Μαθηµατική προσοµοίωση υπόγειου υδροφορέα περιοχής Αχελώου- Λυσιµαχείας- Τριχωνίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθηµατική προσοµοίωση υπόγειου υδροφορέα περιοχής Αχελώου- Λυσιµαχείας- Τριχωνίδας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Μαθηµατική προσοµοίωση υπόγειου υδροφορέα περιοχής Αχελώου- Λυσιµαχείας- Τριχωνίδας Αλίκη. Κύρκου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επιβλέπουσα: Αικατερίνη Νάνου-Γιάνναρου, Λέκτορας Αθήνα, Ιούνιος 2008

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους επιβλέποντες καθηγητές µου κ. Αικατερίνη Νάνου-Γιάνναρου και κ. Αναστάσιο Στάµου για τη συνεργασία µας, τη σηµαντική καθοδήγηση τους καθώς και για το ενδιαφέρον και την κατανόηση τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, την υποψήφια διδάκτορα, κ. Αικατερίνη Σπανουδάκη για τη συνεργασία µας, τη σηµαντική βοήθειά της καθώς επίσης και για τη µεγάλη προθυµία και διάθεση να µε βοηθήσει στην εκµάθηση των εµπορικών πακέτων που χρησιµοποιήθηκαν. Τέλος, ευχαριστώ το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για τη παροχή της µελέτης «Υδρολογική Έρευνα Λεκανών Ν. Αιτωλοακαρνανίας ίαιτας και Έλεγχος Ποιότητας των Υδατικών Πόρων» του γεωλόγου κ. Ν. Κουρµούλη. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 5

3 Περιεχόμενα Περίληψη...8 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή...10 Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική διερεύνηση-τροποποίηση Κώδικα IRENE Γενικά Μετασχηµατισµός του αζώτου στο έδαφος Ανάπτυξη κώδικα µεταφοράς των νιτρικών Ανάπτυξη του όρου του χηµικού µετασχηµατισµού Επαλήθευση προτύπου Κεφάλαιο 3 Περιγραφή της περιοχής µελέτης Οριοθέτηση της περιοχής µελέτης Φυσικό Περιβάλλον ηµογραφικά στοιχεία Κοινωνικο -οικονοµικά στοιχεία της περιοχής µελέτης - Χρήσεις γης Περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής Υδρολογικές Λεκάνες Υδρογεωλογία Υδρολογική λεκάνη Τριχωνίδας Υδρολογική λεκάνη Λυσιµαχείας Υδρολογική Λεκάνη Αχελώου Ποταµού Κλιµατολογικές συνθήκες Γενική Περιγραφή Βροχόπτωση Θερµοκρασία Ηλιοφάνεια Εξάτµιση Άνεµος Σχέση βροχόπτωσης Στάθµης των υπόγειων νερών Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 6

4 3.8 Υδατικό Ισοζύγιο Συστήµατος Λεκανών Τριχωνίδας και Λυσιµαχείας Γενικά Παράµετροι Ισοζυγίου Υπολογισµός Υδατικού Ισοζυγίου Κεφάλαιο 4 Προσοµοίωση ροής της περιοχής µελέτης µε χρήση του εµπορικού πακέτου Modflow Κώδικας Modflow Περιγραφή (Modflow) Εξισώσεις πεπερασµένων διαφορών Μη µόνιµη ροή Μόνιµη ροή Αναδιαµόρφωση της εξίσωσης-συστήµατος για επίλυση Μαθηµατική προσοµοίωση της περιοχής µελέτης µε χρήση του λογισµικού VISUAL MODFLOW Προσδιορισµός της γεωµετρίας της περιοχής µελέτης Προσδιορισµός οριακών συνθηκών Εκτέλεση του προγράµµατος Αποτέλεσµα της εκτέλεσης Κεφάλαιο 5 Προσοµοίωση ρύπανσης της περιοχής µελέτης µε χρήση του εµπορικού πακέτου ΜΤ3DMS Περιγραφή προτύπου ΜΤ3DMS Εφαρµογή στη περιοχή µελέτης Σενάριο µείωσης βροχόπτωσης Συµπεράσµατα Προτάσεις Βιβλιογραφία Παράρτηµα...Error! Bookmark not defined. Βροχοµετρικά στοιχεία (mm) Στοιχεία υνητικής Εξάτµισης (mm) Στοιχεία Θερµοκρασιών ( O C) Πίνακες Υδροµετρήσεων Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 7

5 Περίληψη Περίληψη Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ασχολείται µε την µαθηµατική προσοµοίωση της ροής και της ρύπανσης στον υπόγειο υδροφορέα των υδρολογικών λεκανών Αχελώου-Λυσιµαχείας-Τριχωνίδας. Στα πλαίσια της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική διερεύνηση της δίαιτας των νιτρικών στα υπόγεια νερά και του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζεται το πρόβληµα στο πλαίσιο µαθηµατικής προσοµοίωσης. Με βάση τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας έγινε προσθήκη των εξισώσεων που περιγράφουν την δίαιτα των νιτρικών στον ήδη υπάρχοντα κώδικα ΙRENE (Spanoudaki et al., 2006), ο οποίος έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Υδραυλικής και αντιµετωπίζει την αλληλεπίδραση ροής και ρύπανσης µεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών για συντηρητικό ρύπο. Για τον έλεγχο του κώδικα IRENE χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα σχετικού παραδείγµατος από τη βιβλιογραφία. Η περιοχή µελέτης περιγράφεται λεπτοµερώς. Παραθέτονται τα δηµογραφικά κοινωνικά-οικονιµικά στοιχεία της περιοχής καθώς και οι χρήσης γης. Στη συνέχεια περιγράφεται ξεχωριστά η κάθε µια υδρολογική λεκάνη καθώς και η υδρογεωλογία τους. Ακολουθεί η περιγραφή των κλιµατολογικών συνθηκών και δίνονται στοιχεία για την βροχόπτωση, τη θερµοκρασία, την ηλιοφάνεια, την εξάτµιση και τον άνεµο που επικρατούν στην περιοχή. Τέλος αναλύεται το υδατικό ισοζύγιο του συστήµατος λεκανών Τριχωνίδας -Λυσιµαχείας. Η προσοµοίωση της ροής στον υπόγειου υδροφορέα έγινε µε χρήση του εµπορικού πακέτου Modflow. Περιγράφονται οι εξισώσεις, στις οποίες βασίζεται ο κώδικας Modflow. Στη συνέχεια, προσοµοιώνεται η περιοχή µελέτης και γίνεται βαθµονόµηση του κώδικα χρησιµοποιώντας µετρηµένα πιεζοµετρικά φορτία σε υπάρχουσες ερευνητικές γεωτρήσεις. H προσοµοίωση της ρύπανσης της περιοχής έγινε µε χρήση του εµπορικού πακέτου ΜΤ3DMS. Περιγράφεται η βασική εξίσωση, σύµφωνα µε την οποία λειτουργεί το πρόγραµµα και γίνεται η εφαρµογή του στην περιοχή µελέτης χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της ροής. Επίσης υποτίθεται ένα σενάριο µείωσης της βροχόπτωση και µέσω της προσοµοίωσης αναλύονται οι συνέπειες που θα έχει η µείωση αυτή στη ροή και στη ρύπανση της περιοχής. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 8

6 Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Abstract The present postgraduate thesis deals with the modeling of flow and nitrate transport in the groundwater aquifer of the hydrological basins of Acheloos- Lysimachia-Trichonida. A literature review has been performed regarding the fate of nitrates in aquifers and the way that the problem is dealt with mathematical modeling. Using the results of the literature review the code IRENE (Spanoudaki et al., 2006), which describes flow and pollution interaction between surface water and groundwater, has been modified to include the fate of nitrates in groundwater. IRENE in its previous form could consider only conservative pollutants. The area studied in this thesis belongs to the District of Western Greece and includes the basin of the Acheloos river and the basins of the lakes Trichonida and Lysimachia. The water budget of the area is controlled by the surface water bodies, which are predominant. It is a very important area in Greece because it has a water surplus of around 400x10 6 m 3 /year, 200 of which are directed through a big irrigation channel from lake Lysimachia to the basin of Aitolikon, which is located at the south of the basin of Acheloos. The finite-difference commercial code Modflow was used to simulate groundwater flow. Modflow has been calibrated using measured piezometric head values from existing observation boreholes in the study area. Nitrate pollution in the study area was simulated using MT3DMS. The main crops cultivated in Acheloos river basin are corn and clover, while in the area around lake Trichonida there are olive trees. Calibration with measured nitrate levels in observation boreholes showed that farmers apply 30 kg of NH 4 per 1000 m 2. This quantity is almost 4 times higher than the quantity of NH 4 required by the cultivated crops. Therefore around 8 kg of NH 4 are retained by the roots of the cultivated crops while the remaining 22 kg of NH4 enter the aquifer. Finally, a hypothetical scenario was simulated to study the effects of reduced rainfall on nitrate pollution. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 9

7 Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η µόλυνση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών από τις ανόργανες και οργανικές χηµικές ουσίες έχει προκαλέσει αυξανόµενη ανησυχία τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον κόσµο. Αυτές οι χηµικές ουσίες εισάγονται στα επιφανειακά νερά και εν συνεχεία στο σύστηµα υπόγειων νερών ή απευθείας στα υπόγεια νερά από ποικίλους µηχανισµούς, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργικής και αστικής απορροής και τη διάθεση βιοµηχανικών αποβλήτων. Η λίπανση των γεωργικών εκτάσεων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης. Η λίπανση µε χρήση αζωτούχων λιπασµάτων χρησιµοποιείται ευρέως για την αύξηση της παραγωγής και της ποιότητα των συγκοµιδών. Το νιτρικό άλας είναι ιδιαίτερα διαλυτό στο νερό και έχει διαλυτότητάς στο χώµα. Λόγω της υψηλής αυτής διαλυτότητάς του, τα νιτρικά άλατα µπορούν να συσσωρευτούν στο υπόγειο νερό και εν συνεχεία στο πόσιµο νερό. Όταν το ανθρώπινο σώµα λαµβάνει σηµαντικές ποσότητες νιτρικού άλατος µπορεί να προκληθούν σηµαντικά προβλήµατα στην υγεία του, όπως εντερικό καρκίνο, δυσµορφίες γέννησης, υπέρταση κ.α. Εποµένως, είναι σηµαντικό ο καλλιεργητής να γνωρίζει τη ποσότητα και το χρόνο που πρέπει να εφαρµόσει το λίπασµα για µια ορισµένη συγκοµιδή για να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις στο περιβάλλον. Νοµικό πλαίσιο Το σηµαντικότερο νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, που περιέχει τις διατάξεις για τα υπόγεια νερά, είναι οι οδηγίες της ΕΕ, οι αντίστοιχοι ελληνικοί νόµοι, τα προεδρικά και υπουργικά διατάγµατα. Ακριβέστερα: 1. Οδηγία του Συµβουλίου 91/676/EOK σχετικά µε την προστασία των υδάτων ενάντια στη ρύπανση που προκαλείται από τα νιτρικά άλατα από τη γεωργική επιβεβαίωση πηγών (ND). Υπουργικό διάταγµα 16190/1335/ Οδηγία 2000/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που θεσπίζει πλαίσιο για την κοινοτική δράση στον τοµέα της πολιτικής ύδατος (WFD), εστιάζοντας στην καθιέρωση ενός πλαισίου για την προστασία της επιφανειακών και των υπόγειων Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 10

8 Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» υδάτων. Οι βασικές αρχές WFD έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική νοµοθεσία µε το Λ. 3199/2003 για τη "προστασία και τη διαχείριση του ύδατος". 3. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των υπόγειων νερών ενάντια στη ρύπανση (GWD) θυγατρική οδηγία της WFD. Το αντικείµενο αυτής της πρότασης είναι να θεσπιστούν τα συγκεκριµένα µέτρα για να αποτραπεί και να ελεγχθεί η µόλυνση υπόγειων νερών από τον καθορισµό των κοινών κριτηρίων στην καλή χηµική θέση και στις ποιοτικές τάσεις. 4. Ο ΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθµιση Στόχος της παρούσας µεταπτυχιακής εργασία είναι η µαθηµατική προσοµοίωση της ροής των υπόγειων νερών και της µεταφοράς ρύπων και ειδικότερα νιτρικών της περιοχής Αχελώου-Λυσιµαχείας-Τριχωνίδας. Η περιοχή αυτή είναι πολύ σηµαντική διότι είναι από τις λίγες σχετικά περιοχές της Ελλάδας στις οποίες υπάρχει πλεόνασµα νερού και το οποίο συνήθως µένει ανεκµετάλλευτο και χύνεται στη θάλασσα. Η µαθηµατική προσοµοίωση ήταν ιδιαίτερα δυσχερής δεδοµένου ότι η ροή και η ποιότητα των υπόγειων νερών εξαρτάται από το συνολικό υδατικό ισοζύγιο της περιοχής, το οποίο καθορίζεται από τα επιφανειακά νερά. Συνεπώς υπάρχει σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών. Από την διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, είναι η πρώτη φορά που η περιοχή προσοµοιώνεται µαθηµατικά ως προς τη ροή υπόγειου νερού και την µεταφορά ρύπων στους υπόγειους υδροφορείς. Αρχικά έγινε βιβλιογραφική διερεύνηση της δίαιτας των νιτρικών στα υπόγεια νερά και του τρόπου που το πρόβληµα αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο µαθηµατικής προσοµοίωσης. Με βάση τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας έγινε προσθήκη των εξισώσεων που περιγράφουν την δίαιτα των νιτρικών στον ήδη υπάρχοντα κώδικα ΙRENE (Spanoudaki et al., 2006), ο οποίος έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Υδραυλικής και αντιµετωπίζει προβλήµατα στα οποία παρατηρείται έντονη αλληλεπίδραση ροής και ρύπανσης µεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών.. Για την µαθηµατική προσοµοίωση της υπόγειας ροής χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Visual Modflow 4.2, ενώ για την µεταφορά ρύπων εφαρµόστηκε το λογισµικό MT3DMS. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 11

9 Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Διερεύνηση» Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική διερεύνηση-προσθήκη εξισώσεων της δίαιτας νιτρικών στον κώδικα IRENE 2.1 Γενικά Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση των εργασιών που περιγράφουν τη δίαιτα των νιτρικών στα υπόγεια νερά καθώς και η προσθήκη των εξισώσεων που περιγράφουν τη δίαιτα αυτή στον ήδη υπάρχοντα κώδικα IRENE (K. Spanoudaki et al., 2006). Ο κώδικας IRENE είναι γραµµένος σε γλώσσα προγραµµατισµού Fortran και περιγράφει την αλληλεπίδραση ροής και ρύπανσης µεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών. Παρότι το αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας εστιάζει στην προσοµοίωση της ρύπανσης της κορεσµένης ζώνης εξαιτίας της λίπανσης των αγροτικών εκτάσεων, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µια πιο ευρεία βιβλιογραφική διερεύνηση, µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων εύχρηστη στον καθέναν που θα ασχοληθεί µε το αντικείµενο της ρύπανσης του εδάφους εξαιτίας νιτρικών γενικότερα. Επειδή, το θέµα είναι πολύπλοκο και πολύπλευρο έγινε προσπάθεια οµαδοποίησης των κειµένων που βρέθηκαν. Η πρώτη οµάδα εργασιών αναφέρεται στις διεργασίες του κύκλου του αζώτου στο έδαφος. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες διεργασίες. Επίσης, διερευνήθηκαν οι αιτίες πρόκλησης νιτρικής ρύπανσης, κυριότερες των οποίων είναι η λίπανση των καλλιεργειών, τα αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα και τα κόπρανα των ζώων. Μια ακόµα οµαδοποίηση των κειµένων έγινε ως προς το αν η µελέτη έγινε στην κορεσµένη ή στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους. Οι διεργασίες που συντελούνται στις δύο αυτές ζώνες είναι διαφορετικές. Στην ακόρεστη ζώνη συντελείται κυρίως η διεργασία της νιτροποίησης ενώ στην κορεσµένη ζώνη κύρια διεργασία είναι η απονιτροποίηση, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η διεργασία της νιτροποίησης. Όσον αφορά την κορεσµένη ζώνη, δε µπορεί να υπάρχει πλήρης γνώση των διεργασιών που συντελούνται. Μερικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο βρίσκεται η ελεύθερη επιφάνεια, το πάχος του υδροφορέα, το ph του εδάφους, η πηγή ρύπανσης, η ποσότητα του ρύπου που εισέρχεται στο έδαφος κ.α. Συνεπώς, σε κάθε περιοχή οι διεργασίες είναι Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 12

10 Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Διερεύνηση» διαφορετικές. Η τελευταία οµάδα περιλαµβάνει κείµενα που προσοµοιώνουν τη ρύπανση µε κάποιο µαθηµατικό µοντέλο, και ιδιαίτερα µε τον κώδικα MODFLOW, ο οποίος χρησιµοποιείται και στην παρούσα εργασία. Κύκλος του αζώτου στο έδαφος Προσοµοίωση διεργασιών του κύκλου του Ν 2 στην ακόρεστη ζώνη Προσοµοίωση διεργασιών του κύκλου του Ν 2 στην κορεσµένη ζώνη. Προσοµοίωση µε το πρόγραµµα ΜODFLOW 1 M.R.Trudell A. Sirulnik H.E. Donier T. Rosswall R. Well Inselsbacher M. Kaleem Mørkved 2007 Geoffrey Delin 2002 N. K. Narda 2002 E. Ledoux 2007 Κeith Halford Ledoux E 2007 Celine Conan Huaming Guo 2006 Gunter Wriedt 2007 M. Almasri 2007 Keith Schilling 2006 D. Lapwortha 2007 J. Molenat 2002 Carl Hoffmann 2006 V. Penky 1989 M. Almasri 2007 Arne Gustafson Nicolas Flipo 2007 S. Jayasundara 2007 T. Nielsen 1998 Zakaria Saadi 2003 M. T. Adetunji Gunter Wriedt 2006 Kai Kohler Bijay Singh 1978 Mee-Sun Lee C. Dahm 1998 Mee-Sun Lee 1987 Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 13

11 Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Διερεύνηση» 12 Jose Miguel 2003 R. Bhandral 2007 Πίνακας 2.1 Οµαδοποίηση των κειµένων 2.2 Μετασχηµατισµός του αζώτου στο έδαφος Εικόνα 2.1 Εννοιολογικό µοντέλο του κύκλου του αζώτου στο έδαφος και τα υπόγεια νερά Ανάλογα µε την πηγή, το άζωτο εισέρχεται στο υπέδαφος ή ως οργανικό ή ως ανόργανο. Το οργανικό άζωτο προέρχεται από ενώσεις όπως τα αµινοξέα, τις αµίνες και τις πρωτεΐνες. Το ανόργανο άζωτο προέρχεται από το αµµώνιο, τα νιτρώδη και τα νιτρικά. Το άζωτο από τα λιπάσµατα είναι ανόργανης µορφής (συνήθως NH + 4, NO - 3 ) ενώ το Ν από ανεπεξέργαστα ή µερικώς επεξεργασµένα λύµατα και από κοπριές συναντάται είτε στην οργανική είτε στην ανόργανη µορφή του. Οι µετασχηµατισµοί του Ν στο υπέδαφος περιλαµβάνουν την : αµµωνίωση, δηλαδή τη βιολογική µετατροπή του οργανικού Ν σε NH 4 -Ν, νιτροποίηση, δηλαδή τη βιολογική οξείδωση του NH 4 -Ν σε NH 3 -Ν, απονιτροποίηση, δηλαδή τη βιολογική αναγωγή του NH 3 -Ν σε αέρια υποπροϊόντα όπως το N 2 Ο ή το N 2, Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 14

12 Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Διερεύνηση» εξαέρωση της αµµωνίας. Η διαδικασία µετασχηµατισµού του Ν στο υπέδαφος περιλαµβάνει την: διάχυση των µορφών του αµµωνίου, διάχυση των µορφών των νιτρικών, µεταφορά οποιασδήποτε µορφής, µαζί µε το νερό. Στην Εικόνα 2.1 περιγράφονται οι σηµαντικότεροι µετασχηµατισµοί του αζώτου από την επιφάνεια του εδάφους έως τα υπόγεια νερά. Ο όγκος του αζώτου που εισέρχεται στο έδαφος είναι υπό µορφή αµµωνίου (NH4 + ). Τα αµµωνιακά ιόντα µπορούν να οξειδωθούν γρήγορα σε νιτρώδες άλας (NO2 ) παρουσία οξυγόνου από τα αυτότροφα βακτήρια (τα σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι τα Nitrosomonas). Αυτό είναι το πρώτο βήµα στο στάδιο της νιτροποίησης, Στο δεύτερο στάδιο, τα αυτότροφα βακτήρια (που ονοµάζονται Nitrobacter) οξειδώνουν το νιτρώδες άλας σε νιτρικό άλας. Η διαδικασία που περιγράφηκε ονοµάζεται νιτροποίηση και εµφανίζεται συνήθως στην ακόρεστη ζώνη. Οι χηµικές αντιδράσεις κατά τα δύο στάδια είναι οι εξής: NH /2 O 2 NO H + + H 2 O (2.1) NO /2O 2 NO 3 - (2.2) Και τα δύο στάδια της νιτροποίησης απελευθερώνουν ένα σηµαντικό ποσό ελεύθερης ενέργειας. Σε κανονικές συνθήκες η δεύτερη αντίδραση ακολουθεί την πρώτη. Έτσι το αµµωνιακό άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικά και αποφεύγεται η συσσώρευση των νιτρωδών, τα οποία σε συγκεντρώσεις ακόµα και λίγων ppm, είναι εξαιρετικά τοξικά σε φυτά και ζώα. Η συνολική αντίδραση της νιτροποίησης γραµµένη για ένα electron - mole, (2.3) 1/4 O 2 + 1/8 NH 4 + έχει σταθερά ισορροπίας Κ= /8 NO /4 H + + 1/8 H 2 O Από θερµοδυναµική λοιπόν άποψη η αντίδραση της νιτροποίησης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 15

13 Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Διερεύνηση» Είναι αξιοσηµείωτο ότι ανεξάρτητα από την πηγή των αµµωνιακών (αζωτοδέσµευση, λίπανση, λύµατα κ.τ.λ) η νιτροποίηση προκαλεί µείωση του ph των νερών και εδαφών. Στη συνέχεια, στα υπόγεια νερά, το νιτρικό άλας µετατρέπεται σε αέριο αζώτο από τη διάσπαση νιτρικών. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται απονιτροποίηση. Η απονιτροποίηση είναι η αναγωγή των νιτρικών σε νιτρώδη και στη συνέχεια σε οξείδια του αζώτου και τελικά σε άζωτο κατά το σχήµα: 2 ΝΟ 3-2 ΝΟ 2-2 ΝΟ Ν 2 Ο Ν 2 (2.4) Απουσία οξυγόνου, τα νιτρικά χρησιµοποιούνται από διάφορους µικροοργανισµούς (βακτήρια) σαν ένας εναλλακτικός δέκτης ηλεκτρονίων. Τα βακτήρια ( Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, και Αchromobacter ) αυτά είναι αναερόβια και ετερότροφα δηλαδή παίρνουν ενέργεια από την οξείδωση των οργανικών ουσιών. Υπάρχουν και αυτότροφα βακτήρια (Thiobacllus denitrificans) που παίρνουν την απαραίτητη ενέργεια από την οξείδωση των θειούχων σε θειικά. Μία ειδική περίπτωση αναγωγής των νιτρικών είναι αυτή που οδηγεί στο σχηµατισµό αερίου αζώτου. Σε ph=7.00 η απόδοση ελεύθερης ενέργειας ανά electron - mole της αντίδρασης : - 1/5 ΝΟ 3 + 1/4 (CH 2 O) + 1/5 H + 1/10 N 2 + 1/4 CO 2 + 7/20 H 2 O (2.5) είναι kcal και είναι µικρότερη από την απόδοση της µετατροπής των νιτρικών σε νιτρώδη. Στο έδαφος η απονιτροποίηση συµβαίνει κάτω ορισµένες συνθήκες: πρέπει να υπάρχει έτοιµη οργανική ύλη για να αποικοδοµηθεί. ο αέρας του εδάφους πρέπει να περιέχει λιγότερο από 10% οξυγόνο ή λιγότερο από 0.2 mg/l O 2 στο υδατικό διάλυµα. θερµοκρασία από 2 έως 50 ο C, µε ευνοϊκότερη τη θερµοκρασία ο C Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 16

14 Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Διερεύνηση» πολύ όξινα εδάφη (ph<5) παρεµποδίζουν τη γρήγορη απονιτροποίηση και δηµιουργούν συνθήκες όπου το κυρίαρχο προϊόν της αναγωγής των νιτρικών είναι το Ν 2 Ο. Γενικά στο έδαφος όταν τα επίπεδα του οξυγόνου είναι πολύ χαµηλά, το τελικό προϊόν της απονιτροποίησης είναι τα αέριο άζωτο (Ν 2 ). Αξίζει όµως να σηµειωθεί, ότι κάτω από τις µεταβαλλόµενες συνθήκες αερισµού του εδάφους δηµιουργούνται επίσης τα αέρια οξείδια του αζώτου Ν 2 Ο και ΝΟ. Η αναλογία ανάµεσα στα διάφορα αέρια προϊόντα της απονιτροποίησης εξαρτάται από το ph, τη θερµοκρασία, τη έλλειψη του οξυγόνου και τη συγκέντρωση των νιτρικών και νιτρωδών. Για παράδειγµα η παραγωγή του Ν 2 Ο ευνοείται όταν η συγκέντρωση των νιτρικών και νιτρωδών είναι υψηλή και η συγκέντρωση του οξυγόνου δεν είναι τόσο χαµηλή. Σε πολύ όξινες συνθήκες σχεδόν ολοκληρωτικά σχηµατίζεται Ν 2 Ο. Το ΝΟ βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα και κυρίως σε όξινες συνθήκες. Συνθήκες που επιδρούν στην νιτροποίηση Τα βακτήρια της νιτροποίησης είναι πολύ πιο ευαίσθητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες σε σύγκριση µε τους ετερότροφους οργανισµούς που απελευθερώνουν το αµµώνιο από τις οργανικές αζωτούχες ενώσεις. Μερικές από τις συνθήκες που επιδρούν στη διαδικασία της νιτροποίησης είναι : Συγκέντρωση των αµµωνιακών: Νιτροποίηση θα συµβεί εάν υπάρχουν αµµωνιακά ιόντα. Παράγοντες όπως υψηλός λόγος C/N που εµποδίζει την απελευθέρωση των αµµωνιακών, εµποδίζει και τη νιτροποίηση. Υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνίας ή ουρίας είναι τοξικές για τα βακτήρια Nitrobacter. Χωρίς τα βακτήρια αυτά τα νιτρώδη δεν οξειδώνονται σε νιτρικά, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται σε τοξικές συγκεντρώσεις στα νερά και στο έδαφος. Αερισµός : Όπως αναφέρθηκε τα βακτήρια της νιτροποίησης είναι υποχρεωτικά αερόβια, εποµένως οι αερόβιες συνθήκες είναι απαραίτητες για την µετατροπή των αµµωνιακών σε νιτρικά. Πηγή του άνθρακα : Τα νιτροποιητικά βακτήρια είναι αυτότροφοι οργανισµοί και δεν χρειάζονται οργανική ύλη είτε σαν πηγή άνθρακα είτε σαν πηγή ενέργειας. Συνήθως χρησιµοποιούν CO 2 ή διττανθρακικά ιόντα σαν πηγή άνθρακα για τις µεταβολικές τους ανάγκες. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 17

15 Κεφάλαιο 2 «Βιβλιογραφική Διερεύνηση» Θερµοκρασία : Ιδανική θερµοκρασία για τη νιτροποίηση είναι ο C. H νιτροποίηση είναι πολύ αργή σε χαµηλές θερµοκρασίες και διακόπτεται κάτω από τους 5 ο C. Επίσης, σε υψηλές θερµοκρασίες πάνω από τους 35 ο C ο ρυθµός της επιβραδύνεται και διακόπτεται σε θερµοκρασίες πάνω από τους 50 ο C. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 18

16 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» 2.3 Προσθήκη των εξισώσεων της δίαιτας νιτρικών στον κώδικα IRENE Σκοπός του υποκεφαλαίου αυτού είναι η προσθήκη των εξισώσεων οι οποίες περιγράφουν τη δίαιτα των νιτρικών στα υπόγεια νερά στον κώδικα IRENE, ο οποίος περιγράφει την αλληλεπίδραση ροής και ρύπανσης µεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών. Ο κώδικας µπορεί να προσοµοιώσει τη µεταφορά και τη διάχυση συντηρητικού ρύπου τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά νερά. Εποµένως, έγινε προσθήκη των εξισώσεων (σε γλώσσα προγραµµατισµού Fortran) που περιγράφουν την αντίδραση της νιτροποίησης και απονιτροποίησης στα υπόγεια νερά. Η γενική εξίσωση µεταφοράς-διάχυσης ρύπου στα υπόγεια νερά, που χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα IRENE, είναι η εξής: ( θc) C C C = θd xx + θd xy + θd xz + t x x x y x z C C C + θd yx + θd yy + θd yz + y x y y z z ( θv C) ( θv C) ( θv C) px py pz x y z (2) (1) C C C + θd zx + θd zy + θd zz z x z y z z (1) (1) + QSGC (3) SG + R { (4) (2.6) όπου C [M/L 3 ] είναι η συγκέντρωση του ρύπου, D xx, D yy and D zz [L 2 /T] είναι οι βασικές συνιστώσες του συντελεστή υδροδυναµικής διασποράς κατά τους άξονες x, y και z αντίστοιχα, D xy, D yx, D xz, D zx, D yz and D zy [L 2 /T] είναι οι δευτερεύουσες συνιστώσες του συντελεστή υδροδυναµικής διασποράς, θ είναι το πορώδες του πορώδους µέσου, C SG [M/L 3 ] είναι η συγκέντρωση της πηγής ή της καταβόθρας της ροής Q SG [1/T] και ΣR είναι ο όρος που περιγράφει τους χηµικούς µετασχηµατισµούς. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 19

17 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» Οι αριθµηµένοι όροι στην εξίσωση (2.6) αναφέρονται στην υδροδυναµική διάχυση (όρος 1), στη µεταφορά (όρος 2), στην επίδραση πηγής ή καταβόθρας (όρος 3) και στο χηµικό µετασχηµατισµό (όρος 4). Οι v px, v py και v pz [L/T] είναι οι συνιστώσες της ταχύτητας στο πορώδες µέσο κατά τους άξονες x, y και z αντίστοιχα και σχετίζονται µε τις ταχύτητες Darcy σύµφωνα µε τις ακόλουθες εξισώσεις: u v = p px (2.7) θ v v = p py (2.8) θ w p v pz = (2.9) θ Όπου u p, v p και w p είναι οι συνιστώσες της ταχύτητας Darcy κατά τους άξονες x, y και z αντίστοιχα. To Υδροδυναµικό πρότυπο διασποράς καθορίζεται σύµφωνα µε το Bear (1979) από τις ακόλουθες εξισώσεις: v v x y v z * D xx = α L + α TH + α TV + D (2.10) v v v v y v x v z * D yy = α L + α TH + α TV + D (2.11) v v v v v z v x y * D zz = α L + α TV + α TV + D (2.12) v v v v x v y D xy = D yx = (α L - α TH ) v (2.13) v x v z D xz = D zx = (α L - α TV ) v (2.14) v yv z D yz = D zy = (α L - α TV ) v (2.15) όπου αl [L] είναι η διαµήκης διάχυση, α TH [L] είναι η οριζόντια εγκάρσια διάχυση, α TH [L] είναι η κάθετη εγκάρσια διάχυση, D* [L 2 /T] είναι ο µοριακός συντελεστής διάχυσης και v [L/T] είναι το µέγεθος του διανύσµατος ταχύτητας διήθησης. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 20

18 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» Ανάπτυξη του όρου του χηµικού µετασχηµατισµού Ο όρος του χηµικού µετασχηµατισµού στη περίπτωση που ο ρύπος είναι αµµωνιακό άζωτο αναλύεται ως εξής. ΣR=r 1 +r 2 +r 3 +r 4 (2.16) Όπου r 1 : δηλώνει την αντίδραση της οξείδωσης του αµµωνίου σε νιτρώδες άλας r 2 : δηλώνει την αντίδραση της οξείδωσης του νιτρώδους άλατος στο νιτρικό άλας r 3 : δηλώνει τη διαδικασία της απονιτροποίησης r 4 : δηλώνει την οξείδωση του οργανικού υποστρώµατος Η αντίδραση της οξείδωσης του αµµωνίου σε νιτρώδες άλας είναι η εξής: r 1 :NH /2O 2 (aq) NO H 2 O + 2H + (2.17) Η αντίδραση της οξείδωσης του νιτρώδους άλατος στο νιτρικό άλας είναι η εξής: r 2 :NO /2O 2 (aq) NO 3 - (2.18) Οι παραπάνω εξισώσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, περιγράφουν τη διαδικασία της νιτροποίησης. Οι κινητικές εξισώσεις για τη νιτροποίηση έχουν την ακόλουθη µορφή (2.19) (2.20) όπου Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 21

19 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» r 1 είναι το ποσοστό χρησιµοποίησης του οργανικού υποστρώµατος από τη διαδικασία οξείδωσης του αµµωνίου (mg/(l day)), r 2 το ποσοστό χρησιµοποίησης του οργανικού υποστρωµάτων από τη διαδικασία οξείδωσης νιτρώδους άλατος (mg/(l day)), το µέγιστο ποσοστό χρησιµοποίησης του οργανικού υποστρώµατος για τη νιτροποίηση, µε το οποίο το αµµωνιακό άζωτο µετατρέπεται σε νιτρώδης (l/day), το µέγιστο ποσοστό χρησιµοποίησης του οργανικού υποστρωµάτων για τη νιτροποίηση, µε το οποίο το νιτρώδης µετατρέπεται σε νιτρικά(l/day), X 1 η συγκέντρωση της αυτότροφης βιοµάζας που απαιτείται για την οξείδωση της αµµωνίας (mg/l), X 2 η συγκέντρωση της αυτότροφης βιοµάζας που απαιτείται για την οξείδωση του νιτρώδες (mg/l), K NH4, K NO2 και K O2 οι σταθερές ηµικορεσµού για τα NH + 4, NO - 2 και τα Ο 2 (mg/l), και k b1 και k b2 είναι η σταθερά παρεµπόδισης για την οξείδωση της αµµωνίας και την οξείδωση του νιτρώδες (mgl). Ο διαλυµένος οργανικός άνθρακας είναι η πηγή µικροβιακής και αντίδρασης νιτρικών αλάτων, και υποτίθεται ότι ήταν αµετάβλητος. Σε αυτό το έγγραφο, οι οργανικές ενώσεις αντιπροσωπεύονται από τον απλουστευµένο χηµικό τύπο CH2O, και υποτίθεται ότι υποβιβάστηκαν από τους ετεροτροπικούς µικροοργανισµούς κάτω από αερόβιες συνθήκες. Η γενική αντίδραση για τη διάσπαση νιτρικών (διαδικασία απονιτροποίησης) είναι η εξής: r 3 :CH 2 O + 4/5NO 3 2/5N2 + 4/5HCO /5CO 2 (aq) + 1/5H 2 O (2.21) Οι κινητικές εξισώσεις για τη διάσπαση νιτρικών έχουν την ακόλουθη µορφή (2.22) Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 22

20 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» Όπου r 3 είναι το ποσοστό χρησιµοποίησης του οργανικού υποστρώµατος από τη διάσπαση των νιτρικών (mg/(l day)), είναι το µέγιστο ποσοστό χρησιµοποίησης οργανικού υποστρώµατος για τη διάσπαση νιτρικών, µε το οποίο το άλας-άζωτο µειώνεται στο αέριο αζώτου (l/day), K CH2O, K NO3 οι σταθερές ηµικορεσµού για τα CH 2 O και NO 3 (mg/l), X 3 η συγκέντρωση ετερότροφων βιοµαζών (mg/l) και k b3 και k O2I είναι η σταθερά παρεµπόδισης της ετεροτροφικής βιοµάζας και οξυγόνου(mg/l). Μεταφορά διαλυµένου οργανικού άνθρακα και διαλυµένου οξυγόνου Οι απώλειες αζώτου µέσω των διαδικασιών διάσπασης νιτρικών απαιτούν ένα κατάλληλο υπόστρωµα άνθρακα για να υποστηρίξουν τη βιολογική δραστηριότητα στη διαποτισµένη ζώνη. Η βιοδιάσπαση των οργανικών ενώσεων αντιπροσωπεύεται ως αντίδραση οξείδωσης από ένας µικροβιακός πληθυσµός που µεσολαβεί. Η στοιχειοµετρία της οξείδωσης του DOC µπορεί να γραφτεί όπως: r 4 : CH 2 O +O 2 (aq) CO 2 (aq) +H 2 O (2.23) Οι κινητικές εξισώσεις για την οξείδωση του DOC έχουν την ακόλουθη µορφή (2.24) όπου r 4 είναι το ποσοστό χρησιµοποίησης του οργανικού υποστρώµατος κατά τη διάσπαση νιτρικών (mg/(l day)), το µέγιστο ποσοστό χρησιµοποίησης οργανικού υποστρώµατος για την οργανική οξείδωση άνθρακα (l/day). Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 23

21 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» Μικροβιακές αντιδράσεις Ο µικροβιακός πληθυσµός εντοπίζεται έχοντας τρεις τύπους µικροβιακών βιοµαζών που περιλαµβάνουν τα αυτότροφα βακτηρίδια για την οξείδωση της αµµωνία, τα αυτότροφα βακτηρίδια για την οξείδωση του νιτρώδες και τα ετερροτροφικά βακτηρίδια. Οι εξισώσεις για το ποσοστό αύξησης της βιοµάζας έχουν την ακόλουθη µορφή: (2.25) (2.26) (2.27) όπου Y 1, Y 2 και Y 3 είναι οι µικροβιακοί συντελεστές παραγωγής για τα αυτότροφα αµµωνία-οξειδωτικά βακτηρίδια, τα αυτότροφα άλας-οξειδωτικά βακτηρίδια και τα ετεροτροπικά βακτηρίδια (υπόστρωµα mg biomass/mg), αντίστοιχα, και d 1, d 2 και d 3 είναι σταθερές ποσοστού θάνατος ή συντήρησης (l/day) των αυτότροφων βακτηριδίων για την οξείδωση της αµµωνία, των αυτότροφων βακτηριδίων για την οξείδωση του νιτρώδες και των ετεροτροφικών βακτηριδίων Επαλήθευση του τροποποιηµένου κώδικα IRENE Για τον έλεγχο του τροποποιηµένου κώδικα IRENE χρησιµοποιήθηκε σχετικό υπολογιστικό παράδειγµα από τη βιβλιογραφία (Widdowson et al., 1988, Mee-Sun Lee et al., 2005). Τα αποτελέσµατα του κώδικα IRENE συγκρίθηκαν µε τα αποτελέσµατα του κώδικα των Mee-Sun Lee et al. (2005) για το υπολογιστικό παράδειγµα το οποίο περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. Η επιβεβαίωση του κώδικα IRENE µε στοιχεία πεδίου δεν ήταν δυνατή λόγω έλλειψης µετρήσεων της συγκέντρωσης των διάφορων µορφών αζώτου (ΝΗ + 4, ΝΟ - 2, ΝΟ - 3 ) στην περιοχή µελέτης. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 24

22 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» Περιγραφή παραδείγµατος επιβεβαίωσης του κώδικα IRENE Χρησιµοποιείται µια µονοδιάστατη εργαστηριακή στήλη µήκους 50 εκατοστών (Widdowson et al., 1988, Mee-Sun Lee et al., 2005). Το διάστηµα των κόµβων είναι 0.5cm. Οι υδροδυναµικές ιδιότητες και οι αριθµητικές παράµετροι δίνονται στον πίνακα 2.2. Οι αρχικές συγκεντρώσεις του οργανικού υποστρώµατος, του οξυγόνου, των νιτρικών αλάτων και της βιοµάζας είναι 1.0, 2.0 και 5.0 mg/l, και 3.64*10-3 mg/cm 3, αντίστοιχα, και είναι οµοιόµορφες πέρα από την περιοχή. Οι συγκεντρώσεις του οργανικού υποστρώµατος, του οξυγόνου, των νιτρικών αλάτων και της βιοµάζας στο αριστερό όριο της στήλης είναι 20.0, 2.0 και 5.0 mg/l, και 3.64*10-3 mg/cm 3, αντίστοιχα. Επίσης ισχύει ότι θc/θx=0 (η κλίση της συγκέντρωσης) για όλες τις διαλυτές ουσίες καθορίζεται ίση µε µηδέν για το αριστερό όριο. Οι παράµετροι αντίδρασης κινητικών Monod που χρησιµοποιούνται για αυτήν την περίπτωση παρατίθενται στον πίνακα 2.2. Ο χρόνος προσοµοίωσης είναι 4 και 8 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα φαίνονται και σχολιάζονται παρακάτω. Στη συνέχεια ακολουθεί µια δεύτερη προσοµοίωση που παρουσιάζει την οξείδωση της αµµωνία σύµφωνα µε τις εξισώσεις που έχουν προαναφερθεί. Οι αρχικές συγκεντρώσεις του οργανικού υποστρώµατος, του οξυγόνου, της αµµωνίας και της βιοµάζας είναι 1.0, 2.0, 6.0 και mg/l, αντίστοιχα, και είναι οµοιόµορφες πέρα από την περιοχή. Οι συγκεντρώσεις του οργανικού υποστρώµατος, του οξυγόνου, της αµµωνίας και της βιοµάζας στο αριστερό όριο της περιοχής καθορίζονται σε 10.0, 2.0, 6.0 και mg/l, αντίστοιχα. Οι υδροδυναµικές παράµετροι αντίδρασης παραµέτρων και κινητικών Monod δίνονται στον πίνακα 2.2. Ο χρόνος προσοµοίωσης είναι 12 ηµέρες και το µέγεθος του χρονικού βήµατος 0.12 ηµέρες. Παράµετροι Υδραυλική αγωγιµότητα (cm/day) Τιµές 832 Πορώδες 0.44 Συντελεστής διάχυσης (cm) 0.5 Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 25

23 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» Μέση γραµµική ταχύτητα 10 (cm/day) (day) 10 (day) 10 (day) 40 (day) 30 K NH4 (mg/l) 1 K NO2 (mg/l) 1.8 K NO3 (mg/l) 2.6 K CH2O (mg/l) 40 k O2I (mg/l) 0,01 k b1 (mg/l) 1 k b2 (mg/l) 1 k b3 (mg/l) 0.5 Y Y Y d 1 (day) 0.02 Παράµετροι Τιµές d 2 (day) 0.02 d3 (day) 0.02 Πίνακας 2.2 Τιµές των σταθερών του πειράµατος Αποτελέσµατα Σχολιασµός Για την επαλήθευση των αποτελεσµάτων συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα του κώδικα µε αυτά του πειράµατος. Η ψηφιοποίηση των αποτελεσµάτων του πειράµατος έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος surfer 8. Με τη συνεχή γραµµή φαίνονται τα αποτελέσµατα του κώδικα ενώ µε τα σηµεία τα αποτελέσµατα της ψηφιοποίησης. Παρατηρείται ότι τα το σφάλµα είναι πολύ µικρό και συνεπώς ο τα αποτελέσµατα του κώδικα είναι πλήρως αποδεκτά. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 26

24 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» ιάγραµµα 2.1 Αποτελέσµατα τις προσοµοίωσης για t=4ηµέρες. Από το διάγραµµα παρατηρείται ότι στην αρχή της στήλης οι συγκεντρώσεις του οργανικού υποστρώµατος, του οξυγόνου και των νιτρικών είναι αυτές που εισάγονται στο αριστερό όριο. Στη συνέχεια, όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι ακόµα σε υψηλές τιµές, η βιοµάζα καταναλώνει το οργανικό υπόστρωµα χρησιµοποιώντας την ενέργεια από το οξυγόνο. Αυτή η διεργασία πραγµατοποιείται έως ότου καταναλωθεί η συγκέντρωση του οξυγόνου. Για το διάστηµα αυτό η συγκέντρωση των νιτρικών παραµένει σταθερή. Στη συνέχεια η βιοµάζα µην έχοντας οξυγόνο παίρνει ενέργεια από τα νιτρικά έως ότου και αυτά φτάσουν σε µια κρίσιµη τιµή. Στο τέλος της στήλης παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των προηγούµενων στοιχείων έχουν σταθεροποιηθεί και έχουν τις τιµές και που είχε η στήλη. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 27

25 Κεφάλαιο 2 «Τροποποίηση κώδικα IRENE» ιάγραµµα 2.2 Αποτελέσµατα τις προσοµοίωσης για t=4ηµέρες. Στην 8η ηµέρα παρατηρείται ότι η βιοµάζα έχει καταναλώσει όλο το οξυγόνο και τα νιτρικά της στήλης µε αποτέλεσµα να σταµατήσει και η κατανάλωση του οργανικού υποστρώµατος. ιάγραµµα 2.3 Αποτελέσµατα τις προσοµοίωσης για t=4ηµέρες. Στο σχήµα αυτό περιγράφεται η οξείδωση της αµµωνίας. Παρατηρείται ότι η τιµή της αµµωνίας έχει σταθεροποιηθεί αφού πρώτα έχει µηδενιστεί η συγκέντρωση του οξυγόνου και έχει σταθεροποιηθεί η συγκέντρωση του οργανικού υποστρώµατος. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 28

26 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» Κεφάλαιο 3 Περιγραφή της περιοχής µελέτης 3.1 Οριοθέτηση της περιοχής µελέτης. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται Βορειοδυτικά της Ελλάδας, στο νόµο Αιτωλοακαρνανίας, περίπου 250 km από την Αθήνα. Περιλαµβάνει µέρη των υδρολογικών λεκανών του Αχελώου, της Λυσιµαχείας και της Τριχωνίδας. Το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής είναι η πόλη του Αγρινίου. Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή µελέτης οριοθετείται ανατολικά του ποταµού Αχελώου από το φράγµα του Στράτου και νότια έως το σηµείο που ενώνεται µε το ίµηκο ποταµό, περιλαµβάνει τη λίµνη Λυσιµαχεία και ένα κοµµάτι της λίµνης Τριχωνίδας έως τα καρστικά πετρώµατα (πετρώµατα µε πράσινο χρώµα στο χάρτη). Στο βόρειο και νότιο τµήµα οριοθετείται από τα αδιαπέραστα πετρώµατα του Φλύσχη. Στην εικόνα 3.1 φαίνεται το όριο της περιοχής µελέτης µε µαύρο χρώµα. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 29

27 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» Εικόνα 3.1 Γεωλογικός χάρτης και οριοθέτηση της περιοχής µελέτης. Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 30

28 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» 3.2 Φυσικό Περιβάλλον Η περιοχή µελέτης παρουσιάζει ήπιο σχετικά ανάγλυφο µε εναλλαγές πεδινών και λοφωδών εκτάσεων. Το λοφώδες τοπίο εντοπίζεται νότια και βόρεια - βορειοανατολικά της λίµνης Τριχωνίδας όπου και εµφανίζονται οι µεγαλύτερες κλίσεις του ανάγλυφου καθώς και τα µεγαλύτερα υψόµετρα της λεκάνης. Εικόνα 3.2: Ανάγλυφο της περιοχής µελέτης. Το κλίµα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως µεσογειακό ήπιο κατά την ψυχρή περίοδο, µε µικρή νέφωση, χαµηλή ηλιοφάνεια και αυξηµένη υγρασία, λόγω και των λιµνών. Το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από υψηλές θερµοκρασίες άνω των είκοσι βαθµών Κελσίου (>20 C), οι οποίες καταγράφονται κατά τους (τέσσερις) µήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Η περιοχή του ήµου Αγρινίου είναι µία από τις περιοχές της Ελλάδας, που σηµειώνονται οι µεγαλύτερες θερµοκρασίες του θέρους. 3.3 ηµογραφικά στοιχεία Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδος. Κατά την απογραφή του 1981 καταµετρήθηκαν στην περιοχή άτοµα, τα οποία αποτελούσαν το 41,21% του συνολικού πληθυσµού του νοµού Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 31

29 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» (συνολικός πληθυσµός νοµού: άτοµα). Κατά την απογραφή του 1991 ο αντίστοιχος πληθυσµός ήταν κάτοικοι, που αποτελούσαν το 42,17% του συνολικού πληθυσµού του νοµού. Παρατηρείται δηλαδή µια µικρή αύξηση πληθυσµού κατά 6,25%. Η πυκνότητα του πληθυσµού το 1991 ήταν περίπου 42 κάτοικοι /km 2, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για την Ελλάδα φτάνει τους 77 κατοίκους /km 2, γεγονός που δηλώνει ότι ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι σχετικά αραιοκατοικηµένος και ενδεχοµένως να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω οικιστικής και οικονοµικής ανάπτυξης. 3.4 Κοινωνικο -οικονοµικά στοιχεία της περιοχής µελέτης - Χρήσεις γης Η κύρια οικονοµική ασχολία των κατοίκων της περιοχής είναι η γεωργία. Το 41% του ενεργού οικονοµικά πληθυσµού ασχολείται µε την γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Ακολουθεί ο κλάδος του εµπορίου, επισκευών, ξενοδοχείων και εστιατορίων, στον οποίο δραστηριοποιείται το 11% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, ενώ ο τοµέας των κατασκευών έπεται, αφού σε αυτόν δραστηριοποιείται µόνον το 8% του προαναφερθέντος πληθυσµού. Ανεπτυγµένος είναι και ο κλάδος των µεταποιητικών βιοτεχνιών, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, όπως ελαιουργεία, τυροκοµεία, σφαγεία και εργοστάσια συσκευασίας τροφίµων ( ιάγραµµα 3.1) (ΕΣΥΕ, 1997). Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 32

30 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» ιάγραµµα 3.1: Ποσοστό των ασχολιών των κατοίκων της περιοχής. Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων φτάνει τα στρέµµατα (1998), από τα οποία αρδεύονται τα στρέµµατα (πίνακας 3.1). Οι κύριες αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες αφορούν στην καλλιέργεια καπνού, βαµβακιού, ελαιοδέντρων, εσπεριδοειδών, κτηνοτροφών και στην παραγωγή ελαιόλαδου και γαλακτοκοµικών προϊόντων, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ν. Αιτωλοακαρνανίας είναι πρώτος Νοµός σε παραγωγή καπνού σε όλη τη χώρα. Ρυθµός ΓΕΩΡΓΙΑ Μεταβολής ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (στρέµµατα) ΑΡ ΕΥΘΕΙΣΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (στρέµµατα) ΚΑΠΝΟΣ (τόνοι) ΒΑΜΒΑΚΙ (τόνοι) ΕΛΑΙΟΛΑ Ο (τόνοι) ΚΡΕΑΣ (τόνοι) ΓΑΛΑ (τόνοι) ΤΥΡΙ (τόνοι) Πίνακας 3.1. Τάσεις στην Γεωργία και ετήσιες παραγωγές των κύριων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων για την περίοδο (ΕΣΥΕ, 1997). Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 33

31 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» ιάγραµµα 3.2 Κατανοµή στην ετήσια παραγωγή των κύριων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 1996 (ΕΣΥΕ, 1997). Αναλυτικότερα, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις αποτελούν την κύρια χρήση γης µε ποσοστά 39,5 % (1991) στην περιοχή µελέτης. Ακολουθούν οι βοσκότοποι 26,20 % οι δηµόσιοι και 8.4 % οι ιδιωτικοί και τα δάση µε 7,3%. Σηµειώνεται επίσης ότι ένα ποσοστό 14% των εκτάσεων, καλύπτεται από νερά ενώ ένα 4,6 % καταλαµβάνεται από τους οικισµούς (διάγραµµα 3.3). ιάγραµµα 3.3 Χρήσεις γης στην περιοχή µελέτης κατά το έτος 1991 (ΕΣΥΕ, 1997). Γεωργική δραστηριότητα Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 34

32 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» Οι καλλιέργειες, που κατά κύριο λόγο απαντούν στην περιοχή, είναι: αραβόσιτος, τριφύλλια, βαµβάκια και ελιές. Είναι εφικτός ένας σε γενικές γραµµές, χωρικός διαχωρισµός των καλλιεργειών: γύρω από την Τριχωνίδα, όπου κατά κύριο λόγο καλλιεργούνται ελιές στην πεδινή περιοχή των Καλυβιών οκιµίου, όπου καλλιεργούνται τριφύλλια, αραβόσιτος, Λιπάσµατα, ζιζανιοκτόνα εντοµοκτόνα Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν από τη /νση Γεωργίας της Νοµαρχία Αιτωλ/νίας, τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και τον Οργανισµό Καπνού, κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούνται: λιπάσµατα : Νιτρικά, φωσφορικά, αµµωνιακά, θειικό κάλιο, θειικό κάλιο µαγνήσιο θειική αµµωνία, καθώς και τα σύνθετα µε προεξέχοντα τα , , , και Στοιχεία, που να αφορούν την ποσότητα των λιπασµάτων, τα οποία καταναλώνονται ετησίως στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν, λόγω της ύπαρξης πληθώρας προµηθευτών. Ζιζανιοκτόνα - παρασιτοκτόνα - εντοµοκτόνα: Ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας κοινά, σε όλες σχεδόν, είναι τα ΡΑRAQUΑΤ και GRΑΜΟΧΟΝ. Κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούνται τα οργανοφωσφορικά, τα τριαζινικά (ατραζίνες και παράγωγα τους), τα καρβαµιδικά και λιγότερο τα οργανοχλωριοµένα µε κύριο το εντοµοκτόνο ΤΗΙΟDΑΝ, που αν και έχει απαγορευθεί (για χρήση στα καπνά, σύµφωνα µε τους αρµόδιους της Νοµαρχίας) χρησιµοποιείται ακόµα. Η µακροχρόνια χρήση (>30 χρόνια) και η τοξικότητα του εντοµοκτόνου αυτού καθιστά επιβεβληµένη τον έλεγχο τυχόν παρουσίας του στο νερό. Στα χρονικά πλαίσια της παρούσας µελέτης, ο έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµατα επιφανειακών νερών δεν έδειξε την παρουσία ανιχνεύσιµων περιεκτικοτήτων του φυτοφαρµάκου αυτού. Από τα επικίνδυνα και επί µακρόν χρησιµοποιούµενα ζιζανιοκτόνα αναφέρουµε, επίσης, τις ατραζίνες και τα παράγωγα τους, το Paraquat, τη Simazine (σε ελιές -καλαµπόκι) και την Trifluraline και prometrine (σε βαµβάκι) κ.α. Να σηµειώσουµε, ότι σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις µας, δεν λαµβάνεται κάποια ιδιαίτερη µέριµνα για τη συλλογή - καταστροφή των συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που µόλις Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 35

33 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» χρησιµοποιήθηκαν και οι οποίες συνήθως απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε ρέµατα, χωράφια κλπ. Ελαιοτριβεία Σύµφωνα µε τα στοιχεία της /νσης Γεωργίας του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή ενδιαφέροντος λειτουργούσαν, το 1997, 39 µονάδες ελαιοτριβείων. Υπάρχει µια σηµαντική συγκέντρωση µονάδων στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης και µάλιστα γύρω από τη λίµνη Τριχωνίδα. Με δεδοµένη την περιοδική λειτουργία των µονάδων αυτών (Νοέµβριος - Ιανουάριος) και τη σηµαντική παραγωγική διαδικασία, αναµένεται να παράγονται ικανές ποσότητες υγρών αποβλήτων πλούσιων σε οργανικούς ρυπαντές. Τα απόβλητα αυτά, τα οποία διατίθενται ή επιφανειακά ή υπόγεια µέσω απορροφητικών βόθρων, επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Τέλος, ένα µέρος των ελαιοτριβείων χρησιµοποιεί, ως µέθοδο επεξεργασίας των παραγόµενων υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία της ελιάς τις τρεις στεγανές δεξαµενές. Η τελική διάθεση τον τρόπο αποβλήτων δεν είναι γνωστή. Τυροκοµεία Μέσα στα διοικητικά όρια των ήµων και Κοινοτήτων της περιοχής µελέτης λειτουργούσαν το 1997, 12 τυροκοµικές µονάδες Σφαγεία Στην περιοχή απαντούν 6 σφαγεία, τα οποία έχουν άµεση επήρεια στην ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του σφαγείου του ήµου Θεστιέων (γεώτρηση ΠΓ3), όπου και παρατηρήθηκαν και οι υψηλότερες περιεκτικότητες σε ΝΗ4. Η διάθεση των αποβλήτων στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται απευθείας στο περιβάλλον χωρίς καµία επεξεργασία. Κτηνοτροφική δραστηριότητα Από το σύνολο της κτηνοτροφικής δραστηριότητας σηµαντικότερη, ειδικότερα για το χώρο µεταξύ του Αχελώου και των λιµνών Λυσιµαχείας και Τριχωνίδας, είναι η εκτροφή χοίρων. Στην περιοχή απαντούν 23 κτηνοτροφικές µονάδες, πολλές εκ των οποίων µε σηµαντικό αριθµό κεφαλών. Οι κτηνοτροφικές µονάδες αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες πήγες Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 36

34 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων σε υπαίθριες απορροφητικές δεξαµενές επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα µε οργανικούς ρυπαντές. Ειδικότερα, οι µονάδες που βρίσκονται δίπλα από τον ποταµό Αχελώο διαθέτουν τα λύµατα τους σε µεγάλους υπαίθριους απορροφητικούς βόθρους κατασκευασµένους µέσα σε χαλαρές ποτάµιες αποθέσεις υψηλής περατότητας. Άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες Στην περιοχή µελέτης, εκτός από τις προαναφερθείσες µονάδες, υπάρχουν επίσης 8 µονάδες επεξεργασίας βρώσιµης ελιάς: - µία (1) στο Παναιτώλιο, - τέσσερις (4) στο Καινούργιο, - µία (1) στο Αγρίνιο, - µία (1) στη Μεγάλη Χώρα και - µία (1) στα Σπολαίιτα. Επιπρόσθετα, ένας ορυζόµυλος στο Αγρίνιο και σηµαντικός αριθµός ξηραντηρίων καπνών Βιρτζίνια απαντούν διάσπαρτα στο χώρο µελέτης. Στην περιοχή, αντίθετα, δεν απαντούν βαριές βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, βαφεία, βυρσοδεψεία, επιµεταλωτήρια κλπ. Συµπερασµατικά, ο Ν. Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που συναντώνται και σε πολλές άλλες επαρχιακές περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια, όπως τη σηµαντική µετακίνηση του πληθυσµού προς τα αστικά κέντρα και συνεπώς την ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, την ελαφρά µείωση του αριθµού των ανθρώπων που ασχολούνται µε τη γεωργία και το χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα που παρατηρείται στις γεωργικές περιοχές σε σχέση µε τα αστικά κέντρα. 3.5 Περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής Οι σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης της περιοχής προέρχονται από την εντατική αγροτική εκµετάλλευση, τα αστικά λύµατα, τα στερεά απορρίµµατα, τα απόβλητα γεωργικών βιοτεχνιών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και οι επιχωµατώσεις υγροτοπικών περιοχών. Συγκεκριµένα, η εντατικοποίηση των καλλιεργειών και η αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων επιβαρύνουν σηµαντικά την ποιοτική κατάσταση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Στην Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 37

35 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» υδρολογική λεκάνη της Τριχωνίδας, πρόσφατες µελέτες, ανέδειξαν, ότι τόνοι λιπασµάτων χρησιµοποιούνται ετησίως για τις καλλιέργειες της περιοχής, από τους οποίους προκύπτει ότι το έδαφος εµπλουτίζεται µε τόνους άζωτο, τόνους φώσφορο και 703 τόνους κάλιο, ετησίως. Το ποσοστό των ουσιών αυτών που καταλήγουν στον υδάτινο αποδέκτη της περιοχής, υπολογίζεται ότι είναι 18% του συνολικού αζώτου και 3,8% του εδαφικού φωσφόρου. Έτσι, συµπεραίνεται ότι η φόρτιση της λίµνης Τριχωνίδας σε άζωτο και φώσφορο εξαιτίας της χρήσης λιπασµάτων, ανέρχεται σε τόνους άζωτο και 321 τόνους φώσφορο ετησίως. Όσο αφορά στα φυτοφάρµακα, τα οποία αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνους ρυπαντές για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία, αφού πολλά από αυτά είναι τοξικά, έχουν µεγάλους χρόνους παραµονής στα υδάτινα αποθέµατα και βιοσυσσωρεύονται στις τροφικές αλυσίδες, πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση τους στην περιοχή της Τριχωνίδας είναι µειωµένη σε σχέση µε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή βρέθηκε ότι η συνολική δραστική ουσία των φυτοφαρµάκων στη γεωργική περιοχή της Τριχωνίδας ανήρχετο ετησίως περί τα 200 gr ανά στρέµµα. Η τιµή αυτή, συγκρινόµενη µε άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, όπου η συνολική δραστική ουσία των φυτοφαρµάκων αναφέρεται ότι είναι της τάξης των kg ανά στρέµµα, µπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως µειωµένη. Επιπλέον, οι µετρηθείσες συγκεντρώσεις των φυτοφαρµάκων στα ύδατα της περιοχής ήταν αρκετά χαµηλότερες των ορίων ανοχής των σχετικών διεθνών οργανισµών καθώς και των ορίων ποσιµότητας του νερού, που έχει θέσει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Τα ελαιοτριβεία, τα οποία σήµερα φτάνουν τα τριάντα τρία και αποτελούν σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα της περιοχής, δηµιουργούν επίσης αξιοσηµείωτο πρόβληµα ρύπανσης, αφού η διάθεση των αποβλήτων τους δεν γίνεται σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας τους σε στεγανούς βόθρους, αλλά συνήθως αυτά απορρίπτονται ανεπεξέργαστα, στα υδρορέµατα της περιοχής που καταλήγουν στη λίµνη. Έτσι, επιβαρύνονται σηµαντικά τα υδάτινα αποθέµατα της περιοχής µε επικίνδυνες τοξικές ουσίες, όπως οι πολυφαινόλες, οι πολυαλκοόλες και τα οργανικά οξέα, τα οποία έχουν µεγάλη φυτοτοξικότητα και επηρεάζουν άµεσα την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού που αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας µε απρόβλεπτες συνέπειες για τα οικοσυστήµατα. Άλλες πηγές ρύπανσης είναι τα αστικά λύµατα και απορρίµµατα που επιβαρύνουν σε µεγάλο βαθµό το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής και τη λίµνη Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 38

36 Κεφάλαιο 3 «Περιγραφή περιοχής μελέτης» Τριχωνίδα, αφού ο πληθυσµός των παραλίµνιων περιοχών πλησιάζει τους κατοίκους, ενώ απουσιάζει η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των παραγόµενων λυµάτων και αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα, τα αστικά λύµατα, είτε απορρίπτονται σε απορροφητικούς βόθρους, µε σοβαρές επιπτώσεις στο υπόγειο υδάτινο περιβάλλον, είτε καταλήγουν άµεσα στους χείµαρρους της περιοχής και κατά συνέπεια στη λίµνη Τριχωνίδα. Αποδέκτης υγρών λυµάτων είναι επίσης και ο ποταµός Αχελώος. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι δεν υπάρχει ολοκληρωµένο αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή και ότι προσφάτως ο δήµος Θέρµου εγκαινίασε τις εγκαταστάσεις του πρώτου βιολογικού καθαρισµού στην υδρολογική λεκάνη της Τριχωνίδας, ο οποίος επεξεργάζεται το 60% περίπου των αστικών λυµάτων του δήµου, ενώ το υπόλοιπο συνεχίζει να διατίθεται σε απορροφητικούς βόθρους. Τα στερεά απορρίµµατα αποτελούν άλλο ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα διότι δεν υπάρχει χώρος κατάλληλα οργανωµένος, για να δέχεται τα αστικά απόβλητα και να λειτουργεί ως Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Η διάθεση των απορριµµάτων γίνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο σε ρέµατα, αγρούς κλπ. Ο µεγαλύτερος χώρος διάθεσης της περιοχής, στον οποίο «απορρίπτονται» τα στερεά απόβλητα του ήµου Αγρινίου και των γύρω Κοινοτήτων, βρίσκεται µέσα σε παλαιοκοίτη του ποταµού Αχελώου, νότια του φράγµατος Στράτου. Η απόθεση γίνεται πάνω σε χαλαρές ποτάµιες αποθέσεις υψηλής περατότητας και ελάχιστα ψηλότερα από τον υδροφόρο, ο οποίος είναι ορατός σε παρακείµενες εκσκαφές. Στη χωµατερή απορρίπτονται και απόβλητα σφαγείων. Αν και δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία ζυγίσεων, αλλά µε δεδοµένο, ότι στο ήµο Αγρινίου και στις Κοινότητες Αγίου Κων/νου, οκιµίου, Μεγάλης Χώρας, Πλάτανος και Καλύβια ζουν περίπου κάτοικοι (απογραφή 1991) και λαµβάνοντας υπόψη µία µέση παραγωγή 0,8 κιλά /κάτοικο/ ηµέρα, εκτιµείται ότι ο χώρος διάθεσης δέχεται 42 τόνους απορριµµάτων την ηµέρα, ποσότητα αρκετά µεγάλη για χώρο µη υγειονοµικής ταφής αποβλήτων. Ο χώρος διάθεσης αποτελεί εστία ρύπανσης όχι µόνο του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και του ίδιου του ποταµού Αχελώου. Έτσι, µε κάθε εκδήλωση βροχόπτωσης, σηµαντικές ποσότητες ρυπαντών από τα αστικά απορρίµµατα της περιοχής οδηγούνται άµεσα στη λίµνη Τριχωνίδα, επιβαρύνοντας σε µεγάλο βαθµό την ποιοτική κατάσταση των υδάτων της. Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης της υδρολογικής λεκάνης της Τριχωνίδας προέρχεται από τις γεωργικές πρακτικές οι Μεταπτυχιακή εργασία: Αλίκης Δ. Κύρκου Σελίδα 39

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Εισαγωγή Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Γεωχημείας Στοιχεία βιογεωχημείας Μονάδες σύστασης διαλυμάτων/ μετατροπές ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Ιωάννινα, 23 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Η υπ αρ. 545 α /11 κλίση για ανάκριση σχετικά µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Ελευθερία 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέλλα Σαρρή Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωργίας Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Εργ. Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Αγροτοβιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

H Γεωργική µας Έρευνα

H Γεωργική µας Έρευνα ΑΓΡΟΤΗΣ 19 H Γεωργική µας Έρευνα Ανακύκλωση θρεπτικού διαλύµατος στις υδροπονικές καλλιέργειες ρ αµιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηανακύκλωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο By Leonard Lovshin and Lucas Manomaitis Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama, 36849 USA (adapted to Greek for teaching

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων. Τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς σε βαθμό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία των Νικολάου Καλογεράκη και Νικολάου Π. Νικολαΐδη Καθηγητές, Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΠΙΣΤΗΜΗ Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Το Προεδρικό ιάταγµα του 1969, µε το οποίο επετράπη η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανιών στην περιοχή των Οινοφύτων, αποτελεί το πρώτο κείµενο το οποίο σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 1. Αντλώντας στοιχεία από το διπλανό τροφικό πλέγμα να βρεθούν τα εξής: α. Πόσες και ποιες τροφικές αλυσίδες δημιουργούνται;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού υπεραντλήθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον υδροφορέα μας. Μια ποσότητα δεκατρείς φορές περισσότερη από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ON-LINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά η σπουδαιότητα για την συνεχή (on-line) µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα