Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Αύγουστος Οκτώβριος 2012 Ανάδοχος Καμάτσος Παρασκευάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Αύγουστος Οκτώβριος 2012 Ανάδοχος Καμάτσος Παρασκευάς"

Transcript

1 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Αύγουστος Οκτώβριος 2012 Ανάδοχος Καμάτσος Παρασκευάς i

2 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναφορά των εργασιών που ολοκληρώθηκαν για το δέυτερο τρίμηνο (Αύγουστος Οκτώβριος 2012) στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου» (Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - ειδική Γραμματεία Σχεδιασμού Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση») και συγκεκριμένα του Υποέργου 2 «Εμπλουτισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης». Η Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργώντας ως φορέας συλλογής, τεκμηρίωσης και διάθεσης της ακαδημαϊκής παραγωγής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και με στόχο την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αναπτύσσει λογισμικό Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Παραπομπών, με σκοπό την συγκέντρωση και προβολή των παραπομπών στις δημοσιεύσεις των διδασκόντων και διδακτόρων του (μονογραφίες, συλλογικά έργα, διδακτορικές διατριβές κ.α.) και την διασύνδεση μεταξύ τους. Η ανάδειξη της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου και η αναγνώριση της από την ευρύτερη ακαδημαϊκη και επιστημονική κοινότητα, μέσω των παραπομπών στις δημοσιεύσεις της, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συνολικότερη αξιολόγηση της ακαδημαϊκής του ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια να καταγραφεί και να παρουσιαστεί η επιστημονική απήχηση του πανεπιστημίου, δηλαδή η παρουσία των δημοσιεύσεων των μελών του ως παραπομπές (citations) στα έργα άλλων συγγραφέων. Επίσης, καταγράφηκε η θέση του ιδρύματος στις διεθνείς αξιολογήσεις των πανεπιστημίων και η ανάλυση των κριτηρίων αξιολόγησης, με στόχο την εκτίμηση της σημασίας των δεικτών αξιολόγησης που βασίζονται στην μέτρηση των παραπομπών ενός πανεπιστημίου, όπως και η γενικότερη θεώρηση των αξιολογήσεων και των στοιχείων που λάμβάνουν υπόψη στις κατατάξεις τους. Τέλος διερευνήθηκε η παρουσία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντείου στα κοινωνικά δίκτυα επιστημόνων (social media networks) ως μία επιπλέον μορφή προβολής του έργου τους και ως ένα μέσο επικοινωνίας της επιστημονικής κοινότητας. ii

3 Ως πηγές άντλησης δεδομένων γιά την καταγραφή της επιστημονικής απήχησης των δημοσιεύσεων των μελών του πανεπιστημίου χρησιμοποιήθηκαν ο ηλεκτρονικός κατάλογος Opacial της Βιβλιοθήκης του Παντείου και οι βιβλιογραφικές βάσεις Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search και Google Scholar. Το υλικό των δημοσιεύσεων που εξετάστηκαν αποτελούν εξήντα (60) έργα από τρία (3) μέλη ΔΕΠ και αντιπροσωπεύουν τόσο μονογραφίες και συμμετοχές σε συλλογικά έργα όσο άρθρα περιοδικών και συνεδρίων. Η εξέταση των δημοσιεύσεων αφορούσε την δήλωση, από την πλευρά των συγγραφέων, της ιδιότητας τους ως μελών ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστήμιου, την ύπαρξη παραπομπών στο έργο τους από άλλους συγγραφείς και την παρουσία των συγκεκριμένων δημοσιεύσεων σε blogs, προσωπικές ιστοσελίδες, καταλόγους βιβλιογραφίας που καλύπτουν μία εναλλακτική μορφή μέτρησης της επιστημονικής απήχησης ενός συγγραφέα και ορίζεται ως δείκτης altmetrics. Η παρουσίαση της θέσης του ιδρύματος στις διεθνείς αξιολογήσεις στηρίχτηκε στην μελέτη των κατατάξεων που δημοσιεύουν τέσσερις (4) φορείς διεθνών αξιολογήσεων και συγκεκριμένα οι Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings και Ranking Web of Universities. Αναλύθηκαν οι δείκτες που αξιολογούνται, η βαρύτητα τους στη συνολική βαθμολογία των πανεπιστημίων και η λειτουργία των αξιολογήσεων αυτών στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Γιά την διερεύνηση της παρουσίας των μελών του Παντείου Πανεπιστημίου στα κοινωνικά δίκτυα επιστημόνων εξετάστηκαν τα ResearchGate, LinkedIn και Mendeley. Καταγράφηκε η ύπαρξη προφίλ των συγκεκριμένων τριών (3) διδασκόντων, όσο και ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μελών του πανεπιστημίου σε αυτά τα δίκτυα. Τέλος, γίνεται αναφορά σε προτάσεις προώθησης της επιστημονικής απήχησης του Παντείου Πανεπιστημίου και της αξιοποίησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης όπως της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πάνδημος, αλλά και των κοινωνικών δικτύων επιστημόνων, των βιβλιογραφικών βάσεων Microsoft Academic Search και Google Scholar. iii

4 Η επιστηµονική απήχηση του Παντείου Πανεπιστηµίου, η θέση του στις διεθνείς αξιολογήσεις και η παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα επιστηµόνων. Η διάδοση της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής γνώσης µέσω των τεχνολογιών του παγκόσµιου ιστού, δηµιουργεί νέα δεδοµένα προβολής, αξιολόγησης και προώθησης του πανεπιστηµιακού έργου, τείνοντας στην ενοποίηση των διαύλων επικοινωνίας της επιστηµονικής κοινότητας πέρα από τις παραδοσιακές οδούς των εκδοτών και των συνεδρίων. Η εξέλιξη αυτή συντελεί στην αλλαγή των τάσεων και συµπεριφορών τόσο των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και των τελικών αποδεκτών και χρηστών της γνώσης. Η µέτρηση της επιστηµονικής απήχησης, οι διεθνείς αξιολογήσεις και τα κοινωνικά δίκτυα αποδίδουν την εικόνα της παρουσίας των πανεπιστηµίων στο νέο περιβάλλον και αποκτούν ιδιαίτερη αξία στην προσπάθεια διαµόρφωσης πολιτικής από αυτά. 1. Εισαγωγή Το Πάντειο Πανεπιστήµιο ανήκει στην κατηγορία των πανεπιστηµίων που υπηρετούν τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες, εξ αυτού του λόγου καθίσταται µειονεκτική η θέση του στις διεθνείς αξιολογήσεις που χρησιµοποιούν βιβλιοµετρικές µεθόδους στηριζόµενες στην µέτρηση των παραποµπών σε άρθρα περιοδικών, αγνοώντας τις µονογραφίες που είναι κυρίαρχες στο επιστηµονικό του πεδίο (Hicks, 2004). Ωστόσο, η διείσδυση των τεχνολογιών του web στον χώρο της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής παραγωγής, µεταθέτει τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των πανεπιστηµίων στο επίπεδο της παρουσίας τους στον παγκόσµιο ιστό και στα µέσα δικτύωσης της επιστηµονικής κοινότητας που αναπτύσσονται σε αυτόν. Η επιστηµονική πληροφόρηση διαχέεται ολοένα και περισσότερο µέσω online εφαρµογών, συνδροµητικών ή µη και κυριαρχείται από αυτές ως προς τον τρόπο δηµοσίευσης και πρόσβασης της πληροφορίας (Berners-Lee Tim, 2001). Οι φορείς αξιολόγησης και κατάταξης των πανεπιστηµίων καθιερώνουν δείκτες µέτρησης όπως το πλήθος των τεκµηρίων ενός πανεπιστηµίου σε βάσεις δεδοµένων σαν την Scopus (QS University Rankings) ή το Google Scholar (Ranking Web of Universities), τον συνολικό αριθµό των ιστοσελίδων του και των εξωτερικών σελίδων που παραπέµπουν σε αυτές (backlinks). Παράλληλα, η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων επιστηµόνων όπως τα ResearchGate, Mendeley, LinkedIn, αλλά και τα ευρεία κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter διεκδικούν χώρο στην διάδοση της επιστηµονικής πληροφόρησης σε βαθµό που να δηµιουργούν νέες κλίµακες µέτρησης της επιστηµονικής απήχησης που συνοψίζονται στον όρο altmetrics (Priem, 2010). 1

5 2. Μεθοδολογία της έρευνας και στόχοι Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή της επιστηµονικής απήχησης 1 (scholarly impact) του Παντείου Πανεπιστηµίου, της θέσης του στις διεθνείς αξιολογήσεις, µε την παράλληλη ανάλυση των κριτηρίων κατάταξης που χρησιµοποιούνται και της παρουσίας του στα κοινωνικά δίκτυα, ως εναλλακτικού µέσου προβολής και διάδοσης του παραγόµενου επιστηµονικού έργου. Στην προσπάθεια να συλλεγούν τα απαραίτητα δεδοµένα για την διερεύνηση της επιστηµονικής απήχησης του Παντείου Πανεπιστηµίου και µε στόχο την απόκτηση πρωτογενών πληροφοριών, έγινε επιλογή τριών (3) µελών ΕΠ, µε κριτήριο την παρουσία πλήρους καταλόγου δηµοσιεύσεων στην ιστοσελίδα του τµήµατος τους και ακολούθησε η εξέταση είκοσι (20) δηµοσιεύσεων από τον κάθε διδάσκοντα (Παράρτηµα). Η µελέτη των δηµοσιεύσεων προσέφερε την δυνατότητα να καταγραφεί το ποσοστό δήλωσης της ιδιότητας τους ως µελών ΕΠ του Παντείου Πανεπιστηµίου (Αναφορά Ιδιότητας ΕΠ), η ύπαρξη παραποµπών από άλλους συγγραφείς στο έργο τους (Citations) και η παρουσία των έργων τους σε social media, blogs, προσωπικές ιστοσελίδες, καταλόγους βιβλιογραφίας κ.α. (altmetrics). Παράλληλα, εξετάστηκαν τέσσερις (4) φορείς διεθνών αξιολογήσεων και η κατάταξη του πανεπιστηµίου σε αυτές, µε βάση τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται και τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν. Τέλος, έγινε αναζήτηση και καταγραφή της παρουσίας των εξεταζόµενων µελών ΕΠ, σε κοινωνικά δίκτυα επιστηµόνων όπως τα ResearchGate, Mendeley, LinkedIn. 3. Η επιστηµονική απήχηση του Παντείου Πανεπιστηµίου Οι δηµοσιεύσεις που τα µέλη ενός πανεπιστηµίου παράγουν αποτελούν µετρήσιµα µεγέθη, όπως και το πλήθος των παραποµπών σε αυτές (citation impact). Ο πλέον διαδεδοµένος δείκτης µέτρησης των παραποµπών στο έργο ενός συγγραφέα είναι ο h- index (Hirsch, 2005), για τον δείκτη αυτόν ο Hirsch δίνει τον εξής ορισµό «ένας επιστήµονας έχει h-index ίσο µε h, εάν h από σύνολο Np των δηµοσιεύσεων του έχει τουλάχιστον h αναφορές η κάθε µία, και οι υπόλοιπες δηµοσιεύσεις (Νp-h) έχουν το µέγιστο h αναφορές η κάθε µία». Η µελέτη των δηµοσιεύσεων στηρίχτηκε στην αναζήτηση και την εξέταση του υλικού µέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο Opacial της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου και τις βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, Google Scholar. Το σώµα των εξήντα (60) δηµοσιεύσεων αποτελείται από µονογραφίες (26,66%), άρθρα συνεδρίων (18,33%), συµµετοχές σε συλλογικά έργα (18,33%) και άρθρα περιοδικών (36,66%). Για κάθε µία δηµοσίευση έγινε εξέταση της δήλωσης της ιδιότητας του συγγραφέα ως µέλους ΕΠ του Παντείου Πανεπιστηµίου, της ύπαρξης παραποµπών στο συγκεκριµένο 1 Όρος που δηλώνει την αναγνώριση και το κύρος ενός συγγραφέα στην επιστηµονική κοινότητα και µετράται µε την ύπαρξη παραποµπών στο έργο του από άλλους συγγραφείς. 2

6 έργο από άλλους συγγραφείς και της παρουσίας του στις εναλλακτικές µορφές επιστηµονικής πληροφόρησης που καλύπτονται από τον όρο altmetrics. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των δηµοσιεύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Όνοµα Αναφορά Ιδιότητας ΕΠ Citations Altmetrics Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (Καθηγητής, Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) Λύτρας, Ανδρέας Ν. (Καθηγητής, Τµήµα Κοινωνιολογίας) Χριστόπουλος, ηµήτρης Κ. (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) Γίνεται αναφορά σε όλες τις δηµοσιεύσεις 70% 60% 85% 45% 95% 90% Συνολικά ποσοστά 100% 83,33% 65% Σηµ: Τα ποσοστά προκύπτουν από το σύνολο των είκοσι δηµοσιεύσεων ανά συγγραφέα. Οι δείκτες που µετρήθηκαν ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αντλήθηκαν από την έρευνα στις προαναφερόµενες πηγές (Οpacial, Scopus, Google Scholar κλπ.) Όπως δηλώνουν τα στοιχεία που προκύπτουν, η αναφορά της ιδιότητας τους ως µελών ΕΠ του πανεπιστηµίου από τους εξεταζόµενους συγγραφείς είναι πλήρης, γεγονός σηµαντικό για την προώθηση της επιστηµονικής απήχησης, αφού η απώλεια δηµοσιεύσεων συσχετιζόµενων µε το ίδρυµα είναι µηδενική. Παράλληλα, τα ποσοστά καθιέρωσης των ονοµάτων των συγγραφέων στις βιβλιογραφικές βάσεις που ερευνήθηκαν είναι µικρά (33%), όπως και η απόδοση δείκτη h-index στο σύνολο των δηµοσιεύσεων τους. Συγκεκριµένα, µόνο ο αναπληρωτής καθηγητής κος Χριστόπουλος εµφανίζεται µε καθιέρωση του ονόµατος του στις Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search 2, Google Scholar µε 31, 38, 45 και 52 δηµοσιεύσεις αντίστοιχα και δείκτη h-index 14 στην Microsoft Academic Search, 9 στην Scopus και 14 στην Google Scholar. 2 Του αποδίδονται, λανθασµένα, 21 δηµοσιεύσεις του ηµητρίου Χριστόπουλου (St Mary's Hospital at Imperial College London, UK and CING, Nicosia, Cyprus). 3

7 Οι καθηγητές κύριοι Τσάλτας και Λύτρας, αν και οι δηµοσιεύσεις τους εντοπίζονται, δεν αποδίδονται συγκροτηµένα σε µία καθιερωµένη απόδοση του ονόµατος τους και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατη η απόδοση δείκτη h-index από τις συγκεκριµένες βάσεις. Για παράδειγµα, µία αναζήτηση µε τον όρο Tsaltas, Grigoris επιστρέφει 12 αποτελέσµατα, ενώ η αντίστοιχη µε τον όρο Τσάλτας, Γρηγόριος 35 (Google Scholar). Πέρα από το συγκεκριµένο δείγµα των δηµοσιεύσεων που εξετάστηκαν, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνολική εικόνα του Παντείου Πανεπιστηµίου. Οι εξεταζόµενες βάσεις ευρετηριάζουν έναν υπερβολικά µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων από την πλειονότητα των επιστηµονικών πεδίων 3. Οι πηγές συλλογής των δεδοµένων περιλαµβάνουν τους µεγαλύτερους εκδότες και διαθέτες βάσεων δεδοµένων όπως Elsevier, Emerald Group Publishing, Pubmed, JSTOR. Στο πλαίσιο αυτό το Πάντειο Πανεπιστήµιο εµφανίζει την ακόλουθη εικόνα, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα: Συγγραφείς Τεκµήρια Παραποµπές h-index Web of Science εν αναφέρεται Google Scholar Μη προσδιορίσιµος αριθµός 1920 Μη προσδιορίσιµος αριθµός εν αναφέρεται Microsoft Academic Search Scopus Μη προσδιορίσιµος αριθµός εν αναφέρεται Επιχειρώντας µία σύγκριση 5 του Παντείου Πανεπιστηµίου µε ένα συγγενές σε αυτό ελληνικό ίδρυµα, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και περιορίζοντας την στο πεδίο Social Science, παρατηρείται µία υστέρηση στις δηµοσιεύσεις (56 έναντι 105), σε απόλυτους αριθµούς, αλλά µία υπεροχή σε πλήθος παραποµπών (227 έναντι 188), έχοντας ως αποτέλεσµα την απόδοση δείκτη h-index 8, για το Πάντειο Πανεπιστήµιο και 7 για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Αν και η σύγκριση δεν µπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, ως προς την ακριβή ταξινόµηση των δηµοσιεύσεων ανά θεµατική κατηγορία, καταδεικνύει την ευρύτερη απήχηση του συγγραφικού έργου του πανεπιστηµίου στην επιστηµονική κοινότητα και την υψηλή απήχηση των µελών του στο εξεταζόµενο επιστηµονικό πεδίο. 3 Ενδεικτικά: 47 εκ. εγγραφές για την Scopus, µε τίτλους περιοδικών και 500 εκ. εγγραφές για την Google Scholar µε 30 και πλέον είδη τεκµηρίων. 4 Στοιχεία για την περίοδο Σύγκριση µέσω της υπηρεσίας Compare Organization της Microsoft Academic Search. 4

8 Την πενταετία οι δηµοσιεύσεις του Παντείου Πανεπιστηµίου σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ανέρχονται σε 89 και λαµβάνουν 149 αναφορές, µε µερίδιο επί του συνόλου των δηµοσιεύσεων των ελληνικών πανεπιστηµίων 0,2%. Για την ίδια περίοδο το πανεπιστήµιο παρουσιάζει συντελεστή µεταβολής 6 1,43 και δείκτη απήχησης 7 0,34. Στη θεµατική κατηγορία Social Sciences καταγράφονται 64 δηµοσιεύσεις µε 74 αναφορές και δείκτη απήχησης 0,34 (Σαχίνη, Μάλλιου, & Χούσος, 2012). Ταυτόχρονα, η παρουσία των δηµοσιεύσεων που εξετάστηκαν σε ένα σύνολο διαδικτυακών πηγών όπως τα κοινωνικά δίκτυα, τα blogs, οι προσωπικές ιστοσελίδες, οι εφαρµογές διαχείρισης βιβλιογραφίας, που αποτυπώνονται µε τον δείκτη altmetrics, εµφανίζει σηµαντικά ποσοστά (65%), γεγονός που δηλώνει την διασπορά τους στο χώρο της εναλλακτικής µορφής επιστηµονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας που η επιστηµονική κοινότητα αναπτύσσει. 4. Οι διεθνείς αξιολογήσεις και η θέση του Παντείου Πανεπιστηµίου Η µέτρηση της απόδοσης των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων σε µία δέσµη ποιοτικών χαρακτηριστικών, παρουσιάζει µία εικόνα πληθωρισµού µεθοδολογιών, κριτηρίων, λειτουργιών και στοχεύσεων. Μία παρόµοια εικόνα εµφανίζουν και οι φορείς αξιολόγησης τόσο ως προς την νοµική τους υπόσταση, στην διάκριση δηµοσίου/ ιδιωτικού όσο και στο εύρος κάλυψης των κατατασσόµενων πανεπιστηµίων και στον διαχωρισµό εθνικών και διεθνών αξιολογήσεων. Η προσπάθεια καταγραφής δεδοµένων σε δείκτες όπως η έρευνα, η αναλογία διδασκόντων/ φοιτητών ή η χρηµατοδότηση, ακολουθεί µία πορεία εξέλιξης, από την πρώτη αναφερόµενη έκδοση στατιστικών στοιχείων των αµερικανικών πανεπιστηµίων την περίοδο (Commission of the US Bureau of Education), µέχρι την διατύπωση αρχών για την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions. IREG, 2006). Το σηµείο εκκίνησης των διεθνών αξιολογήσεων, στην µορφή που παρουσιάζουν σήµερα, αποτελεί η έκδοση των Times Higher Education World University Rankings το 2004, όπου για πρώτη φορά γίνεται µία ολοκληρωµένη εξέταση των ιδρυµάτων στο σύνολο της ακαδηµαϊκής τους δραστηριότητας, µε την εφαρµογή δεικτών µέτρησης, στο επίπεδο της συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδοµένων. 4.1 Οι αξιολογήσεις Αν και καταγράφονται πάνω από τριάντα (30) διεθνείς αξιολογήσεις, στην παρούσα έρευνα εξετάζονται τέσσερις (4). Πρόκειται για τις Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings και Ranking Web of Universities. Η επιλογή τους ως των πλέον αντιπροσωπευτικών, κρίθηκε βάσει της δηµοφιλίας τους στα αποτελέσµατα που 6 Συντελεστής µεταβολής: 1+(αριθµός δηµοσιεύσεων το έτος αριθµός δηµοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθµός δηµοσιεύσεων το έτος Ο συντελεστής ισούται µε 1 αν ο αριθµός των δηµοσιεύσεων παραµένει ίδιος. 7 Σχετικός δείκτης απήχησης των δηµοσιεύσεων σε σχέση µε τον παγκόσµιο µέσο όρο. 5

9 επιστρέφονται στην µηχανή αναζήτησης Google 8 και της συχνής αναφοράς τους στην σχετική βιβλιογραφία για τις τρείς πρώτες και των δεικτών που εξετάζονται για την τέταρτη. 4.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης Αξιολογήσεις Academic Ranking of World Universities είκτες και βαρύτητα (%) Ποιότητα της Εκπαίδευσης: Απόφοιτοι που έχουν λάβει βραβεία Nobel ή άλλες διακρίσεις στον τοµέα τους (10%) Ποιότητα των διδασκόντων: ιδακτικό προσωπικό που έχει κερδίσει βραβεία Nobel ή άλλες διακρίσεις στον τοµέα τους (20%)/ Ερευνητές µε υψηλό δείκτη παραποµπών σε 21 επιστηµονικούς τοµείς (20%) Παραγωγή έρευνας: ηµοσιεύσεις στα περιοδικά Nature and Science* (20%)/ ηµοσιεύσεις ευρετηριαζόµενες Science Citation Index-expanded and Social Science Citation Index (20%) Κατά κεφαλή απόδοση: Κατ' άτοµο ακαδηµαϊκή απόδοση ενός ιδρύµατος (10%) Times Higher Education World University Rankings ιδασκαλία: Μαθησιακό περιβάλλον (30%) Έρευνα: Ποσότητα, εισόδηµα, φήµη (30%) Παραποµπές: απήχηση της έρευνας (30%) Έσοδα από την βιοµηχανία: Καινοτοµία (2.5%) QS World University Rankings Ακαδηµαϊκή φήµη (40%) Φήµη του ιδρύµατος στους εργοδότες (10%) Αναλογία διδασκόντων/ φοιτητών (20%) Παραποµπές ανά ακαδηµαϊκό τµήµα (20%) ιεθνής εικόνα: Προσωπικό, Αναλογία διδασκόντων φοιτητές και έρευνα (7.5%) από άλλες χώρες (5%) Αναλογία αλλοδαπών φοιτητών (5%) Ranking Web of Universities Παρουσία: Ο συνολικός αριθµός των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στην κύρια σελίδα του πανεπιστηµίου (20%) Απήχηση: Η ποιότητα του περιεχοµένου αξιολογούµενη από τους εσωτερικούς συνδέσµους (inlinks) που οι ιστοσελίδες του πανεπιστηµίου δέχονται από τρίτους (50%) Εξωστρέφεια: Η απήχηση των ακαδηµαϊκών ερευνητικών αποθετηρίων του πανεπιστηµίου, µετρώντας το σύνολο των αρχείων που ευρετηριάζονται στη Google (15%) Αριστεία: Το ποσοστό των δηµοσιεύσεων που περιλαµβάνονται στο 10% των έργων µε τις περισσότερες παραποµπές στο πεδίο τους (15%) * Για τα ιδρύµατα που εξειδικεύονται στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήµες όπως το London School of Economics, ο δείκτης Nature & Science δεν υπολογίζεται και η βαρύτητα του µεταφέρεται στους άλλους δείκτες. 8 Academic Ranking of World Universities: , Times Higher Education: , QS World University Rankings:

10 Αναλύοντας τα κριτήρια αξιολόγησης, στο επίπεδο της βαρύτητας συµµετοχής στην συνολική βαθµολόγηση ενός ιδρύµατος, παρατηρείται µία αυξηµένη προτίµηση σε δείκτες που βασίζονται στην µέτρηση παραποµπών στα έργα των µελών ενός πανεπιστηµίου και σ' ένα ποσοστό που κυµαίνεται από 20 έως 60 τοις εκατό. Επίσης, η παραγόµενη έρευνα από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, κρίνεται και αξιολογείται ως προς την επιστηµονική της αξία, αλλά και µε την οικονοµική της διάσταση, στο πλαίσιο της εµπορικής της αξιοποίησης. Παράλληλα, η αναλογία διδασκόντων/φοιτητών ή το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών και καθηγητών, αποτελούν δείκτες µέτρησης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της εξωστρέφειας αντίστοιχα. Η φήµη ενός ιδρύµατος συνυπολογίζεται στην δόµηση των δεικτών αξιολόγησης, είτε ως ακαδηµαϊκή φήµη είτε ως φήµη του πανεπιστηµίου στην αγορά εργασίας και στην ποιότητα του επιστηµονικού προσωπικού που παράγει. Η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης, αν και υποστηρίζεται από τους φορείς ως τεκµηριωµένη, αφήνει το περιθώριο κριτικής για το τι επιλέγεται ως σηµαντικό να µετρηθεί, για το ποιές πηγές δεδοµένων χρησιµοποιούνται ή ποια η αξιοπιστία της σύγκρισης πανεπιστηµίων µε ανοµοιογενή χαρακτηριστικά (Salmi & Saroyan, 2007). Παρά την κριτική, οι διεθνείς αξιολογήσεις έχουν καθιερωθεί ως ένα σηµείο αναφοράς τόσο από τα ίδια τα πανεπιστήµια, για να προβάλουν το επίπεδο των σπουδών τους και να προσελκύσουν φοιτητές ή πόρους χρηµατοδότησης, όσο και από τις κυβερνήσεις για την διαµόρφωση πολιτικής στην ανώτατη εκπαίδευση (Rauhvargers, 2011). Τα πανεπιστήµια προσαρµόζονται στην πρόκληση των αξιολογήσεων και αναπτύσσουν εσωτερικούς µηχανισµούς αξιολόγησης, στρατηγική προβολής της ακαδηµαϊκής τους ταυτότητας, ενθάρρυνσης του προσωπικού τους και προσέλκυσης διεθνών συνεργασιών (Hazelkom, 2008). Η στάση των ιδρυµάτων προς τις αξιολογήσεις παρουσιάζει µεταβολές στην κλίµακα αποδοχής ή άρνησης, µε σταθερή όµως την αναγνώριση της επιρροής τους. 4.3 Η θέση του Παντείου Πανεπιστηµίου στις αξιολογήσεις εδοµένου του προσανατολισµού των αξιολογήσεων, µε εξαίρεση την αξιολόγηση Ranking Web of Universities, στην δηµιουργία καταλόγων µε τα καλύτερα πανεπιστήµια σε παγκόσµιο επίπεδο και της επιστηµονικής εξειδίκευσης του Παντείου Πανεπιστηµίου στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες, η µέτρηση των επιδόσεων του στα εφαρµοζόµενα κριτήρια αξιολόγησης δεν είναι πάντοτε εφικτή. Η χρήση κριτηρίων όπως η απονοµή βραβείων Nobel ή η παρουσία ερευνητών µε δείκτη παραποµπών στο καλύτερο δέκα τοις εκατό του επιστηµονικού τους πεδίου, δηµιουργεί αυτόµατα δυσµενείς προϋποθέσεις αξιολόγησης του πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας υπόψη τον µικρό αριθµό επιστηµονικών πεδίων στα οποία απονέµεται Nobel, των περιορισµών που θέτει η γλώσσα των δηµοσιεύσεων, του εθνικά εντοπισµένου θεµατικού περιεχοµένου τους και της συνεπακόλουθης ευάριθµης αντιπροσώπευσης τους σε διεθνή περιοδικά που ευρετηριάζονται στις εξεταζόµενες από τους φορείς αξιολόγησης βάσεις δεδοµένων. 7

11 Οι αξιολογήσεις που εξετάζονται κατατάσσουν τα πανεπιστήµια, σύµφωνα µε τα κριτήρια µέτρησης των επιδόσεων τους και δηµοσιεύουν µόνο την τελική λίστα µε τα καλύτερα. Ο κατάλογος µε τα υπόλοιπα ιδρύµατα που αξιολογήθηκαν, δεν δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση Academic Ranking of World Universities αξιολογεί συνολικά 1200 πανεπιστήµια και δηµοσιεύει την κατάταξη µε τα καλύτερα 500. Με βάση αυτή την γενική κατάταξη, δηµιουργούνται πέντε (5) νέες κατατάξεις, στα επιστηµονικά πεδία Natural Sciences and Mathematics, Engineering/Technology and Computer Science, Life and Agriculture Sciences, Clinical Medicine and Pharmacy και Social Science. Οι λίστες αυτές εστιάζουν στις επιδόσεις των πανεπιστηµίων στους συγκεκριµένους επιστηµονικούς τοµείς και περιλαµβάνουν τα 200 καλύτερα ιδρύµατα από την γενική κατάταξη. Επιπλέον, οι κατατάξεις αυτές υποδιαιρούµενες, σε ακόµη πιο εξειδικευµένους επιστηµονικούς τοµείς αποδίδουν πέντε (5) νέους καταλόγους στις επιστήµες Mathematics, Physics, Chemistry, Computer/Science, Economics/Business και περιλαµβάνουν τα 200 καλύτερα πανεπιστήµια της γενικής κατάταξης. Το Πάντειο Πανεπιστήµιο δεν συγκαταλέγεται στην συγκεκριµένη κατάταξη, σε καµία από τις ετήσιες δηµοσιεύσεις της ( ). Ωστόσο, δύο ελληνικά πανεπιστήµια καταλαµβάνουν θέσεις µεταξύ , στην αξιολόγηση του έτους Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Παράλληλα, η αξιολόγηση Times Higher Education World University Rankings κατατάσσει τα 400 καλύτερα πανεπιστήµια και δηµοσιεύει λίστες των 50 καλύτερων στις θεµατικές περιοχές Arts and Humanities, Clinical, Pre-Clinical and Health, Engineering and Technology, Life Sciences, Physical Sciences και Social Sciences. Επίσης εκδίδει κατάλογο µε τα καλύτερα πανεπιστήµια βάσει φήµης και κατάταξη µε τα 100 καλύτερα πανεπιστήµια µε λιγότερα από 50 χρόνια λειτουργίας. Το Πάντειο Πανεπιστήµιο δεν κατατάσσεται στην αξιολόγηση σε καµία από τις χρονιές έκδοσης του καταλόγου ( ). Αντίθετα το Πανεπιστήµιο Κρήτης, στην κατάταξη , καταλαµβάνει θέση µεταξύ και την 50 η θέση στον κατάλογο µε τα 100 καλύτερα πανεπιστήµια µε λιγότερα από 50 χρόνια λειτουργίας. Η αξιολόγηση QS World University Rankings δηµοσιεύει κατάταξη µε τα 700 καλύτερα πανεπιστήµια. Στους καταλόγους που εκδίδει από το 2004, συµπεριλαµβάνονται και λίστες στις θεµατικές περιοχές Arts & Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences και Social Sciences & Management. Στις λίστες αυτές παρουσιάζονται τα 200 καλύτερα ιδρύµατα. Το Πάντειο Πανεπιστήµιο δεν αξιολογείται σε καµία από τις εκθέσεις του φορέα και σε όλα τα έτη δηµοσίευσης ( ) 9. Στην κατάταξη του τα ελληνικά πανεπιστήµια που κατατάσσονται είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 9 Οι αξιολογήσεις από το είναι σε συνεργασία µε το Times Higher Education και από το 2010 ανεξάρτητα. 8

12 Αθηνών στις θέσεις , το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στις θέσεις 601+ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις Η αξιολόγηση Ranking Web of Universities δηµοσιεύει κατάλογο ανά εξάµηνο, µε την κατάταξη των πανεπιστηµίων σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζει, βασιζόµενα στην παρουσία των ιδρυµάτων στον παγκόσµιο ιστό και στις παραποµπές που οι δηµοσιεύσεις τους συγκεντρώνουν. Στην τελευταία της αξιολόγηση του 2012 κατατάσσονται περίπου ιδρύµατα. Το Πάντειο Πανεπιστήµιο αξιολογείται στην θέση 5037 στην παγκόσµια κατάταξη, στην θέση 1562 στην Ευρώπη, στην θέση 1061 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 28 η στην Ελλάδα. Οι αξιολογήσεις των προηγουµένων εξαµήνων δεν δηµοσιεύονται. Παράλληλα, παρατίθενται οι κατατάξεις ανά ήπειρο, πολιτισµικές ενότητες (Arab World) και γεωγραφικές περιοχές (π.χ. Caribbean, Sub-Saharan Africa). 5. Η παρουσία του Παντείου Πανεπιστηµίου στα κοινωνικά δίκτυα επιστηµόνων Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων ή ευρύτερα του Web 2.0, αποτελεί µία σηµαντική αλλαγή στον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε τις πληροφορίες και το περιεχόµενο. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η δηµιουργία των δικτύων όπως τα Geocities, SixDegrees.com, MySpace, Facebook επέτρεψε στους χρήστες του διαδικτύου να παράγουν περιεχόµενο, να το δηµοσιεύουν και να επικοινωνούν µεταξύ τους. Παράλληλα, η σταδιακή προσθήκη νέων δυνατοτήτων στον παγκόσµιο ιστό και η ενσωµάτωση τους από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως η συνεργατική δηµιουργία (wiki), η ανταλλαγή αρχείων (file sharing), οι κοινωνικές επισηµειώσεις (social bookmarking) και οι εφαρµογές διαχείρισης βιβλιογραφίας (reference management), συνέθεσαν ένα πρόσφορο πλαίσιο αξιοποίησης τους από την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η επιστηµονική παραγωγή έχει πλέον την δυνατότητα να δηµοσιευθεί, σχολιασθεί και να διαµοιρασθεί µέσω των δικτύων αυτών, προβάλλοντας το έργο των επιστηµόνων όχι µόνο στα όρια της κοινότητας τους, αλλά και ευρύτερα. Η θετική ανταπόκριση της επιστηµονικής κοινότητας, στο εναλλακτικό περιβάλλον προώθησης της γνώσης που διαµορφώθηκε, είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία κοινωνικών δικτύων προσαρµοσµένων στις ακαδηµαϊκές πρακτικές. Η παρουσία δικτύων επιστηµόνων όπως τα ResearchGate, LinkedIn και οι εφαρµογές διαχείρισης βιβλιογραφίας όπως Mendeley, CiteULike, αποδεικνύουν την καθιέρωση τους στο χώρο της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η εξέταση της συµµετοχής, των τριών (3) µελών ΕΠ του Παντείου Πανεπιστηµίου στα δίκτυα ResearchGate, LinkedIn, Mendeley και παρουσίας των δηµοσιεύσεων τους σε αυτά, καταδεικνύει την µικρή αποδοχή τους ως ένα µέσω προβολής και προώθησης του έργου τους. 9

13 Συγκεκριµένα, στο δίκτυο ResearchGate κανείς από τους εξεταζόµενους διδάσκοντες δεν διαθέτει προφίλ. Ωστόσο, εντοπίζεται µία δηµοσίευση του καθηγητή κ. Τσάλτα 10. Στο δίκτυο LinkedIn, συµµετέχουν ο καθηγητής κ. Ανδρέας Λύτρας και ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Χριστόπουλος. Τέλος, στην εφαρµογή διαχείρισης βιβλιογραφίας Mendeley, δεν εντοπίζεται λογαριασµός για κανέναν από τους τρεις διδάσκοντες. Συνολικά στα εξεταζόµενα κοινωνικά δίκτυα εντοπίζεται µία µικρή παρουσία των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Στο LinkedIn διαθέτουν προφίλ 103 µέλη από όλες τις κατηγορίες της πανεπιστηµιακής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί, απόφοιτοι, προσωπικό). Στα δίκτυα ResearchGate και Mendeley δεν είναι δυνατή η καταγραφή των µελών του πανεπιστηµίου που συµµετέχουν σε αυτά γιατί τα µέλη δεν οµαδοποιούνται ανά ίδρυµα. 6. Προτάσεις για την προώθηση της παρουσίας του Παντείου Πανεπιστηµίου στον παγκόσµιο ιστό και της αύξησης της επιστηµονικής του απήχησης Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων επιστηµόνων αποτελεί µία πραγµατικότητα στο χώρο της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η συµµετοχή εκατοµµυρίων µελών από όλους τους επιστηµονικούς κλάδους και η συσσώρευση ενός τεράστιου αριθµού δηµοσιεύσεων, αποδίδει µε τρόπο αδιαµφισβήτητο την καθιέρωση και αποδοχή τους όχι µόνο ως µέσο επικοινωνίας, αλλά και προβολής των επιστηµόνων και των ιδρυµάτων τους. Η παράλληλη διάδοση και υιοθέτηση από πολλούς συγγραφείς, επιστηµονικούς φορείς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και κυβερνήσεις των πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης (Open Access), δηµιουργεί ένα πλαίσιο ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στην επιστηµονική πληροφόρηση, ταχύτατης διάδοσης της και αύξησης των παραποµπών στο έργο των συγγραφέων που επιλέγουν αυτό τον τρόπο δηµοσίευσης (MacCallum CJ, 2006). Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και της παράλληλης διάθεσης περιεχοµένου, µέσω της ήδη εφαρµοζόµενης πολιτικής ανοικτής πρόσβασης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πάνδηµος, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση της ορατότητας του Παντείου Πανεπιστηµίου και της βελτίωσης τόσο των παραποµπών που τα έργα των µελών του λαµβάνουν όσο και της θέσης του στις διεθνείς αξιολογήσεις. Μία συγκροτηµένη συµµετοχή όλων των µελών ΕΠ και των διδακτόρων του Παντείου Πανεπιστηµίου στα δίκτυα επιστηµόνων όπως τα ResearchGate, LinkedIn και Academia.edu µε το σύνολο της επιστηµονικής τους παραγωγής και ενηµερωµένα βιογραφικά στοιχεία, θα αποτελούσε ώθηση στην παρουσία του πανεπιστηµίου στην παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα και στις νέες συνεργατικές δοµές που αναπτύσσει. 10 Πρόκειται για ανάρτηση της δηµοσίευσης στο προφίλ του υποψήφιου διδάκτορα κ. Μάκη Ροδοθεάτου. 10

14 Προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η δηµιουργία προφίλ στις ελεύθερες βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων Google Scholar και Microsoft Academic Search, οι οποίες ευρετηριάζουν εκατοµµύρια τεκµήρια, παραπέµπουν στους διαθέτες τους, αναφέρουν τον αριθµό των παραποµπών και αποδίδουν δείκτη h-index για κάθε συγγραφέα. Παράλληλα, ο σταδιακός εµπλουτισµός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πάνδηµος, µε αποδεσµευµένο από πνευµατικά δικαιώµατα περιεχόµενο (διερεύνηση των δικαιωµάτων των περιοδικών µέσω της online εφαρµογής Sherpa/Romeo), µε τις δηµοσιεύσεις των διδασκόντων του πανεπιστηµίου, οφείλει να καταστεί η ενιαία βάση διάθεσης της ακαδηµαϊκής παραγωγής του Παντείου και η πηγή άντλησης συνδέσµων παραποµπών (reference link). 7. Συµπεράσµατα Η µέτρηση της επιστηµονικής απήχησης του Παντείου Πανεπιστηµίου, η παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα και η κατάταξη του στις διεθνείς αξιολογήσεις, αποτελούν µία εικόνα της θέσης του στον ακαδηµαϊκό χώρο, που πρέπει να συναρτηθεί µε την φύση των επιστηµών που υπηρετεί, το εθνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και τους περιορισµούς που η ελληνική γλώσσα θέτει. Η βελτίωση αυτής της εικόνας είναι εφικτή, µέσω της ανάληψης συγκεκριµένων δράσεων προώθησης του επιστηµονικού του έργου στο διαδίκτυο, της αξιοποίησης των πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης και της εκµετάλλευσης των υπαρχουσών υποδοµών των υπηρεσιών του ιδρύµατος και της τεχνογνωσίας του προσωπικού του. 11

15 Βιβλιογραφία: 1. Σαχίνη, Ε., Μάλλιου, Ν., & Χούσος, Ν. (2012). Ελληνικές Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις : Βιβλιοµετρική Ανάλυση Ελληνικών ηµοσιεύσεων σε ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. 2. Ζωντανός Κώστας, Κατρανίδης Στέλιος (2009). Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τµηµάτων Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίων Ελλάδας και Κύπρου. 3. Berners-Lee Tim, H. J. (2001, April 26). Publishing on the semantic web. Nature, pp Hazelkom, E. (2008). Learning to Live with League Tables and Ranking: The Experience of Institutional Leaders. Higher Education Policy, pp Hicks, D. M. (2004). The Four Literatures of Social Science. In H. M. (ed.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research. Kluwer Academic. 6. Hirsch, J. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A., pp MacCallum CJ, P. H. (2006). Open access increases citation rate. PLoS Biol, pp Priem, J. T. (2010). altmetrics: A Manifesto. Retrieved from 9. Rauhvargers, A. (2011). Global university rankings and their impact. Brussels: European University Association. 10. Salmi, J., & Saroyan, A. (2007). League Tables as Policy Instruments: uses and misuses. Higher Education Management and Policy, pp

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας αναλυτικών στοιχείων εξεταζόμενων δημοσιεύσεων Όνομα Έτος Τίτλος δημοσιεύματος Τύπος δημοσιεύματος Τσάλτας, Γρηγόρης Ι Artificial Islands and Structures as a Means of Safeguarding State Sovereignty against Sea Level Rise: Α Law of the Sea Perspective, Tsaltas, Gr., Rodotheatos, G., Bourtzis, T., 6th ABLOS Conference Contentious Issues in UNCLOS - Surely Not?, International Hydro graphic Bureau,Monaco, October Maritime Interdiction Operations: A View through International Law Lens, Tsaltas, Gr., Rodotheatos, G., NMIOTC MIO JOURNAL, 2nd is., November Ένα (ακόμα) μικρό βήμα για τον άνθρωπο. Η ανάγκη προαγωγής μιας ηθικής για την ειρηνική χρήση του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος, (σε συνεργασία με Ροδοθεάτο Γεράσιμο) στο: IIIο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης «Αναζητώντας την Ηθική στην Πολιτική: Θέματα και προβλήματα της Βιοηθικής και της Περιβαλλοντικής Ηθικής & Φιλοσοφίας, Μαΐου 2010, Άρθρο συνεδρίου Αναφορά ιδιότητας ΔΕΠ Αναφέρετ αι σε όλες τις δημοσιεύ σεις Citations i (παραπομπές) Altmetrics ii Ναι Άρθρο Ναι Άρθρο συνεδρίου Ναι

17 Διοργανωτής: Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 2009 Οι θαλάσσιες ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας στα δυτικά Βαλκάνια, στο Περράκης, Στ., (επιμ.), Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των δυτικών Βαλκανίων, Εκδ. Ι Σιδέρης, Αθήνα, La protection de l environnement pendant les conflits armés: les défis contemporains, στο: Perrakis, St., Marouda, M., D., (eds.), Armed Conflicts and International Humanitarian Law. 150 years after Solferino. Aquis and Prospects, Ant N. Sakkoulas, Bruylant, Athènes, Bruxelles, Οι νησιωτικές περιοχές στο διεθνές σύστημα Ανθρώπινο περιβάλλον και αειφορική προσέγγιση. Η Συνδιάσκεψη του Μπαρμπάντος, στο Τσάλτας Γρ., (επιμέλεια), Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα, πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2005, (σσ ) Το δικαίωμα στην τροφή: ο ρόλος του ΟΗΕ στην προαγωγή μίας παγκόσμιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της πείνας και της κακής διατροφής, στο Τσάλτας Γρ., (επιμέλεια), Το δικαίωμα στην τροφή. Παγκόσμια επισιτιστική κρίση και περιβάλλον, πρακτικά ημερίδας, εκδ. Κεφάλαιο Ναι Ναι Κεφάλαιο Άρθρο συνεδρίου Άρθρο συνεδρίου Ναι

18 Καλοκάθη, Αθήνα, Στο δρόμο προς την Κοπεγχάγη: Η Δέκατη Τέταρτη Σύνοδος της Σύμβασης- Πλαίσιο των ΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Πόζναν της Πολωνίας Δεκέμβριος 2008, (σε συνεργασία με Τ. Μπούρτζη), στο Τσάλτας Γρ., Κατσιμπάρδης Κ., (επιμέλεια), Διεθνής Κλιματική Πολιτική. Ο δρόμος προς την Κοπεγχάγη, πρακτικά ημερίδας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009, (σσ ) 2009 Το Σχέδιο Δράσης της Διάσκεψης στο Μπαλί, στο Τσάλτας Γρ. (επιμέλεια), Κλιματική Αλλαγή. Το περιβάλλον μετά τη Διεθνή Διάσκεψη των Η.Ε. στο Μπαλί, πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2009, (σσ ) 2008 Το Διεθνές Καθεστώς Προστασίας και Διαχείρισης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Η Προαγωγή της Παγκόσμιας και Περιφερειακής Συνεργασίας ως Προϋπόθεση Εφαρμογής ενός Παγκόσμιου Πλαισίου Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος,, στο Τσάλτας Γρ., (επιμέλεια), Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές. Σε αναζήτηση μίας βιώσιμης προσέγγισης. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές Άρθρο συνεδρίου Άρθρο συνεδρίου Άρθρο συνεδρίου

19 και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, The Notions of Soft Security and the Environment in the development of Greek- Turkish Relations in the Aegean Sea, στο Middle East Forum, Issue 6, University of the Aegean, December, Διεθνής συνεργασία και σύστημα διαχείρισης και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος των περιφερειακών θαλασσών, στο Τσάλτας Γρ., Κλάδη- Ευσταθοπούλου Μ., (επιμέλεια), Περιβάλλον και Θαλάσσιος Χώρος. Εξελίξεις και προοπτικές προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πρακτικά συνεδρίου, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006, (σσ ). Άρθρο συνεδρίου Ναι Κεφάλαιο Ναι Ναι 2006 Ο Ορισμός της Πειρατείας μέσα από τη Σύμβαση του Montego Bay (1982), στο Περράκης, Στ., Τσάλτας, Γρ., (επιμέλεια), Ασφάλεια και Πειρατεία στην Ανοιχτή Θάλασσα: Η Σύγχρονη Νομική Προσέγγιση μέσα από τη Σύμβαση του Montego Bay (1982) για το Δίκαιο της Θάλασσας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006 Άρθρο συνεδρίου Ναι Ναι

20 Λύτρας, Ανδρέας Ν Η Ιστορική Εξέλιξη της έννοιας της ανάπτυξης μέσα από τη δράση και τη θεσμική συμβολή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στο Περράκης Στ., (επιμέλεια), 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον, Ανατομία μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Αναπτυξιακό Φαινόμενο και Τρίτος Κόσμος, Πολιτικές & Διεθνές Δίκαιο της Ανάπτυξης, Νέα Επικαιροποιημένη Έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, Ένωση για τη Μεσόγειο. Πολιτικοί Οραματισμοί και Υδάτινες Ιστορίες, Περιβαλλοντικές Προκλήσεις για το Θαλάσσιο Χώρο, εκδ. Θήτα, Αθήνα, Διεθνής Κλιματική Πολιτική: Ο Δρόμος προς την Κοπεγχάγη, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Το Δικαίωμα στην Τροφή: Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση και Περιβάλλον, εκδ. Καλοκάθη, Αθήνα, Κλιματική Αλλαγή: Το Περιβάλλον μετά τη Διεθνή Διάσκεψη των ΗΕ στο Μπαλί, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Εργασία και κοινωνική τάξη, στο Κοινωνία, τεχνολογία & αναδιάρθρωση της παραγωγής : πρακτικά συμποσίου [που Κεφάλαιο Μονογραφία Μονογραφία Ναι Μονογραφία Ναι Ναι Μονογραφία Ναι Μονογραφία Ναι Μονογραφία Ναι Ναι Άρθρο συνεδρίου Ναι

21 έγινε στο] Πολυτεχνείο Κρήτης, Οκτώβριος 1992 Society, technology & reconstructuring of production : proceedings of symposium [held at] Technical University of Crete / επιμέλεια Γ. Λιοδάκης 1998 Το τέλος των συλλογικών μορφωμάτων; Μία διερεύνηση, στο (επιμ.) Βασίλης Φίλιας Προβληματισμοί και επισημάνσεις, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα Η αναβάθμιση της πολιτικής, εναλλακτική λύση στη κοινωνική κρίση, στο Δίκαιο : ιστορία και θεσμοί : τιμητικό αφιέρωμα στον Νικόλαο Πανταζόπουλο / πρόλογος Αριστόβουλου Μάνεση ; επιμέλεια έκδοσης Παύλος Πετρίδης, Ευάγγελος Πρόντζας 2002 Φτωχοί και πλούσιοι οι πραγματικότητες και το πρόβλημα του επειδή, στο Κοινωνικός αποκλεισμός : "για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε..." : εισηγήσεις τριήμερου συνεδρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 16,17,18 Μαϊου 1999 / [Α. Αμηρά... κ.ά.] ; [εισαγωγή - επιμέλεια Δέσποινα Παπαδοπούλου] 2006 Ποιότητα και διοίκηση στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο Πολιτική και οικονομία της υγείας : στρατηγικός σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση, Κεφάλαιο Ναι Κεφάλαιο Άρθρο συνεδρίου Κεφάλαιο Ναι

22 οικονομική λειτουργία, τομεακές πολιτικές / επιμέλεια Κυριάκος Ν. Σουλιώτης ; πρόλογος Γεώργιος Κρεατσάς 2009 Η άρση της αντινομίας: η πολιτική Άρθρο Ναι διαχείριση της οικονομικής κρίσης, στο Βήμα Ιδεών, τ. 24, Απρίλιος 2009, σ Κοινωνία και εργασία : ο ρόλος των Μονογραφία Ναι Ναι κοινωνικών τάξεων / Ανδρέας Ν. Λύτρας ; πρόλογος Βασίλης Φίλιας 1993 Προλεγόμενα στη θεωρία της ελληνικής Μονογραφία Ναι Ναι κοινωνικής δομής / Ανδρέας Λύτρας 2010 Η αποδυνάμωση της υπαγωγής, στο Βήμα Άρθρο Ναι Ιδεών, τ. 35, Μάρτιος 2010, σ Πολιτική στρατηγική για τις κοινωνικές Μονογραφία τάξεις : αναλυτικά δοκίμια, Παπαζήσης, Αθήνα Μικρο-αστική λειτουργία και οργάνωση Μονογραφία στην Ελλάδα, Παπαζήσης, Αθήνα Αναλύσεις περί κοινωνικής δομής : Μονογραφία κοινωνική οργάνωση και πολιτική στον εικοστό πρώτο αιώνα 2010 Η κοινωνική δομή στην Ελλάδα: επιλογές Κεφάλαιο από την κοινωνική συγκρότηση στον 20 ο αιώνα, στο Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα : εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία/ Μωυσίδης, Αντώνης Σακελλαρόπουλος, Σπύρος (επιμ.), Τόπος, Αθήνα Η αγροτική εκμετάλλευση στην Ελλάδα : Μονογραφία

23 κοινωνία, παραγωγή και ιδιοκτησία το 1951 / Ανδρέας Ν. Λύτρας ; πρόλογος Βασίλης Φίλιας, Παπαζήσης, Αθήνα Αποκλεισμοί στην παγκοσμιοποίηση : ζητήματα κοινωνικής πολιτικής / Ανδρέας Ν. Λύτρας, Κυριάκος Ν. Σουλιώτη 2004 Η αναδιοργάνωση της εργασίας: οι δημιουργοί και οι δέκτες των μεταβολών, στο Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα : με κείμενα τριάντα συγγραφέων / Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη [επιμ.], τομ. Γ, Παπαζήσης, Αθήνα Δοκιμές στην ταξική ανάλυση : προσεγγίσεις στην κλασική θεωρία των κοινωνικών τάξεων, Παπαζήσης, Αθήνα "Μικρομεσαίοι" στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία : προέλευση, σύνθεση, κοινωνικός ρόλος των μικροπαραγωγών του δευτερογενούς τομέα (Τ.Δ.Τ.) [Διδακτορική Διατριβή] 2008 Πρόλογο στο Κοινωνιολογία της αστυνομίας / Ευάγγελος Στεργιούλης, Παπαζήσης, Αθήνα Φορείς και δράσεις καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, Μονογραφία Ναι Ναι Κεφάλαιο Μονογραφία Μονογραφία Ναι Κεφάλαιο Κεφάλαιο

24 Χριστόπουλος, Δημήτριος Κ., Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσε το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου το 2000, στο Αναλύσεις περί κοινωνικής δομής : κοινωνική οργάνωση και πολιτική στον εικοστό πρώτο αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα International Output Convergence, Breaks, Άρθρο Ναι Ναι and Asymmetric Adjustment (2011), στο Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (υπό έκδοση) 2010 Smooth breaks and non-linear mean Άρθρο Ναι Ναι reversion: Post-Bretton Woods real exchange rates, στο Journal of International Money and Finance, vol. 29, no. 6, pp , Nonlinear dynamics and the exports output Άρθρο Ναι Ναι growth nexus, στο Economic Modelling, vol. 26, no. 1, pp , Electoral motives, partisan motives and Άρθρο Ναι Ναι dynamic optimality with many taxes: an international investigation, στο Scottish Journal of Political Economy, vol. 56, no. 1, pp , Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης : Μονογραφία θεωρία και εφαρμογές / Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Δημήτρης Κ. Χριστόπουλος, Κριτική, Αθήνα Financial development and economic Άρθρο Ναι Ναι

25 growth: evidence from panel unit root and cointegration tests, στο Journal of Development Economics, Volume 73, Issue 1, February 2004, Pages Efficiency of the Greek banking system in view of the EMU: a heteroscedastic stochastic frontier approach, στο Journal of Policy Modeling, Volume 24, Issue 9, December 2002, Pages The demand for energy in Greek manufacturing, στο Energy Economics, vol. 22, no. 5, pp , Convergence and regional productivity differences: Evidence from Greek prefectures, στο Annals of Regional Science - ANN REG SCI, vol. 38, no. 3, pp , Allocative inefficiency and the capitalenergy controversy, στο Energy Economics, vol. 24, no. 4, pp , The performance of the Greek banking system in view of the EMU: results from a non-parametric approach, στο Economic Modelling, vol. 20, no. 3, pp , Banking Economic Efficiency In The Deregulation Period: Results From Heteroscedastic Stochastic Frontier Models, στο Manchester School, vol. 69, no. 6, pp. Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι

26 , The relationship between output and unemployment: Evidence from Greek regions, Papers in Regional Science, vol. 83, no. 3, pp , A reassessment of the Feldstein-Horioka hypothesis of perfect capital mobility: evidence from historical data, στο Empirica, vol. 34, no. 3, pp , The Abrams curve of government size and unemployment: evidence from panel data, στο Applied Economics, vol. 37, no. 10, pp , The export-output growth nexus: Evidence from African and Asian countries, Journal of Policy Modeling, vol. 27, no. 8, pp , Revisiting the real wages unemployment relationship. new results from non-linear models, στο Bulletin of Economic Research, vol. 62, no. 1, pp , Testing for Granger (non-)causality in a time-varying coefficient VAR model, στο Journal of Forecasting, στο volume 27, Issue 4, pages , July Unemployment hysteresis in EU countries: what do we really know about it?, στο Journal of Economic Studies, vol. 34, no. 2, pp , 2007 Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι Άρθρο Ναι Ναι

27 2007 Are Regional Incomes in the USA Converging? A Non-linear Perspective, στο Regional Studies Volume 41, Issue 4, 2007 Άρθρο Ναι Ναι i Καταγράφεται η ύπαρξη παραπομπών και όχι ο αριθμός τους. ii Δήλωση της παρουσίας της δημοσίευσης σε blogs, social media, προσωπικές ιστοσελίδες, καταλόγους βιβλιογραφίας κ.α.