ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2009 (24.07) (OR. en) 12185/09 CORDROGUE 52 COWEB 150 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2009 (24.07) (OR. en) 12185/09 CORDROGUE 52 COWEB 150 ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2009 (24.07) (OR. en) 12185/09 CORDROGUE 52 COWEB 150 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5062/2/03 CORDROGUE 3 COWEB 76 + COR 1 Θέµα : Σχέδιο προγράµµατος δράσης για τα ναρκωτικά µεταξύ της ΕΕ και των χωρών των υτικών Βαλκανίων ( ) I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΕ και οι χώρες των υτικών Βαλκανίων έχουν κοινό ενδιαφέρον ενίσχυσης της συνεργασίας τους για την αντιµετώπιση των κοινών απειλών που συνιστούν η αυξηµένη παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και κατάχρηση ναρκωτικών στο πλαίσιο της κοινής προοπτικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της περιοχής. Η οδός παράνοµης διακίνησης διέρχεται από τις βαλκανικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ξεκινώντας από το Αφγανιστάν και συνεχίζοντας µέσω του Ιράν, της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς την ΕΕ /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 1

2 Στις 5 Ιουνίου 2003 το Συµβούλιο της ΕΕ ενέκρινε πρόγραµµα δράσης για τα ναρκωτικά µεταξύ της ΕΕ και των Χωρών των υτικών Βαλκανίων 1 προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που συνδέονται µε τα ναρκωτικά κατά µήκος της βαλκανικής οδού. Το πρόγραµµα αυτό είχε ως στόχο τη διαµόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ, των υποψήφιων χωρών και των χωρών των υτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της εφαρµογής διάφορων ενωσιακών µέσων για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη συγκεκριµένη περιοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ επιβεβαίωσε επανειληµµένα την υποστήριξή της προς την ευρωπαϊκή προοπτική ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκειµένου να ενισχυθεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου ως βασικών στοιχείων των σύγχρονων προοδευτικών κοινωνιών. Η συνολική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών των υτικών Βαλκανίων καθοδηγείται από το Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 2003, και από τις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης και ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, όπου καθορίσθηκαν προτεραιότητες δράσης, µεταξύ άλλων στον τοµέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µε στόχο τη διευκόλυνση της προσέγγισης των εν λόγω χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης του 2003, το κεφάλαιο «Πορεία των χωρών των υτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ στο πλαίσιο µιας εµπλουτισµένης ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» ορίζει ότι η δέσµευση και η βοήθεια της ΕΕ πρέπει να αντιστοιχούν στη γνήσια δέσµευση των κυβερνήσεων των χωρών των υτικών Βαλκανίων και σε συγκεκριµένα βήµατα για την υλοποίηση των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων, τη δηµιουργία επαρκούς διοικητικής ικανότητας και τη συνεργασία µεταξύ τους. Στον τίτλο 3 του θεµατολογίου, που είναι αφιερωµένο στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και τη συνεργασία σε άλλα θέµατα ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, επιβεβαιώνεται ότι το οργανωµένο έγκληµα και η διαφθορά είναι πραγµατική τροχοπέδη για τη δηµοκρατική σταθερότητα, την ύπαρξη υγιών και υπεύθυνων θεσµικών οργάνων, το κράτος δικαίου και την οικονοµική ανάπτυξη στα υτικά Βαλκάνια και προκαλούν σοβαρές ανησυχίες στην ΕΕ. Η καταπολέµησή τους πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις της περιοχής. Η προσοχή πρέπει να εστιασθεί ειδικότερα στην καταπολέµηση κάθε µορφής παράνοµης διακίνησης, ιδίως της σωµατεµπορίας και του λαθρεµπορίου ναρκωτικών και όπλων, αλλά και της λαθραίας εισαγωγής αγαθών. 1 Έγγραφο 5062/2/03 CORDROGUE 3 COWEB 76 + COR /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 2

3 Στη ήλωση της Θεσσαλονίκης του 2006, που εγκρίθηκε κατά την ένατη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ιαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), η ΕΕ επανέλαβε ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των υτικών Βαλκανίων. Στη δήλωση αναφερόταν ότι η µελλοντική προσχώρηση στην ΕΕ αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των χωρών αυτών. Οι χώρες της περιοχής έχουν δεσµευθεί πλήρως να υιοθετήσουν τις ενωσιακές αρχές και αξίες και να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις και τα κριτήρια της ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2008 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή του προς την ευρωπαϊκή προοπτική των υτικών Βαλκανίων, όπως διακηρύσσεται στο Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης και στη ήλωση του Σάλτσµπουργκ. Η ενωσιακή προοπτική παραµένει παράγοντας ζωτικής σηµασίας για τη σταθερότητα, τη συµφιλίωση και το µέλλον των υτικών Βαλκανίων (συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ιουνίου 2008). Στο πρόγραµµα δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά ( ) τα κράτη µέλη και τα σχετικά όργανα και οργανισµοί της ΕΕ ανέλαβαν να παρέχουν τη δέουσα τεχνική και άλλη συνδροµή στις υποψήφιες χώρες και τις χώρες της ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ώστε αυτές να εξοικειωθούν µε το κεκτηµένο της ΕΕ σε θέµατα ναρκωτικών, και να τις διευκολύνουν στην εκτέλεση των απαιτούµενων δράσεων, περιλαµβανοµένων όσων εντάσσονται στο πρόγραµµα δράσης για τα ναρκωτικά µε τα υτικά Βαλκάνια. Επιπλέον η Επιτροπή και τα κράτη µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να ενηµερώσουν το πρόγραµµα δράσης για τις χώρες των υτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν τα µελήµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά στις χώρες παραγωγής καθώς και στις χώρες από τις οποίες διέρχονται οι (νεοεµφανιζόµενες) οδοί παράνοµης διακίνησης, µέσω σχεδίων µε στόχο τη µείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών, περιλαµβανοµένων µέτρων εναλλακτικής ανάπτυξης και ελέγχου των πρόδροµων χηµικών ουσιών. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος του προτεινόµενου σχεδίου προγράµµατος δράσης είναι να εξακολουθήσει να παρέχεται, όπως και µε το προηγούµενο πρόγραµµα δράσης, ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των υτικών Βαλκανίων. Πρόσθετος στόχος είναι να διευκολυνθεί ο συντονισµός των προσπαθειών για την εκτέλεση των διάφορων ενωσιακών προγραµµάτων (PHARE, CARDS, IPA κ.λπ.) καθώς και των περιφερειακών πρωτοβουλιών (RCC, SECI, SEECP κ.λπ.) /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 3

4 Με το νέο πρόγραµµα δράσης µεταξύ ΕΕ και υτικών Βαλκανίων, η ΕΕ σκοπεύει να εντείνει τη συνεργασία µε τις χώρες της περιοχής σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, απαιτήσεις και επιδόσεις τους. Σύµφωνα µε τις αρχές της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών και τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά, το πρόγραµµα έχει ολοκληρωµένο, πολυκλαδικό και σφαιρικό χαρακτήρα και καλύπτει τη µείωση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Βασίζεται στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, µε ταυτόχρονο σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. Η συνεργασία θα βασισθεί στα εξής : την τήρηση του διεθνούς δικαίου και το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, τις αρχές που εγκρίθηκαν από την έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τα ναρκωτικά, τον Ιούνιο του 1998, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η συνυπευθυνότητα, τους προσανατολισµούς που περιέχονται στη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά ( ) και στο πρόγραµµα δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά ( ), τις υφιστάµενες Συµφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ και των χωρών των υτικών Βαλκανίων, µια ολοκληρωµένη και ισόρροπη προσέγγιση βασισµένη στην εταιρική σχέση, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη των υτικών Βαλκανίων, ώστε να µπορέσουν αυτά να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά την καταπολέµηση των ναρκωτικών, την απόφαση του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για τροποποίηση της απόφασης του Συµβουλίου της 27ης Μαρτίου 2000 για την εξουσιοδότηση του διευθυντή της Ευρωπόλ προς έναρξη διαπραγµατεύσεων για συµφωνίες µε σκοπό την ουσιαστική καταπολέµηση οργανωµένων µορφών εγκληµατικότητας µέσω της Ευρωπόλ µε την Αλβανία, τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την ΠΓ Μ και τη Σερβία για το Μαυροβούνιο ισχύει η απόφαση του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 2006 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, που προβλέπει τη συµµετοχή τρίτων χωρών στις εργασίες του κέντρου, τη σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία που συνδέονται µε την τοξικοµανία, τις εθνικές στρατηγικές και τα προγράµµατα δράσης των χωρών των υτικών Βαλκανίων στον τοµέα της καταπολέµησης των ναρκωτικών /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 4

5 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της Βαλκανικής επαναβεβαιώνουν ότι η διεθνής συνεργασία έχει ουσιώδη σηµασία για την καταπολέµηση κάθε δραστηριότητας παράνοµης διακίνησης και οργανωµένου εγκλήµατος που συνδέεται µε το λαθρεµπόριο ναρκωτικών στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να προωθηθεί η συνεργασία του Συµβουλίου και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων της Ευρωπόλ και της EMCDDA, ανάλογα µε την περίπτωση, µε άλλες πρωτοβουλίες της περιοχής (Περιφερειακή Συνεργασία Συµβουλίου/RCC, ιαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης/SEECP, Συνεργατική Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής Ευρώπης/SECI (Κέντρο SECI), Πρωτοβουλία της Αδριατικής και του Ιονίου) καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς (τον ΟΗΕ και τους οργανισµούς του, το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ). Οι επιδιωκόµενες δραστηριότητες θα διεξάγονται σε εθνικό, υποεθνικό, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικών και τη δηµιουργία θεσµών που θα επιτρέψουν στις χώρες των υτικών Βαλκανίων να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Οι δραστηριότητες θα συντονίζονται µε άλλα προγράµµατα και φορείς της ΕΕ (EMCDDA, Ευρωπόλ, Eurojust, Ευρωπαϊκό ικαστικό ίκτυο, Ευρωπαϊκό ίκτυο Πρόληψης της Εγκληµατικότητας κ.λπ.), λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών για κάθε χώρα Τοµέων για ράση Προτεραιότητας. ΙΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών παραµένει µία από τις σηµαντικότερες µορφές οργανωµένου εγκλήµατος και η αποδοτικότερη εγκληµατική δραστηριότητα στις χώρες των υτικών Βαλκανίων. Η λεγόµενη «βαλκανική οδός» εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο τρόπο εισόδου της ηρωίνης από το Αφγανιστάν στις ευρωπαϊκές αγορές. Υπολογίζεται ότι 100 περίπου τόνοι ηρωίνης, αξίας που υπερβαίνει την οικονοµική παραγωγή διάφορων χωρών των υτικών Βαλκανίων σε επίπεδο χονδρικής πώλησης κατά την άφιξη, διέρχονται κατ' έτος από την περιοχή. Η περιοχή αυτή παράγει κάνναβη και συνθετικά ναρκωτικά καθώς και πρόδροµες ουσίες, για την ευρωπαϊκή αγορά και πέραν αυτής /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 5

6 Κατά την τελευταία εξαετία το προφίλ της περιοχής έχει µεταβληθεί, δεδοµένου ότι δύο από τις µεγαλύτερες χώρες είναι πλέον µέλη της ΕΕ, δύο έχουν αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας (η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας), ενώ η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουν υπογράψει Συµφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Το Κοσσυφοπέδιο, σύµφωνα µε την UNSCR 1244, αποτελεί χώρο στον οποίο απαιτείται επειγόντως σηµαντική βελτίωση, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, και στήριξη από την ΕΕ. Η διαδικασία προσχώρησης έχει διευκολύνει γενικά την προσέγγιση προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τη βελτίωση του ποινικού νοµοθετικού πλαισίου και έχει επιταχύνει την υπογραφή και την επικύρωση όλων των συµβάσεων του ΟΗΕ σηµαντικές βελτιώσεις του νοµοθετικού πλαισίου έχουν επιτευχθεί στους τοµείς του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος, της πρόληψης της τροµοκρατίας και της αντιµετώπισης της διαφθοράς. Ο δικαστικός κλάδος παρουσιάζει ωστόσο ελλείψεις όσον αφορά τη διαµόρφωση σχετικών οργανισµών και από άποψη επαγγελµατισµού. Η αφγανική προέλευση των οπιούχων Σύµφωνα µε την παγκόσµια έκθεση του UNODC για τα ναρκωτικά για το 2008, η αγορά οπίου/ηρωίνης εξακολουθεί να επεκτείνεται από άποψη παραγωγής, µε την παγκόσµια καλλιέργεια να παραµένει ελάχιστα κάτω από το µέγιστο επίπεδο παγκόσµιας παραγωγής που διαπιστώθηκε το Οι εκτάσεις µε καλλιέργειες υπνοφόρου µήκωνος στο Αφγανιστάν αυξήθηκαν κατά 17% το 2007 και έφθασαν τα εκτάρια. Επρόκειτο για τη µεγαλύτερη έκταση µε καλλιέργειες υπνοφόρου µήκωνος που έχει καταγραφεί ποτέ στο Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν περιλάµβανε το 2007 το 82% των παγκόσµιων εκτάσεων µε καλλιέργειες υπνοφόρου µήκωνος. Το Αφγανιστάν αντιπροσώπευε µόνο του το 92% της παγκόσµιας παραγωγής. Η επακόλουθη µείωση των καλλιεργειών το 2008 είναι ενθαρρυντική, αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά ώστε να διατηρηθεί η τάση αυτή. Το αυξηµένο ποσοστό εντόπιας µετατροπής οπίου σε ηρωίνη οφείλεται στην αυξηµένη εισροή πρόδροµων ουσιών στη χώρα και στη σύσφιγξη των σχέσεων παράνοµης διακίνησης µε το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες γειτονικές χώρες. Το προϊόν εν συνεχεία διακινείται λαθραία και υφίσταται την τελική του επεξεργασία ώστε να εισαχθεί στην επικερδέστερη τελική αγορά, την Ευρώπη. Η βαλκανική οδός των ναρκωτικών και οι κατασχέσεις Τα περισσότερα από τα οπιούχα προέλευσης Αφγανιστάν που προορίζονται για την Ευρώπη εξακολουθούν να διακινούνται λαθραία µέσω Πακιστάν, Ιράν, Τουρκίας και των χωρών των υτικών Βαλκανίων /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 6

7 Σύµφωνα µε τις εκθέσεις του UNODC, η µετάβαση της παραγωγής στις νότιες επαρχίες του Αφγανιστάν έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη διάθεση των λαθρεµπόρων να αξιοποιήσουν τη βαλκανική οδό, ενώ η παράνοµη διακίνηση µέσω της οδού του µεταξιού (που διέρχεται από τα Κράτη της Κεντρικής Ασίας, τη Ρωσική Οµοσπονδία ή τις χώρες του Καυκάσου και την Τουρκία για να καταλήξει στην Ευρώπη) παρακµάζει. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 το 60% του συνόλου των κατασχέσεων οπιούχων κατά µήκος της ευρωπαϊκής οδού των Βαλκανίων λάµβανε χώρα στα υτικά Βαλκάνια. Η οδός των υτικών Βαλκανίων φαίνεται να έχει επανέλθει στην επικαιρότητα τα τελευταία έτη, δεδοµένου ότι το 60% περίπου του συνόλου των κατασχέσεων ηρωίνης και µορφίνης το 2006 πραγµατοποιήθηκε σε χώρες κατά µήκος της οδού των υτικών Βαλκανίων έναντι του 8% το Φαίνεται επίσης ότι η οδός του βόρειου Εύξεινου Πόντου, που αρχίζει στο Ιράν και διέρχεται από την Κασπία Θάλασσα, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία και καταλήγει µέσω της Ουκρανίας στη Ρουµανία, χρησιµοποιείται µε αυξανόµενη συχνότητα. Θεωρείται ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ελέγχου στα σύνορα µεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας. Οι µεγαλύτερες κατασχέσεις οπιούχων παγκοσµίως λαµβάνουν χώρα κατά µήκος της εκτεταµένης οδού των Βαλκανίων (Πακιστάν, Ιράν, Τουρκία, βαλκανικές χώρες). Εάν ληφθούν υπόψη όλα τα οπιούχα (ηρωίνη, µορφίνη και όπιο, εκφρασµένα σε ισοδύναµα οπίου), το 2006 το 37% του παγκόσµιου συνόλου κατασχέθηκε στο Ιράν, ενώ έπονται το Πακιστάν (26%), η Τουρκία (8%) και η υτική και Κεντρική Ευρώπη (6%). Το 2006 οι συνολικές κατασχέσεις οπιούχων αυξήθηκαν κατά 46% στο Πακιστάν, κατά 47% στο Ιράν, κατά 24% στην Τουρκία και κατά 18% κατά µήκος της ευρωπαϊκής οδού των Βαλκανίων (εκτός Τουρκίας). Η ηρωίνη που διατίθεται στις παράνοµες αγορές της Ευρώπης προέρχεται από το Αφγανιστάν και εισάγεται λαθραία στην Ευρώπη µέσω µιας από τις δύο κύριες οδούς : της οδού των Βαλκανίων της λεγόµενης «οδού του µεταξιού», µέσω της Κεντρικής Ασίας στη Ρωσική Οµοσπονδία και από εκεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Η οδός των Βαλκανίων εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια οδό που χρησιµοποιείται για την παράνοµη εισαγωγή ηρωίνης στην Ανατολική Ευρώπη και εν συνεχεία στη υτική Ευρώπη. Η αποκαλούµενη βόρεια οδός των Βαλκανίων, που διέρχεται από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Ουγγαρία και εν συνεχεία την Αυστρία, χρησιµοποιήθηκε συχνότερα το 2007, όπως αποδεικνύει η κατάσχεση πλέον των 2,5 τόνων ηρωίνης κατά µήκος της οδού αυτής. Η αποκαλούµενη νότια οδός των Βαλκανίων, που οδηγεί µέσω Ελλάδας, Αλβανίας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας στην Ιταλία, φαίνεται να χρησιµοποιήθηκε λιγότερο για παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών το 2007 απ' ό,τι τα προηγούµενα έτη /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 7

8 Η περιοδική µετεγκατάσταση των εργαστηρίων µεταποίησης του οπίου συχνά έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφορά τους σε ανατολικότερα σηµεία των οδών παράνοµης διακίνησης και εκτός Ευρώπης. Αυτό δεν είναι λόγος για να θεωρηθεί ότι µειώνεται η απειλή ή ότι καθίσταται λιγότερο επικίνδυνη, όπως αποδεικνύει ο όγκος των κατασχέσεων στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένες χώρες της περιοχής χρησιµεύουν, σε ορισµένες περιπτώσεις τουλάχιστον, ως σηµεία µεταφόρτωσης, στα οποία εισέρχονται µεγαλύτερα φορτία και από τα οποία εξέρχονται µικρότερα δέµατα. Η σχετική µείωση της σηµασίας της γαλάζιας οδού από την Αλβανία στη Νότια Ιταλία έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχισθεί και στο µέλλον. Η περιοχή των υτικών Βαλκανίων εµπλέκεται επίσης στην παράνοµη διακίνηση κοκαΐνης, κυρίως ως ζώνη διαµετακόµισης. Επιπλέον πολλά άτοµα προερχόµενα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη συλλαµβάνονται να διακινούν παράνοµα κοκαΐνη σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες χωρίς να έχουν διαµετακοµίσει απαραιτήτως οι ίδιοι το προϊόν µέσω των βαλκανικών χωρών. Η εµπλοκή αυτή αντικατοπτρίζει την άνοδο των ποσοστών χρήσης κοκαΐνης στη υτική Ευρώπη και εκφράζει την ανάγκη των εγκληµατιών να παρεκκλίνουν από την κλασική οδό Νότιας Αµερικής- υτικής Αφρικής-Ισπανίας. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι αυξάνεται η παραγωγή δισκίων αµφεταµίνης σε παράνοµα εργαστήρια της Σερβίας για διανοµή στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της ΕΕ. Παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και οργανωµένο έγκληµα Οι οργανώσεις παράνοµης διακίνησης, οι οποίες συχνά ασκούν και άλλες εγκληµατικές δραστηριότητες, όπως η εµπορία ανθρώπων και το λαθρεµπόριο, επιδεικνύουν µεγάλη ευελιξία. Προσαρµόζουν τις οδούς τους στις µεταβαλλόµενες πολιτικές και οικονοµικές περιστάσεις και περιστάσεις σχετικές µε την επιβολή του νόµου. Σύµφωνα µε την Αξιολόγηση της Ευρωπόλ σχετικά µε τις Απειλές από το Οργανωµένο Έγκληµα (OCTA) για το 2008, τα ναρκωτικά και η εµπορία ανθρώπων αποτελούν τις επικερδέστερες µορφές παράνοµου εµπορίου προς την ΕΕ, ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση τα συνηθέστερα προϊόντα είναι τα ναρκωτικά και τα κλεµµένα οχήµατα. Όλες οι διεθνικές εγκληµατικές οργανώσεις που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν την οδό των Βαλκανίων είναι υποχρεωµένες να συνεργασθούν µε βαλκανικές εγκληµατικές οργανώσεις. Ο κεντρικός ρόλος της οδού των Βαλκανίων εντείνεται από το γεγονός ότι όλα τα κράτη µέλη που ευρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν σύνορα µε τρίτες χώρες /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 8

9 Το σηµαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό του οργανωµένου εγκληµατικού δικτύου που εκµεταλλεύεται τις διάφορες οδούς είναι η ικανότητά του να λειτουργεί σε πολυεθνική και πολυεθνοτική βάση. Η απάντηση των υπηρεσιών επιβολής του νόµου και της διεθνούς κοινότητας στην ικανότητα αυτή πρέπει να συνίσταται σε διαρκώς µεγαλύτερο συντονισµό της περιφερειακής διάστασης της καταπολέµησης των παράνοµων ναρκωτικών. Ο ακριβής ρόλος των οργανώσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη δυτικοευρωπαϊκή διανοµή της ηρωίνης φαίνεται να διαφέρει σηµαντικά από τη µία περιοχή στην άλλη και να έχει µεταβληθεί µε την πάροδο του χρόνου. Το έγκληµα στα Βαλκάνια υπήρξε επίσης υποπροϊόν των διάφορων φαινοµένων που συνδέονται µε τη µετά τον κοµµουνισµό εποχή καθώς και της σύγκρουσης και της επακόλουθης κατάστασης που προέκυψε από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας οι συνθήκες αυτές έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία έτη. Η περιφερειακή σταθερότητα αυξάνεται, ακόµη και εάν επιβάλλεται να στοχοθετηθεί η ευρέως διαδεδοµένη και επίµονη διαπλοκή µεταξύ πολιτικής, επιχειρήσεων και οργανωµένου εγκλήµατος και να δοθεί πρωταρχική προτεραιότητα στην καταπολέµηση της διαφθοράς. Η διαφθορά διευκολύνει την παραγωγή και διακίνηση παράνοµων ναρκωτικών και, σε συνδυασµό µε δικαστικούς θεσµούς που οικοδοµούνται ακόµη και επιδέχονται περαιτέρω ενίσχυση και µε τις ελλείψεις του κράτους δικαίου, δυσχεραίνει την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν διαµορφώσει νοµοθετικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση της διαφθοράς, ενώ στο πλαίσιο των θεσµικών οργάνων έχουν συσταθεί διάφορα όργανα αρµόδια για την καταπολέµηση της διαφθοράς σε διάφορα επίπεδα. Ωστόσο, η διαφθορά εξακολουθεί να θεωρείται το κύριο κοινωνικό πρόβληµα της περιοχής, συναντάται δε σε ποικίλα επίπεδα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και το σύστηµα υγείας, σε θέµατα δηµόσιων συµβάσεων, στους ιδιωτικούς τοµείς καθώς και στην επιβολή του νόµου και στο δικαστικό κλάδο. Παραγωγή ναρκωτικών Η κάνναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά παράγονται απευθείας στην περιοχή. Εγκληµατικές οργανώσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εµπλέκονται στη διακίνηση και εµπορία των ναρκωτικών αυτών στις εντόπιες αγορές και στη υτική Ευρώπη /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 9

10 Η Αλβανία φαίνεται να αποτελεί την κύρια πηγή κάνναβης που χρησιµοποιείται στην περιοχή, µολονότι πρόσφατοι αριθµοί υποδεικνύουν µείωση της προσφοράς (η πλέον πρόσφατη έκθεση προόδου ενόψει της προσχωρήσεως στην ΕΕ αναφέρει ότι η εντόπια καλλιέργεια κάνναβης έχει µειωθεί κατά 70% και η τιµή έχει αυξηθεί). Τα αποτελέσµατα αυτά είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν από τη συνεργασία µεταξύ αλβανικών και ιταλικών αρχών επιβολής του νόµου, χάρη στην οποία επιτεύχθηκε µείωση της ροής ναρκωτικών που διέρχεται τα σύνορα µεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες υπάρχει τάση κατανάλωσης της ισχυρότερης ποικιλίας sinsemilla που καλλιεργείται επιτόπου σε εσωτερικούς χώρους, αντί της κατανάλωσης εισαγόµενων προϊόντων, πράγµα που ενδέχεται να επηρεάζει την αγορά των υτικών Βαλκανίων. Όσον αφορά τις πρόδροµες ουσίες, σε ορισµένες χώρες των υτικών Βαλκανίων έχει κατασχεθεί οξικός ανυδρίτης, ενώ καµία από τις χώρες αυτές δεν παράγει ούτε εισάγει νόµιµα την εν λόγω χηµική ουσία. Έχουν κατασχεθεί επίσης εφεδρίνη που προοριζόταν για την παραγωγή µεθαµφεταµίνης στα Βαλκάνια καθώς και PMK στην Κροατία µε προορισµό τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία για χρήση στην παραγωγή ecstasy. Ζήτηση ναρκωτικών Οι εκθέσεις των µίνι Οµάδων του ουβλίνου υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση ναρκωτικών αποτελεί όλο και περισσότερο πρόβληµα στις χώρες των υτικών Βαλκανίων. Η κατανάλωση κάνναβης είναι δηµοφιλής, η κατανάλωση οπιούχων αυξάνεται και διαπιστώθηκε άνοδος της τάσης για χρήση συνθετικών ναρκωτικών. Οι στατιστικές όσον αφορά την κατάχρηση ναρκωτικών και την τοξικοµανία είναι πάντως σε κάποιες περιπτώσεις ανακριβείς ή δεν υπάρχουν καθόλου. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του UNODC, το επίπεδο της χρήσης ναρκωτικών στην περιοχή φαίνεται µάλλον χαµηλό σε σύγκριση µε τις χώρες της υτικής Ευρώπης. Αυτό θεωρείται ως ένδειξη του ότι η παράνοµη διακίνηση διενεργείται από καλά οργανωµένες οµάδες που επιδιώκουν τα υψηλότερα δυνατά κέρδη και όχι από ένα χαλαρό δίκτυο λαθρεµπόρων που «αφήνουν» κάποια από τα προϊόντα στις τοπικές κοινότητές τους /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 10

11 Παρά τα ανωτέρω, η τοπική κατανάλωση ναρκωτικών δηµιουργεί κάποιες ανησυχίες. Σύµφωνα µε ένα ερευνητικό σχέδιο HUMSEC 1, η κατάχρηση κοκαΐνης και διεγερτικών τύπου αµφεταµίνης (ATS), όπως το ecstasy, η αµφεταµίνη και η µεθαµφεταµίνη, αυξάνεται, ενώ η κάνναβη είναι ευρέως διαδεδοµένη, µε ανεκτική στάση της νεολαίας απέναντί της. Άλλος λόγος ανησυχίας είναι η αυξανόµενη τοπική κατανάλωση οπιούχων. Η ροή σχετικά φθηνής ηρωίνης µέσω της περιοχής, σε συνδυασµό µε το ποσοστό ανεργίας και την ελλιπή κοινωνική πρόνοια, συµβάλλει στη διάδοση του εθισµού µεταξύ των νέων ηλικίας 16 έως 25 ετών και στην αύξηση του κινδύνου µόλυνσης από HIV/AIDS. Η Κροατία είναι η πρώτη από τις χώρες των υτικών Βαλκανίων που εκπόνησε εθνική έκθεση σχετικά µε τα ναρκωτικά για το EMCDDA, το Από την έκθεση προέκυψε ότι η κατάχρηση ναρκωτικών στη χώρα αυξήθηκε από 0,9 ναρκοµανείς ανά κατοίκους το 1990 σε 2,7 το 1999 (στο πλαίσιο του συστήµατος απεξάρτησης των ναρκοµανών καταχωρούνται περίπου 850 περιπτώσεις εθισµού στα οπιούχα ετησίως από το 1999). Η επόµενη έκθεση της Κροατίας υποβλήθηκε το Η Αλβανία ήταν η επόµενη χώρα που εκπόνησε, το 2009, εθνική έκθεση σχετικά µε τα ναρκωτικά που εγκρίθηκε από το EMCDDA. Τον Ιανουάριο του 2008 δροµολογήθηκε ένα σχέδιο του EMCDDA µε συµµετοχή των άλλων χωρών των υτικών Βαλκανίων προκειµένου να εκτιµηθεί η ικανότητα των χωρών των υτικών Βαλκανίων να δηµιουργήσουν σύστηµα πληροφοριών για τα ναρκωτικά συµβατό µε το EMCDDA. Εν προκειµένω είναι επίσης αξιοσηµείωτη η συνεχιζόµενη εκτέλεση του ευρωπαϊκού σχεδίου έρευνας στα σχολεία όσον αφορά το αλκοόλ και τα λοιπά ναρκωτικά (ESPAD) σε όλες τις χώρες των υτικών Βαλκανίων (εκτός Αλβανίας). Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση ουσιών µεταξύ ευρωπαίων σπουδαστών ηλικίας ετών ώστε να παρακολουθούνται οι τάσεις εντός και µεταξύ των διάφορων χωρών. Ο γενικός σκοπός του σχεδίου ESPAD είναι να χαρτογραφηθεί η κατάχρηση ουσιών από τους εφήβους στην Ευρώπη προκειµένου να αναπτυχθούν περαιτέρω σχετικές πολιτικές. x x x 1 Working_Paper_Anastasijevic.pdf 12185/09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 11

12 Οι χώρες των υτικών Βαλκανίων έχουν προοδεύσει όσον αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης του 2003, µε τη στήριξη ενωσιακών µέσων (λ.χ. IPA, CARDS, PHARE, TAIEX) καθώς και χάρη στη συνεργασία µε την Ευρωπόλ, το EMCDDA, τους οργανισµούς του ΟΗΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τελωνείων και τους οργανισµούς περιφερειακής συνεργασίας. Οι εθνικές προσπάθειες, σε συνδυασµό µε τη διεθνή στήριξη, έχουν ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ικανότητα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών και της συναφούς εγκληµατικότητας. Έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων, µεταξύ άλλων µέσω ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης των συνόρων σε αεροδρόµια, λιµένες, σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο, ενώ έχει βελτιωθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία µεταξύ υπηρεσιών επιβολής του νόµου, η οποία περιλαµβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και επιχειρησιακή συνεργασία. Οι χώρες των υτικών Βαλκανίων εξακολουθούν ωστόσο να χρειάζονται τη συνεργασία µε την ΕΕ και τη στήριξή της, που θα πρέπει να είναι ακόµη καλύτερα προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις της συνεχιζόµενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της περιοχής και της ενισχυµένης αµοιβαίας συνεργασίας των χωρών της. Το παρόν αναθεωρηµένο πρόγραµµα δράσης θα πρέπει να προσφέρει ενηµερωµένο σχετικό πλαίσιο. ΙV. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαιτείται η ανάπτυξη βαθύτερης περιφερειακής διάστασης της συνεργασίας ώστε να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα τα πολυεθνικά οργανωµένα εγκληµατικά δίκτυα που ελέγχουν την προσφορά ναρκωτικών στην περιοχή. Θα πρέπει συνεπώς να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες περιφερειακού συντονισµού στον τοµέα αυτό, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων και εξασφάλισης συνοχής και συντονισµού µε τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες που στηρίζονται ή χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. Η οικείωση από τις χώρες της περιοχής και από την περιοχή ως σύνολο αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας οποιασδήποτε σχετικής πρωτοβουλίας /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 12

13 Α. Στρατηγικός σχεδιασµός Είναι ζωτικής σηµασίας η διεξαγωγή επισκόπησης σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλισθεί ότι λαµβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές του προβλήµατος και ότι τόσο οι εθνικοί όσο και οι προερχόµενοι από δηµόσιες και ιδιωτικές εξωτερικές πηγές πόροι διατίθενται σε τοµείς δραστηριοτήτων µε προτεραιότητα. Θα εφαρµοσθεί διαρθρωµένη προσέγγιση η οποία θα εξασφαλίζει τη σύµπραξη όλων των τοπικών και διεθνών ενδιαφεροµένων ώστε να υπάρχει ενεργός συνεργασία και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις. Οι εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά πρέπει να επιδιώκουν την αύξηση της ικανότητας των διάφορων χωρών να υιοθετήσουν το κεκτηµένο της ΕΕ και να δρουν στο πλαίσιο των δοµών διεθνούς συνεργασίας οι δυνατότητες κάθε δοµής περιφερειακής συνεργασίας ως πλατφόρµας ενηµέρωσης, συζήτησης προσανατολισµού και συντονισµού θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν πλήρως, µεταξύ άλλων µε τη στήριξη της ΕΕ. Οι δραστηριότητες δυνάµει του παρόντος προγράµµατος δράσης θα περιλαµβάνουν, ανάλογα µε τις ανάγκες : - την παροχή συνδροµής προς κυβερνητικούς φορείς, σε συντονισµό µε άλλους παράγοντες, για την ανάπτυξη και εφαρµογή εθνικών στρατηγικών κατευθυντήριων σχεδίων και προγραµµάτων δράσης που θα καλύπτουν τη µείωση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης επιβάλλεται η εφαρµογή των υφιστάµενων στρατηγικών, - την παροχή συνδροµής προς κυβερνήσεις για τη σύσταση ή την περαιτέρω ενίσχυση οριζόντιων συντονιστικών φορέων για τα ναρκωτικά, µεταξύ άλλων προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός µεταξύ των οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε τη µείωση της προσφοράς και της ζήτησης, - την παροχή συνδροµής προς κυβερνητικούς φορείς, σε συντονισµό µε άλλους παράγοντες της περιοχής, για την ανάπτυξη και εφαρµογή µιας σφαιρικής περιφερειακής στρατηγικής θα µπορούσαν να θεσπισθούν κατάλληλα κριτήρια αναφοράς και δείκτες ώστε να παρακολουθείται και να αξιολογείται η πρόοδος της περιφερειακής συνεργασίας εν προκειµένω η Γραµµατεία του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας µπορεί να αναλάβει το ρόλο αυτό στο πλαίσιο της εντολής της, 12185/09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 13

14 - τη συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την εξασφάλιση συνοχής και συµπληρωµατικότητας, ώστε να εφαρµόζονται αποτελεσµατικά οι δραστηριότητες χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται, - τη συστηµατική διοργάνωση, µε δέουσα στήριξη της ΕΕ, κοινών συνεδριάσεων τοπικών οργανισµών καταπολέµησης των ναρκωτικών/εθνικών συντονιστών για θέµατα ναρκωτικών, τόσο µεταξύ τους όσο και µε αρµόδιους φορείς της ΕΕ, λ.χ. συνεδριάσεων της τρόικας ΕΕ- υτικών Βαλκανίων και/ή των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών της ΕΕ, - την παροχή συνδροµής προς τις χώρες των υτικών Βαλκανίων για τη σύσταση δικτύου σηµείων επαφής παρόµοιου προς τα σηµεία επαφής RETOX του EMCDDA θα πρέπει να εξασφαλισθούν - να διαµορφωθούν και να στηρίζονται - τυπικό δίκτυο και ρυθµιστικό πλαίσιο επικοινωνίας, - την εφαρµογή των δράσεων και των προτεραιοτήτων που συµφωνήθηκαν κατά τη ιάσκεψη για το Οργανωµένο Έγκληµα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Νοεµβρίου 2002, - τη διεξαγωγή τακτικών αξιολογήσεων και εκτιµήσεων βάσει σαφών κριτηρίων, - την περαιτέρω ανταλλαγή εµπειριών, γνώσεων και πρακτικών που έχουν αποκτηθεί και στις δύο περιοχές όσον αφορά τη µείωση της ζήτησης και της προσφοράς. Β. Νοµοθεσία και ανάπτυξη θεσµών Η δήλωση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών καθώς και το κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της καταπολέµησης των ναρκωτικών, τόσο από πλευράς νοµοθεσίας όσο και από πλευράς επιχειρησιακών δυνατοτήτων και δράσεων, πρέπει να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί το πρόγραµµα δράσης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο προσδιορισµός του ρόλου των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόµου, µέσω της νοµοθεσίας και του καθεστώτος λειτουργίας, ώστε να είναι συµπληρωµατικές και να µπορούν να συνεργάζονται αποτελεσµατικά. Επίσης σηµαντικός είναι ο καθορισµός του νοµοθετικού πλαισίου για τη διασυνοριακή συνεργασία των υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση ελεγχόµενων παραδόσεων. Κατά την επιβολή ποινών, εξάλλου, θα πρέπει να υπάρχει διάκριση µεταξύ εκείνων που διαπράττουν σοβαρά εγκλήµατα και των τοξικοµανών που ενδέχεται να χρειάζονται ιατρική περίθαλψη και όχι ποινές φυλάκισης /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 14

15 Οι δραστηριότητες µπορεί να περιλαµβάνουν: - η συνέχιση της συµβολής στην ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας προς τα πρότυπα της ΕΕ και στην εφαρµογή της, - η συνδροµή για την εφαρµογή των σχετικών Συµβάσεων των ΗΕ, περιλαµβανοµένης της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωµένου εγκλήµατος, - η υποστήριξη των δικαστικών συστηµάτων ώστε να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα τα σχετικά µε τα ναρκωτικά, π.χ. βελτιώνοντας την οργάνωσή τους και παρέχοντας κατάρτιση σε εισαγγελείς και δικαστές, καθώς και να εξασφαλίσουν, µεταξύ άλλων, το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, - η ανάπτυξη ικανοτήτων, προκειµένου να ενισχυθούν οι τοπικές αρχές στον αγώνα τους κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και των ναρκωτικών - η συνδροµή στην προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών στους τοµείς της πρόληψης, µείωσης της βλάβης, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, καθώς και στην καταπολέµηση των ναρκωτικών εν γένει, περιλαµβανοµένης και της υλοποίησης έργων, - η ανάπτυξη προγραµµάτων για την ενίσχυση της ακεραιότητας των δικαστικών, των αστυνοµικών και των κυβερνητικών υπαλλήλων, η ανάπτυξη και εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων καταπολέµησης της διαφθοράς, σε συνάρτηση µε το λαθρεµπόριο ναρκωτικών, - η δηµιουργία ή ενίσχυση ανεξάρτητων αρχών για τη διεξαγωγή ερευνών όσον αφορά δικαστές και εισαγγελείς υπόπτους εγκληµατικών δραστηριοτήτων, - η βελτίωση του σωφρονιστικού συστήµατος και τη δηµιουργία κανόνων διαχείρισης των φυλακών. Γ. Μείωση της ζήτησης και παρακολούθηση Όλα τα προγράµµατα και οι δράσεις που υπάγονται στο παρόν πρόγραµµα δράσης θα βασισθούν στη διακήρυξη των κατευθυντήριων αρχών για τη µείωση της ζήτησης όπως εγκρίθηκε από την UNGASS καθώς και στο αντίστοιχο πρόγραµµα δράσης. Επιπροσθέτως, η πείρα της ΕΕ και των κρατών µελών στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης καθώς και της ανάλυσης και των εµπειριών του ΕΚΠΝΤ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας) καθώς και οι στόχοι που τίθενται στο Πρόγραµµα ράσης της ΕΕ κατά των Ναρκωτικών θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως πολύτιµη βάση συνεργασίας /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 15

16 Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων είναι: - η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, η οποία µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση ναρκωτικών - η ικανότητα των προµηθευτών και των εµπόρων να δηµιουργούν ζήτηση ναρκωτικών - µια σχετική έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε τη ζήτηση ναρκωτικών η οποία αποδυναµώνει την ανάλυση που απαιτείται για την αποτελεσµατική δράση - η ανάγκη να αναπτυχθεί µια βιώσιµη κυριότητα των δραστηριοτήτων. Ένα από τα κύρια ευρήµατα της µελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την παγκόσµια αγορά παράνοµων ναρκωτικών από το 1998 και µετά, που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2009, είναι µια σαφής αδυναµία του διεθνούς συστήµατος να συλλέξει δεδοµένα και πληροφορίες σχετικά µε το παγκόσµιο πρόβληµα των ναρκωτικών. Ενώ η ΕΕ έχει επενδύσει µεγάλα ποσά για να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της για την παρακολούθηση των ναρκωτικών µέσω του ΕΚΠΝΤ, σε παγκόσµιο επίπεδο δεν είναι ρεαλιστικό να αναµένουµε τη δηµιουργία παρόµοιων µηχανισµών πληροφόρησης. Οι συγκεκριµένες δραστηριότητες στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν: - υποστήριξη δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο τη µείωση της ζήτησης και απευθύνονται σε πληθυσµιακές οµάδες υψηλού κινδύνου, - βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών για τους κρατουµένους και τα συναφή µέτρα αποκατάστασης και πρόληψης για τα ναρκωτικά δραστών και την εγκατάσταση και εφαρµογή των εναλλακτικών της φυλάκισης νοµοθεσία - υποστήριξη της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών, της κοινωνικής προστασίας, της αποκατάστασης των ναρκοµανών, περιορισµός των κινδύνων, - ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους δείκτες για τη χρήση και κατάχρηση ναρκωτικών καθώς και σχετικά µε τις επιπτώσεις τους στην υγεία και την κοινωνία, - ανταλλαγή πληροφοριών για προγράµµατα έγκαιρης παρέµβασης και πρόληψης µέσω των υφισταµένων διαύλων, π.χ. του ΕΚΠΝΤ και του δικτύου REITOX (Ευρωπαϊκό ίκτυο Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία) η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει το ΕΚΠΝΤ, βοηθώντας τις χώρες να δηµιουργήσουν/ να ενισχύσουν εθνικά κοµβικά σηµεία (ΕΚΣ) και εθνικά δίκτυα πληροφόρησης για τα ναρκωτικά, κάνοντας προπαρασκευαστικές ενέργειες που να επιτρέπουν στη χώρα να µετάσχει στο ΕΚΠΝΤ 12185/09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 16

17 - στήριξη προγραµµάτων και καµπάνια µε στόχο την ενηµέρωση για τους κινδύνους από τα ναρκωτικά και την ευαισθητοποίηση του κοινού, µεταξύ άλλων και µε έργα που εµπλέκουν την κοινωνία των πολιτών - µεθοδολογική, οικονοµική και επιστηµονική στήριξη για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών συστηµάτων συλλογής δεδοµένων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά - στήριξη για γενική πληθυσµιακή έρευνα σχετικά µε τη χρήση παράνοµων ναρκωτικών, µε σκοπό την εκπλήρωση του δείκτη του ΕΚΠΝΤ «Χρήση ναρκωτικών στον γενικό πληθυσµό» - στήριξη προς τη βελτίωση της ικανότητας κάθε χώρας για συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων γύρω από το φαινόµενο των ναρκωτικών (παραγωγή, κατασχέσεις, εγκλήµατα συναφή µε τα ναρκωτικά, ζήτηση ναρκωτικών) - στήριξη της επένδυσης κρατών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων στην έρευνα ζητηµάτων συναφών µε τα ναρκωτικά, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διακίνηση ναρκωτικών, την εγκληµατολογία, µε γενικό στόχο την καλύτερη κατανόηση των φαινοµένων και την καλύτερη στόχευση των απαντήσεων - τα έργα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να χρησιµοποιούν δεόντως ως βάση τις προηγούµενες δραστηριότητες αδελφοποίησης.. Συνεργασία στο πλαίσιο της επιβολής του νόµου και δικαστική συνεργασία Η συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της δυτικής Βαλκανικής στα πλαίσια της επιβολής του νόµου και στο δικαστικό τοµέα θα διεξάγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα και τους κανόνες των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα της ποινικής δικαιοσύνης, και ειδικότερα: της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της Παράνοµης ιακίνησης Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Σύµβαση της Βιέννης του 1988) καθώς και σύµφωνα µε τα µέτρα προώθησης της δικαστικής συνεργασίας (έκδοση, αµοιβαία δικαστική συνδροµή, διαβίβαση δικογραφιών, κατάρτιση και άλλες µορφές συνεργασίας, ελεγχόµενη παράδοση κ.λπ.), όπως εγκρίθηκαν από την έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών (UNGASS). Οι υπηρεσίες επιβολής του νόµου βρίσκονται στην πρώτη γραµµή του αγώνα κατά της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών. Επίσης, αποτελούν συνήθως την πρώτη επαφή των τοξικοµανών µε τις επίσηµες αρχές. Η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών επιβολής του νόµου, καθώς και των υποστηρικτικών εγκληµατολογικών εργαστηρίων, είναι ζωτική για την καταπολέµηση των εγκληµατικών πτυχών των ναρκωτικών. Το δικαστικό σύστηµα στις χώρες της περιοχής πρέπει να παρουσιάζει συνοχή ως προς την προσέγγιση των εγκληµατιών, ώστε το επίπεδο των ποινών να µην έχει αρνητική επιρροή επί των προσπαθειών που καταβάλλονται για την καταπολέµηση της διακίνησης και των συναφών εγκληµάτων, δηµιουργώντας αδύνατα σηµεία εντός και µεταξύ των χωρών /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 17

18 Η παρατήρηση έχει δείξει ότι οι κύριες προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν τα προγράµµατα βοήθειας της ΕΕ περιλαµβάνουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών επιβολής του νόµου µε στόχο να ασπασθούν τεχνικές καινοτοµίες και κατάρτιση, να δροµολογήσουν καινοτόµες και πρωτοπόρες ερευνητικές προσεγγίσεις και να υιοθετήσουν µια περιφερειακή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει την πλήρη υποστήριξή της στις χώρες των υτικών Βαλκανίων, οικονοµικά, τεχνικά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ώστε να µεταρρυθµίσουν το τοµέα της ασφάλειας και τα δικαστικά τους συστήµατα. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες πρωτοβουλίες της ΕΕ, και ιδίως την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση έργων, θα εξετάσουν: - την υποστήριξη επιχειρησιακών σχεδίων µε στόχο την καταπολέµηση της προσφοράς ναρκωτικών και την εξάρθρωση οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων που εµπλέκονται στη διακίνησή τους, - την υποστήριξη του εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών επιβολής του νόµου και των µεθόδων λειτουργίας (στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση πληροφοριών, ανάλυση κινδύνων, ερευνητικές διαδικασίες και συλλογή, ανάλυση, ανταλλαγή, διάδοση και χρήση πληροφοριών, προώθηση ενιαίου µοντέλου στατιστικών για κατασχέσεις ναρκωτικών), - την υποστήριξη για τη βελτίωση των διασυνοριακών µέτρων ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης ολοκληρωµένης στρατηγικής για τη διαχείριση των συνόρων σε αερολιµένες, λιµένες, σιδηροδρόµους και δρόµους και κυρίως σε σηµεία συµφόρησης των µεταφορών, µέσω σχεδίων και προγραµµάτων, - την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου, περιλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας µε στόχο τη βελτίωση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόµου των χωρών των υτικών Βαλκανίων, και µεταξύ αυτών και των αρχών των κρατών µελών της ΕΕ, - προώθηση κοινών ερευνητικών οµάδων µε σκοπό να επεκταθούν, να εγκαινιασθούν, να αναπτυχθούν ή να βελτιωθούν ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για το προσωπικό επιβολής του νόµου, περιλαµβανοµένων των εισαγγελέων, ανακριτών και του προσωπικού των τελωνείων, καθώς και λοιπού προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε την αποτροπή, την εξιχνίαση και τον έλεγχο αδικηµάτων του οργανωµένου εγκλήµατος, - τη στήριξη του εκσυγχρονισµού, την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ΕΕ και των χωρών των υτικών Βαλκανίων, 12185/09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 18

19 - την ανάπτυξη δικτύου ναρκωτικών για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα ναρκωτικά, µεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, και ιδίως της ΕΥΡΩΠΟΛ και της Eurojust και των τοπικών υπηρεσιών που συµµετέχουν στην καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών, - τη στήριξη των προγραµµάτων κατάρτισης, την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου στην περιοχή, - την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων µεγάλης απήχησης για την καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών µέσω των βαλκανικών οδών της περιοχής, αξιοποιώντας πλήρως την ΕΥΡΩΠΟΛ και άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες εφόσον αυτό είναι νοµικώς δυνατόν, - την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ υπηρεσιών (Αστυνοµία, Τελωνεία, ικαιοσύνη, Υγεία), - την προώθηση της χρησιµοποίησης της τεχνικής της «ελεγχόµενης παράδοσης» καθώς και άλλων ειδικών ερευνητικών µεθόδων και έκδοση εθνικής νοµοθεσίας εφόσον απαιτείται, καθώς και προώθηση της κατάρτισης και της στήριξης των υπηρεσιών επιβολής του νόµου και των δικαστικών υπηρεσιών, - την υποστήριξη αποφασιστικής δράσης κατά ατόµων και συµµοριών εγκληµατιών, περιλαµβανοµένης της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και ειδικευµένων δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τα ναρκωτικά και άλλα σοβαρά εγκλήµατα, - ανάπτυξη δικτύου δικαστικής συνεργασίας, εργαλεία αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής που πρέπει να προωθηθούν ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, - την ανάπτυξη εθνικών πυρήνων επαφής όσον αφορά την επιβολή του νόµου για τα ναρκωτικά καθώς και συντονιστικών µονάδων για τα ναρκωτικά, και τη δηµιουργία Εθνικών Κέντρων Τεκµηρίωσης, Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, - ανάπτυξη ενός συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για νέες ψυχοτρόπους ουσίες στα υτικά Βαλκάνια, - στήριξη της συνδροµής για την ανάπτυξη ικανοτήτων (κατάρτιση, καθοδήγηση και ανάπτυξη υποδοµής) και υλικοτεχνική υποστήριξη για το προσωπικό των συνόρων και των τελωνείων. Ε. Έλεγχος πρόδροµων ουσιών και βασικών χηµικών ουσιών Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος δράσης πρέπει να είναι σύµφωνα προς το άρθρο 12 της Σύµβασης της Βιέννης του 1988 και προς τα µέτρα που εγκρίθηκαν από την Πολιτική ήλωση της UNGASS. Το ιεθνές Όργανο Ελέγχου των Ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών (INCΒ) διαδραµατίζει ειδικό ρόλο όσον αφορά την εφαρµογή τους /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 19

20 Λόγω της φύσης τους ο έλεγχος των πρόδροµων ουσιών µπορεί να αποβεί δύσκολος, αφού οι περισσότερες είναι αναγκαίες για νόµιµες και διαδεδοµένες χρήσεις. Η νοµική και τεχνική συνδροµή που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως στο πλαίσιο του προγράµµατος PHARE είναι πολύ χρήσιµη για τα κράτη της Βαλκανικής. Οι τελωνειακές υπηρεσίες, σε συνεργασία µε τις υγειονοµικές αρχές, τις αρχές έκδοσης αδειών και την αστυνοµία, έχουν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο για την καταπολέµηση της εκτροπής πρόδροµων ουσιών µε τους εξής τρόπους : - εξασφαλίζοντας κατάλληλο εκ των προτέρων έλεγχο των αποστολών πρόδροµων ουσιών, ενόσω οι αποστολές βρίσκονται ακόµα στο τελωνειακό έδαφός τους, - συγκεντρώνοντας και αναλύοντας πληροφορίες ώστε να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και έτσι να προβλέπουν τις τάσεις εκτροπής, - ανταλλάσσοντας πληροφορίες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, - ενθαρρύνοντας και παρέχοντας βοήθεια προς τις χώρες της Βαλκανικής που έχουν αποφασίσει να εφαρµόσουν τον εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας του INCB για τη χηµική βιοµηχανία, µεταξύ άλλων και για τη σύναψη µνηµονίων συµφωνίας µε τους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να προληφθεί η εκτροπή προδρόµων χηµικών ουσιών προς την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και για τον εντοπισµό υπόπτων φορτίων, - διατηρώντας κατάλογο αρµόδιων αρχών, καθώς και δίκτυο υπευθύνων για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών, ο οποίος θα ενηµερώνεται τακτικά, Θα µπορούσε να παρασχεθεί στήριξη στους εξής τοµείς : - κατάρτιση των υπαλλήλων των κρατών των υτικών Βαλκανίων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών στο διοικητικό πεδίο και στο πεδίο επιβολής του νόµου. Η κατάρτιση αυτή, η οποία θα ήταν σκόπιµο να υποστηρίζεται από την κατάλληλη νοµοθεσία, θα πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως συνδροµή για την έκδοση νοµοθεσίας σχετικά µε τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών και για τις εγκληµατολογικές τεχνικές καταπολέµησης της εκτροπής πρόδροµων ουσιών (ο ρόλος της ΕΥΡΩΠΟΛ είναι ιδιαίτερα σηµαντικός), - ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών συστηµάτων για τον έλεγχο των πρόδροµων ουσιών, κυρίως όσον αφορά τις πληροφορίες, λόγου χάρη µηχανισµών για την εκτίµηση της παραγωγικής ικανότητας όσον αφορά τις ελεγχόµενες ουσίες, τις ποσότητες που όντως παράγονται και τις ανάγκες των νόµιµων βιοµηχανιών, - προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και περαιτέρω ανάπτυξη συστηµάτων επιτήρησης και διερεύνησης µορφών εκτροπής, µε ιδιαίτερη έµφαση στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι περιφερειακοί φορείς, 12185/09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 20

21 - ανάδροµες έρευνες στον τοµέα των αποστολών πρόδροµων ουσιών και κυρίως στήριξη για την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, διεθνή συνεργασία, πολιτική γνωριµίας του καθενός µε τους εταίρους του και πολυτοµεακή προσέγγιση, - προώθηση της ανταλλαγής πρακτικών εµπειριών στον τοµέα του ελέγχου πρόδροµων ουσιών µε στόχο την αποτελεσµατικότερη συνεργασία τόσο στην περιοχή όσο και µε την ΕΕ, - παροχή συµβουλών σχετικά µε νοµικούς και επιχειρησιακούς µηχανισµούς επιτήρησης µε στόχο την αποφυγή της εκτροπής και διακίνησης πρόδροµων ουσιών. ΣΤ. Ξέπλυµα χρηµάτων Οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης της Βιέννης του 1988 και οι στόχοι που έθεσε η UNGASS σχετικά µε τη θέσπιση εθνικής νοµοθεσίας και προγραµµάτων, καθώς και ειδικών µέτρων, για το ξέπλυµα χρηµάτων, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι περισσότερες από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν θεσπίσει νοµοθεσία κατά του ξεπλύµατος χρηµάτων, ενώ έχουν συσταθεί και Μονάδες Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών. Ωστόσο, χρειάζεται ακόµη αρκετή δουλειά για την εφαρµογή της νοµοθεσίας και το συντονισµό των δραστηριοτήτων των Μονάδων Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών (ΜΧΠ). Θα µπορούσαν να εξεταστούν τα εξής συγκεκριµένα µέτρα : - υποστήριξη δραστηριοτήτων καταπολέµησης του ξεπλύµατος χρηµάτων και εντοπισµού, δέσµευσης, κατάσχεσης και δήµευσης προσόδων που προέρχονται από την παραγωγή, τη διακίνηση και την εµπορία ναρκωτικών. - υλοποίηση των δεσµεύσεων για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρηµάτων που αναλήφθηκαν κατά τη ιάσκεψη του Λονδίνου της 25ης Νοεµβρίου 2002, - υλοποίηση των συστάσεων της Οµάδας ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ράσης για το Ξέπλυµα Χρηµάτων (FATF) και της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και βοήθεια για την ενίσχυση των ΜΧΠ, 12185/09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 21

22 - στήριξη σε δραστηριότητες υλοποίησης των συστάσεων που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων Moneyval για την αξιολόγηση του ξεπλύµατος χρηµάτων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης, - παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στο δηµόσιο, τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα, - διοργάνωση σεµιναρίων για Οικονοµική Ανάλυση, Ανάλυση Οικονοµικών Συναλλαγών και Ξέπλυµα Χρήµατος, µε την βοήθεια της ΕΥΡΩΠΟΛ. X X X Το παρόν Σχέδιο ράσης θα συµπληρώνεται από ένα πρόγραµµα εργασίας / ηµερολόγιο εκδηλώσεων που θα καταρτίζεται για κάθε Προεδρία και η υλοποίησή του θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα στις συναντήσεις διαλόγου των εταίρων των υτικών Βαλκανίων µε την τρόικα της Οριζόντιας Οµάδας για τα ναρκωτικά και άλλους αρµόδιους οργανισµούς. Το 2013 µπορεί να εξετασθεί το ενδεχόµενο πραγµατοποίησης µιας υψηλού επιπέδου εκδήλωσης για την επισκόπηση της συνολικής εφαρµογής του Σχεδίου ράσης από το /09 ΚΚ+ΧΓ/γοµ 22

23 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η προσοχή της ΕΕ στο ζήτηµα των ναρκωτικών στα υτικά Βαλκάνια έχει µεταφρασθεί σε συγκεκριµένα προγράµµατα και δράσεις. Η Επιτροπή επανέλαβε τη δέσµευσή της για την ευρωπαϊκή προοπτική των υτικών Βαλκανίων και για τη σταθερότητα και την ασφάλεια των χωρών αυτών µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα υτικά Βαλκάνια, το Μάρτιο του Στο πλαίσιο της ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες αυτές έχει καταστεί περισσότερο ορατή και συγκεκριµένη, η δε Επιτροπή καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να στηρίξει την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Γι' αυτό, σηµαντικό µέρος της συνολικής κοινοτικής βοήθειας προς την περιοχή επιφυλάσσεται για τον τοµέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, ο αγώνας κατά των ναρκωτικών είναι µια σηµαντική προτεραιότητα. Οι εταιρικές σχέσεις προχώρησης και οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις για τις χώρες της περιοχής επισηµαίνουν συγκεκριµένες προτεραιότητες για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, µεταξύ των οποίων η έγκριση και η εφαρµογή εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης η βελτίωση της κατάρτισης, της διαχείρισης και του εξοπλισµού των αρµόδιων αρχών επιβολής του νόµου ο καλύτερος εθνικός και διεθνής συντονισµός µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς µεγαλύτερη διαφάνεια στις κατασχέσεις. Όλες οι υποψήφιες και δυνάµει υποψήφιες χώρες συνοδεύονται στην πορεία προς την κατεύθυνση της εφαρµογής του κεκτηµένου της ΕΕ στον τοµέα αυτό, µε τη βοήθεια της κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης. Από το 2007, η προενταξιακή χρηµατοδότηση της ΕΕ διοχετεύεται µέσω ενός µόνο ενοποιηµένου µηχανισµού, του ΜΠΒ. Ο νέος ΜΠΒ (Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας) είναι ο βασικός µηχανισµός για την περίοδο προ της ένταξης στην ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ενίσχυση τόσο στις υποψήφιες όσο και στις δυνάµει υποψήφιες χώρες. Η συνολική προενταξιακή χρηµατοδότηση για το τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο ( ) είναι 11,5 δισ. ευρώ. Στόχος τού ΜΠΒ είναι να στηρίξει τις χώρες να µετατραπούν από δυνάµει υποψήφιες σε υποψήφιες χώρες και, µέσω της ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, σε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΜΠΒ είναι σχεδιασµένος για να βοηθήσει τις χώρες αυτές να εκπληρώσουν τα κριτήρια ένταξης /09 ΧΓ/γοµ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

24 Ο ΜΠΒ έχει πέντε συνιστώσες: θέµατα ναρκωτικών αντιµετωπίζονται κυρίως στη συνιστώσα που αφορά τη µεταβατική περίοδο και τη θεσµική ανάπτυξη (ΜΠΒ-I), η οποία περιλαµβάνει κυρίως µέτρα θεσµικής ανάπτυξης. H Συνιστώσα Ι του ΜΠΒ περιλαµβάνει έργα εθνικά και µε πολλαπλούς δικαιούχους. Είναι γεγονός ότι, για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών των υτικών Βαλκανίων προς καταπολέµηση των ναρκωτικών, η Επιτροπή έχει διττή προσέγγιση που αντιµετωπίζει τόσο το περιφερειακό όσο και το διµερές επίπεδο. Στο πλαίσιο του µέσου CARDS 1 και των περιφερειακών προγραµµάτων ΜΠΒ έχει παρασχεθεί στήριξη στις χώρες των υτικών Βαλκανίων ώστε να προετοιµασθούν να συµµετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ). Οι δράσεις µε το ΕΚΠΝΤ που είναι εστιασµένες στην Κροατία προβλέπουν τη δηµιουργία/ ενίσχυση εθνικών κοµβικών σηµείων (Ε Π / NFP) και εθνικών δικτύων πληροφόρησης για τα ναρκωτικά στη χώρα και περαιτέρω ενσωµάτωσή τους στο δίκτυο REITOX. v Βάσει του προγράµµατος CARDS, το ΕΚΠΝΤ θα προβεί σε αξιολόγηση της ικανότητας των άλλων χωρών των υτικών Βαλκανίων να θεσπίσουν σύστηµα πληροφόρησης για τα ναρκωτικά συµβατό µε το ΕΚΠΝΤ. Αναµένεται ότι οι χώρες αυτές θα είναι σε θέση να υποβάλουν µια πρώτη εθνική έκθεση για την κατάσταση σε σχέση µε τα ναρκωτικά, η οποία θα χρησιµεύσει ως βάση για τη δηµοσίευση της Περιφερειακής Έκθεσης σχετικά µε την κατάσταση των ναρκωτικών στα υτικά Βαλκάνια, και θα έχουν λάβει στοχοθετηµένη στήριξη για την οργάνωση συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων συλλογής δεδοµένων. v Ένα δεύτερο αποτέλεσµα του έργου θα είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων για τη δηµιουργία ή/ και την ενίσχυση Εθνικού Σηµείου Επαφής µε τις χώρες των υτικών Βαλκανίων εν όψει της πιθανής συµµετοχής τους στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ. To ΕΚΠΝΤ δραστηριοποιείται σε όλες τις χώρες των υτικών Βαλκανίων, χάρη στην υποστήριξη της ΕΕ για τα προαναφερθέντα σχέδια. Έχει συµφωνία εταιρικής σχέσης µε την Κροατία. 1 Η Κοινοτική Συνδροµή για την Ανασυγκρότηση, την Ανάπτυξη και τη Σταθεροποίηση κάλυψε την περίοδο Όλες οι νέες προενταξιακές δράσεις υπάγονται τώρα στο νέο Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας. Τα προ του 2007 προγράµµατα και έργα στο πλαίσιο του προγράµµατος CARDS θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το /09 ΧΓ/γοµ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 247 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 351/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2008 COM(2008) 880 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I

: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Barcelona (Spain) Ηµεροµηνία : 9-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Criminal Justice I :15ήςοµάδα Εισαγγελικών Λειτουργών µε επικεφαλή τον κ. Λ. Πατσαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη NR. 2 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ * Η Οργάνωση Πρωτοβουλία για την Υγεία υλοποίησε το Πρόγραμμα "Πολιτική Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01) 12.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα