ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ"

Transcript

1 Ares(2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, B-1049 Βρυξέλλες / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Βέλγιο. Τηλ: (32-2) Γραφείο: L130 09/88A. Τηλ: απευθείας γραμμή (32-2) Fax: (32-2) ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: G:\01. Gestion de l'unité\1.12. Instructions\Manual of Procedures - D4\Handbook ver4.doc

2 1. Γενικές πληροφορίες κατευθυντήριες γραμμές, ορισμοί για την αξιολόγηση και διαχείριση των προγραμμάτων προώθησης των αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.. 3/2008 του Συμβουλίου Γενικές πληροφορίες Στόχοι Ορισμοί Υποβολή προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο Οργανισμοί εκτέλεσης Προτεραιότητα σχετικά με τα προγράμματα Σύναψη συμβάσεων και παροχή τίτλων Χρηματικές συνεισφορές Προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές Πληρωμή του υπολοίπου Η ομάδα παρακολούθησης Έλεγχοι Μειώσεις, ανάκτηση και κυρώσεις ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΙΤΗΣΗΣ Τίτλος του προγράμματος Προτείνουσα(-ες) οργάνωση(-εις) Οργανισμός/οργανισμοί εκτέλεσης Λεπτομέρειες του προγράμματος: Περιγραφή του προγράμματος Γενικό πλαίσιο κατάσταση της αγοράς και της ζήτησης Στόχος(οι) Στρατηγική του προγράμματος Στοχευόμενη(-ες) ομάδα(-ες) Εξεταζόμενα θέματα και κύρια μηνύματα προς μετάδοση Δράσεις Προβλεπόμενες επιπτώσεις/αξιολόγηση Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος Προϋπολογισμός Σχέδιο χρηματοδότησης Άλλες σχετικές πληροφορίες ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.1. Γενικές πληροφορίες Οι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για προγράμματα προώθησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2011 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου Τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από τους προαναφερθέντες κανονισμούς. Τα προγράμματα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένη μορφή η οποία περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή διεύθυνση του παραρτήματος του παρόντος εγχειριδίου προκειμένου να θεωρείται ως αίτηση χρηματοδοτικής στήριξης. Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (βλ. κατάλογο των αρμόδιων αρχών στο παράρτημα). Το πρόγραμμα για την προώθηση γεωργικών προϊόντων αποτελεί μέρος της κοινής γεωργικής πολιτικής και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το οποίο χρηματοδοτεί ενέργειες στήριξης της αγοράς. Ο κανονισμός του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτελεσματικό τρόπο, ο παρών κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, τα εξής: - την έγκριση όλων των νόμων, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται για το εν λόγω πρόγραμμα ΕΓΤΕ - τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες υλοποιούνται στο πλαίσιο του διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου διαχείρισης που ορίζεται στον προαναφερθέντα κανονισμό για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. - Ζητείται επίσης από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις τυποποιημένες συμβάσεις που παρέχονται από την Επιτροπή για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες. Ωστόσο, αν κριθεί σκόπιμο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να προσθέσουν ρήτρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις Στόχοι Ο γενικός στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να ενισχύσει και να συμπληρώσει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών μέσω της υλοποίησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αποσκοπούν στην προβολή των εγγενών χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, τις ειδικές μεθόδους παραγωγής, τη θρεπτική αξία και την υγιεινή, 3

4 την επισήμανση, την καλή διαβίωση των ζώων και τον σεβασμό του περιβάλλοντος (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008). Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να καταφέρουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις να υποβάλουν προγράμματα προώθησης, να τα αξιολογούν όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά βάσει μιας ενιαίας μεθοδολογικής προσέγγισης και να τα διαχειρίζονται καθόλη τη διάρκειά τους Ορισμοί Πρόγραμμα = ένα σύνολο συνεκτικών ενεργειών επαρκούς εμβέλειας που συμβάλλουν στην αύξηση της ενημέρωσης όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα, καθώς και της διάθεσής τους (άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). Αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση = ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τους σκοπούς που αναφέρονται για κάθε τομέα στις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 (άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). Ενέργειες = ενέργειες που προωθούν και παρέχουν πληροφορίες για τα γεωργικά προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής τους, καθώς και τα επισιτιστικά προϊόντα. Οι ενέργειες αυτές δεν πρέπει να προσανατολίζονται συναρτήσει των εμπορικών ονομασιών (άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008) Υποβολή προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα δημοσιεύουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τον τομέα(-είς) για τον(τους) οποίο(-ους) είναι υπεύθυνες, αναφέροντας κυρίως τα θέματα προτεραιότητας, τις αγορές και τους τύπους των ενεργειών, καθώς και τις προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων προγραμμάτων και αιτήσεων χρηματοδότησης και για την προσωρινή ημερομηνία έναρξης των ενεργειών (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008). Μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορεί να σχετίζεται με όλα τα προγράμματα ή με μία ή περισσότερες αγορές, θέματα ή τύπους ενεργειών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα που αφορούν πολλά προϊόντα και πολλά κράτη μέλη είναι συντονισμένα, μπορεί να δημοσιευθούν κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αποστέλλονται: - στις αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις - στις αρμόδιες αρχές στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταποκρινόμενες σε αυτές τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις υποβάλλουν τις προτάσεις προγραμμάτων τους στις αρμόδιες αρχές εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008. Οι προτάσεις προγραμμάτων: - αποστέλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, υπογεγραμμένες και χρονολογημένες από το αρμόδιο άτομο για το πρόγραμμα, - συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να επισυνάπτεται μια σύντομη περίληψη της πρότασης σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο πληροφοριών σχετικά με την προτείνουσα οργάνωση, πρέπει να υποβληθεί μια ανάλυση στρατηγικής και εμπορίας, 4

5 συνοδευόμενη από μια συνοπτική περιγραφή του γενικού πλαισίου του προτεινόμενου προγράμματος. Τα προγράμματα που αφορούν πολλές χώρες πρέπει να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες: Θα πρέπει να ορίζεται συντονιστής μεταξύ των συμμετεχουσών οργανώσεων και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ο ρόλος του εν λόγω κράτους μέλους-συντονιστή είναι να διαχειρίζεται: την υποβολή εκθέσεων (ενδεχομένως κατ εξουσιοδότηση από άλλα κράτη μέλη που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα), την εξέταση υλικού (ενδεχομένως κατ εξουσιοδότηση από άλλα κράτη μέλη που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα), αν είναι δυνατόν, των πληρωμών (που ορίζονται στην προαναφερθείσα προηγούμενη συνεδρίαση, κατ εξουσιοδότηση από άλλα κράτη μέλη που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα), την οργάνωση των συνεδριάσεων της ομάδας παρακολούθησης. Οι προτάσεις των προγραμμάτων πρέπει να παρέχουν τις κατωτέρω γενικές πληροφορίες: - να αναφέρουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οργανώσεις - να αναφέρουν τις στοχευόμενες αγορές (χώρες προορισμού) και τις στοχευόμενες ομάδες, κυρίως αυτές που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 501/2008. Η πρόταση μπορεί να απευθύνεται σε μία χώρα ή σε πολλές χώρες, αλλά πρέπει να υποβάλλεται ανά χώρα. Αν προβλέπονται η ίδια στρατηγική, οι στοχευόμενες ομάδες και/ή οι λύσεις για πολλές αγορές, αυτό θα πρέπει να αναλύεται ρητώς στην πρόταση του προγράμματος - να προσδιορίζουν τις αγορές. Για κάθε στοχευόμενη χώρα και το(τα) εκάστοτε θέμα(- τα) ή προϊόν(-τα), ο υποψήφιος καταρτίζει μια σύντομη ανάλυση της(των) αγοράς(-ών) προκειμένου να αξιολογήσει την καταλληλότητα του προτεινόμενου προγράμματος και της στρατηγικής επικοινωνίας - να περιγράφουν τους στόχους του προγράμματος και τους τρόπους με τους οποίους σχετίζονται με τις προτεινόμενες ενέργειες - να περιγράφουν τους πόρους που διαθέτουν, διευκρινίζοντας ιδίως τα ονόματα των φορέων που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγούν (υπηρεσίες επικοινωνιών, υπηρεσίες σχεδιασμού, υπηρεσίες Τύπου, ερευνητικοί οργανισμοί, κ.λπ.) - να παρέχουν μια λεπτομερή περιγραφή του έργου ανά τύπο ενέργειας (εκστρατείες στα ΜΜΕ, διαφήμιση σε μη μαζικά μέσα, σεμινάρια, συνέδρια συμμετοχή σε προβολές, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις εκστρατείες Τύπου κ.λπ.), διευκρινίζοντας, αν είναι δυνατό, τον οργανισμό εκτέλεσης ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή κάθε ενέργειας. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τις ενέργειες μπορεί να τροποποιηθούν μέσω μιας τυπικής τροποποίησης που επικυρώνεται από τον αρμόδιο εθνικό φορέα βάσει μιας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών που ήδη έχουν αναληφθεί, ή στις περιπτώσεις όπου προκύπτει μείζον γεγονός μετά την υπογραφή της σύμβασης - να παρέχουν ένα λεπτομερές προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος. 5

6 Τα προτεινόμενα προγράμματα μπορούν να διαρκέσουν για χρονικό διάστημα το πολύ τριών ετών. Οι προτάσεις του προγράμματος πρέπει να συνοδεύονται από προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει: - να είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να μπορεί το πρόγραμμα να προσδιοριστεί, να παρακολουθείται και να ελέγχεται, διευκρινίζοντας ιδίως τα είδη δαπανών που ορίζονται στο παράρτημα της πρότυπης σύμβασης - να περιλαμβάνει από την πλευρά των εσόδων: α) την άμεση συνεισφορά της(των) προτείνουσας(-σών) οργάνωσης(-ων) β) λεπτομέρειες όσον αφορά τις συνεισφορές άλλων φορέων χρηματοδότησης γ) ενδεχόμενα δυνητικά έσοδα του έργου, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, ενδεχόμενων τελών που χρεώνονται σε συμμετέχοντες σε ορισμένες ενέργειες δ) τις χρηματικές συνεισφορές που απαιτεί η Επιτροπή και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ε) οι προτείνουσες οργανώσεις πρέπει να αναλαμβάνουν την υποχρέωση, αν το πρόγραμμά τους γίνει αποδεκτό, να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ή χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σκοπούς της υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος. Όσον αφορά τη χρηματοδοτική ικανότητα των προτεινόντων οργανισμών, οι προτάσεις προγραμμάτων συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα: - καταστατικό, - χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ισολογισμούς και ετήσιους λογαριασμούς για τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, - οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οργανισμού(-ών), ανάλογα με την περίπτωση, - περιγραφή παρόμοιων έργων που αναλήφθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση Οργανισμοί εκτέλεσης Η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού: Απαντώντας στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι επαγγελματικές οργανώσεις υποβάλλουν τις προτάσεις προγραμμάτων τους. Προκειμένου να καθορίσουν τη στρατηγική και το περιεχόμενο του προγράμματος που πρόκειται να εφαρμοστεί, μπορούν, όπου κριθεί σκόπιμο, να διεξάγουν διαβουλεύσεις με έναν ή περισσότερους οργανισμούς εκτέλεσης που έχουν επιλεγεί μέσω διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, για τους σκοπούς εφαρμογής του προγράμματος, ολικώς ή μερικώς, οι προτείνουσες οργανώσεις επιλέγουν έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών (στο εξής «οργανισμοί εκτέλεσης») μέσω διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008, οι οργανισμοί εκτέλεσης μπορούν 6

7 να επιλεγούν μετά την υποβολή του φακέλου στο κράτος μέλος, αλλά πρέπει να επιλεγούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. Τα προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς λεπτομέρειες για να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και να επιτρέπουν την αξιολόγηση της σχέσης κόστους/ωφέλειας (άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). Σε περίπτωση που ο προτείνων οργανισμός είναι δημόσιος οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 (κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), πρέπει να τηρούνται οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων που προβλέπει η νομοθεσία αυτή και ιδίως τα άρθρα 2, 28, 7, και το άρθρο 35 παράγραφος 2, καθώς και το παράρτημα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας αυτής και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν την επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης από την προτείνουσα οργάνωση πρέπει να αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους Η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης απαιτεί διαφάνεια, η οποία αφορά τη διασφάλιση επαρκούς δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ώστε οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών να είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό και την αμεροληψία της διαδικασίας που παρακολουθείται. Απαιτεί επίσης, όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης να συμμορφώνονται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχονται σε όλους τους αιτούντες ίσες ευκαιρίες κατά την προετοιμασία των προσφορών τους. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό η προθεσμία που ορίζεται από τις επαγγελματικές οργανώσεις ή τις διεπαγγελματικές οργανώσεις για την υποβολή προσφορών από τους οργανισμούς εκτέλεσης με τους οποίους έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις να είναι ανάλογη του βαθμού δυσκολίας του φακέλου και οι οργανισμοί εκτέλεσης να μπορούν να προετοιμάσουν την προσφορά τους υπό ικανοποιητικές συνθήκες. Η ανταγωνιστική διαδικασία που πρέπει να τηρείται στο πλαίσιο του συστήματος προώθησης καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 τα οποία προβλέπουν την εφαρμογή εθνικών κανόνων. Δεδομένου ότι στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων προώθησης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση της σημασίας που έχει η τήρηση των εν λόγω κανόνων. Προκειμένου να συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούνται, οι υπηρεσίες της Επιτροπής τις παραπέμπουν στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ο οποίος προβλέπει τα ακόλουθα: 1. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα πρέπει να δημοσιεύεται σε κατάλληλα μέσα εθνικής κυκλοφορίας. 7

8 2 Ο δημοσιονομικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τα ακόλουθα όσον αφορά την επιλογή των οργανισμών εκτέλεσης: - Από 0 ευρώ έως ευρώ: μία μοναδική καταβολή με τιμολόγιο χωρίς διαγωνισμό, - Από ευρώ έως ευρώ: διαδικασία με διαπραγμάτευση με τουλάχιστον μία προσφορά, - Από ευρώ έως ευρώ: διαδικασία με διαπραγμάτευση με τουλάχιστον τρεις υποψηφίους - Από ευρώ έως ευρώ: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, - Από ευρώ και άνω, συνιστάται ανοικτή διαδικασία ή, εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι γνωστοί και ολιγάριθμοι, περιορισμένη διαδικασία με τουλάχιστον 5 υποψηφίους. Πρέπει να καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια επιλογής πριν ξεκινήσει η διαδικασία, και οι φορείς με τους οποίους έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις να ενημερώνονται για αυτά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που τους απευθύνεται. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προκήρυξης του διαγωνισμού, οι προτείνουσες οργανώσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί εκτέλεσης και οι φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν την απαραίτητη οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα και ιδίως τις ιδιότητες που ορίζονται κατωτέρω: Οι προτείνουσες οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους πόρους για την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του προγράμματός τους, με την προϋπόθεση: α) η πρόταση εφαρμογής να συμμορφώνεται με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 β) η προτείνουσα οργάνωση να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην εφαρμογή παρόμοιων ενεργειών (άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008) γ) το τμήμα του προγράμματος που υλοποιείται από την προτείνουσα οργάνωση να μην αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνολικού του κόστους, εκτός από την περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά από γραπτή εξουσιοδότηση της Επιτροπής δ) η προτείνουσα οργάνωση να διασφαλίζει ότι το κόστος της ενέργειας την οποία σκοπεύει να υλοποιήσει η ίδια δεν θα υπερβαίνει τις συνήθεις τιμές της αγοράς. Ο αρμόδιος φορέας ελέγχει τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω προϋποθέσεις Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τους οργανισμούς εκτέλεσης Οι οργανισμοί εκτέλεσης που επιλέγονται από τις προτείνουσες οργανώσεις πρέπει να παράσχουν πληροφορίες προκειμένου να αποδείξουν ότι η εταιρεία τους στηρίζεται σε υγιή οικονομική βάση και ότι διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και το προσωπικό με την κατάλληλη εμπειρία για την εφαρμογή των ενεργειών Χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα 8

9 Τα αποδεικτικά στοιχεία για τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του φορέα ή των οργανισμών εκτέλεσης παρέχονται μέσω των εξής εγγράφων: α) μια σύντομη περιγραφή της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας σε σχέση με υπηρεσίες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνη στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, όπου απαιτείται η δημοσίευση ισολογισμών βάσει του εταιρικού δικαίου της χώρας στην οποία έχει την έδρα του ο φορέας παροχής πληροφοριών Τεχνική ικανότητα και δεξιότητες του προσωπικού Οι οργανισμοί εκτέλεσης πρέπει να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) μια περιγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους β) τις κύριες υπηρεσίες που παρείχαν στο παρελθόν γ) γνώση της κατάστασης στη χώρα ή τις χώρες στις οποίες στοχεύει το πρόγραμμα στον συγκεκριμένο τομέα στον οποίο εφαρμόζεται δ) γενική γνώση των εκάστοτε προϊόντων ή των θεμάτων και εμπειρία συνεργασίας με άλλες εμπορικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις και/ή επιχειρήσεις στον τομέα γεωργικών προϊόντων και των γεωργικών ειδών διατροφής και/ή φορείς του δημόσιου τομέα Κριτήρια αποκλεισμού για τους οργανισμούς εκτέλεσης Οι οργανισμοί εκτέλεσης θα πρέπει αυτομάτως να αποκλείονται από τις προτείνουσες οργανώσεις αν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω: α) έχουν πτωχεύσει, είναι υπό εκκαθάριση, έχουν παύσει ή αναστείλει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, έχουν παραπεμφθεί στο διοικητικό προσωπικό των δικαστηρίων, έχουν υπαχθεί σε διαδικασία διακανονισμού ή συμβιβασμού με πιστωτές (ή σε παρόμοια μέτρα), ή αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών τέτοιου είδους β) έχουν κηρυχθεί ένοχοι παραβάσεως γ) έχουν εκκρεμείς οφειλές για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, φόρων και τελών Πληροφορίες που πρέπει να προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς Για τους σκοπούς των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008, οι προτείνουσες οργανώσεις διατηρούν όλα τα έγγραφα που στηρίζουν την επιλογή του φορέα ή των οργανισμών εκτέλεσης Προτεραιότητα σχετικά με τα προγράμματα Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα προγράμματα που προωθούνται από περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή που αφορούν μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή σε περισσότερες από μία τρίτες χώρες (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008). 9

10 1.7. Σύναψη συμβάσεων και παροχή τίτλων Βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008, τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις με τις επιλεγμένες αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις εντός προθεσμίας 90 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν υποδείγματα συμβάσεων τα οποία θέτει στη διάθεσή τους η Επιτροπή. Για την κατάρτιση της σύμβασης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του προϋπολογισμού του παραρτήματος της απόφασης της Επιτροπής, όσον αφορά την έγκριση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. Πριν τη σύναψη της σύμβασης, υποβάλλεται εγγύηση ίση με το 15% του ανώτατου ετήσιου ποσού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών υπέρ των εθνικών αρχών (οργανισμός πληρωμών) εκ μέρους της προτείνουσας οργάνωσης. Η συμβαλλόμενη οργάνωση δημοσίου δικαίου εξουσιοδοτείται να παρέχει γραπτή εγγύηση από την εποπτική αρχή. Αν οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί δεν εκτελεστούν ορθά, βλέπε άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, το οποίο ορίζει την «πρωτογενή απαίτηση» Χρηματικές συνεισφορές Η χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος. Η προτείνουσες οργανώσεις πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον 20% του πραγματικού κόστους του προγράμματος. Τα εναπομείναντα κόστη καλύπτονται από το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η). (άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008). Για τη μετατροπή των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς εκτέλεσης, τον αντισυμβαλλόμενο ή την αρμόδια εθνική αρχή πριν από τα στάδιο δήλωσης στην Επιτροπή, η αρμόδια αρχή καθορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, εντός των ορίων των μέγιστων ποσών που προβλέπονται στο άρθρο Προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές Μπορεί να απαιτηθεί προκαταβολή έως και 30% της συνολικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους εντός 30 ημερών από την έναρξη κάθε δωδεκάμηνης περιόδου. Η προκαταβολή καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι η συμβαλλόμενη οργάνωση θα καταθέσει εγγύηση ίση με το 110% της εν λόγω προκαταβολής υπέρ του κράτους μέλους. Οι αιτήσεις για τις ενδιάμεσες πληρωμές υποβάλλονται πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί εκείνον της λήξης κάθε τριμηνιαίας περιόδου, υπολογιζόμενης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). Οι πληρωμές καταβάλλονται εντός 60 ημερών. Ωστόσο, αυτή η προθεσμία μπορεί να ανασταλεί για μέγιστο διάστημα 30 ημερών αν πρέπει να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από τη συμβαλλόμενη οργάνωση. (άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). 10

11 1.10. Πληρωμή του υπολοίπου Οι αιτήσεις πληρωμής του υπολοίπου υποβάλλονται από την προτείνουσα οργάνωση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων ετήσιων ενεργειών. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση που αποτελείται από: α) ανακεφαλαιωτική κατάσταση των έργων που υλοποιήθηκαν β) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γ) ανακεφαλαιωτική οικονομική κατάσταση στην οποία εμφαίνονται όλες οι προγραμματισθείσες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες δ) δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές, που πρέπει να ελέγχονται πλήρως πριν την καταβολή του υπολοίπου. (άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008) Η ομάδα παρακολούθησης Η ομάδα παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Επιτροπής, των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των προτεινουσών οργανώσεων. Επιβλέπει τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολουθώντας: α) τα προγράμματα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ενεργειών β) πληρωμές γ) τη συμμόρφωση των πληροφοριών και του υλικού προώθησης δ) τις τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις ε) τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων στ) τις συστάσεις που διατυπώνονται στις ενδιάμεσες και τις τελικές εκθέσεις αξιολόγησης αν το πρόγραμμα πρόκειται να συνεχιστεί για περαιτέρω περίοδο τριών ετών. (άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008) ζ) Τα πρακτικά πρέπει να καταρτίζονται από κάθε ομάδα παρακολούθησης για κάθε πρόγραμμα και να διαβιβάζονται σε κάθε συμμετέχοντα (δηλ. στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στην Επιτροπή και στις προτείνουσες οργανώσεις). Τα εν λόγω πρακτικά πρέπει να καταρτίζονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που οργάνωσε την ομάδα (για προγράμματα που αφορούν πολλές χώρες, δηλ. τον συντονιστή). η) Η ομάδα παρακολούθησης θα πρέπει να οργανωθεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως για κάθε πρόγραμμα Έλεγχοι Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν ελέγχους σε ετήσια βάση. Η επιλογή προγραμμάτων για τους εν λόγω ελέγχους πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου. Οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται στις εγκαταστάσεις της συμβαλλόμενης οργάνωσης και του οργανισμού εκτέλεσης, μεταξύ άλλων προκειμένου να επαληθευτεί: α) η ακρίβεια των πληροφοριών και των δικαιολογητικών εγγράφων 11

12 β) η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. Βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1848/2006, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις ενδεχόμενες παρατυπίες. Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στους ελέγχους οποιαδήποτε στιγμή. Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. (άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008) Μειώσεις, ανάκτηση και κυρώσεις Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής μιας αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής, η πληρωμή μειώνεται κατά 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρα 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ο δικαιούχος επιστρέφει το ποσό προσαυξημένο με τόκο που υπολογίζεται σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της πληρωμής και της επιστροφής (άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). Σε περίπτωση απάτης ή βαριάς αμέλειας, η προτείνουσα οργάνωση επιστρέφει το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε αρχικά και του πραγματικά οφειλόμενου ποσού (άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008). 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2.1. Τίτλος του προγράμματος Αναφέρατε τον τίτλο του προγράμματος 2.2. Προτείνουσα(-ες) οργάνωση(-εις) Παροχή πληροφοριών σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα της προτείνουσας οργάνωσης/των προτεινουσών οργανώσεων για τον(τους) σχετικό(-ούς) τομέα(-είς) σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο (παραδείγματος χάριν: μερίδιο αγοράς, καλυπτόμενα προϊόντα ή/και καλυπτόμενες περιοχές). Για κάθε οργάνωση, επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων τεχνικών και χρηματοοικονομικών πόρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων. Το κράτος μέλος ζητεί τα έγγραφα που θεωρεί τα πλέον ενδεδειγμένα για το σκοπό αυτό, όπως αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων ή/και ετήσιων εκθέσεων των τριών τελευταίων ετών. Να περιγραφούν οι προηγούμενες εμπειρίες στο πλαίσιο της υλοποίησης παρεμφερών εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων Οργανισμός/οργανισμοί εκτέλεσης Εάν ο οργανισμός εκτέλεσης έχει επιλεγεί Να περιγραφεί λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού και να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους επελέγη(-σαν) ο(οι) προτεινόμενος(-οι) οργανισμός(-οί). Να επισυναφθεί η προσφορά του οργανισμού που έχει επιλεγεί στο έντυπο της αίτησης. 12

13 Σημείωση: ο οργανισμός ή οι οργανισμοί εκτέλεσης πρέπει να είναι ανεξάρτητος(-οι) από την(τις) προτείνουσα(-ες) οργάνωση(-εις). Πρέπει να αποδειχθεί η τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα του οργανισμού (των οργανισμών) εκτέλεσης να επιτελέσει(-ουν) το υπόψη έργο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πόρων σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Να αναφερθούν η σημασία και η φύση ενδεχόμενων σχετικών εταιρικών συμπράξεων. Εάν ο οργανισμός εκτέλεσης δεν έχει ακόμη επιλεγεί Πρέπει να αναφερθούν το προσωρινό χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού που προβλέπεται για την επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, η επιλογή πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Μόλις επιλεγεί ο οργανισμός εκτέλεσης παρέχονται αμέσως οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 3.2 και 3.3 του εντύπου της αίτησης. Εάν η προτείνουσα οργάνωση αποφασίσει να υλοποιήσει συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος Η προτείνουσα οργάνωση επιτρέπεται να υλοποιήσει ορισμένα μέρη του προγράμματος υπό τον όρο ότι θα τηρήσει τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής Λεπτομέρειες του προγράμματος: Τα επιλέξιμα προϊόντα απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος A και στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008. Η προώθηση των προϊόντων με εμπορικό σήμα δεν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Οποιαδήποτε αναφορά στην καταγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το κύριο μήνυμα, μολονότι μπορεί να αναφέρεται η καταγωγή των προϊόντων που φέρουν ονομασία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΕΠΠ ή ΕΑΠ). Τα προωθούμενα προϊόντα πρέπει να ορίζονται για να αποφεύγεται σύγχυση με άλλα παρόμοια προϊόντα. Αυτοί οι ορισμοί θα πρέπει να τηρούνται για την ανάλυση της αγοράς. Να αναφερθεί εάν το πρόγραμμα έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα, χαρακτήρα προώθησης, ή αμφότερους. Σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα υποβάλλεται από κοινού από πολλές οργανώσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, πρέπει να λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη κάθε κράτους μέλους για το δικό του μέρος του προγράμματος. Ο κατάλογος των επιλέξιμων αγορών για την εκτέλεση των προγραμμάτων σε τρίτες χώρες βρίσκεται στο παράρτημα II μέρος B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008. Στην περίπτωση προγραμμάτων για την εσωτερική αγορά, στις στοχευόμενες χώρες επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος είναι 12 μήνες και η μέγιστη 36 μήνες (24 μήνες για τα αυγά και τα πουλερικά). Το πρόγραμμα πρέπει να υποδιαιρείται σε φάσεις των 12 μηνών. Εάν η πρόταση αποτελεί συνέχεια ενός (ή περισσοτέρων) προηγούμενου(-ων) προγράμματος(-ων) ή εάν παρόμοια προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα: 1 ΕΕ L 147 της , σ

14 α) να αναφερθεί η ονομασία, η διάρκεια και οι στοχευόμενες αγορές του (ή των) προηγούμενου(-ων) προγράμματος(-ων), β) να αναφερθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, εφόσον είναι γνωστά κατά τη στιγμή υποβολής του προγράμματος. Όσον αφορά τη συνέχιση εν εξελίξει προγράμματος, είναι σημαντικό για τις υπηρεσίες της Επιτροπής, κατά την αξιολόγηση μιας πρότασης για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της σχέσης κόστους/οφέλους, να συνοδεύεται η πρόταση αυτή από εκτενή εκτίμηση αντικτύπου προηγούμενου(-ων) προγράμματος(-άτων), καθώς και από συναφείς μελέτες αγοράς, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της επένδυσης στην περίπτωση των προγραμμάτων προώθησης και πειστικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή του προγράμματος Το παρόν μέρος του εγγράφου περιέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τρόπο εκπόνησης ενός προγράμματος προώθησης. Παρέχει ιδέες και κατευθύνσεις προβληματισμού στις αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις σχετικά με τον τρόπο εκπόνησης των οικείων προγραμμάτων προώθησης. Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ως μεθοδολογικό εργαλείο κατά τις εργασίες εκπόνησης, προγραμματισμού, εφαρμογής και παρακολούθησης των προτάσεων προγραμμάτων που υποβάλλονται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Τα ακόλουθα σημεία περιλαμβάνουν τα κύρια ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα οποία εκφράζονται από τα ακόλουθα πέντε κριτήρια: α) συνοχή μεταξύ των μέτρων που τίθενται σε εφαρμογή και των στόχων του κανονισμού β) δράσεις και δίαυλοι πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται και η αποδοτικότητά τους γ) κάλυψη και περιεχόμενο των προγραμμάτων δ) επιπτώσεις και αποτελεσματικότητα των δράσεων και, τέλος, ε) αλληλοσυμπλήρωση των προγραμμάτων των κρατών μελών και των προγραμμάτων που υποβάλλονται από τις επαγγελματικές οργανώσεις. Για καθένα από αυτά τα κριτήρια προτείνονται ζητήματα και υποδείξεις για προβληματισμό προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση προγράμματος προώθησης. Τα εν λόγω ζητήματα και υποδείξεις δεν χρειάζεται να απαντηθούν με «ναι» ή «όχι», αλλά πρέπει να θεωρηθούν ως υποστήριξη στο πλαίσιο της προσέγγισης με σκοπό τη δημιουργία προγράμματος προώθησης Γενικό πλαίσιο κατάσταση της αγοράς και της ζήτησης Να περιγραφούν οι λόγοι που οδήγησαν στην υποβολή της πρότασης, παραδείγματος χάριν όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά ή τη ζήτηση του(των) σχετικού(των) προϊόντος(-ων) ή την ανάγκη διάδοσης πληροφοριών μέσω του προγράμματος. Να χρησιμοποιηθούν επικαιροποιημένες στατιστικές σύμφωνα με τους ορισμούς των προωθούμενων προϊόντων (βλέπε επίσης σημείο 4). Οι λόγοι μπορεί παραδείγματος χάριν να είναι: α) η πτώση της κατανάλωσης (στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες) β) το δυναμικό αύξησης της κατανάλωσης (κυρίως στις τρίτες χώρες) 14

15 γ) η υπερπαραγωγή + το δυναμικό αύξησης της κατανάλωσης δ) η έλλειψη αποδοχής του προϊόντος ε) ανεπαρκείς γνώσεις από πλευράς καταναλωτή. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: - όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των εκτελούμενων δράσεων και των στόχων του κανονισμού α) Σε σχέση με τους στόχους του κανονισμού και με τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν, σε τι ανταποκρίνονται οι προτεινόμενες δράσεις; β) Διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι το πρόγραμμα δεν στοχεύει στην προώθηση ενός συγκεκριμένου εμπορικού σήματος, ούτε στην ενθάρρυνση της κατανάλωσης προϊόντων με βάση τη συγκεκριμένη τους καταγωγή; γ) Ποια είναι τα διακυβεύματα της προώθησης του προϊόντος από διαρθρωτική άποψη; - όσον αφορά την κάλυψη και το περιεχόμενο των προγραμμάτων α) Ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη στο πρόγραμμα οι ιδιαιτερότητες των στοχευόμενων αγορών: εγγύτητα, μέγεθος, περιορισμοί, ανταγωνισμός, πιθανή θέση του προϊόντος; όσον αφορά τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα των δράσεων α) Η εκπόνηση του προγράμματος, από πλευράς ταυτοποίησης των αναγκών των στοχευόμενων ομάδων/χωρών επιτρέπει την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων; Γιατί; β) Υποβάλλονται στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης/των πωλήσεων/της κατανάλωσης του σχετικού προϊόντος στις χώρες τις οποίες αφορά το πρόγραμμα; Να ληφθούν υπόψη για τα σημεία : οι στόχοι, οι στοχευόμενες ομάδες, τα θέματα και τα μηνύματα ενός προγράμματος πρέπει να αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο Στόχος(οι) Να προσδιοριστούν οι στόχοι του προγράμματος όσον αφορά τους συγκεκριμένους και ποσοτικοποιήσιμους στόχους. Ενδεχομένως, να συμπεριληφθούν οι διαφοροποιήσεις ανά στοχευόμενη ομάδα ή/και στοχευόμενη αγορά. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία σχετικά με τη συνοχή μεταξύ των δράσεων που τίθενται σε εφαρμογή και των στόχων του κανονισμού: - Είναι οι επιδιωκόμενοι από τα προγράμματα στόχοι σύμφωνοι με τους στόχους του κανονισμού; - Οι στόχοι έχουν επιλεγεί με βάση προηγούμενο πρόγραμμα; - Οι στόχοι έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των στοχευόμενων ομάδων/χωρών; - Οι στόχοι είναι SMART; (ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, κατάλληλοι, χρονικά προσδιορισμένοι): α) Ειδικοί: οι στόχοι πρέπει να είναι ακριβείς προκειμένου να γίνονται κατανοητοί χωρίς αμφισημίες 15

16 β) Μετρήσιμοι: η επίτευξη των στόχων πρέπει να μπορεί να διεξαχθεί με τη βοήθεια δεικτών γ) Εφικτοί: οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί δ) Κατάλληλοι: οι στόχοι πρέπει να ανταποκρίνονται στα διακυβεύματα του προγράμματος ε) Χρονικά προσδιορισμένοι: οι στόχοι πρέπει να μπορούν να επιτευχθούν εντός του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος Στρατηγική του προγράμματος Τα προγράμματα πρέπει να παρουσιάζονται και να αξιολογούνται σε σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα: α) συνοχή μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται και των στόχων τους. Δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλοι οι στόχοι που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008. Αντίθετα, οι κατάλληλοι στόχοι θα πρέπει να επιλέγονται για την επίτευξη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής προώθησης β) μια εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς πρέπει να προηγείται των προγραμμάτων προώθησης προκειμένου να δικαιολογείται το σκεπτικό στο πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας. Αυτό θα καταστήσει δυνατό τον προσδιορισμό, εκ των προτέρων, των στοχευόμενων ομάδων, του τόπου στον οποίο θα εφαρμοστούν οι δράσεις και των διαφορετικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ως μέρος των προγραμμάτων καθώς και την ανάπτυξη συστηματικής προσέγγισης γ) η συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, των προγραμμάτων του ιδιωτικού τομέα και των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσαφηνισθεί, ώστε να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων και να διασφαλίζεται ότι θα ενισχύουν το ένα το άλλο με αποτελεσματικό τρόπο Για τις προτάσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά να ληφθεί μέριμνα ώστε η στρατηγική του προγράμματος και οι κύριες δράσεις και τα μέσα του να συμφωνούν με τις κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008. Για όλες τις προτάσεις, πρέπει να δοθεί προσοχή στο ακόλουθο σημείο: - Όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των εκτελούμενων δράσεων και των στόχων του κανονισμού α) Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σαφή στρατηγική με βάση τα διακυβεύματα και τους στόχους, τη διάρκεια προώθησης, το ανθρώπινο δυναμικό και τους οικονομικούς πόρους; Οι στόχοι, η στρατηγική και οι στοχευόμενες ομάδες του προγράμματος πρέπει να αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο. Για προγράμματα που στοχεύουν στην εσωτερική αγορά, οι κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις στοχευόμενες ομάδες που συνιστώνται εντός των διαφόρων τομέων (άρθρα 1, 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008) Στοχευόμενη(-ες) ομάδα(-ες) Στην περίπτωση των προγραμμάτων για την εσωτερική αγορά, οι κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 16

17 τις στοχευόμενες ομάδες που συνιστώνται εντός των διαφόρων τομέων. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: - όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των εκτελούμενων δράσεων και των στόχων του κανονισμού: α) Με ποιον τρόπο οι χώρες και οι γεωγραφικές περιοχές στοχεύτηκαν από το επιλεγέν πρόγραμμα; β) Σε ποια βάση επιλέχθηκαν οι στοχευόμενες ομάδες; όσον αφορά τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα των δράσεων α) Οι στοχευόμενες ομάδες/χώρες στις οποίες απευθύνεται η δράση ποσοτικοποιήθηκαν επαρκώς πριν εφαρμοστεί η δράση; β) Ελήφθησαν υπόψη οι τοπικές πρακτικές ή οι τοπικοί περιορισμοί; γ) Ποια είναι η θέση του προϊόντος στην αγορά; έχει δεσπόζουσα θέση, έχει μειωμένες πιθανότητες επικράτησης, είναι νεοεισερχόμενο; Εξεταζόμενα θέματα και κύρια μηνύματα προς μετάδοση. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία σχετικά με τη συνοχή μεταξύ των εκτελούμενων δράσεων και των στόχων του κανονισμού: α) Ποια είναι τα θέματα, τα μηνύματα και οι δίαυλοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα; β) Έχει μελετηθεί επισταμένως ο συνδυασμός των διαύλων επικοινωνίας, των μηνυμάτων και των στοχευόμενων ομάδων/χωρών σε σχέση με τους στόχους; Να δοθούν διευκρινίσεις. Όταν γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις στην υγεία ή στη θρεπτική αξία των καταναλωνόμενων προϊόντων, πρέπει να διευκρινίζεται η επιστημονική τους βάση. Όλες αυτές οι αναφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα της υγείας. Για τα προγράμματα που αφορούν την εσωτερική αγορά, το υλικό που περιλαμβάνει αναφορές στην υγεία πρέπει να είναι αποδεκτό από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Εάν αναφέρεται η χώρα ή η περιοχή καταγωγής του προϊόντος, αυτή η ένδειξη πρέπει να είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το κύριο μήνυμα το οποίο παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος. Για τα προγράμματα σε τρίτες χώρες, η προτείνουσα οργάνωση πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα μηνύματα πληροφόρησης ή/και προώθησης τα οποία θα μεταδοθούν στους καταναλωτές και σε άλλες στοχευόμενες ομάδες είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των στοχευόμενων χωρών. Είναι σημαντικό να παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος. Αυτή η παράμετρος του προγράμματος θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα Δράσεις Σημειωτέον ότι με τον όρο «πρόγραμμα» εννοούμε ένα σύνολο συνεκτικών δράσεων (δηλαδή περισσότερες της μίας δράσεις). Να δοθούν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τους, του όγκου ή/και της διάστασής τους και του προβλεπόμενου μοναδιαίου κόστους, κατά τρόπο ώστε να δικαιολογείται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός. Οι δράσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους του κανονισμού. Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πρέπει να περιέχουν σαφή περιγραφή της ανάλυσης των διαφόρων δαπανών που συνδέονται με αυτές. Για παράδειγμα: 17

18 Δράση X «Συμμετοχή στην έκθεση ΑΑΑ» Μίσθωση χώρου ευρώ/m² Συνολικό κόστος Κατασκευή περιπτέρου ευρώ/m² Συνολικό κόστος Προσωπικό επιφορτισμένο με τη λειτουργία του περιπτέρου ευρώ/άτομο/ημέρα Συνολικό κόστος Άλλες δαπάνες (να προσδιοριστούν: γεύματα, μετακινήσεις, κ.λπ.) ευρώ/συμμετέχοντα Συνολικό κόστος Ωστόσο, σε περίπτωση που προβλέπεται μεγάλος αριθμός παρόμοιων δράσεων (παραδείγματος χάριν σημεία πώλησης), αρκεί να περιγραφεί το περιεχόμενο της διάρθρωσης των δαπανών μίας εκ των εν λόγω δράσεων. Οι δράσεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα μετάδοσης των θεμάτων και των μηνυμάτων και επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. Πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 και με τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 501/2008. Σημειωτέον ότι κάθε αναφορά στην καταγωγή των προϊόντων (χώρα ή περιοχή καταγωγής) πρέπει να είναι δευτερεύουσα ως προς το κύριο μήνυμα (χαρακτηριστικά και εγγενείς ιδιότητες) που μεταδίδει η εκστρατεία. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει προσωρινό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφόρων δράσεων. Πρέπει να αναφέρονται τα μέρη στα οποία θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες (να αναφερθεί(-ούν) η πόλη/οι πόλεις ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η περιοχή/οι περιοχές παραδείγματος χάριν «οι Ηνωμένες Πολιτείες» δεν είναι αρκετά ακριβές). Εάν προτείνονται δράσεις σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να επισυναφθεί στο παράρτημα προσωρινό σχέδιο για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Οι δαπάνες για χρόνο εκπομπής/διαφημιστικό χώρο θα πρέπει να παρουσιάζονται ξεχωριστά. Η περιγραφή των δράσεων πρέπει να ακολουθεί την ίδια διάρθρωση (τίτλοι/κατηγορίες) και σειρά (αρίθμηση) με την παρουσίαση του δημοσιονομικού πίνακα (βλέπε σημείο 8 παρακάτω). Στις προτάσεις λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ακόλουθα: Όσον αφορά τις δράσεις και τους διαύλους πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται και την αποδοτικότητά τους: α) Ποιες είναι οι αποτελεσματικότερες δράσεις όσον αφορά την πληροφόρηση για τον υπόψη τομέα και την προώθησή του; β) Το πρόγραμμα παρέχει επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά καθεμία από τις επιλεγείσες δράσεις; - Όσον αφορά την κάλυψη και το περιεχόμενο των προγραμμάτων: α) Σε ποια βάση επελέγησαν οι δράσεις με σκοπό τη μείωση του κόστους στο ελάχιστο και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων/των επιπτώσεών τους; 18

19 β) Οι δράσεις που προορίζονται για διαφορετικές στοχευόμενες ομάδες/χώρες έχουν εκπονηθεί με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά καθεμίας εξ αυτών; γ) Έχουν γίνει εκτιμήσεις του κόστους των δράσεων σε σχέση με τα αποτελέσματα/επιπτώσεις που αναμένονται για τις επιλεγείσες στοχευόμενες ομάδες/χώρες; Όσον αφορά τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα των δράσεων: α) Η κατάσταση/έρευνα της αγοράς που χρησίμευσε ως βάση της πρότασης αποτελεί σταθερή βάση αξιολόγησης των στόχων SMART; β) Διατίθενται στατιστικές σχετικά με την αξιολόγηση της ζήτησης/των πωλήσεων/της κατανάλωσης του εν λόγω προϊόντος στις χώρες που αφορά το πρόγραμμα; γ) Με βάση ποια στοιχεία μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό; 2.6. Προβλεπόμενες επιπτώσεις/αξιολόγηση Να προσδιοριστούν οι προβλεπόμενες επιπτώσεις του προγράμματος όσον αφορά τη ζήτηση, τη φήμη ή/και την εικόνα του προϊόντος ή/και κάθε άλλη πτυχή που συνδέεται με τους στόχους. Να δοθούν, κατά το δυνατόν, αριθμητικά στοιχεία για τα αποτελέσματα που αναμένονται από την εφαρμογή του προγράμματος. Να περιγραφεί(-ούν) η(οι) μέθοδος(-οι) που θα χρησιμοποιηθεί(-ούν) ετησίως για τη μέτρηση των επιπτώσεων. Πρέπει να επιδιωχθεί μια όσο το δυνατόν ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση. Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην ορθή εκτέλεση των δράσεων αλλά να μετράται η επίτευξη των στόχων SMART. Να προσδιορισθεί ο χρόνος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση. Στο τέλος κάθε φάσης; Στο τέλος του προγράμματος; 2.7. Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος Να περιγραφούν τα ενδεχόμενα οφέλη σε επίπεδο ΕΕ που θα προκύψουν από το πρόγραμμα και τα οποία δικαιολογούν τη συγχρηματοδότησή του σε επίπεδο ΕΕ. Ποια είναι η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος σε σχέση με: τη διάδοση των ευρωπαϊκών προτύπων παραγωγής, τη συνέργεια μεταξύ οργανώσεων και αρχών πολλών κρατών μελών, την προώθηση της εικόνας των ευρωπαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, την ποιότητα και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών προϊόντων διατροφής, την ευαισθητοποίηση για τα ευρωπαϊκά προϊόντα από το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες, την κουλτούρα και τις ευρωπαϊκές διατροφικές πρακτικές, κ.λπ Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός πρέπει να υποβληθεί υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα όλων των προβλεπόμενων δράσεων του προγράμματος και να αναφέρει το ετήσιο και συνολικό τους κόστος. Οι δαπάνες πρέπει να αναλύονται ανά δράση, ανά έτος και ανά στοχευόμενη χώρα. Πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι δαπάνες των δράσεων δεν υπερβαίνουν τις τιμές που ισχύουν συνήθως στην αγορά. Εάν στο πρόγραμμα συμμετέχουν πολλές χώρες ή/και προτείνουσες οργανώσεις, πρέπει να υποβληθεί μόνο ένας προϋπολογισμός που θα καλύπτει το σύνολο του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός (σε ευρώ) πρέπει να υποβληθεί με την ίδια διάρθρωση (τίτλοι/κατηγορία) και την ίδια σειρά (αρίθμηση) με αυτήν του καταλόγου των δράσεων. Αν το πρόγραμμα 19

20 αφορά περισσότερες από μία χώρες, οι δαπάνες πρέπει να αναλύονται ανά χώρα και δράση. Οι αμοιβές του οργανισμού/των οργανισμών εκτέλεσης υποβάλλονται χωριστά. Σε περίπτωση που ορισμένες από τις προβλεπόμενες δράσεις είναι ταυτόσημες ή είναι παρομοίας φύσεως, θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια σαφής, λεπτομερής και διαρθρωμένη ανάλυση του προϋπολογισμού για τα στοιχεία που συναποτελούν αυτές τις «πρότυπες» πράξεις. Εάν οι αμοιβές του οργανισμού/των οργανισμών εκτέλεσης παρουσιάζονται υπό μορφή κατ αποκοπήν ποσού, το μέγιστο ύψος τους ανέρχεται στο 13 % των πραγματικών δαπανών υλοποίησης των δράσεων στην περίπτωση προγραμμάτων που προτείνονται από ένα μόνο κράτος μέλος, και στο 15 % στην περίπτωση προγραμμάτων που προτείνονται από πολλά κράτη μέλη. Εάν προβλέπεται να τιμολογηθούν οι αμοιβές του οργανισμού/των οργανισμών εκτέλεσης με βάση τις εργασίες που όντως πραγματοποιήθηκαν, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του αριθμού ωρών που ήταν αναγκαίες για τις εν λόγω εργασίες, καθώς και το μοναδιαίο κόστος τους. Οι αμοιβές του οργανισμού/των οργανισμών εκτέλεσης για την αγορά χώρου στα μέσα ενημέρωσης (αγορά του καταλληλότερου επικοινωνιακού χώρου στην καλύτερη δυνατή τιμή στο ραδιόφωνο, το Διαδίκτυο, την τηλεόραση, τον έντυπο Τύπο, κ.λπ..) δεν θα υπερβαίνει το 5% των συνολικών δαπανών για χρόνο εκπομπής/διαφημιστικό χώρο στη γραμμή προϋπολογισμού (1Α). Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ (βλέπε το παράρτημα III του υποδείγματος σύμβασης). Συγκεντρωτικός πίνακας του προϋπολογισμού σε ευρώ ( ) : Οι ακόλουθοι πίνακες είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος, τη φύση των διαφόρων δράσεων και το επίπεδο της ανάλυσης που θεωρείται αναγκαίο από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος ή τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεκαδικά ψηφία 20

21 ΔΡΑΣΕΙΣ (για κάθε στοχευόμενη χώρα) 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛ Ο Δράση 1* Δράση 2* Δράση Ν* Συνολικές δαπάνες για χρόνο εκπομπής/διαφημιστικό χώρο (1A) Συνολικές δαπάνες για ενέργειες, εκτός εκείνων για χρόνο εκπομπής/διαφημιστικό χώρο (1Β) Σύνολο ενεργειών (1)** Έξοδα εγγύησης ομαλής εκτέλεσης Αμοιβές του οργανισμού εκτέλεσης για την αγορά επικοινωνιακού χώρου ή χρόνου (ανώτατο όριο. 5% του (1A), παράρτημα III, σημείο B.1.2 της σύμβασης) Αμοιβές του οργανισμού εκτέλεσης (ανώτατο όριο 13/15% του (1Β), παράρτημα III, σημείο B.1.2 της σύμβασης) Σύνολο άμεσων δαπανών για το πρόγραμμα (2) Γενικά έξοδα (κατ ανώτατο όριο [3-5 εσωτερική αγορά][4-6 τρίτες χώρες]% του (2) παράρτημα ΙΙΙ σημείο Α.2 της σύμβασης) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 21

22 * Συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές που υπολογίζονται με βάση τις ωριαίες αποδοχές (παράρτημα ΙΙΙ, σημείο Β.1.1 της σύμβασης). ** Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση κατ αποκοπή υπολογισμού των αμοιβών. ***3% για την ετήσια αξιολόγηση, 5% για την αξιολόγηση της τελευταίας φάσης η οποία περιλαμβάνει και αξιολόγηση του συνόλου του προγράμματος. Αποδοτικότητα βάσει κόστους 1. Η αποδοτικότητα βάσει κόστους υπολογίζεται βάσει της υποβολής του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής προκειμένου να επιτρέψει τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος. 2. Η αποδοτικότητα βάσει κόστους του προγράμματος εκφράζεται μεταξύ άλλων από τα εξής: α) το συνολικό του κόστος β) το δηλωμένο κόστος κάθε στοιχείου και επιμέρους στοιχείου γ) την ισορροπία μεταξύ των διάφορων στοιχείων δαπανών δ) την κάλυψη των στοχευόμενων ομάδων (ποσοστό κάλυψης) ε) τη συμμετοχή των επαγγελματικών και των μεσαζόντων στ) τη βελτίωση της αντίληψης για το(τα) προωθούμενο(-α) προϊόν(-α) ζ) τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης του καταναλωτή η) τη δημιουργία νέων αγορών θ) την ανάπτυξη της αγοράς όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα ι) χαμηλότερο κόστος και/ή μικρότερες προθεσμίες. Εάν ένα μέρος του προγράμματος εκτελεστεί από την προτείνουσα οργάνωση, οι δαπάνες που αντιστοιχούν πρέπει να υποβληθούν ως εξής: ΔΡΑΣΕΙΣ (για κάθε στοχευόμενη χώρα) 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ Σύνολο Δράση 1* Δράση 2* Δράση Ν* 22

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2015 EL L 266/3 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1829 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0501 EL 31.10.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να προβλεφθούν η. (4) Για λόγους πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών,

(3) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να προβλεφθούν η. (4) Για λόγους πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών, 6.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I

Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I P7_TA(2014)0362 Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα 23. 9. 95 EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 228/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2236/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 1995

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S 179-293762 Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 1. Το παράδειγμα της επισκόπησης τύπου και των αποκομμάτων τύπου θα περιέχει αποκόμματα τύπου μονάχα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1831 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Οκτωβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧVI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ιαµόρφωση Περιφερειακών Πολιτικών Η νέα περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Η επαλήθευση

Διαβάστε περισσότερα

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 288/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013 ECA/13/37 Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 Συχνές ερωτήσεις 1. Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς του οικονομικού έτους 2012; Ναι. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 10/11/2010 Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ Αρ.Πρ. 32782

Διαβάστε περισσότερα

DGB 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 2013/0398 (COD) PE-CONS 90/14 AGRI 310 AGRIFIN 67 AGRIORG 75 CODEC 1092

DGB 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 2013/0398 (COD) PE-CONS 90/14 AGRI 310 AGRIFIN 67 AGRIORG 75 CODEC 1092 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2013/0398 (COD) PE-CONS 90/14 Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) AGRI 310 AGRIFIN 67 AGRIORG 75 CODEC 1092 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες Υπηρεσίες διαφήμισης Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.09.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας Προθεσμία: 10.11.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 09.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1145 EL 26.07.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα