Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ"

Transcript

1 Η ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΣΑΣ Alexander Kofinas, MD Director Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

2 Η θρομβοφιλία είναι επικίνδυνη για εσάς και για το έμβρυο σας Μάθετε: Πως να μιλήσετε με τον γιατρό σας για την θρομβοφιλία Πως γίνεται η διάγνωση Πως να απ οτρέψετε αρνητικά αποτελέσματα 2

3 Τι είναι η θρομβοφιλία; Η θρομβοφιλία είναι μια πολύπ λοκη ανισορροπ ία του φυσιολογικού συστήματος π ήξης του αίματος. Αν και μπ ορεί να είναι απ οτέλεσμα οποιουδήπ οτε θρομβοφιλικού π αράγοντα, όπ ως ο π αράγοντας V ή ο π αράγοντας II, π ιο συχνά οι θρομβοφιλιές επιπ λοκές έχουν ως αιτία την συνύπ αρξη π ολλών μικρών ανωμαλιών π ου π ροκαλούν μια ανισορροπ ία στο π ηκτικό σύστημα η οπ οία δημιουργεί αφύσικες θρομβώσεις στα αιμοφόρα αγγεία μας. 3

4 Τι είναι η θρομβοφιλία; Η θρομβοφιλία είναι μια πολύπ λοκη ανισορροπ ία του φυσιολογικού συστήματος π ήξης του αίματος. Αν και μπ ορεί να είναι απ οτέλεσμα οποιουδήπ οτε θρομβοφιλικού π αράγοντα, όπ ως ο π αράγοντας V ή ο π αράγοντας II, π ιο συχνά οι θρομβοφιλιές επιπ λοκές έχουν ως αιτία την συνύπ αρξη π ολλών μικρών ανωμαλιών π ου π ροκαλούν μια ανισορροπ ία στο π ηκτικό σύστημα η οπ οία δημιουργεί αφύσικες θρομβώσεις στα αιμοφόρα αγγεία μας. 4

5 Τι είναι η θρομβοφιλία; Μπ ορεί να είναι το απ οτέλεσμα αυτο-ανοσοπ οιητικών ( αντιφωσφολιπ ιδικού συνδρόμου), γενετικών ( γενετικοί π ολυμορφισμοί) ή οικογενειακών αιτιών και τις π ερισσότερες φορές είναι το απ οτέλεσμα συνδυασμού π ολλών π αραγόντων. Επ ειδή μπ ορούμε να ελέγξουμε μόνο π ολύ λίγους απ ό τους π αράγοντες π ου την π ροκαλούν, αρνητικά απ οτελέσματα ανάλυσης αίματος δεν απ οκλείουν την π αρουσία της, ιδιαίτερα εάν υπ άρχουν κλινικές ενδείξεις υπ ερβολικής θρόμβωσης ( Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, π νευμονική εμβολή, π λακουντιακή θρόμβωση, κλ π). 5

6 Τι είναι η θρομβοφιλία; Η π λακουντιακή θρόμβωση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανεξάρτητα απ ό τα απ οτελέσματα ανάλυσης αίματος της εγκύου, είναι μια ισχυρή ένδειξη θρομβοφιλίας π ου απ αιτεί αντιπ ηκτική θεραπ εία. Η σχέση αυτή είναι τόσο ισχυρή π ου γυναίκες με π ροβλήματα του π λακούντα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου απ ο καρδιοαγγειακά και εγκεφαλικά νοσήματα μετά την εμμηνόπ αυση. Αυτοί οι θάνατοι μπ ορεί να απ οφευχθούν εαν ο π ρογεννετιστής εξετάσει π ροσεκτικά τον π λακούντα και διαγνώσει τυχόν σχετικά π ροβλήματα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 6

7 Επιπ λοκές σχετιζόμενες με την θρομβοφιλία Επιπ λοκές της μητέρας/ εγκύου: Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ( ΕΒΦΘ) Πνευμονική εμβολή Προεκλαμψία Θάνατος της μητέρας Οι ανωτέρω επιπ λοκές μπ ορούν να συμβούν π ριν, στη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη με εξαίρεση την π ροεκλαμψία η οπ οία συμβαίνει μόνο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 7

8 Επιπ λοκές σχετιζόμενες με την θρομβοφιλία Επιπ λοκές του εμβρύου/π λακούντα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πλακουντιακή θρόμβωση Αποβολή Ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου Πρόωρος τοκετός 8

9 Επιπ λοκές σχετιζόμενες με την θρομβοφιλία Επιπ λοκές του εμβρύου/π λακούντα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπ τυξης (IUGR) Θρομβωτική αγγειοπ άθεια του εμβρύου με θρόμβωση των χοριακών αγγείων Απ οκόλληση πλακούντα Προεκλαμψία Εμβρυϊκή εγκεφαλική παράλυση 9

10 Παθολογοανατομικό δείγμα π λακούντα με θρόμβωση Σοβαρή πλακουντιακή θρόμβωση με αγγειοπάθεια του εμβρύου 10

11 Παθολογοανατομικό δείγμα π λακούντα με μαζική θρόμβωση ( θάνατος του εμβρύου) 11

12 Σοβαρή π λακουντιακή θρόμβωση όπ ως φαίνεται με υπ ερήχους και Doppler ισχύος Αυτή η εγκυμοσύνη πήγε καλά με αντιπηκτική θεραπεία (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους και χαμηλή δόση ασπιρίνης) παρά την σοβαρή πλακουντιακή θρόμβωση 12

13 Μικροσκοπ ική εμφάνιση της εμβρυϊκής π λακουντιακής θρομβωτικής αγγειοπάθειας Προσέξτε τις φυσιολογικές χοριακές λάχνες με ανοικτά και φυσιολογικά εμβρυϊκά πλακουντιακά αγγεία. Σε αντίθεση προσέξτε τις αποκαλούμενες ανάγγειες λάχνες. Αυτές ειναι χοριακές λάχνες οι οποίες δεν έχουν αιμοφόρα αγγεία. Η έλλειψη αγγείων είναι η αιτία ανεπαρκούς τροφοδοσίας του εμβρύου από τον πλακούντα, αυτό οδηγεί σε ανακοπή ανάπτυξης, πρόωρο τοκετό, εμβρυϊκή εγκεφαλική παράλυση, θάνατο του εμβρύου και έναν αριθμό επιπλοκών για την μητέρα (προεκλαμψία, αποκόλληση πλακούντα, πρόωρος τοκετός). 13

14 Ποιός κινδυνεύει να έχει θρομβοφιλία; Εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό για ένα απ ό τα π αρακάτω: Αγγειακό εγκεφαλικό επ εισόδιο ( εμβολή) Πρόωρο θάνατο θάνατος σε ηλικία μικρότερη του π ροσδόκιμου ζωής π ου στην Ελλαδα είναι 80 έτη) ( Στεφανιαία νόσο ( έμφραγμα ή στεφανιαία θρόμβωση) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ( θρόμβωση των μεγάλων φλεβών των κάτω άκρων) Πνευμονική εμβολή Αρτηριακή θρόμβωση και διαλεί ουσα χωλότητα ( ισχαιμική ασθένεια των κάτω άκρων οφειλόμενη στην αρτηριακή θρόμβωση) π 14

15 Ποιός κινδυνεύει να έχει θρομβοφιλία; Οικογενειακό ιστορικό για ένα απ ό τα π αρακάτω συμβάντα π ου σχετίζονται με την εγκυμοσύνη: Απ οκόλληση πλακούντα Θάνατος εμβρύου Επ ιβράδυνση της ανάπ τυξης του εμβρύου Εμβρυϊκή εγκεφαλική π αράλυση ή καθυστέρηση στην ανάπ τυξη χωρίς κάπ οια εμφανή εξήγηση Επ αναλαμβανόμενες αποβολές Σοβαρή π ρόωρη προεκλαμψία 15

16 Ποιός κινδυνεύει να έχει θρομβοφιλία; Εγκυες ή γυναίκες π ου θα ήθελαν να εγκυμονήσουν και έχουν ιστορικό για ένα απ ο τα π αρακάτω: Πνευμονική εμβολή Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Έμφραγμα Επ αναλαμβανόμενες αποβολές Θάνατος του εμβρύου Πρόωρος τοκετός Προεκλαμψία Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανά τυξης του μωρού σε π ροηγούμενη εγκυμοσύνη π Απ οτυχημένες προσπ άθειες εξωσωματικής ή άλλης υπ οβοηθούμενης μεθόδου σύλληψης 16

17 Τι πρέπ ει να κάνετε εάν έχετε έναν απ ό τους ανωτέρω π αράγοντες κινδύνου Ρωτήστε τον γιατρό σας σχετικά με την διάγνωση και την θεραπ εία της θρομβοφιλίας γενικά και ειδικά στην εγκυμοσύνη. Εξειδικευμένη αντιμετώ ιση της θρομβοφιλίας και των σχετικών επιπ λοκών π ρίν και κατά την εγκυμοσύνη π αρέχεται στην Ελλάδα απ ό το Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου της Σοφίας Παπ αϊωάννου σε συνεργασία με το της Νέας Υόρκης. π 17

18 Έλεγχος για θρομβοφιλία Εάν υποπ τεύεσθε ότι έχετε θρομβοφιλία ο έλεγχος για όλους τους γνωστούς και διαθέσιμους π αράγοντες ειναι σημαντικός. Ανοσοπ οιητικοί παράγοντες Γενετικοί π ολυμορφισμοί ( μεταλλάξεις) των π αραγόντων π ήξης του αίματος Οικογενειακοί παράγοντες Για επιπ λοκές σχετικές με την εγκυμοσύνη ο έλεγχος του π ατέρα του μωρού μπ ορεί να είναι απ αραίτητος σε ορισμένες περιπ τώσεις. Ο π ατέρας μπ ορεί να συνεισφέρει γονίδια στο μωρό τα οπ οία μπ ορεί να είναι η αιτία για απ οτυχία εμφύτευσης και απ ώλεια του εμβρύου. 18

19 Αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας στην εγκυμοσύνη Πρέπ ει να απ ευθυνθείτε σε έναν ειδικό για την αντιμετώπ ιση των π εριστατικών υψηλού κινδύνου για θρομβοφιλία ο οπ οίος θα πρέπ ει: Να γνωρίζει π ως να κάνει διάγνωση Να γνωρίζει π ως να δώσει θεραπ εία ( επ ιλογή των καλύτερων φαρμάκων) Να γνωρίζει π ως να εξετάσει τον π λακούντα για βλάβη των αγγείων του π λακούντα και να μπ ορεί να ρυθμίσει κατάλληλα την θεραπεία Να γνωρίζει π ως να π αρακολουθήσει τα Doppler της μήτρας και του εμβρύου για να αξιολογήσει την ανάπ τυξη του π λακούντα σε σχέση με την εφαρμοζόμενη θεραπ εία. 19

20 Αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας στο Kofinas Perinatal και στο Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου της Σοφίας Παπαϊωάννου Αυτό είναι ένα π ολύ περίπ λοκο θέμα π ου δεν είναι εφικτό να αναπ τυχθεί π λήρως σε μια σύντομη π αρουσίαση. Παρ όλα αυτά θα σας π αρουσιάσουμε τις βασικές κατευθυντήριες αρχές π ού μας επιτρέπ ουν να έχουμε εξαιρετικά απ οτελέσματα σε αυτές τις εγκυμοσύνες. Πρόβλεψη, π ρόωρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπ εία είναι οι π λέον κρίσιμοι π αράγοντες στην π ρόληψη μίας δυσμενούς π ρογεννητικής έκβασης και στην γέννηση ενός υγιούς π λήρως ανεπ τυγμένου βρέφους. 20

21 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Ο π λακούντας έχει μεγάλη π λαστικότητα και π ροσαρμόζεται σε π ολλές και διαφορετικές συνθήκες. Ο π λακούντας είναι ευάλωτος στην θρόμβωση και μπ ορεί να καταστραφεί όταν η ασθενής π άσχει απ ό αιμοπ ηκτικές διαταραχές ( αιμοστατικές ανισοροπ ίες). Η θρόμβωση του π λακούντα έχει ως απ οτέλεσμα π λακουντιακή ανεπ άρκεια και δυσμενή απ οτελέσματα για το έμβρυο. 21

22 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Στις π ερισσότερες περιπ τώσεις η θρομβοφιλία στην εγκυμοσύνη έχει επίπ τωση στην π οιότητα του π λακούντα και δεν σχετίζεται με μια συγκεκριμένη θρομβωτική ασθένεια της εγκύου/ μητέρας. 22

23 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Αναλύσεις αίματος της μητέρας μπ ορεί να ειναι χρήσιμες για να καθορίσουν την αιτιολογία αλλά δεν είναι απ αραίτητες στη διάγνωση και π ρόληψη των επιπ λοκών στην εγκυμοσύνη π ου έχουν σχέση με την θρομβοφιλία. Μπ ορούμε να κάνουμε εξετάσεις για έναν μικρό μόνο αριθμό π αραγόντων οι οπ οίοι δύνανται να στρεβλώσουν το αιμοπ ηκτικό μας σύστημα και να π ροκαλέσουν υπ ερβολικές θρομβώσεις αφού οι π ερισσότεροι απ ό αυτούς τους π αράγοντες δεν μπ ορούν να μετρηθούν απ ο τα συνήθη εργαστήρια. 23

24 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Ο π λακούντας επ ωφελείται απ ό ένα ισορροπ ημένο και υγιές π ηκτικό σύστημα και επ ηρεάζεται αρνητικά απ ό οποιεσδήπ οτε ανισορροπ ίες του π ηκτικού συστήματος ανεξάρτητα απ ό την αιτία. 24

25 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Ο π λακούντας είναι το π εδίο εμφάνισης όλων των διαταραχών της π ήξης του αίματος. Η εξέταση του π λακούντα κατά την εγκυμοσύνη είναι ο καλύτερος τρόπ ος για να εκτιμήσουμε τις όπ οιες διαταραχές του π ηκτικού συστήματος ανεξάρτητα απ ό το εάν είναι εμφανείς ή όχι στις αναλύσεις αίματος. Η θρομβοφιλία του π ατέρα μπ ορεί να είναι η αιτία της βλάβης του π λακούντα σε περίπ τωση κανονικών αναλύσεων αίματος της μητέρας. 25

26 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Το αν ο π λακούντας είναι υγιής ή όχι μπ ορεί να π ροσδιοριστεί απ ό την 5 η εβδομάδα, με την προυπ όθεση ότι ο ιατρός έχει τις απ αραίτητες δεξιότητες στην απ εικόνηση με διακολπ ικούς υπ ερήχους και με έγχρωμο Doppler ισχύος του π λακούντα. Ο π λακούντας μπ ορεί να θεραπ ευθεί με επ ιτυχία και να επ ανέλθει στο κανονικό μετά απ ό σοβαρή βλάβη, αν η θεραπ εία ξεκινήσει νωρίς, το π ρώτο τρίμηνο ή στην αρχή του δευτέρου τριμήνου. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. 26

27 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Η θεραπ εία του π λακούντα θα πρέπ ει να π αρακολουθείται μέσω υπ ερήχων σε π ραγματικό χρόνο με Doppler των μητρο- π λακουντιακών αγγείων ( έγχρωμο Doppler ισχύος και Doppler π αλμικού κύματος) και με την εκτίμηση της ανάπ τυξης του εμβρύου. Η αντιθρομβωτική θεραπ εία θα πρέπ ει να π ροσαρμόζεται για κάθε έγκυο σε συνάρτηση με τα υπ ερηχογραφικά δεδομένα και την π ρόοδο της εγκυμοσύνης. Η έγκυος θα πρέπ ει να εξετάζεται για τις ανωτέρω π αραμέτρους κάθε δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το π λέον ασφαλές χρονικό διάστημα το οπ οίο και π αρέχει το υψηλότερο π οσοστό επ ιτυχίας. 27

28 Αρχές π ου εφαρμόζονται στο Kofinas Perinatal και στο συνεργαζόμενο κέντρο για την αντιμετώπ ιση της θρομβοφιλίας Η ανάπ τυξη του εμβρύου επ ηρεάζεται σπ άνια απ ό βλάβη του π λακούντα π ριν την 24 η εβδομάδα. Η εκτίμηση της υγείας του π λακούντα απ ό την π αρακολούθηση της ανάπ τυξης του εμβρύου είναι μια μάταιη προσπ άθεια. Όταν η υστέρηση στην ανάπ τυξη του εμβρύου υπ οδεικνύει π λακουντιακή ανεπ άρκεια δεν έχουμε π λέον την δυνατότητα να θεραπ εύσουμε τον π λακούντα και να π ροστατεύσουμε το μωρό. Είναι π λέον αργά. Σε περίπ τωση αιμορραγίας ή θρόμβωσης του π λακούντα μια αντιμετώπ ιση τύπ ου π εριμένουμε να δούμε π ως θα εξελιχθεί είναι σίγουρο ότι θα έχει ως απ οτέλεσμα μια απ οτυχημένη εγκυμοσύνη ή ένα μωρό π ου θα υπ οστεί σοβαρές μακροχρόνιες συνέπ ειες. 28

29 Τι να κάνετε εάν π ιστεύετε ότι μπ ορεί να έχετε θρομβοφιλία Ζητήστε α ό τον γιατρό σας να κάνετε εξετάσεις για π ιθανή θρομβοφιλία. Θα πρέπ ει να εξεταστείτε για όλους τους π αράγοντες και όχι μόνο για τους π λέον κοινούς τύπ ους θρομβοφιλίας, όπ ως ο π αράγοντας V Leiden. π Για ένα λεπ τομερή κατάλογο αυτών των π αραγόντων διαβάστε το έγγραφο ( στα Αγγλικά) στον π αρακάτω σύνδεσμο: 29

30 Τι να κάνετε εάν π ιστεύετε ότι μπ ορεί να έχετε θρομβοφιλία Θα πρέπ ει να εξεταστείτε απ ό έναν ειδικό ο οπ οίος ξέρει: Πως να εξετάσει τον π λακούντα υπερηχογραφικά Πως να εκτιμήσει την κυκλοφορία του αίματος στον π λακούντα το π ρώτο τρίμηνο και αργότερα Πως να ερμηνεύσει τα απ οτελέσματα των εξετάσεων για θρομβοφιλία Πως να θεραπ εύσει την θρομβοφιλική π λακουντιακή βλάβη και π ως να π αρακολουθήσει τα απ οτελέσματα της θεραπείας 30

31 Τι να κάνετε εάν π ιστεύετε ότι μπ ορεί να έχετε θρομβοφιλία Θα πρέπ ει να δώσετε την πρέπ ουσα σημασία στο κίνδυνο για θρομβοφιλία και σε συνεργασία με τον γιατρό π ου σας π αρακολουθεί να απ ευθυνθείτε στο εξειδικευμένο κέντρο π ρογεννητικού ελέγχου π ου είναι σε θέση να κάνει τους απ αραίτητους ελέγχους και την σωστή διάγνωση. Η άπ οψη ότι δεν γνωρίζουμε την αιτία της βλάβης του π λακούντα και δεν μπ ορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό δεν ευσταθεί. Οι επιπ τώσεις μπ ορεί είναι σοβαρές και θα πρέπ ει να απ αιτήσετε τις σωστές απ αντήσεις βασισμένες στην επ ιστήμη και σε κλινικά δεδομένα, όχι σε γνώμες. 31

Ορισµός Ένας ορισµός των ε αναλαµβανόµενων αυτόµατων α οβολών (ΕΑΑ)

Ορισµός Ένας ορισµός των ε αναλαµβανόµενων αυτόµατων α οβολών (ΕΑΑ) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Ορισµός Ένας ορισµός των ε αναλαµβανόµενων αυτόµατων α οβολών (ΕΑΑ) µε γενικότερη α οδοχή είναι ο εξής: > 3 συνεχόµενες αυτόµατες α ώλειες κυήµατος, η σύλληψη του ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού»

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» 08 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ καλωσόρισε δύο νέα μέλη κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Αγκαλιάζει τα παιδιά και τις έφηβες ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθης εργαστηριακός έλεγχος α οβολών σελ. 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΟΙ: ΡΑΝΙΑ ΑΝΤ. ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ

Συνήθης εργαστηριακός έλεγχος α οβολών σελ. 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΟΙ: ΡΑΝΙΑ ΑΝΤ. ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Αίτια σελ. 3 Γενετικοί αράγοντες σελ. 4 Ανατοµικοί αράγοντες σελ. 4 Λοιµώδεις αράγοντες σελ. 4 Ενδοκρινολογικοί αράγοντες σελ. 5 Μεταβολικοί αράγοντες σελ. 5 Θροµβοφιλία σελ. 5 Χρωµοσωµικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους Μπ Απ ό τον έννυ Λιούις Πίνακας περιεχομέν ων ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ 1 ο: ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ...12 ΚΙΝΗΤΡΑ...14 ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή. Λήψη ιστορικού ασθενούς. Αιτίες ανδρικής υ ογονιµότητας. Εργαστηριακές εξετάσεις. Αλγόριθµοι. Βιβλιογραφία

Περιεχόµενα. Εισαγωγή. Λήψη ιστορικού ασθενούς. Αιτίες ανδρικής υ ογονιµότητας. Εργαστηριακές εξετάσεις. Αλγόριθµοι. Βιβλιογραφία Περιεχόµενα Εισαγωγή Λήψη ιστορικού ασθενούς Αιτίες ανδρικής υ ογονιµότητας Εργαστηριακές εξετάσεις Αλγόριθµοι Βιβλιογραφία 3 3 4 12 15 17 Ε ιστηµονική Ε ιµέλεια Ιατροί ΡΑΝΙΑ ΑΝΤ. ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας.

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας. tim ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΦΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Περιεχόμενα Μιχάλης Φραγκουλίδης ΜSc, DFFP, BSCCP σύντομο βιογραφικό σημείωμα 11 λόγοι για να εμπιστευτείτε το γέννημα Ενότητα 1 Η θεραπεία εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικός οδηγός για τις γυναίκες

πρακτικός οδηγός για τις γυναίκες Β' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ορμονική θεραπεία στην εμμηνόπαυση: πρακτικός οδηγός για τις γυναίκες Αθήνα 2013 Ειρήνη Λαμπρινουδάκη Επ. Καθηγήτρια Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε για τις εβδομάδες 9 έως 16

Διαβάστε για τις εβδομάδες 9 έως 16 Εβδομάδες 1 και 2 ΟΙ δύο πρώτες εβδομάδες είναι εξαιρετικά συναρπαστικές και μυστηριακές για τις περισσότερες γυναίκες.κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της εγκυμοσύνης και πέρα θα δοκιμάσετε τη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης

Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 9, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 1-10, 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Θρομβοφιλικές διαταραχές και κύηση - Σύγχρονες τάσεις διάγνωσης και αντιμετώπισης Κυριακίδης Δημήτριος, Θανασάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund, ως μία υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Σωτηροπούλου Μυρτώ Μαιευτήρας Γυναικολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΒΟΛΕΣ Αποβολή είναι η

Διαβάστε περισσότερα

.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. . Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛIΑ ΣΤΗ ΗΝ ΚΛΙΝΙΚH ΠΡAΞΗ. Βρυώνης αθολόγος Λοιμωξιολόγος Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Η τριάδα του Vircho ow Rudolf Virchow (1821-1902) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών.

Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Βλαστοκύτταρα κλειδί στη θεραπεία ασθενειών. Η πρώτη και ασφαλής πηγή λήψης βλαστοκυττάρων στη ζωή του ανθρώπου είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο παραμένει στον πλακούντα μετά τη γέννηση. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@pitsilidis.gr

e-mail: info@pitsilidis.gr ISSN-1109-6160 (X+7) ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Ταχ. Γραφείο KEMΠA Αριθμός Άδειας 385/1989 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 34 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

mat ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗ ΡΕΑ Tα κορίτσια της «ΡΕΑ» πήραν και το Ασημένιο! Η νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Γονιμότητας «ΡΕΑ»

mat ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗ ΡΕΑ Tα κορίτσια της «ΡΕΑ» πήραν και το Ασημένιο! Η νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Γονιμότητας «ΡΕΑ» mat Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ Tα κορίτσια της «ΡΕΑ» πήραν και το Ασημένιο! Η νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Γονιμότητας «ΡΕΑ» Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΧΡΟΝΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Σ. ΜΑΝΤΑΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για τη Δρεπανοκυτταρική Αναιμία- Αιμοσφαιρίνη S (HbS)

Μαθαίνω για τη Δρεπανοκυτταρική Αναιμία- Αιμοσφαιρίνη S (HbS) κυτταρική Μαθαίνω για τη Δρεπανοκυτταρική Αναιμία- Αιμοσφαιρίνη S (HbS) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ Γ.Τ.Π. 138/2013-5.000 Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς.

Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς. Πτυχιακή εργασία ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 10159 Ιωάννινα 2011 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Greek Translation Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Η επιλογή εάν θα κάνετε τις εξετάσεις είναι µια σηµαντική απόφαση για εσάς και το µωρό σας Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει µερικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα