Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ"

Transcript

1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ Δθθξεκφηεηεο Πεξίνδνο αλαθνξάο Πξνβιήκαηα θαη πηζαλνί θίλδπλνη ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖΡΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΧΝ (CHECK LISTS) ΜΖΝΗΑΗΑΔ, ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΔ ΚΑΗ ΔΣΖΗΔ ΔΚΘΔΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΠΡΟΟΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΓΔΗΔ ΜΔΛΔΣΔ - ΔΓΚΡΗΔΗ Άδεηεο θαη εγθξίζεηο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο ηνπ έξγνπ Δηδηθέο κειέηεο ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Γηαρείξηζε απνβιήησλ Αέξηα ξχπαλζε Γνλήζεηο Θφξπβνο Τδάηηλνη πφξνη ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 1

2 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ παξνχζα Έθζεζε Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο απνηειεί ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε ησλ Γηεξγαζηψλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Παξαρσξεζηνχρνπ θαη ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν ζεκείν (ηη) ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο Ν. 3597/ (ΦΔΚ 3445Α/ ) θαη ηνπο εθγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «Μέτρι 31 Ιανοσαρίοσ κάθε έηοσς θα σποβάλλεηαι από ηο θορέα καηαζκεσής ή λειηοσργίας ηοσ έργοσ ζηην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΦΩΔΕ δεληίο ζηο οποίο θα αναθέρονηαι: Η πορεία καηαζκεσής ηφν έργφν, ζσνοδεσόμενη από λεπηομερή ζηοιτεία ηεκμηρίφζης ηης ηήρηζης ηφν περιβαλλονηικών όρφν. Τμήμαηα ηοσ έργοσ ποσ έτοσν παραληθθεί ή έτοσν δοθεί ζε λειηοσργία. Άδειες ή εγκρίζεις ποσ έτοσν τορηγηθεί ζύμθφνα με ηοσς όροσς ηης παρούζας. Μελέηες ποσ αναηέθηκαν, ποιοηικά, ποζοηικά και οικονομικά ζηοιτεία για ηα έργα προζηαζίας περιβάλλονηος καθώς και ηο ποζοζηό ποσ οι δαπάνες για ηα έργα ασηά ανηιπροζφπεύοσν, ζε ζτέζη με ηις ζσνολικές δαπάνες για ηην καηαζκεσή ηοσ έργοσ. Έργα ανηιρρύπανζης και προζηαζίας ηοσ περιβάλλονηος ποσ πρόκειηαι να γίνοσν ηον επόμενο τρόνο Σύνουη αποηελεζμάηφν ηοσ προγράμμαηος παρακολούθηζης ηοσ θορύβοσ, ηης αημοζθαιρικής ρύπανζης, ηης ποιόηηηας σδάηφν και ηης άγριας πανίδας (λύκος). Προβλήμαηα ποσ ανέκσυαν, απρόβλεπηες καηαζηάζεις καθώς και κάθε πληροθορία ή πρόηαζη ποσ θα μπορούζε να αποβεί τρήζιμη για ηον περιοριζμό, ηστόν δσζμενών επιπηώζεφν ζηο περιβάλλον από ηην καηαζκεσή ή λειηοσργία ηασ έργοσ.» Ζ πξψηε εηήζηα Έθζεζε Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο επεβιήζε απφ ηελ Κ/Ξ θαηαζθεπήο ζηνλ Παξαρσξεζηνχρν ζηηο 31/01/ θαη αθνξνχζε ηελ πεξίνδν ηνπ έηνπο Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα έθζεζε έρεη εμειηρζεί/ βειηησζεί ε δνκή ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ εμέιημε έρεη ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 2

3 1.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Κξάηνο: Διιεληθή Γεκνθξαηία Παξαρσξεζηνύρνο: ΟΓΟ KENΣΡΗΚΖ EΛΛΑΓΑ A.E. Καηαζθεπαζηήο: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ E65 J.V Αλεμάξηεηνο Μεραληθόο: SCOTT WILSON- OMEK Σν αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε γηα ηξηάληα (30) ρξφληα ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ: (i) Απηνθηλεηφδξνκνπ «Κεληξηθήο Διιάδνο» κήθνπο πεξίπνπ 174 ρικ. (ii) Σκήκαηνο θάξθεηα Ράρεο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ ΠΑΘΔ κήθνπο πεξίπνπ 57 ρικ. Σν έξγν ραξαθηεξίδεηαη ψο ηκήκα ηνχ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (TEN). Δμππεξεηεί ηηο δηεζλήο θπθινθνξηαθέο πχιεο ζηελ Ζγνπκελίηζα θαη Κξπζηαιινπεγή φπσο θαη ηελ δηαπεξηθεξεηαθή θπθινθνξία. Ο Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65 μεθηλάεη απφ ηελ ρηιηνκεηξηθή ζέζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ΠΑΘΔ θαη νινθιεξψλεηαη ζηελ Δγλαηία Οδφ ζηε ζέζε Παλαγηά, δηαζρίδνληαο ηνπο Ννκνχο Φζηψηηδαο, Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ. Απνηειείηαη απφ δχν ισξίδεο αλά ξεχκα θπθινθνξίαο θαζψο θαη απφ ισξίδα έθηαθηεο αλάγθεο. Σν πιάηνο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ζηα πεδηλά είλαη 24.5 m κε κέγηζην φξην ηαρχηεηαο ζηα 120 ρικ/ψξα θαη ζηα νξεηλά έρεη πιάηνο 21.0 m κε κέγηζην φξην ηαρχηεηαο ζηα 110 ρικ/ψξα. Πεξηιακβάλεη: 15 Αληζφπεδνπο Κφκβνπο 7 ηαζκνχο Γηνδίσλ 6 Υψξνπο Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηψλ 3 Κέληξα Δθκεηάιιεπζεο θαη πληήξεζεο 5 ήξαγγεο Όπσο επίζεο θαη Γέθπξεο, Άλσ Γηαβάζεηο, Κάησ Γηαβάζεηο, Σνίρνπο Αληηζηήξημεο, Ορεηνχο Γηεπζέηεζεο, θιπ. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 3

4 χκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ, ν Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65 δηαηξείηαη ζε ηξία ηκήκαηα φπσο παξαθάησ: Σκήκα Από Υ.Θ. Έσο Υ.Θ. Απόθαζε Δ.Π.Ο.* Σκήκα 1 ν ΚΤΑ / Σκήκα 2 ν ΚΤΑ / Σκήκα 3 ν ΚΤΑ / Σα ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο, δηαηξνχληαη ζε Γεσγξαθηθέο Δλφηεηεο (ΓΔ). Σα Νέα Σκήκαηα Γεκνζίνπ πνπ ήδε θαηαζθεπάδνληαη απφ ην Γεκφζην θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπο ζα εληαρζνχλ ζην Έξγν Παξαρψξεζεο είλαη ηα αθφινπζα: N/Γ ΣΜΖΜΑ Υικ. 12 N/Γ Σκήκα θάξθεηα - Θεξκνπχιεο 17, N/Γ Σκήκα Θεξκνπχιεο πεξρεηφο (εθηφο απφ ηελ ππφ θαηαζθεπή γέθπξα απφ ηελ ΔΡΓΟΔ) 8,5 Γέθπξα ππφ θαηαζθεπή απφ ηελ ΔΡΓΟΔ ζην ηκήκα Θεξκνπχιεο - πεξρεηφο 14 N/Γ Σκήκα πεξρεηφο Α/Κ Αγ. Παξαζθεπήο 3,5 15 Ν/Γ Σκήκα Α/Κ Αγ. Παξαζθεπήο Α/Κ Αγ. Μαξίλαο 8,5 16 Ν/Γ Σκήκα Α/Κ Αγ. Μαξίλαο Ράρεο 19,200 Σερληθά έξγα ζην ηκήκα ΠΑΘΔ Ληαλνθιάδη ππφ θαηαζθεπή απφ ηελ ΔΡΓΟΔ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 4

5 2. ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 2.1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ Δθθξεκόηεηεο a. Tα απφ Ηνχιην 2008 παξειεθζέληα ζηνηρεία θηεκαηνινγίνπ ησλ λέσλ ηκεκάησλ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν κέξνο ησλ ηκεκάησλ 16ΝΓ: Αγ.Μαξίλα -Ράρεο. Σα ππνιεηπφκελα θηεκαηνιφγηα έρνπλ δεηεζεί ρσξίο λα έρνπλ παξαιεθζεί κέρξη ζηηγκήο. Χζηφζν ε ζπκβαηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ ηκεκάησλ Θεξκνπχιεο- πεξρεηφο & Αγ.Παξαζθεπή- Αγ.Μαξίλα ήηαλ ε 31/10/08 θαη δελ πινπνηήζεθε νπφηε αλακέλνληαη λέεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο ησλ ηκεκάησλ απηψλ φπσο ηέζεθε ε 23/06/09 γηα ην ηκήκα 12ΝΓ: ΚΑΡΦΔΗΑ-ΘΔΡΜΟΠΤΛΔ θαζψο θαη ε 10/09/ & 11/09/09 γηα ηηο αληίζηνηρεο παξαδφζεηο ησλ ηκεκάησλ 13ΝΓ, 14ΝΓ, νη νπνίεο νκνίσο δελ επεηεχρζεζαλ. b. Όζνλ αθνξά ζηελ δψλε θαηάιεςεο ηεο ΔΡΓΟΔ (1+100/4+700), παξφηη παξαδφζεθε κε ην πξσηφθνιιν XXXVII-23/12/09 (κελ πεξηιακβάλνληαο ηηο εγθάξζηεο ζηνλ άμνλα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ απαιινηξηψζεηο ηδηνθηεζίαο ΔΡΓΟΔ), ε γε δελ είλαη ειεχζεξε πξνο ρξήζε (ΜΚ/ άξζξν 14.2) ιφγσ ηεο παξνπζίαο θπηηθψλ γαηψλ ηεο ΔΡΓΟΔ θαζψο θαη άιισλ ζηδεξνδξνκηθψλ πιηθψλ (ζηξσηήξεο, ζθχξα, θιπ.), ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ ΔΡΓΟΔ. Όζνλ αθνξά ζηελ εκπινθή ηνπ Δ-65 κε ηελ ππφ θαηαζθεπή.γ ηεο ΔΡΓΟΔ ζηελ Υ.Θ , κία εμεηδηθεπκέλε γεσινγηθή & γεσηερληθή αλαθνξά εθπνλήζεθε θαη ππνβιήζεθε ζηνλ Παξαρσξεζηνχρν ηνλ Φεβξνπάξην πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ζηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Ζ ΔΝΑΣΗΑ ΑΔ ελεκεξψζεθε θαη αλακέλνληαη ζρφιηα ηεο. c. Αλαθνξηθά κε ηα δίθηπα ΟΚΧ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Δ-65, κέρξη ζηηγκήο ζρεηηθέο αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ δίθηπα ειεθηξηζκνχ έρνπλ πιεξσζεί έσο 25/12/09 (αθνξψληαο θπξίσο δίθηπα ειεθηξηζκνχ). Ζ εκπιεθφκελε ππεξεζία ΓΔΖ- έρεη μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ζηηο ΓΔ 1N.2, 4N, 5N & 6N.2 φρη φκσο θαη ζηηο 6N.1, 7N. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα επηζπεπζηεί. (βι. επίζεο a & b) d. Ζ ζπκβαηηθή εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο γεο ήηαλ ε 31/03/ ε νπνία θαη δελ επεηεχρζε. Οη δεκφζηεο εθηάζεηο ηνπ έξγνπ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 5

6 παξαδφζεθαλ επηζήκσο ζηελ ΚΞ ηελ 28/05/09 (Πξσηφθνιιν Η) παξφηη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θάπνησλ ηκεκάησλ δελ είλαη μεθάζαξν φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γ. Μελειαίδνο Υ.Θ έσο , ζε αγξνηεκάρηα πνπ καο παξαρσξήζεθαλ, φηαλ νη θεξφκελνη ηδηνθηήηεο δηέθνςαλ ηηο εξγαζίεο παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο.. Όζνλ αθνξά ζηηο ηδησηηθέο εθηάζεηο κέζσ δηαδηθαζίαο επίηαμεο, έσο ηελ εκέξα αλαθνξάο (25/12/09) ηα θάησζη ηκήκαηα έρνπλ παξαδνζεί επηζήκσο ζηελ ΚΞ: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα παξαιεθζέληα ηκήκαηα δελ είλαη ζπλερή πεξηιακβάλνληαο κε απαιινηξησζέληα αγξνηεκάρηα θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ θαηάιεςε γεο ζε φιν ην εχξνο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο ζε επαξθέο κήθνο κε πξνθαλείο επηπηψζεηο ζηελ θαηαζθεπή. ηελ Γ.Δ. 1N.1 ( ), ε πεξηνρή ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ (ρ.ζ /0+900) αθφκα δελ έρεη παξαδνζεί. Απφ ρ.ζ κέρξη 6+200: Κάπνηα ζεκαληηθά θνκκάηηα γεο αθφκα δελ έρνπλ παξαδνζεί, θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ απηoθηλεηνδξφκνπ (π.ρ. ε πεξηνρή ηεο παιίαο θνίηεο ηνπ πεξρεηνχ ρ.ζ. ~3+500, πεξηνρή λέαο θνίηεο ρ.ζ. ~4+500 θ.ι.π. ). Όζνλ αθνξά ζηελ δψλε θαηάιεςεο ηεο ΔΡΓΟΔ (1+100/4+700), παξφηη παξαδφζεθε κε ην πξσηφθνιιν XXXVII- 23/12/09 (κελ πεξηιακβάλνληαο ηηο εγθάξζηεο ζηνλ άμνλα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ απαιινηξηψζεηο ηδηνθηεζίαο ΔΡΓΟΔ), ε γε δελ είλαη ειεχζεξε πξνο ρξήζε (ΜΚ/ άξζξν 14.2) ιφγσ ηεο παξνπζίαο θπηηθψλ γαηψλ ηεο ΔΡΓΟΔ θαζψο θαη άιισλ ζηδεξνδξνκηθψλ πιηθψλ (ζηξσηήξεο, ζθχξα, θιπ.), ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ ΔΡΓΟΔ. ηελ πεξηνρή ησλ θιάδσλ ΑΒ1 & ΑΒ2: ππάξρνπλ πνιιά θελά γεο (δελ έρνπλ παξαδνζεί). ηελ Γ.Δ. 1N.2 ( ), εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κε παξαδνκέλα ηκήκαηα κεηαμχ to Γηα ηελ δψλε ηεο ΔΡΓΟΔ ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα γηα ηελ Γ.Δ. 1Ν.1.Τπφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ε 2 ε απνθιεηζηηθή Πξνζεζκία δελ πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί. ηηο Γ.Δ. 3N.1 & 3N3 ( ), ε γε δελ έρεη παξαδνζεί κέρξη ζηηγκήο ηηο Γ.Δ. 4N, 5N, 6N.1 ( ), έρεη γίλεη πιεξσκή επηηάμεσλ απφ ρ.ζ αιιά φρη ζην ζχλνιφ ηνπο. Τπάξρνπλ κε επηηαρζέληα αγξνηεκάρηα ηα νπνία είλαη δηάζπαξηα ζην κήθνο ηεο ράξαμεο κε απνηέιεζκα λα Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 6

7 δεκηνπξγνχληαη κεγάια πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηνπο επηηαρζέληεο ρψξνπο θαη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (απνςίισζε, αξραηνινγηθέο ηνκέο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαηαζθεπή Κ.Ο.) αθελφο θαη αθεηέξνπ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα θηλεηνπνίεζε εμνπιηζκνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπηπξφζζεηα, νη πεξηνρέο ηνπ ΟΔ πεξί ηελ ρ.ζ δελ έρνπλ παξαδνζεί. ηελ Γ.Δ. 6N.2 ( ), ε γή πνπ έρεη παξαδνζεί κέρξη ζήκεξα αληηζηνηρεί ζην 92%. ηελ Γ.Δ. 7Ν.1 ( ), ζπλερίδνληαη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ γε πνπ έρεη δνζεί κέρξη ηψξα θαζψο παξακέλεη απνζπαζκαηηθή. Τπάξρεη κεγάιε πζηέξεζε παξάδνζεο γεο ζην ηκήκα έσο (Ν. Σξηθάισλ). νβαξφ παξακέλεη ην πξφβιεκα ζηελ Υ.Θ θαζφηη ππάξρεη ηδηνθηεζία πνπ απνθφπηεη εληειψο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη παξάθακςε 3ρικ. γηα ηηο εξγαζίεο αληί ησλ 200κ. πνπ δελ καο έρνπλ παξαδνζεί. ηελ Γ.Δ. 7Ν.2 ( ), εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αζπλέρεηεο. ηελ Γ.Δ. 8Ν ( , εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αζπλέρεηεο θαη θελά ζηελ πεξηνρή ηνπ cut&cover κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αξλεηηθνχ νιηθνχ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ cut&cover (ρ.ζ ) φπνπ ε Κνηλνπξαμία κειεηά ελαιιαθηηθή πξφηαζε, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ράμαο (ρ.ζ ~ ) κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο εξγαζηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Ράμα) ε κε νινθιήξσζε παξάδνζεο ηεο γεο θαζηζηά αδχλαηε ηελ έλαξμε εξγαζηψλ κεηαηφπηζεο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ. ηελ Γ.Δ. 9Ν ( ), εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ηδηνθηεζίεο πνπ εκθαλίδνληαη σο δεκφζηεο αιιά είλαη δηεθδηθνχκελεο απφ ηδηψηεο. Πέληε (5) απφ απηέο θαηαιακβάλνπλ πιήξσο ην εχξνο θαηάιεςεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ θαη είλαη αδχλαηε ε πξνζπέιαζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ θαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ. ηελ Γ.Δ. 10Ν ( ). Δμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θελά. ηηο Γ.Δ. 11N.1, 11N.2 & 11N.3 Σν γεγνλφο ηεο κε παξάδνζεο ηεο γεο έσο ζήκεξα έρεη σο απνηέιεζκα λα παξέιζεη ε θαινθαηξηλή πεξίνδνο πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 7

8 εξγαζηψλ. Γηα ην ππφςε ηκήκα, ζην νπνίν επηθξαηνχλ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ θζηλνπσξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν, είλαη αδχλαηε ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ε νπνία, ιφγσ απαιινηξηψζεσλ θαη δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, εθηηκάηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ άλνημε ηνπ 2010, εθφζνλ έρεη εθπιεξσζεί ε αλάινγε παξάδνζε ηεο γεο. πγθεθξηκέλα ζηελ Γ.Δ. 11Ν.1 δελ έρεη γίλεη αθφκε έλαξμε εξγαζηψλ ιφγσ κε επίιπζεο πξνβιήκαηνο δηεθδίθεζεο ηδηνθηεζηψλ απφ ηδηψηεο. Ζ Κ/Ξ πξνρψξεζε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη αλακέλεηαη ε απφθαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ Τπεξεζηψλ. Όζνλ αθνξά ζηελ ΠΑΘΔ, νη εξγαζίεο πθίζηαληαη θαζπζηεξήζεηο δηφηη ηφζν νη ζπκβαηηθέο φζν θαη νη αλαζεσξεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο ηεο γεο ζηα ηκήκαηα 12ΝΓ, 13ΝΓ, 14ΝΓ δελ έρνπλ επηηεπρζεί. Δηδηθφηεξα γηα ην 12ΝΓ, πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε εθηφο ησλ άιισλ θαη ιφγσ ηεο χπαξμεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηξίησλ εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο έξγσλ ( δηφδηα Α/Κ Μψινπ θαη Αγ. Σξηάδαο). Με ην VII Πξσηφθνιιν, παξαδφζεθαλ ζηελ ΣΔΡΝΑ Α.Δ. ηκήκα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ απφ ρ.ζ.: ρ.ζ.: γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κεησπηθψλ δηνδίσλ Αγ. Σξηάδνο θαη ν Α/Κ Μψινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε νδφο SRK3 θαη νη θιάδνη 1,2 γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πιεπξηθψλ δηνδίσλ Μψινπ. Οη παξαδνζείζεο πεξηνρέο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηελ ήδε εγθαηεζηεκέλε εξγνιαβία Πεξίνδνο αλαθνξάο Έσο ηελ εκέξα αλαθνξάο ηεο παξνχζαο (31/12/) ηα θχξηα ζέκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην έξγν ΟΚΧ είλαη ηα αθφινπζα: ΓΔΖ: Γ.Δ. 1N.1: ηε ρ.ζ , ν ππιψλαο πςειήο ηάζεο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί απφ ηνίρν αληηζηήξημεο. Ζ ζρεηηθή ζηαηηθή κειέηε εθπνλείηαη. Έγηλε ε κεηεγθαηάζηαζε ζηε ρ.ζ (L) 3 ζηχισλ ηνπ δηθηχνπ κέζεο ηάζεο. Μειεηάηαη ε κεηεγθαηάζηαζε 4 ζηειψλ ηνπ δηθηχνπ κέζεο ηάζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δ65 ζηε ρ.ζ. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 8

9 (αξηζηεξά),παίξλνληαο ππφςε ηελ ζρεηηθή κειέηε ηνπ θαλαιηνχ άξδεπζεο ηνπ ΣΟΔΒ Αλζήιεο. Γ.Δ. 1N.2: Ζ κεηαηφπηζε ηεο κέζεο & ρακειήο ηάζεο ζηνλ.. Ληαλνθιαδίνπ είλαη ζε εμέιημε. Γ.Δ. 5N, 6N.1: Καζπζηέξεζε κεηαηφπηζεο ησλ δηθηχσλ. πγθεθξηκέλα ην πξφβιεκα ηεο δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ γεσηξήζεσλ δελ έρεη επηιπζεί, γεγνλφο πνπ έρεη επηθέξεη αζπλέρεηα ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. Γ.Δ. 6N.2: Έρεη εληνπηζηεί ε πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ θαη έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ηνπο. Ζ ΓΔΖ έρεη ζρεδφλ απνθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ ζεκείσλ. Γ.Δ. 7N.1: πλερίδνληαη νη έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. εληφο ηεο δψλεο απαιινηξίσζεο ηνπ έξγνπ. Έρεη εληνπηζηεί ε πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ θαη έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ηνπο ρσξίο ηελ αλάινγε αληαπφθξηζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Καζπζηέξεζε παξαηεξείηαη ζηελ ΓΔΖ Σξηθάισλ ιφγσ κε αληαπφθξηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ηνλ κήλα Γεθέκβξην. Γ.Δ. 7N.2&8N: Δπαθέο κε Γ.Δ.Ζ. θαη παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε ζρεηηθή κειέηε κεηαηφπηζεο ηνπ δηθηχνπ απφ ηε Γ.Δ.Ζ. Γ.Δ. 9N: Αλακέλεηαη ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο κεηαηφπηζεο ηνπ δηθηχνπ Γ.Δ.Ζ. απφ ρ.ζ ~ θαη ε εγθαηάζηαζε εξγνιάβνπ απφ ηε Γ.Δ.Ζ. γηα ηε κεηαηφπηζε ηνπ δηθηχνπ. ΠΑΘΔ: ηηο 18/12/ νινθιεξψζεθε ε κεηαηφπηζε ησλ δηθηχσλ ΓΔΖ ζηνλ Α/Κ Θεξκνππιψλ. Δπίζεο, ππεβιήζεζαλ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ηειεπηθνηλσληψλ νξηδνληηνγξαθίεο φισλ ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ γηα πηζαλά ππφγεηα δίθηπα ηνπο θαη κεηαηνπίζεηο απηψλ. Έσο 21/12/ έρνπλ απαληήζεη αξλεηηθά νη WIND & COSMOTE. ΓΔΠΑ: Γ.Δ. 1N.1: Ο πξνζηαηεπηηθφο νρεηφο ηνπ ζσιήλα ηεο ΓΔΦΑ ζηελ Υ.Θ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηεο Εψλεο ηνπ ΔΡΓΟΔ (βι b ηεο παξνχζαο αλαθνξάο). Ζ ζρεηηθή ζηαηηθή κειέηε εθπνλείηαη. OTE: Γ.Δ. 1N.1: Ο ΟΣΔ νξγαλψλεη ηε κεηαθνξά ηνπ δηθηχνπ. HELLAS ONLINE: Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 9

10 Γ.Δ. 9N: Μεηαηφπηζε θαισδίνπ νπηηθψλ ηλψλ Hellas On Line (HOL). ην ηκήκα ρ.ζ νινθιεξψζεθε ε κεηαηφπηζε ηνπ νπηηθνχ θαισδίνπ θαη θαηαξγήζεθε ε πξνεγνχκελε γξακκή. Ο αθφινπζνο αλαιπηηθφο πίλαθαο παξνπζηάδεη φια ηα δίθηπα πνπ δηαζπλδένληαη κε ηηο εξγαζίεο καο θαζψο θαη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηε εηθφλα πνπ ππάξρεη κέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο, ησλ εξεπλψλ θαη ησλ κειεηψλ έσο ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Δπίζεο ν πίλαθαο πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο: Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 10

11 Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 11 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ-65 UTILITY CH PROJECT AREA COMMENTS MUNICIPALITY PREFECTURE ΔΕΗ(PUBLIC ELECTRICITY SUPPLY UTILITY) SECTION Ι ELECTRICITY PYLON ENTRANCE BRANCH RELOCATION GORGOPOTAMOS FTHIOTIDA ELECTRICITY PYLON ENTRANCE BRANCH RELOCATION GORGOPOTAMOS FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING ΑΝΤΙRΙΟ VΟLΟS- LAMIA INTERSECTION CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING ΑΝΤΙRΙΟ VΟLΟS- LAMIA INTERSECTION CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING ΑΝΤΙRΙΟ VΟLΟS- LAMIA INTERSECTION CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING HIGH VOLTAGE CABLES PASSING KOMMA CROSSING/OLD NATIONAL ROAD LAMIA- ΑTHENS KOMMA CROSSING/OLD NATIONAL ROAD LAMIA- ΑTHENS ΑΝΤΙRΙΟ VΟLΟS- LAMIA INTERSECTION CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA ΑΝΤΙRΙΟ VΟLΟS- LAMIA INTERSECTION CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING KOMMA CROSSING/OLD NATIONAL ROAD LAMIA- ΑΝΤΙRΙΟ VΟLΟS- LAMIA INTERSECTION CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA ΑTHENS HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS MOTORWAY MSS CABLES HEIGHT CHECKING - POSSIBLE PYLON RELOCATION LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS MOTORWAY MSS CABLES HEIGHT CHECKING - POSSIBLE PYLON RELOCATION LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING LAMIA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS FROM TO MOTORWAY OPTIMIZATION Τ2 PYLON RELOCATION AFTER ΔΕΗ DESIGN (POSSIBLY 1) LIANOKLADI - XINIADA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS FROM TO AGIOS STEFANOS INTERSECTION CABLES HEIGHT CHECKING - PYLON RELOCATION XINIADA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING XINIADA FTHIOTIDA ELECTRICITY PYLON MOTORWAY POSSIBLE RELOCATION XINIADA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING - POSSIBLE PYLON RELOCATION OR PROTECTION CH XINIADA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING - POSSIBLE PYLON RELOCATION OR PROTECTION CH XINIADA FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS BRANCH TO N.MONASTIRI CABLES HEIGHT CHECKING - POSSIBLE PYLON RELOCATION OR PROTECTION CH 6+835Ν. MONASTIRI FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING - ELECTRICITY PYLONS FROM TO8+100 BRANCH TO N.MONASTIRI CABLES HEIGHT CHECKING- POSSIBLE PYLON RELOCATION OR PROTECTION CH 7+903Ν. MONASTIRI FTHIOTIDA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING TAMASIOU KARDITSA SECTION ΙΙ HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING ESTIOTIDA TRIKALA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING ESTIOTIDA TRIKALA SECTION ΙΙΙ ELECTRICITY PYLON MOTORWAY PROTECTION VASILIKI TRIKALA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING VASILIKI TRIKALA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING KALAMBAKA TRIKALA HIGH VOLTAGE CABLES PASSING MOTORWAY CABLES HEIGHT CHECKING KALAMBAKA TRIKALA ΟΤΕ (PUBLIC TELECOMMUNICATIONS UTILITY) SECTION Ι UNDERGROUND NETWORK MOTORWAY PASSING XINIADA FTHIOTIDA SECTION ΙΙ OPTICAL FIBER CABLE MOTORWAY ANAVRA I/C PASSING POSSIBLE RELOCATION TAMASIOU KARDITSA URBAN CABLE MOTORWAY ANAVRA I/C PASSING POSSIBLE RELOCATION TAMASIOU KARDITSA URBAN CABLE ANAVRA I/C LATERAL TO ROAD PASSING POSSIBLE RELOCATION TAMASIOU KARDITSA OPTICAL FIBER CABLE PERPENDICULAR ROAD ΚΟ14 CH ,507 PASSING POSSIBLE RELOCATION MENELAIDA KARDITSA URBAN CABLE MOTORWAY PERPENDICULAR ROAD Κ14 CH ,51 PASSING POSSIBLE RELOCATION MENELAIDA KARDITSA URBAN CABLE MOTORWAY PERPENDICULAR ROAD Κ17 CH ,51 PASSING POSSIBLE RELOCATION SOFADES KARDITSA URBAN CABLE MOTORWAY SOFADES I/C PERPENDICULAR ROAD ΚΟ18 PASSING POSSIBLE RELOCATION SOFADES KARDITSA URBAN CABLE MOTORWAY PERPENDICULAR ROAD ΚΟ21 PASSING POSSIBLE RELOCATION SOFADES KARDITSA OPTICAL FIBER CABLE MOTORWAY KARDITSA I/C PASSING POSSIBLE RELOCATION KAMPOS KARDITSA URBAN CABLE MOTORWAY KARDITSA I/C PASSING POSSIBLE RELOCATION KAMPOS KARDITSA URBAN CABLE MOTORWAY PERPENDICULAR ROAD ΚΟ24 PASSING POSSIBLE RELOCATION KAMPOS KARDITSA OPTICAL FIBER CABLE MOTORWAY PASSING KAMPOS KARDITSA NATURAL GAS SECTION Ι HIGH PRESSURE DUCT MOTORWAY PASSING LAMIA FTHIOTIDA HIGH PRESSURE DUCT ANTIRIO VOLOS PASSING LAMIA FTHIOTIDA SECTION ΙΙ ΑΜPELIA DUCT ΚΑRDITSA ΤRIKALA MOTORWAY PASSING KAMPOS KARDITSA ΑΜPELIA DUCT ΚΑRDITSA ΤRIKALA MOTORWAY PASSING SELLANON KARDITSA ΑΜPELIA DUCT ΚΑRDITSA ΤRIKALA MOTORWAY PASSING ESTIOTIDA TRIKALA FUEL DUCT SECTION ΙΙΙ FUEL DUCT ,32 MOTORWAY ΚΟ35 CH PASSING POSSIBLE RELOCATION PALEOKASTRON TRIKALA FUEL DUCT ,32 MOTORWAYVASILIKI I/C PASSING POSSIBLE RELOCATION VASILIKI TRIKALA

12 UTILITY CH PROJECT AREA COMMENTS MUNICIPALITY PREFECTURE WATER SUPPLY NETWORK SECTION Ι Φ250 PE CONNECTION Ε-65 OLD NATIONAL ROAD LAMIA ATHENS PASSING POSSIBLE RELOCATION LAMIA FTHIOTIDA Φ200 PE CONNECTION Ε-65 OLD NATIONAL ROAD LAMIA ATHENS PASSING POSSIBLE RELOCATION LAMIA FTHIOTIDA Φ125 PE CONNECTION Ε-65 OLD NATIONAL ROAD LAMIA ATHENS PASSING POSSIBLE RELOCATION LAMIA FTHIOTIDA Φ250 PE MOTORWAY PASSING LAMIA FTHIOTIDA Φ110 PE MOTORWAY-I/C OLD NATIONAL ROAD LAMIA ATHENS PASSING POSSIBLE RELOCATION LAMIA FTHIOTIDA Φ550 STEEL MOTORWAY PASSING LAMIA FTHIOTIDA Φ800 STEEL MOTORWAY PASSING FUTURE DUCT LAMIA FTHIOTIDA WATER DUCT FROM TO MOTORWAY-AGIOS STEFANOS I/C PASSING & RELOCATION XINIADA FTHIOTIDA Φ90 ΡΕ MOTORWAY PASSING THESSALIOTIDA FTHIOTIDA Φ90 ΡΕ I/C ΕΚΚΑRΑΣ -BRANCH TO Ν. ΜΟΝASTIRI PASSING POSSIBLE RELOCATION THESSALIOTIDA FTHIOTIDA Φ90 ΡΕ BRANCH TO N.MONASTIRI PASSING POSSIBLE RELOCATION THESSALIOTIDA FTHIOTIDA Φ110 ΡΕ BRANCH TO N.MONASTIRI PASSING THESSALIOTIDA FTHIOTIDA Φ110 ΡΕ BRANCH TO N.MONASTIRI PASSING THESSALIOTIDA FTHIOTIDA SECTION ΙΙ URBAN WATER SUPPLY DUCT MOTORWAY - KARDITSA I/C PASSING POSSIBLE RELOCATION KAMPOS KARDITSA CENTRAL WATER SUPPLY DUCT MOTORWAY - KARDITSA I/C PASSING POSSIBLE RELOCATION KAMPOS KARDITSA STATION SUPPLY MOTORWAY PASSING SELLANON KARDITSA DRAINAGE DUCTS SECTION Ι Φ400 PE CONNECTION Ε-65 OLD NATIONAL ROAD LAMIA ATHENS PASSING POSSIBLE RELOCATION LAMIA FTHIOTIDA DOUBLE PRESSURE PIPE Φ250 PE MOTORWAY-I/C OLD NATIONAL ROAD LAMIA ATHENS PASSING APPROVED DESIGN LAMIA FTHIOTIDA IRRIGATION- DRAIN DUCTS SECTION Ι IRRIGATION DUCT MOTORWAY PASSING XINIADA FTHIOTIDA IRRIGATION DUCT LATERAL PASSING XINIADA FTHIOTIDA IRRIGATION DUCT MOTORWAY PASSING XINIADA FTHIOTIDA IRRIGATION DUCT MOTORWAY PASSING XINIADA FTHIOTIDA ARCHAEOLOGICAL FINDINGS DEPARTMENT SECTION Ι ΙΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL CONSERVANCY FROM TO LAMIA FTHIOTIDA 24TH BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO LAMIA FTHIOTIDA ΙΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL CONSERVANCY FROM TO XINIADA FTHIOTIDA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL CONSERVANCY FROM TO TAMASIOU KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL CONSERVANCY FROM TO TAMASIOU KARDITSA SECTION ΙΙ ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO SOFADES KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO SOFADES KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO SOFADES KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO SOFADES KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO KAMPOS KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO KAMPOS KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO KAMPOS KARDITSA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO SELLANON KARDITSA SECTION ΙΙΙ ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO KALAMPAKA TRIKALA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO HASION TRIKALA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL & 17Η BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO HASION TRIKALA ΛΔ' PREHISTORICAL & CLASSICAL CONSERVANCY FROM TO GORGIANI GREVENA 17TH BYZANTINE CONSERVANCY FROM TO ΕGΝΑΤΙΑ GORGIANI GREVENA Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 12

13 Ζ ζχληαμε θαη ππνβνιή κειεηψλ εμειίζζεηαη. Οη ππνβνιέο ησλ θχξησλ κειεηψλ φπσο π.ρ. ε νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο Υ.Θ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηνλ Οθηψβξην 2008 ζαθψο ελσξίηεξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Πεξαηηέξσ κειέηεο ππνβάιινληαη; oη πξψηεο ηειηθέο κειέηεο νδνπνηίαο εγθξίζεθαλ απφ ηνλ ΑΜ ηνλ Μάην : Υ.Θ ηελ 25/05/09 θαη Υ.Θ ηελ 21/05/09. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο γεσηερληθέο κειέηεο έρνπλ εγθξηζεί φπσο θαη πνιιέο ηειηθέο κειέηεο θηβσηνεηδψλ νρεηψλ θαη θπξίσλ ηερληθψλ. Δμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο αδεηψλ γηα ιαηνκεία, ρψξνπο απφξξηςεο, εμνπιηζκφ θαη δαλεηνζάιακνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ο αηηήζεηο γηα ηηο άδεηεο έρνπλ ήδε ζηαιεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (βι. 8.3). Έσο ζήκεξα δελ έρεη εγθξηζεί θακία αίηεζε ζην ζχλνιφ ηεο ελψ αξθεηέο πεξηνρέο έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηηο εκπιεθφκελεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο & Γαζαξρεία. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο ε ζρεηηθή ΔΣΜΔ γηα δαλεηνζαιάκνπο ππνβιήζεθε αξρέο Μαξηίνπ θαη ε εγθξίζεθε ηελ 11/08/09 (πάξνδνο 5 κελψλ), ρσξίο λα έρεη παξαιεθζεί ε ηειηθή νινθιεξσκέλε έγθξηζε (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κίζζσζεο ρψξνπ) κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή επηρσκάησλ. Σν φιν ζέκα είλαη ελ δπλάκεη θξίζηκν. Καηαζθεπή ρσκαηνπξγηθψλ & θηβσηνεηδψλ νρεηψλ ζηηο Γ.Δ 1N Υ.Θ , 4N & 5N Υ.Θ , 6N & 7N Υ.Θ , 8N & 9Ν ρ.ζ , θαηαζθεπή γεθπξψλ ζην 1N θαη θάησ δηαβάζεσλ ζην 5Ν & 9N, θαηαζθεπή κεηψπσλ ήξαγγαο Νν.2 ζηελ 2Ν. Παξαδνηέα ηκήκαηα ή ηκήκαηα ζε ιεηηνπξγία: Γελ έρεη παξαιεθζεί θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ. Γελ έρεη δνζεί θάπνην ηκήκα ζε ιεηηνπξγία Πξνβιήκαηα θαη πηζαλνί θίλδπλνη Καζπζηεξήζεηο ζηελ δηαδηθαζία επίηαμεο, κε ζπλέπεηα ηνλ ρακειφ ξπζκφ παξάδνζεο ρψξσλ κε επαθφινπζεο θαζπζηεξήζεηο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο ζηηο ΓΔ 1N.1 & 1N.2 ( ) φπνπ ε 2 n Απνθιεηζηηθή Πξνζεζκία κε ηε νπνία ζρεηίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο Γ.Δ. δελ πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί. Δπίζεο ζηηο ΓΔ 8Ν, 10Ν, 11Ν.1, 11Ν.2, 11Ν.3 (βι d). Καζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηηθψλ αξραηνινγηθψλ ηνκψλ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 13

14 ιφγσ κε παξάδνζεο ρψξσλ θαη επίζεο ιφγσ αλεπάξθεηαο πξνζσπηθνχ απφ ηηο εκπιεθφκελεο Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο ζηηο ΓΔ 2N, 4Ν, 5Ν, 6Ν, 9N & 10N. Οη ζπλερηδφκελεο θαζπζηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα (φπνπ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εξγαζίεο ήηαλ λα νινθιεξσζνχλ ηνλ Ηνχλην ) εκθαλίδνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξνχζαο αλαθνξάο. Καζπζηεξήζεηο ιφγσ κε έγθαηξεο κεηαηφπηζεο Ο.Κ.Χ. ζηηο ΓΔ 4N, 5N, 6N, 7N & ηκήκαηα ΠΑΘΔ. Καζπζηέξεζε ιφγσ κε παξάδνζεο δεζκεπκέλσλ ρψξσλ ιφγσ εχξεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ζε κεγάιε θιίκαθα θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ ζηελ Γ.Δ. 5Ν (ζπγθεθξηκέλα απφ έσο ) ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ ηνκψλ (βι. επίζεο 1.3). Γεζκεπκέλεο πεξηνρέο ππάξρνπλ επίζεο θαηο ηελ Γ.Δ. 6Ν.2 Καζπζηέξεζε ζηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο θαη κεηαηφπηζεο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Σαπξσπνχ πνπ βξίζθεηαη ζην ηκήκα ρ.ζ ρ.ζ ιφγσ κε παξάδνζεο ηεο γεο δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη απφ ηελ 1/9/ έιεμε ε αξδεπηηθή πεξίνδνο. Καζπζηέξεζε ιφγσ κε επίηεπμεο ηεο αλαζεσξεκέλεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ ρψξνπ γηα ηα ηκήκαηα 12 ΝΓ, 13ΝΓ, 14ΝΓ ζηηο 25/6/, 10/9/ θαη 11/9/ αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ ITS ζηνλ A/K Ρνδίηζαο (14ΝΓ) ιφγσ αλνινθιήξσησλ εξγαζηψλ ζηνλ ΠΑΘΔ. Καζπζηέξεζε ιφγσ χπαξμεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηξίησλ εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο έξγσλ ( δηφδηα Α/Κ Μψινπ θαη Αγ. Σξηάδαο) ζην ηκήκα 12NΓ θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο έσο φηνπ απειεπζεξσζεί πιήξσο ε πεξηνρή. Ζ ζπλερηδφκελε θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εκθαλίδεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξνχζαο. Καζπζηεξήζεηο ζε εγθξίζεηο Γαλεηνζαιάκσλ- Λαηνκείσλ, πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ, ιφγσ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ηέσο Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαζψο επίζεο κεηά ηηο πξφζθαηεο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ θαη ηελ αιιαγή ηνπ Τπνπξγείνπ. Απφ ηελ αιιαγή ηνπ ππνπξγείνπ (Καηάξγεζε Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη έληαμε ηεο Γεληθήο Γ/λζε Φπζηθνχ πινχηνπ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο) ππάξρεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αδπλακία ηεο Γ/λζεο γηα έθδνζε εγθξηηηθνχ εγγξάθνπ (δελ έρνπλ δνζεί αξκνδηφηεηεο). Δπίζεο, θαζπζηεξήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ηεο Πεξηθ. η. Διιάδαο γηα ηξεηο δαλεηνζαιάκνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππεξεζία δηαβίβαζε ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 14

15 θαη εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ & δηθηχσλ, Γελ Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ έθδνζε Τπ.Απφθαζεο πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο ρξήζεο ησλ ρψξσλ. Απφ ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 3597, ΦΔΚ 168/Α/ «Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο», θαη επηθαινχκελνη ην άξζξν θαη (η) απηνχ, θξίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ. Ζ απεπζείαο κίζζσζε ζα έπξεπε λα εθδνζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο, ρσξίο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο. Πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη απφ ηηο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ησλ Γήκσλ γηα ηελ απφιεςε πιηθψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπσο ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ράμαο Υατδεκέλεο νη Γήκνη παξνπζηάδνληαη αληίζεηνη (γεληθή αληηκεηψπηζε γηα ην έξγν ηνπ Δ65). Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ακκνιεςίαο (Γεξαθάξεο) ζηελ πεξηνρή Γ.Τπάηεο, Γ.Λακηέσλ, ε ΚΔΓ απέξξηςε ηελ αίηεζε ηεο Κ/Ξ κε αζαθή αηηηνιφγεζε πνπ ζηεξηδφηαλ ζε παξαηεξήζεηο επί ηεο εγθεθξηκέλεο ΔΣΜΔ απφ ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ (θαζ χιελ αξκφδηα ππεξεζία), θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δεκνηψλ. ρεηηθά κε ην δαλεηνζαιάκν ζηελ πεξηνρή «Αεξνδξφκην» ηνπ Γ.Φαιψξηαο, Ν. Σξηθάισλ, δεηήζεθε απφ ηε Ν.Α. Σξηθάισλ (αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο) ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο ΔΣΜΔ απφ ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ. Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη θαη ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθή επηζηνιήο ζα κπνξνχζε λα θαζνξηζζεί (απμεζεί) απφ ηε Ν.Α. Σξηθάισλ, ρσξίο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΔΣΜΔ. Ζ ελέξγεηα απηή (ηξνπνπνίεζε ΔΣΜΔ) θξίλεηαη πεξηηηή θαη νδεγεί ζε θαζπζηέξεζε ηεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Παξφια απηά ε Κ/Ξ αλαγθαζηεθε λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία απηή. 2.2 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ Δγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, θαζψο θαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο (.Π.) θαη ηα ζπλεκκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο (χκβαζε Μειέηεο θαη Καηαζθεπήο, Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.), Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ.), ηνλ Καλνληζκφ Μειεηψλ Έξγσλ (Κ.Μ.Δ.)), θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πην αλαιπηηθά: Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 15

16 πκβαηηθά Σεύρε Νφκνο ππ αξηζκ. 3597/ (ΦΔΚ 3445Α/ ) χκβαζε Παξαρψξεζεο πλεκκέλα: χκβαζε Μειέηεο θαη Καηαζθεπήο Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Καλνληζκφ Μειεηψλ Έξγσλ Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Οδηθφο άμνλαο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65) ηκήκα Μαθξπρψξη - Λακία» ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Οδηθφο άμνλαο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65) ηκήκα Μαθξπρψξη - Καιακπάθα» ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Οδηθφο άμνλαο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65), ηκήκα Καιακπάθα Δγλαηία νδφο θαη αληζφπεδνο θφκβνο Αγ. Παξαζθεπήο γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηελ Δγλαηία νδφ» ΚΤΑ / Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ «ηξνπνπνίεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ πεξρεηνχ πνηακνχ» Ν. Φζηψηηδνο. ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε ηεο Δζληθήο Οδνχ (ΔΟ) Αζήλαο Θεζζαινλίθεο ζε Απηνθηλεηφδξνκν Πάηξαο Αζήλαο Θεζζαινλίθεο Δπδψλσλ (ΠΑΘΔ), ηκήκα Λακία Ράρεο, ππνηκήκα απφ ρηιηνκεηξηθή ζέζε (ΥΘ) έσο ΥΘ » ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε ηεο Δζληθήο Οδνχ ζε Απηνθηλεηφδξνκν ΠΑΘΔ, ηκήκα απφ Νέα Κνίηε πεξρεηνχ έσο θαη ηνλ αληζφπεδν θφκβν Ρνδίηζαο» ΚΤΑ / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 16

17 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε ηεο Δζληθήο Οδνχ (ΔΟ) ζε Απηνθηλεηφδξνκν ΠΑΘΔ ζην ηκήκα θάξθεηα Λακία, ππνηκήκα απφ αξρή αληζφπεδνπ θφκβνπ (ΑΚ) Θεξκνππιψλ έσο Νέα Κνίηε πεξρεηνχ» ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνηκήκαηνο θάξθεηα Θεξκνπχιεο ζην ηκήκα θάξθεηα Λακία ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ ΠΑΘΔ. KYA / (Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ / ) ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «πλδεηήξηα νδφο ηνπ αληζφπεδνπ θφκβνπ κνθφβνπ κε ην ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν». ΚΤΑ / Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «πλνιηθή Παξάθακςε ηπιίδα Καξαβφκπινο». Ηζρύνπζα Ννκνζεζία Ννκνζεζία γηα ην έξγν Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν Ν.3597/2007 Ν.3555/2007 Ν.2445/1996 ΦΔΚ 168Α/ ΦΔΚ 81Α/ ΦΔΚ 274Α/ Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο, Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Κεληξηθήο Διιάδνο (Δ65) θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο, Υξεκαηνδφηεζεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ «Ηνλία Οδφο» απφ Αληίξξην κέρξη Ησάλληλα, ΠΑΘΔ Αζήλα (Α/Κ Μεηακφξθσζεο) Μαιηαθφο (θάξθεηα) θαη πλδεηεξίνπ Κιάδνπ ηνπ ΠΑΘΔ ρεκαηάξη Υαιθίδα θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Κχξσζε χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηεο Μειέηεο, Καηαζθεπήο, Απηνρξεκαηνδφηεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηεο Διεχζεξεο Λεσθφξνπ Διεπζίλαο ηαπξνχ Αεξνδξνκίνπ παηψλ θαη Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Τκεηηνχ, ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 17

18 Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν Ν998/79 ΦΔΚ 289/ Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο ΤΑ Γ10/2001 Β-244 Πεξί Δηδηθψλ Μειεηψλ Απνθαηάζηαζεο Ννκνζεζία πεξί Μειεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν ΠΓ 696/74 21/4/ Πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ Ν 716/77 295/Α/ Πεξί Μεηξψνπ Μειεηεηψλ θαη αλαζέζεσο θαη εθπνλήζεσο κειεηψλ ΠΓ 99/78 20/Α/78 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ ΠΓ 696/74 ΠΓ 541/78 116/Α/ Πεξί θαηεγνξηψλ κειεηψλ ΠΓ 798/78 185/Α/ Πεξί θαζνξηζκνχ νξίσλ ακνηβήο κειεηψλ θαηά ηάμε πηπρίνπ ΠΓ 799/78 185/Α/ Πεξί ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηήξεζεο θαη έγθξηζεο ησλ Μεηξψσλ Μειεηεηψλ θαη Γξαθείσλ Μειεηψλ θαη ηεο εγγξαθήο εηο απηά. ΠΓ 840/78 196/Α/ Πεξί ρνξεγήζεσο, παξαγσγήο, επεθηάζεσο, αλαλεψζεσο, αθαηξέζεσο θαη ειέγρνπ ησλ πηπρίσλ Μειεηεηψλ θαη γξαθείσλ Μειεηψλ ΠΓ 917/78 223/Α/ Πεξί ησλ ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ ζεξαπείαο ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ζέκαηα ξπζκηδφκελα ππφ ησλ άξζξσλ 3 θαη 6 έσο 10 ηνπ Ν716/77 ΠΓ 923/78 224/Α/ Πεξί ηεο ζπγθξνηήζεσο ησλ Γξαθείσλ Μειεηψλ, ησλ ππνρξεψζεσλ ηνχησλ θαη ηεο ζπκπξάμεσο απηψλ ΠΓ 862/78 207/Α/ Πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ δηακεξηζκάησλ ηεο Υψξαο πξνο εθαξκνγή ηνπ Ν716/77 ΠΓ 194/79 53/Α/ Πεξί εθηειέζεσο ησλ άξζξσλ 11 θαη επφκελα ηνπ Ν716/77 Ν1418/84 23/Α/29.2/84 Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ ΠΓ 76/85 27/Α/ Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο ΠΓ 152/87 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ΠΓ 696/74 ΠΓ 515/89 219/Α/89 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ΠΓ 696/74 92/50/ΔΟΚ ηεο Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Τπεξεζηψλ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 18

19 Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν ΤΠΔΥΧΓΔ 40/93 Γηα ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 92/50/ΔΟΚ θαηά ηηο αλαζέζεηο κειεηψλ ηνπ Ν716/77 93/36/ΔΟΚ Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 93/37/ΔΟΚ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ έξγσλ ΠΓ23/93 8/Α/ Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηα Γεκφζηα Έξγα πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 θαη 89/665 ηεο ΔΟΚ ΠΓ368/94 201/Α/ Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ΠΓ 472/85 θαη 609/85 ΠΓ85/95 52/Α/ Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΠΓ 23/93 Ν /Α/ Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ θαη δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο πκθσλίεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, άξζξα 79 έσο 85. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΓΓΓΔ 37/95 Δθπφλεζε Μειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ΓΜΔΟ/α/Ο/3429/ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΓΓΓΔ 27/97 ΓΜΔΟ/Α/Ο/2934/ Δθπφλεζε Μειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ χζηεκα Μειέηε-Καηαζθεπή ΤΠΔΥΧΓΔ 31/97 Αλάζεζε Μειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γ15/16158/31/ /52/ΔΚ ηεο L328/1/ Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ νδεγηψλ 92/50/ΔΟΚ, 93/36/ΔΟΚ θαη 93/37/ΔΟΚ πεξί ζπληνληζκνχ ζχλαςεο ΠΓ 256/98 190/Α/ πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 541/78 «Πεξί θαηεγνξηψλ Μειεηψλ» ΠΓ 346/98 230/Α/ Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο 92/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18 εο Ηνπιίνπ 1992 ΠΓ 18/00 15/Α/ Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 346/98 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο ΔΟΚ 92/50» ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο ΔΟΚ 97/52/ΔΚ Ννκνζεζία Πεξηβάιινληνο γηα Έξγα Οδνπνηίαο Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν /337/ΔΟΚ ηεο L175/40/ Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην Πεξηβάιινλ Ν1650/86 160/Α/ Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 69269/5387/90 678/Β/ Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν ΜΠΔ, θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθέο Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 19

20 Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν1650/ /5512/90 691/Β/ Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ΜΠΔ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν1650/86 ΤΠΔΥΧΓΔ 17/94 Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 69269/5387/ ΤΠΔΥΧΓΔ 9/96 Πεξηερφκελν θαθέινπ γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ69269/5387/ /1994 ΓΓΓΔ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ΓΜΔΟ/δ/ν/1158/ Πξνζσξηλέο Πξνδηαγξαθέο γηα Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ Οδηθά Έξγα Ν3010/02 91/Α/ Δλαξκφληζε ηνπ Ν1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11ΔΔ θαη 96/61 ΔΔ, Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη Ρπζκίζεηο Θεκάησλ γηα ηα Τδαηνξεχκαηα Ννκνζεζία Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδόηεζεο Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν Ν2242/1994 ΦΔΚ 162Α Πνιενδφκεζε πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο ζε Εψλεο 1994 Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ, πξνζηαζία θπζηθνχ δνµεµέλνπ ΚΤΑ 25535/3281/200 2 ΚΤΑ 15393/2332/200 2 ΚΤΑ 11014/703/Φ10 4/2003 ΦΔΚ 14638/ ΦΔΚ 10228/ ΦΔΚ 3328/ ΚΤΑ 1726/2003 ΦΔΚ πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Α θαηεγνξίαο ζχµθσλα µε ηελ ππ αξ. ΖΠ 15393/2332/2002 ΚΤΑ «Καηάηαμε δεµνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζε θαηεγνξίεο θιπ (8 1022) Καηάηαμε δεµνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχµθσλα µε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1650/1986 ηεο αληηθαηαζηάζεθε µε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/2002 «Δλαξµφληζε ηνπ Ν. 1650/86 µε ηεο Οδεγίεο 97/11/ΕΕ θαη 96/61/ΔΔ Κ.α. (Α 91 ) Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίµεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.ν.) ζχµθσλα µε ην άξζξν 4 ηνπ 1650/1986 (Α 160) ηεο αληηθαηαζηάζεθε µε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3010/2002 «Δλαξµφληζε ηνπ Ν. 1650/1986 µε ηεο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θαη ηεο δηαηάμεηο» (Α 91) Γηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίµεζεο θαη αμηνιφγεζεο, έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη έγθξηζεο επέµβαζεο ή παξαρψξεζεο δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο άδεηαο Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 20

21 Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν ζηαζµψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Αλαλεψζηµεο Πεγέο Δλέξγεηαο ΚΤΑ 37111/2021/200 3 ΚΤΑ 13727/724/2003 ΦΔΚ 13918/ ΦΔΚ 10878/ ΚΤΑ 1661/1994 ΦΔΚ 7868/ Δγθχθιηνο νηθ / (ΤΠΔΥΧΓΔ) Δγθχθιηνο νηθ / (ΤΠΔΥΧΓΔ) Δγθχθιηνο νηθ / (ΤΠΔΥΧΓΔ) Δγθχθιηνο νηθ / (ΤΠΔΥΧΓΔ) Δγθχθιηνο / (ΤΠΔΥΧΓΔ) Δγθχθιηνο 17/59862/1687/94 Ννκνζεζία Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Τδάησλ Καζνξηζµφο ηξφπνπ ελεµέξσζεο θαη ζπµµεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήίσλ ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1650/1986 ηεο αληηθαηαζηάζεθε µε ηεο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/2002 Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ βηνµεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ µε ηεο βαζµνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνµηθά δηαηάγµαηα Σξνπνπνίεζε θαη ζπµπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ αξ /5387 Κνηλήο Απφθαζεο Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεµνζίσλ Έξγσλ θαη Σνπξηοµνχ Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε ζέµαηα νξηζµνχ. θαηάηαμεο θαη δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν , φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν Δθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 παξ 3 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π /Φ/104/ΦΔΚ332/Β/2003 φζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ελεµέξσζεο ησλ αξµνδίσλ αξρψλ γηα ηηο απνξξίςεηο ξχπαλζεο (εθπνµπψλ θαη απνβιήησλ) απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαξηήµαηνο 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ'αξηζµ. Ζ.Π 15393/2332/2002 ΚΤΑ (Β' 1022). Πεξηερφµελν θαθέινπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π /703/ (ΦΔΚ 332Β/2003). Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε ηνλ Πίλαθα 9 ηεο ΚΤΑ 15393/2332/02 (Βηνµεραληθέο Δγθαηαζηάζεηο). Καηάηαμε έξγσλ εληφο Πξνζηαηεπνµέλσλ Πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 69269/5387/90 (ΦΔΚ 678 Β/ ). Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν Ν.1739/1987 ΦΔΚ 201Α/ Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 1987 Ν.3199/2003 ΦΔΚ 280Α/9-12- Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ Δλαξκφληζε Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 21

22 Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 23 εο Οθησβξίνπ 2000 Π.Γ. 256/1989 ΦΔΚ 121Α/11-6- Άδεηα ρξήζεο λεξνχ ΚΤΑ Φ16/6631/1989 ΚΤΑ Φ16/5813/1989 ΚΤΑ Τ2/2600/2001 ΚΤΑ. 5673/400/1997 ΚΤΑ 19661/1982/199 9 ΚΤΑ 48392/939/2002 ΚΤΑ 46399/4352/198 6 ΠΓ 1180/1981 ΚΤΑ Δ1β. 221/ ΦΔΚ 428Β/ ΦΔΚ 383Β/ ΦΔΚ 892Β/ ΦΔΚ 192Β/ ΦΔΚ 1811Β/ ΦΔΚ 405Β/ ΦΔΚ 438Β/ ΦΔΚ 293Α/ ΦΔΚ 138Β/ Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ άξδεπζε Άδεηα εθηέιεζεο έξγνπ, αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ απφ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998 Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ. 5673/400/1997 Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηελ δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.1) ηεο απφθαζεο απηήο. πκπιήξσζε ηεο ΚΤΑ /1982/1999 ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.1) ηεο απφθαζεο απηήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 2 (παξ.β) απηήο. Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη θαιιηέξγεηα θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη κέηξηζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πφζηκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 75/440/ΔΟΚ, 76/160/ΔΟΚ, 79/923/ΔΟΚ θαη 79/869/ΔΟΚ Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθψλ, βηνηερληψλ, πάζεο θχζεσο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθψλ θαη ηεο εθ ηνχησλ δηαζθάιηζεο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη. Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ Ννκνζεζία Γηαρείξηζεο ηεξεώλ θαη άιισλ Απνβιήησλ Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 22

23 1 2 3 ΚΤΑ Δ1β 301/64 63 Β/ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε πεξί ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη δηαζέζεσο απνξξηκκάησλ. ΚΤΑ 49541/1424/ Β/ ηεξεά απφβιεηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 75/442/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15 εο Ηνπιίνπ ΤΑ 9728/824/96 358/Β/1996 Μέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ΤΑ / /Β/1997 Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. ΤΑ / /Β/1997 Δζληθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (Γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ). Ν. 2939/2001 ΦΔΚ 179Α/2001 πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ΚΤΑ 50910/2727/200 3 ΦΔΚ 1909Β/ Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο. ΠΓ 82/2004 ΠΓ 109/2004 ΠΓ 115/2004 ΠΓ 116/2004 ΠΓ 117/2004 ΦΔΚ 54Α/ ΦΔΚ 75Α/ ΦΔΚ 80Α/ ΦΔΚ 81Α/ ΦΔΚ 82Α/ Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΚΤΑ «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (Β 40) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ. Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή ηνπο δηαρείξηζε. Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537/1438/1995 ΚΤΑ «Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο» (Β 781) θαη 19817/2000 ΚΤΑ «Σξνπνπνίεζε ηεο 73537/1995 ΚΤΑ θιπ» (Β 963). «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρε ξηηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ» Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ «γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθν δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000 Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξηληθνχ εμνπηζκνχ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 23

24 Ννκνζεζία Γηαρείξηζεο Σνμηθώλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν ΠΓ 329/83 Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ ΚΤΑ 19396/1546/199 7 ΚΤΑ 4859/726/2001 ΚΤΑ 18186/271/1988 ΚΤΑ 55648/2210/199 1 ΚΤΑ 90481/2193/199 4 ΚΤΑ 71560/3053/85 ΚΤΑ 72751/3054/198 5 ΚΤΑ 26857/553/1988 ΠΤ 144/1987 ΠΤ 73/1990 ΦΔΚ 604Β/ ΦΔΚ 253Β/ ΦΔΚ 126Β/ ΦΔΚ 323Β/ ΦΔΚ 843Β/ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο απφ απνξξίςεσο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4 εο Μαΐνπ 1976 Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ αξηζ /2210/1991 ΚΤΑ «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» (Β 323) 665 Β/ Γηάζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νξπθηειαίσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 75/439/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο ΦΔΚ 665Β/ ΦΔΚ 196Β/ ΦΔΚ 197Α/ ΦΔΚ 90Α/ Σνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα θαη εμάιεηςε πνιπρισξνδηαθαηλπιίσλ θαη πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 78/319/ΔΟΚ θαη 76/403/ΔΟΚ ησλ ζπκβνπιίσλ ηεο θαη Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ Πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζε απηφ θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε θάδκην, πδξάξγπξν θαη εμαρισξνθπθινεμάλην (HCH) Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ αξηζ. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 24

25 Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν / Πξάμεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (Α 197/1987) ΠΤ 255/1994 ΠΤ 2/2001 ΚΤΑ 50388/2704/Δ1 03/2003 ΤΑ /2001 Π.Γ. 82/2004 Τ.Α. Ζ.Π /725/2006 ΦΔΚ 123Α/ ΦΔΚ 15Α/ ΦΔΚ 1866Β/ /Β/96 ΦΔΚ Α 64/ /B/2006 πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ αξηζ. 73/ Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ «άξζξνπ 6 ηεο ππ αξηζ. 144/ Πξάμεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (Α 197/1987) Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4 εο Μαΐνπ 1976 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 2/ «Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4 εο Μαΐνπ 1976 (Α 15)» Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ. Αληηθαηάζηαζε ηεο θ.π.α 98012/2001/96 «θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (40/Β) «κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ» Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζ /1546/1997 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (604 Β) Τ.Α. 8668/ /B/2007 Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Α) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο ππ αξηζκ. 91/156/Κ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /725/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 383) θαη ηεο πν αξηζκ. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 25

26 Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν /1159/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.θ.ιπ» (Β 791) Ννκνζεζία Έιεγρνπ ηεο Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν ΚΤΑ 3277/209/2000 ΠΤ 34/2002 ΠΤ 98/1987 ΠΤ 99/1987 ΠΤ 25/1988 ΚΤΑ 9238/332/2001 ΠΤ 2/2003 ΚΤΑ 11641/1942/200 2 ΚΤΑ 58751/2370/199 3 ΦΔΚ 180Β/ ΦΔΚ 125Α/ ΦΔΚ 135Α/ ΦΔΚ 135Α/ ΦΔΚ 52Α/ ΦΔΚ 405Β/ ΦΔΚ 58Α/ ΦΔΚ 832Β/ ΦΔΚ 264Β/ Καζνξηζκφο γεληθψλ αξρψλ θαη αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο Οξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ, δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, ζσκαηηδίσλ θαη κνιχβδνπ Οξηαθή ηηκή πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε κφιπβδν Οξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα Οξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ηξνπνπνίεζε ησλ κε αξηζ. 98 θαη 99/ Πξάμεσλ ηνπ ππνπξγηθνχ πκβνπιίνπ Οξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε βελδφιην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα Έγθξηζε Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ ( ) ζχκθσλα κε ην άξζξν ηξίην (παξ.3) ηνπ Ν. 3017/2002 (ΦΔΚ Α 117) Μέηξα θαη φξνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (ΠΟΔ) πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε νξγαληθψλ δηαιπηψλ ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 26

27 Ννκνζεζία Έιεγρνπ Θνξύβνπ Αξηζκόο Πξάμεο Αξηζκόο ΦΔΚ Αληηθείκελν ΚΤΑ 37393/2028/200 3 ΠΓ 86/1991 ΤΑ 17252/1992 ΚΤΑ 56206/1613/198 6 ΚΤΑ 69001/1921/198 8 Τ.Α. Ζ.Π. 9272/471/2007 Τ.Α Φ 5.3/361/1991 ΦΔΚ 1418Β/ ΦΔΚ 38Α/ ΦΔΚ 395Β/ ΦΔΚ 570Β/ ΦΔΚ 751Β/ ΦΔΚ 286Β/2007 ΦΔΚ 359Β/1991 Μέηξα θαη φξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/88/ΔΟΚ Καζνξηζκφο δεηθηψλ θαη αλψηαησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ζνξχβνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θπθινθνξία ζε νδηθά θαη ζπγθνηλσληαθά έξγα Πξνζδηνξηζκφο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19 εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7 εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη ηεο 11 εο Ηνπιίνπ 1985 Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ ππξγνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζπγθφιιεζεο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο θαη ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη αεξνζθπξψλ. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ αξηζκ /2028/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (1418/Β), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2005/88/ΔΚ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/14/ΔΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2005 Καζνξηζκφο ηεο νξηαθήο ηηκήο ζηάζκεο ζνξχβνπ ησλ ππξγνγεξαλψλ ζε ζπκπιήξσζε ηεο π.α 69001/1921/88 Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 27

28 3. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Σν Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ (ΠΠΠΔ), βαζίδεηαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαη φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαη πεξηιακβάλεη: Ηεξάξρεζε ελεξγεηψλ - δξάζεσλ πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη εθαξκνγή ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ θ/μία θαηαζθεπήο. Οη κειέηεο νη έξεπλεο θαη νη ηερληθέο εθζέζεηο, πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνχλ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνπο Όξνπο θαη ησλ δξάζεσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο πεξηβάιινληνο. θνπφο ηνπ Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ είλαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο, ή νδεγίεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σν ΠΠΠΔ έρεη ππνβιεζεί ζηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ. 3.2 ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖΡΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ (CHECK LISTS) Με βάζε ην Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ θαη ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηαξηίδνληαη νη Πίλαθεο Διέγρνπ Σήξεζεο Πεξηβαιινληηθψλ Οξψλ, ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ν ηξφπνο θαη ε κεζνδνινγία ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζε φηη αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκά ηνπο θαζψο θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ην ρξνλνδηάγξακκά ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο θαηαξηίδνληαη αληίζηνηρνη πίλαθεο. Οη ππεχζπλνη πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληθνχο έξγνπ, δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο ειέγρνπ, δειαδή ηελ εθαξκνγή Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 28

29 ηνπ Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε απηφ. Δπίζεο, δίλνπλ ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ή θαηεπζχλζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, γηα θάζε πεξηβαιινληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη. Σν χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ ηελ Κ/Ξ, έρεη θαηαξηηζηεί βάζεη ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004 θαη απνηειείηαη απφ ην Δγρεηξίδην, ηηο Γηαδηθαζίεο, ηηο Οδεγίεο θαη ηα Έληππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πιεπξψλ, ζεκάησλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Σν εγρεηξίδην, νη δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο εθαξκφδεηαη εληαία ζε νιφθιεξν ην έξγν θαη βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο πξψηεο αλαζεψξεζεο. 3.3 ΜΖΝΗΑΗΑΔ, ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΔ ΚΑΗ ΔΣΖΗΔ ΔΚΘΔΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ Παξάιιεια γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Μεραληθνχ ζε κεληαία βάζε, ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Κ/Ξ ζπληάζζεη κεληαίεο, εμακεληαίεο θαη εηήζηεο Δθζέζεηο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. ηηο κεληαίεο εθζέζεηο πεξηιακβάλνληαη: Έξγα ή κειέηεο πνπ έγηλαλ θαη πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ Π.Ο. αιιά θαη παξεθθιίζεηο απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ. Oη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ησλ ππεχζπλσλ πεξηβάιινληνο (έιεγρνη, εηδηθέο εθζέζεηο, θιπ). Πιήξεο θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ην ηέινο, θάζε εμακήλνπ ζπληάζζεηαη Δμακεληαία Έθζεζε Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ζεκείν (ηηi) ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο. Σνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο ζπληάζζεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ζεκείν (ηηi) ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εηήζηα αλαζθφπεζε, ησλ φζσλ πεξηγξάθνληαη ζηηο επηκέξνπο πεξηνδηθέο εθζέζεηο. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 29

30 4. ΠΡΟΟΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ Ζ πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, ππνβάιιεηαη απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή Κ/Ξ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ-65 πξνο ηνλ Παξαρσξεζηνχρν κέζσ ησλ κεληαίσλ εθζέζεσλ πξνφδνπ κειεηψλ θαηαζθεπψλ. Οη παξαθάησ παξάγξαθνη απνηεινχλ ηελ ηεθκεξίσζε ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε 4.1 ΑΓΔΗΔ ΜΔΛΔΣΔ - ΔΓΚΡΗΔΗ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη φιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηελ Κ/Ξ Καηαζθεπήο, γηα ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ αδεηψλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ Άδεηεο θαη εγθξίζεηο ζύκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο ηνπ έξγνπ. ηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, εθπνλνχληαη θαη ππνβάιινληαη Δηδηθέο Σερληθέο Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΔΣΜΔ) ζπλνδψλ έξγσλ πξνο έγθξηζε θαη αδεηνδφηεζε. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έγθξηζε ησλ ΔΣΜΔ είλαη ε ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο ) παξνπζηάδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνβνιέο πνπ έγηλαλ πξνο ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 30

31 Πίλαθαο πλνδά έξγα γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε Α/Α πλνδό έξγν Πεξηνρή Τπνβνιή πξνο ΔΤΠΔ (αξηζκόο πξση. ΔΤΠΔ) 1. Απφιεςε πιηθψλ απφ ηνλ πνηακφ Ολφρσλν (BP5N1) 2. Γαλεηνζάιακνο Αγ.Παξαζθεπήο "Καιακάθη Βξ." (BP1N3) Γήκνο νθάδσλ, Ν. Καξδίηζαο «Καιακάθη Βξ.», Γ.Γ.Αγ.Παξαζθεπήο, Γήκνπ Λακηέσλ, Ν.Φζηψηηδαο / / Απόθαζε ΔΤΠΔ / / Παξαηεξήζεηο (έγθξηζε/επαλππ νβνιή/απόξξηςε, θιπ) Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ 3. Δξγνηάμην Λακίαο (ΔΑ ) (IS1N1) «Αγ. Σξίθσλαο», Γ.Γ. ηαπξνχ, Γ.Λακηέσλ, Ν. Φζηψηηδαο / / Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ 4. Γαλεηνζάιακνο/ Απνζεζηνζάιακνο «Ππξγάθη Κνθηλάο» (BP/DS1N1) 5. Γαλεηνζάιακνο «Πιαηάλα Ρέκα» (BP1N2) 6. Γαλεηνζάιακνο πεξρεηνχ Πνηακνχ (BP1N4) 7. Γαλεηνζάιακνο Ρέκαηνο Γεξαθάξε (BP1N5) «Ππξγάθη», Γ.Γ. ηαπξνχ, Γ.Λακηέσλ, Ν. Φζηψηηδαο. «Πιαηάλα Ρέκα», Γ.Γ. Λπγαξηάο, Γ.Λακηέσλ, Ν.Φζηψηηδαο. «Μαγνχια», ζηα φξηα ησλ Γήκσλ Τπάηεο θαη Λεηαλνθιαδίνπ, Ν.Φζηψηηδαο. «Αζπξφθακπνο», Γ.Γ. Κνκπνηάδσλ, Γ.Τπάηεο, Ν.Φζηψηηδαο / / / / / / / / Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Ζ ζέζε απνξξίθζεθε απφ ηελ ΔΤΠΔ. Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ 8. Γαλεηνζάιακνο "Αεξνδξφκην", (BP6N1) 9. Γαλεηνζάιακνο 'Κηφζθηα' (BP4N1) Γαλεηνζάιακνο 'Γειαδαξηά' (BP4N2) Δξγνηάμην Αλάβξαο ζέζε 'Κεδξάθνο' (IS4N1) Δξγνηάμην Αγ. Θεφδσξνο ζέζε Γ.Γ.Κεθαιφβπζν, Γ.Φαιψξεηαο, Ν.Σξηθάισλ Γήκνο Σακαζίνπ, Γ.Γ. Αλάβξαο, Ν. Καξδίηζαο Γήκνο Σακαζίνπ, Γ.Γ. Αλάβξαο, Ν. Καξδίηζαο Γήκνο Σακαζίνπ, Γ.Γ. Αλάβξαο, Ν. Καξδίηζαο Γήκνο Κάκπνπ, Γ.Γ. Αγ. Θεφδσξνο, Ν / / / / / / / / / / Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 31

32 Α/Α πλνδό έξγν Πεξηνρή Τπνβνιή πξνο ΔΤΠΔ (αξηζκόο πξση. ΔΤΠΔ) 'Βνπιγαξφιαθθαο' (IS5N1) παζηεξνηξηβείν εληφο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ δαλεηνζαιάκνπ ζηε ζέζε «Ππξγάθη» (BP/DS1N1) παζηεξνηξηβείν εληφο ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ δαλεηνζαιάκνπ ζηε ζέζε «Καιακάθη Βξ.» (BP1N3) παζηεξνηξηβείν εληφο ηνπ ρψξνπ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Λακίαο (IS1N1) Πιπληήξην αδξαλψλ πιηθψλ κε θφζθηλν, εληφο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ ακκνιεςηψλ ζην ξ. Γεξαθάξεο (BP1N5) Καξδίηζαο «Ππξγάθη», Γ.Γ. ηαπξνχ, Γ.Λακηέσλ, Ν. Φζηψηηδαο. «Καιακάθη Βξ.», Γ.Γ.Αγ.Παξαζθεπήο, Γήκνπ Λακηέσλ, Ν.Φζηψηηδαο. «Αγ. Σξίθσλαο», Γ.Γ. ηαπξνχ, Γ.Λακηέσλ, Ν. Φζηψηηδαο. «Αζπξφθακπνο», Γ.Γ. Κνκπνηάδσλ, Γ.Τπάηεο, Ν.Φζηψηηδαο / / / / Απόθαζε ΔΤΠΔ / / / / Παξαηεξήζεηο (έγθξηζε/επαλππ νβνιή/απόξξηςε, θιπ) Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Απνξξίθζεθε ιφγσ απφξξηςεο ηεο αίηεζεο κίζζσζεο απφ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ν.Φζηψηηδαο. Δληφο ηνπ έηνπο 2010 ζα ππνβιεζνχλ επηπιένλ ζρεηηθέο κειέηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη άιισλ ζπλνδψλ έξγσλ, φπσο απνζεζηνζάιακνη, εξγνηάμηα, δαλεηνζάιακνη, θιπ., ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, βάζεη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νη αληίζηνηρεο άδεηεο θαη γλσκνδνηήζεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, φπσο Γαζαξρεία, αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, θιπ. Ζ Κ/Ξ θαηαζθεπήο ππνβάιιεη ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ αδεηψλ. Οη θπξηφηεξεο αξκφδηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζην έξγν είλαη νη εμήο: Γαζαξρείν Λακίαο Γαζαξρείν Καξδίηζαο Γαζαξρείν Σξηθάισλ Γαζαξρείν Καιακπάθαο Γ/λζε Γαζψλ Γξεβελψλ ΗΓ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 32

33 ΛΓ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ Λ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ 19ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ 24ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ 17ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φζηψηηδαο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καξδίηζαο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξεβελψλ θιπ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο ) παξνπζηάδνληαη φιεο νη αηηήζεηο πνπ ππεβιήζεθαλ απφ ηελ Κ/Ξ θαηαζθεπήο φπσο θαη νη ζρεηηθέο άδεηεο θαη γλσκνδνηήζεηο πνπ εμεδφζεζαλ απφ ηηο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Πίλαθαο Αηηήζεηο γηα ιήςε αδεηώλ από ζρεηηθέο αξκόδηεο ππεξεζίεο Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο 10. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Κεδξάθνο ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Κεδξάθνο ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ 12. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Κεδξάθνο ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) 13. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Βνπιγαξφιαθθαο ηνπ Γ.Γ. Αγ. Θενδψξνπ ηνπ Γ. Κάκπνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Βνπιγαξφιαθθαο ηνπ 01778/ / / / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 33 Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο εξγνηαμηαθήο Ζ έθηαζε δελ είλαη δαζηθή, δελ επνπηεπφηαλ πνηέ νχηε επνπηεχεηαη ζήκεξα απφ ηελ Γαζηθή Τπεξεζία ζηα πιαίζηα ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο εξγνηαμηαθήο

34 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο Γ.Γ. Αγ. Θενδψξνπ ηνπ Γ. Κάκπνπ 15. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Βνπιγαξφιαθθαο ηνπ Γ.Γ. Αγ. Θενδψξνπ ηνπ Γ. Κάκπνπ) 16. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Κηφζθηα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε ζέζε Κηφζθηα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ 18. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ νινγίαο θαη πειαηνινγίαο Β. Διιάδνο. 19. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 20. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 21. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Έγθξηζε ζέζε Κηφζθηα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Κηφζθηα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ζέζεο Κηφζθηα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ (πξνο Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία) Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε 01778/ / / / / / / / / / / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 34 Ζ έθηαζε δελ είλαη δαζηθή, δελ επνπηεπφηαλ πνηέ νχηε επνπηεχεηαη ζήκεξα απφ ηελ Γαζηθή Τπεξεζία ζηα πιαίζηα ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε δαλενηζαιάκνπ Σα ζπλνδά έξγα ηνπ θπξίσο έξγνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κφλν χζηεξα απφ ππνβνιή, αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ΔΣΜΔ απφ ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ Ζ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ εγγξάθνπ απφ ην Γαζαξρείν φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (δεκφζην ή δεκνηηθφ), απάληεζε φηη ζηεξείηαη επίζεκνπ δηαγξάκκαηνο, πίλαθα θαη ηερληθψλ ζηνηρείσλ γηα φζεο πεξηνρέο είλαη εθηφο ησλ αλαδαζκψλ θαη εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα απνθαλζεί γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο. Ζ έθηαζε δελ είλαη δαζηθή, δελ επνπηεπφηαλ πνηέ νχηε επνπηεχεηαη

35 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ζέζε Κηφζθηα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) 22. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε απνζεζηνζαιάκνζνπ ζηελ ζέζε Αγ. Σξηάδα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε απνζεζηνζαιάκνπ ζηελ ζέζε Αγ. Σξηάδα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ 24. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε απνζεζηνζαιάκνπ ζηελ ζέζε Αγ. Σξηάδα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) 25. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ 27. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ νινγίαο θαη πειαηνινγίαο Β. Διιάδνο. 28. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 29. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ζέζεο Κηφζθηα ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ / / / / / / / / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 35 ζήκεξα απφ ηελ Γαζηθή Τπεξεζία ζηα πιαίζηα ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. Απαγνξεχεηαη ε απφζεζε πιηθψλ εθζθαθήο ή θαη επίρσζεο εληφο δαζψλ θαη ελ γέλεη δαζηθψλ εθηάζεσλ χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 998/79 πξέπεη λα πξνεγεζεί Απνθεξκαηηζκφο & νξηνζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ δάζνπο Ζ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνχ εγγξάθνπ απφ ην Γαζαξρείν φζνλ

36 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο 30. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Σακαζίνπ (πξνο Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία) Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) 31. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Λετκάλη ηνπ Γ.Γ. Κέδξνπ ηνπ Γ. Μελειατδνο ε ΔΒΑ Έγθξηζε ζέζε Λετκάλη ηνπ Γ.Γ. Κέδξνπ ηνπ Γ. Μελειατδνο 33. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ νινγίαο θαη πειαηνινγίαο Β. Διιάδνο. 34. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 35. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 36. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Έγθξηζε ζέζε Λετκάλη ηνπ Γ.Γ. Κέδξνπ ηνπ Γ. Μελειατδνο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Λετκάλη ηνπ Γ.Γ. Κέδξνπ ηνπ Γ. Μελειατδνο) Τπνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε 02676/ / / / / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 36 αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (δεκφζην ή δεκνηηθφ), απάληεζε φηη ζηεξείηαη επίζεκνπ δηαγξάκκαηνο, πίλαθα θαη ηερληθψλ ζηνηρείσλ γηα φζεο πεξηνρέο είλαη εθηφο ησλ αλαδαζκψλ θαη εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα απνθαλζεί γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο. Ζ έθηαζε είλαη ηδησηηθή θαη δηαρεηξίδεηαη απφ επηηξνπή Οη θεξφκελνη ζαλ ηδηνθηήηεο έθηαζεο δελ έρνπλ αλαγλσξηζκέλνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ δαζηθή λνκνζεζία

37 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ζέζε Λετκάλη ηνπ Γ.Γ. Κέδξνπ ηνπ Γ. Μελειατδνο) 37. Γ/λζε Αλάπηπμεο Ν.Α. Καξδίηζαο Έθδνζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ ραιαξψλ πιηθψλ (ρσξίο ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ) ζην Γ.Γ. πθεψλαο ηνπ Γ. Φχιινπ 38. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Κνθθηλφξαρεο ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε ζέζε Κνθθηλφξαρεο ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ 40. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Κνθθηλφξαρεο ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) 41. ΗΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Πέληε Μχιηα ηνπ Γ.Γ. Δθθάξαο ηνπ Γ. Θεζζαιηψηηδνο ε ΔΒΑ Έγθξηζε ζέζε Πέληε Μχιηα ηνπ Γ.Γ. Δθθάξαο ηνπ Γ. Θεζζαιηψηηδνο 43. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ νινγίαο θαη πειαηνινγίαο Β. Διιάδνο. 44. Γαζαξρείν Λακίαο Έγθξηζε ζέζε Πέληε Μχιηα ηνπ Γ.Γ. Δθθάξαο ηνπ Γ. Θεζζαιηψηηδνο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε 02063/ / / / / / / / / Φ26/472/ / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 37 Γηαβηβαζηηθφ ζε 12 Τπεξεζίεο γηα γλσκνδφηεζε Εεηνχληαη ζηνηρεία απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Ν. Καξδίηζαο

38 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ζέζε Πέληε Μχιηα ηνπ Γ.Γ. Δθθάξαο ηνπ Γ. Θεζζαιηψηηδνο) 45. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζπλνδνχ έξγνπ πνπ νξηνζεηείηαη ζηνλ πνηακφ Ολφρσλν ηνπ Ν. Καξδίηζεο ε ΔΒΑ Έγθξηζε ζπλνδνχ έξγνπ πνπ νξηνζεηείηαη ζηνλ πνηακφ Ολφρσλν ηνπ Ν. Καξδίηζεο 47. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 48. Γαζαξρείν Καιακπάθαο 49. Γ/λζε Γαζψλ Σξηθάισλ Έγθξηζε ζπλνδνχ έξγνπ πνπ νξηνζεηείηαη ζηνλ πνηακφ Ολφρσλν ηνπ Ν. Καξδίηζεο Τπνβνιή νξηζηηθήο κειέηε βειηίσζεο πθηζηάκελνπ Γαζηθνχ δξφκνπ, γηα ζχλδεζε ηνπ Δξγνηαμίνπ ζηελ Υ.Θ ηνπ έξγνπ, κε ην πθηζηάκελν επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν Μχθαλεο Καθνπιεπξίνπ Τπνβνιή νξηζηηθήο κειέηε βειηίσζεο πθηζηάκελνπ Γαζηθνχ δξφκνπ, γηα ζχλδεζε ηνπ Δξγνηαμίνπ ζηελ Υ.Θ ηνπ έξγνπ, κε ην πθηζηάκελν επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν Μχθαλεο Καθνπιεπξίνπ 50. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε 02370/ / / / / / / / / / / / /30871 / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 38 Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε απφιεςεο πιηθψλ απφ ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε απφιεςεο πιηθψλ απφ ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ Σν Γαζαξρείν δελ είλαη αλαξκφδην γηα ρνξήγεζε άδεηαο απφιεςεο αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηηο θνίηεο πνηακηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 33 αξ. πξση. Γ7α/νηθ/3147/ δηαηαγή ΤΠΔΥΧΓΔ. Αζηπλφκεπζε Ρεκάησλ θαη ζπληήξεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ Δπαλππνβνιή κειέηεο θαη ζπγθαηάζεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δαζψλ (Γ. Υαζίσλ θαη ΚΤΓ) απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ν δξφκνο Αδχλαηε ε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε

39 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ζέζε Πεηξνκαγνχια ηνπ Γ.Γ. Μεηακφξθσζεο ηνπ Γ. Παιακά 51. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Πάησκα ηνπ Γ.Γ. Μεηακφξθσζεο ηνπ Γ. Παιακά 52. Γαζαξρείν Καξδίηζαο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Κνπηζνχθιηαλε ηνπ Γ.Γ. Μεηξφπνιεο ηνπ Γ. Μεηξφπνιεο) 53. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Κνπηζνχθιηαλε ηνπ Γ.Γ. Μεηξφπνιεο ηνπ Γ. Μεηξφπνιεο ε ΔΒΑ Έγθξηζε ζέζε Κνπηζνχθιηαλε ηνπ Γ.Γ. Μεηξφπνιεο ηνπ Γ. Μεηξφπνιεο 55. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε δαλεηνζαιάκνπ ζην Γ.Γ. Πχξγν Κηεξίνπ ηνπ Γ. Άξλεο 56. Γ/λζε Γαζψλ Καξδίηζαο 57. ΓΔΖ Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξψλ (Αζήλα) 58. Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Ν.Α. Καξδίηζαο 59. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, Γ/λζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σκήκα Απφιεςε δαζηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ Υ.Θ Υ.Θ Κάζεηε δηέιεπζε γξακκήο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο 150 KW ζηελ πεξηνρή Γ.Γ. Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ Απνθαηάζηαζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Σαπξσπνχ Τπνβνιή Μειέηεο ήκαλζεο Δπαξρηαθήο Οδνχ Αλάβξαο Λίκλεο κνθφβνπ 01452/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 39 δαλεηνζαιάκνπ ιφγσ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ Αδχλαηε ε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δαλεηνζαιάκνπ ιφγσ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ Ζ έθηαζε έρεη θεξπρζεί αλαδαζσηέα θαη επνκέλσο απαγνξεχεηαη θάζε επέκβαζε Θεηηθή Θεηηθή Αξλεηηθή Έγθξηζε απφιεςεο δαζηθψλ πξντφλησλ Θεηηθή απάληεζε Έγθξηζε κειέηεο

40 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ 60. ΓΔΦΑ Αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ πςειήο πίεζεο θιάδνο Καξδίηζα - Σξίθαια 61. HOL (Hellas on line) 62. Ν.Α. Καξδίηζαο Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ 63. ΣΟΔΒ Θεζζαιηψηηδνο Υνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ Μεηαηφπηζε δηθηχσλ Απνθαηάζηαζε άξδεπζεο αγξνθηεκάησλ Μεηαηφπηζε δηθηχσλ θαη γεσηξήζεσλ άξδεπζεο ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ απφ Υ.Θ Υ.Θ / / / / ΟΣΔ AE Δπηζήκαλζε δηθηχσλ --- (Αξ. πξ. ΣΔΡΝΑ 2/ΓΜ/γκ/ ) 65. Ν.Α. Καξδίηζαο Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Σππηθέο δηαηνκέο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο Σαπξσπνχ 66. ΛΓ ΔΠΚΑ Έλαξμε δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ θαη εξγαζηψλ ζην ηκήκα απφ Υ.Θ έσο Υ.Θ ΗΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε δηάλνημεο νδνχ Πξφζβαζεο Νφηηνπ κεηψπνπ Σ ε ΔΒΑ Έγθξηζε δηάλνημεο νδνχ Πξφζβαζεο 69. Γαζαξρείν Λακίαο Νφηηνπ κεηψπνπ Σ2 Έγθξηζε δηάλνημεο νδνχ Πξφζβαζεο Νφηηνπ κεηψπνπ Σ2 70. ΗΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε Δξγνηαμίνπ "ακφιαθα" Γ.Γ. ηχξθαθα Γ.Ληαλνθιαδίνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε 02393/ I/2998/ / Π021915/ΗΓ /θβ/ / / /2402/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 40 Απνζηνιή αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ νδνπνηίαο Γλσζηνπνίεζε δηθηχνπ Θεηηθή απάληεζε Υάξαμε νξίσλ δξφκνπ θαη θφκβσλ ζηα ζεκεία πνπ ζπλαληψληαη κε ηα δίθηπα ηνπ ΟΣΔ πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία Αδχλαηνλ λα ππάξμεη έλαξμε δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ θαη εξγαζηψλ ιφγσ έιιεηςεο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ Έγθξηζε επέκβαζεο Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο εξγνηαμηαθήο Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο

41 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο 72. Γαζαξρείν Λακίαο Δξγνηαμίνπ "ακφιαθα" Γ.Γ. ηχξθαθα Γ.Ληαλνθιαδίνπ Έγθξηζε Δξγνηαμίνπ "ακφιαθα" Γ.Γ. ηχξθαθα Γ.Ληαλνθιαδίνπ 73. Ν.Α. Σξηθάισλ Αίηεκα έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πεξηνρή "ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ", Γ.Γ. Κεθαιφβπζν, Γ. Φαιψξεηαο 74. ΛΓ ΔΠΚΑ Γλσκνδφηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηνρή "ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ", Γ.Γ. Κεθαιφβπζν, Γ. Φαιψξεηαο ε ΔΒΑ Γλσκνδφηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηνρή "ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ", Γ.Γ. Κεθαιφβπζν, Γ. Φαιψξεηαο 76. Γαζαξρείν Σξηθάισλ Γλσκνδφηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηνρή "ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ", Γ.Γ. Κεθαιφβπζν, Γ. Φαιψξεηαο 77. ΗΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε δαλεηνζαιάκνπ θαη εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Μαγνχια ηνπ Γ.Γ. Ληαλνθιαδίνπ ηνπ Γ. Ληαλνθιαδίνπ ε ΔΒΑ Έγθξηζε δαλεηνζαιάκνπ θαη εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Μαγνχια ηνπ Γ.Γ. Ληαλνθιαδίνπ ηνπ Γ. Ληαλνθιαδίνπ 79. Γαζαξρείν Λακίαο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε δαλεηνζαιάκνπ θαη 02497/ / // // / / εξγνηαμηαθήο Ζ έθηαζε είλαη ηδησηηθή, κε δαζηθή. Δλ αλακνλή ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γαζαξρείνπ / κέζσ ηεο ΝΑ Σξηθάισλ 01865/ κέζσ ηεο ΝΑ Σξηθάισλ 01865/ κέζσ ηεο ΝΑ Σξηθάισλ 04697/ / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 41 Γελ ππάξρεη αληίξξεζε Γελ ππάξρεη αληίξξεζε Γελ ππάξρεη αληίξξεζε 1.Αξλεηηθή απάληεζε ζην αίηεκα γηα δαλεηνζάιακν 2. Αλακνλή ζεηηθήο απάληεζεο γηα εξγνηαμην Γελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο εξγνηαμηαθήο --- Ζ έθηαζε είλαη δαζηθή. Δλ αλακνλή ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ

42 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο Γαζαξρείνπ. εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Μαγνχια ηνπ Γ.Γ. Ληαλνθιαδίνπ 82. Γαζαξρεην Λακίαο 83. Γήκν Βαζηιηθήο Άδεηα επέκβαζεο ζε δαζηθή έθηαζε γηα ηε εθηέιεζε γεσινγηθψλ εξεπλψλ ζηελ Σ2 Δξγαζίεο Τινηνκίαο 04913/ Αίηεζε γηα 03413/ δεκηνπξγία 09 δαλεηνζαιάκνπ 84. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε δαλεηνζάιακνπ ζην Γ.Γ. Βαζηιηθήο ζην Γήκν Βαζηιηθήο ε ΔΒΑ Έγθξηζε δαλεηνζάιακνπ ζην Γ.Γ. Βαζηιηθήο ζην 86. Γαζαξρείν Καιακπάθαο Γήκν Βαζηιηθήο Έγθξηζε δαλεηνζάιακνπ ζην Γ.Γ. Βαζηιηθήο ζην Γήκν Βαζηιηθήο 87. ΛΓ ΔΠΚΑ Γλσκνδφηεζε γηα εξγνηάμην ζην δ.δ. Βαζηιηθήο, ζην Γήκν Βαζηιηθήο, ζην δ.δ. Ράμαο θαη δ.δ. Υαηδεκέλεο ζην Γήκν παξαιεζαίσλ ε ΔΒΑ Γλσκνδφηεζε γηα εξγνηάμην ζην δ.δ. Βαζηιηθήο, ζην Γήκν Βαζηιηθήο, ζην δ.δ. Ράμαο θαη δ.δ. Υαηδεκέλεο ζην Γήκν παξαιεζαίσλ 89. Γαζαξρείν Σξηθάισλ 90. Γαζαξρείν Καιακπάθαο Γλσκνδφηεζε γηα εξγνηάμην ζην δ.δ. Ράμαο θαη δ.δ. Υαηδεκέλεο ζην Γήκν Παξαιεζαίσλ Γλσκνδφηεζε γηα εξγνηάμην ζην δ.δ. Βαζηιηθήο, ζην Γήκν Βαζηιηθήο 03519/ / /pm/sk/ / / / / ηνπ Γ. Ληαλνθιαδίνπ) 80. Γ.Δ.Ζ. Λακίαο Μεηαηφπηζε δπθηίνπ 02887/ Γαζαξρείν 03783/ Λακίαο / / Γεκνηηθή έθηαζε. Αξλεηηθή εηζήγεζε απφ ην Γήκν Βαζηιηθήο θαη απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο καο 03739/ / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 42 Αλαζεψξεζε ησλ αλαγθψλ γηα εξγνηάμην ζηελ πεξηνρή θαη επηινγή άιιεο ζέζεο Αλαζεψξεζε ησλ αλαγθψλ γηα εξγνηάμην ζηελ πεξηνρή θαη επηινγή άιιεο ζέζεο Αλαζεψξεζε ησλ αλαγθψλ γηα εξγνηάμην ζηελ πεξηνρή θαη επηινγή άιιεο ζέζεο Αλαζεψξεζε ησλ αλαγθψλ γηα εξγνηάμην ζηελ πεξηνρή θαη επηινγή άιιεο ζέζεο 91. Γαζαξρείν Γλσκνδφηεζε γηα 03758/ / /28- Θεηηθή εηζήγεζε

43 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο Σξηθάισλ εξγνηάμην ζην δ.δ. Ράμαο ζην Γήκν Γήκνο Παξαιεζαίσλ 93. Γ.Δ.Ζ. Σξηθάισλ Παξαιεζαίσλ Γλσκνδφηεζε γηα απνζεζηνζάιακν ζην δ.δ. Ράμαο ζην Γήκν Παξαιεζαίσλ 03758/ Μεηαηφπηζε Γηθηχνπ 03426/ ΛΓ ΔΠΚΑ Γλσκνδφηεζε γηα εξγνηάμην ζην δ.δ. Καιακπάθαο ζην Γήκν Καιακπάθαο (.Δ.Α.) ε ΔΒΑ Γλσκνδφηεζε γηα εξγνηάμην ζην δ.δ. Καιακπάθαο ζην Γήκν Καιακπάθαο 96. Γαζαξρείν Καιακπάθαο 97. Γαζαξρείν Καιακπάθαο 98. Γήκν Καιακπάθαο 99. Γαζαξρείν Καιακπάθαο 100. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 101. Γαζαξρείν Καξδίηζαο (.Δ.Α.) Γλσκνδφηεζε γηα εξγνηάμην ζην δ.δ. Καιακπάθαο ζην Γήκν Καιακπάθαο (.Δ.Α.) Δλαξμε εξγαζηψλ ζην ηκήκα εσο Δλαξμε εξγαζηψλ ζην ηκήκα εσο Δλεκέξσζε γηα ηε ράξαμε ηνπ Δ-65 Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Λετκάλη ηνπ Γ.Γ. Κέδξνπ ηνπ Γ. Μελειατδνο) Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά Γ.Γ. Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ 102. ΛΓ ΔΠΚΑ Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ 05059/ / / / / / / / Γεκνηηθή έθηαζε. Γελ έρεη δνζεί απάληεζε 05508/ / /SK/ / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 43 Έλαξμε εξγαζηψλ κεηαηφπηζεο Θεηηθή εηζήγεζε Θεηηθή εηζήγεζε Γελ απαηηείηαη (εληφο ηεο απαιινηξησκέλεο δψλεο θαη ραξαθηεξηζκέλε σο κε δαζηθή έθηαζε ζηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηνπ έξγνπ) Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε ε ΔΒΑ Έγθξηζε 03023/ / /28/07/ Θεηηθή απάληεζε

44 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ Γαζαξρείν Καξδίηζαο 105. Ν.Α. Καξδίηζαο Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 106. Ν.Α. Καξδίηζαο Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 107. Γ/λζε Βηνκεραλίαο Ν.Α. Καξδίηζαο 108. Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΤΠΔ 109. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γ/λζε Λαηνκείσλ Μαξκάξσλ & Αδξαλψλ Τιηθψλ 110. Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΤΠΔ 111. Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΤΠΔ 112. Γ/λζε ΓΔΔ Πεξηθέξεηα Σακαζίνπ Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε ζέζε Γειαδαξηά ηνπ Γ.Γ. Αλάβξαο ηνπ Γ. Σακαζίνπ) Τπνβνιή πξνο έγθξηζε αλαζεσξεκέλεο κειέηεο νξηνζέηεζεο πνηακνχ Ολφρσλνπ Τπνβνιή πξνο έγθξηζε κειέηεο νξηνζέηεζεο πνηακνχ Ολφρσλνπ Αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ ραιαξψλ αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ ζέζε Κηφζθηα Γ.Γ Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ Τπνβνιή ΔΣΜΔ ηνπ ζέζε ΚΗΟΚΗΑ Γ.Γ. Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ Τπνβνιή ΣΜΔ ηνπ ζέζε ΚΗΟΚΗΑ Γ.Γ. Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ Τπνβνιή ΔΣΜΔ ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ Αλάβξαο & Αγ. Θενδψξσλ Τπνβνιή ζεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ θαη ζεσξεκέλσλ ηνπνγξαθηθψλ απφ 3 Τπεξεζίεο γηα ηνλ ρψξν ακκνραιηθνιεςίαο ηνπ π. Ολφρσλνπ Μειέηε ζήκαλζεο εηζφδνπ εμφδνπ ηα 03023/ / / / / / / / / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 44 Θεηηθή απάληεζε Δπηζηξνθή κειέηεο κε ζρφιηα Δπηθχξσζε κειέηεο Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Δθθξεκεί ε έγθξηζε 03741/ / Έγθξηζε ηα ΔΣΜΔ Απφξξηςε κειέηεο

45 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο Θεζζαιίαο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο Αγ. Θενδψξνπ Γ. Κάκπνπ Ν Γ/λζε Βηνκεραλίαο Ν.Α. Καξδίηζαο 114. Κηεκαηηθή Τπεξεζία Γεκνζίνπ Καξδίηζαο 115. ΟΣΔ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 116. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 117. Γ/λζε Γαζψλ Ν. Γξεβελψλ Καξδίηζαο Αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ ραιαξψλ αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ ζέζε ΚΟΚΚΗΝΟΡΑΥΔ Α Γ.Γ Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ Απεπζείαο κίζζσζε ηνπ ρψξνπ ακκνραιηθνιεςίαο ζηε ζέζε Ολφρσλνο Γήκνπ νθάδσλ Μεηαηφπηζε δηθηχσλ ζηνλ θφκβν Αλάβξαο Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε δαλεηνζαιάκνπ ζην Γ.Γ. πθεψλαο ηνπ Γ. Φχιινπ Δλεκέξσζε Γαζαξρείνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε απνζεζηνζαιάκνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ ε ΔΒΑ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε απνζεζηνζαιάκνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ 119. Λ ΔΠΚΑ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε απνζεζηνζαιάκνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ 03400/ / / / // / / / / / / / /6954 / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 45 Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε

46 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο 120. Γ/λζε Γαζψλ Ν. Γξεβελψλ Δλεκέξσζε Γαζαξρείνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ ε ΔΒΑ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ 122. Λ ΔΠΚΑ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ 123. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ νινγίαο & πειαηνινγίαο Ν.Δ. Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ζέζε ΚΟΚΚΗΝΟΡΑΥΔ Α Γ.Γ. Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ 124. ΓΔΦΑ Α.Δ Πξνζηαζία αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ πςειήο πίεζεο ζηνλ θιάδν Καξδίηζαο - Σξίθαια 125. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Ν.Α. Καξδίηζαο 126. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία νθάδσλ 127. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ νινγίαο & πειαηνινγίαο Β.Δ. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζπκβνιήο Δ-65 ηκήκα Υ.Θ κε ην δεπηεξεχνλ Δπαξρηαθφ δίθηπν Ν. Καξδίηζαο Μειέηε Ππξνπξνζηαζίαο εξγνηαμίνπ Αλάβξαο Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε απνζεζηνζαιάκνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ 03706/J / / / / / / / Γήκν νθάδσλ Τινηνκία δέληξσλ 03846/ / / / / / / /6954 / / / / Π026619/ΗΓ /θβ/ Γ.3165/ Φ.701.3/ / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 46 Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο γηα ην εξγνηάμην Αλάβξαο Θεηηθή απάληεζε

47 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο 129. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ νινγίαο & πειαηνινγίαο Β.Δ Σξνραία Καξδίηζαο 131. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γ/λζε Λαηνκείσλ Μαξκάξσλ & Αδξαλψλ Τιηθψλ 132. Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΤΠΔ 133. Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ν.Δ Γαζαξρείν Λακίαο Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε ΓΚΟΛΝΑ Γ. Γφξηαλεο Ν. Γξεβελψλ Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο νδψλ Τπνβνιή ΣΜΔ ηνπ ζέζε ΓΔΛΑΓΑΡΗΑ Γ.Γ. Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ Τπνβνιή ΔΣΜΔ ηνπ ζέζε ΓΔΛΑΓΑΡΗΑ Γ.Γ. Αλάβξαο Γ. Σακαζίνπ Γλσκνδφηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ αδξαλψλ πιηθψλ δαλεηνζαιάκνπ Γ.Γ. πθεψλα Γ. Φχιινπ Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο (Έγθξηζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Ζξαθιήο - Μαπξφγηα ηνπ Γ.Γ. Αλζήιεο ηνπ Γ. Λακίαο) 135. ΗΓ ΔΠΚΑ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Ζξαθιήο - Μαπξφγηα ηνπ Γ.Γ. Αλζήιεο ηνπ Γ. Λακίαο ε ΔΒΑ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Ζξαθιήο - Μαπξφγηα ηνπ Γ.Γ. Αλζήιεο ηνπ Γ. Λακίαο 137. Δθνξεία Παιαηναλζξσπ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε 03847/ / /3/50- α / / / // / / / / / / / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 47 Θεηηθή απάληεζε Έγθξηζε Δθθξεκεί ε έγθξηζε / / Έγθξηζε ηεο ΔΣΜΔ Δθθξεκεί ε γλσκνδφηεζε / / / / / / /26/08/ 2584/ Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε Θεηηθή απάληεζε

48 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο νινγίαο & πειαηνινγίαο Β.Δ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΤΠΔ 139. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Ν.Α. Καξδίηζαο εξγνηαμίνπ ζηελ ζέζε Ζξαθιήο - Μαπξφγηα ηνπ Γ.Γ. Αλζήιεο ηνπ Γ. Λακίαο Τπνβνιή ΔΣΜΔ ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ζηελ ζέζε Ζξαθιήο - Μαπξφγηα ηνπ Γ.Γ. Αλζήιεο ηνπ Γ. Λακίαο Ρχζκηζε ηνπηθήο θπθινθνξίαο ησλ επαξρηαθψλ νδψλ 21 (νθάδεο - Αλάβξα) θαη 22 (Κέδξνο - Αλάβξα), Ν. Καξδίηζαο 140. ΓΔΔ Λάξηζαο Μειέηε ζήκαλζεο εηζφδνπ εμφδνπ ηα εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο Αγ. Θενδψξνπ Γ. Κάκπνπ Ν. Καξδίηζαο 141. Γαζαξρείν Καξδίηζαο 142. Γήκνο νθάδσλ 143. Γ/λζε Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο & δ/λζεο Ν. Καξδίηζαο Σκήκα ΣΤΓΚ 144. Ν.Α. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 05358/ / / Τινηνκία δέληξσλ 03948/ Τινηνκία δέληξσλ 03846/ Δξγνηαμηαθή 03763/ ζήκαλζε ζπκβνιήο Απηνθηλεηφδξνκνπ Δ65 κε δηαδεκνηηθή νδφ Μαπξαράδεο Καπαδνθηθφ Ν. Καξδίηζαο (Υ.Θ ) Αίηεζε γηα έθδνζε αδείαο εθκεηάιεπζεο ιαηνκείνπ ραιαξψλ αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή Γ.Πηαιείσλ, Ν.Σξηθάισλ 145. ΛΓ' ΔΠΚΑ Δλεκέξσζε γηα ηηο εμειηζζφκελεο αξραηνινγηθέο εξγαζίεο ζην ηκήκα O/2840/ Δθθξεκεί ε έγθξηζε Δθθξεκεί 04689/ / /69672 / / / / / I/3447/ I/2850/ / /26-6- Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 48 Απφξξηςε έγθξηζεο κειέηεο Έγθξηζε απνιήςεσο δαζηθψλ πξντφλησλ σο έθηαθηε θάξπσζε Κακία αληίξξεζε επί ηνπ ζέκαηνο Θεψξεζε κειέηεο ζήκαλζεο Αιιαγή νξίσλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ Ν.Διιάδνο (ΔΜΝΔ/Φ.32.31/2959/ ) - Θεηηθή γλσκνδφηεζε απφ Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ Ν. Διιάδαο (CGM 3831/ ΔΜΝΔ/Φ23.31/3531/ )

49 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ηνπ Απη/κνπ Κεληξηθήο Διιάδαο ζηνλ Ννκφ Καξδηηζαο 146. ΗΓ' ΔΠΚΑ Πξφζιεςε θπιαθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Απη/κνπ Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65» 147. HOL Μεηαηφπηζε ηκήκαηνο δηθηχνπ ζηε Υ.Θ ΓΔΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 149. ΛΓ' ΔΠΚΑ Γλσκνδφηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ιαηνκείνπ θαη πξνζσξηλήο απφζεζεο πιηθψλ ζε θνηλνηηθή έθηαζε ζην Γ.Γ. Πχξγνπ Κηεξίνπ ε ΔΒΑ Γηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ θ εξγαζηψλ παξαθνινχζεζεο ζην ηκήκα ηνπ Απη/κνπ Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65 απφ Καιακπάθα κέρξη Α.Κ. Δγλαηίαο 151. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Τπνβνιή απνδείμεσλ θαηάζεζεο ακνηβήο κειεηεηψλ θαη δηθαησκάησλ Γεκνζίνπ θαη Σακείσλ γηα έγθξηζε Σερληθήο Μειέηεο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή Γ. Φαιψξεηαο 152. ΤΠΔΥΧΓΔ Γλσζηνπνίεζε νρεκάησλ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηνδίσλ ηειψλ O/2994/15.7. I/2894/ I/3056/ I/3080/ I/3154/ I/3189/ I/3190/ ΓΔΖ Μεηαηνπίζεηο- I/3211/ Δ- 4544/26-6- Παξαιιαγή δηθηχνπ ζε πεξηνρή ηνπ Γ.Γ Πξνάζηηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή (Δ65)ΥΘ / / /16-7- Γ10- Β/Φ.45.11/ 10555/2116 / /17-7- Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 49 Αξλεηηθή - Απφξξηςε

50 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ΣΡΗΚΑΛΧΝ 154. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 155. ΣΟΔΒ ΘΔΑΛΗΧΣΗΓ Ο 156. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Παξαιιαγέο Γηθηχσλ Γηαλνκήο ζηνλ Απηνθηλεηφδξνκν Κ.Δ. Δ65 Αίηεκα γηα ηελ πξφβιεςε δηφδσλ δηέιεπζεο κεραλεκάησλ θαη δψσλ Γλσζηνπνίεζε απφθαζεο Γ/θνπ /ιίνλε Τπνβνιή απνδείμεσλ θαηάζεζεο ακνηβψλ κειεηεηψλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ γηα έγθξηζε Σερληθήο κειέηεο Δθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή Γ.Φαιψξεηαο 157. ΓΔΦΑ Α.Δ. Πξνζηαζία Αγσγψλ Φπζηθνχ Αεξίνπ Τςειήο Πίεζεο Κιάδνο Καξδίηζα- Σξίθαια ρ.ζ θαη ρ.ζ OTE A.E. Υνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ 159. ΔΡΓΟΔ Α.Δ. Οξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε έξγσλ απη/κνπ Δ65 ζηελ πεξηνρή γεηηλίαζεο κε ηελ Ν.Γ..Γ. ηε ζέζε δηαζηαχξσζεο κε ηελ ΠΔΟ Λακίαο Καξπελεζίνπ 160. Γαζαξρείν Λακίαο 161. Πεξηθέξεηα η.διιάδαο Αίηεζε γηα άδεηα επέκβαζεο γηα ηελ δηάλνημε 3 δαλεηνζαιάκσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο. Αίηεζε αίηεζε κίζζσζεο ρψξσλ γηα ηελ δηάλνημε 3 δαλεηνζαιάκσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο ΤΠΔΥΧΓΔ ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ O/3322/ O/3332/ O/3482/18.8. O/3483/18.8. O/3487/ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΖ Ο/3502/ /23-7- I/3214/ I/3260/ I/3386/ I/3365/ I/3441/ / / / /1173/ /12-8- Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 50

51 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, Ν.Α. ΚΑΡΓΗΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΠΤΘΜΗΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΚΑΣΧ ΓΗΑΒΑΔΧΝ G024 ΚΑΗ G ε ΔΒΑ Αίηεζε ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟ ΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Δ65" Η/3507/ / Γ.Ξπληάδνο Γεκηνπξγία δαλεηνζαιάκνπ ζην Γ.Ξπληάδνο, Ν.Φζηψηηδαο ε ΔΠΚΑ Δλεκέξσζε γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζηε Γ.Δ. 1N ε ΔΒΑ Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Δ ε ΔΒΑ Δμνπιηζκφο γηα ηελ δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ ζε ηκήκαηα ηνπ Απη/κνπ Κεληξηθήο 169. HOL (Hellas on line) 170. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 171. ΓΖΜΟ ΔΛΛΑΝΧΝ Διιάδαο Δ65 Δπαλανξηνζέηεζε δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ Υ.Θ Έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιεπζεο ιαηνκείνπ αδξαλψλ πιηθψλ ηεο Κ/Ξ Απη/κνο Κεληξηθήο Διιάδνο Δ-65 έθηαζεο ,60η.κ. ηε ζέζε Αεξνδξφκην ηνπ Γ.Φαιψξεηαο Ν.Σξηθάισλ Πξνβιήκαηα πξφζβαζεο Γεκνηψλ ζηηο O/3520/26.8. O/3590/ O/3673/11.9. I/3724/ I/3736/ I/3644/ I/3606/ I/3636/ / / / / /19-9- Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 51

52 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ηδηνθηεζίεο ηνπο 172. ΓΖΜΟ ΞΤΝΗΑΓΟ Γεκηνπξγία πεξηνρή ηνπ Γ.Ξπληάδαο, Ν.Φζηψηηδαο 173. ΗΓ' ΔΠΚΑ Γλσζηνπνίεζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ ζηελ Γ.Δ. 2Ν.2 ρζ Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 175. ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΡΓΗΣΑ 176. ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΛΑΜΗΑ 177. ΓΖΜΟ ΦΑΛΧΡΔΗΑ Υαξαθηεξηζκφο έθηαζεο ζε έθηαζε πξνηεηλφκελνπ πεξηνρή ηνπ Γ.Ξπληάδαο, Ν.Φζηψηηδαο. Αίηεζε γηα ηελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ ρψξνπ ακκνραιηθνιεςίαο ζηε ζέζε Γεξαθάξεο Γήκνπ Τπάηεο Αίηεζε γηα ηελ πινηνκία ζηελ πεξηνρή ηνπ Β.κεηψπνπ ηνπ ηνχλει Σ2, ηκήκα Υ.Θ Υ.Θ Αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ απφιεςεο πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ Φαιψξεηαο ΓΔΖ ΛΑΜΗΑ Γεληθά ζέκαηα αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΔΖ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία δαλεηνζαιάκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν.Φζηψηηδαο Ν.Α.ΦΘΗΧΣΗΓΑ Πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε αγξνηεκάρηα πεξηνρήο ηνπ ΣΟΔΒ Αλζήιεο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Δ-65 θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο O/3789/21.9. O/3794/21.9. O/3796/21.9. O/3851/24.9. O/3913/28.9. O/4005/6.10. I/4055/ I/4058/ / /2-10- Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 52

53 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο γξακκήο 180. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 181. Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Γλσκνδφηεζε γηα ηε κίζζσζε δεκφζησλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνεζνχλ σο δαλεηνζάιακνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν.Φζηψηηδαο γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ ηκεκάησλ ηνπ απη/κνπ Κεληξηθήο Διιάδαο Πεξί άδεηαο επέκβαζεο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπή Απη/κνπ Κεληηθήο Διιάδαο Δ ΓΔΖ Α.Δ. Δπαλανξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία δηθηχνπ ε ΔΒΑ Γλσκνδφηεζε γηα ηε κίζζσζε δεκνζίσλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δαλεηνζάιακνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν.Φζηψηηδαο 184. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Σ.ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧ Ζ ε ΔΠΚΑ,19ε ΔΒΑ ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Εεηνχληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ έγθξηζε πεξηνρή ηνπ Γ.Λακηέσλ Γλσζηνπνίεζε έλαξμεο εξγαζηψλ γηα ην ηκήκα Υ.Θ Υ.Θ Γλσζηνπνίεζε έλαξμεο εξγαζηψλ γηα ην ηκήκα Υ.Θ Υ.Θ ε ΔΒΑ Γηαβίβαζε εκεξνινγίσλ κελψλ Απγνχζηνπ - επηεκβξίνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ απη/κνπ θεληξηθήο Διιάδαο Δ )ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΛΑΜΗΑ2)ΗΓ'Δ Αίηεζε γηα γλσκνδφηεζε O/4104/ Ο/4161/ Ο/4164/ O/4210/ I/4061/ I/4101/ I/4113/ I/4122/ I/4207/ / /835 2/ / /1588 8/ / Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 53

54 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο ΠΚΑ3)24ε ΔΒΑ δεκηνπξγίαο δαλεηνζαιάκσλ ζηελ πεξηνρή Γ.Ξπληάδαο, 189. ΓΔΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 190. Ν.Α.ΦΘΗΧΣΗΓΑ 191. Ν.Α.ΦΘΗΧΣΗΓΑ 192. ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν.Φζηψηηδαο Μεηαηνπίζεηο- Παξαιιαγέο Γηθηχσλ Γηαλνκε ζε Αγ.Κπξηαθή,Γιχλνο Σξηθάισλ Γλσκνδφηεζε γηα ηε κίζζσζε δεκνζίσλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γ.Λακηέσλ, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δαλεηνζάιακνη ζπλνδψλ έξγσλ απφιεςεο πιηθνχ Πξνβιήκαηα άξδεπζεο αγξνηεκαρίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΣΟΔΒ Αλζήιεο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ απη/κνπ Δ65 Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηεο Κ/Ξ γηα ην ηκήκα Υ.Θ Υ.Θ ΓΔΖ ΛΑΜΗΑ Παξαιιαγή δηθηχνπ καο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζηε πεξηνρή Αλζήιεο ε ΔΒΑ Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ Δ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 196. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Τπνβνιή απνδείμεσλ θαηάζεζεο ακνηβψλ κειεηεηψλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ έγθξηζε ΣΜΔ πεξηνρή Γ.Λακηέσλ Τπνβνιή απνδείμεησλ θαηάζεζεο ακνηβψλ κειεηεηήησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ O/4295/ O/4399/4.11. O/4400/4.11. I/4222/ I/4232/ I/4291/ I/4307/ I/4380/ I/5322/ I/5323/ /8-10- ΣY 10604/ / / / / / Δγθξίζεθε Δγθξίζεθε Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 54

55 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο έγθξηζε ΣΜΔ πεξηνρή Γ.Λακηέσλ 197. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 198. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧ Ν 199. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ Τπνβνιή απνδείμεησλ θαηάζεζεο ακνηβψλ κειεηεηήησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ έγθξηζε ΣΜΔ πεξηνρή Γ.Λακηέσλ Γηαβίβαζε πξαθηηθνχ γηα ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Καζνξηζκνχ Θέζεσλ ακκνιεςίαο ζρεηηθά κε ηελ Άδεηα ακκνιεςίαο ζηελ πεξηνρή Γ.Τπάηεο. Πηλαθίδεο ήκαλζεο O/4401/4.11. O/4509/ O/4521/ O/4522/ O/4523/ O/4526/ I/5324/ I/4413/ I/4415/ I/4434/ I/4537/ / / /3/50- α/ / ΓΔΖ ΚΑΡΓΗΣΑ Παξαιιαγή δηθηχνπ γηα ην έξγν Δ DESFA Αγσγνί Φπζηθνχ Αεξίνπ Τςειήο Πίεζεο Κιάδνπ Καξδίηζαο - Σξηθάισλ 202. HELLAS ON Υνξήγεζε LINE πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ ηεο HELLAS ON LINE-Μεηαηφπηζε δηθηχσλ 203. FORTHNET Υνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ ηεο FORTHNET- Μεηαηφπηζε δηθηχσλ 204. OTE LAMIAS Υνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ ηεο OTE- Μεηαηφπηζε δηθηχσλ 205. VODAFONE Υνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ ηεο Vodafone- Μεηαηφπηζε δηθηχσλ 206. ΛΓ'ΔΠΚΑ Γλσζηνπνίεζε έλαξμεο θαηαζθεπαζηηθψλ 4171/ Δγθξίζεθε Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 55

56 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο εξγαζηψλ πεξί ηηο ρ.ζ ηνπ έξγνπ 207. COSMOTE Υνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ ηεο COSMOTE- Μεηαηφπηζε δηθηχσλ 209. HOL Δλεκέξσζε γηα δηαπίζησζε δηθηχνπ HOL 210. ΓΔΖ Α.Δ. Αίηεκα γηα πιεξνθνξίεο ππιψλα ΓΔΖ ζηε Υ.Θ ΓΔΖ ΚΑΡΓΗΣΑ Παξαιιάγε δηθηχνπ γηα ην έξγν Δ ε ΔΒΑ Γλσκνδφηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπλνδψλ έξγσλ ζηα Γ.Γ.Μαθξπξάρεο θαη Αγ.ηεθάλνπ ηνπ Γήκνπ Ξπληάδαο ζην Ν.Φζηψηηδαο γηα ηηο αλάγθεο θαηζθεπήο ηνπ Απη/κνπ Κεληξηθήο Διιάδαο 213. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γεκηνπξγία δαλεηνζαιάκνπ ραιαξψλ αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηελ εηαηξεία Δ-65 ζηε ζέζε ΒΡΟΝΣΑΡΗΑ 214. ΓΔΖ Α.Δ. Πξνζηαζία Ππιψλα (πχξγνπ) ΛΛ39Ν ηεο ΓΔΖ ζηελ πεξηνρε πεξρεηνχ (Υ.Θ ηνπ αξηζηεξνχ θιάδνπ ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Δ65) 215. ΓΔΦΑ Α.Δ. Πξνζηαζία Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ Τςειήο Πίεοζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πεξρεηνπ (Υ.Θ ηνπ Δ65) 216. ΓΔΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Μεηαηνπίζεηο- Παξαιιαγέο Γηθηχσλ O/4556/ O/4557/ O/4558/ O/4560/ O/4745/ O/4746/ I/4667/ I/4698/ I/4723/ I/4767/ WIND Υνξήγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ χπαξμε δηθηχσλ ηεο WIND- Μεηαηφπηζε δηθηχσλ 53167/ / / / Θεηηθή Θεηηθή Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 56

57 Α/Α Τπεξεζία Θέκα Αίηεκα Απάληεζε Παξαηεξήζεηο Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Κ/Ξ Αξ.πξ. Τπεξεζίαο Γηαλνκήο ζηα Σξίθαια ε ΔΒΑ ρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ επνπηεία ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Απη/κνπ Δ-65 ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ν.Φζηψηηδαο 218. ΓΔΦΑ Α.Δ. Αγσγνί Φπζηθνχ Αεξίνπ Τςειήο Πίεζεο Κελξηθφο Αγσγφο 219. HOL Αιιαγή ππεπζχλνπ επηθνηλσλίαο 220. ΓΔΖ Γ/ΝΖ ΝΔΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 221. ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 222. ΔΤΓΔ Αρειψνπ 223. ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ν.ΦΘΗΧΣΗΓΑ Δλεκέξσζε γηα έλαξμε εξγαζηψλ ζην ηκήκα Υ.Θ Υ.Θ Αίηεκα γηα απφιεςε πξντφλησλ εθζθαθήο απφ ην έξγν θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο εθηξνπήο Αρειψνπ Γλσζηνπνίεζε εθπξνζψπσλ γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο ακκνιεςίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γ.Τπάηεο 224. ΓΔΦΑ Α.Δ. Πξνζηαζία Αγσγνχ Φπζηθνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ Τςειήο Πίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πεξρεηνχ (Υ.Θ ηνπ Δ65) O/5132/ O/5163/ O/5174/ O/5195/ I/4800/ I/4921/ I/5030/ I/5099/ / Π027956/Π /θβ/ /12/4617 Δκπινθή ηνπ απη/κνπ Δ-65 κε ηνλ πχξγν ππ'αξηζκφλ ΛΛ 39Ν, ηεο ΓΜ 150ΚV ΛΑΜΗΑ- ΛΑΡΤΜΝΑ- ΥΖΜΑΣΑΡΗ 24138/ Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο ηνπ έξγνπ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 57

58 πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο Κ/Ξ θαηαζθεπήο απνηειεί θαη ε εθπφλεζε ζρεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη άιισλ κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ έξγνπ αλαθέξνπλ ηηο ζρεηηθέο πδξαπιηθέο θαη θπηνηερληθέο κειέηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, έρνπλ αλαηεζεί πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ έξγσλ. Οη κειέηεο πεξηβάιινληνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο ). Α/Α Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Τπεξεζίαο 1. ΚΤΑ / ΚΤΑ 3. ΚΤΑ / / ΚΤΑ / ΚΤΑ / KYA / ΚΤΑ / ΚΤΑ 9. ΚΤΑ / / Πίλαθαο ΚΤΑ / Μειέηεο νδηθνύ έξγνπ Σίηινο απόθαζεο / ηκήκα έξγνπ «Οδηθφο άμνλαο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65) ηκήκα Μαθξπρψξη - Λακία» «Οδηθφο άμνλαο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65) ηκήκα Μαθξπρψξη - Καιακπάθα» «Οδηθφο άμνλαο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65), ηκήκα Καιακπάθα Δγλαηία νδφο θαη αληζφπεδνο θφκβνο Αγ. Παξαζθεπήο γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηελ Δγλαηία νδφ» «πλδεηήξηα νδφο ηνπ αληζφπεδνπ θφκβνπ κνθφβνπ κε ην ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν». θάξθεηα Θεξκνπχιεο ζην ηκήκα θάξθεηα Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 58 Ζκεξνκελία Λήμεο 18/11/ /11/ /11/ /05/ /07/2015 Λακία ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ ΠΑΘΔ. Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ / /06/2017 «Αλαβάζκηζε ηεο Δζληθήο Οδνχ (ΔΟ) ζε Απηνθηλεηφδξνκν ΠΑΘΔ ζην ηκήκα θάξθεηα Λακία, ππνηκήκα απφ αξρή αληζφπεδνπ θφκβνπ (ΑΚ) Θεξκνππιψλ έσο Νέα Κνίηε πεξρεηνχ» «Αλαβάζκηζε ηεο Δζληθήο Οδνχ ζε Απηνθηλεηφδξνκν ΠΑΘΔ, ηκήκα απφ Νέα Κνίηε πεξρεηνχ έσο θαη ηνλ αληζφπεδν θφκβν Ρνδίηζαο» «Αλαβάζκηζε ηεο Δζληθήο Οδνχ (ΔΟ) Αζήλαο Θεζζαινλίθεο ζε Απηνθηλεηφδξνκν Πάηξαο Αζήλαο Θεζζαινλίθεο Δπδψλσλ (ΠΑΘΔ), ηκήκα Λακία Ράρεο, ππνηκήκα απφ 04/05/ /09/ /05/2013 ρηιηνκεηξηθή ζέζε (ΥΘ) έσο ΥΘ » 10. ΚΤΑ «πλνιηθή Παξάθακςε ηπιίδα 30/05/2016

59 Α/Α Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Τπεξεζίαο / Καξαβφκπινο» Σίηινο απόθαζεο / ηκήκα έξγνπ Ζκεξνκελία Λήμεο Δηδηθέο κειέηεο ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έρνπλ εθπνλεζεί νη παξαθάησ εηδηθέο κειέηεο. Δηδηθή κειέηε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο (risk assessment study) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ νηθνινγηθά επαίζζεηνπ πγξνηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ π.πεξρεηνχ κε πεηξειαηνεηδή ή επηθίλδπλεο νπζίεο Μειέηε δαζηθήο νδνπνηίαο γηα ηε δηάλνημε λέαο νδνχ πξφζβαζεο ζηε ζήξαγγα Σ7 Μειέηε ζήκαλζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Αλάβξαο Λίκλεο κνθφβνπ. Μειέηε δαζηθήο νδνπνηίαο γηα ηε δηάλνημε λέαο νδνχ πξφζβαζεο ζηε ζήξαγγα Σ2. Δηδηθή κειέηε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο (risk assessment study) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ νηθνινγηθά επαίζζεηνπ πγξνηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ π.καιέληδε ζηε Υ.Θ Δηδηθή κειέηε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο (risk assessment study) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ νηθνινγηθά επαίζζεηνπ πγξνηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ π.πελεηνχ κε πεηξειαηνεηδή ή επηθίλδπλεο νπζίεο. Μειέηε νξηνζέηεζεο ηνπ π.ολφρσλα, Ν.Καξδίηζαο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ Ν.3010/ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ Ζ Κ/Ξ Καηαζθεπήο βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο. Βάζεη ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο θαη ηεο χκβαζεο Μειεηψλ Καηαζθεπψλ ε Κ/Ξ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκαζηηθψλ αξραηνινγηθψλ ηνκψλ θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο αξκφδηαο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 59

60 πγθεθξηκέλα ζηελ Γ.Δ. 1Ν (Λακία), νη εξγαζίεο ελ ηέιεη μεθίλεζαλ ηελ 10/03/09 ζηελ Υ.Θ (πεξηνρή Καιπβίσλ) παξφηη ε νινθιήξσζή ηνπο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πξνβιεπφηαλ ηελ 29/12/2008, δεκηνπξγψληαο θξίζηκεο θαζπζηεξήζεηο ζε απηήλ ηελ Γ.Δ. Καζπζηεξήζεηο ζηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο παξαθνινπζνχκελεο απφ ηελ 24 ε Δθνξία ιφγσ άξλεζεο ηδηνθηήηε λα ηηο επηηξέςεη θαζψο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή απαιινηξίσζε. Αξραηνινγηθέο ηνκέο επίζεο εθηεινχληαη θαη ζην ηκήκα ηελ Γ.Δ. 2N ( ), πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθή εξεχλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο ηελ 06/05/09. Καζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνκψλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο γηα δηαθφξνπο ιφγνπο (ζνδεηέο, δηαδηθαζία επίηαμεο θ.ι.π) ηελ Γ.Δ. 4N ( ) είλαη ζε εμέιημε νη αξραηνινγηθέο ηνκέο απφ έσο ζηηο νπνίεο απνθαιχθζεθαλ ππνιείκκαηα ηείρνπο. Καζπζηεξήζεηο ζηελ δηελέξγεηα ηνκψλ απφ ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηεο γεο. ηηο 5N & 6N ( ) εθηειέζηεθαλ δηεξεπλεηηθέο ηνκέο κε παξαθνινχζεζε απφ ηε ΛΓ ΔΠΚΑ. Καζπζηεξήζεηο ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ απφ έσο ιφγσ κε παξάδνζεο ηεο γεο. ηηο 6N & 7N ( ), ε ΛΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη θιαζηθψλ αξραηνηήησλ πξνρψξεζε ζηελ πξφζιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ θαη εξγαζηψλ ηελ 01/06/. Ο νξηζκέλνο Τπεξγνιάβνο FERROVIAL AGROMAN S.A. ζπλερίδεη παξφια απηά θαη κε ην ζπλεξγείν πνπ είρε δεκηνπξγήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΛΓ Δθνξείαο ηελ εθηέιεζε δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί κέξνο ηεο πξνθιεζείζεο θαζπζηέξεζεο. πλεπψο δηελεξγνχληαη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαη κε ηα δχν ζπλεξγεία. Λεπηνκέξεηεο ηεο έσο ζήκεξα πξνφδνπ ησλ εξεπλεηηθψλ αξραηνινγηθψλ ηνκψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ αλαιπηηθφ πίλαθα: Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 60

61 ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION TRENCHES STATUS UP TO / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΩΣ FERROVIAL DRAGADOS TERNA ΓΕ/GU Χ.Θ/C.H COMPL % FINDINGS/ ΕΤΡΗΜΑΣΑ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1N MH ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS 1N ,00% A)Υ.Θ A)C.H B)Υ.Θ B)C.H Mε επηζηνιή IΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ.ηνκέο ζηηο Υ.Θ Γελ δύλαηαη λα δηελεξγεζνύλ αξραηνινγηθέο ηνκέο ιόγσ κε παξάδνζεο γεο. / According to ΗD' EPCA letter, arch.trenches were requested at C.H Incapability of arch. trenches excavation due to lack of land delivery. A) Ο ρώξνο επαλαδεζκεύηεθε γηα δηεξεπλεζε/α) Area rebound for further investigations 2N ,00% A)Υ.Θ A)C.H Mε επηζηνιή IΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ.ηνκέο ζηηο Υ.Θ Γελ δύλαηαη λα δηελεξγεζνύλ αξραηνινγηθέο ηνκέο ιόγσ κε παξάδνζεο γεο. / According to ΗD' EPCA letter, arch.trenches were requested at C.H Incapability of arch. trenches excavation due to lack of land delivery. A) ε αλακνλή πεξαηηέξσ νδεγηώλ γηα ην ηκήκα Υ.Θ /A) Awaiting for further instructions for C.H N ,00% Mε επηζηνιή IΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ.ηνκέο ζηελ Υ.Θ (Αγ. ηέθαλνο). Γελ δύλαηαη λα δηελεξγεζνύλ ηνκέο ιόγσ κε παξάδνζεο γεο. / According to ΗD' EPCA, arch.trenches have been requested at C.H (Αg. Stefanos).Incapability of arch. trenches excavation due to lack of land delivery. 3N MH ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS 3N MH ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS 3N MH ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS Α) Υ.Θ Α) C.H Α1) Υ.Θ A1) CH Mε επηζηνιή ΛΓ EΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ. ηνκέο ζηηο ελδεηθηηθέο ΥΘ & Α) Υ.Θ Γηαλνίρζεθαλ ηνκέο ζπλ. κ. 535 κ, κεηαμύ 10-19/06/ & 14/07/. Πεξηνρή δεζκεπκέλε απν ΛΓ'/ Γξάκκα ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ Α.Δ. ελεκέξσζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε ηνκώλ πεξί ηελ Υ.Θ εθηόο νξίσλ απαιινηξίσζεο. Σν δηάζηεκα 02/10/09-26/10/09 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνκέο πεξη ηελ Υ.Θ εθηόο νξίσλ απαιινηξίσζεο, απν ην δπηηθό όξην & κέρξη ηελ επαξρηαθή νδό Αλάβξα-Λίκλε κνθόβνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε κέηξεζε κήθνπο ησλ ηνκώλ (ζπλνιηθό κήθνο 1708 κέηξα) θαη απεηθόληζή ηνπο ζε ζπλεκκέλν ζρέδην, ην νπνίν έρεη ππνγξαθεί από ηνλ Πξνηζηάκελν ηεο ΛΓ ΔΠΚΑ θαζώο θη από ηνλ Αξραηνιόγν Πεδίνπ. With letter LD' EPCA, arch. trenches has been requested to be done arch.trenches at indicative ch.: and A) CH.: The total length of the treches were 535 meters, between 10-19/06/ & 14/07/. Area bound by LD'. EGNATIA ODOS S.A. letter infroming about commencement of trenches at C.H outwith the expropriation zone. Between 02/10/09-26/10/09 trenches were performed about CH outside the expropriation zone, from west border to provincial road Anavra- Smokovo lake. A measurement of the trenches length (total length 1708 meters) and display them on an attached drawing, which was signed by the head of LD EPCA and by the Archaeologist of the Field. Β) Υ.Θ Δπξήκαηα ζηε ΥΘ πάλσ ζηνλ άμνλα ηεο νδνύ, θαη από ΥΘ έσο ΥΘ αλαηνιηθά άμνλα. Β) C.H Findings at ch and between ch to ch on the east axis. Β) Υ.Θ (Νέα ζέζε).γηαλνίρζεθαλ ηνκέο ζπλ.κ 469 κ., κεηαμύ 15-22/07/09. Πεξηνρή απνδεζκέπηεθε. Ζ ππόινηπε πεξηνρή δεζκεπκέλε από ΛΓ. Ξεθίλεζε εθηελήο αξρ.έξεπλα από ρ.ζ.: ρ.ζ.: Δπξήκαηα θαη ε έξεπλα ζπλερίδεηαη. B) CH.: (New position). Σotal length of trenches opened was 469 m, between 15-22/07/09. Area has been released. The rest is eganged by the LD'. 4N ,10% Γ) Υ.Θ Δπξήκαηα βπδαληηλήο πεξηόδνπ θαη άιια. C) C.H Findings of Byzantine period and others. Γ) Υ.Θ Γηαλνίρζεθαλ ηνκέο ζπλ.κ.666 κ από ΛΓ ΔΠΚΑ κεηαμύ 6-11/03/09 & 17/07/09. Μεηαμύ 23/07/09-07/08/09 δηαλνίρζεθαλ ηνκέο ζπλ.κ κ από ΥΗΥ Δθνξία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ. Δθθξεκεί κηθξή έθηαζεο πεξηνρή ζηελ ρ.ζ πνπ εκθαλίδνληαη ππνιείκκαηα ηνίρνπ ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ & είλαη δεζκεπκέλε. C) CH.: The total length of the trenches opened by the LD EPCA was 666 m, between 6-11/03/ and 17/07/. Between 23/07/-07/08/ the total length of the trenches opened by XIX' EBA was 1065 m. Pending small area ch where there are wall remnants of Byzantine period and is eganged. Γ) Υ.Θ D) C.H Γ) Υ.Θ (Νέα ζέζε). Πεξηνρή απνθαιύθζεθε, απνηππώζεθε & θαηαρώζεθε εληόο έξγσλ πεξηνρήο & δεζκεύηεθε 4/9/09 από ΛΓ'. Σκήκα πεξηνρήο απνδεζκέπηεθε 17/09/09 & παξακέλεη δεζκεπκέλν πξνο εμέηαζε ην ηκήκα εθηόο έξγσλ θαηαζθεπήο έσο ην όξην απαιινηξίσζεο. Οιόθιεξν ην ππόινηπν ηκήκα (πιελ ηνπ δπηηθνύ) απνδεζκέπηεθε, αθνύ ηειείσζαλ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνηύπσζεο ησλ επξεκάησλ. D) C.H (New position). Αrea was revealed, topo surveyed, buried within area works & bound on 4/9/09. Part of area released on 17/09/09 & is still bound for examination the section outwith the constr. works until expropriation border. Δ) Υ.Θ E) CH Δ) Καηά ηελ εθηέιεζε γεληθώλ εθζθαθώλ, βξέζεθαλ ππνιείκκαηα θιηβάλνπ. Δθθξεκεί ν θαζαξηζκόο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ επξεκάησλ. Σν ηκήκα εθηόο ηνπ πεξηηππώκαηνο ηνπ δξόκνπ θαη κέρξη ηα όξηα απαιινηξίσζεο πεξί ηε Υζ , θαζώο θαη ηα ππνιείκκαηα θιηβάλνπ πεξί ηε ΥΘ , εξεπλώληαη ιεπηνκεξώο θαη θαζαξίδνληαη. Ζ πεξηνρή πέξημ ηνπ θιηβάλνπ απνδεζκέπηεθε, αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπιινγή επξεκάησλ θαη ε απνηύπσζή ηνπ. E) During the execution of excavations, there were found ash remnants. It is pending the clearance and evaluation of the findings. The other part of the gauge of the road and up to the limits of the expropriation ch and the ash residues ch , are investigated thoroughly and cleaned. Α) Υ.Θ Οπδέλ εύξεκα Β) Με επηζηνιή ΛΓ EΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ.ηνκέο ζηηο Υ.Θ Δπξήκαηα πνπ ζα ελδεηθηηθέο ΥΘ , , , θαζαξηζηνπλ θαη ην ηκήκα παξαδόζεθε. Υ.Θ , , ηηο ζέζεηο κε δελ δύλαηαη λα δηελεξγεζνύλ ηνκέο ιόγσ κε παξάδνζεο γεο, κόλν ζε πνζνζηό 20% Α) Υηιηνκεηξηθή Θέζε Γηαλνίρζεθαλ ηνκέο ζπλ.κ.288 κ, κε έλαξμε ζηηο & επηπιένλ 349,57κ. Ζ πεξηνρή παξαδόζεθε 18/09/ (Κ.Ο. Ζ005) Β2) Υ.Θ Γ) Υ.Θ Γ) Υ.Θ Δ) Υ.Θ Σ) Υ.Θ Δπξήκαηα κε αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο Ε) Δθζθαθή ηερληθνύ Ζ015 Υ. Θ ,78. Βξέζεθαλ αξρ. επξήκαηα.ζ) Υ. Θ ~ Θ) Υ. Θ ~ Η)Υ. Θ ~ Κ) Σερληθό Ζ011 Υ. Θ B) Υ.Θ Γηαλνίρζεθαλ ηνκέο ζπλ. κ.778,36 κ. Σν ηκήκα από ρ.ζ.: ρ.ζ.: παξαδόζεθε ζηηο 29/09/. Γεζκέπηεθαλ από ηελ Αξρ.Δθνξεία 2 πεξηνρέο ζηελ Υ.Θ Δπξήκαηα θαη δεζκεύηεθε ε πεξηνρή ζηελ Υ.Θ ,50_Δ=840m² αλαηνιηθά. Β2) Υ. Θ Ζ πεξηνρή έρεη δεζκεπηεί από ηελ ΛΓ Δθνξία Πξνηζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ θαηά 100% όπνπ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ν Κ.Ο. Ζ005 (ρ.ζ ) Γ) Υ.Θ.: (Νέα ζέζε) Γηαλνίρζεθαλ ηνκέο ζπλ. κήθνπο.468,61 κ. Τπάξρεη εκπινθή Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο Γελ έρεη παξαδνζεί από ηελ Βπδαληηλή Αξραηνινγία Γ)Υ.Θ.: Παξαδόζεθαλ νη 2 πεξηνρέο από ηελ Αξραηνινγηθή Δθνξεία πνπ εηραλ δεζκεπηεί : ε πξώηε πεξηνρή ζηνλ άμνλα θαη ε δεύηεξε ζην αξηζηεξό έξεηζκα εθηόο απν ηε πεξηνρή ζηε Υ.Θ _Δ=190,00m² & ζηε Υ.Θ _Δ=125,00m². E) Υ.Θ (Νέα ζέζε) Παξαδόζεθε από ηελ Αξρ. Δθνξεία. Γεζκεύηεθε πεξηνρή από Υ.Θ δπηηθά Δ=159,67m² Σ) Υ. Θ ~ Γηελεξγήζεθαλ έσο ζήκεξα δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ζπλνιηθνύ κήθνπο 338,29 κ.κ. θαη ζπλερίδνληαη νη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο. Γηελεξγήζεθαλ επηπιένλ δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ζπλνιηθνύ κήθνπο 655,56κ.κ. Γεζκεύηηθαλ : 1) Υ.Θ , ,74 _ Δ=374,07m². 2)Υ.Θ _ Δ=2200,54m². 3)Αξραηνινγηθό εύξεκα ζηε Υ.Θ ,50. Ε) Δθζθαθή ηερληθνύ Ζ015 Υηιηνκεηξηθή Θέζε ,78. Αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ ηερληθώλ εηζόδνπ & εμόδνπ ηνπ Ζ015 (Γπηηθά). Γεζκεπκέλε πεξηνρή Ζ) Υηιηνκεηξηθή Θέζε ~ Βξέζεθαλ ηάθνη, ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη δέζκεπζε. Θ)Υηιηνκεηξηθή Θέζε ~ Βξέζεθαλ ηαθηθά θαηάινηπα.γεζκεύηεθε πεξηνρή ζηελ Υ.Θ _Δ=105,00m² & ζηελ Υ.Θ _Δ=38,00m² Η) Υηιηνκεηξηθή Θέζε ~ Βξέζεθαλ νηθηζηηθά θαηάινηπα θαη δεζκεύηεθε ε πεξηνρή ζηελ Υ.Θ _Δ=760,00m² δπηηθά. Κ) Σερληθό Ζ011 Υηιηνκεηξηθή Θέζε Αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηερληθνύ εμόδνπ SRD3 (Αλαηνιηθά). Γεζκεπκέλε πεξηνρή 5N ,83% Λ) Υ.Θ ~ Μ) Υ.Θ ~ Ν) Υ.Θ ~ Ξ) Υ.Θ.: Υ.Θ.: : Γελ βξέζεθαλ αξραηνινγηθά επξύκαηα ζηηο ρ.ζ.: & ρ.ζ.: Ο) Υ.Θ.: Λ) Υ.Θ ~ βξέζεθάλ αξραηνινγηθά επξήκαηα & δεζκεπηήθε πεξηνρή Δ=103,13m². Μ) Υ.Θ ~ βξέζεθάλ αξρ. επξήκαηα& δεζκεπηήθε πεξηνρή Δ=73,06m². Παξαδόζεθε από ηελ Αξρ.Δθνξεία. Ν) Υ.Θ ~ βξέζεθάλ αξρ. επξήκαηα & δεζκεπηήθε πεξηνρή Δ=2413,14m². Ο) Υ.Θ.: Υ.Θ.: επξήκαηα & δεζκέπηεθε πεξηνρή Δ=155,18 κ2 A) CH None finding. B) CH Findings to be cleanned and the sectioned delivered. B2) CH C) CH D) CH E)CH F) CH Findings of non archaeological interest G) Excavation of structure Ζ015 chainage Findings H) CH ~ I) CH ~ J) CH ~ K) Structure HO11 CH L) CH M) CH N) CH With letter LD' EPCA had been requested perform arch.trenches at indicative pos. ch , , , , , At pos is impossible to excavate arch.trenches because of non delivery of land,only at 20%. Α) CH.: The total length of the trenches opened was 288 m., commenced on & further 349,57m. Area delivered on 18/9/09. Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 61 B) CH.: The total length of the trenches opened was 778,36 m. CH was released 29/9/09. Were bound by Arch. 2 areas at There were found settlement remnants and the area was eganged at ch ,50_δ=840m² east. Β2)C.H the area has been eganged by the LD Ephorate of Prehistoric and Classic Antiquities at 100% where at this area there is the B.O H005(CH ) C) Υ.Θ.: (New position) Trences opened 468,61m. There is Arch.involvement & has not been delivered. D) CH.: areas have been released.the first area on the axis and the second at the left shoulder despite the area at ch _Δ=190,00m² & ch _Δ=125,00m². E) C.H ST) C.H Trenches performed total length 338,29m & they continue. Also there were executed arch.trenches of total length 655,56m. Eganged:1) ch , ,74 _ Δ=374,07m². 2)ch _ Δ=2200,54m². 3)arch.findings ch ,50. Z) Excavation of structure Ho15 ch ,78. arch.findings at the inlet and outlet of H015(WEST) Eganged area. H) CH ~ There were founf burrials, at the area there is no egangement. TH) CH ~ There were found burrial remnants area was eganged at ch _δ=105,00m² & ch (New position) Ζas been eganged _Δ=38,00m² I) CH ~ Findings and the area was from ch west Δ=159,67m² eganged at ch _δ=760,00m² west. K) Structure H011 CH Arch.findings at the outlet of the structure SRD3(EAST).Eganged area L) CH ~ findings and the area was enganged Δ=103,13m². M) CH ~ findings and the area was enganged Δ=73,06m². Ν) CH ~ findings and the area was enganged Δ=2413,14m².

62 ΓΕ/GU 6N.1 FERROVIAL Χ.Θ/C.H COMPL % ,00% DRAGADOS TERNA FINDINGS/ ΕΤΡΗΜΑΣΑ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ REMARKS/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Mε επηζηνιή ΛΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ.ηνκέο ζηηο ελδεηθηηθέο ΥΘ , / According to letter by LD' EPCA were requested arch.trenches at indicative positions ch , N ,00% Υ.Θ ,95+390,95+560, Πεξαηηέξσ έξεπλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ / km ,95+390,95+560, Further investigation will take place * ύκθσλα κε επηζηνιή ηεο ΛΓ EΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξραηνινγηθέο ηνκέο ζηηο ελδεηθηηθέο ΥΘ / According to the LD' EPCA, archaeological trenches have been requested at C.H Α) Υ.Θ Γηελεξγήζεθαλ δνθηκαζηηθέο ηνκέο ζπλνιηθνύ κήθνπο κ. Β) Υ.Θ Γ) Υ.Θ Γ) Υ.Θ Δ) Υ.Θ Οη πεξηνρέο Β.Γ.Γ θαη Δ δεζκεύηεθαλ από ηε ΛΓ ΔΠΚΑ. Α) CH The total length of the trenches opened was m. Β) Υ.Θ C) Υ.Θ D) Υ.Θ Δ) Υ.Θ areas B,C,D and E are bound by LD' EPCA. Β) Υ.Θ Ζ πεξηνρή παξαδόζεθε από ηελ ΛΓ' ΔΠΚΑ. Γ) Υ.Θ Ζ πεξηνρή παξαδόζεθε από ηελ ΛΓ' ΔΠΚΑ Β) CH Area has been released by LD' EPCA. C) CH Area has been released by LD' EPCA. Δ) Υ.Θ Ζ πεξηνρή παξαδόζεθε από ηελ ΛΓ' ΔΠΚΑ/ E) CH Area has been released by LD'EPCA. 7N % NO FINDINGS/ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΤΡΖΜΑΣΑ * ύκθσλα κε επηζηνιή ηεο ΛΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξραηνινγηθέο ηνκέο ζηηο ελδεηθηηθέο ΥΘ / According to the LD' EPCA, archaeological trenches have been requested at indicated C.H Α) Υ.Θ Καλέλα εύξεκα B) Υ.Θ Θα δηελεξγεζνύλ δνθηκαζηηθέο ηνκέο κεηά ηελ επίηαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο Γ) Υ.Θ Ζ πεξηνρή δεζκεύηεθε από ηε ΛΓ ΔΠΚΑ. Γ) Υ.Θ Καλέλα εύξεκα Α) C.H No findings Β) CH Further arch. trenches will take place after possession of land C) C.H Some findings. Area is bound by LD' EPCA D) C.H No Findings. ` 7N ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / THERE ARE NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS 8N ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / THERE ARE NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS 9N % Με επηζηνιή ΛΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ.ηνκέο ζηηο ΥΘ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο δελ δύλαηαη λα δηελεξγεζνύλ ηνκέο ιόγσ κε παξάδνζεο γεο. / According to LD' EPCA letter, arch. trenches were requested at C.H There is incapability of trenches excavation due to lack of land delivery. Διενεργήθηκαν αρταιολογικές ερεσνηηικές ηομές μήκοσς 1.506μ.μ ζε δημόζιες εκηάζεις καηά ηο τρονικό διάζηημα 25/08/~03/09/. Αναμένεηαι η ολοκλήρωζη παράδοζης γης.total length of trenches opened was m between 25/08/~03/09/ on pulic land.the final land delivery is expected. Με ην ππ' αξηζκ.υυυ πξσηόθνιιν δηαζεζεο ρώξσλ πνπ καο παξαδόζεθε ζηηο 02/11/09,απνδεκηώζεθαλ 13 ηδηνθηεζίεο από ρ.ζ ~ ρ.ζ ην ίδην ηκήκα εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ θελά. Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε παξάδνζεο γεο.according to land delivery protocol XXX that we received on 02/11/09,13 owners were compensated at the ch ~ch but there are some gaps remaining.the final land delivery is expected. Παξάδνζε γεο σο 30/11/ (Πξσηόθνιιν XXXIII). Γηελεξγήζεθαλ εξεπλεηηθέο ηνκέο θαη απνδεζκεύζεθε ην ηκήκα ρ.ζ ~ ην ηκήκα απηό εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ 4 θελά από κε επηηαγκέλεο ηδηνθηεζίεο. Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε παξάδνζεο γεο. Land delivery by 30/11/ (Protocol XXXIII). Archaeological trenches were executed and the section ch ~ was unblocked. However, there are still 4 gaps remaining due to non-requisitioned properties. The final land delivery is expected. 10N N ,00% 0,00% ΜΔ επηζηνιή ηεο ΛΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ. ηνκέο ζηηο ΥΘ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο δελ δύλαηαη λα δηελεξγεζνύλ ηνκέο ιόγσ κε παξάδνζεο γεο. / According to the LD' EPCA letter, arch.trenches were requested at C.H There is incapability of arch.trenches excavation due to lack of land delivery. Με επηζηνιή ΛΓ ΔΠΚΑ, είρε δεηεζεί λα γίλνπλ αξρ.ηνκέο ζηηο ελδεηθηηθέο ΥΘ , / According to the LD' EPCA letter, arch.trenches were requested at indicated C.H , N N ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / THERE ARE NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΝΣΟΠΗΜΔΝΟΗ ΑΡΥ.ΥΩΡΟΗ ΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ / THERE ARE NO ARCH.AREAS OF INTEREST FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 62

63 ΥΧΡΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟ ΑΝΑΚΑΦΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖΝ ΘΔΖ "ΑΛΧΝΑΚΗ" ΣΟΤ Γ.Γ ΑΝΑΒΡΑ ΓΖΜΟΤ ΣΑΜΑΗΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΡΓΗΣΑ (Υ.Θ Δ ) Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 63

64 ΥΧΡΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟ ΑΝΑΚΑΦΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖΝ ΘΔΖ "ΑΓ.ΣΡΗΑΓΑ" ΣΟΤ Γ.Γ ΑΝΑΒΡΑ ΓΖΜΟΤ ΣΑΜΑΗΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΡΓΗΣΑ (Υ.Θ Δ ) Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 64

65 ΥΧΡΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟ ΑΝΑΚΑΦΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖΝ ΘΔΖ "ΚΟΚΚΗΝΟΒΡΑΥΟ" ΣΟΤ Γ.Γ ΑΝΑΒΡΑ ΓΖΜΟΤ ΣΑΜΑΗΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΡΓΗΣΑ (Υ.Θ Δ ) Ετήσια Ζκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Νο2, Ιανουάριος 2010 Σελίδα 65

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΠΙ-9 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 13-10 - 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Αξηζ. Πξση. 7432 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΑΔΑ : 4ΙΞΠΙ-9 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 13-10 - 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Αξηζ. Πξση. 7432 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 13-10 - 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Αξηζ. Πξση. 7432 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πιεξνθνξίεο: Φ. Θενδψξνπ,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε :

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε : A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ (Δ17) & Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ K.B. (m) Αριθμός 3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2007, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Γ. Παλαγησηφπνπινο, Πξφεδξνο, Γ. Παπακεληδειφπνπινο, Ν. θιίαο,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα