Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)"

Transcript

1 41 Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) Παπαγιαννοπούλου Π, Kώστογλου Χ ABSTRACT Anaesthetic implications for non-cardiac surgery in patients after percutaneous coronary intervention with or without stents Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The management of patients, who had previously undergone percutaneous coronary interventions (PCI) with or without coronary artery stenting and who are presenting for noncardiac surgery has become a major topic of interest and concern for anesthesiologists worldwide. This review will update recent reports, as well as recommendations for the perioperative care of these patients. The two most commonly used stent types, bare-metal stents (BMSs) and drug-eluting stents (DESs), mandate different lengths of dual antiplatelet drug therapy to avoid stent thrombosis. The risks posed at the time of noncardiac surgery by such patients include acute coronary syndromes, as a result of stent thrombosis, after cessation of anti-platelet therapy and excessive bleeding from continued antiplatelet therapy, particularly when patients undergo surgery early after stent implantation. Pre- and intraoperatively, the risk factors for thrombosis have to be balanced against the risk factors for surgical bleeding. As long as prospective trials are not available, the recommendations and guidelines of task forces and experts are based on retrospective studies and case reports. So based on the available literature, all experts recommend avoiding premature discontinuation of antiplatelet drug therapy if possible except for a few surgical procedures. Drugeluting stents carry more risks than bare-metal stents. It is generally agreed that aspirin must be continued throughout the perioperative period, except in circumstances when the risk of bleeding significantly outweighs the benefit of continued anticoagulation, such as procedures performed in a closed space. Postoperative recommendations are also presented, as the occurrence of perioperative stent thrombosis appears to be greatest during this period. Immediate percutaneous coronary intervention is the definitive treatment for perioperative stent thrombosis, and access to an interventional cardiologist should be available. Algorithms for perioperative management of patients with baremetal and drug-eluting stents are proposed. Η διαδερµική αγγειοπλαστική (PCI) µε ή χωρίς την τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων Αναισθησιολογικό Τµήµα, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς» (stents) θεωρείται σήµερα η πιο συχνή µέθοδος επεµβατικής επαναιµάτωσης περιοχών του µυοκαρδίου[1]. Η χρήση ενδοστεφανιαίων προθέσεων (stents), που τοποθετούνται στο τοίχωµα της αρτηρίας κατά την αγγειοπλαστική, σταθε-

2 42 ροποιεί το αποτέλεσµα της αγγειοπλαστικής. Η τοποθέτηση τους αποτρέπει την απόφραξη της αρτηρίας, εάν συµβεί περιορισµένης έκτασης διαχωρισµός και ελαττώνει σηµαντικά το ποσοστό επαναστένωσης. Η χρήση αντιαιµοπεταλιακών παραγόντων θεωρείται βασικός παράγοντας στην πρόληψη της θρόµβωσης και στην µείωση της θνητότητας των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις[1]. Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α περίπου 2 εκατοµ- µύρια ασθενείς ετησίως υποβάλλονται σε διαδερµική αγγειοπλαστική, ενώ ποσοστό πάνω από 90% αυτών θα λάβει µία ή περισσότερες ενδοστεφανιαίες προθέσεις[2]. Περίπου 5% των παραπάνω ασθενών θα υποβληθεί σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση σε διάστηµα 1 έτους από την τοποθέτηση του/των stent[3]. Οι αναισθησιολόγοι έρχονται ολοένα και πιο συχνά αντιµέτωποι µε αυτή την κατηγορία ασθενών. Πολλά σηµαντικά ζητήµατα προκύπτουν κατά την περιεγχειρητική αντιµετώπιση τους, όπως ο καθορισµός του ασφαλούς χρονικού διαστήµατος µετά από πρόσφατη τοποθέτηση stent, στο οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µία µη καρδιοχειρουργική επέµβαση, καθώς και η πιθανή ανάγκη τροποποίησης της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής. Η εκτίµηση του περιεγχειρητικού καρδιαγγειακού κινδύνου είναι ζωτικής σηµασίας στους παραπάνω ασθενείς, ακόµα και όταν οι αντιαιµοπεταλιακοί παράγοντες συνεχίζονται σε όλη την διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου. ιαδερµική Αγγειοπλαστική - Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents) Το µεγάλο πρόβληµα της διαδερµικής αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων αγγείων παραµένει η επαναστένωση κατά το πρώτο εξάµηνο, που κυµαίνεται από 25-50% ανάλογα µε τον ασθενή και το πάσχον αγγείο[4]. Με τη διάνοιξη του µπαλονιού, το τοίχωµα του αγγείου διατείνεται προκαλώντας κάποιου βαθµού τραυµατισµό του ενδοθηλίου. Η πρώτη αντίδραση του τοιχώµατος του αγγείου σ' αυτό τον τραυµατισµό είναι η ελαστική επαναφορά του αγγειακού τοιχώ- µατος, που αποτελεί την κύρια συνιστώσα της άµεσης απώλειας διαµέτρου αυλού. Η µετέπειτα διεργασία επουλώσεως του αγγείου στη θέση της αγγειοπλαστικής είναι όµοια µε εκείνη, που παρατηρείται και σε άλλους ιστούς. Έτσι παρατηρείται µια φλεγµονώδης αντίδραση λόγω της συσσώρευσης µακροφάγων και αιµοπεταλίων. Αυτά τα κύτταρα δίνουν το έναυσµα για την ενεργοποίηση των λείων µυϊκών κυττάρων, που βρίσκονται στο µέσο χιτώνα του αγγείου. Επίσης εκκρίνονται και διάφοροι παράγοντες πολλαπλασιασµού τόσο από τα µακροφάγα και από τα αιµοπετάλια, όσο και από τα λεία µυϊκά κύτταρα (PDGF, FGF, TGF), οι οποίοι προωθούν τη µετανάστευση των λείων µυϊκών κυττάρων από το µέσο προς τον έσω χιτώνα. Αυτή η διεργασία αναπτύσσεται ευκολότερα σε απενδοθηλιοποιηµένες περιοχές και διαρκεί µέχρι 3-4 µήνες µετά την επέµβαση. Στη συνέχεια αναπτύσσεται κολλαγόνος συνδετικός ιστός και έτσι επέρχεται η επούλωση του τραύµατος του αγγείου. Το τελικό στάδιο της επούλωσης είναι µια αντιδραστική αύξηση της επιφάνειας του αγγείου. Αυτή η αντίδραση ονοµάζεται αναδιαµόρφωση (remodeling). Όσο λοιπόν αυξάνεται το πάχος του νέου υπερπλαστικού χιτώνα τόσο αυξάνεται η επιφάνεια του αγγείου. Σε επαναστενωµένα αγγεία όµως παρατηρείται αντιδραστική µείωση της επιφάνειας. Ο παθοφυσιολογικός µηχανισµός, που οδηγεί στην αύξηση ή στη µείωση της επιφανείας του αγγείου, δεν είναι ακόµα γνωστός, αν και φαίνεται ότι στους ασθενείς, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, ο µηχανισµός της αύξησης της επιφάνειας είναι διαταραγµένος[4]. Κλινικές µελέτες έχουν δείξει, ότι οι κύριοι προγνωστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη επαναστένωσης µετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων είναι η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, η ασταθής στηθάγχη και το πρόσφατο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου. Επίσης, τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των στεφανιαίων στενώσεων παίζουν σηµαντικό ρόλο. Έτσι, οι έκκεντρες βλάβες, οι στενώσεις που περιέχουν ασβέστιο, οι µακρές στενώσεις (>10-15 mm), τα αποφραγµένα αγγεία και οι στοµιακές στενώσεις συνοδεύονται από υψηλότερο βαθµό επαναστένωσης[4]. Το πρώτο stent που διατεινόταν από µπαλόνι σχεδιάστηκε από τον Palmaz, ο οποίος δηµοσίευσε τις πρώτες πειραµατικές µελέτες το

3 Το 1986 εµφυτεύθηκε το πρώτο µεταλλικό stent στις στεφανιαίες αρτηρίες ασθενούς µε στεφανιαία νόσο[5]. Από τότε έως σήµερα σηµειώθηκαν σηµαντικά άλµατα όσο αφορά την εξέλιξη των stent, έγινε σηµαντική βελτίωση στην τεχνική εµφύτευσης τους, ενώ η χρήση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής µε ασπιρίνη και θειενοπυριδίνες (τικλοπιδίνη ή κλοπιδογρέλη) ελάττωσε σηµαντικά τα ποσοστά θρόµβωσης τους. Τα απλά µη επικαλυµµένα stents µε µεταλλικό σκελετό (BMS: Bare Metal Stents) αντιπροσωπεύουν τα stents 1 ης γενιάς. Αυτός ο τύπος stent εµφανίζει επαναστένωση σε ποσοστό 25-30%, σχετιζόµενη βέβαια και µε το προφίλ του ασθενή (πιο συχνά σε διαβητικούς ασθενείς)[6]. Η επαναστένωση είναι µείωση του αυλού της στεφανιαίας αρτηρίας, που έχει το stent, λόγω της ανάπτυξης νέου υπερτροφικού ενδοθηλίου, που ενδύει εσωτερικά το σκελετό του µεταλλικού stent. Ο συνδυασµός του τραύµατος του επιθηλίου και του µέσου χιτώνα της αρτηρίας και της κυτταρικής αντίδρασης στο ξένο σώµα οδηγεί σε φλεγµονώδη αντίδραση. Η ενεργοποίηση των κυτοκινών και των παραγόντων πολλαπλασιασµού προωθεί τη µετανάστευση των λείων µυϊκών κυττάρων οδηγώντας στο σχηµατισµό ουλώδους ιστού µέσα στο stent, ελαττώνοντας έτσι τη διάµετρο του αγγείου. Αυτή η διαδικασία αρχίζει να εµφανίζεται στις πρώτες έξι έως οκτώ εβδοµάδες µετά από τη τοποθέτηση του µεταλλικού stent[7], αλλά έχει παρατηρηθεί και σε διάστηµα µεγαλύτερο του έτους από την εφαρµογή του[8]. Τα νέα stent, που είναι επικαλυµένα από πολυ- µερείς ουσίες διαποτισµένες µε διάφορους φαρ- µακευτικούς παράγοντες (DES: Drug Eluting Stent), αναπτύχθηκαν µε στόχο να ελαττώσουν την διεργασία της επαναστένωσης και την ανάγκη επαναδιάνοιξης του στεφανιαίου αγγείου (συχνότητα 5-10%)[9]. Η ουσία που εκχυλίζεται από αυτή την κατηγορία των stent αναστέλλει την υπερπλασία του νέου ενδοθηλίου, καθυστερώντας µε αυτό τον τρόπο την εµφάνιση της φλεγµονώδους αντίδρασης[10]. Το DES stent προοδευτικά αναπτύσσει στρώµατα ενδοθηλίου αλλά σε πιο αργό ρυθµό σε σύγκριση µε τα stents τύπου BMS. Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί στη ενσωµάτωση του stent στην αρτηρία, το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως µέρος του αγγείου παρά ως εµφυτευµένο ξένο σώµα. Θεωρητικά, η πλήρης επούλωση των DES µπορεί να πάρει µέχρι δύο χρόνια[11]. Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα stents αυτής της κατηγορίας είναι επικαλυµµένα µε ενεργούς παράγοντες όπως sirolimus (CYPHER-stent) ή paclitaxel (Taxus-stent). Η φαρµακευτική ουσία sirolimus είναι ένα προϊόν ζύµωσης που παράγεται από στρεπτοµύκητες. Πρόκειται για µία µακρολίδη µε ισχυρή αντιµυκητιασική, ανοσοκατασταλτική και αντιµιτωτική δραστηριότητα[12]. Ο παράγων paclitaxel είναι µία αντινεοπλασµατική ουσία µε έντονες κυτταροστατικές ιδιότητες[13,14]. Υπάρχουν πολλές κλινικές µελέτες στη βιβλιογραφία που συγκρίνουν DES µε BMS stents και οι οποίες δείχνουν την ανωτερότητα των DES έναντι των BMS stent, στην πρόληψη της εµφάνισης της επαναστένωσης[15-18]. Η τοποθέτηση των DES σε έµφραγµα του µυοκαρδίου µε ανύψωση του ST διαστήµατος ελαττώνει τη νοσηρότητα και την επανάληψη του εµφράγµατος[19]. Στις ΗΠΑ στο 80% των διαδερµικών αγγειπλαστικών τοποθετούνται stents τύπου DES[20]. Αρχικά, οι ενδείξεις εµφύτευσης τους ήταν περιορισµένες και αφορούσαν πρόσφατα διαγνωσµένα οξέα στεφανιαία σύνδροµα, βλάβες µήκους µικρότερες από mm και σε κλινικά σταθερούς ασθενείς χωρίς σοβαρές συνοδές διαταραχές[20]. Στα επόµενα χρόνια, η εφαρµογή τους επεκτάθηκε και σε επιπλεγµένες στενωτικές βλάβες στεφανιαίων αγγείων καθώς και σε ασθενείς µε σοβαρές συνοδές παθήσεις όπως η διαβητική ή νεφρική δυσλειτουργία. Αυτό οδήγησε σε µια αύξηση της µη ενδεδειγµένης χρήσης τους έως και 60% καθώς και σε υψηλότερα ποσοστά θρόµβωσης των DES ενδοστεφανιαίων προθέσεων[21-23]. Ο υποκείµενος παθοφυσιολογικός µηχανισµός πίσω από το υψηλό ποσοστό θρόµβωσης των DES φαίνεται να είναι η καθυστερηµένη επαναενδοθηλιοποίηση, που µπορεί να παρατηρηθεί τόσο στα sirolimus όσο και paclitaxel stents, κάνοντας τα DES stents πιο επιρρεπή σε θρόµβωση σε σχέση µε τα BMS stents.

4 44 Η θρόµβωση των stents είναι µία δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή και συνδέεται µε εµφάνιση οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου και αιφνιδίου θανάτου. ιακρίνεται σε οξεία (µέσα σε 24h από την τοποθέτηση του stent), υποξεία (2-30 ηµέρες από την τοποθέτηση του stent) και όψιµη (>30 ηµέρες από την τοποθέτηση του stent). Οι κυριότεροι προγνωστικοί δείκτες θρόµβωσης µετά από τοποθέτηση stent είναι: το χαµηλό κλάσµα εξώθησης, ο αριθµός των stent, η χρησιµοποίηση διαφορετικών ειδών stent, η µικρότερη διάµετρος µπαλονιού, το µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα, ο διαχωρισµός του αγγειακού τοιχώµατος και η βραδεία ροή. Η συχνότητα οξείας και υποξείας θρόµβωσης είναι παρόµοια (1-1,5%) µεταξύ BMS και DES [24]. Η όψιµη θρόµβωση (0,5%) είναι συχνότερη στα DES και σχετίζεται µε συνυπάρχουσα νεφρική ή διαβητική δυσλειτουργία αλλά κυρίως µε ανεπαρκή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή[24]. Αντιαιµοπεταλιακή Αγωγή και Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents) Η εµφύτευση των stent θεωρείται θροµβωτική διεργασία, που οδηγεί στην έναρξη σύνθετων αλληλεπιδράσεων µεταξύ τµηµάτων επιφάνειας του stent και παραγόντων αίµατος. Τα αιµοπετάλια παίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Η ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση και προσκόλληση των αιµοπεταλίων µέσω µιας σειράς διεργασιών µπορούν να οδηγήσουν στο σχηµατισµό ενδαγγειακού θρόµβου, αγγειακής απόφραξης, παροδικής ι- σχαιµίας ή και εµφράκτου[25]. Οι διαθέσιµοι σήµερα αντιαιµοπεταλικοί παράγοντες παρε- µποδίζουν τη διαδικασία ενεργοποίησης, προσκόλλησης, απελευθέρωσης ή/και της συνάθροισης των αιµοπεταλίων, µειώνοντας τον κίνδυνο αρτηριακής θρόµβωσης αλλά αυξάνοντας τις πιθανότητες αιµορραγίας[25]. Η ασπιρίνη µε την ανασταλτική δράση της στη θροµβοξάνη Α 2 εµποδίζει την συσσώρευση των αιµοπεταλίων και αναστέλλει τον σχηµατισµό θρόµβου. H τικλοπιδίνη και η κλοπιδογρέλη αναστέλλουν τη λειτουργία των αιµοπεταλίων µέσω αναστολής του ΑDP, προκαλώντας µη αντιστρεπτή αναστολή της λειτουργίας των αιµοπεταλίων που διαρκεί ηµέρες από τη διακοπή χορήγησης του φαρµάκου. Οδηγίες από American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) συνιστούν τη χορήγηση της ασπιρίνης σε κάθε ασθενή µε πιθανή ανύψωση του ST όσο το δυνατό νωρίτερα, ανεξάρτητα από την στρατηγική επαναιµάτωσης που θα ακολουθηθεί και ανεξάρτητα από την χορήγηση πρόσθετων αντιαιµοπεταλικών παραγόντων. Η αλλεργία στην ασπιρίνη είναι η µόνη εξαίρεση σε αυτήν την σύσταση[26]. Μελέτες όµως δείχνουν, ότι η ασπιρίνη από µόνη της έχει ελάχιστη ή και καµία επίδραση σε περίπτωση επαναστένωσης[27]. Χαµηλές δόσεις ασπιρίνης (75-100mg) χρησιµοποιούνται µαζί µε άλλους αντιθροµβωτικούς παράγοντες σε ασθενείς µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις και αυτό γιατί οι υψηλές δόσεις ασπιρίνης συνδέονται µε αυξανόµενο κίνδυνο αιµορραγίας, όταν χρησιµοποιούνται µαζί µε τη κλοπιδογρέλη, χωρίς να έχουν κανένα επιπλέον πλεονέκτηµα[28]. Η χορήγηση της κλοπιδογρέλης αρχίζει είτε πριν είτε αµέσως µετά από την τοποθέτηση του stent. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο παράγωγο θειενοπυριδίνης, η τικλοπιδίνη. Τα θεραπευτικά αποτελέσµατα είναι παρόµοια και µε τα δύο φάρµακα. Εντούτοις, η χρήση της τικλοπιδίνης περιορίζεται από τις παρενέργειες της όπως η ουδετεροπενία και η θροµβοκυττοπενία[29]. Συγκρινόµενη µε τη συµβατική αντιπηκτική αγωγή, η συνδυασµένη αντιαιµοπεταλική θεραπεία (ασπιρίνη µε κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη) µετά από την τοποθέτηση stent µειώνει τα ποσοστά εµφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών και αιµορραγίας[30]. εδοµένου ότι η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη έχουν διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης, η θεραπεία συνδυασµού τους είναι πιο αποτελεσµατική σε σύγκριση µε τη χρήση κάθε παράγοντα χωριστά[31,32]. Οι Ferrari και συν έδειξαν, ότι η απόσυρση της ασπιρίνης σε αυτούς τους ασθενείς σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης ενός νέου στεφανιαίου επεισοδίου[33]. Στη µελέτη Basketlate ασθενείς, στους οποίους τοποθετήθηκαν stents, παρακολουθήθηκαν για 1 έτος µετά από την διακοπή της κλοπιδογρέλης. Τα καρδιακά συµβάµατα εµφανίστηκαν σε 4.9%

5 45 µετά από εφαρµογή DES stent έναντι 1.3% µετά από την εµφύτευση BMS stent[34]. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας συστήνει τη λήψη κλοπιδογρέλης για τουλάχιστον έξι έως 12 µήνες µετά την εφαρµογή DES stent σε συνδυασµό µε τη χορήγηση εφόρου ζωής ασπιρίνης[11]. Μη Καρδιοχειρουργικές Επεµβάσεις και Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents) Οι αναισθησιολόγοι έρχονται συχνά αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της πρόσφατης τοποθέτησης stent και της πρόωρης αναστολής της αντιαιµοπεταλικής θεραπείας για την εκτέλεση µη καρδιοχειρουργικής επέµβασης. Η διακοπή της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής σχετικά σύντο- µα µετά την τοποθέτηση stent σε στεφανιαία αγγεία, οδηγεί στην εµφάνιση σηµαντικής νοσηρότητας και θνητότητας κατά τη διάρκεια µη καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων των παραπάνω ασθενών[35]. Επειδή, η ενδοθηλιοποίηση των stents µπορεί να µην έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της επέµβασης, η αιφνίδια διακοπή της κλοπιδογρέλης και της ασπιρίνης σε συνδυασµό µε τον προθρoµβωτικό χαρακτήρα της αναισθησίας αυξάνει τον κίνδυνο θρόµβωσης του stent. Η αναδροµική µελέτη των Vicenzi και συν έδειξε, ότι ανεξαρτήτως του τύπου stent η πρόσφατη τοποθέτηση του (<35 ηµέρες) εµφάνισε το υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών[3]. Επίσης, η αναδροµική µελέτη των Schouten και συν έδειξε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της πρόωρης µη καρδιοχειρουργικής επέµβασης µετά από τοποθέτηση stent και της εµφάνισης σηµαντικών περιεγχειρητικών επιπλοκών[36]. Οι Kaluza και συν µελέτησαν 40 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε µη επείγουσες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε διάστηµα <14 ηµερών από την εκτέλεση αγγειοπλαστικής µε τοποθέτηση BMS stent και ανέφεραν 7 εµφράγµατα του µυοκαρδίου και 8 σοβαρά αιµορραγικά επεισόδια[1]. Θάνατος επήλθε σε 8 ασθενείς της µελέτης (6 λόγω εµφράγµατος και 2 λόγω αιµορραγίας). Όλοι οι ασθενείς της µελέτης, που είχαν διακόψει την αντιθροµβωτική αγωγή προεγχειρητικά, κατέληξαν. Παρά τις οδηγίες του 2002 των American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ ACC), οι οποίες συνιστούν διάστηµα 4-6 εβδο- µάδων µεταξύ της εµφύτευσης των BMS stent και της εκτέλεσης µιας µη καρδιοχειρουργικής επέµβασης, έτσι ώστε να ληφθεί η διπλή συνιστώµενη αντιαιµοπεταλιακή αγωγή και να αναπτυχθεί επαρκές ενδοθήλιο, αναφορές χειρουργικών περιστατικών σε µικρότερο από το προτεινόµενο διάστηµα, µε υψηλή θνητότητα συνεχίζουν να εµφανίζονται στη βιβλιογραφία[3,7,37-40]. Οι Wilson και συν περιέγραψαν 4% νοσηρότητα και 3% θνητότητα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση σε διάστηµα 6 εβδοµάδων από την τοποθέτηση BMS stent. Οι συγγραφείς προτείνουν τη χορήγηση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής για διάστηµα 6 εβδοµάδων από την εφαρµογή BMS stent µε στόχο τη πρόληψη της περιεγχειρητικής θρόµβωσης του stent και των συνεπειών του[38]. Ο πιο ση- µαντικός προγνωστικός παράγοντας της οξείας θρόµβωσης των BMS stent είναι το διάστηµα των <14 ηµερών µεταξύ της τοποθέτησης τους και της διακοπής της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής[41]. Οι περιεγχειρητικές οδηγίες των ACC/AHA (2007) αναφέρουν, ότι η θρόµβωση των BMS stents είναι εξαιρετικά σπάνια µετά το διάστηµα των 4 εβδοµάδων από την τοποθέτηση τους[42-44]. Όµως, σε µία αναδροµική µελέτη των Doyle και συν, όπου µελετήθηκαν 4503 ασθενείς, βρέθηκε ότι το συνολικό ποσοστό θρόµβωσης των BMS stents σε διάστηµα 10 ετών ήταν 2%, ενώ η όψιµη θρόµβωση αυτής της κατηγορίας stent (>12 µήνες) σχετίστηκε µε σηµαντικά αυξηµένα ποσοστά θνητότητας[45]. Στη µελέτη των De Souza και συν. αναφέρεται η όψιµη θρόµβωση DES stent, σε ασθενή που υποβλήθηκε σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση 29 µήνες µετά από την τοποθέτηση του stent, ενώ η κλοπιδογρέλη είχε διακοπεί 1 έτος µετά από το stenting[46]. Στη µελέτη των Charbucinska και συν παρατηρήθηκε, ότι η συνέχιση της λήψης ασπιρίνης και η διακοπή της κλοπιδογρέλης δεν σχετίστηκε µε την εµφάνιση σηµαντικών µετεγχειρητικών επιπλοκών[47]. Να σηµειωθεί ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καµία διαθέσιµη διαγνωστική εξέταση, που να

6 46 καθορίζει την επαρκή ενδοθηλιοποίηση του stent. Η περιεγχειρητική θρόµβωση των DES stent µπορεί να συµβεί έως και 4 έτη µετά την εφαρµογή του, παρά την λήψη της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα[48]. Σε µία µελέτη, όπου εξετάστηκαν 36 περιπτώσεις όψιµης θρόµβωσης DES stent και οι οποίες συλλέχθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία, βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ όψιµης θρόµβωσης DES stent (>30 ηµέρες µετά από την εφαρµογή) και της διακοπής της διπλής αντιαιµοπεταλικής θεραπείας[49]. Ο µέσος χρόνος από την τοποθέτηση του stent µέχρι την εµφάνιση δυσµενούς κλινικού συµβάµατος ήταν 242 ηµέρες. Συνολικά το 55% των ασθενών της µελέτης είχαν διακόψει την ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη, ενώ το 86.3% των ασθενών διέκοψαν την κλοπιδογρέλη µετά από τη συνιστώµενη διάρκεια της διπλής αντιαιµοπεταλικής θεραπείας (3 µήνες για τα sirolimus stents και 6 µήνες για τα paclitaxel stents). Όταν διακόπηκε µόνο η κλοπιδογρέλη, ο µέσος χρόνος εµφάνισης δυσµενούς κλινικού συµβάµατος ήταν 30 ηµέρες. Στην σύγχρονη διακοπή ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης, ο µέσος χρόνος εµφάνισης δυσµενούς κλινικού συµβάµατος αναφέρεται ότι ήταν 7 ηµέρες. Οι συγγραφείς της παραπάνω µελέτης συστήνουν την περιεγχειρητική λήψη της ασπιρίνης. Σε µία µέτα-ανάλυση των Burger και συν αναλύθηκε ο κίνδυνος εµφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών σε σχέση µε τον κίνδυνο εµφάνισης αιµορραγίας µετά από την περιεγχειρητική διακοπή λήψης ασπιρίνης σε ασθενείς µε πρόσφατο stenting[50]. Με εξαίρεση τις ενδοκράνιες επεµβάσεις και τις προστατεκετοµές, η λήψη ασπιρίνης δεν βρέθηκε να αυξάνει ούτε τον κίνδυνο αιµορραγίας ούτε την περιεγχειρητική θνητότητα λόγω αι- µορραγικών επιπλοκών. Οι Eikelboom και Hirsh µελέτησαν τις επιπλοκές λόγω αιµορραγίας σε ασθενείς µε διπλή αντιαιµοπεταλιακή θεραπεία και βρήκαν ότι η συνδυασµένη χορήγηση κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο αιµορραγίας µέχρι και 50% [51]. Προτεινόµενες Οδηγίες Περιεγχειρητικής Αντιµετώπισης Ασθενών µε Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents), που υποβάλλονται σε Μη Καρδιοχειρουργικές Επεµβάσεις. ιάφορες εθνικές και διεθνείς επιτροπές έχουν δηµοσιεύσει σηµαντικές συστάσεις για την περιεγχειρητική αντιµετώπιση ασθενών µε stents, που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφή καθορισµένα πρωτόκολλα στην αντιµετώπιση των παραπάνω ασθενών [52]. Μελέτες µε προσεκτικά σχεδιασµένα πρωτόκολλα είναι απαραίτητες προκειµένου να καθοριστούν οι ασφαλέστερες στρατηγικές περιεγχειρητικής αντιµετώπισης των παραπάνω ασθενών. Η εκπαίδευση των χειρουργών και των αναισθησιολόγων καθώς και η εφαρµογή των συστάσεων κυριαρχούν στην κατανόηση των περιεγχειρητικών κινδύνων, που συνδέονται µε τα στεφανιαία stents και την παρεµπόδιση της καταστροφικής θρόµβωσης αυτών[53,54]. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των Καναδών Αναισθησιολόγων διαπιστώθηκε, ότι το 63% αυτών ήταν απληροφόρητοι σχετικά µε το απαραίτητο χρονικό διάστηµα, που απαιτείται µεταξύ της τοποθέτησης stent και µιας χειρουργικής επέµβασης[53]. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Εταιρείας Καρδιολογίας συστήνουν την συνέχιση λήψη της κλοπιδογρέλης για διάστη- µα 3-4 εβδοµάδων µετά την τοποθέτηση BMS stent, καθώς και την λήψη ασπιρίνης εφόρου ζωής. Μετά την εφαρµογή DES stent, η συνδυασµένη χορήγηση ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης θα πρέπει να λαµβάνεται για διάστηµα 12 µηνών[55]. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των AHA/ACC (2007) αναφέρουν, ότι η πρόωρη διακοπή της διπλής αντιαιµοπεταλικής θεραπείας αυξάνει εµφανώς τον κίνδυνο καταστροφικής θρόµβωσης των stent, οδηγώντας σε σηµαντική αύξηση της νοσηρότητας και θνητότητας[42,56]. Συστήνεται η αναβολή των µη επειγόντων επεµβάσεων, έως ότου ολοκληρώθεί η λήψη της αντιαιµοπεταλικής θεραπείας[56]. Όταν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε αγγειοπλαστική χωρίς ενδοστεφανιαία πρόθεση απαιτείται 2 4 εβδοµάδες διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής και συστήνεται η αναβολή εκλεκτικών επεµβά-

7 47 σεων για 2 4 εβδοµάδες. Σε αγγειοπλαστική µε BMS ενδοστεφανιαία πρόθεση λαµβάνεται για 4 6 εβδοµάδες (τουλάχιστον) διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή, ενώ οι εκλεκτικές επεµβάσεις αναβάλλονται για διάστηµα 6 εβδοµάδων, αλλά αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 εβδοµάδες, όπου τότε µπορεί να έχουµε την εµφάνιση επαναστένωσης. Σε ασθενείς µε αγγειοπλαστική µε DES ενδοστεφανιαία πρόθεση συστήνεται 12 µήνες διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής, ενώ οι µη επείγουσες επεµβάσεις αναβάλλονται για διάστηµα 12 µηνών. Σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται στεφανιαία επαναιµάτωση µε PCI για την άµβλυνση των καρδιακών συµπτωµάτων και οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν σε εκλεκτική µη καρδιοχειρουργική επέµβαση στους επόµενους 12 µήνες, συστήνεται η αγγειοπλαστική ή η τοποθέτηση BMS stent ακολουθoύµενη από 4 έως 6 εβδοµάδες διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των AHA/ACC (2007) η ασπιρίνη χορηγείται δια βίου, ανεξάρτητα από την τεχνική επαναι- µάτωσης[56]. Οι Chassot και συν ισχυρίζονται, ότι η διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη θρόµβωσης των stents. Οι συγγραφείς τονίζουν τη σηµασία της λήψης της ασπιρίνης περιεγχειρητικά, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιείται σε κλειστή κοιλότητα (ενδοκράνια χειρουργική, οπίσθιο τµήµα οφθαλµού, χειρουργική επέµβαση της σπονδυλικής στήλης)[57]. Επίσης, προτείνουν την αναβολή χειρουργικής επέµβασης για 3 µήνες σε ασθενείς µε BMS stent, ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2007 των ACC/AHA συστήνουν την πραγµατοποίηση της χειρουργικής επέµβασης µεταξύ 6 ης και 12 ης εβδοµάδας από την τοποθέτηση BMS stent, όπου τότε µπορεί να έχουµε την εµφάνιση επαναστένωσης[7,57]. Οι αναισθησιολόγοι διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση της περιεγχειρητικής ασφάλειας των παραπάνω ασθενών. Η προσεκτική προεγχειρητική εκτίµηση και προετοι- µασία των παραπάνω ασθενών είναι σηµαντικά στοιχεία της περιεγχειρητικής φροντίδας, καθώς πολλές δυσκολίες µπορούν να προβλεφθούν και να αντιµετωπιστούν προς όφελος του ασθενούς[42,54,56,58]. Τα βασικά στοιχεία προεγχειρητικής εκτίµησης των παραπάνω ασθενών αφορούν: τον καθορισµό του τύπου και του αριθµού του/των stent του ασθενούς, το πότε και πού τοποθετήθηκε, τον καθορισµό της θέσης του stent στη στεφανιαία κυκλοφορία και αν τυχόν παρουσιάστηκαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια εµφύτευσης του, αν υπάρχει ιστορικό προηγούµενης θρόµβωσης stent, τι αντιαιµοπεταλιακή αγωγή λαµβάνει ο ασθενής, αν υπάρχουν συνοδές παθήσεις καθώς και ποια είναι η συνιστώµενη διάρκεια αντιθροµβωτικής αγωγής για τον συγκεκριµένο τύπο του stent. To 2006 µία Γαλλική οµάδα (French Task Force) αποτελούµενη από καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, αιµατολόγους και χειρουργούς δηµοσίευσαν οδηγίες σχετικά µε την περιεγχειρητική αντιµετώπιση των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις[59]. Σύµφωνα µε αυτές, σε ασθενείς µε DES stents συστήνεται η περιεγχειρητική λήψη ασπιρίνης. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις επεµβάσεις, που σχετίζονται µε µεγάλες απώλειες αίµατος, στις οποίες συστήνουν την αντικατάσταση της διπλής αντιθροµβωτικής αγωγής µε τη λήψη µη στεροειδούς αντιφλεγµονώδους ουσίας (flurbiprofen-nsaid) σε συνδυασµό µε ηπαρίνη χαµηλού µοριακού βάρους (LMWH)[59,60]. Ωστόσο η αντικατάσταση της διπλής αντιαιµοπεταλικής αγωγής µε NSAID και LMWH παραµένει αµφιλεγόµενη, διότι δεν υπάρχει καµία επιστηµονική τεκµηρίωση, ότι η χρήση τους προλαµβάνει την περιεγχειρητική θρόµβωση των stent. Επιπλέον, ο συνδυσµός ασπιρίνης και NSAID αυξάνει τα ποσοστά καρδιακής νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, ενώ τα ποσοστά αυτά πιθανώς να είναι περισσότερο αυξηµένα σε ασθενείς µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις[61,62]. Η περιεγχειρητική χρήση κλασσικής ηπαρίνης είναι συχνή για την πρόληψη των θροµβοεµβολικών επεισοδίων, δεν έχει όµως αντιαιµοπεταλιακές ιδιότητες και δεν δρά προστατευτικά στη θρόµβωση των stent. Οι Vicenzi και συν. περιέγραψαν τη συσχέτιση µεταξύ περιεγχειρητικής χορήγησης ηπαρίνης και αυξηµένης καρδιακής θνησιµότητας και νοσηρότητας σε ασθενείς µε στεφανιαία stents[3]. Η περιεγχειρητική γεφυροποίηση της κλοπιδογρέλης γίνεται µε τους αντιαιµοπε-

8 48 Εικόνα 1: Προτεινόµενος αλγόριθµος περιεγχειρητικής αντιµετώπισης ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις τύπου BMS ταλιακούς παράγοντες tirobifan ή eptifibatide, που δρουν ως αναστολείς των αιµοπεταλιακών γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων ΙΙb/IIa, οι οποίοι ενεργοποιούν την διφωσφορική αδενυλική κυκλάση. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να χορηγηθούν αντί της κλοπιδογρέλης περιεγχειρητικά, σε ασθενείς µε στεφανιαία stents, χωρίς όµως να έχει αποδειχθεί η προφυλακτική τους δράση απέναντι στη θρόµβωση των stent[63]. Οι Brilakis και συν προτείνουν ορισµένες προσεγγίσεις για τους ασθενείς µε DES stent[64]: 1. τη συνέχιση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής περιεγχειρητικά για µη αιµορραγικές επεµβάσεις 2. την περιεγχειρητική γεφυροποίηση της κλοπιδογρέλης µε tirobifan ή eptifibatide ή µε αναστολείς θροµβίνης ή και µε συνδυασµό τους ή 3. τη διακοπή της κλοπιδογρέλης προεγχειρητικά και την επανέναρξη της άµεσα µετεγχειρητικά. Στις επείγουσες επεµβάσεις η απόφαση για τη διακοπή, συνέχιση ή τροποποίηση της αντιαι- µοπεταλικής αγωγής θα πρέπει να λαµβάνεται µε βάση της ιδιαιτερότητες των stent και του κάθε ασθενούς χωριστά. Αν υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος αιµορραγίας η κλοπιδογρέλη θα πρέπει να διακόπτεται 5 ηµέρες προ της επέµβασης, ενώ συστήνεται η συνέχιση λήψης της ασπιρίνης[65]. Αν η κλοπιδογρέλη και η ασπιρίνη λαµβάνονται για διάστηµα µικρότερο από 6 µήνες από την τοποθέτηση του stent και ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε µία δυνητικά αιµορραγική επέµβαση συστήνεται η συνέχισή τους. Αν το διάστηµα που λαµβάνεται η αντιαιµοπεταλιακή αγωγή είναι µεγαλύτερο των 6 µηνών συστήνεται η διακοπή της της κλοπιδογρέλης και η συνέχιση λήψης της ασπιρίνης. Σε µη αιµορραγικές επεµβάσεις συστήνεται η συνέχιση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής[65].

9 49 Εικόνα 2: Προτεινόµενος αλγόριθµος περιεγχειρητικής αντιµετώπισης ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις τύπου DES Περιεγχειρητική Αντιµετώπιση Θρόµβωσης Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων (stent) Η θρόµβωση του stent περιεγχειρητικά συνήθως εκδηλώνεται είτε µε τη µορφή εµφράγ- µατος µυοκαρδίου ή µε την εµφάνιση κακοήθους αρρυθµίας. Η θρόµβωση του stent και η προοδευτική µυοκαρδιακή νέκρωση µπορούν να οδηγήσουν γρήγορα σε µεγάλου βαθµού αιµοδυναµική αστάθεια, κοιλιακές αρρυθµίες, καρδιογενές shock ή καρδιακή ανακοπή κάνοντας επιτακτική της ανάγκη της επείγουσας αγγειοπλαστικής[66]. Η θροµβολυτική θεραπεία θεωρείται λιγότερο αποτελεσµατική σε σύγκριση µε την αγγειοπλαστική στην αντιµετώπιση της θρόµβωσης και στην αποκατάσταση της στεφανιαίας άρδευσης[53,67]. Για τον παραπάνω λόγο συστήνεται, οι επεµβάσεις στους ασθενείς µε πρόσφατες ενδοστεφανιαίες προθέσεις να γίνονται σε νοσοκοµεία όπου υπάρχει άµεσα διαθέσιµος επεµβατικός καρδιολόγος για την εκτέλεση επείγουσας νέας αγγειοπλαστικής σε περιπώσεις θρόµβωσης των stent[43,57]. Η νέα αγγειοπλαστική στους ασθενείς µε θρόµβωση ενέχει σοβαρό κίνδυνο αιµορραγίας λόγω της χορήγησης αντιαιµοπεταλιακών και αντιθροµβωτικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της[3,64]. Οι Brilakis και συν συνιστούν την χορήγηση ασπιρίνης και µίας τουλάχιστον δόσης αντιθροµβωτικού παράγοντα (ηπαρίνη ή bivalirudin) στους παραπάνω ασθενείς[64]. Η σωστή περιεγχειρητική αντιµετώπιση των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents) έχει ιδιαιτερότητες και θεωρείται µεγάλης σηµασίας για την ελάττωση της νοσηρότητας και θνητότητας στην κατηγορία αυτή των ασθενών. Οι εικόνες 1 και 2 δείχνουν αλγόριθµους αντιµετώπισης των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents) όπως αυτές περιγράφηκαν στη σύγχρονη βιβλιογραφία[35]. Η συµµετοχή διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων (αναισθησιολόγου, καρδιολόγου, χειρουργού) καθώς και η σωστή επικοινωνία µεταξύ των ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της καταστροφικής εµφάνισης της θρόµβωσης των stents, συµβάλλοντας στην ασφαλή φροντίδα των παραπάνω ασθενών.

10 50 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Kaluza GL, Joseph J, Lee JR, et al: Catastrophic outcomes of noncardiac surgery soon after coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2000; 35: Steinhubl SR, Berger PB, Mann JT III, et al: For the CREDO Investigators. Clopidogrel for the reduction of events during observation. Early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneous coronary intervention: a randomized controlled trial. JAMA 2002; 288: Vicenzi MN, Meislitzer T, Heitzinger B, et al: Coronary artery stenting and non-cardiac surgery aprospective outcome study. Br J Anaesth 2006; 96: Τούτουζας Π.Κ, Στεφανάδης Χ.Ι, Μποuντούλας Χ: Καρδιακές Παθήσεις. Εκδ. Παρισιάνου Topol E: Textbook of Interventional Cardiology. Eds Saunders Co, Philadelphia, Presbitero P, Boccuzzi G. Restenosis treatment in the drug-eluting stent era. Ital Heart J 2005; 6: Eagle KA, Berger PB, Calkins H, et al: ACC/AHA Guideline Update for Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery Executive Summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). Anesth Analg 2002; 94: Serruys PW, Luijten HE, Beatt KJ, et al: Incidence of restenosis after successful coronary angioplasty: a time-related phenomenon. A quantitative angiographic study in 342 consecutive patients at 1, 2, 3, and 4 months. Circulation 1988; 77: Metzler H, Huber K, Kozek-Langenecker S: Anaesthesia in patients with Drug Eluting Stents. Curr Opin Anaesthesiol 2008; 21: Liuzzo JP, Abrose JA, Coppala JT: Sirolimus and taxol-eluting stents differ towards intimal hyperplasia and re-endothelialization. J Invasive Cardiol 2005; 17: Silber S, Albertsson P, Aviles FF, et al: Guidelines for percutaneous coronary interventions. The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005; 26: Curfman GD: Sirolimus-eluting coronary stents. N Engl J Med 2002; 346: Rogers CD: Drug-eluting stents: clinical perspectives on drug and design differences. Rev Cardiovasc Med 2005; 6(Suppl 1):S Smith EJ, Rothman MT: Antiproliferative coatings for the treatment of coronary heart disease: what are the targets and which are the tools? J Interv Cardiol 2003: 16: Mauri L, Reisman M, Buchbinder M, et al: Comparison of rotational atherectomy with conventional balloon angioplasty in the prevention of restenosis of small coronary arteries: results of the Dilatation vs Ablation Revascularization Trial Targeting Restenosis (DART). Am Heart J 2003; 145: Stone GW, Ellis SG, Cox DA, et al: Oneyear clinical results with the slow-release, polymer-based, paclitaxel-eluting TAXUS stent: the TAXUS-IV trial. Circulation 2004; 109: Holmes DR Jr, Leon MB, Moses JW, et al: Analysis of 1-year clinical outcomes in the SIRIUS trial: a randomized trial of a sirolimus-eluting stent versus a standard stent in patients at high risk for coronary restenosis. Circulation 2004; 109: Buellesfeld L, Grube E: ABT-578-eluting stents. The promising successor of sirolimus- and paclitaxel-eluting stent concepts? Herz 2004; 29: Kastrati A, Dibra A, Eberle S, et al: Sirolimus-eluting stents vs paclitaxel-

11 51 eluting stents in patients with coronary artery disease: meta-analysis of randomized trials. JAMA 2005; 294: Farb A, Boam AB: Stent thrombosis redux: the FDA perspective. N Engl J Med 2007; 356: Slottow TLP, Waksman R: Overview of the 2006 food and drug administration circulatory system devices panel meeting on drug-eluting stent thrombosis.cathet Cardiovasc Interv 2007; 69: Beohar N, Davidson CJ, Kip KE: Outcomes and complications associatedwith off-label and untested use of drug-eluting stents. JAMA 2007; 297: Win HK, Caldera AE, Maresh K, et al: Clinical outcomes and stent thrombosis following off-label of drug-eluting stents. JAMA 2007; 297: Serruys PW, Kutryk MJB, Ong ATL: Coronary artery stents. N Engl J Med 2006; 354: Patrono C, Bachmann F, Baigent C, et al: Expert consensus document on the use of antiplatelet agents. The task force on the use of antiplatelet agents in patients with atherosclerotic cardiovascular disease of the European society of cardiology. Eur Heart J 2004; 25: Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction; a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. (Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management of patients with acute myocardial infarction) J Am Coll Cardiol 2004: 44: Schwartz L, Bourassa MG, Lesperance J, et al: Aspirin and dipyridamole in the prevention of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. N Engl J Med 1988; 318: Peters RJ, Mehta SR, Fox KA, et al: Effects of aspirin dose when used alone or in combination with clopidogrel in patients with acute coronary syndromes: observations from the Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (CURE) study. Circulation 2003; 108: Bertrand ME, Rupprecht HJ, Urban P, Gershlick AH, investigators FT: Doubleblind study of the safety of clopidogrel with and without a loading dose in combination with aspirin compared with ticlopidine in combination with aspirin after coronary stenting: the clopidogrel aspirin stent international cooperative study (CLASSICS). Circulation 2000; 102: Schomig A, Neumann FJ, Kastrati A, et al: A randomized comparison of antiplatelet and anticoagulant therapy after the placement of coronary-artery stents. N Engl J Med 1996; 334: Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, et al: Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment in elevation. N Engl J Med 2001; 345: Mehta SR, Yusuf S, Peters RJG, et al: Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet 2001; 358: Ferrari E, Benhamou M, Cerboni P, et al: Coronary syndromes following aspirin withdrawal. A special risk for late stent thrombosis. J Am Coll Cardiol 2005; 45: Pfisterer M, Brunner La-Rocca HP, Buser PT, et al: Late clinical events after clopidogrel discontinuation may limit the benefit of drug-eluting stents. J Am Coll Cardiol 2006; 48: Newsome L, Weller R, Gerancher J, et al: Coronary Artery Stents: II Perioperative Consideration and Management. Anesth Analg 2008; 107: Schouten O, Van Domburg RT, Bax JJ, et al. Noncardiac surgery after coronary

12 52 stenting: early surgery and interruption of antiplatelet therapy are associated with an increase in major adverse cardiac events. J Am Coll Cardiol 2007; 49: Sharma AK, Ajani AE, Hamwi SM, et al: Major noncardiac surgery following coronary stenting. When is it safe to operate? Catheter Cardiovasc Interv 2004; 63: Wilson SH, Fasseas P, Orford JL, et al: Clinical outcome of patients undergoing non-cardiac surgery in the two months following coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2003; 42: Marcucci C, Chassot PG, Gardaz JP, et al: Fatal myocardial infarction after lung resection in a patient with prophylactic preoperative coronary stenting. Br J Anaesth 2004; 92: Reddy PR, Vaitkus PT: Risks of noncardiac surgery after coronary stenting. Am J Cardiol 2005; 95: Collet JP, Montalescot G: Premature withdrawal and alternative therapies to dual oral antiplatelet therapy. Eur Heart J Suppl 2006; 8(Suppl):G46-G Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al: ACC/AHA 2007 Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). Circulation 2007; 116: Wilson SH, Rihal CS, Bell MR, et al: Timing of coronary stent thrombosis in patients treated with ticlopidine and aspirin. Am J Cardiol 1999; 83: Berger PB, Bell MR, Hasdai D, et al: Safety and efficacy of ticlopidine for only 2 weeks after successful intracoronary stent placement. Circulation 1999; 99: Doyle B, Rihal CS, O Sullivan CJ, et al: Outcomes of stent thrombosis and restenosis during extended follow-up of patients treated with bare-metal coronary stents. Circulation 2007; 116: De Souza DG, Baum VC, Ballert NM: Late thrombosis of a drug-eluting stentpresenting in the perioperative period. Anesthesiology 2007; 106: Charbucinska KN, Godet G, Itani O, et al: Anitcoagulation management for patients with drug-eluting stents undergoing vascular surgery. Anesth Analg 2006; 103: Varani E: Very late thrombosis of a paclitaxel-eluting stent. Available at: r/tctmd/descoe?_nfpb_true&_pagelabel_d ESCenterContent&hdCon_740056&srcId_ 56&destId_4. Accessed June 3, Artang R, Dieter RS: Analysis of 36 reported cases of latethrombosis in drugeluting stents placed in coronary arteries. Am J Cardiol 2007; 99: Burger W, Chemnitus JM, Kneissl GD: Low-dose aspirin for secondary cardiovascular prevention. Cardiovascular risks after its perioperative withdrawal versus bleeding risks with its continuation: review and meta-analysis. J Intern Med 2005; 257: Eikelboom JW, Hirsh J: Bleeding and management of bleeding. Eur Heart J 2006; 8:G38 G Schouten O, Bax JJ, Damen J, Poldermans D: Coronary artery stent placement immediately before noncardiac surgery: a potential risk? Anesthesiology 2007; 106: Patterson L, Hunter D, Mann A: Appropriate waiting time for noncardiac surgery following coronary stent insertion: views of Canadian anesthesiologists. Can J Anesthesiol 2005; 52: Brilakis ES, Banerjee S, Berger PB: Perioperative management of patients with coronary stents. J Am Coll Cardiol 2007; 49: The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of

13 53 Cardiology: Guidelines for percutaneous coronary interventions. Eur Heart J 2005; 26: Grines CL, Bonow RO, Casey DE Jr, et al. AHA/ACC/SCAI/ ACS/ADA Science Advisory: Prevention of premature discontinuation of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery stents. A science advisory from the American Heart Association, American College of Cardiology, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, American College of Surgeons, and American Dental Association, with representation from the American College of Physicians. Circulation 2007; 115: Chassot P-G, Delabays A, Spahn DR: Perioperative antiplatelet therapy: the case for continuing therapy in patients at risk of myocardial infarction. Br J Anaesth 2007; 99: Maisel WH: Unanswered questions-drugeluting stents and the risk of late thrombosis. N Engl J Med 2007; 356: Albaladejo P, Marret E, Piriou V, et al: Perioperative management of antiplatelet agents in patients with coronary stents: recommendations of a French Task Force. Br J Anaesth 2006; 97: Rodriguez AE, Mieres J, Fernandez-Pereira C, et al: Coronary stent thrombosis in the current drug-eluting stent era: insights from the ERACI III trial. J Am Coll Cardiol 2006; 47: Kimmel SE, Berlin JA, Reilly M, et al: The effects of nonselective non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory medications on the risk of nonfatal myocardial infarction and their interaction with aspirin. J Am Coll Cardiol 2004; 43: MacDonald TM, Wei L: Effect of ibuprofen on cardioprotective effect of aspirin. Lancet 2003; 361: Rabbat MG, Bavry AA, Bhatt DL, et al: Understanding and minimizing late thrombosis of drug-eluting stents. Cleveland Clinic J Med 2007; 74: Brilakis ES, Banerjee S, Berger PB: The risk of drug-eluting stent thrombosis with noncardiac surgery. Curr Cardiol Rep 2007; 9: Dalal A, D Souza S, Shulman M: Coronary drug-eluting stents and anesthesia. Can J Anesth 2006; 53: Adesanya AO, de Lemos JA, Greilich NB, et al: Management of perioperative myocardial infarction in noncardiac surgical patients. Chest 2006; 130: Keeley EC, Boura JA, Grines CL: Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003; 361: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη: Αναισθησιολογικό Τµήµα ΓΝΘ «Γ. Γεννηµατάς» ιεύθυνση: Αφών Εµµανουήλ 3, Θεσσαλονίκη τηλ Keywords: percutaneous coronary intervention, bare-metal stents, drug-eluting stents, dual antiplatelet drug therapy, aspirin, clopidogrel, stent thrombosis.

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500 Αναγνώρισηασθενώνµεπιθανό όφελοςαπότηνπροεγχειρητική έναρξηβ-αποκλειστών Νύκταρη Β. Αναισθησιολόγος Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου β-αποκλειστές στηνπρο-εγχειρητικήπερίοδο Μηκαρδιοχειρουργικέςεπεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη.

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη. ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Χ. ΓΡΑΪ ΗΣ 1,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 1, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Η συχνότητα της Κολπικής Μαρμαρυγής αυξάνεται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 1 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ Α. ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (BMS:BARE METAL STENTS) κατασκευασμένες είτε από κράματα Χρωμίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Αθηρωμάτωση (75%-90%) Ινομυική δυσπλασία (10-15%) Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής. 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα

Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής. 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι.Μ.Ε.Θ.Α 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα Causarum Cognitio Risk assessment as a guide for the prevention of the many faces of

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Συνθετάση Συνθετάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Andrew D Blann, Martin J Landray, Gregory Y H Lip Πολλά από τα κοινά προβλήματα στην κλινική πράξη σήμερα σχετίζονται με τη θρόμβωση.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Οι παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινικής Αθηνών, Σύμβουλος του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Απροσδόκητες απώλειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αλλιώς καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν μία ή περισσότερες αρτηρίες φράζουν και έτσι τμήμα του μυοκαρδίου πεθαίνει. Γενικά οι αρτηρίες φράζουν από πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 2. Στρατηγικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Γεώργιος Ζ. Τσιαούσης, Μιχαήλ Ζαίρης, Στέφανος Γρ. Φούσας Καρδιολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Βραχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών

Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών ΣΤΗΘΑΓΧΗ - ΕΜΦΡΑΓΜΑ Aπό τον Ιπποκράτη στην αγγειοπλαστική Ο Μπάμπης Ακτσόγλου δεν υπάρχει πια. Η οικογένεια του Αθηνοράματος PDE+Oz4 θρηνεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο

Προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο _ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_ Προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και θνητότητας παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο άρθρο αυτό πραγµατεύεται την περιεγχειρητική διαχείριση της αγωγής µε αντιαιµοπεταλιακά. Παρατίθενται

Τ ο άρθρο αυτό πραγµατεύεται την περιεγχειρητική διαχείριση της αγωγής µε αντιαιµοπεταλιακά. Παρατίθενται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(4): 147-156 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΓ. ΛΙΟΚΑΤΗΣ*, Φ. ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ*, Π. ΚΥΤΕΑΣ*, ΓΡ. ΒΕΝΕΤΗΣ** Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 09.00-09.15 Εγγραφές 24-25 Απριλίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Αγγειοχειρουργός Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Εισαγωγή Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Αθηνόδωρος Ν. Νικητόπουλος Επεμβατικός Καρδιολόγος Γενική Κλινική Euromedica Επιστημονικός Συνεργάτης Β ΚΚ ΑΠΘ Δεν έχω να δηλώσω κάποια αντίθεση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 11% στα 10-έτη 28% στα 15-έτη (for 4000 patients) Sergeant P, et al:eur J Cardiothorac Surg 1998;14:480-87 Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008 Sabik J,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Νιασίνη και αγγειακές νόσοι Κλοπιδογρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Πολλοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

(Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ)

(Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή 11 & 12 Απριλίου 2014, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα (Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ 20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ β-αποκλειστές: ποιο φάρμακο σε ποιον άρρωστο; Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Υπέρταση Γενικά οι β 1 -εκλεκτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις Ε. Αρναούτογλου Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινικής Αθηνών, Σύμβουλος του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. "Χάθηκε" 33χρονος αθλητής

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Καρδιαγγειακά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Παθολογική και µόνιµη, εντοπισµένη διάταση τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο. Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο. Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Κριτήρια για τη διάγνωση του ΣΔ (ADA, 2008) Αιτιολογική ταξινόμηση ΣΔ (ADA) Επιπολασμός ΣΔ: 2000 2030 ΣΔ στην Ελλάδα ΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου Κ. Φακιολάς 1, Σ. Φούσας 2 1 Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, PhD, FESC, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινικές Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.

Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν. Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.ΧΑΝΙΩΝ Πραγματική απεικόνιση καρδιάς από αξονική τομογραφία Κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρδιολογικός Ασθενής

Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 265 Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΗΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M.D,PhD,FEBU ΚΑΠΝΙΣΜΑ H ΣΤΥΣΗ? XΕΙΡ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΑΝ ΡΟΛΟΓΟΣ XΕΙΡ. ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΑΝ ΡΟΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τί είναι Lifestyle? Μία έκφραση προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ευεργετικά ωφέλη της θεραπείας µε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης 30%

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πώς εμφανίζεται νόσος στις αρτηρίες της καρδιάς...17. Τι είναι η επεμβατική καρδιολογία και ποιοι την ασκούν...30

Πότε και πώς εμφανίζεται νόσος στις αρτηρίες της καρδιάς...17. Τι είναι η επεμβατική καρδιολογία και ποιοι την ασκούν...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΙ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πότε και πώς εμφανίζεται νόσος στις αρτηρίες της καρδιάς...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πώς γίνεται μια στεφανιαιογραφία...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η επεμβατική καρδιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά (;) Επίπεδα Αναφοράς στην ΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα