Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων"

Transcript

1 Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν οι επαγγελματίεσ χριςτεσ γεωργικϊν φαρμάκων, προκειμζνου να αποκτιςουν πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων

2 ΕΙΑΓΩΓΗ Α. Νομικι άςθ Σφμφωνα με το άρκρο 19, παράγραφοσ 2 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι μζχρι τισ 26 Νοεμβρίου 2013 κεςπίηεται ςφςτθμα για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ. Τα πιςτοποιθτικά αυτά παρζχουν, τουλάχιςτον, απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων του Ραραρτιματοσ ϋ θ οποία αποκτάται από τουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ, τουσ διανομείσ και τουσ ςυμβοφλουσ. Σφμφωνα με το άρκρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), από 26 Νοεμβρίου 2015 θ πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων εγκεκριμζνων για επαγγελματικι χριςθ περιορίηεται ςτα πρόςωπα που διακζτουν το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19. Σφμφωνα με το άρκρο 33, παράγραφοσ 4 του ν.4036/2012 (Αϋ8), προβλζπεται ότι με απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ορίηεται το αργότερο ζωσ τισ 26 Νοεμβρίου 2013 θ διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ το οποίο αποτελεί απόδειξθ επαρκοφσ γνϊςθσ των κεμάτων ορκολογικισ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. Με τθ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ ϋ1883) κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, του Υπουργοφ Υγείασ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κεςπίςτθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ. Σφμφωνα με το άρκρο 1, παράγραφοσ 1, περίπτωςθ α (ββ) τθσ με αρικ. πρωτ. 8197/90920/ (ΦΕΚ ϋ1883) Κ.Υ.Α., προβλζπεται ότι μεταξφ των ςκοπϊν τθσ απόφαςθσ είναι θ διαδικαςία χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο ΙΙ, άρκρα 10 ζωσ 15 τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ.. φντομθ περιγραφι διαδικαςίασ Τα πιςτοποιθτικά γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, χορθγοφνται μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ από τθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχι εξζταςθ των ενδιαφερομζνων ςε ειδικά εξεταςτικά κζντρα, θ οποία διενεργείται μζςω βάςθσ δεδομζνων που τθρεί θ ΣΕΑ. Θ ΣΕΑ δθμιουργεί βάςθ δεδομζνων με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, όπου μόνο μία επιλογι είναι θ ςωςτι. Οι ερωτιςεισ καταχωρίηονται ανά κεφάλαιο του Ραραρτιματοσ του ν.4036/2012 (Αϋ8). Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να απαντιςουν ςε πενιντα (50) ερωτιςεισ μζςα ςε οριςμζνο χρόνο, τυχαία επιλεγμζνεσ από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ανά περίπτωςθ του Ραραρτιματοσ του ν.4036/2012 (Αϋ8), ωσ εξισ: 1. Ρεριπτϊςεισ α), β) και μ): Ρζντε (5) ερωτιςεισ, 2. Ρεριπτϊςεισ γ), ςτ), η), ι) και λ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ, 3. Ρεριπτϊςεισ δ), ε) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ και 4. Ρεριπτϊςεισ θ) και κ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ. Για τθ χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ απαιτείται θ ςωςτι απάντθςθ ςε τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) ερωτιςεισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται άμεςα για τον αρικμό των ερωτιςεων που απάντθςαν ορκά και για τθ χοριγθςθ ι μθ του πιςτοποιθτικοφ. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 2

3 Γ. χεδιαςμόσ ερωτιςεων Οι ερωτιςεισ που απευκφνονται ςτουσ επαγγελματίεσ χριςτεσ γεωργικϊν φαρμάκων, με ςκοπό τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ: Να ζχουν τζςςερισ δυνατζσ απαντιςεισ, από τισ οποίεσ μόνο μία να είναι θ ςωςτι για τθν αντίςτοιχθ Θζμα. Να είναι απλζσ και κατανοθτζσ. Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο το οποίο είναι το Ραράρτθμα του ν.4036/2012 (Αϋ8). Να εμπεριζχουν απαντιςεισ, οι οποίεσ να «κακοδθγοφν» τουσ εξεταηόμενουσ ςτθν απόρριψθ λανκαςμζνων πρακτικϊν ι καταςτάςεων και ςτθν επιλογι των ορκϊν, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ χϊρασ μασ. Να τίκενται ςτθ διάκεςθ κάκε ενδιαφερομζνου μζςω του διαδικτφου, για να εξαςφαλίηεται θ διαφάνεια και κυρίωσ θ διαρκι βελτίωςθ και ςυμπλιρωςι τουσ. Να είναι ςε ικανό αρικμό ζτςι ϊςτε μετά τθ διαδικαςία τυχαιοποιθμζνθσ επιλογισ τουσ να μθν είναι πρακτικά εφκολθ θ αποςτικιςι τουσ. Ε. Διακζςιμεσ ερωτιςεισ Θ βάςθ δεδομζνων που ςυντάχκθκε, μετά και τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαβοφλευςθσ περιζχει τον παρακάτω αρικμόσ ερωτιςεων: Κεφάλαιο Ραράγραφοσ Συνολικζσ ερωτιςεισ βάςθσ δεδομζνων Ερωτιςεισ που κα τεκοφν προσ απάντθςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο Ι α) 15 5 β) 14 μ) 9 ΙΙ γ) ςτ) 33 η) 16 ι) 5 λ) 5 ΙΙΙ δ) ε) 5 κ) 5 ΙV θ) κ) 19 ΣΥΝΟΛΟ Δ. ελτίωςθ ερωτιςεων Θ βάςθ δεδομζνων που ςυντάχκθκε πρζπει να βελτιϊνεται διαρκϊσ. Για το ςκοπό αυτό κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει εφόςον επικυμεί: Σχόλια επί των ερωτιςεων που ζχουν ιδθ ςυνταχκεί, Ρροτάςεισ για νζεσ ερωτιςεισ, Ρροτάςεισ για βελτίωςθ του ςυςτιματοσ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, ςτο ςυνειςφζροντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχετικισ βάςθσ δεδομζνων. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι [περιπτϊςεισ α), β) και μ): Ρζντε (5) ερωτιςεισ] α). Η νομοκεςία που διζπει τα γεωργικά φάρμακα και τθ χριςθ τουσ. Θζμα α.1. Θ ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου, το οποίο επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςω ςτθν καλλιζργειά μου: Α. Γράφει τον αρικμό ζγκριςθσ και ωσ παραδείγματα, μερικζσ από τισ καλλιζργειεσ όπου επιτρζπεται θ χριςθ του. Γ. Αναγράφει μόνο τον αρικμό ζγκριςθσ. Δεν γράφει τίποτε για τθν δράςθ του και τισ καλλιζργειεσ, αφοφ αυτά τα ξζρουν καλφτερα οι γεωπόνοι τθσ κάκε περιοχισ.. Αναγράφει αρικμό ζγκριςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και τθν καλλιζργειά μου. Δ. Δεν αναγράφει αρικμό ζγκριςθσ αλλά ζχει δοκιμαςτεί (ι ζχουν γίνει πειράματα) ςτθν περιοχι μου. Θζμα α.2. Ζνα μυκθτοκτόνο προϊόν είναι εγκεκριμζνο για χριςθ ςτθν Ελλάδα, εάν: Α. Ζχει εγκρικεί θ δραςτικι του ουςία από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Γ. Ζχει χορθγθκεί -και ςυνεχίηει να ιςχφει- άδεια διάκεςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά για το εν λόγω ςκεφαςμα. Γ. Τα μζγιςτα ανεκτά υπολείμματά του (MRL) είναι ιδιαίτερα υψθλά, πχ. 10 ppm. Δ. Θ υπολειμματικι του διάρκεια είναι μικρότερθ από 15 θμζρεσ. Θζμα α.3. Για να αντιμετωπίςω ζνα ζντομο: Α. Χρθςιμοποιϊ όποιο εντομοκτόνο γράφει ςτθν ετικζτα ότι καταπολεμά το ζντομο αυτό. Γ. Ακολουκϊ το πρόγραμμα ψεκαςμϊν άλλων παραγωγϊν που ζχουν με επιτυχία αντιμετωπίςει το ζντομο αυτό.. Χρθςιμοποιϊ γνωςτά εντομοκτόνα που χρθςιμοποιοφνται χρόνια ςτθν περιοχι (π.χ. χλωρπυριφοσ) κι αν χρειαςτεί μπορεί να επιλζξω άλλο. Δ. Δίνω προτεραιότθτα ςε μζτρα βιολογικοφ ελζγχου και ςε γεωργικά φάρμακα χαμθλοφ κινδφνου, χρθςιμοποιϊντασ το ςκεφαςμα το οποίο ςτθν ετικζτα του αναγράφει και το ζντομο και τθν καλλιζργεια ςτθν οποία κζλω να το χρθςιμοποιιςω και ακολουκϊ τισ οδθγίεσ χριςεωσ. Δ Θζμα α.4. Οι οδθγίεσ χριςθσ που αναγράφονται ςτθν ετικζτα ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου: Α. Είναι προτάςεισ τθσ εταιρείασ που το διακινεί για να μθν ζχει ευκφνεσ. Γ. Είναι ενδεικτικζσ και αφοροφν μερικζσ από τισ καλλιζργειεσ όπου ζχει αποτζλεςμα.. Είναι υποχρεωτικζσ και δεν επιτρζπουν χριςθ ςε άλλθ καλλιζργεια του γεωργικοφ φαρμάκου. Δ. Είναι υποχρεωτικζσ μόνο όταν τα φυτικά προϊόντα προορίηονται για εξαγωγι. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 4

5 Θζμα α.5. Ραράλλθλο εμπόριο γεωργικϊν φαρμάκων είναι: Α. Πταν χρθςιμοποιοφνται ςε μία χϊρα γεωργικά φάρμακα που ζχουν ζγκριςθ ςε άλλα Κράτθ- Μζλθ. Γ. Πταν χρθςιμοποιοφνται γεωργικά φάρμακα που ζχουν άδεια παραλλιλου εμπορίου ςτθ χϊρα μασ. Γ. Πταν χρθςιμοποιοφνται γεωργικά φάρμακα που κυκλοφοροφν με τθν ίδια εμπορικι ονομαςία ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ. Δ. Πταν θ ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου δεν είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θζμα α.6. Μπορϊ να φζρω ζνα γεωργικό φάρμακο μαηί μου, επιςτρζφοντασ από ταξίδι ςτο εξωτερικό: Α. Ναι, αν κυκλοφορεί ςτθ χϊρα μασ άλλο ςκεφαςμα με τθν ίδια ονομαςία. Γ. Επιτρζπεται αρκεί να το χρθςιμοποιιςω ο ίδιοσ και να μθν το πουλιςω. Δ. Επιτρζπεται αν το φζρω από άλλο Κράτοσ Μζλοσ και δεν επιτρζπεται από χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Δ. Δεν επιτρζπεται αν δεν τθρθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ςχετικι νομοκεςία για τισ παράλλθλεσ ειςαγωγζσ φπ. Θζμα α.7. Θ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων που φζρουν άδεια διάκεςθσ ςτθν Ελλθνικι αγορά Α. Μου διαςφαλίηει τθν εγγυθμζνθ ςφνκεςθ του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Μου διαςφαλίηει ότι είναι νόμιμθ θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου γεωργικοφ φαρμάκου ςε όλεσ τισ καλλιζργειεσ. Α.. Μου διαςφαλίηει τισ εξαγωγζσ. Δ. Μου διαςφαλίηει τθν αποφυγι φυτοτοξικότθτασ. Θζμα α.8. Θ άδεια διάκεςθσ ςτθν Ελλθνικι αγορά Α. Χορθγείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςυγκεκριμζνα τθν υπθρεςία που αςχολείται με τα γεωργικά φάρμακα. Γ. Χορθγείται από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τθσ χϊρασ μασ. Γ.. Χορθγείται από τθν εταιρεία που το διακζτει ςτθν αγορά και είναι υπεφκυνθ για τθν ποιότθτά του. Δ. Χορθγείται από τισ τοπικζσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ. Θζμα α.9. Ζνα νόμιμο γεωργικό φάρμακο ξεχωρίηει γιατί Α. Μπορεί να το γράψει ο πωλθτισ ςτο τιμολόγιο.. Γράφει ςτθν ετικζτα του τον αρικμό ζγκριςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και πωλείται από εγκεκριμζνα ςθμεία πϊλθςθσ Γ. Ζχει καλφτερθ ςυςκευαςία από το μθ νόμιμο. Δ. Στθν ετικζτα του γράφει τθ βιομθχανία που το ζφτιαξε.. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 5

6 Θζμα α.10. Ρριν αγοράςω ζνα γεωργικό φάρμακο, για να βεβαιωκϊ ότι είναι νόμιμο, διαβάηω ςτθν ετικζτα: Α. Τθ βιομθχανία που το ζφτιαξε.. Τθν εμπορικι ονομαςία του ι τθ δραςτικι του ουςία. Γ. Τον αρικμό ζγκριςθσ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Δ. Τον αρικμό ζγκριςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Δ. Θζμα α.11. Σε ποιεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφμε ζνα γεωργικό φάρμακο που δεν ζχει ζγκριςθ ςτθν καλλιζργεια μασ αλλά κυκλοφορεί νόμιμα ςτθν Ελλθνικι αγορά; Α. Μόνο αν ζχει ζγκριςθ για παρόμοια καλλιζργεια (πχ. Αν ζχει ζγκριςθ ςτθν Μθλιά το χρθςιμοποιϊ και ςτθν Αχλαδιά χωρίσ ζγκριςθ). Γ. Μόνο αν μου πει ο γεωπόνοσ ότι είναι αποτελεςματικό. Δ.. Μόνο εάν καταπολεμάει το ίδιο ζντομο ι αςκζνεια ι ηιηάνιο ςε άλλθ καλλιζργεια και ζχει ζγκριςθ για αυτό (πχ. Εάν ζχει ζγκριςθ για το πράςινο ςκουλικι ςτο βαμβάκι μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω για τθν καταπολζμθςθ του πράςινου ςκουλθκιοφ και ςτθν ντομάτα). Δ. Ροτζ. Θζμα α.12. Από ποφ μπορϊ να αγοράςω γεωργικά φάρμακα; Α. Μόνο από κατάςτθμα που ζχει αναγγείλει τθν άςκθςθ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ.. Μόνο από κατάςτθμα που ζχει αναγγείλει τθν άςκθςθ λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςτον τοπικό τφπο. Γ. Από άλλουσ παραγωγοφσ. Δ. Από οποιοδιποτε κατάςτθμα και το ίντερνετ. Α. Θζμα α.13. Από ποιον παίρνουμε πλθροφορίεσ για το αν χρειάηεται και ποιο γεωργικό φάρμακο κα χρθςιμοποιιςουμε; Α. Από το ιντερνετ.. Από γεωπόνο. Γ. Από οποιοδιποτε υπάλλθλο ενόσ Δ. Από τον παραγωγό που ζχει καλφτερθ παραγωγι ςτθν καταςτιματοσ γεωργικϊν εφοδίων. περιοχι.. Θζμα α.14. Τι κάνουμε αν πιςτεφουμε ότι ζνα ζντομο ι μια αςκζνεια ι ζνα ηιηάνιο δεν καταπολεμάται με τα εγκεκριμζνα ςκευάςματα; Α. Χρθςιμοποιϊ διπλάςια ι τριπλάςια δόςθ ενόσ γνωςτοφ γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Αναηθτϊ άλλα γεωργικά φάρμακα και πειραματίηομαι που κυκλοφοροφν ςε άλλεσ χϊρεσ... Ρροςπακϊ να ςυνδυάςω εναλλακτικοφσ τρόπουσ καταπολζμθςθσ και επιπρόςκετα καλλιεργθτικά μζτρα που αναφζρονται από το Ρρόγραμμα Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ. Ταυτόχρονα ςυμβουλεφομαι τουσ γεωπόνουσ. Δ. Ψεκάηω ποιο ςυχνά από το χρονικό διάςτθμα που αναγράφει θ ετικζτα. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 6

7 Θζμα α.15. Ροια από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτι; Α. Τα γεωργικά φάρμακα είναι καρκινογόνα.. Τα γεωργικά φάρμακα που ζχουν ζγκριςθ είναι ακίνδυνα με όποιο τρόπο και να τα χειριςτϊ. Γ. Θ χριςθ εγκεκριμζνου γεωργικοφ Δ. Τα εντομοκτόνα είναι τα μόνα επικίνδυνα γεωργικά φαρμάκου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ φάρμακα για τον άνκρωπο. ετικζτασ του ελαχιςτοποιεί τισ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτθν υγεία του χριςτθ, καταναλωτι και το περιβάλλον. Γ. β) Κίνδυνοι από τθν φπαρξθ των παράνομων προϊόντων φυτοπροςταςίασ και μζκοδοι αναγνϊριςθσ τζτοιων προϊόντων. Θζμα β.1. Ραραγωγόσ επιςκζπτεται τθ ουλγαρία και προμθκεφεται εντομοκτόνα για τισ καλλιζργειζσ του τα οποία φζρνει ςτθ χϊρα μασ. Τι ιςχφει; Α. Κανζνα πρόβλθμα. Είναι ελεφκερο το εμπόριο μεταξφ Κρατϊν Μελϊν. Γ. Το προϊόν είναι παράνομο. Ο παραγωγόσ τιμωρείται με πρόςτιμο, φυλάκιςθ και απϊλεια επιδοτιςεων. Γ.. Εφόςον υπάρχει αντίςτοιχο προϊόν εγκεκριμζνο ςτθν Ελλάδα είναι νόμιμο. Δ. Δεν είναι νόμιμο αλλά αφοφ είναι για δικι του χριςθ και όχι εμπορία δεν τιμωρείται από τον νόμο. Θζμα β.2. Υπάρχει κίνδυνοσ από παράνομα ςκευάςματα, τα οποία αναφζρουν ότι περιζχουν τθν ίδια δραςτικι ουςία με εγκεκριμζνα ςτθν Ελλάδα; Α. Ναι γιατί ουδζποτε ελζγχκθκαν για το περιεχόμενο και κανείσ δεν εγγυάται τι περιζχουν. Γ. Ναι γιατί ζπρεπε να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ανάλυςθσ. Α. Πχι αν θ προμθκεφτρια εταιρεία είναι ςοβαρι και γνωςτι ςτο χϊρο για τζτοιου είδουσ ςκευάςματα. Δ. Πχι αν θ παραγωγόσ εταιρεία του ςκευάςματοσ είναι ςοβαρι. Θζμα β.3. Κατά τθ χριςθ παράνομου ςκευάςματοσ, ο παραγωγόσ αιςκάνεται ζντονθ αναπνευςτικι δυςφορία. Α. Είναι ςφνθκεσ φαινόμενο και αρκεί να διακόψει για λίγα λεπτά τον ψεκαςμό Γ. Οφείλεται ςε τφψεισ για τθν παρανομία που ζκανε. Δ. Οφείλει μετά τον ψεκαςμό να ενθμερϊςει τον προμθκευτι του και να ηθτιςει ςυμβουλζσ. Δ. Ρρζπει να ηθτιςει άμεςα ιατρικι ςυμβουλι και να επιδείξει τθν ετικζτα του φαρμάκου. Θζμα β.4. Μετά από τθ χριςθ παράνομου ςκευάςματοσ καταςτράφθκε θ καλλιζργεια. Ο πακϊν παραγωγόσ: Α. Δικαιοφται αποηθμίωςθ από τον ΕΛ.Γ.Α.. Δικαιοφται ολόκλθρθ τθν επιδότθςθ. Γ. Δικαιοφται αποηθμίωςθ από τθν εταιρεία που διακινεί τυχόν αντίςτοιχο εγκεκριμζνο ςτθ χϊρα Δ. Δεν δικαιοφται αποηθμίωςθ γιατί ιταν παράνομθ ενζργεια θ χριςθ του ςκευάςματοσ αυτοφ. μασ. Δ Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 7

8 Θζμα β.5. Το παράνομο φυτοπροςτατευτικό προϊόν αναγνωρίηεται από: Α. Τθ μθ αναγραφι του αρικμοφ ζγκριςθσ ωσ γεωργικό φάρμακο. Γ. Τθν πϊλθςι του από παράνομα καταςτιματα γεωργικϊν φαρμάκων. Α. Τθ φκθνι τιμι του και τθν πλθρωμι του ςε μετρθτά. Δ. Τθν πρόχειρθ ςυςκευαςία. Θζμα β.6. Ζνα γεωργικό φάρμακο με ξενόγλωςςθ ετικζτα: Α. Ρρζπει πάντα να ςυνοδεφεται με φυλλάδιο με μετάφραςθ τθσ ετικζτασ του ςτα Ελλθνικά.. Είναι παράνομο εφόςον δεν υπάρχει εγκεκριμζνο ςτθ χϊρα με τθν ίδια ονομαςία. Γ. Είναι ςε κάκε περίπτωςθ παράνομο. Δ. Είναι παράνομο εφόςον δεν πουλιζται από καταςτιματα γεωργικϊν φαρμάκων με γεωπόνο. Γ Θζμα β.7. Τα γεωργικά φάρμακα που πουλιοφνται ςε ςυςκευαςίεσ χωρίσ ετικζτα και οδθγίεσ χριςθσ: Α. Δεν ζχουν ελεγχκεί και μπορεί να προκαλζςουν προβλιματα υγείασ ςτον παραγωγό. Γ. Δεν ζχουν πάρει ακόμθ ζγκριςθ κυκλοφορίασ και διατίκενται δοκιμαςτικά για να επιβεβαιωκεί θ αποτελεςματικότθτά τουσ. Α. Ρεριζχουν πάντα τοξικζσ ουςίεσ. Δ. Είναι πιο αποτελεςματικά και πιο φκθνά από τα εγκεκριμζνα. Θζμα β.8. Θ χριςθ γεωργικοφ φαρμάκου από γειτονικζσ χϊρεσ επιτρζπεται όταν: Α. Κατά το παρελκόν είχε ζγκριςθ ςτθν. Γνωρίηουμε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικό. Ελλάδα. Γ. Ροτζ. Δ. Δεν μποροφμε να το βροφμε ςτα καταςτιματα τθσ Ελλάδασ. Γ. Θζμα β.9. Ζνα γνωςτό γεωργικό φάρμακο γνωςτισ εταιρείασ με ξενόγλωςςθ ετικζτα: Α. Είναι ςε κάκε περίπτωςθ παράνομο.. Είναι παράνομο εφόςον δεν πουλιζται από καταςτιματα γεωργικϊν φαρμάκων με γεωπόνο. Γ. Ρρζπει πάντα να ςυνοδεφεται με φυλλάδιο με μετάφραςθ τθσ ετικζτασ του ςτα Ελλθνικά. Δ. Είναι παράνομο εφόςον δεν υπάρχει εγκεκριμζνο ςτθ χϊρα με τθν ίδια ονομαςία. Α Θζμα β.10. Ροιοσ ζχει τθν ευκφνθ αν εντοπιςκεί θ χριςθ παράνομου γεωργικοφ φαρμάκου; Α. Θ εταιρία ι το πρόςωπο που το ποφλθςε. Το κατάςτθμα ι αυτόσ που το ποφλθςε ςτον παραγωγό. ςτο κατάςτθμα. Γ. Ο παραγωγόσ. Δ. Πλοι οι προθγοφμενοι. Δ. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 8

9 Θζμα β.11. Ρϊσ μπορεί να εντοπιςκεί θ χριςθ παράνομου γεωργικοφ φαρμάκου; Α. Από τθν ανίχνευςθ υπολειμμάτων ςτο τελικό προϊόν ςτον αγρό ι τθν αγορά. Γ. Από ζλεγχο ςτον ψεκαςτιρα κατά τον ψεκαςμό. Δ.. Από ζλεγχο ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του παραγωγοφ ι του εμπόρου. Δ. Πλα τα προθγοφμενα. Θζμα β.12. Ρροϊόντα που προορίηονται για τθν «άμυνα των φυτϊν» και αναφζρουν ενδείξεισ καταπολζμθςθσ εντόμων και αςκενειϊν των φυτϊν; Α. Είναι οικολογικά γεωργικά φάρμακα.. Ζχουν αποτελεςματικότθτα ςτθν καταπολζμθςθ εντόμων και αςκενειϊν των φυτϊν Γ. Ρροτιμοφνται αντί για τα γεωργικά Δ. Είναι παράνομα γεωργικά φάρμακα. φάρμακα. Δ. Θζμα β.13. Ζνα γεωργικό φάρμακο με κατ εξαίρεςθ άδεια χριςθσ 120 θμερϊν Α. Μπορεί να χρθςιμοποιείται μόνον μζςα ςτθ χρονικι περίοδο που γράφει θ ετικζτα του. Γ. Μπορεί να διατθρθκεί ςτθν αποκικθ του παραγωγοφ για 2 ζτθ αν δεν χρθςιμοποιθκεί άμεςα. Α.. Μπορεί να χρθςιμοποιείται από οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο αντιμετωπίηει το ίδιο πρόβλθμα ςε όλθ τθ χϊρα. Δ. Μπορεί να διατθρθκεί για 2 ζτθ μόνον ςε κατάςτθμα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων. Θζμα β.14. Ζνα λίπαςμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ γεωργικό φάρμακο για τθν καταπολζμθςθ εντόμων και αςκενειϊν των φυτϊν Α. Αν το ςυςτινει ο παραςκευαςτισ του. Αν το ςυςτινει το κατάςτθμα πϊλθςθσ Γ. Αν υπάρχουν δοκιμζσ για το ςκοπό αυτό. Δ. Σε καμία περίπτωςθ. Δ. μ). Σιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. Θζμα μ.1. Θ καταγραφι τθσ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων Α. Απαιτείται όταν θ καλλιζργεια επιδοτείται.. Απαιτείται όταν ζχει προθγοφμενα διαπιςτωκεί παράβαςθ. Γ. Απαιτείται όταν τα φυτικά προϊόντα Δ. Απαιτείται πάντα. προορίηονται για εξαγωγι. Δ Θζμα μ.2. Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων Α. Γίνεται ςε θλεκτρονικι βάςθ που τθρείται ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Γ. Γίνεται από το κατάςτθμα που διακζτει τα γεωργικά φάρμακα ι από τον ςφμβουλο.. Γίνεται από τον παραγωγό που χρθςιμοποιεί τα γεωργικά φάρμακα. Δ. Γίνεται από το Συνεταιριςμό που ανικει ο παραγωγόσ που προμθκεφτθκε τα γεωργικά φάρμακα. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 9

10 Θζμα μ.3. Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων Α. οθκά ςτθ μείωςθ του κόςτουσ τθσ καλλιζργειασ. Γ. οθκά ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. Δ. οθκά ςτο καλφτερο προγραμματιςμό τθσ φυτοπροςταςίασ των επόμενων ετϊν Δ. Πλα τα προθγοφμενα. Θζμα μ.4. Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων Α. Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ του γεωργικοφ φαρμάκου, τθσ καλλιζργειασ, τθσ περιοχισ, του χρόνου χριςθσ και τθσ δοςολογίασ που χρθςιμοποιικθκε. Γ. Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ του γεωργικοφ φαρμάκου. Α.. Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ του γεωργικοφ φαρμάκου, τθσ καλλιζργειασ, του χρόνου χριςθσ, τθσ δοςολογίασ που χρθςιμοποιικθκε των μζτρων προφφλαξθσ και του ςκοποφ χριςθσ. Δ. Αφορά τθν καταγραφι τθσ ονομαςίασ του γεωργικοφ φαρμάκου και τθσ καλλιζργειασ όπου χρθςιμοποιικθκε. Θζμα μ.5. Οι παραγωγοί διατθροφν αρχεία για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων Α. Για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ.. Για τουλάχιςτον πζντε ζτθ. Γ. Για τουλάχιςτον τρία ζτθ. Δ. Για τουλάχιςτον δζκα ζτθ. Γ. Θζμα μ.6. Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων Α. Ρρζπει να γίνεται πολφ πριν τθν εφαρμογι για να τθρείται το πρόγραμμα ψεκαςμϊν. Γ. Ρρζπει να γίνεται αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι για να καταγράφεται θ πραγματικότθτα. Γ.. Ρρζπει να γίνεται λίγο πριν τθν εφαρμογι γιατί τότε είναι διακζςιμα τα ςτοιχεία. Δ. Ρρζπει να γίνεται ςτο τζλοσ κάκε εβδομάδασ ζτςι ϊςτε να υπάρχουν ςυγκρίςιμα ςτοιχεία. Θζμα μ.7. Οι παραγωγοί διατθροφν αρχεία για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων Α. Για τουλάχιςτον τρία ζτθ.. Για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ. Γ. Για τουλάχιςτον τθν προθγοφμενθ Δ. Για τουλάχιςτον ζξι μινεσ. καλλιεργθτικι περίοδο. Α. Θζμα μ.8. Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων: Α. Διευκολφνει τθν ςυγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Αναμζνεται να περιορίςει τθ χριςθ παράνομων γεωργικϊν φαρμάκων Γ. Το Α. και. Δ. Γίνεται για να επιβάλουν πρόςτιμα ςτουσ αγρότεσ Γ. Θζμα μ.9. Θ τιρθςθ αρχείου για κάκε χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων: Α. Είναι θ διατιρθςθ των τιμολογίων αγοράσ των. Μπορεί να γίνει μζςω ςυμπλιρωςθσ των εντφπων τθσ γεωργικϊν φαρμάκων θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. Γ. Είναι θ διατιρθςθ τθσ καρτζλασ αγοράσ γεωργικϊν φαρμάκων από κάκε κατάςτθμα. Δ. Μπορεί να γίνει με αναλφςεισ υπολειμμάτων μετά τθ ςυγκομιδι κάκε καλλιζργειασ. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ [περιπτϊςεισ γ), ςτ), η), ι) και λ): Δζκα πζντε (15) ερωτιςεισ] γ). Πθγζσ κινδφνου και κίνδυνοι που ςυνδζονται με τα γεωργικά φάρμακα και τουσ τρόπουσ εντοπιςμοφ και ελζγχου αυτϊν, ειδικότερα δε: αα) οι κίνδυνοι για τον άνκρωπο (χειριςτζσ, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που ειςζρχονται ςε χϊρουσ που ζχουν υποβλθκεί ςε εφαρμογι και άτομα που χειρίηονται ι τρϊγουν είδθ που ζχουν υποβλθκεί ςε εφαρμογι) και τουσ τρόπουσ με τον οποίον παράγοντεσ όπωσ το κάπνιςμα επιτείνουν τουσ κινδφνουσ αυτοφσ ββ) τα ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ από γεωργικά φάρμακα και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν γγ) οι κίνδυνοι για τα φυτά που δεν αποτελοφν ςτόχο, τα ωφζλιμα ζντομα, τθν άγρια πανίδα και χλωρίδα, τθ βιοποικιλότθτα και για το περιβάλλον γενικότερα. Θζμα γ.1. Σε περίπτωςθ ψεκαςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων με χριςθ πτυςςόμενθσ ράμπασ, ο χειριςτισ του τρακτζρ: Α. Οφείλει να οδθγεί πάντα κόντρα ςτον άνεμο. Οφείλει να φορά τα προςτατευτικά μζςα που για να μθν ειςπνζει το ψεκαςτικό υγρό. αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Οφείλει να φορά μόνο μάςκα προςϊπου. Δ. Οφείλει να φορά πλιρθ ςτολι (μάςκα, μπότεσ, γάντια κλπ). Θζμα γ.2. Το κάπνιςμα κατά τθ διάρκεια ψεκαςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων απαγορεφεται γιατί: Α. Από το τςιγάρο ειςζρχεται ςτο ςτόμα ποςότθτα ψεκαςτικοφ υγροφ. Γ. Υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ λόγω ανάφλεξθσ των εφφλεκτων γεωργικϊν φαρμάκων. Α. Υπάρχει κίνδυνοσ να μθν γίνει ςωςτά ο ψεκαςμόσ λόγω μειωμζνθσ ςυγκζντρωςθσ του ψεκαςτι. Δ. Οι επικίνδυνεσ ουςίεσ του τςιγάρου γίνονται τοξικότερεσ όταν καπνίηουμε τθν ϊρα του ψεκαςμοφ. Θζμα γ.3. Ο βακμόσ αςφάλειασ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου εξαρτάται από: Α. Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου.. Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου, τθ χριςθ, τον τρόπο εφαρμογισ και τα μζςα προςταςίασ του ψεκαςτι. Γ. Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου και τθν καλλιζργεια. Δ. Τισ ιδιότθτεσ του γεωργικοφ φαρμάκου και τον τρόπο παραςκευισ του.. Θζμα γ.4. Θ μετάγγιςθ γεωργικϊν φαρμάκων από τθν αρχικι ςυςκευαςία ςε άλλα μικρότερα δοχεία: Α. Ρροτείνεται γιατί βοθκά ςτο εφκολο χειριςμό τουσ όταν μεταφζρονται ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Γ. Ρροτείνεται γιατί επιτρζπει τθν οπτικι εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ του γεωργικοφ φαρμάκου.. Απαγορεφεται γιατί εγκυμονεί πολλοφσ κινδφνουσ, κυρίωσ λόγω απουςίασ των οδθγιϊν χριςθσ και προφφλαξθσ ςτθν ετικζτα. Δ. Επιτρζπεται μόνο αν γίνεται παρουςία ειδικοφ επιςτιμονα. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 11

12 Θζμα γ.5. Ζνα ψεκαςτικό μθχάνθμα που παρουςιάηει διαρροζσ: Α. Δεν αποτελεί κίνδυνο αν θ διαρροι είναι μικρι, πρζπει όμωσ να επιςκευαςτεί. Γ. Ρρζπει να γεμίηεται με περιςςότερο ψεκαςτικό υγρό για να μθν λείψει το φυτοφάρμακο.. Αποτελεί άμεςο κίνδυνο και δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ζωσ ότου επιςκευαςτεί. Δ. Δεν επθρεάηει τα φυτά αλλά μόνο το χριςτθ και μπορεί να χρθςιμοποιείται αν ο χριςτθσ φοράει αδιάβροχθ φόρμα. Θζμα γ.6. Δεν επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτθν καλλιζργεια όπου ζγινε ψεκαςμόσ γεωργικοφ φαρμάκου Α. Για 24 ϊρεσ μετά τον ψεκαςμό.. Ρριν περάςει χρόνοσ ίςοσ με το διάςτθμα αναμονισ προ τθσ ςυγκομιδισ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα. Γ. Μζχρι να ολοκλθρωκεί ο ψεκαςμόσ. Δ. Ρριν ςτεγνϊςει το ψεκαςτικό υγρό ι πριν περάςει το διάςτθμα που αναγράφεται ςτθν ετικζτα. Δ Θζμα γ.7. Θ διάκεςθ ςτθν αγορά φροφτων και λαχανικϊν που ζχουν ψεκαςτεί με γεωργικά φάρμακα: Α. Επιτρζπεται αν θ ςυγκομιδι ζγινε τουλάχιςτον μία εβδομάδα μετά τθν τελευταία εφαρμογι γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Επιτρζπεται αν θ ςυγκομιδι ζγινε τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ μετά τθν τελευταία εφαρμογι γεωργικοφ φαρμάκου.. Επιτρζπεται αν θ ςυγκομιδι ζγινε αφοφ πζραςε χρόνοσ ίςοσ με το διάςτθμα αναμονισ προ τθσ ςυγκομιδισ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα. Δ. Επιτρζπεται αν δεν υπάρχουν φανερά ίχνθ του γεωργικοφ φαρμάκου ςτο προϊόν που ςυγκομίηεται. Θζμα γ.8. Οι ςθμάνςεισ ςτθν ετικζτα ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου («επικίνδυνο», «τοξικό» κλπ) αφοροφν: Α. Τθν τοξικότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου ςε ποντίκια ωσ αποτζλεςμα των πειραμάτων που ζγιναν. Γ. Τθν τοξικότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου ςτουσ καταναλωτζσ των προϊόντων που ζχουν ψεκαςτεί με αυτό.. Τθν τοξικότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου ςτον παραγωγό που το χρθςιμοποιεί και ςε ζμβια όντα (μζλιςςεσ, παραγωγικά ηϊα κλπ). Δ. Επιςτθμονικά ςτοιχεία τθσ δραςτικισ ουςίασ που περιζχει το γεωργικό φάρμακο. Θζμα γ.9. Θ ανάμιξθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου με άλλο ςτο ψεκαςτικό βυτίο: Α. Συνιςτάται να γίνεται ςε όλεσ τισ καλλιζργειεσ για όλα τα γεωργικά φάρμακα με προςκικθ πάντα και υδατοδιαλυτοφ λιπάςματοσ. Γ. Γίνεται μόνο ςε γεωργικά φάρμακα που ζχουν τθν ίδια μορφι, όπωσ μία βρζξιμθ ςκόνθ με μία βρζξιμθ ςκόνθ και ποτζ αλλιϊσ. Δ. Γίνεται μόνο ςε γεωργικά φάρμακα διαφορετικισ κατθγορίασ, όπωσ ζνα εντομοκτόνο και ζνα μυκθτοκτόνο και ποτζ ςτθν ίδια κατθγορία. Δ. Τίποτα από τα προθγοφμενα δεν είναι ςωςτό. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 12

13 Θζμα γ.10. Σε κάκε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ λόγω κατάποςθσ γεωργικοφ φαρμάκου: Α. Ρροκαλοφμε άμεςα εμετό ςτον πακόντα για να αποβάλλει το φάρμακο. Γ. Χορθγοφμε το αντίδοτο ατροπίνθ άμεςα για να αντιμετωπιςτεί το περιςτατικό.. Καλοφμε ιατρικι βοικεια δείχνοντασ τθν ετικζτα του φαρμάκου. Δ. Μεταφζρουμε τον πακόντα ςε καλά αεριηόμενο μζροσ και αν χρειαςτεί τον μεταφζρουμε ςε νοςοκομείο. Θζμα γ.11. Σε περίπτωςθ που χυκεί ςτο δζρμα γεωργικό φάρμακο: Α. Ρλζνουμε με άφκονο νερό το δζρμα και ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Ρλζνουμε το δζρμα με νερό και ςαποφνι και λαμβάνουμε προλθπτικά αντίδοτο. Α. Εφόςον το γεωργικό φάρμακο δεν είναι ιδιαίτερα τοξικό, δεν υπάρχει λόγοσ ανθςυχίασ. Δ. Επικοινωνοφμε με τθν εταιρεία που διακζτει το γεωργικό φάρμακο ςτθν αγορά για να ενθμερωκοφμε για τθν επικινδυνότθτά του. Θζμα γ.12. Τα ωφζλιμα ζντομα: Α. Επθρεάηονται από τα γεωργικά φάρμακα μόνο όταν αυτά είναι εντομοκτόνα. Γ. Επθρεάηονται ςε διαφορετικό βακμό από τα διάφορα γεωργικά φάρμακα ςφμφωνα με τα αναφερόμενα επί τθσ ετικζτασ τουσ. Γ.. Δεν επθρεάηονται από τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόηονται ςτο χϊμα ι ςτθν αρχι τθσ καλλιζργειασ. Δ. Δεν επθρεάηονται ιδιαίτερα από τα γεωργικά φάρμακα που δεν ζχουν βαριά ςιμανςθ τοξικότθτασ (τοξικό κλπ). Θζμα γ.13. Τα ωφζλιμα ζντομα: Α. Είναι ζντομα που προςτατεφονται λόγω. Είναι ζντομα με κετικζσ επιδράςεισ που βοθκοφν π.χ. κινδφνου εξαφάνιςισ τουσ. Είναι ςπάνια ςτθ φφςθ και οι παραγωγοί οφείλουν να τα προςτατεφουν. ςτον ζλεγχο των επιβλαβϊν εντόμων και εχκρϊν τθσ καλλιζργειασ, ι όπωσ οι μζλιςςεσ, οι βομβίνοι κλπ που βοθκοφν ςτθν επικονίαςθ των φυτϊν. Γ. Είναι μόνο οι μζλιςςεσ. Δ. Είναι ζντομα που βοθκοφν τθ δράςθ ςυγκεκριμζνων γεωργικϊν φαρμάκων. Θζμα γ.14. Θ παςχαλίτςα είναι ωφζλιμο ζντομο γιατί: Α. Καταναλϊνει μεγάλθ ποςότθτα βλαβερϊν εντόμων για να αναπτυχκεί. Γ. Είναι ιδιαίτερα όμορφο ζντομο ςυνδεδεμζνο με παραδόςεισ. Α. Συνδζεται με τθν καλφτερθ καρπόδεςθ ςε πολλζσ καλλιζργειεσ. Δ. οθκά ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των γεωργικϊν φαρμάκων. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 13

14 Θζμα γ.15. Φυτά που βρίςκονται γειτονικά που κτιματοσ που γίνεται εφαρμογι γεωργικοφ φαρμάκου: Α. Δεν κινδυνεφουν παρά μόνο εάν εφαρμόηονται ηιηανιοκτόνα και μπορεί να φυςάει. Γ. Δεν κινδυνεφουν, φτάνει να εφαρμόηονται καλζσ γεωργικζσ πρακτικζσ (π.χ. ψεκαςμόσ όταν δεν φυςάει δυνατόσ άνεμοσ κλπ). Δ. Δεν κινδυνεφουν εκτόσ εάν ο ψεκαςμόσ γίνεται με τουρμπίνεσ. Δ. Δεν κινδυνεφουν όταν: εφαρμόηονται αφενόσ μεν καλζσ γεωργικζσ πρακτικζσ (ψεκαςμόσ όταν δεν φυςάει δυνατόσ άνεμοσ κλπ) αλλά και οι οδθγίεσ τθσ ετικζτασ. Θζμα γ.16. Κατά το γζμιςμα του ψεκαςτικοφ βυτίου με το γεωργικό φάρμακο, ο παραγωγόσ: Α. Φοράει γυαλιά, μάςκα, γάντια, μπότεσ και φόρμα. Γ. Φοράει τα μζςα προςωπικισ προςταςίασ που αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Δεν χρειάηονται τα μζςα προςωπικισ προςταςίασ αρκεί να μθν χυκεί πάνω του το γεωργικό φάρμακο. Δ. Δεν χρειάηονται τα μζςα προςωπικισ προςταςίασ, όταν ζχει πολφχρονθ εμπειρία ςτουσ ψεκαςμοφσ. Θζμα γ.17. Οι κίνδυνοι για τουσ χειριςτζσ των γεωργικϊν φαρμάκων, είναι μεγαλφτεροι όταν: Α. Το γεωργικό φάρμακο δεν ζχει ζγκριςθ. Είναι καλοκαίρι, ι τα γεωργικά φάρμακα κυκλοφορίασ ι είναι λθγμζνο. εφαρμόηονται ςε κερμοκιπια. Γ. Πταν ο χειριςτισ είναι κουραςμζνοσ ι νθςτικόσ. Δ. Δεν εφαρμόηονται όλα όςα λζει θ ετικζτα για τα μζτρα προςταςίασ. Δ Θζμα γ.18. Οι κίνδυνοι για τουσ περαςτικοφσ και επιςκζπτεσ, κατά τθν διάρκεια εφαρμογισ γεωργικοφ φαρμάκου, είναι μεγαλφτεροι όταν: Α. Δεν τουσ ζχουμε ειδοποιιςει ότι ζχει γίνει. Είναι άνοιξθ και ζχουν αλλεργία. ψεκαςμόσ ι άλλθ εφαρμογι γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Δεν φοράνε τα μάλλινα ροφχα. Δ. Είναι πιο κοντοί από το φψοσ τθσ καλλιζργειασ που ψεκάςτθκε. Α Θζμα γ.19. Ανθςυχοφμε για πικανι δθλθτθρίαςθ όταν κάποιοσ που ζχει ζρκει ςε επαφι με γεωργικό φάρμακο: Α. Ζχει ηαλάδα, ι δφςπνοια, ι ανθςυχία, ι τρζμουλο ι τάςθ για εμετό.. Ζχει ερεκιςμό του δζρματοσ, ι φαγοφρα, ι κοκκινίλεσ. Γ. Πλα τα προθγοφμενα ταυτοχρόνωσ. Δ. Ζςτω και ζνα από τα προθγοφμενα. Δ Θζμα γ.20. Θ χοριγθςθ του αντιδότου που αναγράφεται επί τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ φαρμάκου γίνεται: Α. Πταν ο ψεκαςτισ αιςκανκεί ηαλάδα, ι δφςπνοια, ι ανθςυχία, ι τρζμουλο ι τάςθ για εμετό. Γ. Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ των γιατρϊν αφοφ τουσ ενθμερϊςουμε για το γεωργικό φάρμακο και τα ςυμπτϊματα. Γ.. Σε κάκε περίπτωςθ όταν μετά τον ψεκαςμό με γεωργικό φάρμακο υποψιαηόμαςτε δθλθτθρίαςθ. Δ. Μόνο εφόςον τα ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ είναι ιδιαίτερα ζντονα και ο αςκενισ δεν ζχει πλζον τισ αιςκιςεισ του. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 14

15 Θζμα γ.21. Εφόςον αντιλθφκοφμε κατάποςθ γεωργικοφ φαρμάκου: Α. Χορθγοφμε αμζςωσ εμετικό αςχζτωσ τθσ κατάςταςθσ του αςκενοφσ. Γ. Ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ και ηθτάμε άμεςα ιατρικι ςυμβουλι. Γ. Χορθγοφμε εμετικό εφόςον ο αςκενισ ζχει τισ αιςκιςεισ του. Δ. Επικοινωνοφμε με το κατάςτθμα που προμικευςε το γεωργικό φάρμακο και ηθτάμε αμζςωσ αντίδοτο. Θζμα γ.22. Τα γεωργικά φάρμακα που ενςωματϊνονται ςτο ζδαφοσ: Α. Αν δεν γίνει καλι ενςωμάτωςθ, δεν ζχουν καμία επίδραςθ ςτα πουλιά. Γ. Αν δεν γίνει καλι ενςωμάτωςθ, ζχουν επιδράςεισ μόνο ςτα πουλιά που φωλιάηουν ςτο ζδαφοσ. Δ. Ζχουν επίδραςθ μόνο ςτισ κότεσ, αν δεν γίνει καλι ενςωμάτωςθ. Δ. Μπορεί να ζχουν επιδράςεισ ςτα πουλιά, αν δεν γίνει καλι ενςωμάτωςθ. Θζμα γ.23. Κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ των γεωργικϊν φαρμάκων επιτρζπεται το κάπνιςμα: Α. Εφόςον ο ψεκαςτισ φορά τα γάντια που αναφζρονται επί τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Εφόςον τα τςιγάρα δεν ζχουν βραχεί από το ψεκαςτικό υγρό.. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα. Δ. Εφόςον είναι θλεκτρονικό τςιγάρο. Θζμα γ.24. Θ είςοδοσ ςε κερμοκιπιο μετά τον ψεκαςμό πρζπει να γίνεται: Α. Αφοφ ςτεγνϊςει το γεωργικό φάρμακο και εξαεριςτεί ο χϊροσ. Γ. Αφοφ ςτεγνϊςει το γεωργικό φάρμακο και εξαεριςτεί ο χϊροσ εκτόσ αν άλλωσ αναφζρεται ςτθν ετικζτα. Γ. Σε 48 ϊρεσ το χειμϊνα και ςε 6 ϊρεσ το καλοκαίρι, μετά τον ψεκαςμό. Δ. Φορϊντασ τα προςτατευτικά μζςα που αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου για τουλάχιςτον μία θμζρα. Θζμα γ.25. Θ τελευταία επζμβαςθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πριν τθ ςυγκομιδι αναφζρεται ςτον: Α. Χρόνο που πρζπει να περάςει για να ςυγκομίςω τθν καλλιζργειά μου μετά τθν τελευταία εφαρμογι του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Συμπεριλαμβάνει και το χρόνο από τθ ςυγκομιδι τθσ καλλιζργειασ μζχρι τθν κατανάλωςθ αυτισ. Α. Χρόνο που διαρκεί θ τελευταία επζμβαςθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πριν τθ ςυγκομιδι. Δ. Συμπεριλαμβάνει και το χρόνο αποκικευςθσ των προϊόντων μετά τθ ςυγκομιδι τθσ καλλιζργειασ. Θζμα γ.26. Κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ των γεωργικϊν φαρμάκων επιτρζπεται το κάπνιςμα: Α. Εφόςον διενεργείται μακριά από το ψεκαςτικό μθχάνθμα.. Εφόςον τα τςιγάρα δεν ζχουν βραχεί από το ψεκαςτικό υγρό. Γ. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται το κάπνιςμα. Δ. Εφόςον ο ψεκαςτισ φορά τα γάντια που αναφζρονται επί τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 15

16 Θζμα γ.27. Θ τελευταία επζμβαςθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πριν τθ ςυγκομιδι είναι 7 θμζρεσ. Αυτό ςθμαίνει: Α. Για 7 θμζρεσ πριν τθ ςυγκομιδι απαγορεφονται οι ψεκαςμοί με όλα τα γεωργικά φάρμακα. Γ. Μπορϊ να ςυγκομίςω και νωρίτερα αρκεί να περάςουν τουλάχιςτον 7 θμζρεσ μετά τον ψεκαςμό του ςυγκεκριμζνου γεωργικοφ φαρμάκου μζχρι να καταναλωκεί.. Ρρζπει να περάςουν τουλάχιςτον 7 θμζρεσ μετά τον ψεκαςμό του ςυγκεκριμζνου γεωργικοφ φαρμάκου για να ςυγκομίςω. Δ. Το φάρμακο είναι μζτρια οικολογικό. Αν ιταν ακόμθ λιγότερεσ οι θμζρεσ το γεωργικό φάρμακο κα ιταν περιςςότερο οικολογικό. Θζμα γ.28. Ο χρφςωπασ είναι ωφζλιμο ζντομο γιατί: Α. Είναι ζνδειξθ καλισ υγείασ του περιβάλλοντοσ και κακαριότθτασ του κτιματοσ.. Συνδζεται με τθν καλφτερθ καρπόδεςθ ςε πολλζσ καλλιζργειεσ. Γ. Είναι ιδιαίτερα όμορφο ζντομο. Δ. Καταναλϊνει μεγάλθ ποςότθτα βλαβερϊν εντόμων για να αναπτυχκεί. Δ Θζμα γ.29. Θ κατανάλωςθ τροφισ κατά τθν διάρκεια του ψεκαςμοφ επιτρζπεται μόνο όταν: Α. Το γεωργικό φάρμακο που ψεκάςουμε είναι μυκθτοκτόνο.. Το γεωργικό φάρμακο μου ψεκάηουμε ζχει μικρι τοξικότθτα. Γ. Φοράμε γάντια κατά τον ψεκαςμό. Δ. Ροτζ. Δ Θζμα γ.30. Θ χριςθ καυςόξυλων για ψιςιμο από ψεκαςμζνεσ καλλιζργειεσ (πχ. κλθματίδεσ από κλάδεμα αμπελιοφ) επιτρζπεται μόνο όταν: Α. Ζχει περάςει το χρονικό διάςτθμα τθσ τελευταίασ. Είναι χειμϊνασ. επζμβαςθσ πριν τθν ςυγκομιδι. Γ. Ροτζ. Δ. Εάν δεν φυςάει αζρασ. Γ Θζμα γ.31. Εάν θ καλλιζργεια που κα ψεκάςουμε γειτνιάηει με άλλθ καλλιζργεια που είναι κοντά ςτο ςτάδιο τθσ ςυγκομιδισ λαμβάνουμε υπόψθ μασ τον άνεμο και δίνουμε ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε: Α. Να μθν πζςει ψεκαςτικό υγρό ςτθ γειτονικι καλλιζργεια.. Να χρθςιμοποιιςουμε μικρότερεσ από τισ ςυνιςτϊμενεσ δόςεισ για να μθν ανιχνευκοφν υπολείμματα ςτθ γειτονικι καλλιζργεια. Γ. Να μθν ψεκάςουμε περιμετρικά του αγροφ. Δ. Να είναι ποτιςμζνθ θ γειτονικι καλλιζργεια. Α Θζμα γ.32. Κατά τθ χριςθ ενόσ ςκευάςματοσ χωρίσ να λθφκοφν τα ατομικά μζςα προςταςίασ, ο παραγωγόσ αιςκάνεται ζντονθ αναπνευςτικι δυςφορία. Α. Είναι ςφνθκεσ φαινόμενο και αρκεί να διακόψει για λίγα λεπτά τον ψεκαςμό Γ. Εφόςον δεν αντιμετωπίηει καρδιολογικά προβλιματα, δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Δ. Οφείλει μετά τον ψεκαςμό να ενθμερϊςει τον προμθκευτι του και να ηθτιςει ςυμβουλζσ. Δ. Ρρζπει να ηθτιςει άμεςα ιατρικι ςυμβουλι και να επιδείξει τθν ετικζτα του φαρμάκου. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 16

17 Θζμα γ.33. Οι ψεκαςμοί τθν περίοδο τθσ ανκοφορίασ των φυτϊν: Α. Είναι πάντα πιο αποτελεςματικοί για τθν. Μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τα ωφζλιμα ζντομα καταπολζμθςθ των εντόμων και αςκενειϊν. όπωσ οι μζλιςςεσ όταν χρθςιμοποιοφνται μελιςςοτοξικά ςκευάςματα. Γ. Συνιςτϊνται πάντα ςτα εντομοκτόνα. Δ. Δεν επθρεάηουν τα ωφζλιμα ζντομα όπωσ οι μζλιςςεσ, αν γίνονται απογευματινζσ ϊρεσ. Θζμα γ.34. Κατά τθν εφαρμογι εκλεκτικϊν (καταπολεμοφν ςυγκεκριμζνα ηιηάνια και δεν βλάπτουν τθν καλλιζργεια) ηιηανιοκτόνων προςζχουμε ιδιαίτερα Α. Τθ δόςθ εφαρμογισ. Το ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ καλλιζργειασ Γ. Το ςτάδιο ανάπτυξθσ του ηιηανίου Δ. Πλα τα προθγοφμενα Δ Θζμα γ.35. Ροφ πλζνουμε τα προςτατευτικά μζςα (φόρμα, καπζλο, γάντια) Α. Στο πλυντιριο μαηί με όλα τα ροφχα τθσ οικογζνειασ. Τα ξεπλζνουμε ξεχωριςτά από άλλα ροφχα και τα ςτεγνϊνουμε ςτον ιλιο ςε καλά αεριηόμενο χϊρο Γ. Στο χωράφι Δ. Δεν τα πλζνουμε ποτζ Θζμα γ.36. Ο επαγγελματίασ χριςτθσ οφείλει να ενθμερϊςει όταν ενδζχεται να μετακινθκεί το ψεκαςτικό νζφοσ Α. Εγγράφωσ τουσ κατοίκουσ, τουσ επαγγελματίεσ και τουσ μόνιμουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ οι οποίοι ενδζχεται να εκτεκοφν ςε αυτό Γ. Πταν μόνο περαςτικοί δφναται να εκτεκοφν ςε μετακινοφμενο ψεκαςτικό νζφοσ, θ ενθμζρωςθ του πρϊτου εδαφίου γίνεται πριν από τθν ζναρξθ του ψεκαςμοφ Δ. Σαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πρίν από το χρόνο ψεκαςμοφ Δ. Πλα τα προθγοφμενα ςτ). Μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ των κινδφνων για τον άνκρωπο, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο και για το περιβάλλον: αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ για τθν αποκικευςθ, τον χειριςμό και τθν ανάμειξθ γεωργικϊν φαρμάκων, και για τθ διάκεςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν, άλλων μολυςμζνων υλικϊν και τθσ περίςςειασ γεωργικοφ φαρμάκου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ), ανεξαρτιτωσ του εάν είναι πυκνά ι αραιωμζνα ςυνιςτϊμενοσ τρόποσ ελζγχου τθσ ζκκεςθσ του χειριςτι (μζςα ατομικισ προςταςίασ). Θζμα ςτ.1. Ο χϊροσ αποκικευςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να είναι καλά αεριηόμενοσ γιατί: Α. Ζτςι επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ διατθρθςιμότθτα των γεωργικϊν φαρμάκων πζρα από τθν διάρκεια που γράφει θ ετικζτα. Γ. Ζτςι αποφεφγεται θ ειςπνοι τουσ από τον παραγωγό που ανοίγει τθν αποκικθ. Γ. Ζτςι αποφεφγεται θ εξαςκζνιςι τουσ. Δ. Ζτςι επιτυγχάνεται ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ αποκικευςι τουσ. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 17

18 Θζμα ςτ.2. Πταν αδειάςει το μπουκάλι του γεωργικοφ φαρμάκου κατά το γζμιςμα του βυτίου Α. Ξεπλζνουμε 3 φορζσ, αφοφ κλείςουμε τθ φιάλθ με το πϊμα και αδειάηουμε τα νερά ξεπλφματοσ ςτο βυτίο. Γ. Ξεπλζνουμε 3 φορζσ και αδειάηουμε τα νερά ξεπλφματοσ ςτο ζδαφοσ μακριά από κανάλια, ρυάκια κλπ. Α. Κλείνουμε το μπουκάλι με το πϊμα και το ςυγκεντρϊνουμε ςε ειδικό χϊρο για κάψιμο ι κάψιμο. Δ. Τρυπάμε το μπουκάλι για να μθν ξαναχρθςιμοποιθκεί και το πετάμε ςτουσ πράςινουσ κάδουσ απορριμμάτων. Θζμα ςτ.3. Ροια από τα παρακάτω δεν είναι αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ; Α. Να ψεκάηουμε κόντρα ςτον άνεμο με επινϊτιουσ ψεκαςτιρεσ. Γ. Να αποφράηουμε τα μπεκ (ακροφφςια) φυςϊντασ με το ςτόμα. Δ. Να καπνίηουμε κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ. Δ. Πλα τα ανωτζρω. Θζμα ςτ.4. Ροια από τα παρακάτω είναι αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ; Α. Να υπολογίηουμε και να ετοιμάηουμε ακριβϊσ τθν ποςότθτα του διαλφματοσ που χρειαηόμαςτε. Γ. Να πλζνουμε τα κενά των γεωργικϊν φαρμάκων αμζςωσ μετά τον ψεκαςμό και να αδειάηουμε τα νερά πλυςίματοσ ςτο ψεκαςτικό βυτίο. Δ. Να χρθςιμοποιοφμε τα μζςα προςταςίασ που αναγράφονται ςτθν ετικζτα κάκε γεωργικοφ φαρμάκου. Δ. Πλα τα ανωτζρω. Θζμα ςτ.5. Ροια από τα παρακάτω είναι αςφαλείσ εργαςιακζσ πρακτικζσ; Α. Να χρθςιμοποιοφμε ελαφρϊσ μεγαλφτερθ δόςθ από τθ ςυνιςτϊμενθ για καλφτερθ αποτελεςματικότθτα. Γ. Να ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ χριςθσ που αναφζρονται ςτθν ετικζτα κάκε γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Μετά τθν εφαρμογι να καταςτρζφουμε τα κενά ςυςκευαςίασ με τρφπθμα και κάψιμο. Δ. Να χρθςιμοποιοφμε τα γεωργικά φάρμακα όταν τα χρθςιμοποιοφν και άλλοι παραγωγοί για καλφτερθ αποτελεςματικότθτα. Θζμα ςτ.6. Τα μζςα προςταςίασ, όπωσ γάντια και ροφχα (αν δεν είναι μίασ χριςεωσ) που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν εφαρμογι ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου πρζπει να πλζνονται: Α. Κακθμερινά.. Μία φορά τθν εβδομάδα. Γ. Αμζςωσ μετά τον ψεκαςμό Δ. Ροτζ. Ρρζπει να αντικακίςτανται τακτικά. Γ Θζμα ςτ.7. Ο ψεκαςτιρασ πρζπει να πλζνεται: Α. Αμζςωσ μετά από κάκε εφαρμογι του.. Μόνο όταν ψεκάςουμε με γεωργικό φάρμακο που μπορεί να καταςτρζψει μζρθ του ψεκαςτιρα. Γ. Μόνο εάν χρθςιμοποιικθκαν ηιηανιοκτόνα Δ. Μόνο όταν παρουςιάηει διαρροζσ. γεωργικά φάρμακα. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 18

19 Θζμα ςτ.8. Α Μαηί του κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ ο παραγωγόσ πρζπει να ζχει δοχείο με νερό, Α. Για να μθν χρειαςτεί να απομακρυνκεί εφόςον διψάςει. Γ. Για να αντιμετωπίςει κίνδυνο ανάφλεξθσ του τρακτζρ.. Για να μπορεί να πλυκεί ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. Δ. Για να το ρίξει ςτο χϊμα όπου χυκεί γεωργικό φάρμακο. Θζμα ςτ.9. Διαβάηουμε τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ του γεωργικοφ φαρμάκου Α. Εφόςον δεν γνωρίηουμε ι κυμόμαςτε τθ χριςθ ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Ράντα πριν τθν εφαρμογι και τισ ακολουκοφμε πιςτά. Γ.. Εφόςον υπάρξει ατφχθμα και δεν γνωρίηουμε τισ πρϊτεσ βοικειεσ. Δ. Πταν αγοράηουμε το γεωργικό φάρμακο και όχι κατ ανάγκθ πριν από τθ χριςθ του. Θζμα ςτ.10. Για να υπολογίςουμε τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου; Α. Χρθςιμοποιοφμε κουτάλι για τα ςτερεά και ποτιρι. Χρθςιμοποιοφμε κατάλλθλα μετρθτικά μζςα. κραςιοφ για τα υγρά. Γ. Απαιτείται να χρθςιμοποιθκεί ηυγαριά ακριβείασ. Δ. Για υγρά και ςτερεά γεωργικά φάρμακα χρθςιμοποιοφμε οποιοδιποτε ειδικά διαβακμιςμζνο ποτθράκι. Θζμα ςτ.11. Τα γεωργικά φάρμακα αποκθκεφονται Α. Ράντα κλειδωμζνα.. Κλειδωμζνα όςα είναι ακριβά. Γ. Κλειδωμζνα εφόςον είναι ιδιαίτερα τοξικά. Δ. Σε ανοικτι αποκικθ για να είναι εφκολα ορατό τυχόν ατφχθμα. Α. Θζμα ςτ.12. Τα γάντια που χρθςιμοποιοφνται ςε ψεκαςμοφσ γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να είναι: Α. Δερμάτινα για να αντζχουν.. Μάλλινα για να προφυλάςςουν και από κρυοπαγιματα. Γ. Λεπτά πλαςτικά όπωσ τα γάντια κουηίνασ για να Δ. Ειδικά γάντια ψεκαςμοφ γεωργικϊν φαρμάκων. αντικακίςτανται μετά από κάκε ψεκαςμό. Δ. Θζμα ςτ.13. Τα λθγμζνα γεωργικά φάρμακα Α. Δεν χρθςιμοποιοφνται αλλά αποςτζλλονται ςτισ εταιρείεσ διαχείριςθσ αποβλιτων. Γ. Χρθςιμοποιοφνται ςε καλλιζργειεσ που δεν κα καταναλωκοφν όπωσ τα λουλοφδια ςτον κιπο. Α.. Χρθςιμοποιοφνται εφόςον θ εικόνα τουσ είναι κανονικι. Δ. Χρθςιμοποιοφνται ςε ανάμιξθ με μθ λθγμζνα γεωργικά φάρμακα. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 19

20 Θζμα ςτ.14. Στθν αποκικθ των γεωργικϊν φαρμάκων Α. Τα υγρά τοποκετοφνται πάνω από τα ςτερεά γεωργικά φάρμακα. Γ. Τα ςτερεά τοποκετοφνται πάνω από τα υγρά γεωργικά φάρμακα. Γ. Διατθροφμε τισ κενζσ ςυςκευαςίεσ των γεωργικϊν φαρμάκων για να τισ επαναχρθςιμοποιιςουμε. Δ. Αποκθκεφουμε τρόφιμα και ποτά. Θζμα ςτ.15. Ροια είναι τα ςωςτά μζςα προςταςίασ που πρζπει να φοράμε κατά τθν εφαρμογι ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου Α. Πποια αναφζρονται ςτθν ετικζτα του γεωργικοφ φαρμάκου. Γ. Αδιάβροχθ φόρμα, ειδικά γάντια νιτριλίου, μάςκα με φίλτρα, λαςτιχζνιεσ μπότεσ. Α. Γάντια, φόρμα, μάςκα, μπότεσ. Δ. Πτι ςυςτινει το κατάςτθμα από όπου προμθκευτικαμε το γεωργικό φάρμακο. Θζμα ςτ.16. Ρότε φοράμε τα μζςα προςταςίασ; Α. Αφοφ ετοιμάςουμε το ψεκαςτικό διάλυμα και πριν ξεκινιςει ο ψεκαςμόσ. Γ. Πταν φυςάει δυνατόσ άνεμοσ και υπάρχει κίνδυνοσ να λουςτοφμε με το ψεκαςτικό υγρό. Δ.. Πταν το τρακτζρ δεν ζχει κλειςτό κουβοφκλιο. Δ. Ρριν ξεκινιςουμε να ετοιμάηουμε το ψεκαςτικό διάλυμα. Θζμα ςτ.17. Ροιοσ είναι ο πιο ςυχνόσ τρόποσ ειςόδου μεγάλων ποςοτιτων γεωργικϊν φαρμάκων ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; Α. Απορρόφθςθ από το δζρμα.. Με τθν ειςπνοι. Γ. Με τθν κατάποςθ. Δ. Μζςω των φροφτων / λαχανικϊν που τρϊμε. Α Θζμα ςτ.18. Κατά τθν παραςκευι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ φοράω ανκεκτικά γάντια νιτριλίου; Α. Κάτω από τθ φόρμα προςταςίασ.. Ράνω από τθ φόρμα προςταςίασ. Γ. Ράνω από μάλλινα γάντια. Δ. Μόνο εφόςον εάν κα βάλω το χζρι μου μζςα ςτο βυτίο με το ψεκαςτικό υγρό. Θζμα ςτ.19. Θ παραςκευι του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ γίνεται: Α. Μζςα ςτθν αποκικθ των γεωργικϊν φαρμάκων.. Σε καλά αεριηόμενο χϊρο με ςτεγανό δάπεδο. Γ. Στο χϊμα εντόσ τθσ καλλιζργειασ. Δ. Στο χϊμα αλλά εκτόσ τθσ καλλιζργειασ. Θζμα ςτ.20. Ξεπλζνω τρεισ (3) φορζσ τισ κενζσ ςυςκευαςίεσ με κακαρό νερό και ρίχνω το νερό: Α. Στο ψεκαςτικό βυτίο.. Στο χωράφι. Γ. Στθν αποχζτευςθ. Δ. Σε άλλο δοχείο όπου ςυγκεντρϊνω τα υγρά. Α Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 20

21 Θζμα ςτ.21. Κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ (ψεκαςμόσ) φοράω: Α. Ρζδιλα.. Λαςτιχζνιεσ μπότεσ χωρίσ εςωτερικι επζνδυςθ. Γ. Ακλθτικά παποφτςια. Δ. Δερμάτινεσ μπότεσ. Θζμα ςτ.22. Αναγκαίο είναι το πλφςιμο για: Α. Τθ φόρμα μιασ χριςθσ.. Τθ φόρμα πολλαπλϊν χριςεων. Γ. Τα φίλτρα τθσ μάςκασ. Δ. Τισ μάςκεσ πολλαπλϊν χριςεων. Θζμα ςτ.23. Μετά τον ψεκαςμό: Α. Συνεχίηω με τισ υπόλοιπεσ δουλειζσ.. Ελζγχω τθν αποτελεςματικότθτα του γεωργικοφ φαρμάκου που ψζκαςα. Γ. Κάνω ντουσ. Δ. Κάνω διάλειμμα. Γ Θζμα ςτ.24. Χρθςιμοποιϊ μεγαλφτερθ δόςθ από τθν αναγραφόμενθ ςτθν ετικζτα ενόσ εντομοκτόνου: Α. Πταν υπάρχει ζντονο πρόβλθμα προςβολισ από. Ροτζ ςε καμία περίπτωςθ. ζντομα. Γ. Πταν ο ψεκαςμόσ είναι προλθπτικόσ. Δ. Πταν κζλω να καταπολεμιςω ταυτόχρονα περιςςότερα από δυο είδθ εντόμων.. Θζμα ςτ.25. Ψεκάηω μόνο όταν ο άνεμοσ: Α. Δεν είναι ιςχυρόσ.. Ζχει άπνοια, αλλιϊσ απαγορεφεται. Γ. Δεν είναι κρφοσ. Δ. Είναι 1-2 μποφόρ. Α Θζμα ςτ.26. Ρότε χρθςιμοποιϊ γεωργικά φάρμακα: Α. Πταν ξεκινά θ καλλιζργεια και όταν είναι μικροί οι καρποί. Γ. Κάκε χρόνο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των γεωργικϊν φαρμάκων που ζχω ςτθν αποκικθ μου, ζτςι ϊςτε να μθν λιξουν. Δ. Σφμφωνα με το πρόγραμμα ψεκαςμϊν που εφαρμόςτθκε και τθν προθγοφμενθ χρονιά. Δ. Αφοφ πρϊτα ζχουν παρκεί τα αναγκαία καλλιεργθτικά μζτρα βιολογικοφ ελζγχου τότε κα καταφφγουμε ςτθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων. Θζμα ςτ.27. Ρόςο γεωργικό φάρμακο πρζπει να αγοράηω; Α. Πςο χρειάηεται θ καλλιζργειά μου για όλθ τθν καλλιεργθτικι περίοδο, με βάςθ τθν ποςότθτα που αγόραςα πζρυςι. Γ. Πςο χρειάηομαι για δφο ψεκαςμοφσ, ζτςι ϊςτε να ζχω ςε περίπτωςθ που δεν «πετφχει» ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ.. Πςο χρειάηομαι για τον ψεκαςμό που πρόκειται να κάνω. Δ. Τθν ποςότθτα που κα μου προτείνει το κατάςτθμα πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 21

22 Θζμα ςτ.28. Για να μετριςω τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα (ζςτω 100 γραμ.) ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου ςε ςτερεά μορφι Α. Χρθςιμοποιϊ κουταλάκι το γλυκοφ που χωράει περίπου 3 γραμμάρια. Γ. Χρθςιμοποιϊ ηυγαριά που μπορεί να μετριςει τα 100 γραμμάρια. Γ. Χρθςιμοποιϊ κουτάλι τθσ ςοφπασ που μετρά περίπου 10 γραμμάρια. Δ. Χρθςιμοποιϊ κυπελάκι που μετρά 100 κυβικά εκατοςτά και είναι το ίδιο. Θζμα ςτ.29. Για να μετριςω τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα (ζςτω 100 κυβικά εκατοςτά) ενόσ γεωργικοφ φαρμάκου ςε υγρι μορφι Α. Χρθςιμοποιϊ κουταλάκι το γλυκοφ που χωράει περίπου 3 κυβικά εκατοςτά. Γ. Χρθςιμοποιϊ ηυγαριά που μπορεί να μετριςει τα 100 γραμμάρια και είναι το ίδιο. Δ. Χρθςιμοποιϊ κουτάλι τθσ ςοφπασ που μετρά περίπου 10 κυβικά εκατοςτά. Δ. Χρθςιμοποιϊ κυπελάκι που μετρά 100 κυβικά εκατοςτά ι ογκομετρικι ςφριγγα. Θζμα ςτ.30. Από μπουκάλι των 250 κυβικϊν εκατοςτϊν ενόσ εντομοκτόνου, χρθςιμοποιϊ τα 200 κυβικά εκατοςτά, που είναι θ μζγιςτθ προβλεπόμενθ δόςθ ςφμφωνα με τθν ετικζτα. Τα υπόλοιπα 50 κυβικά εκατοςτά Α. Τα προςκζτω ςτο ψεκαςτικό διάλυμα για να μθν μείνουν ςτθν αποκικθ και λιξουν. Γ. Τα χρθςιμοποιϊ ςτον επόμενο ψεκαςμό που κα κάνω ςτθν καλλιζργειά μου για να βελτιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτα του προθγοφμενου ψεκαςμοφ.. Τα διατθρϊ ςτθν αποκικθ αφοφ κλείςω καλά το μπουκάλι για τον επόμενο ψεκαςμό που κα χρειαςτεί να κάνω με το ίδιο εντομοκτόνο. Δ. Αφοφ πλφνω 3 φορζσ το μπουκάλι και αδειάςω τα απόνερα ςτο ψεκαςτικό δοχείο, το πετάω ςτα ςκουπίδια. Θζμα ςτ.31. Ροιοσ από τουσ παρακάτω χϊρουσ κεωρείται πιο κατάλλθλοσ για αποκικευςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων; Α. Μια μεταλλικι ντουλάπα που κλειδϊνει κι αερίηεται ςε ειδικι χτιςτι αποκικθ ι ειδικι χτιςτι αποκικθ που κλειδϊνει κι αερίηεται. Γ. Μία ανοιχτι αποκικθ ςτο χϊρο δίπλα από το τρακτζρ για εφκολθ πρόςβαςθ. Α. Δεν πρζπει να υπάρχει αποκθκευτικόσ χϊροσ γιατί πάντα αγοράηονται οι ποςότθτεσ που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ςτον επόμενο ψεκαςμό. Δ. Κουτί που βρίςκεται πάνω ςτο τρακτζρ ζτςι ϊςτε να μεταφζρεται ςτο χϊρο του ψεκαςμοφ το ςφνολο των γεωργικϊν φαρμάκων. Θζμα ςτ.32. Πταν ζχει άνεμο και για να περιορίςω τθν απομάκρυνςθ του ψεκαςτικοφ υγροφ εκτόσ ςτόχου (καλλιζργεια, ζδαφοσ) Α. Αυξάνω τθν πίεςθ ψεκαςμοφ ϊςτε να ζχω μικρότερα ςταγονίδια και ανάλογα ρυκμίηω τθν ταχφτθτα κίνθςθσ του ψεκαςτιρα.. Μειϊνω τθν πίεςθ ψεκαςμοφ ϊςτε να ζχω μεγαλφτερα ςταγονίδια και ανάλογα ρυκμίηω τθν ταχφτθτα κίνθςθσ του ψεκαςτιρα. Γ. Ψεκάηω κόντρα ςτον άνεμο. Δ. Ψεκάηω ςφμφωνα με τθ φορά του ανζμου. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 22

23 Θζμα ςτ.33. Εάν κοντά ςτθν καλλιζργεια που κα ψεκάςω υπάρχουν κυψζλεσ με μζλιςςεσ Α. Ψεκάηω μόνο με μυκθτοκτόνα. Ψεκάηω μόνο ηιηανιοκτόνα Γ. Ηθτάω από τον ιδιοκτιτθ να τισ Δ. Ενθμερϊνω τον γεωπόνο του καταςτιματοσ που απομακρφνει προμθκεφομαι τα γεωργικά φάρμακα και ακολουκϊ τισ ςυμβουλζσ του και τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ των γεωργικϊν φαρμάκων Δ η) Προςεγγίςεισ με βάςθ τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψθ τισ τοπικζσ υδρολογικζσ παραμζτρουσ για τθν απόκτθςθ φδατοσ, όπωσ το κλίμα, οι τφποι εδάφουσ και καλλιεργειϊν και το γεωγραφικό ανάγλυφο. Θζμα η1. Πταν το ζδαφοσ είναι πολφ αμμϊδεσ, υπάρχει κίνδυνοσ: Α. Να ξεπλυκεί ζνα ηιηανιοκτόνο και να φτάςει ςε υπόγεια νερά. Γ. Να δεςμευτεί και να μθ δράςει ζνα ηιηανιοκτόνο. Α. Να αλλάξει δομι το ζδαφοσ από τα ηιηανιοκτόνα που ψεκάηονται. Δ. Να μθ δράςει ζνα ηιηανιοκτόνο. Θζμα η2. Αν επικρατεί ξθραςία και το διακζςιμο νερό είναι περιοριςμζνο: Α. Χρθςιμοποιϊ τα ςκευάςματα μορφισ βρζξιμθσ ςκόνθσ ωσ ςκόνεσ ςκονίςματοσ για να εξοικονομιςω νερό. Γ. Κάνω εφαρμογζσ υπζρμικρου όγκου ςε όλα τα γεωργικά φάρμακα και εξοικονομϊ νερό. Δ. Μειϊνω δραςτικά το νερό του βυτίου και κινοφμαι ταχφτατα όταν ψεκάηω. Δ. Εφαρμόηω τεχνικζσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ για μείωςθ των ψεκαςμϊν με γεωργικά φάρμακα. Θζμα η3. Εάν αναμζνεται βροχι, τότε ο ψεκαςμόσ Α. Ρρζπει να γίνει άμεςα, πριν ξεκινιςει θ βροχι.. Αναβάλλεται μζχρι να μθν προβλζπεται βροχι για 12 ϊρεσ. Γ. Αναβάλλεται μζχρι να μθν προβλζπεται βροχι για 24 ϊρεσ. Δ. Αναβάλλεται μζχρι να μθν προβλζπεται βροχι για 6-8 ϊρεσ. Δ Θζμα η4. Ροια από τισ παρακάτω φράςεισ είναι ςωςτι; Α. Πταν επικρατοφν πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ μπορϊ να ψεκάςω με γεωργικά φάρμακα. Γ. Πταν ζχει χαμθλι ςχετικι υγραςία μπορϊ να ψεκάςω με γεωργικά φάρμακα. Γ. Πταν επικρατοφν πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ είναι απαγορευτικζσ μπορϊ να ψεκάςω με γεωργικά φάρμακα. Δ. Πταν βρζχει μπορϊ να ψεκάςω με γεωργικά φάρμακα. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 23

24 Θζμα η5. Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν πλθμμυριςμζνεσ περιοχζσ ςτο αγροτεμάχιο («νεροκρατιματα»): Α. Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα γίνονται ςτθ μιςι δόςθ από τθν αναγραφόμενθ ςτθν ετικζτα. Γ. Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα γίνονται ςτθ μζγιςτθ δόςθ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα.. Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα πρζπει να αποφεφγονται. Δ. Οι ψεκαςμοί με ηιηανιοκτόνα γίνονται ςτθν ελάχιςτθ δόςθ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα. Θζμα η6. Πταν επικρατεί παγωνιά ι ψυχροί άνεμοι Α. Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται τισ ηεςτζσ ϊρεσ τισ θμζρασ. Γ. Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται αργά το βράδυ. Δ.. Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα γίνονται νωρίσ το πρωί. Δ. Οι ψεκαςμοί με γεωργικά φάρμακα πρζπει να αποφεφγονται. Θζμα η7. Ενςωμάτωςθ του ηιηανιοκτόνου ςτο ζδαφοσ με ελαφριά άροςθ γίνεται Α. Σε όλα τα ηιηανιοκτόνα.. Πταν το ζδαφοσ είναι ελαφρφ (αμμϊδεσ). Γ. Πταν το ζδαφοσ είναι ςτο ρϊγο του. Δ. Πταν προβλζπεται από τθν ετικζτα του ηιηανιοκτόνου. Δ Θζμα η8. Σε ελαφρφ αμμϊδεσ ζδαφοσ, ο κίνδυνοσ ζκπλυςθσ (ξεπλφματοσ) των γεωργικϊν φαρμάκων και ρφπανςθσ των υπόγειων νερϊν είναι: Α. Μεγαλφτεροσ από αυτόν ςε βαρφ. Μικρότεροσ από αυτόν ςε βαρφ αργιλλϊδεσ ζδαφοσ. αργιλϊδεσ ζδαφοσ. Γ. Κδιοσ με αυτόν ςε βαρφ αργιλϊδεσ ζδαφοσ. Δ. Εξαρτάται από τθν καλλιζργεια. Α Θζμα η9. Σε επικλινι εδάφθ (με κλίςθ μεγαλφτερθ από 10%) Α. Ψεκάηουμε με ηιηανιοκτόνα γιατί βελτιϊνουν τθ δομι του εδάφουσ. Γ. Κάνουμε μόνο επιφανειακι άροςθ για ηιηανιοκτονία.. Ελζγχουμε τα ηιηάνια μόνο με χορτοκοπι, ϊςτε να διατθρείται θ φυτοκάλυψθ για να αποφεφγεται θ διάβρωςθ του εδάφουσ. Δ. Εφαρμόηουμε κοκκϊδθ ηιηανιοκτόνα για να αποφεφγεται θ διάβρωςθ του εδάφουσ. Θζμα η10. Το πότιςμα με υπερβολικι ποςότθτα νεροφ Α. Είναι απαραίτθτο όταν χρθςιμοποιοφνται εντομοκτόνα ςτο ζδαφοσ. Γ. Είναι απαραίτθτο όταν χρθςιμοποιοφνται ηιηανιοκτόνα.. Ευνοεί τθν ανάπτυξθ επιβλαβϊν πακογόνων. Δ. Συμβάλει ςτθν καταπολζμθςθ επιβλαβϊν πακογόνων. Ερωτιςεισ χοριγθςθσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων Σελίδα 24

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

9 1 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

9 1 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 1 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 208/2687 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Y:\5_Tekmiriosi\F 563 GEWRGIA KALLIERGEIES\F 563_1 GEWRGIKA_FARMAKA\20131023 P3763E F563_1 GEWRGIKA_FARMAKA_PISTOPOIHSH_S1.

Y:\5_Tekmiriosi\F 563 GEWRGIA KALLIERGEIES\F 563_1 GEWRGIKA_FARMAKA\20131023 P3763E F563_1 GEWRGIKA_FARMAKA_PISTOPOIHSH_S1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 22 10 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 11181/129174 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα