Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισµικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισµικό"

Transcript

1 Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισµικό H γλώσσα προγραµµατισµού C Ακ. Έτος , τµήµα Α2 Βασίλειος Βεσκούκης, ρ. Μηχανικός ΕΜΠ Η γλώσσα προγραµµατισµού C ιαφάνειες διαλέξεων Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ Νίκος Παπασπύρου, Λέκτορας ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επισκ.Επ.Καθ.ΕΜΠ 1

2 ΗιστορίατηςC AT&T Bell Labs, Dennis Ritchie 1978 The C Programming Language K&R: Kernighan & Ritchie 1983 Σύσταση ANSI Standardization Committee X3J Αποδοχή ANSI/ISO Standard ANSI C Αναθεώρηση του standard υπό εξέλιξη C9X C99 Χαρακτηριστικά της C (i) Γλώσσα προστακτικού προγραµµατισµού Γλώσσα µετρίου επιπέδου Οικονοµία στην έκφραση (λιτή και περιεκτική) Σχετικά χαλαρό σύστηµα τύπων Φιλοσοφία: οπρογραµµατιστής έχει πλήρη έλεγχο και ευθύνεται για τα σφάλµατά του 2

3 Χαρακτηριστικά της C (ii) Ιδιαίτερα δηµοφιλής στην πράξη Έχει χρησιµοποιηθεί για τον προγραµµατισµό ευρέωςφάσµατος συστηµάτων και εφαρµογών Έχει χρησιµοποιηθεί ως βάση για πληθώρα άλλων γλωσσών: C++, Java Hello world! #include <stdio.h> void main () { printf("hello world!\n"); Παρατηρήσεις Ηεπικοινωνίαµε τον«έξω» κόσµο γίνεται µέσω της βιβλιοθήκης συναρτήσεων Το σηµείο έναρξης του προγράµµατος είναι η «κύρια» συνάρτηση main. 3

4 Εκτέλεση προγραµµάτων Πηγαίος κώδικας (source) hello.c Εκτελέσιµο πρόγραµµα (executable) hello Μεταγλωττιστής C (compiler) Object code Συνδέτης (linker) hello.o stdio.h Αρχεία επικεφαλίδας (header files) Βιβλιοθήκη (library) printf Τύποι δεδοµένων (απλοί) Ακέραιοι αριθµοί int char Καθορισµός προσήµανσης signed unsigned Καθορισµός µεγέθους short long Αριθµοί κινητής υποδιαστολής float double 4

5 Απλοί τύποι δεδοµένων char, signed char, unsigned char signed short int, unsigned short int signed int, unsigned int signed long int, unsigned long int float double long double Με κόκκινο χρώµα όσαµπορούν να παραλειφθούν. Ορισµός µεταβλητών int x; int x, y, z; double r; unsigned long abc; Αρχικοποίηση int x = 1; int x, y = 0, z = 2; double r = 1.87; unsigned long abc = ; 5

6 Σταθερές (i) Ακέραιες δεκαδικές 037 οκταδικές 0x1f δεκαεξαδικές 42U 42L 42UL unsigned & long Κινητής υποδιαστολής δεκαδικές 2.99e8 µε δύναµη του F 42.0L float & long double Σταθερές (ii) Χαρακτήρα 'a' '0' '$' Ειδικοί χαρακτήρες \n αλλαγή γραµµής \' απόστροφος \\ χαρακτήρας \ (backslash) \t αλλαγή στήλης (tab) \" εισαγωγικό \0 χαρακτήρας µε ASCII = 0 (null) \037» µε ASCII = 37 (οκταδικό) \x1f» µε ASCII = 1f (δεκαεξαδικό) 6

7 Σταθερές (iii) Συµβολοσειρές "abc" "Hello world!\n" "a\"51\"" ηλώσεις σταθερών const int size = 10, num = 5; const double pi = ; const char newline = '\n'; Σχόλια Μεταξύ /* και */ #include <stdio.h> /* This simple program greets the world by saying "hello" */ void main () { printf( /* eh? */ "Hello world!\n"); Το παρακάτω είναι λάθος /* Nested /* comments */ are wrong! */ 7

8 Εκτύπωση µε την printf Απλοί τύποι δεδοµένων int %d char %c double %lf string %s Παράδειγµα printf("%d %lf %c %s\n", 42, 1.2, 'a', "hello"); Αποτέλεσµα a hello Εισαγωγή µε την scanf Ίδιοι κωδικοί για τους απλούς τύπους Παράδειγµα int n; double d; char c; scanf("%d", &n); scanf("%lf", &d); scanf("%c", &c); 8

9 Ένα πιο σύνθετο παράδειγµα #include <stdio.h> void main () { int celcius; double farenheit; printf("give the temperature (C): "); scanf("%d", &celcius); farenheit = 9.0 * celcius / ; printf("%d degrees Celcius "is %lf degrees Farenheit", celcius, farenheit); Τελεστές και εκφράσεις (i) Αριθµητικοί τελεστές + - * / % Σχεσιακοί τελεστές ==!= < > <= >= Λογικοί τελεστές π.χ. && λογική σύζευξη (και) λογική διάζευξη (ή)! λογική άρνηση (όχι) (x % 3!= 0) &&!finished 9

10 Τελεστές και εκφράσεις (ii) Τελεστές bit προς bit (bitwise) & σύζευξη bit (AND) διάζευξη bit (OR) ^ αποκλειστική διάζευξη bit (XOR) ~ άρνηση (NOT) << ολίσθηση bit αριστερά >> ολίσθηση bit δεξιά Παράδειγµα (0x0101 & 0xfff0) << 2 0x0400 Τελεστές και εκφράσεις (iii) Τελεστής συνθήκης (a >= b)? a : b Τελεστής παράθεσης a-1, b+5 Τελεστές ανάθεσης a = b+1 a += x ισοδύναµο µε a = a + x Τελεστές αύξησης και µείωσης a++ a-- τιµή πριντηµεταβολή ++a --a τιµή µετά τη µεταβολή 10

11 Eντολές και έλεγχος ροής (i) Κενή εντολή ; Εντολή έκφρασης a = b+5; a++; Εντολή if if (a >= b) max = a; else max = b; Eντολές και έλεγχος ροής (ii) Σύνθετη εντολή if (a >= b) { min = b; max = a; else { max = b; min = a; Ορίζει νέα εµβέλεια if (x < y) { int temp = x; x = y; y = temp; 11

12 Eντολές και έλεγχος ροής (iii) while (συνθήκη) εντολή Εντολή while int i = 1, s = 0; while (i <= 10) { s += i; i++; συνθήκη αληθής εντολή ψευδής Eντολές και έλεγχος ροής (iv) do εντολή while (συνθήκη); εντολή Εντολή do-while int i = 1, s = 0; do s += i++; while (i <= 10); συνθήκη ψευδής αληθής 12

13 Eντολές και έλεγχος ροής (v) for (αρχικοποίηση ; συνθήκη ; βήµα) εντολή Εντολή for int i, s; for (i=1, s=0; i <= 10; i++) s += i; αρχικοποίηση ψευδής συνθήκη αληθής εντολή βήµα Eντολές και έλεγχος ροής (vi) Εντολή break int s; for (i=0, s=0; i < 10; i++) { int x; scanf("%d", &x); if (x < 0) break; s += x; printf("sum is: %d\n", s); 13

14 Eντολές και έλεγχος ροής (vii) Εντολή continue int s; for (i=0, s=0; i < 10; i++) { int x; scanf("%d", &x); if (x < 0) continue; s += x; printf("sum is: %d\n", s); Eντολές και έλεγχος ροής (viii) Εντολή switch switch (ch) { case 'a': printf("alpha\n"); break; case 'b': case 'c': printf("beta or c\n"); break; default: printf("other\n"); 14

15 Eντολές και έλεγχος ροής (ix) Ετικέτες και εντολή goto int i = 1, s = 0; loop: s += i++; if (i < 10) goto loop; printf("the sum is %d\n", s); Όχι goto: δοµηµένος προγραµµατισµός! οµή του προγράµµατος Το πρόγραµµα αποτελείται από: συναρτήσεις καθολικές µεταβλητές 15

16 C και Pascal ιαφορές από την Pascal: κύριο πρόγραµµα, διαδικασίες και συναρτήσεις δε διαφοροποιούνται το κύριο πρόγραµµα ονοµάζεται main οι διαδικασίες έχουν αποτέλεσµα void όλες οι συναρτήσεις στο ίδιο επίπεδο δεν επιτρέπονται φωλιασµένες συναρτήσεις µόνο πέρασµα κατάτιµή (call by value) Παράδειγµα int f (int x, int y) { return x * y; int a; void p (int x) { a = f(x, x+1); void main () { p(6); 16

17 Πίνακες (arrays) (i) Ακολουθία µεταβλητών µε τοίδιοόνοµα, µε τον ίδιο τύπο δεδοµένων, σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. Παράδειγµα int a[50]; double d1[5], d2[10]; Ηαρίθµηση αρχίζει από το 0! for (i = 0; i < 50; i++) a[i] = i; Πίνακες (arrays) (ii) Αρχικοποίηση πινάκων int a[3] = {6, 7, 42; char c[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'; Συµβολοσειρές Είναι πίνακες χαρακτήρων char s[6] = "abcde"; Τερµατίζονται µε τον κενό χαρακτήρα '\0' char s[6] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', '\0'; 17

18 Πίνακες (arrays) (iii) Παράδειγµα int a[3] = {5, 6, 7; int b[3] = {2, 3, 1; int i; for (i = 0; i < 3; i++) printf("%d times %d is %d\n", a[i], b[i], a[i]*b[i]); 5 times 2 is is times 3 is is times 1 is is 7 Πολυδιάστατοι πίνακες(i) Παράδειγµα int a[3][5]; char c[5][10][4]; Αρχικοποίηση int i[3][3] = { {1, 0, 0, {0, 1, 0, {0, 0, 1 ; char s[][10] = { "my", "name", "is", "joe" ; 18

19 Πολυδιάστατοι πίνακες(ii) Πολλαπλασιασµός πινάκων double a[3][4] =..., b[4][5] =..., c[3][5]; int i, j, k; for (i=0; i<3; i++) for (j=0; j<5; j++) { c[i][j] = 0.0; for (k=0; k<4; k++) c[i][j] += a[i][k] * b[k][j]; οµές δεδοµένων (i) Αλγόριθµος Πεπερασµένο σύνολο εντολών που, όταν εκτελεστούν, επιτυγχάνουν κάποιο επιθυµητό αποτέλεσµα εδοµένα εισόδου και εξόδου Κάθε εντολή πρέπει να είναι: καλά ορισµένη απλή Η εκτέλεση πρέπει να σταµατά 19

20 οµές δεδοµένων (ii) Πολυπλοκότητα Μέτρο εκτίµησης της απόδοσης αλγορίθµων ως συνάρτηση του µεγέθους του προβλήµατος που επιλύουν Χρόνος εκτέλεσης Χωρητικότητα µνήµης που απαιτείται Ακριβής µέτρηση πολυπλοκότητας t = f(n) Τάξη µεγέθους, συµβολισµοί Ο, Ω, Θ t = O(f(n)) οµές δεδοµένων (iii) Ορισµός των κλάσεων Ο, Ω, Θ Άνω όριο g = O(f) c. n 0. n > n 0. g(n) < c f(n) Κάτω όριο g = Ω(f) c. n 0. n > n 0. g(n) > c f(n) Τάξη µεγέθους g = Θ(f) c 1, c 2. n 0. n > n 0. c 1 f(n) < g(n) < c 2 f(n) ιάταξη µερικών κλάσεων πολυπλοκότητας O(1) < O(logn) < O( n) < O(n) < O(nlogn) < O(n 2 ) < O(n 3 ) < O(2 n ) < O(n!) < O(n n ) 20

21 οµές δεδοµένων (iv) Αφαίρεση δεδοµένων (data abstraction) ιαχωρισµός ιδιοτήτων και υλοποίησης Ιδιότητες ενός τύπου δεδοµένων: οτρόποςµε τον οποίο δηµιουργεί κανείς και χρησιµοποιεί δεδοµένα αυτού του τύπου Υλοποίηση ενός τύπου δεδοµένων: ο τρόπος µε τον οποίο αναπαρίστανται τα δεδοµένα στη µνήµη του υπολογιστή και προγραµµατίζονταιοιδιαθέσιµες πράξεις οµές δεδοµένων (v) Οι λεπτοµέρειες υλοποίησης επηρεάζουν την πολυπλοκότητα των αλγορίθµων Είναι συχνή εποµένως η αλλαγή τρόπου υλοποίησης κάποιου τύπου δεδοµένων Η αφαίρεση δεδοµένων ελαχιστοποιεί τις αλλαγές που απαιτούνται στο πρόγραµµα που χρησιµοποιεί έναν τύπο δεδοµένων, όταν αλλάξει ο τρόπος υλοποίησης 21

22 Αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων Αφηρηµένος τύπος δεδοµένων ΑΤ (abstract data type) καθορίζει τις ιδιότητες του τύπου δεδοµένων δεν καθορίζει την υλοποίησή του Αλγεβρικός ορισµός ΑΤ σύνταξη: όνοµα τουτύπουκαι επικεφαλίδες των πράξεων σηµασιολογία: κανόνες που περιγράφουν τη λειτουργία των πράξεων Παράδειγµα ΑΤ : Σύνολα (i) Σύνταξη Όνοµα τύπου: set (σύνολα ακεραίων) Επικεφαλίδες πράξεων: const set empty; set add (int x, set s); boolean member (int x, set s); set union (set s1, set s2); boolean subset (set s1, set s2); boolean equal (set s1, set s2); Θεωρούµε ότι έχει οριστεί ο τύπος boolean. 22

23 Παράδειγµα ΑΤ : Σύνολα (ii) Σηµασιολογία Αξιωµατικός ορισµός member: member(x, empty) = false member(x, add(x, s)) = true member(x, add(y, s)) = member(x, s) αν x!= y Αξιωµατικός ορισµός union: union(empty, s) = s union(add(x, s1), s2) = add(x, union(s1, s2)) Παράδειγµα ΑΤ : Σύνολα (iii) Σηµασιολογία Αξιωµατικός ορισµός subset: subset(empty, s) = true subset(add(x, s1), s2) = band(member(x, s2), subset(s1, s2)) Αξιωµατικός ορισµός equal: equal(s1, s2) = band(subset(s1, s2), subset(s2, s1)) 23

24 Συγκεκριµένοι τύποι δεδοµένων Συγκεκριµένος τύπος δεδοµένων ΣΤ (concrete data type) καθορίζει τις ιδιότητες του τύπου δεδοµένων καθορίζει επακριβώς την υλοποίησή του Κάθε γλώσσα προγραµµατισµού υποστηρίζει ορισµένους ΣΤ, π.χ. απλοί τύποι: ακέραιοι αριθµοί, πραγµατικοί αριθµοί, χαρακτήρες, λογικές τιµές σύνθετοι τύποι: πίνακες (arrays), εγγραφές (records), δείκτες (pointers), σύνολα (sets) Σχέση ΑΤ και ΣΤ (i) ΑΤ set: σύνολα ακεραίων s = { 1, 3, 7, 9 Υλοποίηση 1: πίνακας από boolean false true false true false false false true false true false s[0] s[1] s[2] s[3] s[4] s[5] s[6] s[7] s[8] s[9] s[10] Υλοποίηση 2: bits ενός πίνακα από int s[1] s[3] s[7] s[9] Στατικός τρόπος υλοποίησης ΣΤ 24

25 Σχέση ΑΤ και ΣΤ (ii) Υλοποίηση 3: απλά συνδεδεµένη λίστα υναµικός τρόπος υλοποίησης ΣΤ Υλοποίηση 4: συµβολοσειρά που περιέχει το µαθηµατικό ορισµό του συνόλου "{x x=1 \/ x=3 \/ x=7 \/ x=9" "{x 1<=x<=10 /\ x%2=1 /\ x<>5" ύσκολη η υλοποίηση των πράξεων Απειροσύνολα: "{x x > 100" Πίνακες ως ΑΤ (i) Βασική πράξη: προσπέλαση στοιχείου a[i] Συνήθως υλοποιούνται µε κάποιοστ πινάκων (arrays) Κόστος προσπέλασης: O(1) 25

26 Πίνακες ως ΑΤ (i) Ο ΣΤ του µονοδιάστατου πίνακα επαρκείγιατηνυλοποίησηκάθεατ πίνακα Συνάρτηση loc υπολογίζει τη θέση ενός στοιχείου του ΑΤ πίνακα στο µονοδιάστατο ΣΤ πίνακα της υλοποίησης Πίνακες ως ΑΤ (ii) ΑΤ πίνακα δύο διαστάσεων n m i = 1 i = i = j = loc (n, m, i, j) = m (i 1) + j 1 Αρίθµηση κατά στήλες loc (n, m, i, j) = n (j 1) + i 1 n = 3 m = 6 26

27 Πίνακες ως ΑΤ (iii) ΑΤ κάτω τριγωνικού πίνακα n n i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = j = n = 5 loc (n, i, j) = i (i 1) / 2 + j 1 Οµοίως για συµµετρικούς πίνακες Πίνακες ως ΑΤ (iv) ΑΤ τριδιαγώνιου πίνακα n n i = i = i = i = i = j = loc (n, i, j) = 2 i + j 3 n = 5 27

28 Πίνακες ως ΑΤ (v) ΑΤ αραιού πίνακα n m Υλοποίηση µε δυαδικό πίνακα Υλοποίηση µε τρεις πίνακες row = [ 1, 2, 3, 3, 4 ] col = [ 1, 3, 2, 3, 5 ] val = [ a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ] i = 1 i = 2 a 1 a 2 i = 3 i = 4 a 3 a 4 j = a 5 n = 4 m = 5 Αναζήτηση σε πίνακες (i) Σειριακή αναζήτηση Τα στοιχεία διατρέχονται κατά σειρά Κόστος: O(n) (1) (2) (3) (4) (5) n = 8 x = 42 Βελτίωση: στοιχείο φρουρός (sentinel) n = 8 x = 7 28

29 Αναζήτηση σε πίνακες (ii) Υλοποίηση σε C int ssearch (int a[], int n, int x) { int i; for (i = 0; i < n; i++) if (a[i] == x) return i; return -1; Αναζήτηση σε πίνακες (iii) Υλοποίηση σε Cµεφρουρό int ssearch_s (int a[], int n, int x) { int i; a[n] = x; for (i = 0; a[i]!= x; i++); return (i < n)? i : -1; 29

30 Αναζήτηση σε πίνακες (iv) υαδική αναζήτηση Ο πίνακας πρέπει να είναι ταξινοµηµένος Κόστος: O(logn) n = 8 x = 42 (1) (3) (2) Άλλες µέθοδοι αναζήτησης Μικρότερο κόστος περισσότερος χώρος Πίνακες κατακερµατισµού (hash tables) Ταξινόµηση πινάκων (i) Ταξινόµηση επιλογής (selection sort) Ιδέα: για κάθε i κατ αύξουσα σειρά βρες το µικρότερο των στοιχείων µετά το a[i] αντιµετάθεσέ το µετοa[i] Κόστος: Ο(n 2 ) Βελτίωση: στοιχείο φρουρός 30

31 Ταξινόµηση πινάκων (ii) Ταξινόµηση επιλογής, υλοποίηση σε C void ssort (int a[], int n) { int i, j; for (i = 0; i < n-1; i++) { int min = a[i], minj = i; for (j = i+1; j < n; j++) if (a[j] < min) min = a[minj = j]; a[minj] = a[i]; a[i] = min; Ταξινόµηση πινάκων (iii) Ταξινόµηση εισαγωγής (insertion sort) Χρησιµοποιούµε αυτό τον τρόπο όταν ταξινοµούµε ταχαρτιάµιας τράπουλας Ιδέα: για κάθε i από το δεύτερο και κατ αύξουσα σειρά τοποθέτησε το a[i] στη σωστή του θέση µεταξύ των στοιχείων που είναι πριν από αυτό Κόστος: Ο(n 2 ) Βελτιώσεις: στοιχείο φρουρός δυαδική εισαγωγή 31

32 Ταξινόµηση πινάκων (iv) Ταξινόµηση εισαγωγής, υλοποίηση σε C void isort (int a[], int n) { int i, j; for (i = 1; i < n; i++) { int x = a[i]; for (j = i-1; j >= 0; j--) if (x < a[j]) a[j+1] = a[j]; else break; a[j+1] = x; Ταξινόµηση πινάκων (v) Ταξινόµηση φυσαλίδας (bubble sort) Ιδέα: για κάθε i κατ αύξουσα σειρά για κάθε j > i κατά φθίνουσα σειρά αν a[j-1] > a[j] αντιµετάθεσε τα a[j-1] και a[j] Κόστος: Ο(n 2 ) Βελτιώσεις: σταµατά αν σε ένα πέρασµα δεν γίνει αντιµετάθεση σε ποιο σηµείο έγινε η τελευταία αντιµετάθεση αλλαγή κατεύθυνσης µεταξύ διαδοχικών περασµάτων (shake sort) 32

33 Ταξινόµηση πινάκων (vi) Ταξινόµηση φυσαλίδας, υλοποίηση σε C void bsort (int a[], int n) { int i, j; for (i = 0; i < n; i++) for (j = n-1; j > i; j--) if (a[j-1] > a[j]) { int temp = a[j-1]; a[j-1] = a[j]; a[j] = temp; Ταξινόµηση πινάκων (vii) Ταξινόµηση µε διαµέριση (quick sort) Ιδέα: διάλεξε ένα τυχαίο στοιχείο x του πίνακα διαµέρισε τον πίνακα, µεταφέροντας: τα στοιχεία µικρότερα του x στην αρχή τα στοιχεία µεγαλύτερα του x στο τέλος αναδροµικά, ταξινόµησε τα δύο µέρη Κόστος:Ο(n 2 ) στη χειρότερη περίπτωση Ο(n logn) κατά µέσο όρο 33

34 Ταξινόµηση πινάκων (viii) Quick sort, υλοποίηση σε C void qsort (int a[], int n) { qsort_auxil(a, 0, n-1); void qsort_auxil (int a[], int lower, int upper) { if (lower < upper) { int x = a[(lower + upper) / 2]; int i, j; for (i = lower, j = upper; i <= j; i++, j--) { while (a[i] < x) i++; while (a[j] > x) j--; Ταξινόµηση πινάκων (ix) Quick sort, υλοποίηση σε C(συνέχεια) if (i <= j) { int temp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = temp; qsort_auxil(a, lower, j); qsort_auxil(a, i, upper); 34

35 Ταξινόµηση πινάκων (x) Άλλοιτρόποιταξινόµησης Ταξινόµηση του Shell (shell sort), κόστος: Ο(n 2 ) Ταξινόµηση σε σωρό (heap sort), κόστος: Ο(n logn) Ταξινόµηση µε συγχώνευση (merge sort), κόστος: Ο(n logn) Ορισµοί τύπων Συνώνυµα απλών τύπων typedef double real; real x, y; Συνώνυµα σύνθετων τύπων typedef double vector [10]; vector v; for (i = 0; i < 10; i++) v[i] = i; 35

36 Απαριθµήσεις (enumerations) Οτύποςenum enum color_tag { GREEN, RED, BLUE, WHITE, BLACK ; enum color_tag c; c = GREEN; typedef enum { GREEN, RED, BLUE, WHITE, BLACK color; color c = WHITE; οµές (structures) (i) Οτύποςstruct struct complex_tag { double re, im; ; struct complex_tag z; z.re = 1.0; z.im = -1.0; z re im typedef struct complex_tag complex; complex z; complex zs [100]; 36

37 οµές (structures) (ii) Παράδειγµα complex complement (complex z) { complex result; result.re = z.re; result.im = -z.im return result; οµές (structures) (iii) Παράδειγµα typedef struct { char firstname [30]; char lastname [50]; char phone [10]; int age; double salary; record; record r [1000]; r[423].age = 32; 37

38 Ενώσεις (unions) Ο τύποςunion union number_tag { int i; double d; ; union number_tag n; n.d = 1.2; printf("%lf\n", n.d); n.i = 42; printf("%d\n", n.i); printf("%lf\n", n.d); /* wrong! */ n i d είκτες (pointers) (i) Μεταβλητές που δεν περιέχουν µια τιµή κάποιου απλού τύπου δεδοµένων αλλά τη διεύθυνση µιας άλλης µεταβλητής Παράδειγµα int x, *p; x δ247 p δ124 δ

39 είκτες (pointers) (ii) εικτοδότηση: & ηδιεύθυνσηµιας µεταβλητής p = &x; Αποδεικτοδότηση: * το περιεχόµενο µιας διεύθυνσης printf("%d", *p); *p = 7; δ124 x 42 δ247 p δ124 Πίνακες και δείκτες Αριθµητική δεικτών int a[3] = {7, 6, 42; int *p; p = &(a[0]); p = &a; p = a; (i) a δ124 7 δ125 6 δ printf("%d\n", *p); printf("%d\n", *(p+1)); p = p+2; printf("%d\n", *p); δ247 p δ124 39

40 Πίνακες και δείκτες (ii) Ισοδυναµία πινάκων και δεικτών Ένας πίνακας είναι ένας δείκτης στο πρώτο στοιχείο. a[i] ισοδύναµο µε *(a+i) Οι πίνακες όµως είναι σταθεροί δείκτες, δηλαδή δεν µπορούν να αλλάξουν τιµή int a[3] = {7, 6, 42; int *p = &a; p++; /* correct */ a++; /* wrong! */ Πίνακες και δείκτες (iii) Παράδειγµα: αντιγραφή πινάκων int a[10], b[10]; int *p = a, *q = b, i; /* assume b initialized */ for (i=0; i<10; i++) *p++ = *q++; 40

41 Πίνακες και δείκτες (iv) Παράδειγµα: εκτύπωση συµβολοσειράς void putchar (char c); char s[] = "Hello world!\n"; char *p; for (p = s; *p!= '\0'; p++) putchar(*p); Κενός δείκτης, δείκτης σε κενό Οκενόςδείκτης: NULL Απαγορεύεται να αποδεικτοδοτηθεί! int *p = NULL; *p = 42; /* wrong! */ Ο µόνος δείκτης που αντιστοιχεί στην ψευδή λογική τιµή, όταν χρησιµοποιείται σε συνθήκη Ο δείκτης σε κενό: void * Γενική µορφή δείκτη Απαγορεύεται να αποδεικτοδοτηθεί! Απαγορεύεται η αριθµητική δεικτών! 41

42 είκτες αντί περάσµατος µε αναφορά Κώδικας Pascal procedure inc (var x : integer); begin x := x+1 end;... inc(a)... Ισοδύναµος κώδικας C void inc (int * px) { (*px)++;... inc(&a)... είκτες σε εγγραφές Συντοµογραφία p->x είναι ισοδύναµο µε (*p).x Παράδειγµα struct { int x, y; coordinates, *p; coordinates.x = 1; coordinates.y = 3; p = &coordinates; printf("%d\n", p->x); printf("%d\n", p->y); 42

43 Μετατροπές τύπων(i) Έµµεσες (coercions) double d = 3; int x = 3.14; int f (int x); f(3.14); Άµεσες (type casting) ( τύπος ) έκφραση (double) 3 (int) 3.14 (int *) NULL (µε ανάθεση) (µε πέρασµα παραµέτρου) Μετατροπές τύπων(ii) Πρόβληµα: πώς µπορώ να τυπώσω το αποτέλεσµα τηςπραγµατικής διαίρεσης δυο ακεραίων αριθµών, χωρίς νέες µεταβλητές; int x = 5, y = 3; Λάθος λύση #1: printf("%d", x/y); Λάθος λύση #2: printf("%lf", x/y); Σωστές λύσεις: printf("%lf", 1.0 * x / y); printf("%lf", (double) x / (double) y); printf("%lf", (double) x / y); 43

44 υναµική παραχώρηση µνήµης Συναρτήσεις βιβλιοθήκης <stdlib.h> void * malloc (size_t n); υναµική παραχώρηση µνήµης µήκους n bytes. Το αποτέλεσµα πρέπει να µετατραπεί στο σωστό τύπο. Επιστρέφεται NULL αν εξαντληθεί η µνήµη. void free (void * p); Αποδέσµευση της µνήµης στην οποία δείχνει το p. Το p πρέπει να έχει δηµιουργηθεί µε προηγούµενη κλήση στη malloc. Πόσα bytes χρειάζονται; sizeof(type) π.χ. sizeof(int) sizeof(variable) π.χ. sizeof(x) υναµική παραχώρηση µνήµης Παράδειγµα int *p; int i; p = (int *) malloc(sizeof(int)); *p = 42; free(p); p = (int *) malloc(10 * sizeof(int)); for (i = 0; i < 10; i++) p[i] = 42; free(p); Το αποτέλεσµα τηςmalloc πρέπει να ελεγχθεί ότι δεν είναι NULL! 44

45 υναµικοί ΣΤ (i) Χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση ΑΤ Παραδείγµατα συνδεδεµένες λίστες δέντρα γράφοι Πώς υλοποιούνται στη C; µε κατάλληλο συνδυασµό δοµών (struct) και δεικτών (pointers), και µε δυναµική παραχώρηση µνήµης υναµικοί ΣΤ (ii) Πλεονεκτήµατα έναντι στατικών ΣΤ εν επιβάλλουν περιορισµούς στο µέγιστο πλήθος των δεδοµένων Η µνήµη που χρησιµοποιείται είναι ανάλογη του πραγµατικού πλήθους των δεδοµένων Κάποιες πράξεις υλοποιούνται αποδοτικότερα Μειονεκτήµατα έναντι στατικών ΣΤ Για σταθερό και γνωστό πλήθος δεδοµένων, χρησιµοποιούν συνήθως περισσότερη µνήµη Κάποιες πράξεις υλοποιούνται λιγότερο αποδοτικά 45

46 υναµικοί ΣΤ (iii) Ιδέα Κατασκευάζεται ένα σύνολο κόµβων Κάθε κόµβος περιέχει πληροφορίες και συνδέσµους προς άλλους κόµβους Π Σ Απλά συνδεδεµένες λίστες (i) Είναι γραµµικές διατάξεις Κάθε κόµβος περιέχει ένα σύνδεσµο στον επόµενο κόµβο Ο τελευταίος κόµβος έχει κενό σύνδεσµο 46

47 Απλά συνδεδεµένες λίστες (ii) Παράδειγµα: λίστα ακεραίων struct node_tag { int data; struct node_tag * next; ; typedef struct node_tag Node, * LinkedList; Κενή λίστα Απλά συνδεδεµένες λίστες (iii) Προσθήκη στοιχείων απόφαση πού θα προστεθεί δηµιουργία νέου κόµβου αντιγραφή πληροφορίας σύνδεση νέου κόµβου i εδώ 47

48 Απλά συνδεδεµένες λίστες (iv) Αφαίρεση στοιχείων απόφαση ποιο στοιχείο θα αφαιρεθεί καταστροφή κόµβου σύνδεση υπόλοιπων κόµβων αυτό Ουρές (i) First In First Out (FIFO) ό,τι µπαίνει πρώτο, βγαίνει πρώτο Ουρά ακεραίων ΑΤ : queue const queue queueempty; void queueinsert (queue * qp, int t); int queueremove (queue * qp); int queuehead (queue q); 48

49 Ουρές (ii) Υλοποίηση µε απλά συνδεδεµένη λίστα first last Υλοποίηση ουράς σε C(i) Υλοποίηση µε απλάσυνδεδεµένη λίστα typedef struct list_tag { int data; struct list_tag * next; ListNode; Τύπος queue typedef struct { ListNode * first; ListNode * last; queue; 49

50 Υλοποίηση ουράς σε C (ii) Άδεια ουρά const queue queueempty = { NULL, NULL ; Εισαγωγή στοιχείου void queueinsert (queue * qp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(listnode)); if (n == NULL) { printf("out of memory\n"); exit(1); Υλοποίηση ουράς σε C (iii) Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; n->next = NULL; if (qp->last == NULL) qp->first = qp->last = n; else { qp->last->next = n; qp->last = n; 50

51 Υλοποίηση ουράς (iv) Αφαίρεση στοιχείου int queueremove (queue * qp) { ListNode * n; int result; if (qp->first == NULL) { printf("nothing to remove" " from an empty queue\n"); exit(1); Υλοποίηση ουράς (v) Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) n = qp->first; result = qp->first->data; qp->first = qp->first->next; free(n); if (qp->first == NULL) qp->last = NULL; return result; 51

52 Υλοποίηση ουράς (vi) Εξέταση στοιχείου int queuehead (queue q) { if (q.first == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to see" " in an empty queue\n"); exit(1); return q.first->data; Στοίβες(i) Last In First Out (LIFO) ό,τι µπαίνει τελευταίο, βγαίνει πρώτο Στοίβα ακεραίων ΑΤ : stack const stack stackempty; void stackpush (stack * sp, int t); int stackpop (stack * sp); int stacktop (stack s); 52

53 Στοίβες(ii) Υλοποίηση µε απλά συνδεδεµένη λίστα top Υλοποίηση στοίβας σε C (i) Τύπος stack typedef ListNode * stack; Άδεια στοίβα const stack stackempty = NULL; Εισαγωγή στοιχείου void stackpush (stack * sp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(listnode)); if (n == NULL) { printf("out of memory\n"); exit(1); 53

54 Υλοποίηση στοίβας σε C (ii) Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; n->next = *sp; *sp = n; Αφαίρεση στοιχείου int stackpop (stack * sp) { ListNode * n; int result; if (*sp == NULL) { printf("nothing to remove" " from an empty stack\n"); exit(1); Υλοποίηση στοίβας σε C (iii) Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) n = *sp; result = (*sp)->data; *sp = (*sp)->next; free(n); return result; 54

55 Υλοποίηση στοίβας σε C (iv) Εξέταση στοιχείου int stacktop (stack s) { if (s == NULL) { printf("nothing to see" " in an empty stack\n"); exit(1); return s->data; ιπλά συνδεδεµένες λίστες (i) Επίσης γραµµικές διατάξεις υο σύνδεσµοι σε κάθε κόµβο, προς τον επόµενο και προς τον προηγούµενο Γενική µορφή, π.χ. για υλοποίηση ουράς: first last 55

56 ιπλά συνδεδεµένες λίστες (ii) Τύπος κόµβου DListNode typedef struct DListNode_tag { int data; struct DListNode_tag * next; struct DListNode_tag * prev; DListNode; Τύπος dlist typedef struct { DListNode * first; DListNode * last; dlist; Άδεια λίστα const dlist dlistempty = { NULL, NULL ; ιπλά συνδεδεµένες λίστες (iii) Τύπος κόµβου DListNode typedef struct DListNode_tag { int data; struct DListNode_tag * next; struct DListNode_tag * prev; DListNode; Τύπος dlist typedef struct { DListNode * first; DListNode * last; dlist; first last 56

57 ιπλά συνδεδεµένες λίστες (iv) Εισαγωγή στοιχείου στην αρχή first last ιπλά συνδεδεµένες λίστες (v) Εισαγωγή στοιχείου στην αρχή void dlistinsert (dlist * lp, int t) { DListNode * n = (DListNode *) malloc(sizeof(dlistnode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); n->data = t; 57

58 ιπλά συνδεδεµένες λίστες (vi) Εισαγωγή στοιχείου στην αρχή (συνέχεια) if (lp->first == NULL) { n->prev = n->next = NULL; lp->first = lp->last = n; else { n->prev = NULL; n->next = lp->first; lp->first->prev = n; lp->first = n; n ιπλά συνδεδεµένες λίστες (vii) if (lp->first == NULL) { n->prev = n->next = NULL; lp->first = lp->last = n; else { n->prev = NULL; n->next = lp->first; lp->first->prev = n; lp->first = n; first last 58

59 Κυκλικές λίστες first (i) last Τύπος clist typedef struct { ListNode * first; ListNode * last; clist; Άδεια λίστα const clist clistempty = { NULL, NULL ; Κυκλικές λίστες (ii) Εισαγωγή στοιχείου void clistinsert (clist * lp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(listnode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); n->data = t; 59

60 Κυκλικές λίστες (iii) Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) if (lp->first == NULL) { lp->first = lp->last = n; n->next = n; else { n->next = lp->first; lp->last->next = n; lp->last = n; Κυκλικές λίστες (iv) if (lp->first == NULL) { lp->first = lp->last = n; n->next = n; else { n->next = lp->first; lp->last->next = n; lp->last = n; first last n 60

61 Κυκλικές λίστες (v) Αφαίρεση στοιχείου int clistremove (clist * lp) { int result; if (lp->first == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to remove" " from empty list\n"); exit(1); result = lp->first->data; Κυκλικές λίστες (vi) Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) if (lp->first == lp->last) { free(lp->first); lp->first = lp->last = NULL; else { lp->first = lp->first->next; free(lp->last->next); lp->last->next = lp->first; return result; 61

62 Κυκλικές λίστες (vii) if (lp->first == lp->last) { free(lp->first); lp->first = lp->last = NULL; else { lp->first = lp->first->next; free(lp->last->next); lp->last->next = lp->first; return result; first last Κυκλικές λίστες (viii) Εκτύπωση στοιχείων void clistprint (clist l) { ListNode * n; for (n = l.first; n!= NULL; n = n->next) { printf("%d\n", n->data); 62

63 Κυκλικές λίστες (ix) Εκτύπωση στοιχείων (σωστό!) void clistprint (clist l) { ListNode * n; for (n = l.first; n!= NULL; n = n->next) { printf("%d\n", n->data); if (n->next == l.first) break; Ταξινοµηµένες λίστες (i) Τύπος slist typedef ListNode * slist; Άδεια λίστα const slist slistempty = NULL; Εισαγωγή στοιχείου void slistinsert (slist * lp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(listnode)); if (n == NULL) { printf("out of memory\n"); exit(1); 63

64 Ταξινοµηµένες λίστες (ii) Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; while (*lp!= NULL && (*lp)->data < t) lp = &((*lp)->next); n->next = *lp; *lp = n; n 20 lp Ταξινοµηµένες λίστες (iii) Αφαίρεση στοιχείου void slistremove (slist * lp, int t) { ListNode * n; while (*lp!= NULL && (*lp)->data < t) lp = &((*lp)->next); if (*lp == NULL) { printf( %d was not found\n, t); exit(1); n = *lp; *lp = (*lp)->next; free(n); 64

65 Ταξινοµηµένες λίστες (iv) void slistremove (slist * lp, int t) { ListNode * n; t=24 lp while (*lp!= NULL && (*lp)->data < t) lp = &((*lp)->next); if (*lp == NULL) { printf( %d was not found\n, t); exit(1); n = *lp; *lp = (*lp)->next; free(n); lp n Παράµετροι προγράµµατος (i) Επικεφαλίδα του προγράµµατος int main (int argc, char * argv[]); Παράµετροι argc ο αριθµός των παραµέτρων argv[i] η i-οστή παράµετρος argv[0] το όνοµα του προγράµµατος Αποτέλεσµα ακέραιος αριθµός που επιστρέφεται στο λειτουργικό σύστηµα συνήθως 0 για επιτυχή τερµατισµό 65

66 Παράµετροι προγράµµατος (ii) Παράδειγµα int main (int argc, char * argv[]) { int i; printf("program %s called with " "%d parameters:\n", argv[0], argc-1); for (i = 1; i < argc; i++) printf(" %s", argv[i]); printf("\nand will return 0\n"); return 0; Συναρτήσεις εισόδου-εξόδου (i) Βασικές συναρτήσεις εισόδου-εξόδου int printf (const char * format,...); int scanf (const char * format,...); Ειδικοί χαρακτήρες στο format Ακέραιοι αριθµοί %d στοδεκαδικόσύστηµα %u χωρίς πρόσηµο στο δεκαδικό σύστηµα %o χωρίς πρόσηµο στο οκταδικό σύστηµα %x χωρίς πρόσηµο στο δεκαεξαδικό σύστηµα 66

67 Συναρτήσεις εισόδου-εξόδου (ii) Ειδικοί χαρακτήρες στο format Αριθµοί κινητής υποδιαστολής %f σε µορφή: [-]ddd.dddddd %e σε µορφή: [-]ddd.dddddd e [+/-]ddd %g σε µορφή %f ή %e Άλλοι τύποι %c χαρακτήρες %s συµβολοσειρές %p δείκτες Συναρτήσεις εισόδου-εξόδου (iii) Παραλλαγές στο format Μέγεθος αριθµών %h αριθµοί short π.χ. %hd, %hx %l αριθµοί long ή double π.χ. %ld, %lf %L αριθµοί long double π.χ. %Lf Μήκος αποτελέσµατος %8d αριθµός σε µήκος 8 χαρακτήρων %20s συµβολοσειρά σε µήκος 20 χαρακτήρων %+8d αριθµός σε µήκος 8 χαρακτήρων µε + %08d αριθµός σε µήκος 8 χαρακτήρων, τα πρώτα 0 %-8d όπως το %8d µε στοίχιση αριστερά 67

68 Συναρτήσεις εισόδου-εξόδου (iv) Είσοδος-έξοδος χαρακτήρων int putchar (int c); int getchar (); Είσοδος-έξοδος συµβολοσειρών int puts (const char * s); char * gets (char * s); Έλεγχος τέλους δεδοµένων int eof (); ΗσταθεράEOF παριστάνει το τέλος των δεδοµένων και έχει τύπο int. Παράδειγµα Αντιγραφή δεδοµένων οι χαρακτήρες που διαβάζονται εκτυπώνονται, µέχρι να παρουσιαστεί τέλος δεδοµένων void main () { int c; while ((c = getchar())!= EOF) putchar(c); 68

69 Συναρτήσεις διαχείρισης αρχείων (i) Τύπος αρχείου FILE * fp; Άνοιγµα αρχείων FILE * fopen (const char * filename, const char * mode); Παράµετρος mode r w a t b ανάγνωση (read) εγγραφή (write) προσθήκη (append) κείµενο (text) δυαδικά δεδοµένα (binary) Συναρτήσεις διαχείρισης αρχείων (ii) Κλείσιµο αρχείων int fclose (FILE * fp); Είσοδος-έξοδος χαρακτήρων int fputc (int c, FILE * fp); int fgetc (FILE * fp); Είσοδος-έξοδος συµβολοσειρών int fputs (const char * s, FILE * fp); char * fgets (char * s, int n, FILE * fp); 69

70 Συναρτήσεις διαχείρισης αρχείων (iii) Βασικές συναρτήσεις εισόδου-εξόδου int fprintf (FILE * fp, const char * format,...); int fscanf (FILE * fp, const char * format,...); Έλεγχος τέλους αρχείου int feof (FILE * fp); Συναρτήσεις διαχείρισης αρχείων (iv) Είσοδος-έξοδος πολλών δεδοµένων size_t fwrite (const void * p, size_t size, size_t num, FILE * fp); size_t fread (void * p, size_t size, size_t num, FILE * fp); Οακέραιοςτύποςsize_t χρησιµοποιείται για τη µέτρηση χώρου µνήµης σε bytes. 70

71 Παράδειγµα (i) Αντιγραφή δυαδικών αρχείων int main (int argc, char * argv[]) { FILE * fin, * fout; unsigned char buffer[1000]; size_t count; fin = fopen(argv[1], "rb"); if (fin == NULL) return 1; fout = fopen(argv[2], "wb"); if (fout == NULL) return 2; Παράδειγµα (ii) (συνεχίζεται) while (!feof(fin)) { count = fread(buffer, 1, 1000, fin); fwrite(buffer, 1, count, fout); fclose(fin); fclose(fout); return 0; 71

72 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης (i) Είσοδος και έξοδος <stdio.h> Περιέχει όλες τις συναρτήσεις εισόδου-εξόδου Προκαθορισµένα αρχεία FILE * stdin; τυπική είσοδος FILE * stdout; τυπική έξοδος FILE * stderr; τυπική έξοδος σφαλµάτων Ισοδυναµίες printf(...) fprintf(stdout,...) scanf(...) fscanf(stdin,...) κ.λπ. Συναρτήσεις διαχείρισης αρχείων µε τυχαία πρόσβαση (random access) Συναρτήσεις βιβλιοθήκης (ii) ιαχείριση συµβολοσειρών <string.h> size_t strlen (const char * s); Μέτρηση αριθµού χαρακτήρων της συµβολοσειράς s. char * strcpy (char * s1, const char * s2); Αντιγραφή της συµβολοσειράς s2 στην s1. char * strcat (char * s1, const char * s2); Προσθήκη της συµβολοσειράς s2 στο τέλος της s1. int strcmp (const char * s1, const char * s2); Σύγκριση των συµβολοσειρών s1 και s2. 72

73 Συναρτήσεις βιβλιοθήκης (iii) Μετατροπή συµβολοσειρών <stdlib.h> int atoi (const char * s); Μετατροπή της συµβολοσειράς s σε int. long int atol (const char * s); Μετατροπή της συµβολοσειράς s σε long int. double atof (const char * s); Μετατροπή της συµβολοσειράς s σε double. Παράδειγµα Μια δυνατή υλοποίηση της strcmp int strcmp (const char * s1, const char * s2) { while (*s1 == *s2 && *s1!= '\0') { s1++; s2++; return (*s1)-(*s2); Υπόθεση: οι τιµές του τύπου char είναι στο διάστηµα (όχι αρνητικές) while (*s1 && *s1++ == *s2++); 73

74 Προεπεξεργαστής (preprocessor) (i) Εντολή #include #include <stdio.h> #include "myheader.h" Εντολή #define #define MAX_CHARS 1000 char s[max_chars]; #define INC(x) ((x)++) INC(a); INC(*p); Προεπεξεργαστής (preprocessor) (ii) Εντολές #ifdef, #ifndef, #else και #endif #define DEBUG #ifdef DEBUG printf("debugging is on\n"); #else printf("debugging is off\n") #endif #ifndef DEBUG printf("optimizations allowed\n"); #endif 74

75 υαδικά δένδρα (i) Binary trees υο σύνδεσµοι σε κάθε κόµβο αριστερό και δεξί παιδί Κάθε κόµβος έχει 0, 1 ή 2 παιδιά Ρίζα: ο αρχικόςκόµβος του δένδρου Φύλλα: κόµβοι χωρίς παιδιά Βάθος κόµβου: αριθµός συνδέσµων από τη ρίζα υαδικά δένδρα (ii) Τύπος κόµβου TreeNode typedef struct TreeNode_tag { int data; struct TreeNode_tag * left; struct TreeNode_tag * right; TreeNode; Τύπος tree typedef TreeNode * tree; Κενό δένδρο const tree treeempty = NULL; 75

76 υαδικά δένδρα (iii) Εισαγωγή σε δένδρα Καθοριστική απόφαση: σε ποιο σηµείο του δένδρου θα εισαχθεί ο νέος κόµβος Ισοζυγισµένα δένδρα (balanced trees): το βάθος δυο φύλλων διαφέρει το πολύ κατά 1 Συνάρτηση µέγιστου βάθους int treedepth (tree t) { if (t == NULL) return 0; return 1 + max(treedepth(t->left), treedepth(t->right)); υαδικά δένδρα (iv) Εισαγωγή σε ισοζυγισµένα δένδρα void treebalancedinsert (tree * t, int d) { if (*t == NULL) { *t = (TreeNode *) malloc(sizeof(treenode)); if (*t == NULL) { printf("out of memory\n"); exit(1); (*t)->data = d; (*t)->left = (*t)->right = NULL; 76

77 υαδικά δένδρα (v) Εισαγωγή σε ισοζυγισµένα δένδρα (συνέχεια) else { int d1 = treedepth((*t)->left); int d2 = treedepth((*t)->right); if (d1 <= d2) treebalancedinsert( &((*t)->left), d); else treebalancedinsert( &((*t)->right), d); ένδρα γενικής µορφής Κάθε κόµβος k έχει n k απογόνους, όπου n k Ν Κωδικοποίηση µε δυαδικά δένδρα

78 ιάσχισηδυαδικώνδένδρων(i) Σειρά µε την οποία διασχίζονται οι κόµβοι κατά βάθος (depth first) 42 κατά πλάτος (breadth first) Κατά βάθος , 10, 7, 14, 12, 30, 50, 55, Κατά πλάτος 42, 10, 50, 7, 14, , 12, 30, 52 ιάσχισηδυαδικώνδένδρων(ii) Εκτύπωση κατά βάθος πολύ απλά, µε χρήση αναδροµής Υλοποίηση void treeprintdf (tree t) { if (t!= NULL) { printf("%d ", t->data); treeprintdf(t->left); treeprintdf(t->right); 78

79 ιάσχιση δυαδικών δένδρων (iii) Εκτύπωση κατά πλάτος µε τη βοήθεια ουράς για την αποθήκευση δεικτών προς τους κόµβους που δεν έχουµε επισκεφθεί Υλοποίηση void treeprintbf (tree t) { queue q = queueempty; if (t!= NULL) queueinsert(&q, t); ιάσχιση δυαδικών δένδρων (iv) Εκτύπωση κατά πλάτος, υλοποίηση (συνέχεια) while (!queueisempty(q)) { TreeNode * n = queueremove(&q); printf("%d ", n->data); if (n->left!= NULL) queueinsert(&q, n->left); if (n->right!= NULL) queueinsert(&q, n->right); 79

80 Αριθµητικές εκφράσεις(i) Παράδειγµα 3 * (24 / 2) + (9-3) Παράσταση σε µορφή δυαδικού δένδρου οι αριθµοί στα φύλλα οι τελεστές στους υπόλοιπους κόµβους ιάσχιση κατά βάθος + * 3 / Αριθµητικές εκφράσεις(ii) Ενθεµατική παράσταση infix notation ο τελεστής ανάµεσα στα τελούµενα διφορούµενη: χρειάζονται παρενθέσεις ησυνήθηςµορφή για τον άνθρωπο Αποτέλεσµα (3 * (24 / 2)) + (9-3) + * 3 /

81 Αριθµητικές εκφράσεις(iii) Προθεµατική παράσταση prefix notation ο τελεστής πριν τα τελούµενα όχι διφορούµενη, δε χρειάζονται παρενθέσεις απλή µηχανική ανάγνωση 24 Αποτέλεσµα + * 3 / * 3 / Αριθµητικές εκφράσεις(iv) Επιθεµατική παράσταση postfix notation ο τελεστής µετά τα τελούµενα όχι διφορούµενη, δε χρειάζονται παρενθέσεις απλή µηχανική αποτίµηση Αποτέλεσµα / * * 3 /

82 υαδικά δένδρα αναζήτησης (i) Binary search trees υαδικά δένδρα µε τις παρακάτω ιδιότητες για κάθε κόµβο: όλοι οι κόµβοι του αριστερού παιδιού έχουν τιµές µικρότερεςήίσες της τιµής του κόµβου όλοι οι κόµβοι του δεξιού παιδιού έχουν τιµές µεγαλύτερες ή ίσες της τιµής του κόµβου υαδικά δένδρα αναζήτησης (ii) Τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης διευκολύνουν την αναζήτηση στοιχείων Αναδροµική αναζήτηση αν η τιµή που ζητείται είναι στη ρίζα, βρέθηκε αν είναι µικρότερη από την τιµή της ρίζας, αρκεί να αναζητηθεί στο αριστερό παιδί αν είναι µεγαλύτερη από την τιµή της ρίζας, αρκεί να αναζητηθεί στο δεξί παιδί Κόστος αναζήτησης: O(log n) υπό την προϋπόθεση το δένδρο να είναι ισοζυγισµένο 82

83 υαδικά δένδρα αναζήτησης(iii) Αναζήτηση TreeNode * treesearch (tree t, int key) { if (t == NULL) return NULL; /* not found */ if (t->data == key) return t; /* found */ if (t->data > key) return treesearch(t->left, key); else return treesearch(t->right, key); είκτες σε συναρτήσεις Παράδειγµα 1 int f (int n); int (*p) (int n); p = &f; printf("%d", (*p)(3)); Παράδειγµα 2 double (*q) (double) = &sqrt; είκτες ισοδύναµοι µε συναρτήσεις p = f; printf("%d", p(3)); 83

84 Ολοκλήρωση double integral (double a, double b, double (*f) (double)) { const double step = 1e-6; double result = 0.0; double x; κακός αλγόριθµος! for (x=a; x<=b; x += step) result += f(x) * step; return result;... result = integral(0, , sin); Ταξινόµηση φυσαλίδας (i) Τα δεδοµένα: void * a πού βρίσκονται int n πόσα είναι int size τί µέγεθος έχει καθένα comparison f πώς γίνεται η σύγκριση Η σύγκριση των δεδοµένων typedef int (*comparison) (void * x, void * y); 84

85 Ταξινόµηση φυσαλίδας (ii) void bsort (void * a, int n, comparison f, int size) { int i, j; for (i = 0; i < n; i++) for (j = n-1; j > i; j--) { unsigned char * px = (unsigned char *) a + (j-1) * size; unsigned char * py = (unsigned char *) a + j * size; Ταξινόµηση φυσαλίδας (iii) (συνέχεια) if (f(px, py) > 0) { int k; for (k = 0; k < size; k++) { unsigned char temp = *px; *px++ = *py; *py++ = temp; 85

86 Ταξινόµηση φυσαλίδας (iv) Συνάρτηση σύγκρισης για ακέραιους int intcompare (void * x, void * y) { return *((int *) x) - *((int *) y); Κλήση για πίνακα ακεραίων int x[] = { 44, 55, 12, 42,... ;... bsort(x, n, intcompare, sizeof(int)); έντρα δυαδικής αναζήτησης ενδρικές δοµές δεδοµένων στις οποίες Ολα τα στοιχεία στο αριστερό υποδέντρο της ρίζας είναι µικρότερα από την ρίζα Ολαταστοιχείαστοδεξίυποδέντροτης ρίζας είναι µεγαλύτερα ή ίσα µε τηνρίζα Το αριστερό και το δεξί υποδέντρο είναι δέντρα δυαδικής αναζήτησης Binary Search Trees - BSTs 86

87 έντρα δυαδικής αναζήτησης Η γενική εικόνα ενός τέτοιου δέντρου >= Παραδείγµατα δέντρων BST Εγκυρα δέντρα 87

88 Παραδείγµατα δέντρων BST Μη-έγκυρα δέντρα ιάσχισηδυαδικώνδέντρων Preorder: Postorder: Inorder:

89 Ζύγισµα δέντρωνbst Ανάλογα µε τησειράάφιξηςτων στοιχείων και τον τρόπο δηµιουργίας του δέντρου BST, γιαταίδιαστοιχεία δεν προκύπτει πάντα το ίδιο δέντρο Το ύψος του δέντρου σχετίζεται µε το χρόνο αναζήτησης ενός στοιχείου µέσα στο δέντρο Ζύγισµα δέντρωνbst Αναζήτηση µε πολυπλοκότητα Από Ο(Ν) [χειρότερη περίπτωση] Μέχρι Ο(Log 2 N) [καλύτερη περίπτωση] 89

90 Ζύγισµα δέντρωνbst Προκειµένου µια αναζήτηση να διατρέχει όσο το δυνατόν µικρότερο µέρος του δέντρου, αυτό πρέπει να είναι «ζυγισµένο» «Ζυγισµένο»: το βάθος του αριστερού υποδέντρου δεν διαφέρει περισσότερο από 1 απόαυτότουδεξιού(ιδανικά: είναι ίσα) Αν κατά την προσθήκη νέων στοιχείων στο δέντρο η ζυγαριά «γείρει» δεξιά ή αριστερά, απαιτείται διόρθωση του δέντρου Παραδείγµατα ζυγισµένων δέντρων

91 Ζυγισµένα δέντρα Η περίπτωση όπου το ύψος του αριστερού υποδέντρου είναι ακριβώς ίσο µε το ύψος του δεξιού, δεν επιτυγχάνεται εύκολα Αν από την παραπάνω περίπτωση υπήρχαν «µικρές» αποκλίσεις, οι επιδόσεις του δέντρου στην αναζήτηση δεν θα επηρεάζονταν ιδιαίτερα έντρα AVL Ενα δέντρο AVL (Adelson-Velskii and Landis) είναι ένα δέντρο BST του οποίου το ύψος του αριστερού υποδέντρου διαφέρει από αυτό του δεξιού το πολύ κατά 1 Το δεξί και αριστερό υποδέντρο ενός δέντρου AVL είναι επίσης δέντρα AVL Το κενό δέντρο είναι δέντρο AVL Οι ιδιότητες αυτές διατηρούνται µε παρεµβάσεις (αναδιάταξη) καθώς νέα στοιχεία προστίθενται στο δέντρο 91

92 έντρα AVL έντρα AVL Ενα δέντρο AVL λέγεται «ψηλό από αριστερά» όταν το ύψος του αριστερού υποδέντρου είναι µεγαλύτερο από αυτό του δεξιού (κατά πόσο;;;) Αντίστοιχα για το «ψηλό από δεξιά» Υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους η προσθήκη ή η διαγραφή στοιχείων σε ένα δέντρο AVL παραβιάζει τη συνθήκη χαρακτηρισµού του 92

93 Αναδιάταξη δέντρων AVL Η χαρακτηριστική ιδιότητα ενός δέντρου AVL µπορεί να παύει να ισχύει µε την προσθήκη νέων στοιχείων Η επαναφορά της ιδιότητας σε ισχύ, γίνεται µε περιστροφή του δέντρου, ανάλογα µε την περίπτωση αναδιάταξης που συντρέχει Απλή περιστροφή k2 k1 k1 k2 Z h X X Y New Item Y Z New item 93

94 ιπλή περιστροφή (α) k3 k2 k1 k1 k3 k2 D h A A B C D B C ιπλή περιστροφή (β) k3 k3 k1 k2 A k2 D k1 C D B C A B 94

95 ιπλή περιστροφή (γ) k2 k3 D k2 k1 C k1 k3 A B A B C D Αναδιάταξη δέντρων AVL Περιπτώσεις αναδιάταξης ΑΑ: ένα αριστερό υποδέντρο ενός δέντρου AVL που είναι ψηλό από αριστερά, γίνεται επίσης ψηλό από αριστερά (left of left) : τα αντίστοιχα για το δεξί υποδέντρο (right of right) Α: ένα υποδέντρο ενός δέντρου AVL ψηλού από αριστερά, γίνεται ψηλό από δεξιά (right of left) Α : ένα υποδέντρο ενός δέντρου AVL ψηλού από δεξιά, γίνεται ψηλό από αριστερά (left of right) 95

96 Περιπτώσεις αναδιάταξης (α) Περιπτώσεις αναδιάταξης (β) 96

97 Αναδιάταξη σε περίπτωση ΑΑ Αναδιάταξη σε περίπτωση 97

98 Αναδιάταξη σε περίπτωση Α Αναδιάταξη σε περίπτωση Α 98

99 Υλοποίηση δέντρων AVL στη C Μια δοµή δεδοµένων Node key <keytype> data <datatype> left <pointer to Node> right <pointer to Node> bal <LeftH, EvenH, RightH> End Node Εισαγωγή σε δέντρα AVL H εισαγωγή νέων στοιχείων γίνεται στα φύλλα, όπως στα δέντρα BST Εντοπίζεται το φύλλο στο οποίο θα γίνει ηεισαγωγήκαιδηµιουργείται νέος κόµβος Γίνεται οπισθοδρόµηση µέχρι την κορυφή του δέντρου, µε έλεγχοτης ισχύοςτηςσυνθήκηςισορροπίαςavl σε κάθε βήµα προςταπίσω, και επαναφορά σε ισορροπία, όπου απαιτείται 99

100 Εισαγωγή σε δέντρα AVL ιάγραµµα κλήσης µιας αναδροµικής συνάρτησης εισαγωγής ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ AVLInsert( ref root <tree pointer>, val newptr <tree pointer>, ref taller <Boolean>) 1 if (root null) 1 root = newptr 2 taller = true 3 return root 2 end if 3 if (newptr->key < root->key) 1 root->left = AVLInsert (root->left, newptr, taller) 2 if (taller) // Left subtree is taller 1 if (root left-high) 1 root = leftbalance (root, taller) 2 elseif (root even-high) 1 root->bal = left-high 3 else //Was right high -- now even high 1 root->bal = even-high 2 taller = false 4 end if 4 else // New data >= root data 100

101 (Συνέχεια) AVLInsert( ref root <tree pointer>, val newptr <tree pointer>, ref taller <Boolean>)... 4 else // New data >= root data 1 root-> right = AVLInsert (root->right, newptr, taller) 2 if (taller) // Right subtree is taller 1 if (root left-high) 1 root->bal = even-high 2 taller = false 2 elseif (root even-high) // Was balanced -- now right high 1 root->bal = right-high 3 else 1 root = rightbalance (root, taller) 4 end if 3 end if 5 end if 6 return root end AVLInsert ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ leftbalance (ref root <tree pointer>, ref taller <Boolean>) 1 lefttree = root-> left 2 if (lefttree left-high) // Case 1: Left of left. Single rotation right. 1 rotateright (root) 2 root->bal = even-high 3 lefttree->bal = even-high 4 taller = false 3 else // Case 2: Right of left. Double rotation required. 1 righttree = lefttree->right // adjust balance factors 2 if (righttree->bal left-high) 1 root->bal = right-high 2 lefttree->bal = even-high 3 elseif (righttree->bal = even-high) 1 lefttree->bal = even-high 4 else 101

102 (Συνέχεια) leftbalance (ref root <tree pointer>, ref taller <Boolean>) 4 else // righttree->bal is right-high 1 root->bal = even-high 2 lefttree->bal = left-high 5 end if 6 righttree->bal = even-high 7 root->left = rotateleft (lefttree) 8 root = rotateright (root) 9 taller = false 4 end if 5 return root end leftbalance 102

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, 2015-2016 1 / 24 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σηµασιολογία σχόλια µεταβλητές και σταθερές τύποι δεδοµένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιβλιογραφία Robert Sedgewick, Αλγόριθμοι σε C, Μέρη 1-4 (Θεμελιώδεις Έννοιες, Δομές Δεδομένων, Ταξινόμηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree)

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εργαστήριο 6 υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εισαγωγή Οι περισσότερες δοµές δεδοµένων, που εξετάσαµε µέχρι τώρα (λίστες, στοίβες, ουρές) ήταν γραµ- µικές (ή δοµές δεδοµένων µιας διάστασης). Στην παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση...

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Όταν το Φεβρουάριο του 2004 έστειλα την πρότασή μου στον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘ- ΜΟ για την έκδοση ενός βιβλίου για τη γλώσσα C, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι οχτώ χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Λεξικό, Union Find ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιαχείριση ιαμερίσεων Συνόλου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams CONSTRUCTORS DESTRUCTORS Η κλάση mystring class mystring private: char s[100]; public: char *GetString(); void SetString(char

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Αποδείξτε τη µεταβατική και τη συµµετρική ιδιότητα του Θ. Λύση Μεταβατική Ιδιότητα (ορισµός): Αν f(n) = Θ(g(n)) και g(n) = Θ(h(n)) τότε f(n)=θ(h(n)). Για

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Διδάσκοντες: www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Άρης Παγουρτζής (pagour@cs.ntua.gr) (Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ) Δώρα Σούλιου (dsouliou@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md π.χ. md class1 md

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές 21 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές Θέμα 1 ο : HydroloGIS C++ Γαϊτανίδης Απόστολος Ιδ. ΓΕΛ Εκπ/τηρίων Μαντουλίδη LANG:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Χαράλαµπος Σκόκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Πρόγραµµα 1 (Βασική χρήση της συνάρτησης printf) /* Βασική χρήση της συνάρτησης printf */ /* Το \n αλλάζει γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές γλώσσας μηχανής

Εντολές γλώσσας μηχανής Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή: 00000010001101000100100000100000 Πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 1 - Εισαγωγή Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στόχοι Μαθήματος H ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Οι αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης (blind

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 2 oς Τόµος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 i. υναµική τεχνική επικύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ενδρικές οµές για Υλοποίηση υναµικών Λεξικών υναµικά λεξικά λειτουργίες LookUp( ), Insert( ) και Delete( ) Αναζητούµε δένδρα για την αποτελεσµατική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Αναφορά εργασίας Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Η εργασία εξαμήνου είναι στο περιβάλλον του Webots και περιλαμβάνει το Nao, καθώς και σκαλοπάτια που πρέπει να ανεβαίνει. Αρχικά έχουμε τον έτοιμο κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Για τους φοιτητές του µαθήµατος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Ε. Κοφίδης Ιούνιος 2005 Θα βρείτε εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Πίνακες

Εργαστήριο 2: Πίνακες Εργαστήριο 2: Πίνακες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Επεξεργασία Πινάκων - Υλοποίηση της Δυαδικής Αναζήτησης σε πίνακες - Υλοποίηση της Ταξινόμησης με Επιλογής σε πίνακες ΕΠΛ035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες

Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) 2D Arrays CS100, 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming ΑΣΚΗΣΗ 1 Structural Programming Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε σε C ένα απλό πρόγραµµα Βάσης εδοµένων το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την γραµµατεία ενός πανεπιστηµίου για την αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι απαντήσεις παρουσιάζουν (ενδεχομένως σε μερικά σημεία διορθωμένες) τις καλύτερες απαντήσεις φοιτητών. Για το συγκεκριμένο σύνολο επιλέχτηκαν οι απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα