49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις"

Transcript

1 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν τους ενδιαφερόµενους στην εξεύρεση εργασίας στις χώρες της Ε.Ε. µέσω του Εuropean Employment Services (EURES) το οποίο και διαθέτει αντίστοιχη σελίδα στο Internet. Το EURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας στο οποίο µετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ηµόσιες υπηρεσίες των χωρών-µελών της Ε.Ε., συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις των χωρών και όλοι οι εθνικοί φορείς που ασχολούνται µε θέµατα απασχόλησης. Ο κάθε πολίτης χώρας της Ε.Ε. µπορεί να αναζητήσει εργασία σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και να εργαστεί σε οποιαδήποτε θέση (εξαίρεση συνήθως αποτελούν ορισµένες θέσεις στις ένοπλες δυνάµεις, στο διπλωµατικό και δικαστικό σώµα και την Αστυνοµία). Τα τυπικά προσόντα και η εµπειρία έχουν την ίδια ισχύ σε όλη την Ε.Ε. ενώ ο Ευρωπαίος εργαζόµενος έχει ισότιµα δικαιώµατα αµοιβής, ασφάλισης, περίθαλψης και σύνταξης µε τους ηµεδαπούς εργαζόµενους. 2. «Ακόµη να διατεθούν ποσά που θα βοηθήσουν κράτη-µέλη» (σ. 195) ΑΕΠ ανά περιφέρεια ως ποσοστό του µέσου όρου της Ευρώπης των 15 (1986 και 1996) Οι πέντε λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες, 1996 Περιφέρεια ΑΕΠ ΑΕΠ Γουαδελούπη 40 Ελλάδα (Μ.Ο.) 59,2 67,5 2. Ήπειρος Ανατ. Μακεδονία-Θράκη 55,8 61,1 3. Ρεουνιόν Κεντρική Μακεδονία 58,3 67,4 4. Γουιάνα υτική Μακεδονία 58,1 61,8 5. Αζόρες Ήπειρος 47,4 43,8 5. Ιόνια Νησιά 51,9 61,9 Οι πέντε περισσότερο 6. υτική Ελλάδα 48,9 57,7 αναπτυγµένες περιφέρειες, Πελοπόννησος 60,7 58,3 ΑΕΠ 8. Αττική 62,8 76,8 1. Αµβούργο Θεσσαλία 55,2 62,7 2. Βρυξέλλες

2 10. Στερεά Ελλάδα 73,5 65,5 3. Ντάρµστατ Βόρειο Αιγαίο 44,0 51,7 4. Λουξεµβούργο Νότιο Αιγαίο 65,1 75,3 5. Βιέννη Κρήτη 56,6 72,5 Οι προφανείς αυτές ανισότητες τόσο µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε. όσο και µεταξύ των περιοχών του ίδιου κράτους καταβάλλεται προσπάθεια να περιορισθούν µε τη δράση των ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής που ιδρύθηκε µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Το 1999 το 36% του προϋπολογισµού της Ε.Ε. χορηγήθηκε προς τα διαρθρωτικά Ταµεία. Είναι βέβαια προφανές ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόµα για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η σύγκλιση των οικονοµιών των κρατών-µελών και να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες. Την περίοδο µέχρι το 1999 η δράση µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων συγκεντρώθηκε µεταξύ άλλων και στον άξονα ανάπτυξης των νοτιοδυτικών περιοχών της Ευρώπης (Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία). Είναι προφανές ότι εάν οι µεγάλες διαφορές στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης εξακολουθήσουν να υφίστανται,τίθεται σε αµφισβήτηση όλο το Ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. 3. «Όσον όµως αφορά ναρκωτικών» (σ. 198) Σήµερα η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. κατοχυρώνεται από τη συνθήκη του Senghen όπως αυτή ενσωµατώθηκε στη συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) (βλέπε και σσ βιβλίου). Μοναδική εξαίρεση αποτελούν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία που συνεχίζουν τους ελέγχους των πολιτών που εισέρχονται στην επικράτειά τους. Η σύµβαση εξάλλου εφαρµόζεται και στη Νορβηγία και Ισλανδία. Με βάση τη σύµβαση καταργούνται οι συνοριακοί έλεγχοι στους αυτοκινητοδρόµους και τα αεροδρόµια για τους πολίτες της Ε.Ε. ενώ οι χώρες προχωρούν σε κοινή επεξεργασία των νοµικών κανόνων που αφορούν τη συνεργασία αστυνοµιών και τελωνείων ώστε να µη διαταράσσεται η δηµόσια τάξη. 329

3 Εργασία για το σχολείο ή το σπίτι Πρόσβαση στην απασχόληση Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει καµία απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψή σας εκτός από αυτές που επιβάλλονται και στους υπηκόους του κράτους µέλους στο οποίο αναζητείτε απασχόληση και ότι, ενδεχοµένως, απολαύετε της ίδιας προτίµησης σε θέµατα πρόσβασης στην ίδια απασχόληση. Έχετε το δικαίωµα να θέσετε υποψηφιότητα για κάθε θέση που προκηρύσσεται σε όλες τις χώρες της Ένωσης, ακόµη και στις θέσεις του δηµοσίου. Ωστόσο, ορισµένες θέσεις είναι δυνατόν να προορίζονται µόνον για τους υπηκόους των χωρών τους, όπως οι θέσεις που συνεπάγονται συµµετοχή στην άσκηση της δηµόσιας εξουσίας και στις λειτουργίες για τη διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων του κράτους (ένοπλες δυνάµεις, αστυνοµία, δικαστικό σώµα, διπλωµατικό σώµα, φορολογικές υπηρεσίες). Αυτό σηµαίνει ότι πέρα από τις θέσεις εργασίας που διατίθενται στον ιδιωτικό τοµέα, ένα µεγάλο µέρος των θέσεων εργασίας που υπάγονται στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης, τους οργανισµούς που διαχειρίζονται εµπορικές υπηρεσίες (δηµόσιες µεταφορές περιλαµβανοµένων και των αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών, ηλεκτρισµός ή φυσικό αέριο της χώρας υποδοχής, ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες, ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί) και τους οργανισµούς έρευνας µη στρατιωτικού χαρακτήρα, είναι ανοικτές για όλους τους κοινοτικούς υπηκόους χωρίς προϋπόθεση εθνικότητας (βλ. δελτίο: «Πλευρές απασχόλησης: δικαίωµα πρόσβασης στην απασχόληση»). Η ελεύθερη πρόσβαση στην απασχόληση σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. δεν αντιµετωπίζεται θετικά από το σύνολο των εργαζοµένων στη χώρα µας. Οι περισσότεροι µάλλον δεν την αντιµετωπίζουν ως προοπτική εργασίας αλλά µάλλον ως µετανάστευση. Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα αίτια αυτής της στάσης; Να τα σχολιάσετε. 330

4 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος» Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. 1. Στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς έχουν καταργηθεί οι συνοριακοί έλεγχοι. Σ Λ 2. Η λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς έχει καταργήσει όλα τα εθνικά µονοπώλια των κρατών-µελών στις τηλεπικοινωνίες και τις εναέριες µεταφορές. Σ Λ 3. Η Ε.Ε θεσµοθετήθηκε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Σ Λ 4. Τα µέλη των κρατών µελών της Ε.Ε έχουν περιορισµένη ελευθερία κυκλοφορίας και εργασίας στην Ε.Ε. Σ Λ Ερώτηση πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Ποια από τα παρακάτω έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια της Ε.Ε.; α) Κατάργηση συνοριακών ελέγχων β) Ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία για τους πολίτες της Ε.Ε. γ) Άνοιγµα δηµοσίων συµβάσεων δ) Ισόρροπη κατανοµή πλούτου στα κράτη-µέλη ε) Κατάργηση εθνικών µονοπωλίων στις αεροµεταφορές στ) Ελεύθερη διαµονή (µέχρι 6 µήνες) ζ) Ελευθερία τραπεζικού τοµέα η) Επενδύσεις σε συνάλλαγµα σε όλες τις Τράπεζες της Ε.Ε. 331

5 Ερωτήσεις συµπλήρωσης Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 1. Με τον όρο Ενιαία Αγορά εννοούµε την αγορά της Κοινότητας που είναι και για τα κράτη- µέλη. 2. Οι θεµελιώδεις στόχοι της Ενιαίας Αγοράς είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των, των, των και των. 3. Μέχρι σήµερα για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι, τα έγγραφα και η καταβολή στις εξαγωγές. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Χρησιµοποιώντας τους παρακάτω όρους να συντάξετε ένα κείµενο µέχρι έξι σειρές: δηµοσιονοµικά εµπόδια, πληθωρισµός, οικονοµική σταθερότητα, Ενιαία Αγορά. 2. Ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1987 και 1997) ΕΥΡ (Μ.Ο.) 10,5 10,7 1. Βέλγιο 11,0 8,9 2. ανία 5,8 5,7 3. Γερµανία - 9,8 4. Ελλάδα 7,4 9,6 5. Ισπανία 20,8 21,1 6. Γαλλία 10,3 12,0 7. Ιρλανδία 18,1 10,1 8. Ιταλία 10,2 12,3 9. Λουξεµβούργο 2,5 2,5 10. Ολλανδία 9,9 5,2 11. Αυστρία 3,8 4,4 12. Πορτογαλία 7,0 6,7 13. Φινλανδία 5,2 14,8 332

6 14. Σουηδία 2,5 10,4 15. Ηνωµένο Βασίλειο 11,0 7,1 Αφού µελετήσετε τον παραπάνω πίνακα να απαντήσετε στα ερωτήµατα: α) Τι προβλήµατα καταδεικνύει ο πίνακας σε σχέση µε την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς; β) Τι λύσεις δίνει η Ενιαία Αγορά προς την κατεύθυνση επίλυσής τους; 3. Ε.Ε., Ο.Ν.Ε., Ε.Α.: α) Να γράψετε την πλήρη ονοµασία των αρκτικόλεξων. β) Να δώσετε συνοπτικά την έννοια του κάθε όρου (10-15 λέξεις για κάθε όρο). Ερωτήσεις ανάπτυξης Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα, αφού µελετήσετε το ακόλουθο κείµενο: Ως υπήκοοι ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε το δικαίωµα να µεταβείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ένωσης για να εργαστείτε ως µισθωτός ή ανεξάρτητος επαγγελµατίας, να αναζητήσετε απασχόληση ή να συνταξιοδοτηθείτε. Εκεί θα πρέπει να σας αντιµετωπίσουν όπως και τους υπηκόους της χώρας αυτής. Ορισµένα από τα δικαιώµατα που σας παρέχει η ιδιότητά σας ως κοινοτικού εργαζοµένου επεκτείνονται και στον/στην σύζυγό σας και στα µέλη της οικογένειάς σας. Πρόγραµµα Ενηµέρωσης Ευρωπαίου Πολίτη 1. Να αναφέρετε τους θεµελιώδεις στόχους της Ενιαίας Αγοράς και να επισηµάνετε εκείνους στους οποίους αναφέρεται το παραπάνω κείµενο. 2. Να προσδιορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη της Ε.Ε. την κατάργηση των εσωτερικών τελωνειακών ελέγχων. 3. Να αναπτύξετε τις ωφέλειες που θα προκύψουν από την υλοποίηση των στόχων της Ενιαίας Αγοράς. 333

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Για 2, για 3 για 1013 Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» Μια πρόταση µετατροπής των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και ενοποίηση του Παναγιώτη ΑΛΕΒΑΝΤΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΝΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΙΑΜΟΝΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΕ ΙΑΜΟΝΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΕ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γνωρίζετε ότι ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωµα να ζήσετε, να εργαστείτε και να σπουδάσετε σε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Αργύρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ :ΑΝΤΩΝΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον

Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον Η Ευρώπη σε εξέλιξη Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο και άλλες σύντομες, σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ διατίθενται στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων Σκαλτσά Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά κείµενα Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη

Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη Ζωντός Αλέξανδρος Νοέµβριος 2002 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Η κρίση που αντιµετωπίζουµε 3 1.2 Η Ανάγκη για µια Ενιαία Αγορά για τις Συντάξεις 3 1.3 Οι τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα