SMART + Ιδέες για το «συν» της καινοτομίας στην Ευρώπη. European Union European Regional Development Fund

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SMART + Ιδέες για το «συν» της καινοτομίας στην Ευρώπη. European Union European Regional Development Fund"

Transcript

1 SMART + Ιδέες για το «συν» της καινοτομίας στην Ευρώπη Το πρόγραμμα INTERREG IVC συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

2 2

3 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Σύντομη περιγραφή Το SMART+ είναι ένα μίνι - πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG IVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το SMART+ εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης INTERREG IVC στις 5 Νοέμβρη Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (για την ολοκλήρωση του έργου ) Βασίλειος Κωτούλας / Επικεφαλής - Υπεύθυνος Έργου Αικατερίνη Κούτσιανου / Νομική και Διοικητική Υποστήριξη Δημητρούλα Ασλανίδου / Οικονομική Υποστήριξη Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος / Επιστημονική Υποστήριξη Κωνσταντίνος Καραμάρκος / Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης, Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας. SMART + Ιδέες για το «συν» της καινοτομίας στην Ευρώπη Το πρόγραμμα SMART+ περιελάμβανε τις έξι περιφέρειες των εταίρων από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, οι οποίες εφάρμοσαν δράσεις για την προώθηση της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης καθώς και της Καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις. Το SMART+ ως mini-πρόγραμμα χρηματοδότησε επτά διαφορετικά υποέργα, όπως και έργα μικρής κλίμακας στα οποία συμμετείχαν εταίροι από διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι των έργων και των υποέργων εργάστηκαν σε καθημερινή βάση από το 2010 μέχρι το 2013 για να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Μεταξύ των μέτρων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, προσδιορίστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών και, μετά την αξιολόγησή τους, αποτέλεσαν τη βάση για την σύνταξη της Χάρτας του SMART+. Στη Χάρτα διατυπώθηκε η διαπεριφερειακή στρατηγική του SMART+ για την ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις μικρές επιχειρήσεις. Οι εμπειρίες, οι καλές πρακτικές, τα διδάγματα, τα παραδοτέα του προγράμματος και η Χάρτα του Προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των έξι Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την καινοτομία στο μέλλον και ιδιαιτέρως για την νέα προγραμματική περίοδο Όλοι οι εταίροι εργάζονται με περισσότερες ιδέες και εμπειρίες στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) για μια στρατηγική προσέγγιση στην οικονομική ανάπτυξη μέσω στοχευμένης υποστήριξης στην Έρευνα και την Καινοτομία. Αυτή θα είναι η βάση για τις επενδύσεις Διαρθρωτικών Ταμείων στην Έρευνα και την Καινοτομία ως μέρος της μελλοντικής συμβολής της Πολιτικής Συνοχής στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη για το Οι σελίδες που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα υποέργα του SMART+, την περιγραφή και τους στόχους που τέθηκαν, τα τελικά αποτελέσματα, τα διδάγματα, τις φωτογραφίες και τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν στο έργο. 3

4 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Innovative and Responsible Tourism Territories ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CAMPO DE BORJA REGION SPAIN ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: IART TERRITORIES ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στόχος του έργου ήταν η προώθηση της δημιουργίας ενός δικτύου εταιριών που θα λειτουργούν χρησιμοποιώντας ενδογενείς πόρους από την κάθε περιοχή. Αυτό το τουριστικό δίκτυο θα πρέπει εξαρχής να δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα τα οποία θα σχετίζονται με τους ενδογενείς πόρους, ως θεμελιώδη αρχή για την ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος με υπευθυνότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι περιφέρειες έπρεπε αρχικά να αναπτύξουν μια βάση δεδομένων από εταιρίες που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο (εταιρίες που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ή που χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες από τις οποίες μπορούν να κατασκευάζονται τα τουριστικά προϊόντα). Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιχειρηματικότητα, καθώς και με τους επιχειρηματικούς φορείς της κάθε περιφέρειας. Επίσης, οι εταιρίες της περιοχής εκπαιδεύτηκαν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και περιφερειακού μάρκετινγκ, όπως και σε τουριστικές πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ενδογενείς πόρους. Οι εταίροι από τις συμμετέχουσες περιφέρειες ανέπτυξαν μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών μέσω «δράσεων για τη δικτύωση και τα επιτυχημένα στην πράξη δίκτυα». Παρά το γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες είχαν ήδη αναπτύξει μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, παραμένει η ανάγκη ανάπτυξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σχετικά με τη δικτύωση και τα επιτυχημένα στην πράξη δίκτυα. Campo de Borja Region: Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο από 16 τοπικές εταιρίες. H πρώτη Διαπεριφερειακή Συνάντηση Εργασίας έλαβε χώρα στην Borja. Στη διάρκεια του Σεμιναρίου τέθηκε σε λειτουργία και ο ιστότοπος του IARTT. Το υποπρόγραμμα και οι εταιρίες που εμπλέκονται, συμμετείχαν στην Τουριστική Έκθεση στη Ναβάρρα της Ισπανίας (NAVARTUR, Φεβρουάριος 2013) όπου τοπικές εταιρίες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες με άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Πραγματοποιήθηκαν 2 Ημερίδες για την εκπαίδευση τοπικών εταιριών: το πρώτο είχε τίτλο Η Μάρκα: Η σημασία της Διαφοροποίησης και το δεύτερο Καινοτομία στον Αγροτικό Τουρισμό, Καινοτομία στις ΜΜΕ. Τέθηκε σε λειτουργία ο ιστότοπος του υπο-προγράμματος που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εταιρίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ο ιστότοπος είναι προσαρμοσμένος σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά) Δημιουργήθηκε ένας οδηγός καλών πρακτικών που περιλαμβάνει 12 Περιφερειακές Καλές Πρακτικές. Cluj County: Στην επαρχία Cluj δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 47 μελών. Αναπτύχθηκαν 10 ενότητες εκπαιδευτικού υλικού για τα μέλη της ομάδας-στόχου και είναι διαθέσιμες στην ενότητα του ιστοτόπου Virtual Classroom. Αναπτύχθηκαν 7 καινοτόμες τουριστικές διαδρομές, ούτως ώστε να προωθηθεί η τουριστική δυναμική των Ρουμανικών χωριών και των αγροτικών περιοχών. Συντάχθηκε και εφαρμόστηκε ένα ερωτηματολόγιο, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα για καινοτομία των μελών της ομάδας-στόχου. Στη συνέχεια, τα δεδομένα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Comarca Campo Region, Borja - Zaragoza - Aragón, Spain Yolanda Soriano / Secretary and Controller Roberto Pozo Porras / IT Expert Úrsula Calvo Miguel / Management Techician María Castillo Rodríguez Navascues / Administrative Javier Tolosa Jaime / Regional coordinator of IARTT University Babeş-Bolyai, Faculty of Business, Cluj County, Romania Aurelian Sofica / Communication and dissemination expert Marius Bota / Marketing expert Crina Dacinia Petrescu / Marketing expert Cristina Balint / Tourism analyst Mihaela Tutunea / IT expert Boian Oana / Financial expert Technological Research Center of Western Macedonia, Greece Western Macedonia, Greece Georganakis Nikolaos / Regional coordinator of IARTT Krestou Athina / Management of the Regional IARTT team Bibiri Alexandra / Member of the Regional IARTT team Kavouridou Georgia / Member of the Regional IARTT team Giannouli Rea / Member of the Regional IARTT team Dougali Foteini / Member of the Regional IARTT team Municipality of Yambol, South-East region of Bulgaria Dimitrina Ivanova / Accountant Galina Karadzhova / Tourism expert Krasimira Petrova / Manager of the project Tanya Ivanova / Expert promotion and marketing Tsvetelina Atanassova / Coordinator Ventsislava Petrova / Expert economy 4

5 που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν στη δημοσίευση 2 μελετών, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου EHI Δημοσιεύτηκε ένας οδηγός που περιέχει 12 καλές πρακτικές στον αγροτικό τουρισμό της επαρχίας Cluj (στα Ρουμανικά και τα Αγγλικά). Διοργανώθηκαν τέσσερις τοπικές εκδηλώσεις (3 ημερίδες και ένα διεθνές συνέδριο). Τα αποτελέσματα του υπο-προγράμματος δημοσιοποιήθηκαν σε 2 συνέδρια της ΕΕ: Το Διεθνές Συνέδριο για τον Τουρισμό, τις Μεταφορές και τον Εμπορευματικό Εφοδιασμό (Γαλλία, 2013) και το Συνέδριο για τις Ακαδημαϊκές Αρχές που διοργάνωσε το Διεθνές Περιοδικό για τις Τέχνες και τις Επιστήμες (IJAS) (Μάλτα, 2013). Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο αποτελούμενο από 21 ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται χρησιμοποιώντας ενδογενείς πόρους. Οι εταιρίες αυτές εκπαιδεύτηκαν στον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας απέναντι στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με πιστοποιητικά ISO και HACCP, προστασία του περιβάλλοντος και θέματα σχετικά με ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εκπαιδεύτηκαν επίσης σε αποτελεσματικές μεθόδους μάρκετινγκ και συνειδητοποίησαν την ανάγκη για το e-marketing και τα πλεονεκτήματά του. Δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά δύο οδηγοί απευθυνόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις, ένας σχετικά με την Πιστοποίηση Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος και ο άλλος με Μάρκετινγκ & Μάνατζμεντ. Προσδιορίστηκαν οκτώ Βέλτιστες Πρακτικές στον Αγροτικό Τουρισμό και δημοσιεύτηκαν σε ένα αντίστοιχο οδηγό Αγροτικός Τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία. Yambol: Εγκαθιδρύθηκε ένα δίκτυο τουριστικών οργανισμών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών κέντρων, τοπικών παραγωγών και ΜΚΟ. Έγινε φανερό μέσα από τις δράσεις του υπο-προγράμματος πως οι συμμετέχοντες στο δίκτυο, επί πολύ καιρό ανέμεναν τη δημιουργία ενός τέτοιου forum. Τα σεμινάρια αυτά παρείχαν μια ευρεία πλατφόρμα για ανοιχτό διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή. Καλύφθηκαν τα ακόλουθα θέματα: διαχείριση και σχεδιασμός πόρων, ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και περιφερειακού μάρκετινγκ, καθιέρωση υπεύθυνων τουριστικών πρακτικών ως προς το περιβάλλον και την κοινωνία. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ SMART+ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERREG IVC Ένα βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη συνολική εμπειρία της συμμετοχής στο πρόγραμμα SMART+ ήταν ότι συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να επιτευχθούν, ωστόσο με την οργανωμένη υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων εταίρων, μπορεί να έλθουν εν τέλει σε πέρας με επιτυχία. Κάθε περιφέρεια διαθέτει τις δικές της καλές πρακτικές ως προς τον τουρισμό και οι εταίροι, με το να τις μοιράζονται, έρχονται σε επαφή με χρήσιμες ιδέες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Οι περισσότερες αγροτικές τουριστικές μονάδες δεν παρουσιάζονται και τόσο πρόθυμες να συνεργαστούν με αντίστοιχες μονάδες της περιοχής τους. Αισθάνονται απειλούμενες από τον ανταγωνισμό ή δεν θεωρούν τον τουρισμό ως ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής. Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένοι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες στον αγροτικό τουρισμό που βλέπουν την κατάσταση με διαφορετικό μάτι. Η συμμετοχή ατόμων από ποικίλους φορείς (1 πανεπιστήμιο, ένα ερευνητικό κέντρο, 1 τοπική αρχή και 1 δήμος), παρείχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στο αντικείμενο του υπο-προγράμματος, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή του ολοκλήρωση. Προς το τέλος του έργου, οι ΜΜΕ είχαν πεισθεί σχετικά με τα οφέλη που μπορούν να αντλήσουν από τα εργαστήρια και τις δράσεις «brainstorming». Στο μέλλον, προτίθενται να διατηρήσουν μια συνεχή ροή πληροφοριών και ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών χρησιμοποιώντας αυτά τα δημιουργικά forum. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι πολύ πιθανόν να έχουν υψηλή βιωσιμότητα. Οι καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για κάθε μονάδα που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τουρισμό. Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάθε περιφέρεια και από κάθε τουριστική επιχείρηση ή παρεμφερείς εμπλεκόμενους φορείς, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Πρόκειται για πραγματικά επιτεύγματα μονάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, τα οποία βασίστηκαν σε συστάσεις που έγιναν με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης των τουριστικών δραστηριοτήτων και την επίτευξη καλύτερης χρήσης των πόρων, η οποία είναι συγκεκριμένη για την εκάστοτε αγροτική περιφέρεια. 5

6 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Strengthening Competences of Early Stage Finance Managers ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: MALOPOLSKA POLAND ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: INNOFIN ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το υπο-πρόγραμμα ήταν προσανατολισμένο στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων στελεχών που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση «Αρχικών Σταδίων». Ο κύριος στόχος του υπο-προγράμματος ήταν η ανάπτυξη γνώσης και η μεταφορά εμπειρίας και στρατηγικής με στόχο να υποστηριχθούν δημόσιοι/ιδιωτικοί οργανισμοί που θα αναπτύξουν και θα δημιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα/ εργαλεία χρηματοδότησης «αρχικών σταδίων». Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος ήταν να εντοπίσει και να αναλύσει τα εμπόδια στην εφαρμογή του εργαλείου χρηματοδότησης «αρχικών σταδίων», να προωθήσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων που βασίζονται στην καινοτομία και την τεχνολογία και να αναλύσει τις υπάρχουσες ανάγκες, τα γνωστικά κενά και τις προτιμήσεις των στελεχών που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση «αρχικών σταδίων», ως προς την παροχή της εκπαίδευσης. Εκπονήθηκε η έκθεση που βασίστηκε στην έρευνα σχετικά με την αγορά των κεφαλαίων εκκίνησης (seed) και των κεφαλαίων κινδύνου (venture capital), σε συνδυασμό με την ανάλυση των εμποδίων και των περιορισμών που έχουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατά την πρόσβασή τους σε τέτοια μορφή χρηματοδότησης. Επίσης εκπονήθηκε η έκθεση που βασίστηκε στην έρευνα σχετικά με τα προφίλ ικανοτήτων των εργαζομένων στην αγορά κεφαλαίων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων εκκίνησης. Διοργανώθηκε διεθνές συνέδριο με περίπου 100 συμμετέχοντες - μέλη της αγοράς κεφαλαίων εκκίνησης, οργανισμούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ΜΜΕ - όπου οι σύνεδροι ενημερώθηκαν σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς κεφαλαίων κινδύνου. Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών στο τομέα των υπηρεσιών και βοήθειας από την πλευρά εμπειρογνωμόνων για καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις τους στον εν λόγω τομέα. Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες σχετικά με τα κεφάλαια εκκίνησης και τη μεταφορά τεχνολογίας από εκπαιδευτές των φορέων και επαγγελματίες, με βάση μια κοινή εκπαιδευτική μεθοδολογία και ένα οργανωμένο σχέδιο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οργανώθηκαν σεμινάρια για τους εργαζομένους στα κεφάλαια εκκίνησης και τη μεταφορά τεχνολογίας σχετικά με τις αγορές κεφαλαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Malopolska Regional Development Agency MARR S.A., Malopolska Bogumila Kowalik / Project manager Ludmila Kryskova / Project manager Maciej Przebinda / Project manager Regional Development Agency of Western Macedonia, ANKO S.A., Western Macedonia Liana Tsatalbassidou Papaterpou / Project manager Spyros Kellidis Vassilis Ragias Panagiotis Ptochoulis Aragon Technology Institute, ITA, Aragon Ignacio Hernández / Project manager Teresa Gaspar 6

7 κεφάλαια εκκίνησης στις περιφέρειες των εταίρων. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στις συμμετέχουσες περιφέρειες: Διοργανώθηκαν επισκέψεις εργασίας στις περιοχές των εταίρων (Malopolska, Zaragoza και Κοζάνη). Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων εργασίας παρουσιάστηκαν όλες οι καλές πρακτικές των περιφερειών. Μία εξ αυτών ήταν η Saffron Products & Korres VC MARR VC και η Zaragoza s VC, η οποία θεωρείται ιδιαιτέρως πετυχημένη καλή πρακτική. Μετά το πέρας της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις περιφέρειες, εκτυπώθηκε μια συγκεντρωτική επιτελική έκθεση (στα Πολωνικά και στα Αγγλικά) σχετικά με την Έρευνα στις αγορές κεφαλαίων εκκίνησης και κεφαλαίων κινδύνου στην Πολωνία, την Ελλάδα και την Ισπανία. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ SMART+ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERREG IVC Το πρόγραμμα συνέβαλε: Στη βελτίωση των εργασιακών ικανοτήτων και την εμπειρία των φορέων κεφαλαίων εκκίνησης, κεφαλαίων κινδύνου και μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σεμιναρίων. Στη βελτίωση των εργασιακών ικανοτήτων και την εμπειρία μελών της αγοράς κεφαλαίων εκκίνησης, οργανισμών επιχειρηματικού περιβάλλοντος και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε. Σε περιφερειακό επίπεδο, το πρόγραμμα συνέβαλε στην αύξηση της αριστείας και του επαγγελματικού επιπέδου του τομέα της χρηματοδότησης «αρχικών σταδίων» και ενδεχομένως επηρέασε σημειακά την περιφερειακή πολιτική για την οικονομία. Η ενεργή συμβολή των οργανισμών χρηματοδότησης και των εταιριών κεφαλαίων κινδύνου που συμμετείχαν στο δεύτερο μέρος του προγράμματος παρείχαν πολύτιμη διεθνή εμπειρία σε πιο πρακτικό επίπεδο. Οι διεθνείς συναντήσεις και οι επισκέψεις εργασίας συνέβαλαν επίσης σε αυτά τα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα επέτρεψε τη δημιουργία ενός περιφερειακού χάρτη πρωτοβουλιών και παραγόντων στην περιφέρεια και στη χώρα, ο οποίος θα είναι πολύ χρήσιμος για τους επιχειρηματίες όταν αναζητούν πηγές χρηματοδότησης. Επέτρεψε επίσης να γίνουν συναντήσεις με παράγοντες των περιφερειών, να γνωριστούν καλύτερα οι εταίροι και να σφυρηλατηθούν συνεργασίες μεταξύ των. Ο περιφερειακός χάρτης, εφόσον πρόκειται να αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο και στο μέλλον, απαιτείται να ενημερώνεται διαρκώς, κάτι που είναι και δύσκολο και χρονοβόρο. Ωστόσο, οι κύριοι παράγοντες της περιφέρειας με μακροχρόνια παρουσία έχουν εντοπιστεί και οι δραστηριότητές τους έχουν περιγραφεί, επομένως θα αποδειχθεί σίγουρα μεγάλη βοήθεια για τις επιχειρήσεις στην επόμενη περίοδο. 7

8 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Clusters and networks as successful drivers guiding regions to competitiveness and innovation ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: LEIPZIG GERMANY ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: RegioNet ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο στόχος του RegioNet ήταν να ενισχύσει την ικανότητα του περιφερειακού δικτύου και των στελεχών των συνεργατικών σχηματισμών όπως και των παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης, των συμβούλων καινοτομίας και των ΜΜΕ στην εγκαθίδρυση και ανάπτυξη δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών, μέσω της μεταφοράς εμπειρίας των Καλών Πρακτικών, στρατηγικών και τεχνογνωσίας που έχουν κερδηθεί ως τώρα. Αφού αναλύθηκαν οι συγκεκριμένες συνθήκες στις δομές των συνεργατικών σχηματισμών σε κάθε περιφέρεια, κύριο μέλημα ήταν να ξεπεραστούν τα εμπόδια της εισόδου σε δίκτυα συνεργασίας, μέσω δράσεων διάδοσης. Οι διαπεριφερειακές και περιφερειακές εκδηλώσεις παρείχαν μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με διαφορετικές προσεγγίσεις στα δίκτυα. Πέραν των παραγόντων ανάπτυξης στις περιφέρειες και των συμβούλων καινοτομίας, έμφαση δόθηκε επίσης στους επιχειρηματίες ως βασικούς παράγοντες στη διαδικασία επιτάχυνσης της ανάδυσης μια κοινής αντίληψης της ανάγκης για επιτυχημένους συνεργατικούς σχηματισμούς, ως προς τα αποτελέσματά τους στην καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας στην περιφέρεια. Οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί, επιτεύχθηκαν μέσω: Του εντοπισμού, του ορισμού και της διάδοσης των Καλών Πρακτικών των Συνεργατικών Σχηματισμών και Δικτύων και σχετικών προκλήσεων Του ορισμού των τομέων με προοπτική δημιουργίας δικτύου ως ομάδων - στόχων για τη διάδοση της ιδέας του δικτύου/συνεργατικού σχηματισμού Της απόκτησης νέων γνώσεων των ΜΜΕ, ερευνητικών φορέων και φορέων υπεύθυνων για την ανάπτυξη Της δημιουργίας συνεργασιών μέσω του ορισμού κοινών θεμάτων δικτύων Της σφυρηλάτησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα πιθανά μέλη των δικτύων και όλων των εμπλεκομένων Της διαπεριφερειακής αντιστοίχισης των συνεργατικών σχηματισμών ανάμεσα στη Σαξονία, την επαρχία Cluj και την Malopolska. Τα βασικά αποτελέσματα του RegioNet ως απτά παραδοτέα ήταν: Η σύνταξη 100 Φυλλαδίων Καλών Πρακτικών σχετικά με τη Διαχείριση Δικτύων. Η σύνταξη μιας σύντομης έκθεσης για την ανάλυση προτεραιοτήτων των συγκεντρώσεων οικονομικών δράσεων και επιχειρηματικών σχέσεων, αλλά και της ταυτοποίησης της δυναμικής συνεργατικών σχηματισμών σε σχετικούς σημαντικούς τομείς καινοτομίας στην επαρχία Cluj. Επίσης η σύνταξη ενός Ερωτηματολογίου για εταιρίες και πανεπιστήμια. Η σύνταξη 400 εγχειριδίων και μιας λίστας ελέγχου για την επαγγελματική Διαχείριση Δικτύων ως καθοδηγητικό εργαλείο για οικονομικούς-αναπτυξιακούς φορείς και πολιτικούς και η διάδοση στις τρεις περιφέρειες. Έχουν διατεθεί ηλεκτρονικές και έντυπες εκδοχές. Μια σειρά από εκδηλώσεις στην περιφέρεια του κάθε εταίρου, με σκοπό τη μεταφορά της τεχνογνωσίας Καλών Πρακτικών και το συντονισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με την εγκαθίδρυση νέων δικτύων, στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ερευνητικά ινστιτούτα, αναπτυξιακές εταιρίες, δημόσιοι φορείς και πανεπιστήμια. Τρεις διαπεριφερειακές συναντήσεις του υπο-προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων, συσκέψεων εργασίας και 9 επισκέψεων εργασίας στη Λειψία, την Κρακοβία και το Κλουζ-Νάποκα, οι οποίες παρείχαν μια εξαιρετική ευκαιρία για ανοιχτό διάλογο σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η ανάπτυξη δικτύων στις περιφέρειες των εταίρων. Κατά τη διάρκεια των διαπεριφερειακών εκπαιδευτικών ημερίδων, καλύφθηκαν τα ακόλουθα θέματα: θεωρία και πράξη διαχείρισης δικτύων, επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων στα δίκτυα, διαχείριση έργων και καινοτομίας σε δίκτυα, δίκτυα και δημόσιες σχέσεις, δυναμική δικτύων στην διάδοση των κοινών αποτελεσμάτων σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη - εργασία πάνω σε κοινούς ορισμούς. Η υποστήριξη της ανάπτυξης των συνεργατικών σχηματισμών στις περιφέρειες των εταίρων μέσω της ευαισθητοποίησης των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων σχετικά με την προσέγγιση των συνεργατικών σχηματισμών και των δικτύων. Η εγκαθίδρυση του Συνεργατικού Σχηματισμού Ξυλείας στο Gorlice της Malopolska. Οι συμφωνίες του συνεργατικού σχηματισμού υπογράφηκαν ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ AGIL GmbH Leipzig, Saxony Tobias Espig / Sub-Project Coordinator Dr. Jens Lehmann / Project Manager MARR Krakow, Małopolska Joanna Jakubowska-Łazecka / Project Manager Ewa Obara / Project Manager NWRDA Cluj, Cluj County Ioana Suta / Project Manager Gergely Török / Project Manager OTIMMC Cluj, Cluj County Angela Şuteu / Project manager Daniela Farcău / Project manager 8

9 στις 13/09/2012.Είναι δυνατή πλέον η ανταπόκριση σε μεγαλύτερες παραγγελίες, τα έργα μπορούν να αντιμετωπίζονται από κοινού και ο τομέας μπορεί να προωθηθεί (μέσω ενός περιφερειακού brand) υπό μια διακριτή ταυτότητα για όλη την περιφέρεια. Ο εν λόγω Συνεργατικός Σχηματισμός υπέγραψε επίσης μια συμφωνία συνεργασίας με το Silesian Wood Cluster. Η εγκαθίδρυση ενός Συνεργατικού Σχηματισμού Ανανεώσιμης Ενέργειας στο Nowy Sącz της Malopolska. Η εμπλοκή του Συνεργατικού Σχηματισμού Δημιουργικών Επιχειρήσεων στη Malopolska με τις δράσεις του προγράμματος RegioNet. Η εκπαίδευση των στελεχών των Συνεργατικών Σχηματισμών κατά τη διάρκεια συναντήσεων και σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, με την ενεργή συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τις περιφέρειες των εταίρων. Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας CLUJ IT στην επαρχία Cluj- Napoca/Cluj επισημοποιήθηκε έπειτα από σχεδόν 1,5 χρόνο ως νομιμοποιημένη ΜΚΟ που ιδρύθηκε από κοινού από 23 εταιρίες πληροφορικής, 2 πανεπιστήμια και 6 δημόσιους φορείς και οργανισμούς που δρουν ως καταλύτες (www.clujit.ro). Οι συμφωνίες του συνεργατικού σχηματισμού υπογράφτηκαν στις 26/10/2012 από 31 ιδρυτικά μέλη. Μερικά χρόνια πριν το πρόγραμμα RegioNet είχε προηγηθεί μια αποτυχημένη απόπειρα ίδρυσης ενός συνεργατικού σχηματισμού πληροφορικής και ήταν επομένως απαραίτητο οι ΜΜΕ να προσεγγιστούν με νέο και συστηματικό τρόπο. Έτσι, το Σχέδιο Ανάπτυξης του CLUJ IT συντάχθηκε από ένα εξειδικευμένο τμήμα στρατηγικής διαχείρισης δικτύων. Υιοθέτηση μια κοινής προοπτικής για το Cluj IT: Μέχρι το 2017, το Cluj IT στοχεύει να έχει γίνει ένας από τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές στην Ανατολική Ευρώπη για υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής όπως και για συστήματα υποστήριξης οργανισμών. Συνεπώς, οι ΜΜΕ, οι οργανισμοί Έρευνας και Ανάπτυξης και όλοι οι εμπλεκόμενοι της περιφέρειας δραστηριοποιήθηκαν στην διαδικασία με μακροπρόθεσμη προοπτική και στόχους. Στρατηγικά βήματα προς την εγκαθίδρυση των δικτύων συνεργασίας Ικανότητες στην Τεχνολογία Φωτισμού και Ασφάλεια Υγιεινής (HySic) στη Λειψία ως μια προσπάθεια να ομαδοποιηθούν διαφορετικοί τομείς προηγμένης τεχνολογίας και συμφέροντα, έχοντας ως απώτερο στόχο ένα κοινό διεπιστημονικό αντικείμενο Έρευνας και Ανάπτυξης. Πλήθος άρθρων σε τοπικές εφημερίδες, περιοδικά και δελτία τύπου δημοσιεύτηκαν και εκπομπές προβλήθηκαν στην τηλεόραση. Αντιστοιχήθηκαν συνεργατικοί σχηματισμοί ανάμεσα στο Συνεργατικό Σχηματισμό Διοικητικής Έρευνας στο Leipzig Halle της Γερμανίας και σε Πολωνούς παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης. Αντιστοιχήθηκαν συνεργατικοί σχηματισμοί ανάμεσα στο Συνεργατικό Σχηματισμό BIO CITY LEIPZIG και το Συνεργατικό Σχηματισμό Life Science της Κρακοβίας. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ SMART+ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERREG IVC Η συμμετοχή στο υπο-πρόγραμμα RegioNet διευκόλυνε την πρόσβαση για τα στελέχη διαπεριφερειακών συνεργατικών σχηματισμών και παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο έγινε δυνατό να ανταποκριθούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των περιφερειών και στην επείγουσα ανάγκη για διεθνοποίηση της κάθε περιφέρειας μέσω διαπεριφερειακών συνδέσμων και ανάπτυξης επαφών. Οι εταίροι ωφεληθήκαν από την βαθύτερη γνώση που απέκτησαν σχετικά με τις δομές των περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις διαφορετικές αντιλήψεις. Σε τοπικό επίπεδο, έγινε δυνατό να σφυρηλατηθεί και ακόμη και να διευρυνθεί το τοπικό δίκτυο επαφών, ώστε να περιλαμβάνει και άλλα στελέχη δικτύων και επιχειρηματίες που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του δικτύου. Η μεταφορά εμπειριών στον τομέα των περιπτώσεων Καλών Πρακτικών στη διαχείριση δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών συνέβαλε στην αυξημένη ευαισθητοποίηση από τη μεριά των περιφερειακών παραγόντων σχετικά με τη σημασία της καινοτομίας και τα οικονομικά αποτελέσματα που επιφέρουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και η μεγάλη προοπτική που έχουν οι από κοινού δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Μέσω της συμμετοχής στο υπο-πρόγραμμα, οι εταίροι έμαθαν πώς να αντιμετωπίζουν τυπικά προβλήματα και προκλήσεις στις δομές δικτύων και συνειδητοποίησαν ότι τα ίδια ερωτήματα ανακύπτουν συχνά σε κάθε περιφέρεια, παρά τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μία εξ αυτών. Οι εταίροι του RegioNet μπόρεσαν να μάθουν ο ένας από τον άλλον νέες προσεγγίσεις όπως και από τους περιφερειακούς και διαπεριφερειακούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι παρείχαν την πρακτική τους εμπειρία. Με βάση την τεχνογνωσία που μοιράστηκαν οι εταίροι, το RegioNet τους επέτρεψε να αναπτύξουν στρατηγικά νέες προσεγγίσεις στις αντίστοιχες περιφέρειές τους, κάτι που λογικά θα προσφέρει βιώσιμα αποτελέσματα στο μέλλον. Τα αποτελέσματα της γνώσης ως προϋποθέσεις για επιτυχημένους συνεργατικούς σχηματισμούς: Οι επιτυχημένοι συνεργατικοί σχηματισμοί εξαρτώνται από: Το επιχειρηματικό και θεσμικό περιβάλλον. Αυτό προϋποθέτει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις ΜΜΕ, για την ανάπτυξη της ιδέας των δικτύων (κύριοι στόχοι, στρατηγικές έννοιες, δομή, ανάλυση SWOT, έρευνα αγοράς, προγράμματα, τομέας δραστηριοτήτων, ξεκάθαρο όραμα, κ.α.). Την προσωπικότητα των επιχειρηματιών. Αυτή αναφέρεται σε έναν επιχειρηματία που είναι αφοσιωμένος σε μεγάλο βαθμό και εμπλέκεται σε οικονομικά - αναπτυξιακά δίκτυα, ενώ αναζητά νέες επαφές και τεχνογνωσία όπως και πολιτική υποστήριξη (καλή και ευέλικτη επικοινωνία). Τις κατάλληλες επαφές. Αυτές περιλαμβάνουν την μετέπειτα χρήση των ανεπίσημων αποτελεσμάτων των δικτύων που περιβάλλουν ένα δίκτυο ( εξωτερικοί κύκλοι ) και το δίκτυο που παρέχεται από το κάθε μέλος ΜΜΕ (εθνικές/διεθνείς επαφές, συνέργειες και πολλαπλασιαστές). Τις καλά θεμελιωμένες στρατηγικές έννοιες. Αυτές αναφέρονται στον σαφή προσδιορισμό και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων για τους επιχειρηματίες, τον σαφή προσδιορισμό των δραστηριοτήτων και των εμπορικών ευκαιριών. 9

10 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SME Go Global Networks ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: MALOPOLSKA POLAND ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SMEGoNET ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στόχος του υπο-προγράμματος SMEGοNET ήταν να αυξήσει τις δυνατότητες των συνεργατικών σχηματισμών ως επαγγελματικών και εστιασμένων πρωτοβουλιών δικτύων όπως και των μελών τους - συγκεκριμένα των ΜΜΕ - να αυξήσουν την αξία τους από συνεργασίες εντός του παγκόσμιου δικτύου. Οι στόχοι που έπρεπε να επιτευχθούν ήταν οι ακόλουθοι: Ο προσδιορισμός και η διαχείριση των κοινών πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της τοπικής και παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων. Η ανάπτυξη, η παράδοση και η προώθηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών στο πλαίσιο των τοπικών και των παγκόσμιων συνεργασιών. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με βάση την ευρεία έννοια της καινοτομίας. Η αναγνώριση και διάδοση των καλών πρακτικών. Η από κοινού ανάπτυξη συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, για τη χρήση τους από τα μέλη των συνεργατικών σχηματισμών καθώς και από άλλα μέλη της κοινότητας των ΜΜΕ. Οι εταίροι θα χρησιμοποιούσαν την οργάνωση του Παγκόσμιου Δικτύου Καινοτομίας ως φορέα και πεδίο δοκιμής των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Οι εταίροι από τη Ρουμανία και την Ελλάδα θα προσχωρούσαν τελικά στο Παγκόσμιο Δίκτυο Καινοτομίας. Η πλατφόρμα του Παγκόσμιου Δικτύου Καινοτομίας (www.lsgin.com) αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε για να υποστηρίξει τους εταίρους του έργου στην ενεργή επικοινωνία εντός της τοπικής κοινότητας (αξιοποιώντας τη μητρική γλώσσα) ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τη σύνδεσή τους με την παγκόσμια κοινότητα (αξιοποιώντας τη διεθνή επιχειρηματική γλώσσα, δηλαδή τα αγγλικά). Η πλατφόρμα λειτουργεί ως το μέσο ανταλλαγής καλών πρακτικών, παροχής πληροφοριών για εκδηλώσεις και δράσεις όπως και παρουσίασης συγκεκριμένων προσφορών συνεργασίας. Οι εταίροι του έργου πραγματοποιήσαν αναλύσεις και συνέταξαν εκθέσεις σχετικά με την Πραγματική στάση των ΜΜΕ απέναντι στην καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω των στρατηγικών συνεργασιών καινοτομίας. Η έρευνα βοήθησε στην κατανόηση προβλημάτων και εμποδίων που δυσκολεύουν τις ΜΜΕ στο να εφαρμόζουν πολιτικές ενεργής καινοτομίας και να συμμετέχουν σε συνεργασίες στα πλαίσια περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών. Δημιουργήθηκαν δύο νέοι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας και αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται ως δίκτυα (Cluj-Napoca, Κοζάνη). Οι ΜΜΕ και οι επιστημονικές ομάδες από τις αντίστοιχες περιφέρειες έχουν εμπλακεί στη διαδικασία με μακροπρόθεσμο όραμα και στόχους. Μια σειρά από ημερίδες έλαβαν χώρα σε κάθε περιφέρεια, σχετικά με την καινοτομία των ΜΜΕ και τις ικανότητες δικτύωσης, όπως και για τις πολιτικές και τις πρακτικές συνεργατικών σχηματισμών/δικτύωσης. Μέσω όλων αυτών των ημερίδων, οι τοπικές ΜΜΕ ενημερώθηκαν διεξοδικά σχετικά με τις δράσεις καινοτομίας, δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών οι οποίες αυξάνουν την δυνατότητα συνεργασιών με διεθνείς ΜΜΕ μέσω της συμμετοχής τους στο GIN. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Jagiellonian Center of Innovation Ltd./ LifeScience Krakow Klaster, Poland, Malopolska Kazimierz Murzyn / Managing Director Anna Sikora / Financial Manager Violetta Wilk / Project Coordinator Aragonese Cluster of Biotechnology (Bioaratec) Spain, Aragon Cristina Culleré / Project Manager Tomas Mena / CEO Babes-Bolyai Univercity from Cluj-Napoca, Romania, Cluj Country Marius Bota / Project Coordinator Oana Gica / Project Coordinator Adina Nergusa / PhD Regional Coordinator Crina Petrescu / Marketing Coordinator Veronica Rus / IT Coordinator Carmen Gheta / Financial Coordinator University of Western Macedonia Greece, West Macedonia Ioannis Bakouros / Project Manager Paraskevi Gkiourka / Marketing Specialist Elpida Samara / Financial Manager Evaggelia Matiaki / Researcher 10

11 Οι εταίροι αξιοποίησαν εργαλεία και διαδικασίες τα οποία στόχο είχαν τη δημιουργία και διάδοση ενός ενημερωτικού δελτίου για τους περιφερειακούς ενδιαφερόμενους. Δημιουργήθηκαν και διανεμήθηκαν 4 ενημερωτικά δελτία εστιασμένα στις περιφερειακές δράσεις. Αναπτύχθηκε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με στόχο την οικοδόμηση «Συνεργατικών Δεξιοτήτων Καινοτομίας» οι οποίες θα στοχεύουν σε ΜΜΕ και ομάδες Ε&Α από τα περιφερειακά δίκτυα Επιστήμης και Ζωής, και έγινε διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας TEDEd.com. Ο Οδηγός SMEGoNET, ο οποίος συνοψίζει βασικές έννοιες και μαθήματα, συντάχθηκε και έγινε διαθέσιμος διαδικτυακά αλλά και σε έντυπη μορφή. Πραγματοποιήθηκαν περιφερειακές ημερίδες για την αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων περισσότερων από 60 ΜΜΕ και ομάδων Ε&Α. Με αυτή την προοπτική, έγιναν 4 περιφερειακοί διαγωνισμοί για την προώθηση της συνεργασίας εντός του πλαισίου της ανοιχτής καινοτομίας και της δικτύωσης όπου επιλέχθηκαν και βραβεύτηκαν οι 6 πρωτεύσαντες. Οργανώθηκαν 3 επισκέψεις εργασίας και διεθνείς ημερίδες. Οι εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου σε 6 διεθνή συνέδρια. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ SMART+ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERREG IVC Οι δραστηριότητες των εταίρων του υπο-προγράμματος επικεντρώθηκαν στη δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών δικτύων, δηλαδή στο να φέρνουν σε επαφή και να εμπλέκουν τους παράγοντες των τοπικών κοινοτήτων (κυρίως από τον τομέα των ΜΜΕ), να αναπτύσσουν άμεσες επαφές με τους επικεφαλής και να ενημερώνονται σχετικά με ανάγκες και προσδοκίες. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους εταίρους του έργου προήλθαν από την εφαρμογή των πραγματικών καθηκόντων των επικεφαλής του δικτύου. Το έργο αύξησε τις ικανότητες των εταίρων να διαχειρίζονται το τοπικό δίκτυο σε διεθνές πλαίσιο. Τα σημεία-κλειδιά που αποτέλεσαν αντικείμενο μάθησης είναι τα ακόλουθα: I) Η διαχείριση ενός δικτύου απαιτεί το χτίσιμο εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη του ως προϋπόθεση για να τα εμπλέξει στην συνεργατική ανάπτυξη της καινοτομίας. II) Η αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του δικτύου πρέπει να θεωρείται καταλυτικός παράγοντας για την ανάπτυξή του. III) Η προσέγγιση του επιλεγμένου κοινού προάγεται μέσω της χρήσης μοντέρνων εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. IV) Οι ΜΜΕ πρέπει να υιοθετήσουν καινοτόμο σκεπτικό σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους: την ανάπτυξη του προϊόντος, την οργάνωση και τη διαχείριση των διαδικασιών και το μάρκετινγκ. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεργατικών σχηματισμών είναι ένα καλό παράδειγμα καινοτομίας σε επίπεδο οργανισμού. Οι εταίροι έμαθαν επίσης πώς να διαχειρίζονται από κοινού πολύπλοκα θέματα με σκοπό την διάθεση ενός μεμονωμένου προϊόντος το οποίο να συνδυάζει ιδέες και απόψεις από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Οι από κοινού δράσεις των εταίρων του έργου θα είναι πέραν των καθορισμένων ορίων του Προγράμματος, της ανάπτυξης ενός παγκόσμιου δικτύου της Επιστήμης και Ζωής για την καινοτομία, το οποίο θα συνεχίσει τις δράσεις του και θα εξερευνήσει και θα αναπτύξει περαιτέρω τα αποτελέσματα του έργου και συγκεκριμένα την Εκπαίδευση, τον Οδηγό και τον Ιστότοπο. 11

12 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Partnership for the establishment of Science and Technology Parks in Eastern Europe ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CLUJ COUNTY ROMANIA ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: STP ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το υπο-πρόγραμμα STP υλοποιήθηκε ως απάντηση στην ελλιπή παρουσία επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων στην Ανατολική Ευρώπη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις για έρευνα σε αυτή την περιοχή καλύπτουν το ένα τρίτο του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Με στόχο τη μείωση της παραπάνω υστέρησης σε σύγκριση με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και την προώθηση της διείσδυσης της καινοτομίας στο οικονομικό περιβάλλον, το έργο STP στόχευσε στη διευκόλυνση της μεταφοράς καλών πρακτικών, μεθοδολογίας και διαχείρισης που σχετίζονται με δομές υποστήριξης της έρευνας και των επιχειρήσεων μεταξύ των περιφερειών της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Τεχνολογικού Πάρκου της Walqa από την Huesca της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια των 2 ετών της εφαρμογής του, το πρόγραμμα συνέβαλε στην προώθηση, σε ευρεία κλίμακα, της έννοιας και των πλεονεκτημάτων των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων, όπως και στη μεταφορά των γνώσεων και των απαραίτητων βημάτων για τη δημιουργία και τη διαχείριση τέτοιων δομών, οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν στις τρεις «περιφέρειες μάθησης». Σε τοπικό επίπεδο, το πρόγραμμα βελτίωσε τις ικανότητες και αύξησε τη συμμετοχή των περιφερειακών/τοπικών παραγόντων όπως και άλλων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των μελλοντικών επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων. Επιπλέον, στα πλαίσια των μελλοντικών δραστηριοτήτων οι εταίροι θα συνεχίσουν να αυξάνουν την ευαισθητοποίησή τους στη σημασία της καινοτομίας και τα οφέλη και την αναγκαιότητα της ίδρυσης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων. Ως κύριο παραδοτέο του έργου ήταν η μεταφορά της γνώσης σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων στην Ευρώπη. Η γνώση αυτή πρόκειται να ενσωματωθεί στα εργαλεία χάραξης πολιτικής και σε αποτελεσματικά μέτρα για έργα υποδομής καινοτομίας, θέτοντας έτσι τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των 3 επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων στην Ανατολική Ευρώπη. Αφού ο πιο έμπειρος εταίρος, το Τεχνολογικό Πάρκο της Walqa, παρείχε τη μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης για τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα στην Ευρώπη, οι εταίροι μπόρεσαν να προχωρήσουν στην εκπόνηση των μελετών που αφορούν τα οικονομικά και το marketing και να αναλύσουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της εγκαθίδρυσης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και στις δικές τους περιφέρειες. Τα ευρήματα από τις μελέτες αυτές ενσωματώθηκαν σε μια από κοινού οικονομική μελέτη των περιφερειών των εταίρων, φανερώνοντας μια μεγάλη ανάγκη για τέτοιες δομές υποστήριξης των επιχειρήσεων, ειδικότερα για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να αποτελεί έκπληξη, καθώς τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα είναι σήμερα το βασικό εργαλείο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στις εταιρίες, επειδή λειτουργούν ως ο κύριος φορέας προσέλκυσης ξένων επενδυτών προσφέροντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας και δίνοντας έμφαση στην προώθηση του τοπικού ταλέντου. Με βάση τη γνώση που συλλέχθηκε σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, των σεμιναρίων και των επισκέψεων εργασίας που οργανώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, οι εταίροι - υπό τη συνεχή επίβλεψη του Τεχνολογικού Πάρκου της Walqa - ξεκίνησαν να συντάσσουν τις δικές τους Στρατηγικές Ανάπτυξης όπως και Σχέδια Δράσης για μελλοντικά επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, βασισμένοι στο υπάρχον μοντέλο και αναλύοντας τους διαφορετικούς παράγοντες που υπεισέρχονται. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ North-West RDA, North-West Region, Romania Gergely TÖRÖK / Project manager Walqa Technology Park, Aragon, Spain Beatriz LORENTE PASTOR / Project manager CERTH Greece, Western Macedonia, Greece Nikolaos MARGARITIS / Technical Expert Burgas Municipality, Burgas, Bulgaria Ruska BOYADZHIEVA / Director, EU Integration Department 12

13 Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω των επισκέψεων εργασίας, το Τεχνολογικό Πάρκο της Walqa συνέταξε το Εγχειρίδιο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων στην Ευρώπη, το οποίο θα λειτουργήσει και σαν οδηγός για άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες που μπαίνουν στη διαδικασία δημιουργίας των δικών τους επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων. Συμπληρωματικά με το Εγχειρίδιο, οι εταίροι δημιούργησαν πρότυπα μοντέλα, θέτοντας έτσι τη βάση για τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα του μέλλοντος. Έτσι, ένα αρχικό εργαλείο έχει δημιουργηθεί για την ανάλυση όλων των ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν κατά τη διαδικασία εγκαθίδρυσης τέτοιων δομών: το Συμφωνητικό των Eταίρων, η διατύπωση των κυρίων ζητημάτων της συνεργασίας καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων και ένα πρότυπο μοντέλο, που επιλαμβάνεται των θεμάτων σχετικά με την οργάνωση, τη διαχείριση και τη διοίκηση. Το Εγχειρίδιο για το Σχεδιασμό επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων μαζί με τα προαναφερθέντα κείμενα έχουν δημιουργήσει μια στέρεη βάση συνεργασίας ανάμεσα στους περιφερειακούς ενδιαφερόμενους, προσφέροντας ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα και προσδίδοντας έναν διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Μια σειρά από δραστηριότητες του έργου ήταν προσανατολισμένες στην κινητοποίηση τοπικών παραγόντων, τη δημοσιότητα και την προσέλκυση επενδύσεων, αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη σημασία των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων στις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ SMART+ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERREG IVC Η συμμετοχή στο υπο-πρόγραμμα STP δεν διευκόλυνε μόνο τη μεταφορά γνώσης σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων, αλλά κατάφερε επίσης να μεταδώσει τη φιλοσοφία που διέπει αυτές τις δομές, καθώς και τα μακροπρόθεσμα οφέλη που συνεπάγονται από αυτές, προσφέροντας ερμηνείες για την επιτυχία τους όχι μέσω βέλτιστων πρακτικών αλλά εντοπίζοντας τα λάθη και τους τρόπους με τους οποίους διορθώνονται. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών της εφαρμογής του προγράμματος, οι εταίροι εξοικειώθηκαν με τις συνθήκες των υπολοίπων, σχετικά με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για την εγκαθίδρυση επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων. Κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της προτερήματα αλλά και δυσκολίες όσον αφορά τη νομοθεσία, αλλά και την επιθυμία για βελτίωση. Οι εταίροι συνειδητοποίησαν ότι συνήθως οι φυσικές υποδομές είναι το λιγότερο σημαντικό στοιχείο στη διευκόλυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Το κλειδί για ένα επιτυχημένο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο έγκειται περισσότερο στις υπηρεσίες που προσφέρει, στο περιβάλλον υψηλής ποιότητας αλλά και στον τρόπο που το πάρκο προωθεί τα τοπικά πλεονεκτήματα ως ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό πόρο. Μέσω των κειμένων και των εργαλείων που αναπτύχθηκαν από κοινού, η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω του υπο-προγράμματος θα ωφελήσει όχι μόνο τους εταίρους του έργου αλλά και άλλες περιφέρειες της Ευρώπης στη διαδικασία δημιουργίας επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων. Η βιωσιμότητα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα διασφαλίζονται από τα κείμενα και τα εργαλεία που εκπονήθηκαν από τις περιφέρειες των εταίρων. 13

14 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ The Role of Innovative Services in the Tourism Market to Support Regional Development ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: BURGAS MUNICIPALITY BULGARIA ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SMART TOURISM ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Τα τελευταία χρόνια, οι ταχύτατες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία είχαν αντίκτυπο στον τομέα του τουρισμού με πολύ σημαντικές μεταβολές να παρατηρούνται στην συμπεριφορά των τουριστών όπως και στις αγορές προέλευσης. Σε αναζήτηση λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών στο τομέα, το πρόγραμμα στόχευσε στην υποστήριξη του τουριστικού τομέα στις περιφέρειες, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με δράσεις διαχείρισης προορισμού και με καλές πρακτικές σε εφαρμογές κινητών συσκευών, προσδιορίζοντας τους εμπλεκόμενους στις περιφέρειες και δημιουργώντας συνεργασίες μεταξύ τους. Οι δράσεις διαχείρισης προορισμού έπρεπε να υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. λογισμικό) για την παραγωγή επιπλέον πληροφοριών και τη δημιουργία δυναμικής στον τομέα. Μακροπρόθεσμα, το έργο θα συμβάλλει στην δημιουργία περιφερειακών τουριστικών συνεργατικών σχηματισμών και συνεργασιών σε διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και συνέβαλαν στην εκπλήρωση των στόχων του, είναι οι ακόλουθες: Διοργάνωση διαπεριφερειακών ημερίδων με παρουσιάσεις, συζητήσεις και δράσεις διάδοσης, οι οποίες ενίσχυσαν τις ατομικές και θεσμικές ικανότητες. Σύντομη μελέτη και αναλύσεις, οι οποίες συνέβαλαν στον εντοπισμό των βασικών ενδιαφερομένων και την έναρξη νέων συνεργασιών. Ημερίδες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, οι οποίες ενίσχυσαν τις ικανότητες στις περιφέρειες. Επισκέψεις εργασίας, οι οποίες ενίσχυσαν τις ικανότητες των εταίρων του προγράμματος σε διαπεριφερειακή κλίμακα. Πιλοτική εφαρμογή τουριστικών συστημάτων, η οποία τόνωσε και ενίσχυσε τις τουριστικές δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Δράσεις διάδοσης - μετάδοσης των πληροφοριών και των γνώσεων, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ικανοτήτων. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με τα αναπτυγμένα συστήματα Διαχείρισης Προορισμού και τις εφαρμογές κινητών συσκευών, οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες για αυτές, όπως μέρη φιλοξενίας και σίτισης, εκδηλώσεις όπως συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, κλπ. Το σύστημα επιτρέπει επίσης στον πελάτη να σχεδιάζει τις διακοπές του εξ ολοκλήρου, καθώς έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από ένα μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην περιφέρεια και να βρει την ιδανική σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Παράλληλα με την ανάπτυξη της διαχείρισης προορισμού και των συστημάτων εφαρμογών κινητών συσκευών, ως τμήμα του έργου, παρουσιάστηκαν στο Burgas οι λεγόμενες «εκπτωτικές κάρτες», οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να χρησιμοποιούν δωρεάν ποικίλες δημοτικές υπηρεσίες, όπως μετακινήσεις με λεωφορεία, ενοικιάσεις ποδηλάτων, επισκέψεις σε μουσεία, κ.α. Στη σύντομη μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος SMART TOURISM, οι κύριες τάσεις του τουρισμού εντοπίστηκαν ως εξής: Παροχή προσβασιμότητας Ευεξία, γαστρονομικός τουρισμός, ποιότητα ζωής Βιωσιμότητα και βιώσιμος τουρισμός Τουρισμός βραχείας διάρκειας Τουρισμός εκδηλώσεων Εκπαίδευση προσωπικού Νέες αγορές από ανερχόμενες χώρες Κόμβοι διέλευσης επιχειρηματικού τουρισμού Μεταβαλλόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος ακόμη αποτελεί μια εξειδικευμένη αγορά, με ένα εκτιμούμενο ποσοστό 7-10% του συνολικού τουρισμού, θεωρείται όμως από τις πλέον ανερχόμενες τάσεις στον τουρισμό και ένα από τα ελάχιστα τμήματα τουριστικής ζήτησης που ακόμη παρουσιάζει ανάπτυξη. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα: Μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ περισσότερες ομάδες-στόχους, σε σύγκριση με τον αθλητικό τουρισμό ή τον ψυχαγωγικό τουρισμό, Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ανεξάρτητος από μόδες, οικονομικούς ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Burgas Municipality, Burgas Maya Velcheva / Project manager Ivaylo Trendafilov / Coordinator Silvia Nestorova / Marketing in Tourism Expert Krasimir Kamburov / ICT expert Regional Development Agency of W. Macedonia - ANKO Panagiotis Ptochoulis / Project manager Grigoris Mavridis / Tourism expert Christodoulou Niki / Tourism expert Theodoros Vittas / ICT expert Municipality of Servia - Velvento (GR) Panagiotis Karagiannis / Project manager Organization Association for planning and development for the Witznitz lakes / Region Federal state of Saxony (D) Bärbel Meschke / Project coordinator Simone Luedtke / Staff Maria Gangloff / Staff Henry Graichen / Staff Jürgen Frisch / Staff Ditmar Haym / Staff Daniel Andrae / Legal Support, Project manager 14

15 κύκλους, δημογραφικές μεταβολές, και Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια εξειδικευμένη αγορά και έχει ένα ποσοστό που υπολογίζεται στο 7-10% του συνολικού τουρισμού. Η καινοτομία στις υπηρεσίες θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στον πολιτιστικό τουρισμό, αλλά θα προσφέρει επίσης και νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας έτσι σε μια ανάπτυξη στην ΕΕ με λιγότερους αποκλεισμούς. Η πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» τόνισε ότι η καινοτομία απαιτείται να ενισχυθεί, ώστε ο τουριστικός τομέας και οι επιχειρήσεις του να προσαρμοστούν στις νέες τάσεις στην συμπεριφορά των πελατών και να ξεπεράσουν παγιωμένες αντιλήψεις που επικρατούν στον τομέα αυτή τη στιγμή. Οι παράγοντες επιτυχίας που προωθούν μια βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε περιφέρειες, πρέπει να συμμορφώνονται προς τα παρακάτω συγκεκριμένα σημεία: Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή των καναλιών διαχείρισης του διαδικτύου Καινοτομίες στον τομέα των υπηρεσιών για τη δημιουργία δυναμικής και προστιθέμενης αξίας Δημιουργία δικτύων Συνεργασία ανάμεσα στους συνεργατικούς σχηματισμούς Άψογη οργάνωση των συνεργασιών ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα Εκπαίδευση και κατάρτιση Οι τρεις περιφέρειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα SMART Tourism μοιράζονται κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα την ύπαρξη μεγάλων λιμνών εντός των περιφερειών. Οι εταίροι είχαν μια συνάντηση στην πόλη της Borna, όπου παρακολούθησαν στην πράξη πώς οι λίμνες (πρώην ορυχεία άνθρακα) αξιοποιούνται από τους Γερμανούς εταίρους, οι οποίοι τις έχουν μετατρέψει σε έναν ευχάριστο τόπο διαμονής και ψυχαγωγίας για τους πολίτες και τμήμα των στοιχείων εκείνων που κάνουν ευχάριστη τη διαβίωση και θα προσελκύσουν ανθρώπους να μετακομίσουν στην περιοχή. Το 2012, τα μέλη του προγράμματος SMART PROJECT επισκέφθηκαν τις πόλεις του Bilbao και του San Sebastian, στην Ισπανία. Εκεί, συναντήθηκαν με μια από τις πρωτοπόρους εταιρίες στην ανάπτυξη διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης προορισμού. Οι ειδικοί της εταιρίας παρουσίασαν διεξοδικά στην ομάδα του προγράμματος τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήματος διαχείρισης προορισμού και πώς οι λύσεις των κέντρων πληροφορικής μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της δημοτικότητας μιας περιφέρειας και σε απτές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν από την εταιρία και θα χρησιμοποιηθούν από διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις. Η εταιρία λειτουργεί σε στενή συνεργασία με ένα ερευνητικό κέντρο για Διαδραστικά Γραφικά Υπολογιστή και Πολυμέσα, που βρίσκεται στο Τεχνολογικό Πάρκο του San Sebastian. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που παρουσιάστηκαν σχετικά με την προσομοίωση και την οπτικοποίηση θα χρησιμοποιηθούν από την πόλη του Burgas για την εφαρμογή ενός επικείμενου προγράμματος με τίτλο «Η υπόγεια πόλη του Burgas». Στο πλαίσιο του προγράμματος, σχεδιάζεται η ανακατασκευή των καταφυγίων βομβαρδισμών κάτω από το θαλάσσιο κήπο του Burgas και η μετατροπή τους σε ένα μέρος διάδρασης και ψυχαγωγίας για τους πολίτες και τους επισκέπτες του Burgas. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ SMART+ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERREG IVC Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος έγινε κατανοητό ότι για να βελτιωθεί η εικόνα της περιοχής είναι σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες στον τομέα του τουρισμού να δρουν από κοινού. Επίσης, οι τοπικές αρχές πρέπει να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες και να δράσουν στοχευμένα με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες στις περιφέρειες και συνεπώς να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ του τομέα. Οι προσπάθειες των τοπικών αρχών πρέπει να έχουν τις εξής κατευθύνσεις: Καλύτερη αξιοποίηση των συγκεκριμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας, ούτως ώστε να αυξηθεί και να διαφοροποιηθεί το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται. Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων για τη χώρα (π.χ. πρόγραμμα «Υπόγεια πόλη του Burgas») τα οποία θα προσελκύσουν τουρίστες να επισκεφθούν την περιοχή. Καλύτερη προώθηση των εκδηλώσεων και των περιοχών με πολιτιστική, ιστορική και ψυχαγωγική αξία, ώστε να αυξηθεί η δημοτικότητα της περιφέρειας, να ξεπεραστεί ο εποχικός χαρακτήρας των επισκέψεων και να παραταθεί η παραμονή των τουριστών. Ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών. Οι τεχνολογίες ITC θα πρέπει να εισαχθούν στον τουριστικό τομέα, καθώς δίνουν την ευκαιρία σε πολύ περισσότερους ανθρώπους να εξοικειωθούν με την περιφέρεια και με τις επιλογές που παρέχει, και να προγραμματίσουν αναλόγως τις διακοπές τους. Η ευελιξία της παροχής διαφορετικών τουριστικών πακέτων θα αυξηθεί και περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να τις μαθαίνουν και να τις χρησιμοποιούν. Με αυτό τον τρόπο, η επαφή ανάμεσα στους τουρίστες και στους παροχείς υπηρεσιών διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή μιας υπηρεσίας που πληροί τις προσδοκίες των πελατών και αυξάνει την ικανοποίησή τους. 15

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκομίζοντας αποτελέσματα

Αποκομίζοντας αποτελέσματα Αποκομίζοντας αποτελέσματα Συμπεράσματα από το έργο GreenInfraNet European Union European Regional Development Fund Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Εφικτό μέσω του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114)

SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) LLP LdV TOI project SMARTFARMER (2013-1-CY1-LE005-03114) Τεύχος 3, Οκτώβριος 2014 SmartFarmer Ενημερωτικό Δελτίο Έκθεση Επαγγελματικών Προτύπων Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί του κειμένου των βασικών χαρακτηριστικών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

OPEN SOURCE NEWSLETTER. Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA

OPEN SOURCE NEWSLETTER. Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA OPEN NEWSLETTER SOURCE Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA Χρήση λογισμικού Open Source από Ευρωπαϊκές διοικήσεις Προηγούμενες και μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης ΗΜΕΡΙΔΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Στρατηγικές Ψηφιακής Σύγκλισης» ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα