ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΒΙΟΚΣΟΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΒΙΟΚΣΟΝΩΝ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΒΙΟΚΣΟΝΩΝ Παρουςίαςθ : Βίκυ Σριανταφυλλίδου : Γεωπόνοσ, Σμ. Registration τθσ εταιρείασ Farmachem Α.Ε. Ιουλία Μπάκουλθ : Γεωπόνοσ, Σμ. Τγειονομικισ ςθμαςίασ τθσ εταιρείασ Farmachem Α.Ε. 1

2 ΠΑΡΑΙΣΟΚΣΟΝΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΟΡΙΜΟ ΒΙΟΚΣΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΤΠΟΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (Product type) ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝA ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΡΩΚΣΙΚΟΚΣΟΝΑ ΔΣΙΚΔΣΔ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ (Formulation) ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ Γ.Ο. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ 98/8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΔΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 2

3 Tα εντομοκτόνα διακρίνονται ςε γεωργικά και ςτα βιοκτόνα ι παραςιτοκτόνα υγειονομικισ ςθμαςίασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ υγείασ και τθσ υγείασ των κατοικίδιων ηϊων. Η διαδικαςία ζγκριςθσ κυκλοφορίασ των βιοκτόνων διζπεται από τθν Οδηγία 98/8/ΔΚ ( Πποεδπικό διάηαγμα 205/2001) 3

4 Οριςμόσ βιοκτόνου ύκθσλα κε ηελ Κ.Ο. 98/8 (Δλαξκόληζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 205/2001) : Βηνθηόλν πξντόλ : Γξαζηηθέο νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο δξαζηηθέο νπζίεο, κε ηε κνξθή κε ηελ νπνία παξαδίδνληαη ζην ρξήζηε, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα θαηαζηξέθνπλ, λα απνηξέπνπλ, λα θαζηζηνύλ αβιαβή, λα πξνιακβάλνπλ ηε δξάζε, ή θαη άιιν ηξόπν λα αζθνύλ πεξηνξηζηηθή δξάζε επί θάζε βιαβεξνύ νξγαληζκνύ κε ρεκηθά ή βηνινγηθά κέζα. 4

5 Σφποι Βιοκτόνων φμφωνα με τθν Κ.Ο. 98/8 τα βιοκτόνα χωρίηονται ςε 23 τφπουσ προϊόντων (Product type) : PT1 : Βιοκτόνα προϊόντα για ανκρϊπινθ υγιεινι (ΔΟΦ) PT2: Απολυμαντικά ιδιωτικϊν ι δθμοςίων χϊρων (επιφανειϊν - χϊρων χειριςμοφ τροφίμων + νοςοκομειακϊν) (ΔΟΦ) PT3: Βιοκτόνα κτθνιατρικοφ τομζα (χϊρων που ςτεγάηονται φυλάςςονται ι μεταφζρονται ηϊα) (ΔΟΦ) PT4: Απολυμαντικά χϊρων χειριςμοφ τροφίμων και διατροφισ (ΔΟΦ) PT5: Απολυμαντικά πόςιμου νεροφ (ΔΟΦ) PT6: υντθρθτικά ςυςκευαςμζνων ειδϊν. (ΔΟΦ) PT7: υντθρθτικά μεμβρανϊν (ΔΟΦ) PT8: υντθρθτικά ξφλου (ΤΠ.Α.Α.) PT9: υντθρθτικά ινϊν δζρματοσ, ελαςτικοφ και πολυμεριςμζνων υλικϊν. (ΤΠ.Α.Α.) PT10: υντθρθτικά οικοδομικϊν υλικϊν (ΤΠ.Α.Α.) PT11: υντθρθτικά υγρϊν ςυςτθμάτων ψφξεωσ και επεξεργαςίασ (ΔΟΦ) PT12: Γλοιοκτόνα (ΤΠ.Α.Α.) PT13: υντθρθτικά ρευςτϊν και μεταλλουργίασ (ΤΠ.Α.Α.) PT14: Σρωκτικοκτόνα (ΤΠ.Α.Α.) PT15: Πτθνοκτόνα (ΤΠ.Α.Α.) PT16: Μαλακιοκτόνα (ΤΠ.Α.Α.) PT17: Ιχκυοκτόνα (ΤΠ.Α.Α.) PT18: Εντομοκτόνα Ακαρεοκτόνα (ΤΠ.Α.Α.) PT19: Απωθθτικά Προςελκυςτικά (ΤΠ.Α.Α.) PT20: υντθρθτικά τροφίμων και ηωοτροφϊν (ΔΟΦ) PT21: Αντιρρυπαντικά (ΤΠ.Α.Α.) PT22: Τγρά βαλςαμϊματοσ και ταρίχευςθσ. (ΔΟΦ) PT23: Βιοκτόνα που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο άλλων ςπονδυλωτϊν ηϊων. (ΤΠ.Α.Α.) 5

6 Νομοθετικό πλαίςιο Κοινοτικό επίπεδο - οδθγία 98/8 10ετζσ πρόγραμμα αξιολόγθςθσ δ.ο. φμφωνα με τθν Κ.Ο. 98/8 όιεο νη δξαζηηθέο νπζίεο θαη όια ηα ζθεπάζκαηα πνπ ηηο πεξηέρνπλ αμηνινγνύληαη θαη είηε κπαίλνπλ είηε όρη ζηελ ζεηηθή ιίζηα ( ΑΝΝΔΥ Ι, ΑΝΝΔΥ ΙΑ, ANNEX IB) ηεο Οδεγίαο. ΑΝΝΔΥ Ι : Μεηά από αμηνιόγεζε - θύξηα θξηηήξηα ΑΝΝΔΥ ΙΑ :Καηά ηε ρξήζε ηνπο ηα βηνθηόλα πξντόληα απηά πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κηθξό κόλν θίλδπλν γηα ηνπο αλζξώπνπο, ηα δώα θαη ην πεξηβάιινλ ΑΝΝΔΥ ΙΒ :θύξηα ρξήζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη βηνθηόλνο, αιιά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ελίνηε θαη σο βηνθηόλεο, είηε απηνύζηεο είηε ζε πξντόλ απνηεινύκελν από ηηο νπζίεο απηέο θαη έλα απιό αξαησηηθό, ην νπνίν απηό θαζαπηό δελ είλαη αλεζπρεηηθή νπζία θαη νη νπνίεο δελ θπθινθνξνύλ απεπζείαο ζηελ αγνξά γηα ηε βηνθηόλν απηή ρξήζε. Oη νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζην παξάξηεκα IB είλαη κεηαμύ άιισλ νη αθόινπζεο: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άδσην, αηζαλόιε, 2-πξνπαλόιε, νμηθό νμύ, ππξηηηθό άιεπξν Ιζρύνλ Καλνληζκόο 1451/2007 ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ αλαθέξνληαη όιεο νη δξαζηηθέο πνπ είλαη ππό αμηνιόγεζε θαη πιένλ κπνξνύλ λα θπθινθνξνύλ κόλν πξντόληα ηα νπνία είηε πεξηέρνπλ δξαζηηθέο πνπ είλαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ ή είλαη ήδε θαηαρσξεκέλα ζηελ ζεηηθή ιίζηα ηεο Οδεγίαο 6

7 Κύπια κπιηήπια αξιολόγηζηρ δπαζηικών οςζιών και βιοκηόνων πποϊόνηων για καηασώπηζη ζηο Παπάπηημα Ι, ΙΑ, ΙΒ και έγκπιζη κςκλοθοπίαρ ανηίζηοισα ΓΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ή ην πεξηβάιινλ κεηά από ρξήζε ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο Ύπαξμε ελαιιαθηηθήο νπζίαο κε θαιύηεξν ηνμηθνινγηθό πξνθίι θαη ρσξίο ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη πξαθηηθά κεηνλεθηήκαηα. 7

8 ΒΙΟΚΣΟΝΟ ΚΔΤΑΜΑ i) είλαη επαξθώο απνηειεζκαηηθό ii) δελ έρεη απαξάδεθηεο επηπηώζεηο ζηνπο νξγαληζκνύο-ζηόρνπο, όπσο πξόθιεζε απαξάδεθηεο αλζεθηηθόηεηαο ή δηαζηαπξνύκελεο αλζεθηηθόηεηαο ή πεξηηηήο ηαιαηπσξίαο θαη πόλνπ γηα ηα ζπνλδπισηά iii) δελ έρεη απαξάδεθηεο άκεζεο ή έκκεζεο (π.ρ. κέζσ ηνπ πόζηκνπ λεξνύ, ησλ ηξνθίκσλ ή ησλ δσνηξνθώλ ή ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα ή ζπλεπεηώλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο) επηπηώζεηο, ην ίδην ή εμαηηίαο ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ, ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ ή ησλ δώσλ, ή ζηα ππόγεηα ύδαηα θαη ηα ύδαηα επηθαλείαο iv) δελ έρεη απαξάδεθηεο επηπηώζεηο, ην ίδην ή εμαηηίαο ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ, ζην πεξηβάιινλ, ιακβαλνκέλσλ ηδίσο ππόςε: - ηεο ηύρεο ηνπ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζην πεξηβάιινλ, ηδίσο δε ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάησλ επηθαλείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδάησλ πνηακόθνιπσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ), ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη ηνπ πόζηκνπ λεξνύ, - ησλ επηπηώζεώλ ηνπ ζε νξγαληζκνύο - κε ζηόρνπο γ) ε θύζε θαη ε πνζόηεηα ησλ δξαζηηθώλ ηνπ νπζηώλ θαη θαηά πεξίπησζε, ησλ ζεκαληηθώλ, από ηνμηθνινγηθή ή νηθνηνμηθνινγηθή άπνςε, πξνζκείμεσλ θαη κνξθνηππνπνηεηηθώλ ηνπ νπζηώλ θαζώο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ κε ηνμηθνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζεκαζία, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από εγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξαξηεκάησλ IΙΑ, IIB, IIIA ή IIIB δ) νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηνπ ηδηόηεηεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαη έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο γηα ηελ νξζή ρξήζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπ. Eλα βηνθηόλν πξντόλ πνπ ηαμηλνκείηαη σο ηνμηθό, σο πνιύ ηνμηθό ή σο θαξθηλνγόλν θαηεγνξίαο 1 ή 2, ή σο κεηαιιαμηνγόλν ηεο θαηεγνξίαο 1 ή 2, ή σο ηνμηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαηεγνξίαο 1 ή 2, δελ εγθξίλεηαη γηα εκπνξία ή πξνο ρξήζε από ην επξύ θνηλό. 8

9 ΝΔΑ ΟΓΗΓΙΑ Αλακέλεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 98/8/ΔΚ ε θαηλνύξγηα Οδεγία ζα ηζρύζεη από θαη ζα αθνξά ηηο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ ζα αμηνινγεζνύλ κεηά ηηο Η θαηλνύξγηα νδεγία ζα είλαη αθόκα πην απζηεξή όζσλ αθνξά ην ηνμηθνινγηθό πξνθίι ( π.ρ κηα νπζία ε νπνία ήηαλ Δπίκνλε, Σνμηθή θαη Βηνζπζζσξεπηηθή, (PBT) δελ θαηαρσξείηαη ζύκθσλα κε ηελ 98/8/ΔΚ, ζύκθσλα κε ηελ λέα νδεγία ζα αξθεί λα έρεη ηα δύν από ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά γηα λα κελ θαηαρσξεζεί.) 9

10 Η αμηνιόγεζε ησλ δ.ν. ησλ βηνθηόλσλ έρεη μεθηλήζεη : Από ηνλ ηύπν PT8 πληεξεηηθά μύινπ θαη ηνλ PT 14 Σξσθηηθνθηόλα θαη αθνινπζνύλ νη ηύπνη : PT16 Μαιαθηνθηόλα, PT18 Δληνκνθηόλα Αθαξενθηόλα, PT19 Απσζεηηθά Πξνζειθπζηηθά PT21 Απνξξππαληηθά 10

11 ΒΙΟΚΣΟΝΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΑΝΑΚΛΗΘΔΙ Γίλνληαη ηα παξαθάησ δξαζηηθά γηα ηα βηνθηόλα ζθεπάζκαηα (PT 18) πνπ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη δελ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ ζεηηθή ιίζηα ηεο Οδεγίαο 98/8, ζε παξέλζεζε δίλεηαη ε εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξνύλ λα θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά : Temephos ( ), Βορικό οξφ ( ), Clorpyrifos ( ), Propoxur ( ), Methomyl ( ), S-Bioallethrin ( ), πηζαλόηαηα κέρξη ) Allethrin ( ), MGK 264 ( ), Bioallethrin ( ), Ναθιαιίλην ( ), Diazinon ( δελ έρεη δνζεί αθόκα εκεξνκελία 11

12 ΔΡΑΣΙΚΕ ΟΤΙΕ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΚΑΣΑΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΣΗΝ 2032/2003 τρυχνίνθ (χριςθ ωσ ποντικοφάρμακο) Τδροκυάνιο (υποκαπνιςτικό) Citronella

13 Σα παπακάηω δπαζηικά έσοςν καηασωπηθεί ζηην θεηική λίζηα ηηρ Οδηγίαρ 98/8 για ηο PT 14 (ηπωκηικοκηόνα): Difenacoum Difethialone Bromadiolone Brodifacoum Chlorophacinone Warfarin Coumatetralyl 13

14 Νομοθετικό πλαίςιο Εθνικό επίπεδο Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία βηνθηόλνπ πξντόληνο γηα ην νπνίν δελ έρεη δνζεί έγθξηζε θπθινθνξίαο από ηελ Αξκόδηα Αξρή ( Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ΔΟΦ). Γηα ηα δξαζηηθά ηα νπνία δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ ζεηηθή ιίζηα ηεο Οδεγίαο θαη ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ 1451/2007 Καλνληζκνύ αθνινπζείηαη ε εζληθή δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ ζθεπαζκάησλ. Γηα ηα πξντόληα πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηύπνπο (PT) 8, 9, 10,12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23 ππάξρεη ε Τπ. Απ / ζύκθσλα κε ηελ νπνία δίλνληαη εγθξίζεηο θπθινθνξίαο. Γηα ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο πξντόλησλ (PT) 14, 18 ηζρύεη ν λόκνο 721/

15 ΚΤΡΩΔΙ Γηα ηνπο παξαβάηεο ηνπ λ. 721/1977 θαζώο θαη ηεο Τπ. Απόθαζεο / πξνβιέπνληαη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. 7 θαη 9 ηνπ λ. 2538/1997. (π.ρ ε πεξίπησζε θπθινθνξίαο κε εγθεθξηκέλνπ ζηελ Διιάδα βηνθηόλνπ νη θπξώζεηο είλαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο θαη πξόζηηκν έσο επξώ. ) 15

16 Ετικζτεσ ςκευαςμάτων Συπωμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Αρ. ζγκριςθσ κυκλοφορίασ Δραςτικι ουςία (%β/β ι %β/ο) Μορφι ςκευάςματοσ θμάνςεισ κινδφνου (όπου είναι απαραίτθτο) Προφυλάξεισ Φάςμα Δράςθσ Σρόποσ Χριςθσ Εταιρεία κάτοχοσ ζγκριςθσ 16

17 θμάνςεισ 17

18 Κατθγορίεσ εντομοκτόνων υγειονομικισ ςθμαςίασ ΟΡΓΑΝΟΦΩΦΟΡΙΚΑ : Dichlorvos, Diazinon ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ : Carbaryl, propoxur ΠΤΡΕΘΡΟΕΙΔΗ: d-allethrin, bioallethrin, cyfluthrin, lamda-cyhalothrin, alphacypermethrin, cyphenothrin, deltamethrin, empenthrin, esfenvalerate, imiprothrin, permethrin, d-phenothrin, prallethrin, tetramethrin, transfluthrin. NΕΟΝΙΚΟΣΙΝΟΕΙΔΗ : imidacloprid, thiamethoxam, acetameprid AΒΕΡΜΕΚΣΙΝΕ : Abamectin ΠΙΝΟΙΝΕ : Spinosad ΦΑΙΝΤΛΟΠΤΡΡΟΛΙΑ : Fipronil ΟΡΜΟΝΕ ΝΕΟΣΗΣΑ : Pyriproxifen, s-methoprene ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΒΙΟΤΝΘΕΗ ΧΗΣΙΝΗ : Diflubenzuron, triflumuron, flufenoxuron, cyromazine ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ: Φυςικό πφρεκρο ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ : Bacillus thuringiensis ΔΙΑΦΟΡΑ : Hydramethylon

19 Σρόποσ δράςθσ ανά κατθγορία εντομοκτόνου Οργανοφωςφορικά, καρβαμιδικά : επίδραςθ ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα επαφισ ακαριαίοσ κάνατοσ του εντόμου Πυρεκροειδι : επίδραςθ νευρικοφ ςυςτιματοσ επαφισ ςτομάχου ι αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ όχι ακαριαίοσ κάνατοσ. Νεονικοτινοειδι : Δράςθ ςτο νευρικό ςφςτθμα ςτομάχου όχι ακαριαίοσ κάνατοσ του εντόμου. πινοςίνεσ : Τπερδιζγερςθ νευρικοφ ςυςτιματοσ-άμεςθ παράλυςθ αργόσ κάνατοσ. Δρα ςε ακμαία ζντομα αλλά ζχει ιςχυρότατθ δράςθ εναντίον ατελϊν μορφϊν λεπιδοπτζρων και διπτζρων. Φαινυλοπυρρόλια : Δράςθ ςτο νευρικό ςφςτθμα πρόςλθψθ μζςω τροφισ. Ορμόνεσ νεότθτασ : Αναςτολι ανάπτυξθσ ατελϊν ςταδίων επθρεάηοντασ τθν μορφογζνεςθ, αναπαραγωγι, εμβρυογζνεςθ και διάπαυςθ Λιψθ μζςω τροφισ και επιδερμίδασ Αναςτολείσ βιοςφνκεςθσ χθτίνθσ : Αδυναμία ςχθματιςμοφ εξωςκελετοφ και ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ζκδυςθσ. Δρα ςτα προνυμφικά ςτάδια του εντόμου και παραλαμβάνεται μζςω τροφισ Μικροβιακά εντομοκτόνα : Βακτιρια που παράγουν ενδοτοξίνεσ που δρουν τοξικά ςτισ προνφμφεσ λεπιδοπτζρων και δίπτερων.

20 ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ Συποποίθςθ είναι θ διαδικαςία ανάμειξθσ α (δραςτικισ ουςίασ ) και β (βοθκθτικϊν υλϊν ) με χριςθ εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ για τθν παραγωγι τελικισ μορφισ του ςκευάςματοσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του.

21 Κφριεσ Μορφζσ εντομοκτόνων: ΤΜΒΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΗ E.C. Τγρό γαλακτοματοποιιςιμο Οςμι, Πικανό λζρωμα επιφανειϊν Χαμθλι ΧΡΗΕΙ Ψεκαςμόσ Εκνζφωςθ C.S. S.C. Ε.W. Αιϊρθμα μικροκάψουλασ υμπυκνωμζνο εναιϊρθμα Εναιϊρθμα, λάδι ςε νερό S.G. Τδατοδιαλυτοί κόκκοι Πικανό λζρωμα επιφανειϊν W.P., W.G. Βρζξιμθ ςκόνθ, Βρζξιμοι κόκκοι Άοςμο Μεγάλθ Ψεκαςμόσ, Εκνζφωςθ Άοςμο Μεγάλθ Ψεκαςμόσ Άοςμο Μεγάλθ Ψεκαςμόσ, Εκνζφωςθ Πικανό λζρωμα επιφανειϊν Μεγάλθ Ψεκαςμόσ, επίχριςμα επιφανειϊν Μεγάλθ Ψεκαςμόσ FD Καπνογόνοσ ςκόνθ Κχνθ ςκόνθσ ςτισ επιφάνειεσ Κατά τθν διάρκεια τθσ Εφαρμογισ A.E. Αερόλυμα, Αεροηόλ Κατά τθν διάρκεια τθσ Εφαρμογισ Ζτοιμο προσ χριςθ προϊόν Ζτοιμο προσ χριςθ προϊόν

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΦΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας & Κηηνιαηρικής Περιθερειακή Ενόηηηα. Σμήμα Κηηνιαηρικής Ημερομηνία ελέγτοσ: Επιθεωρηηής (ές)

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΔΤΡΩΝ ΣΤΠΟΤ 70% ΠΓΔ-Α-276 ΔΚΓΟΗ 12 ε ΑΡ. ΚΩΓΙΚΟΤ:8920-02-002-240209 ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ - ΓΙΟΡΘΩΔΩΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων

Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζηελ Ε.Ε. ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό σο Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων ελιών Φαλκιδικής».

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ Σ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμσηεξηθέο θαηαζθεπέο 7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα