Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ"

Transcript

1 Απξίιηνο 2013 Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο

2 Ο ζύλδεζκνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ 2 ρξόληα κε ζθνπό λα εθπξνζσπήζεη ηηο εηαηξείεο ηερλνινγίαο λα βνεζήζεη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο θαη λα πξνάγεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ ηερλνινγία ήκεξα έρεη 25 κέιε θαη 6 λέα ππνςήθηα κέιε. 20 κέιε είλαη εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ππεξεζίαο θαη πξντόληα ζην ηνκέα ηεο κηθξνειεθηξνληθήο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Σα ππόινηπα κέιε είλαη εθπαηδεπηηθνί θνξείο θαη θνξείο ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 2

3 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηελ ηξηεηία ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεηά ησλ κειώλ έδεημαλ αύμεζε άλσ ηνπ 30% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ν νπνίνο δηακνξθώζεθε ζηα 20,000,000 αύμεζε ησλ εμαγσγώλ από 6 ζε 8,5 εθαηνκκύξηα θαη αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο από 230 ζε 300 άηνκα. ηνηρεία ζίγνπξα πνιύ ελζαξξπληηθά θαζώο ν ξπζκόο απηόο θαίλεηε λα ζπλερίδεη θαη ηα επόκελα ρξόληα. 3

4 Μέιε ηνπ Έσο ην 2008 Έσο ην

5 ΠΡΟΣΑΗ Πηζηεύνπκε όηη νη εηαηξείεο ηερλνινγίαο ηεο πεξηνρήο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε κε πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο επξείαο θιίκαθαο (reference projects) πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο αλαθνξέο γηα λα βγνύλε ζε άιιεο αγνξέο. Η αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ εηαηξεηώλ ζα θέξεη αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή. 5

6 Σερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο Έλα από ηα πην επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα ηερλνινγηθώλ επηρεηξήζεσλ ε ΗΡ δεκηνπξγήζεθε ην 1950 ζε έλα γθαξάδ ζπηηηνύ κε 500$ θεθάιαην. ήκεξα έρεη εξγαδόκελνπο (όζνπο θαη ε πεξηθέξεηα ΔΕ) θαη 130δηο θύθιν εξγαζηώλ. Η επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία θαη ε ρξήζε ηεο είλαη ν ηζρπξόηεξνο κνριόο γηα ηελ ηαρύηαηε αλάπηπμε. 6

7 Ππόηαζη Αλνηρηό Πιαίζην Τπνδνκώλ θαη Τπεξεζηώλ «Έμππλσλ & Πξάζηλσλ Πόιεσλ» «Smart Green Cities» Απξίιηνο 2013

8 Ανηικείμενο και Τεκμηπίωζη Η «πόιε» είλαη έλα πεξίπινθν δίθηπν δηαθνξεηηθώλ αλζξώπσλ αιιά θαη ππνδνκώλ ππάξρεη αλάγθε γηα εύξεζε απνηειεζκαηηθώλ ηξόπσλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ «δσληαλώλ» δεδνκέλσλ κηαο πόιεο κε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο αλαγθώλ αιιά θαη κε δπλαηόηεηα ζπληνληζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο Η Απηνδηνίθεζε αλαδηνξγαλώζεθε πξόζθαηα κε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πξνο απηήλ ζην εγγύηεξν πξνο ηνλ πνιίηε επίπεδν θαη γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πξέπεη λα εληζρύζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη λα βειηηώζεη ηόζν ηηο επηδόζεηο ηεο ζηελ θαζεκεξηλή επηρεηξεζηαθή ηεο ιεηηνπξγία θαζώο θαη ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ Οη ππεξεζηαθνί κεραληζκνί πνύ επσκίδνληαη ην θνξηίν δηαρείξηζεο κηαο πόιεο, είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνη λα έρνπλ ηόζν ηε «κεγάιε εηθόλα» ηεο πόιεο, αιιά θαη εηθόλα γηα ηηο αλάγθεο θάζε κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ πνπ ηελ απαξηίδεη 8

9 Έξςπνερ & Ππάζινερ Πόλειρ Μηα πόιε είλαη «έμππλε» όηαλ νη επελδύζεηο ζε αλζξώπηλν θαη θνηλσληθό θεθάιαην θαζώο θαη ζε παξαδνζηαθέο ππνδνκέο (π.ρ. κεηαθνξέο) αιιά θαη ζύγρξνλεο ππνδνκέο (ΣΠΕ), ηξνθνδνηνύλ κηα βηώζηκε θαη αεηθόξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πςειή πνηόηεηα δσήο, κε ζπλεηή δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ Οη «έμππλεο» πόιεηο νξίδνληαη από: έξςπνη οικονομία, έξςπνη κινηηικόηηηα και έξςπνο πεπιβάλλον έξςπνοςρ πολίηερ, έξςπνη διαβίωζη και έξςπνη διακςβέπνηζη Η ABI Research ζεσξεί όηη ε παγθόζκηα αγνξά γηα ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία «έμππλσλ πόιεσλ» ζα κεγαιώζεη ζε πεξηζζόηεξν από 39 δηο $ ην 2016 πεξίπνπ ηεηξαπιαζηάδνληαο ηα επίπεδα ησλ 8,1 δηο $ ηνπ

10 Ππόηαζη: Ανάπηςξη Ανοισηού Πλαιζίος Υποδομών και Υπηπεζιών για «Έξςπνερ & Ππάζινερ Πόλειρ» ζηην Πεπιθέπεια Ωο αλαπηπμηαθόο κνριόο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδνο, κέζα από ηελ ζπλεξγαζία ησλ ηερλνινγηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο Με ζηόρν ηελ επέιηθηε θαη ελεξγεηαθά απηόλνκε παξνρή έμππλσλ ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνύο δεκνζίνπ ή κε-θπβεξλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ Με ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε «αλνηρηώλ», ελεξγεηαθά απηόλνκσλ, ρακειήο θαηαλάισζεο, έμππλσλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ, πνπ απηό-νξγαλώλνληαη θαη δηαζπλδένληαη ζε δίθηπα, επηηξέπνληαο ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πάλσ από ηελ ππνδνκή πνπ δεκηνπξγνύλ, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο 10

11 Δημιοςπγία «έξςπνηρ» βιώζιμηρ αλςζίδαρ αζηικήρ διασείπιζηρ και ανάπηςξηρ Αιςθητήρεσ Δικτφωςη Παξαδείγκαηα Τπεξεζηώλ Υπηρεςίεσ Βαςιςμένεσ ςτη τοποθεςία (Location Based Services) Δίκτυο Ανθρώπων Κοινωνικά Δίκτυα Δίκτυο αντικειμένων (Internet of Things) - Πολίτεσ - Τοποθεςίεσ - Κοινότητεσ Δημιουργία Υπηρεςιών Δίκτυο υπηρεςιών Ενημέρωςη, Ανάλυςη, Πληροφόρης η Πξάζηλε Δηαρείξηζε Κπθινθνξίαο Απηνκαηνπνηεκέλε Δηαρείξηζε Θέζεσλ ηάζκεπζεο Δηαρείξηζε Φσηηζκνύ Δηαρείξηζε νδηθώλ ή ελεξγεηαθώλ δηθηύσλ Δηαρείξηζε Απνξξηκκαηνθόξσλ ή άιισλ νρεκάησλ Τπεξεζίεο εκπνξηθήο αλάπηπμεο (αλαδήηεζε θαηαζηήκαηνο, πξντόληνο, ππεξεζίαο) Τπνζηήξημεο ππεξεζηώλ πγείαο Δπλακηθέο Τπεξεζίεο Eλεκέξσζεο & Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζε πνιίηεο 11

12 Σςγκπιηικά Πλεονεκηήμαηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ηεο ΠΔΕ ππάξρεη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο εηαηξηώλ ηερλνινγίαο (ειιεληθώλ θαη πνιπεζληθώλ) πνπ ήδε ζρεδηάδνπλ παξάγνπλ θαη δηαζέηνπλ έλα κεγάιν αξηζκό πξντόλησλ ηερλνινγίαο ζηελ δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή αγνξά Η ΠΔΕ έρεη ην πξνλόκην λα δηαζέηεη ηέζζεξα εθπ/θα ηδξύκαηα κε 50,000 θνηηεηέο θαη παξάγσγε 8000 πηπρηνύρσλ αλά έηνο Η έξεπλα θαη ε γλώζε από ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ηα αθαδεκατθά ηδξύκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε πιε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο παξαγσγήο ηερλνινγίαο ζηελ πεξηνρή καο Η πεξηθέξεηα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εληζρύζεη ηελ παξαγσγή ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ηα επόκελα ρξόληα κε ηελ δηεθδίθεζε θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηελ θέξνπλ ζε πξσηεύνπζα ζέζε ζηελ πεξηνρή ηεο θαηλνηνκίαο ελώ παξάιιεια ηα έξγα ηεο ηερλνινγίαο ηεο πεξηνρήο λα ζρεδηάδνληαη έηζη ώζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα εθκεηαιιεύνληαη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηα πξντόληα ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 12

13 Εςσαπιζηούμε! 13