ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑ ΜΙΔΑ (CHARAMIDA) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΑΡΑΜΙΔΑ Α.Ε. (CHARAMIDA S.A.)» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «MOCASSINO ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΕ» ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΡΕΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ESTRELIA SA» ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠ. ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΕΚ» ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑ ΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Versalis International S.A Greek Branch» Ανακοινώσεις επωνυμία «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενερ γειακή Εταιρεία» και δ.τ. «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Α.Ε.»... 8 επωνυμία «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενερ γειακή Εταιρεία» και δ.τ. «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Α.Ε.»... 9 ρειών στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελ λάδα της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «Trafigura Maritime Ventures Ltd.» επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΟΡΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΑΒΙ ΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΠΙΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΑΒΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.» επωνυμία «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΠΝΙΚΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΕ» επωνυμία «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΠΝΙΚΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΕ» επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΜΑΡΙ ΑΕ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑ ΜΙΔΑ (CHARAMIDA) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΑΡΑΜΙΔΑ Α.Ε. (CHARAMIDA S.A.)». Την 31/10/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25/10/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΜΙΔΑ (CHARAMIDA) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΑΡΑΜΙΔΑ Α.Ε. (CHARAMIDA S.A.)» και με αριθμό Μητρώου 64254/01ΝΤ/Β/07/244: Η τροποποίηση έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ ,00 που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκά στης 50,00 μετά την αύξηση του κατά ,00 με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00 σύμφωνα με απόφαση της από 25/10/2012 Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Καλλιθέα, 5 Νοεμβρίου 2012 (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «MOCASSINO ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΕ». Την 12/11/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/10/2012 πρακτι κό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «MOCASSINO ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 31527/01ΝΤ/Β/94/1865. Η τροποποίηση έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 20,00 μετά την μείωση του κατά με την ακύρωση μετοχών ονομαστικής αξίας 20,00 σύμφωνα με απόφαση της από 01/10/2012 έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Καλλιθέα, 15 Νοεμβρίου 2012 (3) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΡΕΛΙΑ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ESTRELIA SA». Την 09/11/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/10/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΡΕΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ESTRELIA SA» και με αριθμό Μητρώου 29714/01ΝΤ/Β/93/1823. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 2 Έδρα ορίζεται ο Δήμος Αθηνών Αττικής, τα δε γρα φεία της εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Ραβινέ H έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυ τού του άρθρου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήμα τα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού* Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Καλλιθέα, 13 Νοεμβρίου 2012 (4) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΕΚ». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 7/11/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/11/2012 πρακτικό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ ΑΤΕΚ» και με αριθμό Μητρώου 63544/01ΑΤ/Β/07/293, που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, του καταστατικού της. Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως: Άρθρο 1 Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΡΤΙΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής και εν γένει στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η εται ρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, τα δε γραφεία της θα βρίσκονται επί της οδού Βλαχερνών αριθμός 10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα γραφεία της εταιρείας μπορεί να μετα φέρονται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση εντός του αυτού δήμου που ορίζεται ως έδρα. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν ή καταργηθούν τυχόν υπάρχοντα σε οποιο δήποτε άλλο δήμο της Ελλάδος με απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει μεταξύ άλλων τους ειδικότερους όρους λειτουργίας τους καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών τους. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετοχών της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: Σύμβουλοι Marketing, Πω λήσεων, επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Διοργά νωση Σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση προσώπων στις παραπάνω ειδικότητες Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγία Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (5) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 20/11/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτοκόλ λου 4990/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 24/10/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 18313/81/Β/88/28, με την οποία αποφασίστηκε η τροπο ποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου» του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του ΚΝ 2190/20. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 16 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Αριθμός μελών: Η εταιρεία διοικείται από το Διοι κητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ερμούπολη, 20 Νοεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ (6) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.) Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (ΓΕΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 20753, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΡΗΓΟ ΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η , η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ /01ΝΤ/Β/01/299(2011), με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την επωνυμία, το οποίο έχει πλέον ως εξής: Άρθρο 1ο Σύσταση Επωνυμία 1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗ ΓΟΡΗΣ ΠΡΩΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΩ ΤΟΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.». 2. Η εταιρεία συστάθηκε με αρχική επωνυμία «ΓΡΗ ΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟ ΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.Ε», η οποία τροποποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (7) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Versalis International S.A Greek Branch». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 20/11/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 20925, το υποκατάστημα της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Versalis International S.A Greek Branch», το οποίο έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 50 επόμ. του Κ.Ν. 2190/20, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας α) Η εταιρεία συστάθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1982, σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου με αριθμό Επι χείρησης β) Επωνυμία «Versalis International S.A.» γ) Έδρα και Διεύθυνση: Drève Richelle 161, 1410 Waterloo, Βέλγιο. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: 3. Η Διοίκηση της εταιρείας αποτελείται από τους Συμβούλους: α. Bellini abrizio β. Napolitano Nicola γ. Protopapa Antonio Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο και για την ημερήσια διαχείριση. Εντεταλμένους Συμβούλους α. Paravidino Massimo β. Protopapa Antonio 2. Στοιχεία υποκαταστήματος α) Επωνυμία «Versalis International S.A. Greek Branch» β) Διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ γ) Σκοπός: (i) Το εμπόριο, η εισαγωγή και η εξαγωγή για δικό του λογαριασμό και/ή για λογαριασμό τρί των, εμπορευμάτων χημικών προϊόντων, και ειδικότερα χημικών λιπασμάτων, μεταλλευμάτων κάθε είδους και μετάλλων γενικότερα, καθώς και άλλων παρεμφερών προϊόντων και κάθε προϊόντος ή πρώτης ύλης που σχε τίζεται με την χημική και πετρελαϊκή βιομηχανία, (ii) Η μελέτη, ιδιαίτερα στον τομέα της χημικής βιομηχανίας, των μεθόδων παραγωγής και παρασκευής, και η λήψη γνώσης, η κτήση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, η μί σθωση και η εκχώρηση κάθε μεθόδου, ευρεσιτεχνίας ή άδειας καθώς και κάθε εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος σχετικά με τις δραστηριότητες της αλλοδαπής εταιρείας. δ) Εκπροσώπηση: Πληρεξούσιος και νόμιμος εκ πρόσωπος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το από 8/10/2012 πληρεξούσιο, θεωρημένο από το Συμβολαιογρά φο των Βρυξελλών, Peter Van Melkebeke, ο Φώτης Ρηγόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσί ου (Γρ. Αυξεντίου ), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 2α Μαρτίου Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) επωνυμία «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενερ γειακή Εταιρεία» και δ.τ. «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Α.Ε.». Την 07/11/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αιολι κό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» και δ.τ. «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 50280/01ΝΤ/Β/01/44(2008): 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΚΟΥΡΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό Μητρώ ου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Καλλιθέα, 7 Νοεμβρίου 2012 (9) επωνυμία «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενερ γειακή Εταιρεία» και δ.τ. «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Α.Ε.». Την 07/11/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αιολι κό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» και δ.τ. «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 50280/01ΝΤ/Β/01/44(2008):

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΚΟΥΡΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΚΑ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού. Καλλιθέα, 7 Νοεμβρίου 2012 (10) ρειών στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «Trafigura Maritime Ventures Ltd.». Την 20/11/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16/10/2012 πλη ρεξούσιο του συμβ/φου Αμστερνταμ Arnout Christiaan Stroeve για την Εταιρεία με την επωνυμία Trafigura Maritime Ventures Ltd.», υποκατάστημα Ελλάδας και με αριθμό Μητρώου 01ΝΤ/09/155, σύμφωνα με το οποίο ανακαλούνται όλες οι εξουσίες που είχαν χορηγηθεί στον Torrance σχετικά με την εκπροσώπηση και την δι οίκηση του υποκ/τος και διορίζονται οι κατωτέρω ως νό μιμοι εκπρόσωποι του υποκαταστήματος στην Ελλάδα 1. Νικόλαος Γεωργίου Κονιαλίδης, γεννηθείς στο Λονδίνο στις 2/7/1970, κάτοχος του υπ αριθμ / βρετανικού διαβατηρίου,κάτοικος Chemin des Pleiades 3 CH 1206 Γενεύη Ελβετία. 2. Naeem Ahmed του Nazir Ahmed και της Shamim Ahmed,γεννηθείς στο Σέφιλντ Ηνωμένο Βασίλειο στις 2/4/1967, κάτοικος Chemin des Clochettes, 26, 1206 Γενεύη Ελβετία, κάτοχος Βρετανικού Διαβ. με αριθμ / Ulf Jonas Bertil Kihlberg του Goran Kihlberg και της Eva Kihlberg, γεννηθείς στην Torslanda Σουηδίας στις 4/7/1967, κάτοικος Rue de la Athenee 15, Γενεύη Ελβετία, κάτοχος Σουηδικού Διαβ. με αριθμ / Οι ανωτέρω εκπρόσωποι μπορούν να ενεργούν με μονωμένα σύμφωνα με το ανωτέρω πληρεξούσιο έως τις 31/5/2013 ή έως ότου ανακληθεί εγγράφως από την Εταιρεία. Καλλιθέα, 20 Νοεμβρίου 2012 κ.α.α. Β. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ (11) επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» και αριθμό Μητρώου 69725/01ΑΤ/Β/10/171, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκε για τον έλεγχο της επόμενης χρήσης 1 1/ η ελεγκτι κή εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ.Ε.Γ. 125 και ειδικότερα οι εξής: Τακτικός: ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (12) επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΟΡΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την 20 Νοεμβρίου 2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΟΡΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 14184/93/Β/86/12, με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά (37.128,96 ) χωρίς τροποποίηση καταστατικού, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/1992. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το υφιστάμενο Με τοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ποσού ,81 ευρώ που διαιρείτο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, (από τις οποίες οι είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μία δεκαετία από τη σύσταση της εταιρείας, οι είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) και οι είναι ανώνυμες), αυξήθηκε κατά ,96 ευρώ με την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,77 ευρώ και διαιρείται σε με τοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες οι είναι ονομαστικές και αμεταβίβα στες για μία δεκαετία από τη σύσταση της εταιρείας, οι είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφα σης ολοκλήρωσης της επένδυσης και οι είναι ανώνυμες. Αργοστόλι, 20 Νοεμβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ (13) επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΠΙΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΔΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΑΒΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 12/11/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΠΙΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΑΒΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 41808/62/Β/98/0250: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ' ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ με αριθμό Μητρώ ου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (14) επωνυμία «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΠΝΙΚΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 08/11/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑ ΠΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥ ΚΤΙΚΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΕ» και αριθ μό Μητρώου 25534/62/Β/92/0012: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 29/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ' ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1. Κατσαρός Βασίλειος με αριθμό Μητρώου O.E. 9961/ Δάνδολος Κωνσταντίνος με αριθμό Μητρώου O.E. 0396/ Αναπληρωματικοί: 1. Αναστασία Κοτσικίδου με αριθμό Μητρώου O.E. 0392/ Βασιλόπουλος Δημήτριος με αριθμό Μητρώου O.E. 0392/ Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (15) επωνυμία «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΠΝΙΚΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 08/11/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) το από 29/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 09/07/2012 πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΠΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 25534/62/Β/92/0012 που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης (6ο ΧΙΛ. ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την πα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή (5ετή) θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ευαγγελία Γεωργιάδου του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ κάτοικος Θεσσαλονίκης. Κονταξοπούλου 154 Ωραιόκαστρο ως Πρόεδρος. Μπαζιώτη Ευγενία με ΑΔΤ Μ και ΑΦΜ , κάτοικος Θεσσαλονίκης Ναταλίας Μελά 1 ως Αντιπρό εδρος. Σάββας Γιαγκάζογλου του Κοσμά με ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ , κάτοικος Θεσσαλονίκης Ζαΐμη 12 Εύοσμος ως Μέλος. Το Δ.Σ. αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότη τες του και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας στην πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Ευαγγελία Γεωργιάδου. Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (16) επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 21/11/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 29/03/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 53158/81/Β/02/15 σύμφωνα με το οποίο, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αριστείδης Τρίγωνης παραιτήθηκε από Εντεταλμένος Σύμβουλος και παραμένει σε αυτό ως απλό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την παραίτηση η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως παρακάτω: 1) Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 26, με Α.Δ.Τ. Ξ /1988 και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος. 2) Ιωάννης Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Παρά σχου αρ. 3, με Α.Δ.Τ. Ν /1984 και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3) Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, κάτοι κος Αθηνών, οδός Κανάρη αρ. 20, με Α.Δ.Τ. Ν /1985 και Α.Φ.Μ , Διευθύνων Σύμβουλος. 4) Αριστείδης Τρίγωνης του Ζαχαρία, Οικονομολόγος Ναυπηγός, κάτοικος Μελισσιών, οδός Κύθνου αρ. 8, με Α.Δ.Τ. Ν /1983 και Α.Φ.Μ , Μέλος. 5) Αθανάσιος Αθανασιάδης του Δημητρίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος Οικονομολόγος, κάτοικος Ανοίξεως Αττι κής, οδός Τριανταφυλλιάς αρ. 11, με Α.Δ.Τ. Θ /1969 και Α.Φ.Μ , Μέλος. 6) Αλέξανδρος Κάϊντας του Ηλία, Οικονομολόγος, κά τοικος Ερμούπολης Σύρου, οδός Λέλας Καραγιάννη αρ. 12, με Α.Δ.Τ. Τ /1999 και Α.Φ.Μ , Μέλος. 7) Παναγιώτης Συκουτρής του Ιωάννη, Μηχανικός Ε. Ν., κάτοικος Σύρου, οδός Ωρίωνος αρ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ , Μέλος. Κατά τα λοιπά ισχύει το με ημερομηνία 26/05/2010 πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερμούπολη, 21 Νοεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ (17) επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΜΑΡΙ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 19/11/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το με ημερομηνία 07/05/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΜΑΡΙ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50721/81/Β/01/26 από το οποίο προκύπτει ότι, την εται ρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σάββας Καραμολέγκος του Εμμανουήλ και της Καλής, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1947 στην Επισκοπή Γωνιά Θήρας, κάτοικος Επισκο πής Γωνιάς Θήρας, με ΑΔΤ Σ /93, ο οποίος: Παράλληλα με τον Πρόεδρο της εταιρείας Καραμο λέγκο Μιχάλη εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή του ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά. Κατά τα λοιπά ισχύει το με 01/07/2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερμούπολη, 19 Νοεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσί ας των αντιρρησιών συνείδησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα