton, sapropel, Holocene, north eastern Mediterranean Sea. 1. Εισαγωγή

2 Η έναρξη του Ολοκαίνου χαρακτηρίζεται από βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων. Η ενίσχυση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στον εποχικό κύκλο του Βορείου ημισφαιρίου προκάλεσε μία μετατόπιση των μουσώνων προς βορειότερες περιοχές (Jolly et al., 1998). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την περιοδική κορύφωση του Αφρικανικού θερινού μουσώνα στη Μεσόγειο, με εντατικοποίηση των κατακρημνισμάτων πάνω από την Ισημερινή Αφρική και πιθανή αύξηση της εκροής του ποταμού Νείλου (Rossignol-Strick,1985, Rohling et al., 2002). Ενδεχομένως, υπήρχε μία ταυτόχρονη εντατικοποίηση των κατακρημνισμάτων στο βόρειο τμήμα της Μεσογείου, ως συνέπεια αυξημένης δραστηριότητας των ατμοσφαιρικών πιέσεων πάνω από την περιοχή (Duplessy et al., 2005). Στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου, το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τοπικές μεταβολές στο απόθεμα γλυκού ύδατος με συνέπειες στη θαλάσσια κυκλοφορία που οδήγησαν σε στασιμότητα των βαθιών υδάτων και ακολούθως στην απόθεση του πλέον πρόσφατου σαπροπηλού S1 (Rohling & Hilgen, 1991, Rohling, 1994). Οι σημαντικές αυτές περιβαλλοντικές διακυμάνσεις καταγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια στις θαλάσσιες αποθέσεις της ανατολικής Μεσογείου και αποτελούν σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια πρόβλεψης των μελλοντικών κλιματικών συνθηκών. Κύριο στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η καταγραφή των παλαιοωκεανογραφικώνπαλαιοκλιματικών μεταβολών και η παρακολούθηση της κλιματικής εξέλιξης κατά τη διάρκεια απόθεσης του σαπροπηλικού ορίζοντα S1, με βάση τη συγκριτική μελέτη του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού/κοκκολιθοφόρα σε ιζήματα από δύο περιοχές με διαφορετικές ωκεανογραφικές συνθήκες (Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Κρητικό περιθώριο). Τα κοκκολιθοφόρα αποτελούν μια από τις κυριότερες πλαγκτονικές ομάδες για την καταγραφή των διακυμάνσεων των ωκεανογραφικών και παλαιοκλιματικών παραμέτρων των επιφανειακών υδάτινων μαζών. Προηγούμενες μελέτες στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου (π.χ., Aksu et al., 1995, Negri & Giunta, 2001, Negri et al., 1999, Giunta et al., 2003, Principato et al., 2003, Triantaphyllou et al., 2009, 2010) αναδεικνύουν τα ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν ως το πλέον σημαντικό στοιχείο της πρωτογενούς παραγωγικότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπου οι διακυμάνσεις της αφθονίας των επιμέρους ταξινομικών ομάδων αντανακλούν μεταβολές στην παραγωγικότητα, στη στρωμάτωση και κατ επέκταση στις φυσικο-χημικές συνθήκες της ευφωτικής ζώνης. 2. Υλικά και Μέθοδοι 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο πυρήνας βαρύτητας SL 152 (μήκους 670 cm) προέρχεται από τη θαλάσσια περιοχή του βόρειου Αιγαίου πελάγους, συγκεκριμένα νοτίως της χερσονήσου του Άθω (γεωγραφικό πλάτος 40 05,19 Β και γεωγραφικό μήκος 24 36,65 Α) (Εικ. 1). Η συλλογή του πυρήνα έγινε σε βάθος 995 m, κατά την αποστολή R/V Meteor M51/3 (2001). Η δειγματοληψία και η περιγραφή του πραγματοποιήθηκε στο Institute fűr Biogeochemie und Meereschemie του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Στο πυρήνα SL 152 (Εικ. 1), ο σαπροπηλικός ορίζοντας S1 εμφανίζεται σε δύο τμήματα: στο κατώτερο τμήμα (S1a), πάχους 43 cm ( cm) και στο ανώτερο τμήμα (S1b), πάχους 23 cm ( cm). Η διακοπή του σαπροπηλικού ορίζοντα (S1i) χαρακτηρίζεται από ημιπελαγικές αποθέσεις, πάχους 9 cm. Στον πυρήνα βαρύτητας SL 152 έχει πραγματοποιηθεί ραδιοχρονολόγηση με 14 C (AMS 14 C) οκτώ επιλεγμένων δειγμάτων (Πίν. 1) (Kotthoff et al., 2008).

3 Εικ. 1: Χάρτης με την κύρια επιφανειακή κυκλοφορία των υδάτινων μαζών (από Lykousis et al., 2002) και τις θέσεις δειγματοληψίας των υπό μελέτη πυρήνων βαρύτητας. Περιγραφή των πυρήνων βαρύτητας SL 152 και HCM 2/22 και θέσεις των πραγματοποιηθέντων ραδιοχρονολογήσεων (S1a: κατώτερο σαπροπηλικό τμήμα S1, S1b: ανώτερο σαπροπηλικό τμήμα S1, S1i: διακοπή σαπροπηλικού ορίζοντα S1, Υ5: ορίζοντας τέφρας). Πίνακας 1: Xρονικά συμβάντα και ραδιοχρονολογήσεις για τους πυρήνες SL 152 και HCM 2/22. Βάθος (cm) Συμβάν Αναφορά Μη βαθμονομημένη ηλικία (year uncal. BP) SL γραμμική συσχέτιση AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± κορυφή S1b AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± διακοπή σαπροπηλικού ορίζοντα S1i AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± βάση S1a γραμμική συσχέτιση AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± AMS 14 C, Kotthoff et al. (2008) ± 90 HCM 2/22 0 γραμμική συσχέτιση ,5 AMS 14 C, Ioakim et al. (2009) ± μείωση των τιμών του Ba/Al de Lange et al. (2008) ,5 μείωση των τιμών του TOC γραμμική συσχέτιση ,5 διακοπή σαπροπηλικού ορίζοντα S1i AMS 14 C, Ioakim et al. (2009) ± 40 28,5 βάση S1a de Lange et al. (2008) ,5 AMS 14 C, Ioakim et al. (2009) ± ορίζοντας της τέφρας Υ5 de Vivo et al. (2001) ± 110

4 Ο πυρήνας βαρύτητας HCM 2/22 (μήκους 178 cm) προέρχεται από τη θαλάσσια περιοχή του νότιου Κρητικού περιθωρίου (γεωγραφικό πλάτος 34 33,968 Β και γεωγραφικό μήκος 24 53,770 Α) (Εικ. 1). Η συλλογή του πυρήνα έγινε σε βάθος 2211 m, κατά την αποστολή Ω/Κ «Αιγαίο» (2005). Η δειγματοληψία και η περιγραφή του πραγματοποιήθηκε στο Γεωλογικό Εργαστήριο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. Σύμφωνα με την περιγραφή του πυρήνα (Εικ. 1), ο σαπροπηλικός ορίζοντας S1 εμφανίζεται σε δύο τμήματα: στο κατώτερο τμήμα (S1a), πάχους 5.5 cm (28,5-23 cm) και στο ανώτερο τμήμα (S1b), πάχους 5 cm (22-17 cm). Ωστόσο, οι υψηλές τιμές του βιογενούς βαρίου (Ba bio ) το οποίο υποδηλώνει αυξημένη πρωτογενή παραγωγικότητα (Ioakim et al., 2009, Katsouras et al., 2010), υποστήριξαν μεγαλύτερη διάρκεια του σχηματισμού S1b (22-12 cm). Ενδεχομένως, μετα-αποθετική οξείδωση του ανώτερου σαπροπηλικού τμήματος, να επηρέασε το ποσοστό του συνολικού οργανικού άνθρακα (TOC) αλλά όχι το περιεχόμενο σε Ba bio. Η διακοπή του σαπροπηλικού ορίζοντα (S1i) χαρακτηρίζεται από ημιπελαγικές αποθέσεις πάχους 1 cm. Στον ίδιο πυρήνα, στα cm, ανιχνεύτηκε ο ορίζοντας της τέφρας Υ5, πάχους 3 cm. Σε τρία επιλεγμένα δείγματα (Πίν. 1) έχει πραγματοποιηθεί ραδιοχρονολόγηση με 14 C (AMS 14 C) (Ioakim et al., 2009). Το χρονικό πλαίσιο των δύο ιζηματογενών αρχείων καθορίστηκε με γραμμική συσχέτιση των χρονικών συμβάντων και των ραδιοχρονολογήσεων (Πίν. 1). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται το χρονικό πλαίσιο σε μη βαθμονομημένη ηλικία (ka uncal. BP). 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΥ/ΚΟΚΚΟΛΙΘΟΦΟΡΩΝ Με σκοπό τη μελέτη του περιεχομένου σε ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν/κοκκολιθοφόρα στο σαπροπηλικό ορίζοντα S1, στην εν λόγω εργασία μελετήθηκε το τμήμα cm (συνολικά 50 δείγματα) από τον πυρήνα SL 152 και το τμήμα cm (συνολικά 18 δείγματα) από τον πυρήνα HCM 2/22. Η δειγματοληψία για τη μελέτη του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού πραγματοποιήθηκε με απομόνωση υλικού ανά 1-2 cm βάθους σε κάθε πυρήνα βαρύτητας. Η παρασκευή δειγμάτων παρατήρησης πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της επιχρίσεως (smear slides) σύμφωνα με τους Negri & Giunta (2001). Σύμφωνα με την τεχνική, μικρή ποσότητα ιζήματος (περίπου 1 mm 3 ) επιχρίεται πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα με τη βοήθεια απεσταγμένου νερού. Μόλις η αντικειμενοφόρος πλάκα στεγνώσει, επικολλάται η καλυπτρίδα με τη βοήθεια ανυψωτικού μέσου (Εntellan). Τα παρασκευάσματα μελετήθηκαν με τη βοήθεια πολωτικού μικροσκοπίου (LM) τύπου LEICA DM EP σε μεγέθυνση 1250x. Η μελέτη αφορά σε τόσα οπτικά πεδία ώστε να καλυφθεί η μέτρηση 300 συνολικά κοκκόλιθων ανά δείγμα παρατήρησης. Στη συνέχεια μετρώνται είδη που δεν χαρακτηρίζονταν από μεγάλη αφθονία κοκκόλιθων (Syracosphaera pulchra, Rhabdosphaera clavigera, Helicosphaera carteri, κ.λ.) σε 15 επιπλέον οπτικά πεδία, ενώ για το είδος Braarudosphaera bigelowii ελέγχονται 150 επιπλέον οπτικά πεδία (Negri & Giunta, 2001). Για τον υπολογισμό της αφθονίας των κοκκόλιθων ανά επιφάνεια (mm 2 ) χρησιμοποιήθηκε ο τύπος των Negri & Giunta (2001): N=Nα/(Noπ*α), όπου: N: η περιεκτικότητα των κοκκόλιθων ανά επιφάνεια (mm 2 ), Να: ο συνολικό αριθμός των κοκκόλιθων που μετρήθηκαν στο δείγμα, Νοπ: ο αριθμός των οπτικών πεδίων που μετρήθηκαν οι κοκκόλιθοι και α=0,02mm 2 το εμβαδόν ενός οπτικού πεδίου. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η σχετική συχνότητα των ειδών που συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις (Flores et al., 1997). Η αποτίμηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας, του βάθους ανάπτυξης του θρεπτοκλινούς, όπως και η παρουσία της στρωμάτωσης στην υδάτινη στήλη βασίζεται στη σχετική συχνότητα του είδους Florisphaera profunda (Beaufort et al., 1997). Το είδος F. profunda είναι χαρακτηριστικό των συναθροίσεων της κατώτερης ευφωτικής ζώνης (Okada and Honjo,

5 1973) και αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για την εκτίμηση του βάθους ανάπτυξης του θρεπτοθερμοκλινούς (Molfino and McIntyre, 1990), ενώ οι υψηλές σχετικές αφθονίες του είδους υποδηλώνουν υψηλή στρωμάτωση στην υδάτινη στήλη και επιφανειακά ύδατα χαμηλής παραγωγικότητας (π.χ. Castradori, 1993, Beaufort et al., 1997, 2001, Flores et al., 2000). Η σύγκριση της σχετικής συχνότητας του είδους F. profunda και της πρωτογενούς παραγωγικότητας από δορυφορικές παρατηρήσεις επέτρεψαν ποσοτικές εκτιμήσεις στη διακύμανσης της πρωτογενούς παραγωγικότητας στον Ινδικό ωκεανό (Beaufort et al., 1997, 2001) και στην περιοχή της κεντρικής Μεσογείου (Incarbona et al., 2008). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση που προτείνεται από τους Incarbona et al. (2008) για την εκτίμηση της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας (NPP, net primary production) [NPP= ( *ln (F. profunda %)], όπως έχει προκύψει από συγκρίσεις δορυφορικής παρακολούθησης της πρωτογενούς παραγωγικότητας στην βόρεια περιοχή της Σικελίας. Επιπλέον, ως δείκτης στρωμάτωσης στην υδάτινη στήλη χρησιμοποιήθηκε η αναλογία των σχετικών συχνοτήτων των ειδών Florisphaera profunda (F) και Emiliania huxleyi (E): S=F/F+E (Flores et al., 2000). Τα είδη F. profunda και E. huxleyi επικρατούν στην κατώτερη και ανώτερη ευφωτική ζώνη αντίστοιχα. Η αύξηση του είδους F. profunda έναντι του είδους E. huxleyi, το οποίο αποτελεί δείκτη αυξημένων θρεπτικών συστατικών στα επιφανειακά ύδατα (Young, 1994) και επικρατεί στις συναθροίσεις των κοκκολιθοφόρων στην περιοχή του Αιγαίου κατά τη χειμερινή-εαρινή περίοδο (Triantaphyllou et al., 2004, Dimiza et al., 2008), υποδηλώνει υψηλές τιμές του δείκτη S. Η αύξηση του δείκτη S αποδεικνύει βαθμιαία ενδυνάμωση των συνθηκών στρωμάτωσης στην υδάτινη στήλη που σχετίζεται είτε με θερμές συνθήκες, είτε με εισροή γλυκών υδάτων και την ενίσχυση των θρεπτικών στοιχείων στην κατώτερη ευφωτική ζώνη. Επίσης, οι σχετικές συχνότητες των Helicosphaera spp. (κυρίως του είδους H. carteri) σε συνδυασμό με τις σχετικές συχνότητες του είδους B. bigelowii αποτελούν δείκτες χαμηλής αλατότητας (Flores et al., 1997, Colmenero-Hidalgo et al., 2004, Negri & Giunta, 2001). 3. Αποτελέσματα Όπως παρατηρείται από τις καμπύλες κατανομής των διαφόρων ταξινομικών ομάδων, στον πυρήνα SL 152 (Εικ. 2), το είδος E. huxleyi παρουσίασε τις υψηλότερες σχετικές συχνότητες στη σύνθεση της ναννοχλωρίδας στο κατώτερο τμήμα του (43%: >8,9 ka). Η συμμετοχή του είδους στο διάστημα μεταξύ 8,9-7,9 ka περιορίζεται σε ποσοστά μικρότερα του 25%, μία σχετική αύξηση σημειώνεται μεταξύ 7,9 και 7,5 ka (μέγιστη τιμή= 30%), ενώ κατά το διάστημα 7,5-6,7 ka ακολουθεί εκ νέου μείωση των ποσοστών με έντονες ωστόσο διακυμάνσεις. Στον πυρήνα HCM 2/22 (Εικ. 3), το είδος E. huxleyi παρουσίασε τις υψηλότερες σχετικές συχνότητες (>50%) στο ανώτερο τμήμα του (6,3-5,2 ka). Επίσης, υψηλή συμμετοχή του (42-50%) καταγράφεται στο διάστημα μεταξύ 7,3 και 7,0 ka, όπως και στο διάστημα πριν από τα 10,0 ka (~42%). Η συχνότητα του είδους περιορίζεται σε ποσοστά μικρότερα του 35%, στα διαστήματα μεταξύ 10,0-7,9 ka και 6,9-6,4 ka. Αρνητική συσχέτιση με το είδος E. huxleyi παρουσιάζει το είδος F. profunda, το οποίο στον πυρήνα SL 152 (Εικ. 2) επικρατεί στις συγκεντρώσεις με ποσοστά που κυμαίνονται από 55 έως 90%. Οι υψηλότερες σχετικές συχνότητες καταγράφονται στα διαστήματα 8,9-7,9 ka (67-89%) και 7,5-6,7 ka (63-88%), ενώ μεταξύ 7,9 και 7,5 ka, η συχνότητα του είδους περιορίζεται σε ποσοστά μικρότερα του 77%. Στον πυρήνα HCM 2/22 (Εικ. 3) τα ποσοστά του είδους κυμαίνονται από 42 έως 84%. Τιμές υψηλότερες από 65% καταγράφονται στα διαστήματα μεταξύ 9,5-8,1 και 6,8-6,4 ka.

6 Εικ. 2: Διαγράμματα κατανομής των κυριοτέρων αντιπροσώπων του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού στον πυρήνα SL 152 για το διάστημα απόθεσης S1. Εικ. 3: Διαγράμματα κατανομής των κυριοτέρων αντιπροσώπων του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού στον πυρήνα HCM 2/22 για το διάστημα απόθεσης S1.

7 Σημαντική θεωρείται η συμμετοχή στη σύνθεση της ναννοχλωρίδας του γένους Helicosphaera spp. (αντιπροσωπεύεται κυρίως από το είδος H. carteri). Στον πυρήνα SL 152 (Εικ. 2), αξιόλογη αύξηση της αφθονίας του σημειώνεται στα ~7,4 ka, ενώ στον πυρήνα HCM 2/22 (Εικ. 3) στα ~7,6 ka. Παρόμοια κατανομή παρουσιάζουν τα είδη Rhabdosphaera spp. (κυρίως R. clavigera) και Syracosphaera spp. (αντιπροσωπεύονται κυρίως από το είδος S. pulchra). Όσον αφορά στο είδος B. bigelowii, στον πυρήνα SL 152 (Εικ. 2), επισημαίνεται η συνεχής παρουσία του από τα 8,9 έως τα 6,7 ka με υψηλή συμμετοχή στο διάστημα 7,7-7,6 ka. Στον πυρήνα HCM 2/22 (Εικ. 3), το είδος χαρακτηρίζεται από σποραδικές εμφανίσεις με μέγιστο στα 7,8 ka. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία, με ποσοστά ωστόσο μικρότερα από 0,5%, των ειδών Umbellosphaera tenuis, small Gephyrocapsa spp., Gephyrocapsa oceanica, Calciosolenia spp., Calcidiscus spp., Umbilicosphaera spp., Pontosphaera spp. στον πυρήνα SL 152 (Εικ. 2), και των ειδών Calciosolenia spp., Pontosphaera spp., Scyphosphaera spp., Discosphaera tubifera, Calcidiscus spp., Umbilicosphaera spp., όπως και των ολοκοκκολιθοφόρων για τον πυρήνα HCM 2/22 (Εικ. 3). Χαμηλές συχνότητες συμμετοχής παρουσιάζουν και στους δύο υπό μελέτη πυρήνες τα επανεπεξεργασμένα είδη από διάβρωση παλαιότερων οριζόντων. Στον πυρήνα SL 152 (Εικ. 2), οι τιμές του δείκτη στρωμάτωσης S κυμαίνονται μεταξύ 0,57 και 0,90. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται στα διαστήματα 8,9-7,9 και 7,5-6,7 ka, απεικονίζοντας την αυξημένη στρωμάτωση της υδάτινης στήλης με συνεπακόλουθη αυξημένη παραγωγικότητα των κοκκολιθοφόρων -κυρίως του είδους F. profunda- στην κατώτερη ευφωτική ζώνη για αυτά τα χρονικά διαστήματα. Στον πυρήνα HCM 2/22 (Εικ. 3), οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ 0.20 και 0.88 με αυξητική τάση στα διαστήματα 9,5-8,1 και 6,8-6,4 ka. Όσον αφορά στις τιμές της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας (NPP), στον πυρήνα SL 152 (Εικ. 2) κυμαίνονται από 263 έως 326 με τα μέγιστα να σημειώνονται στο διάστημα πριν από τα 10,0 ka και μεταξύ 7,9 και 7,5 ka. Στον πυρήνα HCM 2/22 (Εικ. 3) οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από 270 έως 477 με αιχμή στο διάστημα 6,3-5,2 ka. Η κατανομή της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την κατανομή, τόσο του δείκτη στρωμάτωσης S, όσο και του είδους F. profunda. Τα χρονικά διαστήματα με τις υψηλές τιμές καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας υποδηλώνουν μειωμένο βάθος του θρεπτο-θερμοκλινούς και αυξημένη παραγωγικότητα των κοκκολιθοφόρων στην ανώτερη ευφωτική ζώνη (Beaufort et al., 1997, Incarbona et al., 2008). 4. Συζήτηση/Συμπεράσματα Οι Κatsouras et al. (2010) απέδειξαν ότι η έναρξη της εναπόθεσης του σαπροπηλικού ορίζοντα S1 προηγείται στη νοτιότερη λεκάνη του νότιου Κρητικού περιθωρίου (9,8 ka) σε σχέση με την λεκάνη του Βορείου Αιγαίου (8,9 ka). Η χρονική εμφάνιση του σαπροπηλικού ορίζοντα S1 αρχικά στις νοτιότερες βαθιές λεκάνες, συμφωνεί με την υπόθεση κατά την οποία οι δυσοξικές/ανοξικές συνθήκες που επικρατούν κατά την απόθεση των σαπροπηλικών οριζόντων, αναπτύχτηκαν αρχικά στα βαθιά ύδατα της ανατολικής Μεσογείου (Emeis et al., 2000, Casford et al., 2003, Κatsouras et al., 2010). Οι διαφορετικοί ρυθμοί ιζηματογένεσης που παρατηρήθηκαν στις δυο λεκάνες του Βορείου Αιγαίου και του νότιου Κρητικού περιθωρίου με μέσες τιμές ~25cm/Ka και ~4cm/Ka αντίστοιχα, υπήρξαν αντιπροσωπευτικοί της διάρκειας απόθεσης του σαπροπηλικού ορίζοντα S1 που καταγράφηκαν στους υπό μελέτη πυρήνες: στον πυρήνα SL152 καλύπτεται το χρονικό διάστημα 8,9-6,5 ka, ενώ στον HCM2/22 το διάστημα 9,8-5,7 ka. Επομένως, ο μικρότερος ρυθμός ιζηματογένεσης του πυρήνα HCM2/22 σχετίζεται με μεγαλύτερης διάρκειας απόθεση του σαπροπηλικού ορίζοντα S1 που παρατηρήθηκε στη ανοιχτή θαλάσσια λεκάνη του νότιου Κρητικού περιθωρίου (Κatsouras et al., 2010).

8 Σύμφωνα με την ανάλυση των συγκεντρώσεων ασβεστολιθικού ναννοαπλαγκτού που πραγματοποιήθηκε, οι υψηλές σχετικές συχνότητες των ειδών F. profunda και Helicosphaera spp. στις συναθροίσεις των κοκκολιθοφόρων σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές του δείκτη στρωμάτωσης S πιστοποιούν υψηλή παραγωγικότητα στην ενδιάμεση-βαθύτερη ευφωτική ζώνη (Crudeli et al., 2006, Triantaphyllou et al., 2009), αλλά και την περιστασιακή ανάπτυξη του βαθέος μέγιστου της χλωροφύλλης (Principato et al., 2003) με αποτέλεσμα τη στρωμάτωση της υδάτινης στήλης. Επιπλέον, οι σχετικά αυξημένες αφθονίες των τροπικών-υποτροπικών ειδών, όπως τα είδη Syracosphaera spp. και Rhabdosphaera spp., υποστηρίζουν μία γενική τάση θέρμανσης με επικράτηση ολιγοτροφικών συνθηκών στην ανώτερη ευφωτική ζώνη (Colmenero- Hidalgo et al., 2004). Σημαντική είναι η παρουσία στις συγκεντρώσεις του είδους B. bigelowii. Μεγάλες συγκεντρώσεις του είδους αυτού παρατηρούνται σε χαμηλής αλατότητας παράκτια ύδατα (Amore et al., 2004). Στην περιοχή της Μεσογείου, η παρουσία του σχετίζεται με χαμηλής αλατότητας επιφανειακά ύδατα, τα οποία αποδίδονται σε τοπική αύξηση των βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια σε αυξημένη εισροή γλυκών υδάτων στη λεκάνη ιζηματογένεσης (Müller, 1979, Negri & Giunta, 2001, Principato et al., 2003, Giunta et al., 2003). Προοδευτική υποχώρηση της στρωμάτωσης καταγράφηκε στο ανώτερο τμήμα του σαπροπηλού S1b (6,4-5,7 ka) για το Νότιο Κρητικό περιθώριο. Στην παρούσα εργασία, το παγκόσμιο ψυχρό κλιματικό γεγονός των 8,2 ka, το οποίο σχετίζεται με την σύντομη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού (De Rijk et al., 1999, Sangiorgi et al., 2003) αναγνωρίζεται, τόσο στα ιζήματα του SL 152 (Βόρειο Αιγαίο) κατά το διάστημα των 7,8-7,5 ka, όσο και του ΗCM 2/22 (Νότιο Κρητικό περιθώριο) κατά το διάστημα των 8,1-7,8 ka. Τα μέγιστα ποσοστά συμμετοχής του είδους B. bigelowii, οι μειωμένες τιμές των γενών F. profunda, Helicosphaera spp. και Rhabdosphaera spp. σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές του δείκτη της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας (NPP) πιστοποιούν διατάραξη της στρωμάτωσης και σχετικά υγρές-ψυχρές κλιματικές συνθήκες που οδήγησαν σε πρόσκαιρη διακοπή της απόθεσης του σαπροπηλού S1. Συγκρίνοντας τις τιμές του δείκτη S μεταξύ Βορείου Αιγαίου και Νότιου Κρητικού περιθωρίου διαπιστώνεται η ύπαρξη υψηλότερων τιμών στο Βόρειο Αιγαίο γεγονός που υποδηλώνει συνθήκες υψηλότερης παραγωγικότητας/προσφοράς οργανικού υλικού (Katsouras et al., 2010), που εντοπίζονται όμως στην κατώτερη ευφωτική ζώνη. Ωστόσο, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του συνολικού οργανικού άνθρακα (TOC) στα ιζήματα της βαθιάς λεκάνης του νότιου Κρητικού περιθωρίου (Katsouras et al., 2010, Ioakim et al., 2009) υποδεικνύουν την καλύτερη διατήρηση της οργανικής ύλης. Παράλληλα τα υψηλά ποσοστά του είδους B. bigelowii στο Βόρειο Αιγαίο, καταδεικνύουν συνθήκες χαμηλής αλατότητας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τις έντονες εισροές και τον εμπλουτισμό της λεκάνης σε οργανικό υλικό από τα παραπλήσια ποτάμια συστήματα, αλλά και την εισροή γλυκών υδάτων από τη Μαύρη Θάλασσα μετά τα 8 ka. Την ύπαρξη ξηρότερων συνθηκών, στην περιοχή του Νοτίου Κρητικού περιθωρίου σε σχέση με το Βόρειο Αιγαίο κατά την περίοδο απόθεσης του σαπροπηλικού ορίζοντα S1 υποστηρίζουν και τα ευρήματα των Kouli et al. (2011), σύμφωνα με τους οποίους αισθητά μειωμένες υπήρξαν οι τιμές του οργανικού δείκτη χερσογενούς προέλευσης ACL στον πυρήνα HCM 2/ Ευχαριστίες Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος MedEcos: Decadal scale variability of the Mediterranean Ecosystem, EraNet/MarinERA, European marine RTD programme. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού/κοκκολιθοφόρα συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια ερευνητικών πλόων R/V Meteor M51/3 (2001) και Ω/Κ «Αιγαίο»

9 (2005). Ειδικές ευχαριστίες απευθύνονται στο Δρ Χρήστο Αναγνώστου, όπως και σε έναν ανώνυμο κριτή για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους. 6. Βιβλιογραφικές Αναφορές Aksu, A.E., Yaşar, D., Mudie, P.J. & Gillespie, H., Late Glecial-Holocene paleoclimatic and paleoceanographic evolution of the Aegean Sea: micropaleontological and stable isotopic evidence. Marine Micropaleontology, 25: Amore, F.O., Gaffau, M., Massa, B. & Morabito, S., Late Pleistocene-Holocene paleoclimate and related paleoenvironmental changes as recorded by calcareous nannofossils and planktonic foraminifera assemblages in the southern Tyrrhenian Sea (Cape Palinuro, Italy). Marine Micropaleontology, 52: Beaufort, L., Lancelot, Y., Camberlin, P., Cayre, O., Vincent, E., Bassinot, F. & Labeyrie, L., Insolation cycles as a major control of equatorial Indian Ocean primary production. Science, 278 (5342): Beaufort, L., De Garidel-Thoron, T., Mix, A.C. & Pisias, N.G., ENSO-like forcing on oceanic primary production during the late Pleistocene. Science, 293 (5539): Casford, J.S.L., Rohling, E.J., Abu-Zied, R.H., Fontanier, C., Jorissen, F.J., Leng, M.J., Schmiedl, G. & Thomson, J., A dynamic concept for eastern Mediterranean circulation and oxygenation during sapropel formation. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 190: Castradori, D., Calcareous nannofossil and the origin of Eastern Mediterranean sapropels. Paleoceanography, 8: Colmenero-Hidalgo, E., Flores, J.-A., Sierro, F.J., Bárcena, M.Á., Löwemark, L., Schönfeld, J. & Grimalt, J.O., Ocean surface water response to short-term climate changes revealed by coccolithophores from the Gulf of Cadiz (NE Atlantic) and Alboran Sea (W Mediterranean). Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 205: Crudeli, D., Young, J.R., Erba, E., Geisen, M., Ziveri, P., De Lange G.J.& Slomp, C.P., Fossil record of holococcoliths and selected hetero-holococcolith associations from the Mediterranean (Holocene Late Pleistocene): Evaluation of carbonate diagenesis and palaeoecological palaeocenographic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 237: De Lange, G.J., Thomson, J., Reitz, A., Slomp, C.P., Principato, M.S., Erba, E. & Corselli, C., Synchronous basinwide formation and redox-controlled preservation of a Mediterranean sapropel. Nature Geoscience, 1: De Rijk, S., Hayes, A. & Rohling, E.J., Eastern Mediterranean sapropel S1 interruption: an expression of the onset of climatic deterioration around 7 ka BP. Marine Geology, 153: De Vivo, B., Rolandi, G., Gans, P.B., Calvert, A., Bohrson,W.A., Spera, F.J. & Belkin, H.E., Newconstraints on the pyroclastic eruptive history of the Campanian volcanic plain (Italy). Mineralogy and Petrology, 73: Dimiza, M., Triantaphyllou, M.V. & Dermitzakis, M.D., Seasonality and ecology of living coccolithophores in E. Mediterranean coastal environments (Andros Island, Middle Aegean Sea). Micropaleontology, 54: Duplessy, J.-C., Cortijo, E. & Kallel, N., Marine records of Holocene climatic variations. Comptes Rendus Geosciences, 337: Emeis, K.-C., Struck, U., Schulz, H.-M., Bernasconi, S., Sakamoto, T. & Martinez-Ruiz, F., Temperature and salinity of Mediterranean Sea surface waters over the last 16,000 years: constraints on the physical environment of S1 sapropel formation based on stable oxygen isotopes and alkenone unsaturation ratios. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 158: Flores, J.A., Sierro, F.J., Francés, G., Vázquez, A. & Zamarreňo, I., The last 100,000 years in the western Mediterranean: sea surface water and frontal dynamics as revealed by coccolithophores. Marine Micropaleontology, 29: , Flores, J.-A., Bárcena, M.A. & Sierro, F.J Ocean-surface and wind dynamics in the Atlantic Ocean off Northwest Africa during the last years. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 161: Giunta, S., Negri, A., Morigi, C., Capotondi, L., Combourieu-Nebout, N., Emeis, K.C., Sangiorgi, F. & Vigliotti, L., Coccolithiphorid ecostratigraphy and multi-proxy paleoceanographic reconstruction in the Southern Adriatic Sea during the last deglacial time (Core AD91-17). Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 190: Incarbona, A., Di Stefano, E., Patti, B., Pelosi, N., Bonomo, S., Mazzola, S., Sprovieri, R., Tranchida, G., Zgozi, S. & Bonanno, A., Holocene millennial-scale productivity variations in the Sicily Channel (Mediterranean Sea). Paleoceanography, 23: PA3204. doi: /2007pa Ioakim, C., Triantaphyllou, M., Tsaila-Monopolis, S. & Lykousis, V., New micropaleontological records of Eastern Mediterranean marine sequences recovered offshore of Crete, during HERMES cruise and their paleoclimaticpaleoceanographic significance. Acta Naturalia de L Ateneo Parmense, 45 (1/4): p. 152, In: Earth System Evolution and the Mediterranean area from 23 Ma to the present, 13th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy (RCMNS), 2-6 September, Naples. Jolly, D., Harrison, S. P., Damnati, B. & Bonnefille, R., Simulated climate and biomes of Africa during the Late Quaternary: Comparison with Ollen and lake status data. Quaternary Science Reviews, 17:

10 Katsouras, G., Gogou, A., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Triantaphyllou, M., Roussakis, G. & Lykousis, V., Organic carbon distribution and isotopic composition in three records from the eastern Mediterranean Sea during the Holocene. Organic Geochemistry, 41: Kotthoff, U., Pross, J., Müller, U.C., Peyron, O., Schmiedl, G., Schulz, H. & Bordon, A., Climate dynamics in the borderlands of the Aegean Sea during formation of sapropel S1 dedused from a marine pollen record. Quaternary Science Reviews, 27: Kouli, K., Gogou, A., Bouloubassi, I., Triantaphyllou, M.V., Ioakim, Chr., Katsouras, G., Roussakis, G. & Lykousis, V., Late postglacial paleoenvironmental change in the northeastern Mediterranean region: Combined palynological and molecular biomarker evidence. Quaternary International, doi: /j.quaint Lykousis, V., Chronis, G., Tselepides, A., Price, N.B., Theocharis, A., Siokou-Frangou, I., Van Wambeke, F., Danovaro, R., Stavrakakis, S., Duineveld, G., Georgopoulos, D., Ignatiades, L., Souvermezoglou, A. & Voutsinou-Taliadouri, F., Major outputs of the recent multidisciplinary biogeochemical researches undertaken in the Aegean Sea. Journal of Marine Systems, 33 34: Molfino, B. & McIntyre, A., Precessional forcing of nutricline dynamics in the Equatorial Atlantic. Science, 249: Müller, C., Les nannofossiles calcaires. La Mer Pelagienne, 6 (1): Negri, A., Capotondi, L. & Keller, J., Calcareous nannofossils, planktonic foraminifera and oxygen isotopes in the late Quaternary sapropels of the Ionian Sea. Marine Geology, 157: Negri, A. & Giunta, S., Calcareous nannofossil paleoecology in the sapropel S1 of the eastern Ionian sea: paleoceanographic implications. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 169: Okada, H. & Honjo, S., The distribution of ocean coccolithophorids in the Pacific. Deep-Sea Research, 20: Principato, M., Giunta, S., Corselli, C. & Negri, A., Late Pleistocene-Holocene planktonic assemblages in three boxcores from the Mediterranean Ridge area (west-southwest of Crete): paleoecological and palaeoceanographic reconstruction of sapropel S1 interval. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 190: Rohling, E.J., Review and new aspects concerning the formation of eastern Mediterranean sapropels. Marine Geology, 122: Rohling, E.J. & Hilgen, F.J., The eastern Mediterranean climate at times of sapropel formation: a review. Geologie en Mijnbouw, 70: Rohling, E.J., Cane, T.R., Cooke, S., Sprovieri, M., Bouloubassi, I., Emeis, K.C., Schiebel, R., Kroon, D., Jorissen, F.J., Lorre, A. & Kemp, A.E.S., African monsoon variability during the previous interglacial maximum. Earth and Planetary Science Letters, 202: Rossignol-Strick, M., Mediterranean Quaternary sapropels, an immediate response of the African monsoon to variation of insulation. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 49: Sangiorgi, F., Capotondi, L., Nebout, N.C., Vigkiotti, L., Brinkhuis, H., Giounta, S., Lotter, A.F., Morigi, C., Negri, A. & Reichart, G.-J., Holocene seasonal sea-surface temperature variation in the southern Adriatic Sea inferred from a multiproxy approach. Journal of Quaternary Science, 18 (8): Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P. & Tselepides, A., Coccolithophore export production and response to seasonal surface water variability in the oligotrophic Cretan Sea (ΝΕ Mediterranean). Micropaleontology, 50: Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P., Gogou, A., Marino, G., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Kouli, K., Dimiza, M., Rosell-Mele, A., Papanikolaou, M., Katsouras, G. & Nunez, N., Late Glacial-Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea. Marine Geology, 266: Triantaphyllou, M.V., Antonarakou, A., Dimiza, M. & Anagnostou, Ch., Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal distributional patterns during deposition of sapropels S6, S5 and S1 in the Libyan Sea (Eastern Mediterranean). Geo-Marine Letters, 30: Young, J.R., Functions of coccoliths. p , In: Coccolithophores, A. Winter & W.G. Siesser (Eds), Cambridge University Press.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Αναπλ. Καθηγ. Μαρία Τριανταφύλλου Την τελευταία δεκαετία, έχει γίνει φανερό ότι το pico-πλαγκτόν (κελύφη

Διαβάστε περισσότερα

«Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives» Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015. Department of Marine Sciences, University of the Aegean

«Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives» Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015. Department of Marine Sciences, University of the Aegean 11 th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries «Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives» Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015 Department of Marine Sciences, University of the Aegean

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτύπωση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία 18 ka με χρήση Γ.Σ.Π». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Αποτύπωση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία 18 ka με χρήση Γ.Σ.Π». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Αποτύπωση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία 18 ka με χρήση Γ.Σ.Π». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

MARIA V. TRIANTAPHYLLOU

MARIA V. TRIANTAPHYLLOU CURRICULUM VITAE MARIA V. TRIANTAPHYLLOU Associate Professor of Micropaleontology-Paleoenvironment Faculty of Geology and Geoenvironment University of Athens (UoA) ATHENS 2014 Name: Maria V. Triantaphyllou

Διαβάστε περισσότερα

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μερκουριάδη Ι., Τράγου Ε., Ζερβάκης Β. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, tragou@marine.aegean.gr Περίληψη Σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρουσάκης Γ. 1, Λυκούσης Β. 1, Κονισπολιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46,7 χµ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος, Αττική

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46,7 χµ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος, Αττική Όνοµα, Επώνυµο Αλεξάνδρα (Αλέκα) Γώγου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76365 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46,7 χµ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοωκεανογραφικές συνθήκες στο Β Αιγαίο κατά την απόθεση του σαπροπηλού S1 με βάση την κατανομή των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων

Παλαιοωκεανογραφικές συνθήκες στο Β Αιγαίο κατά την απόθεση του σαπροπηλού S1 με βάση την κατανομή των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ» Παλαιοωκεανογραφικές συνθήκες στο Β Αιγαίο κατά την απόθεση του σαπροπηλού S1 με

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες Όνοµα Επώνυµο Βασίλειος Λυκούσης Προσωπικές πληροφορίες Τηλέφωνο (-α) +30 22910-76380 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910-76347 vlikou@ath.hcmr.gr Υπηκοότητα (ες) EΛΛHNIKH Ηµ.γέννησης 27-04-1951 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας Το CO 2 στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου Το CO 2 στην ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων.

Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 165 Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων. Σεραφείμ Ε. Πούλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ)

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ιονύσιος Μπούζος 1 & Νικόλαος Κοντόπουλος 1 1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας, Εργαστήριο Ιζηµατολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΤΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΙΕΡΡΙΣΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 64007 Ν. Πέραμος Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL Β. Ζερβάκης 1, Ε. Τράγου 1, Α. Καραγεώργης 2, Χ. Κοντογιάννης 2

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές, τίτλοι και επιστημονική δραστηριότητα ΜΑΡΙΑ Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοπεριβάλλον

Σπουδές, τίτλοι και επιστημονική δραστηριότητα ΜΑΡΙΑ Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοπεριβάλλον ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές, τίτλοι και επιστημονική δραστηριότητα ΜΑΡΙΑ Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοπεριβάλλον Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ ΚΟΚΚΟΛΙΘΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΟΛΙΘΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ ΚΟΚΚΟΛΙΘΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΟΛΙΘΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιμητική έκδοση στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή Κ. Σολδάτου Ειδικός τόμος 101 23-30 Θεσσαλονίκη 2012 ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ ΚΟΚΚΟΛΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ)

XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ) XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ) 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Σταυρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣΦΑΙΡΑΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Χρήστος Αναγνώστου, Γεωλόγος Ιζηματολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Ελίνα Τράγου και Γιάννης Μαμούτος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Μέση παγκόσμια στάθμη από δορυφορική υψομετρία (1993-2012) Cazenave

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

MARIA V. TRIANTAPHYLLOU

MARIA V. TRIANTAPHYLLOU CURRICULUM VITAE MARIA V. TRIANTAPHYLLOU Professor of Micropaleontology-Paleoenvironment Faculty of Geology and Geoenvironment National and kapodistrian University of Athens (NKUA) ATHENS 2016 Date of

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 73 ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο Τσομπάνογλου Κ., Τσιραμπίδης Α., Αλμπανάκης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΚΥΚΛΟΙ MILANKOVITCH ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αντρέας Μωυσέως Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 67 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης N. Κρεστενίτης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης & Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ Η ωκεάνια κυκλοφορία διαιρείται σε δύο τμήματα: Α) τη θερμόαλη κυκλοφορία, και Β) την ανεμογενή κυκλοφορία. Άρα η ωκεάνια κυκλοφορία οφείλεται κατά ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βελαώρας Δ., Κάσσης Δ., Περιβολιώτης Λ., Παγώνης Π., Χονδρονάσιος Α.,

Διαβάστε περισσότερα

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS Αειφόρος διαχείριση των Θαλασσών - Η επιστήμη συναντά την πολιτική και την κοινωνία για τις ανάγκες των νοτίων Eυρωπαϊκών θαλασσών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι ΥΠΕΡΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ζερβάκης Β. 1, Κρασακοπούλου Ε. 2, Τράγου Ε. 1, Κοντογιάννης Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, egaitani@ath.hcmr.gr, sakell@ath.hcmr.gr 2

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, egaitani@ath.hcmr.gr, sakell@ath.hcmr.gr 2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ Γαϊτάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιμάλη Βασίλη Δρ. Γεωλόγο - Ωκεανογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 721 Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου Γ. Γκιώνης 1, Π. Δρακόπουλος 2, Σ. Πούλος 1 και Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 745 Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες Σακελλαρίου Δ.*, Καψιμάλης Β., Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καμπέρη Ε., Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (1/9) Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που είναι σημαντικό για να διατηρεί θερμή την επιφάνεια της γης. Τα αέρια των θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλης Ζερβάκης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλης Ζερβάκης Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλης Ζερβάκης Ημερομηνία γέννησης : 18 Οκτωβρίου 1964 Τοποθεσία γέννησης : Θεσσαλονίκη Υπηκοότητα : Ελληνική Αρ. Τηλεφώνου (γραφείο) : +30-22510-36842 e-mail address (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος Σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας της Γης και εφαρμογές στη γεωδαισία, την τοπογραφία και την ωκεανογραφία Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου -822-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου Αναστασοπούλου Α., Βασιλοπούλου B. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

A study of the distribution of the suspended matter in the Korintiakos Gulf with the use of optical methods

A study of the distribution of the suspended matter in the Korintiakos Gulf with the use of optical methods ΜελΕτη της διασπορας του αιωρουμενου υλικου του ΚορινθιακοΥ ΚΟλπου με τη χρηση οπτικων μεθοδων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Πούλος Σ. 1, Σπερελέκη Μ. 2, Δρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

CO 2, (DIC), , 14 C D 2006, 36 (8): 713~ , ) SCIENCE IN CHINA Ser. D Earth Sciences. ** , ; 210 PbCRS 14 C,

CO 2, (DIC), , 14 C D 2006, 36 (8): 713~ , ) SCIENCE IN CHINA Ser. D Earth Sciences. **   , ; 210 PbCRS 14 C, D 2006, 36 (8): 713~722 713 * ** (, 210008;, 100085;, 100039) 137 Cs 210 Pb, Cs, ; 210 PbCRS,,, 210 PbCRS. 14 C,,, 14 C, 14 C, CE-2 40~35 cm., 14 C,,,. 14 C, 210 Pb 137 Cs,.., 14 C, 200 210 Pb 137 Cs.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικος ελεγχος της κατανομης των ολικων και ενεργων βακτηριων σε ιζηματα του Θρακικου Πελαγους

Περιβαλλοντικος ελεγχος της κατανομης των ολικων και ενεργων βακτηριων σε ιζηματα του Θρακικου Πελαγους 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 363 Περιβαλλοντικος ελεγχος της κατανομης των ολικων και ενεργων βακτηριων σε ιζηματα του Θρακικου Πελαγους Γλυκερία Φραγκιουδάκη, Παρασκευή N. Πολυμενάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ.. ΓΗ: Ο «ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΩΚΕΑΝΟΙ 71% της επιφάνειας - (90% της επιφάνειας του νοτίου ημισφαιρίου, 50% του βορείου ημισφαιρίου) Earth? or ΘΑΛΑΣΣΑ!! Φυσικά και

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των λιμναίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης.

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 727 Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 739 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Κοκκομετριας και των συγκεντρωσεων ΤΩΝ μεταλλων στα επιφανειακα ιζηματα του κολπου του ηρακλειου, κρητης. Γ. Αλεξανδράκης 1, Κ. Ντούνας

Διαβάστε περισσότερα

Αποθεσεις ανθρακικων ορυκτων σε παλαιολιμνες του Ελληνικου χωρου κατα τη διαρκεια της τελευταιας παγετωδους περιοδου

Αποθεσεις ανθρακικων ορυκτων σε παλαιολιμνες του Ελληνικου χωρου κατα τη διαρκεια της τελευταιας παγετωδους περιοδου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 801 Αποθεσεις ανθρακικων ορυκτων σε παλαιολιμνες του Ελληνικου χωρου κατα τη διαρκεια της τελευταιας παγετωδους περιοδου Αριστομένης Π. Καραγεώργης 1, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ Η ωκεάνια κυκλοφορία διαιρείται σε δύο τμήματα, την θερμόαλη και την ανεμογενή συνιστώσα ωκεάνιας κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η ωκεάνια κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα

Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα Πανεπιστήµιο Αθηνών Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα Χρήστος Σ. Ζερεφός Η Πλανητική Αλλαγή στην αρχή του 21 ου Αιώνα Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Γιαννικόπουλος Ν., Δασενάκης Ε., Παρασκευοπούλου Β. Τμημα

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wind and Wave Correlation in the Greek Seas. N.Aspiotis, S.Sofianos, N.Skliris and A.Lascaratos University of Athens, Department of Applied Physics

Wind and Wave Correlation in the Greek Seas. N.Aspiotis, S.Sofianos, N.Skliris and A.Lascaratos University of Athens, Department of Applied Physics 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 219 Wind and Wave Correlation in the Greek Seas N.Aspiotis, S.Sofianos, N.Skliris and A.Lascaratos University of Athens, Department of Applied Physics Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΟΛΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) Καρδιτσά Α. 1, Καμίδης Ν. 2, Πούλος Σ.E. 1, Συλαίος Γ. 3 1 Τομέας Γεωγραφίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία των Αϊβαλιώτης Κων/νος (ΑΕΜ 902) Τσουρέκας Κων/νος (ΑΕΜ 559)

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 Χαρακτηριστικά και ορυκτολογία σιδηρούχων ιζημάτων Διεργασίες FeR και SR Ταινιωτοί σιδηρούχοι σχηματισμοί (BIF) Λεπτόκοκκα κλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΙΣΡΟΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΙΣΡΟΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΙΣΡΟΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΑΡ ΑΝΕΛΙΩΝ Χατζηκωνσταντίνου Α., Αγγελίδης Π., Κωτσοβίνος Ν. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Καστρίδης Αριστείδης, Στάθης Δημήτριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα