Αληηκεηώπηζε ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Κ. Φίληρ Αγγειοσειποςπγόρ Επ. Καθ. ΕΚΠΑ Ιπποκπάτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αληηκεηώπηζε ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Κ. Φίληρ Αγγειοσειποςπγόρ Επ. Καθ. ΕΚΠΑ Ιπποκπάτειο Νοσοκομείο Αθηνών"

Transcript

1 Αληηκεηώπηζε ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ Κ. Φίληρ Αγγειοσειποςπγόρ Επ. Καθ. ΕΚΠΑ Ιπποκπάτειο Νοσοκομείο Αθηνών

2 Γηάγλσζε Αληηπεθηηθή αγσγή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο Δγθπκνζύλε Καξθίλνο Ιδηνπαζήο Θξόκβσζε Δπηπνιήο Θξόκβσζε Θξόκβσζε επαγόκελε από Ηπαξίλε/ΥΜΒΗ Φίιηξα Κάησ Κνίιεο Φιέβαο Θξνκβόιπζε Δλδνθιέβηα ζπζηεκαηηθή Σνπηθή κε ρξήζε ελδνθιέβηνπ θαζεηήξα Φάξκαθν-κεραληθή ζξνκβόιπζε Υεηξνπξγηθή ζξνκβεθηνκή Πλεπκνληθή Δκβνιή

3 Η θιεβηθή ζξνκβνεκβνιηθή λόζνο απνηειεί κείδνλ πξόβιεκα πγείαο ζηελ Δπξώπε θαη ΗΠΑ 12% ησλ ζαλάησλ ζηελ ΔΔ ( ) Καξθίλνο καζηνύ (87.000) Καξθίλνο πξνζηάηε (64.000) Σξνραία αηπρήκαηα (54.000)

4 Η ΔΦΘ ζπλνδεύεηαη από 50% - 80% αζπκπησκαηηθή πλεπκνληθή εκβνιή. ε ζπκπησκαηηθή ΠΔ, αζπκπησκαηηθή ΔΦΘ έρεη απνδεηρζεί ζε 80% ησλ πεξηζηαηηθώλ. Λαλζαζκέλε ειιηπήο ζεξαπεία θεληξηθήο ζξόκβσζεο ζπλνδεύεηαη από πηζαλόηεηα ΠΔ 20% -50%. Σν 25% ησλ αζζελώλ κε ΠΔ εκθαλίδνπλ αηθλίδην ζάλαην. Buller HR, Sohne M, Middledrop S: Treatment of venous thromboembolism. J Thromb Haemost 2005; 3:

5 ηόρνη ηεο αληηκεηώπηζεο Δπέθηαζε ηνπ ζξόκβνπ Πλεπκνληθή εκβνιή Τπνηξνπή Απώηεξεο επηπινθέο (Πλεπκνληθή ππέξηαζε, κεηαζξνκβσηηθό ζύλδξνκν)

6 Έναπξη τηρ θεπαπείαρ ακόμη και με ισσςπή κλινική ςποτία (θιηληθή εμέηαζε, έγρξσκν duplex, D-dimmers) Κινητοποίηση με σπήση κάλτσαρ - ανύτυση σκέλοςρ? Άμεση σοπήγηση αντιπηκτικήρ αγυγήρ

7

8 Ενδοφλέβια χορήγηση ΜΚΗ (μέτρηση aptt) (αριθμός αιμοπεταλίων) Έρεη έλδεημε ζηελ εγθπκνζύλε Υποδόρια χορήγηση ΗΧΜΒ (μέτρηση anti-xa activity?) εγκυμοσύνη, ηλικιωμένοι, λιποβαρείς, ήπια ΝΑ Dalteparin Enoxaparin Nadroparin Tinzaparin Bemiparin Fondaparinux (indirect factor X antag.) Γελ έρεη έλδεημε ζηελ εγθπκνζύλε, ήπηα ΝΑ; Άκεζε έλαξμε αληαγσληζηώλ ηεο βηη.κ- Sintrom

9 Εγκυμοσύνη ΗΧΜΒ Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (cl<30) ΜΚΗ HXMB (anti Xa) ; Καρκινοπαθείς ΗΧΜΒ

10 Γηάξθεηα αληηκεηώπηζεο Θξόκβσζε επαγόκελε από αλαζηξέςηκν αίηην: 3 κήλεο Ιδηνπαζήο ζξόκβσζε (θεληξηθή ζξόκβσζε) : >6 κήλεο Δγθπκνζύλε: > 6 κήλεο, 6 εβδ. Λνρείαο Καξθίλνο (HXMB): >6 κ, όζν ε λόζνο είλαη ελεξγή 1 ν επεηζόδην αληηθσζθνιηπηδηθό ζύλδξ. / 2 παξ. ζξνκβνθηιίαο 12 κ Μαθξνρξόληα ζεξαπεία: 2o επεηζόδην, ζξνκβνθηιία

11 Outpatient VTE Protocol Clinical Exclusionary Criteria Based on compendium of RCTs and observational studies Absolute Δλεξγόο αηκνξξαγία Θξνκβνπελία <100K Υεηξνπξγηθή επέκβαζε/ηξαύκα or CVA <2 εβδ. Phlegmasia πκπησκαηηθή PE ελαληηθή λεθξηθή αλεπάξθεηα Πξόζθαηε γαζηξεληεξηθή αηκνξξαγία Τπεξηαζηθή θξίζε History HIT Relative Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ζξνκβώζεσλ Ννζεξή παρπζαξθία Λαγόληνο DVT Δγθπκνζύλε Ηπαηηθή λόζνο Aged >75 y πγγελήο ή επίθηεηνο ζξνκβνθηιία CVA, cerebrovascular accident; HIT, heparin-induced thrombocytopenia. Spyropoulos AC. Am J Manag Care. 2000;6(20 suppl):s1034-s1044.

12 Έμμεσοι ανταγωνιστές του παρ. Χ Α Fondaparinux Idraparinux Idrabiotaparinux sc sc sc Άμεσοι ανταγωνιστές του παράγοντα Χ Α Rivaroxaban Apixaban Otamixaban Edoxaban Betrixaban oral oral iv oral oral Άμεσοι ανταγωνιστές της Θρομβίνης Argatroban Lepirudin Bivalirudin Debigatran iv iv iv oral

13 N Engl J Med Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism. EINSTEIN study N Engl J Med Debigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. RECOVER study

14 Επιπολής Φλεβική Θρόμβωση 20% πηζαλόηεηα DVT CALISTO study: fondaparinux 2.5 X1 (4w)

15 Φλεβική Θρόμβωση οφειλόμενη σε χορήγηση ηπαρίνης Lepirudin,Bivalirudin, Argatroban: Thrombin inh. Danaparoid, Fondaparinux: FX inh.

16 HITTS

17 θίιηξα

18 Κίνδυνος ΠΕ σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή < 5% Κίνδυνος ΠΕ σε ασθενείς με ΦΚΚΦ?

19 Απόλυτες και τεκμηριωμένες ενδείξεις εισαγωγής φίλτρου Ασθενείς με φλεβική θρόμβωση και αντένδειξη χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής Ασθενείς με φλεβική θρόμβωση και μείζονα επιπλοκή της αντιπηκτικής αγωγής Ασθενείς με φλεβική θρόμβωση & αντιπηκτική αγωγή που υφίστανται πνευμονική εμβολή?

20 Επέκταση τος θπόμβος Πνεςμονική εμβολή Υποτποπή

21 Grade of Lysis Following Treatment of DVT (Adapted From Protack et al) Grade of lysis Grade I 50% lysis (με σςντηπητική θεπαπεία) Grade II 50 99% lysis Grade III Complete lysis (με κατεςθςνόμενη θπομβόλςση)

22 Φλεβική υπέρταση Φλεβικό έλκος σε κεντπική ΕΦΘ (λαγόνια υλέβα) 90 % υλεβική ςπέπταση 40% υλεβική συλότητα 15% υλεβικό έλκορ

23 Απεηινύκελε βησζηκόηεηα άθξνπ

24 Benjamin O. Patterson, Robert Hinchliffe, Ian M. Loftus, Matt M. Thompson and Peter J.E. Holt Indications for Catheter-Directed Thrombolysis in the Management of Acute Proximal Deep Venous Thrombosis Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010, 30:

25 Possible Indications for DVT Thrombolysis Δθηεηακέλε ζξόκβσζε κε πςειό θίλδπλν ΠΔ Κεληξηθή ΔΦΘ (iliofemoral or femoral vein) Απεηινύκελε βησζηκόηεηα άθξνπ Τπνθείκελε αλαηνκηθή αλσκαιία (May-Turner) Καιή γεληθή θαηάζηαζε (18 75 years old) Πξνζδόθηκν επηβίσζεο >6κ Πξόζθαηε ζξόκβσζε (14 days) Απνπζία αληελδείμεσλ

26 Contraindications for Thrombolysis Αηκνξξαγηθή δηάζεζε/ζξνκβνπελία Αηκνξξαγηθόο θίλδπλνο ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ (eg recent myocardial infarction,cerebrovascular accident, gastrointestinal bleed, surgery, or trauma) Νεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα Καθνήζεηα (ie brain metastases) Δγθπκνζύλε

27 A typical Protocol for Performing Thrombolysis in Cases of DVT Patient is identified; if on LMWH,* this is stopped for 8 hours Oral anticoagulants are stopped, ensuring international normalized ration (INR) U bolus of UFH administered Infusion of UFH at 15 U/kg, keeping activated partial thromboplastin time (APTT) at times normal Appropriate venous access obtained under ultrasound guidance with local anesthetic Wire/catheter is introduced above proximal thrombus, and venography is performed 20 mg of Alteplase administered in 500 ml of 0.9% NaCl at a rate of 0.01 mg/kg/hour to a maximum of 20 mg in 24 hours During infusion, observation of hemodynamic stability and puncture site is performed Clotting studies are performed daily with daily venography Maximum time of therapy should be 96 hours Balloon angioplasty/placement of venous stents may be performed if necessary Catheters are removed, and manual pressure is used to control bleeding Pressure dressing applied for a further 2 hours, with an additional dose of LMWH given 1 hour after catheters are removed Anticoagulation is then established

28

29 Percutaneous Mechanical Thrombectomy (υαπμακο-μησανική θπομβεκτομή) Rotating sinusoidal dispersion wires (Trellis-8, Bacchus Vascular Inc, Santa Clara, CA) Pulsatile saline jets (Angiojet,Possis Medical Inc, Minneapolis, MN) Low-energy High-Frequency Ultrasound (Ekos, Bothell, WA)

30

31 Φλεβική θπομβεκτομή Απνηειεί επηινγή ζε επώδπλε θιεγκνλή phlegmasia cerulea dolens όηαλ ε ζξνκβόιπζε αληελδείθλπηαη.

32 Πλεπκνληθή εκβνιή Παπάγοντερ ππόγνυσηρ τηρ θνητότηταρ από ΠΕ (Pulmonary Embolism Severity Index) Ηιηθία Αλδξηθό θύιν Καξθίλνο Καξδηαθή αλεπάξθεηα ΥΑΠ θπγκόο 110 beats/min πζηνιηθή πίεζε <100 mm Hg Ρπζκόο αλαπλνώλ 30 breaths/min Θεξκνθξαζία <36 C Μεηαβνιή επηπέδνπ ζπλείδεζεο Κνξεζκόο αηκνζθαηξίλεο <90%

33 Πλεπκνληθή εκβνιή Η σςστηματική θπομβόλςση ελδείθλπηαη κόλνλ ζε καδηθή ΠΔ (δεμηά θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία, θνξεζκόο Ο 2 <90). ε απμεκέλν θίλδπλν αηκνξξαγίαο ελαιιαθηηθή επηινγή απνηειεί η θπομβόλςση στην πνεςμονική απτηπία κε θαζεηήξα. ε απόιπηε αληέλδεημε ζξνκβόιπζεο ηειηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απνηειεί ε πνεςμονική εμβολεκτομή.

34 surgical medical Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος Έχει συστηματικό χαρακτήρα Η συστηματική φαρμακευτική αντιμετώπιση με νεότερα αντιπηκτικά θα οδηγεί την εξέλιξη Τα φίλτρα είναι μέθοδος χειρουργικής στρατηγικής σε μια συστηματική νόσο Η κατευθυνόμενη τοπική Θρομβόλυση θα αποτελέσει το μέλλον της κλινικά σοβαρής θρομβωτικής νόσου.

6 η Εκπαιδευτική Συνεδρίαση ΕΜΠΕΠΘ Θεσ/νίκη 21.2.2011 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ. ρ. Λαγονίδης MD, FCCP. /ντης ΜΕΘ Γ. Ν. Γιαννιτσών

6 η Εκπαιδευτική Συνεδρίαση ΕΜΠΕΠΘ Θεσ/νίκη 21.2.2011 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ. ρ. Λαγονίδης MD, FCCP. /ντης ΜΕΘ Γ. Ν. Γιαννιτσών 6 η Εκπαιδευτική Συνεδρίαση ΕΜΠΕΠΘ Θεσ/νίκη 21.2.2011 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ρ. Λαγονίδης MD, FCCP /ντης ΜΕΘ Γ. Ν. Γιαννιτσών Triggers of arterial thrombosis and venous thrombosis. artery vein Τhe cascade of coagulation

Διαβάστε περισσότερα

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Σταφροσ Β. Κωνςταντινίδησ, MD, PhD, FESC Καθηγητήσ Καρδιολογίασ Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ skonst@med.duth.gr Professor, Clinical Trials in Antithrombotic

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου. Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου. Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Conflict of Interest Disclosure Form I have no potential conflict of interest to

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012 Βόλος, 13.5.2012 Πνευμονική εμβολή Ηρακλής Τσαγκάρης, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας B Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Αττικό Νοσοκομείο Πνευμονική εμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν

Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν ΠΑΠΑο ΘΔΟΦΑ Ν Ηο M D, PHD, M S C Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟο Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Κ Λ ΙΝΙΚΗ Ν ΟοΟΚΟΜΔΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ -ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟ: «Από

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου. Σταυρούλα Τσιάρα MD, PhD, FRCP Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου. Σταυρούλα Τσιάρα MD, PhD, FRCP Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου Σταυρούλα Τσιάρα MD, PhD, FRCP Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος Φλεβική θρόμβωση Επιπολής φλεβική θρόμβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ Δξ Ειεπζεξία Λεπθνύ Αηκαηνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Δμεηδηθεπζείζα ζηελ Αηκόζηαζε-Θξόκβσζε ζην St Thomas Hospital, London, UK Πξνεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο άρθρο αυτό πραγµατεύεται την περιεγχειρητική διαχείριση της αγωγής µε αντιαιµοπεταλιακά. Παρατίθενται

Τ ο άρθρο αυτό πραγµατεύεται την περιεγχειρητική διαχείριση της αγωγής µε αντιαιµοπεταλιακά. Παρατίθενται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(4): 147-156 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΓ. ΛΙΟΚΑΤΗΣ*, Φ. ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ*, Π. ΚΥΤΕΑΣ*, ΓΡ. ΒΕΝΕΤΗΣ** Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Μ. Πολίτου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Δ/ντρια Ν.Υ. Αιµοδοσίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα για την αναστροφή της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής

Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Φαρμακευτική Ανάταξη και αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Α Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ 14/2 2013 European Heart Journal (2010) 31, 2369 2429 European Heart

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοεμβολική Νόσος Αίτια, Πρόληψη και Αντιμετώπιση. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Θρομβοεμβολική Νόσος Αίτια, Πρόληψη και Αντιμετώπιση. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θρομβοεμβολική Νόσος Αίτια, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Στοιχεία Ανατομικής και Φυσιολογίας του Κυκλοφορικού Συστήματος Το Αίμα: το υγρό της ζωής Πλάσμα:

Διαβάστε περισσότερα

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση των στρατηγικών θεραπείας. Βέμμος Κ., Παθολόγος, MD, PhD, FESO Stroke Medicine Stroke Division, Hellenic Cardiovascular

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισµός δράσης και η σηµασία της ηπαρίνης στη χειρουργική νοσηλευτική

Μηχανισµός δράσης και η σηµασία της ηπαρίνης στη χειρουργική νοσηλευτική Μηχανισµός δράσης και η σηµασία της ηπαρίνης στη χειρουργική νοσηλευτική Μαρία Χουντή 1, Κωνσταντίνος Χατζηβέης 2, Παναγιώτης Χουντής 3 1.Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Πάτρας 2. Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Διάγνωση και θεραπεία

Πνευμονική Εμβολή. Διάγνωση και θεραπεία Πνευμονική Εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Γιώργος Σταθόπουλος Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση των στρατηγικών θεραπείας. Βέμμος Κ., Παθολόγος Stroke Division, Hellenic Cardiovascular Research Society Σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD. Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD. Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ Η ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ, PhD Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ Αττικόν πιδημιολογία Ε (σε χώρες Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με θέμα «ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 7 9 Νοεμβρίουkkkrr

Διαβάστε περισσότερα

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο.

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Συνοδά Νοσήματα: Οικογενειακό Αναμνηστικό: Αλλεργίες: - ΑΥ, ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΣΔ, ΣΝ ΘΕΤΙΚΟ- 3 αδέρφια με

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Γηαλλόπνπινο Αξγύξηνο

Γηαλλόπνπινο Αξγύξηνο Γηαλλόπνπινο Αξγύξηνο Αγγεηνρεηξνπξγόο Δπηζη. Σπλεξγάηεο Ά Παλ. Φεηξ/θήο ΑΠΘ Οη γπλαίθεο ζε εγθπκνζύλε έρνπλ 4-5 θνξέο κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα εκθαλίζνπλ ΦΘΝ από ηηο κε έγθπεο ηεο ίδηαο ειηθίαο 1 Η αλαθεξόκελε

Διαβάστε περισσότερα

23o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πνευμονική Εμβολή Διάγνωση και Αντιμετώπιση

23o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πνευμονική Εμβολή Διάγνωση και Αντιμετώπιση 23o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πνευμονική Εμβολή Διάγνωση και Αντιμετώπιση ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ι ΜΕΤΑΞΑΣ MD, MSc Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2014 Αποποίηση Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα