του έργου FaRInn «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries» του Transnational Cooperation Programme South East Europe

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του έργου FaRInn «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries» του Transnational Cooperation Programme South East Europe"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : Αρ. Εφταλιώτη 3- Μυτιλήνη Τ.Κ : / : : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο. 1/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» του έργου FaRInn «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries» του Transnational Cooperation Programme South East Europe Μυτιλήνη: 09/1/2013 Αρ. Πρωτ: 27

2 Διάρκεια του έργου : Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/9/2014 Συνολικός προϋπολογισμός : ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο : 11 Ιανουαρίου 2013 Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 11 Φεβρουαρίου 2013 Τόπος υποβολής προσφορών : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Αργ. Εφταλιώτη 3, 81100, Μυτιλήνη Τηλέφωνο: / Πληροφορίες: κ. Βουγιούκας Στράτος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ έως και 11 Φεβρουαρίου 2013 και Ώρα μ.μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αργύρη Εφταλιώτη 3, Λέσβος, Ημέρα : 12 Φεβρουαρίου 2013 και Ώρα 12:00 π.μ ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ Γενικά Στοιχεία της Περιφέρειας Γενικά Στοιχεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Το Νομικό Πλαίσιο Ορισμοί ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κύρια Δικαιολογητικά Εξαιρέσεις Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μεθοδολογία και Προσέγγιση Έργου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προθεσμία Υποβολής Σύνταξη Προσφορών Ισχύς Προσφορών Προϋπολογισμός του Έργου Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόμενα Υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Περιεχόμενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 από 73

4 5.8. Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΜΕΡΟΣ Γ - ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αποσφράγιση Προσφορών Έλεγχος Δικαιολογητικών Σύστημα Αξιολόγησης Προσφορών Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Διευκρινήσεις Προσφορών Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Λόγοι Αποκλεισμού Ενστάσεις ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατακύρωση του Διαγωνισμού Δικαίωμα Ματαίωσης Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Τροποποίηση Σύμβασης Επέκταση Αντικειμένου Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις Υπεργολαβία Υποχρεώσεις Ασφάλισης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Παρακολούθηση Παραλαβή του Έργου Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης του Έργου Προϋποθέσεις Παραλαβής του Έργου Μετάθεση του Χρονοδιαγράμματος ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 από 73

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I. Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής II. Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης III. Παράρτημα 3: Αίτηση Συμμετοχής IV. Παράρτημα 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5 από 73

6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου- Ν.Π.Ι.Δ «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» του έργου FaRInn «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries» του Transnational Cooperation Programme South East Europe Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου- Ν.Π.Ι.Δ, Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ Παροχή υπηρεσιών Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την τη συμφερότερη προσφορά. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στους πίνακες δημοσιεύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στην Ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΒΑ. Θα δημοσιευτεί στο τοπικό και πανελλαδικό τύπο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Εκατό Δύο Χιλιάδων και Τριακοσίων Ευρώ και Μηδέν Λεπτών ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα SEE, σε ποσοστό 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους. 30 ημέρες Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6 από 73

7 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα μ.μ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ Γενικά Στοιχεία της Περιφέρειας Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελείται από 3 νομούς, τους Νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου με 9 συνολικά κατοικημένα νησιά (Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Φούρνους), συνολικής έκτασης τ.χλμ. Ο Νομός Λέσβου, έκτασης τ.χλμ., με κυριότερα νησιά τη Λέσβο, τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, περιλαμβάνει 3 Δήμους. Ο Νομός Χίου, έκτασης 904 τ.χλμ., με κυριότερα νησιά τη Χίο, τα Ψαρά και τις Οινούσσες, περιλαμβάνει 3 Δήμους. Ο Νομός Σάμου, έκτασης 778 τ.χλμ., με κυριότερα νησιά τη Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους, περιλαμβάνει 3 Δήμους. Ο συνολικός πληθυσμός των νησιών που την απαρτίζουν, είναι, βάσει της απογραφής του 2001, κάτοικοι, με κατανομή στο νομό Λέσβου, στο νομό Χίου και στο νομό Σάμου. Αν θέλαμε να συνθέσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα προβάλαμε: Το νησιωτικό χαρακτήρα της, Τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού ξεχωριστά, ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με τη φυσιογνωμία των νησιών σε πολλούς τομείς, από τον κοινωνικό και τον οικονομικό, μέχρι τον πολιτιστικό, αλλά και τον ιστορικό τομέα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7 από 73

8 Η οικονομία των τριών νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών, με τον τουριστικό τομέα να παρουσιάζει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια Γενικά Στοιχεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συνεστήθη στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις τροποποιήσεις του. Εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο από τον κ. Γιακαλή Αθανάσιο, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει έδρα στη Μυτιλήνη, Αργύρη Εφταλιώτη 3, Λέσβος Σκοποί αρμοδιότητες του Π.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου Μεταξύ των άλλων στους σκοπούς και αρμοδιότητες του Π.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνονται και οι εξής: Η διαχείριση, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημοσίου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, τα τοπικά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών καθώς και η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8 από 73

9 επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων που αναθέτουν στο Ταμείο τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι και η αμοιβή του Ταμείου. Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου πλην του παρόντος έργου, συμμετέχει στα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: MED-FOR CLIMADAPT Ενώ έχει υλοποιήσει ήδη: ΙNTERREG IVC ERMIS INTERREG IVc SHARP INTERREG IVc- EUFOFINET MED- AGRISLES INTERREG IVC-ICHNOS plus LIFE-CARBONTOUR BIOBUS Interreg IIIc South Incendi Archimed MOONRISES Archimed WETMUST Archimed MEDRISK Archimed CORI Interact PACINTERREG ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 από 73

10 Interact EX- INT ΝAIAS ORPHEAS EQUAL DIASNET Interact-PACINTERREG 1.3. Το Νομικό Πλαίσιο Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: ΠΔ 60/2007 (Α 64) , για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α /95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου κ.λ.π.»,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3377/05(ΦΕΚ.202/Α/ ). Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ178/ ) Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. Το Ν. 3021(ΦΕΚ 143/τ.Α/ «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Το Ν (ΦΕΚ 42/ ) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10 από 73

11 Το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Ν.3316 ΦΕΚ 42/Α/ ). Το Π.Δ. 394/96 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως ισχύει σήμερα (Αποφάσεις Π1/2260 ΦΕΚ 815/Β/ ). Το Π.Δ 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) (ΦΕΚ 150Α/2007) Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη Τις διατάξεις του Ν.2218/94 ( άρθρα ), που αφορά τη σύσταση των ΠΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, διορθώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Τον κανονισμό Προσωπικού των Π.Τ.Α της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 140/Β/ και ΦΕΚ 1352/Β/ ) Τον κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και διαχείρισης των Π.Τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν.2141, ΦΕΚ 78/Β/ και ΦΕΚ 1428/Β/ ) Το από 28/12/10 πρακτικό ορκομωσίας και την υπ. αριθμ. 27/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης επικύρωσης αποτελέσματος των εκλογών ως Περιφερειάρχη κ. Γιακαλή Αθανασίου και την υπ αριθμ. 1827/2011/ απόφαση ορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ Β.Αιγαίου και της 1826/2011/11 απόφασης συγκρότησης Δ.Σ. του ΠΤΑ (ΦΕΚ 239/ ). Τις υπ αρίθμ.1446/ & 1447/ αποφάσεις της Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ Β.Αιγαίου και Γ.Γ της ΠΒΑ επιτροπής παραλαβής προμηθειών-παροχής υπηρεσιών Την υπ αρίθμ. 695/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης που αφορά τη διαχείριση Τραπεζικών Λογ/σμών του ΠΤΑ Β.Αιγαίου Τον Κανονισμό του (EC) No 1080/2006 of 5 July 2006, με την τροποποίηση από τον Κανονισμό (EC) 397/2009 of 6 May 2009 (OJ L 126, , p. 3), Article 20 (1) (a) που θέτει τις γενικές προυποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Σύγκλησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11 από 73

12 Το Transnational Cooperation Programme South East Europe, όπως ισχύει σήμερα Την εγκεκριμένη πρόταση από την Managing Authority (MA) του Transnational Cooperation Programme South East Europe με τίτλο «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries (FaRInn)» που εγκρίθηκε με απόφαση της επιτροπής του προγράμματος την 28 η Σεπτεμβρίου Την από 30 Νοεμβρίου 2012 σύμβαση μεταξύ της Joint Technical Secretariat του Transnational Cooperation Programme South East Europe και του Ηγέτη Εταίρου - Centre for Innovation and Economic Development - Agency of Forli (CISE) για την έγκριση του Έργου FaRInn. Το από 18 Νοεμβρίου 2012 Partnership Agreement της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον Ηγέτη Εταίρο του έργου, Centre for Innovation and Economic Development Agency of Forli (CISE). Την υπ αριθμ. 6201/2012/ πράξη ανάθεσης υλοποίησης και διαχείρισης του Κοινοτικού προγράμματος /έργου «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries (FaRInn)» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου. Την υπ αριθμ. 25/ απόφαση για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» του έργου FaRInn «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries» Την υπ αριθμ. 26/ απόφαση σύστασης επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12 από 73

13 1.4 Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΕΚ: Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις. Δ.Α. ή Ε.Υ.Δ.: Διαχειριστική Αρχή ή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης: Κάθε Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή ή φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος μέλος ή το κράτος μέλος, εφόσον ασκεί τα σχετικά καθήκοντα, για να διαχειρίζεται μια παρέμβαση για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος ορίζει διαφορετική από το ίδιο Διαχειριστική Αρχή, καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης του με αυτή την Αρχή καθώς και όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης της Διαχειριστικής Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικός Δικαιούχος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου- ΝΠΙΔ, το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. Η Αναθέτουσα Αρχή εδρεύει Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ , Tηλ: /37737, Fax: , / Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών: Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών (ΕΔΔΑΠ). Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού, την διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο συγκροτήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού με την υπ` αρίθμ 25/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13 από 73

14 Διακήρυξη : Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής, το Μέρος Γ: Όροι Διενέργειας Διαγωνισμού και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Έργο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» του έργου FaRInn «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries» του Transnational Cooperation Programme South East Europe Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, διορίζει ως αρμόδιο για την παραλαβή των κοινοποιήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προσφέροντα. Στη δήλωση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.). Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση: Η απόφαση του Οργάνου Λήψης Απόφασης με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ Οργάνου Λήψης Απόφασης και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και αποτελεί την νομική δέσμευση του έργου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 από 73

15 Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου: ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από Transnational Cooperation Programme South East Europe (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από Εθνικούς Πόρους. Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Επιτροπή Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. 2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο κύριος στόχος του έργου FaRInn είναι η βελτίωση τόσο των συνθηκών όσο και του υφιστάμενου πλαισίου ανάπτυξης, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ένα Μοντέλο Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας, της κοινωνικής ευθύνης και της καλύτερης ποιότητας ζωής. Αυτός ο γενικός στόχος μπορεί να αναλυθεί στους ακόλουθους ειδικούς στόχους: Να προωθηθεί η ανταλλαγή μεταξύ των περιφερειών της περιοχής του προγράμματος SEE, σχετικά με τις εμπειρίες, τους περιορισμούς και τις ορθές πρακτικές που σχετίζονται με την υπεύθυνη καινοτομία. Να ενισχυθεί η ικανότητα των φορέων καινοτομίας στο να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές υπεύθυνης καινοτομίας. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, που προσφέρει η υπεύθυνη καινοτομία, μεταξύ των προσδιορισμένων ομάδων στόχων, οι οποίες και ορίζονται ως βασικοί παράγοντες δημιουργίας και χρήσης καινοτομίας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 15 από 73

16 Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, που προσφέρει η υπεύθυνη καινοτομία, μεταξύ του ευρύτερου κοινού Να οδηγήσει στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των στοιχείων ενός νέου, μοντέλου πολιτικής για την υπεύθυνη καινοτομία σε διάφορους τομείς παραγωγής στην περιοχή του προγράμματος. Να παραχθεί ένα σχέδιο δράσης, με σχετικές συστάσεις, για το μέλλον των πολιτικών και των πρωτοβουλιών για την υπεύθυνη καινοτομία για την γεωγραφική περιοχή του κάθε συμμετέχοντα εταίρου. Να μεταφερθούν τα διδάγματα που θα παραχθούν από την υλοποίηση του έργου - σχετικά με την υπεύθυνη καινοτομία σε τουλάχιστον τρεις άλλες περιοχές στην περιοχή του προγράμματος SEE. Το έργο FaRInn υλοποιείται στο πλαίσιο 4 Πακέτων Εργασίας, ειδικότερα: Πακέτο Εργασίας 1: Διακρατικό Έργο και Οικονομική Διαχείριση: Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας έχει διάρκεια ζωής όσο το σύνολο του έργου και καλύπτει κύρια τα καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης του έργου, μαζί με τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επιπλέον, καλύπτει τις βασικές οριζόντιες δράσεις που επιτρέπουν στα υπόλοιπα τεχνικά Πακέτα Εργασίας να υλοποιηθούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Πακέτο Εργασίας 2: Δραστηριότητες Επικοινωνίας: Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας έχει διάρκεια ζωής όσο το σύνολο του έργου και εξασφαλίζει ότι οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται με ένα ολοκληρωμένο και στρατηγικό τρόπο, καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Εγγυάται επίσης, την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου. Με βάση μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική επικοινωνίας, η οποία παράγεται στην αρχή του έργου, καθώς και παρακολούθηση και ενημέρωση σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου, κάθε εταίρος συμμετέχει σε μια σειρά από δραστηριότητες διάδοσης για να διασφαλιστεί ότι το επικοινωνιακό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε διάφορα επίπεδα. Αυτό περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακά όσο και καινοτόμα μέσα. Πακέτο Εργασίας 3: Ορισμός, Ανάλυση και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός: Το Τρίτο Πακέτο Εργασίας ξεκινάει τον δεύτερο μήνα ζωής του έργου και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του Στόχος του είναι, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 16 από 73

17 πρώτον, να αποκτηθεί μια κοινή κατανόηση και γνώση σχετικά με τις βασικές πτυχές του θέματος της υπεύθυνης καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της, καθώς και το να γίνουν γνωστές συγκεκριμένες καλές πρακτικές στο σύνολο των εταίρων του έργου. Στη συνέχεια, στόχος του ΠΕ 3 είναι να αναλύσει το βαθμό στον οποίο υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις στην περιοχή ενός έκαστου εταίρου και να εντοπίσει εκείνους τους κρίσιμους παράγοντες που σε κάθε περιοχή απαιτούν υποστήριξη και συμβολή. Τέλος και σε αυτή την βάση, οι εταίροι θα αναλάβουν μια φάση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Πακέτο Εργασίας 4: Εφαρμογή και Έλεγχος των Μοντέλων Υπεύθυνης Καινοτομίας: Το Τέταρτο Πακέτο Εργασίας ξεκινάει την ανάπτυξη του τον Νοέμβριο του 2013 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του Στόχος του είναι να πάει πέρα από την ανάλυση, στην εφαρμογή των συγκεκριμένων μοντέλων και εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές, έτσι ώστε αυτές να οδηγήσουν τα τοπικά τους συστήματα καινοτομίας προς μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά και πιο υπεύθυνα πρότυπα. Με την εφαρμογή των εννοιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την δοκιμή ενός νέου μοντέλου πολιτικής, οι εταίροι θα ανοίξουν το δρόμο προς την υπεύθυνη καινοτομία στη βάση των πραγματικών τοπικών και περιφερειακών εμπειριών και ικανοτήτων. Στο πλαίσιο του Τέταρτου Πακέτου Εργασίας προβλέπονται και μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων, με σκοπό οι φορείς καινοτομίας στις περιοχές παρέμβασης, να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το μοντέλο της πολιτικής υπεύθυνης καινοτομίας μετά το κλείσιμο του έργου. {Υπεύθυνος Εταίρος για των συντονισμό των δράσεων του Τέταρτου Πακέτου Εργασίας είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου}. Το έργο «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries (FaRInn)» έχει συνολικό προϋπολογισμό ,29, από τον οποίο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑ ΒΑ) σαν εταίρος συμμετέχει με Π/Υ ,24. Οι εταίροι του έργου είναι: 1) Centre for Innovation and Economic Development - Agency of Forli'- Cesena Chamber of Commerce, Ιταλία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 17 από 73

18 2) Development Centre Litija, Σλοβενία 3) Chamber of Samos, Ελλάδα 4) Timis County Economic and Social Development Agency, Ρουμανία 5) University of Szeged, Ουγγαρία 6) North Aegean Region, Ελλάδα 7) Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi & Prokletije, Μαυροβούνιο 8) Sarajevo Economic Region Development Agency, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 3. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» και ειδικότερα: Για το Πακέτο Εργασίας 1: Διακρατικό Έργο και Οικονομική Διαχείριση (WP_1:Transnational project and financial management) Ανάθεση καθηκόντων ως assistant project manager του έργου Υπεύθυνος υλοποίησης διαχειριστικών θεμάτων (συμπλήρωση και αποστολή εκθέσεων προόδου του έργου στον ηγέτη εταίρο) Υποστήριξη στον συντονισμό και την λειτουργία της Τοπικής Επιτροπής Παρακολούθησης (6 συναντήσεις) Συμμετοχή σε όλα τα ταξίδια-συναντήσεις του έργου (Επιτροπές Παρακολούθησης, κτλ) Συμμετοχή σε Τακτικές και Έκτακτες Συναντήσεις με τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΒΑ για από κοινού οργάνωση, συνεννόηση και ενημέρωση για την πορεία του έργου Ανάθεση καθηκόντων ως assistant financial manager του έργου Υπεύθυνος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου (συμπλήρωση και αποστολή πιστοποιήσεων στην Αρχή πληρωμής, έλεγχος και τελική πληρωμή) Συμπλήρωση και τακτοποίηση ενταλμάτων για πληρωμή Επαφές με την JTS του Transnational Cooperation Programme SEE όταν και εφόσον απαιτείται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου Συγγραφή τεσσάρων Εξαμηνιαίων Αναφορών Προόδου (Απολογισμός Εξαμήνου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου). Για το Πακέτο Εργασίας 2: Δραστηριότητες Επικοινωνίας (WP_2: Communication activities) Ανάθεση καθηκόντων ως assistant communication manager του έργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 από 73

19 Υλοποίηση Συνεντεύξεων Τύπου (όποτε κριθεί απαραίτητο) Υλοποίηση Τοπικού Σεμιναρίου Υλοποίηση Τελικού Συνεδρίου του Έργου (στην Μυτιλήνη) Παραγωγή Υλικού Επικοινωνίας (στυλό, σημειωματάρια, κτλ) Παραγωγή Δελτίων Τύπου Ενημέρωση της Ιστοσελίδας του Έργου και της Ιστοσελίδας του Π.Τ.Α. ΒΑ για την εξέλιξη του έργου Για το Πακέτο Εργασίας 2: Ορισμός, Ανάλυση και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (WP_3: Definition, Analysis and Operational Planning) Ανάθεση καθηκόντων ως innovation expert του έργου Συμμετοχή σε Τακτικές και Έκτακτες Συναντήσεις με τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΒΑ για από κοινού οργάνωση, συνεννόηση και ενημέρωση για την πορεία του έργου Συμμετοχή σε όλα τα ταξίδια-συναντήσεις του έργου Περιγραφή των προαπαιτουμένων συνθηκών και των δομικών στοιχείων του πλαισίου Υπεύθυνης Καινοτομίας Ανάλυση των προαπαιτουμένων συνθηκών και των δομικών στοιχείων του πλαισίου Υπεύθυνης Καινοτομίας στο Β. Αιγαίο Συγκριτική ανάλυση των προαπαιτουμένων συνθηκών και των δομικών στοιχείων του πλαισίου Υπεύθυνης Καινοτομίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SEE (συνεισφορά στο συνολικό Παραδοτέο των Εταίρων του Έργου) (Work Plan) Πλάνο Υλοποίησης ΒΑ για το Πακέτο Εργασίας 4 Κοινή Συγκριτική Ανάλυση για το Πακέτο Εργασίας 4 (συνεισφορά στο συνολικό Παραδοτέο των Εταίρων του Έργου) Για το Πακέτο Εργασίας 4: Εφαρμογή και Έλεγχος των Μοντέλων Υπεύθυνης Καινοτομίας (WP_4: Application and Testing of Responsible Innovation Models) Ανάθεση καθηκόντων ως innovation expert του έργου Ανάθεση καθηκόντων υπευθύνου για τον συντονισμό των εταίρων του έργου, στο πλαίσιο της κοινής υλοποίησης του ΠΕ_4 Συμμετοχή σε Τακτικές και Έκτακτες Συναντήσεις με τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΒΑ για από κοινού οργάνωση, συνεννόηση και ενημέρωση για την πορεία του έργου Συμμετοχή στα ταξίδια-συναντήσεις του έργου Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Υπεύθυνη Καινοτομία Τελική Αναφορά (Final Report) για την Υπεύθυνη Καινοτομία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 19 από 73

20 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ως ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκεια της λήγει με το τέλος του έργου, δηλαδή στις 31 Σεπτεμβρίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διενεργηθεί την 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα μ.μ στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής : Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη, Τ.Κ , Τηλ: /37737, Fax: , / 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου: Οδός: Αργύρη Εφταλιώτη 3 Πόλη: Μυτιλήνη Ταχ.: Κωδ Τηλ.: /47370 Fax: / Πληροφορίες: Βουγιούκας Στράτος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορά. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΒΑ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΒΑ να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20 από 73

21 και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως (με επιστολή, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία), συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΒΑ, (τηλ / fax: , / Πληροφορίες: κ. Βουγιούκα Στράτο). Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 στοιχείο γ του Π.Δ. 118/2007 σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του ιδίου Π.Δ., αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/2007. Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα αποστέλλονται μόνο γραπτώς στους ερωτώντες και σε όσους έχουν παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 21 από 73

22 οικονομικοί φορείς από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Οι ενώσεις προσώπων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση ή την κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση ή η κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους νόμιμους εκπρόσωπους των μελών που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό του υπό υλοποίηση έργου ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μελέτης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22 από 73

23 αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας. Επίσης Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60 / 2007 (άρθρο 4 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) είναι: Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 23 από 73

24 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Όσοι δεν προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο επόμενο Άρθρο της παρούσης. Επίσης αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60 / 2007 (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) οι υποψήφιοι που εντάσσονται στις παρακάτω περιπτώσεις: Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24 από 73

25 , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. Ειδικότερα: Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 25 από 73

26 ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις περίπτωση 1 και στην περίπτωση 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ): για την περίπτωση 1 και περίπτωση 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. για την περίπτωση 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 1 και στην περίπτωση 2 σημεία α), β) ή γ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 από 73

27 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1. Κύρια Δικαιολογητικά Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα Εξαιρέσεις Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 27 από 73

28 καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 3.3. Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά Στοιχεία του υποψηφίου προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, όνομα αρμοδίου προσώπου για την προσφορά) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του υποψηφίου προμηθευτή (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων). Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του υποψηφίου Αναδόχου. Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και την περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. Κατάλογος των ανάλογων έργων του προσφέροντος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, παρομοίου αντικειμένου. Συνοπτική περιγραφή πρόσφατων (κατά τα τελευταία τρία χρόνια) σχετικών έργων αναλόγου φύσεως και μεγέθους με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον προσφέροντα. Αναλυτική περιγραφή ενός τουλάχιστον πρόσφατου σχετικού έργου που ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον προσφέροντα. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο (π.χ. η υλοποίηση αντίστοιχου/ανάλογου έργου στην περιοχή). Η μη ύπαρξη εμπειρίας σε παρόμοια έργα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 28 από 73

29 Το κριτήριο αυτό πληρούται εφόσον 1) τεκμηριώνεται αφενός η ολοκλήρωση ενός ή περισσοτέρων έργων, με και φυσικό αντικείμενο παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπόνησης συνολικού προϋπολογισμού ακόμη και αθροιστικά υπολογιζόμενου ( ,00) ευρώ την τελευταία τριετία 2) αφετέρου εφόσον τεκμηριώνεται (α) η δεκαετής (10) τουλάχιστον εμπειρία του Υπευθύνου Έργου και (β) η διετής (2) τουλάχιστον εμπειρία των 2/3 του αριθμού των μελών της Ομάδας Έργου. Στις περιπτώσεις Ενώσεων, τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ αυτές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ένωση, στα υλοποιηθέντα έργα στα οποία στηρίζεται η σχετική εμπειρία. Ο Ανάδοχος κατά την οργάνωση της Ομάδας Έργου και την επιλογή του Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές: i) Υπεύθυνος Έργου Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες Δεκαετής Εμπειρία Ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκπόνησης μελετητικού ή ερευνητικού έργου σε θέματα που αφορούν το προκηρυσσόμενο έργο ή τουλάχιστον σε θέματα επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άριστη γνώση της Αγγλικής αφού είναι η επίσημη γλώσσα του έργου. Επισημαίνεται ότι ανάλογα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος θα προσκομίζει κείμενα τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα ii) Ομάδα Έργου Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Η ομάδα έργου που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων/υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29 από 73

30 Εκπόνηση μελετών εργασιών - επιστημονικό έργο εάν είναι δυνατό στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο και τουλάχιστον σε θέματα επιχειρηματικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ικανότητα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών ενεργειών Σχεδιασμό εκπαιδευτικού/επικοινωνιακού υλικού Σχεδιασμό και οργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων Σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης καινοτομίας Άριστη γνώση της Αγγλικής αφού είναι η επίσημη γλώσσα του έργου Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 1) Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Δεκαπέντε Ευρώ και Μηδέν Λεπτά (5.115,00 ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό, συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφραση του στην ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της δηλαδή να αναφέρεται ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή ότι είναι αόριστης διάρκειας και να εκδίδεται υπέρ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου. Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30 από 73

31 Την ημερομηνία έκδοσης της Τον εκδότη της Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αργ. Εφταλιώτη 3, , Μυτιλήνη Λέσβου Τον αριθμό της εγγύησης Το ακριβές ποσό, που καλύπτει η εγγύηση Το χρόνο ισχύος της Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση Τον τίτλο του Έργου, για το οποίο εκδίδεται η εγγύηση: ««Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 4» του έργου FaRInn «SEE/D/0252/1.3/X Facilitate Responsible Innovation in SEE Countries» του Transnational Cooperation Programme South East Europe Ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, Ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31 από 73

32 καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 2) Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της που αφορά και ειδικότερα τις απαιτούμενες από την διακήρυξη υπηρεσίες κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Ο μέσος κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών χρήσεων θα πρέπει να καλύπτει το 100% της αξίας του έργου. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις απαιτούμενες υπηρεσίες κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 3) Δήλωση περί του κύκλου εργασιών τους, σχετικά με έργα, παρόμοια με το προκηρυσσόμενο, που έχουν υλοποιήσει κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη Λοιπά Δικαιολογητικά Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους (όρους) έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 32 από 73