3rd International Symposium

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3rd International Symposium"

Transcript

1 3rd International Symposium RE+D Magazine Ξνπ εληνπίδνπλ ην πξόβιεκα επελδπηέο, μελνδόρνη, operators θαη πξάθηνξεο Ζ ΔΙΙΑΓΑ ΣΟΔΗΑΕΔΡΑΗ ΛΔΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ Ξεξηζζόηεξα από 800 ζηειέρε θαη επηθεθαιήο εηαηξεηώλ από ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζώο θαη έλαο ζεβαζηόο αξηζκόο από ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο παξαθνινύζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπ 3νπ Γηεζλνύο Ππλεδξίνπ, πνπ δηνξγάλωζε ην πεξηνδηθό RE+D ζην μελνδνρείν Κεγάιε Βξεηαλία ζηηο 29 θαη 30 Πεπηεκβξίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ειιελνβξεηαληθό επηκειεηήξην κε ζέκα: «Δπελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο αγνξέο». Ζ δηήκεξε εθδήισζε ήηαλ εληαγκέλε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο εθδειψζεηο Two Nations: Athens 2008, London 2009, πνπ έρνπλ ζηφρν λα θέξνπλ πην θνληά ηηο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο ησλ δχν ρσξψλ. Ρελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θήξπμε ν βξεηαλφο πξέζβεο ζηελ Διιάδα θ. Simon Gass ν νπνίνο άζθεζε θξηηηθή γηα ηα... γλσζηά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο μέλνο πνπ ζέιεη λα επελδχζεη ζηελ Διιάδα. «Ζ Διιάδα κέλεη πίζσ, δελ βξίζθεηαη κεηαμχ πξψησλ ρσξψλ ζηε ιίζηα γηα μέλεο επελδχζεηο» δήισζε θαη πξφζζεζε «Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε πξνζδνθά επελδχζεηο 16 δηζ. ζηε ρψξα ζαο ηα επφκελα ρξφληα, θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ην real estate, αιιά έρεηε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα λα ιχζεηε». «Ρν ρσξνηαμηθφ ζρέδην είλαη έλα πξψην βήκα, φκσο πξέπεη ε ειιεληθή αγνξά λα γίλεη πην... πξνβιέςηκε». Πηε ζπλέρεηα απεχζπλε ραηξεηηζκφ ν πξφεδξνο ηνπ Διιελνβξεηαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θ. Σαξ. Γθνξίηζαο ν νπνίνο αλαθέξζεθε ηφζν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο εθδειψζεηο Two Nations, αιιά θαη ηελ βξεηαληθή αγνξά PPP πνπ κέρξη απηή ηελ ψξα έρεη πινπνηήζεη 600 ζπλνιηθήο αμίαο 85 δηζ. Ρελ πξψηε εκέξα πξνζεγγίζηεθαλ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Ν ηνπξηζκφο γείαο Ρα νινθιεξσκέλα νηθηζηηθά ζχλνια (Resorts) Νη εκπεηξίεο δηαθνπψλ (Ξαξαζεξηζηηθά, θξνπαδηέξα, βίιιεο, yachting θαη Ν ηνπξηζκφο πφιεο (City breaks) ΗΑΡΟΗΘΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Ρν γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο κέζα ζην νπνίν θηλήζεθε ε πξψηε νκάδα νκηιεηψλ, αθνξνχζε ηελ δηεζλή εκπεηξία, ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ γείαο. Νη νκηιεηέο θξνληηζαλ λα δηαρσξήζνπλ ηνλ Ρνπξηζκφ γείαο απφ ηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο (spa) θαζψο ν ηειεπηαίνο έρεη ήδε ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά, ελψ ηειεπηαία δελ πξνζειθχεη κεγάινπο παίθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηαηί φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο νη θαιέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ έληνλε επνρηθφηεηα θαη επνκέλσο απνζβέλνληαη κε αξγφηεξνπο ξπζκνχο. Αλαιπηηθά ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Ππ. Δπζηαζφπνπινο δηαβεβαίσζε ην θνηλφ γηα ηελ αθνζίσζε πνπ επηδεηθλχεη ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Spa, ζαιαζζνζεξαπείεο, ηακαηηθφο θιπ.). Ρφληζε φκσο φηη είλαη ζέκα πνπ γηα λα πξνρσξήζεη εκπιέθνληαη λνκηθέο εξκελίεο θαη εκπφδηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηξία αθφκε ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη πξέπεη πάλσ απ' φια λα εμαζθαιηζηεί ε πγεία ηνπ αζζελνχο. Πην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε θαη ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ ππνπξγνχ γείαο θ. Ξ. Αδακίδεο, ν νπνίνο κεηέθεξε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ ππνπξγνχ θ. Γ. Αβξακόπνπινπ ηνλίδνληαο φηη «εθδειψζεηο ζαλ ηε ζεκεξηλή δίλνπλ ην έλαπζκα λα πξνρσξήζεη ην λνκνζρέδην πνπ εδψ θαη κεξηθά ρξφληα πεξηθέξεηαη κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ». Πηελ θαζαξά ηαηξηθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο αλαθέξζεθε ν πιαζηηθφο ρεηξνπξγφο Αλδ. Φνπζηάλνο ν νπνίνο ηφληζε φηη «δηαζέηνπκε έλα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ έκςπρν δπλακηθφ θαη θαιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, αιιά δελ θξνληίδνπκε λα ην

2 πξνβάιινπκε ζην εμσηεξηθφ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγάιν αληαγσληζκφ απφ ηε γεηηνληθή Ρνπξθία». Ρέινο ν επηθεθαιήο ηεο healthcare cybernetics Γξ Θ. Θωλζηαληηλίδεο φξηζε ηηο 8 ελφηεηεο ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο θαη αλέθεξε φηη «ππάξρνπλ ήδε ζηε ρψξα καο αξθεηέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη σο πάξνρνη αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ». Ζ δξαζηεξηνπνίεζε επελδπηψλ θαη εηαηξεηψλ αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ γείαο πξνυπνζέηεη ηελ θξαηηθή πξσηνβνπιία πξνψζεζεο ηεο ρψξαο καο σο πξννξηζκφ. ΡΑ RESORTS Βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο, απνηέιεζαλ νη Νινθιεξσκέλεο Νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο (Resorts), θαη ηα νθέιε πνπ θέξλνπλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηνλ επελδπηή. Ν θ. Ππκεώλνγινπ, αλέιπζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ πνπ αθνινπζνχλ έηζη ψζηε λα πξνζειθχζεη ε ρψξα καο μέλνπο επελδπηέο. Όπσο ηφληζε, ε εμσζηξέθεηα ηεο Διιάδαο είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί κε θηλήζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ επλντθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηε δπλακηθή ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηα ζρέδηα αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ΔΡΑ, κίιεζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο, Σ. Θνθθώζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ην ρσξνηαμηθν ηνπ Ρνπξηζκνχ». Ν δηθεγφξνο θ. Β. Αβξακόπνπινο, ήηαλ ηδηαίηεξα θξηηηθφο γηα ηα βήκαηα πνπ θάλεη ε Διιάδα σο πξνο ηελ αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ projects. «Ζ Διιάδα θέξεηαη λα είλαη ζηηο πξψηεο πξνηηκήζεηο γηα αγνξά ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη δελ γίλεηαη απνιχησο ηίπνηε. Απηφ ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά. Ν θ. Κ. Ρζηξίθνο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηεο Dolphin CI, αλαθέξζεθε ζηα κεγάια πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα. «Κφιηο ην 8% ηεο ειιεληθήο γεο έρεη ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο, ην 92% είλαη ζηνλ αέξα, γεγνλφο πνπ ππνζάιπηεη ηελ απζαηξεζία, ηφληζε, ελψ αλαθέξζεθε ζηα νθέιε πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο, φπσο ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηφλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, αχμεζε εζφδσλ γηα ην θξάηνο, αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, αλαβάζκηζε ηεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ». Ν δηεπζπληήο κεζηηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Eurobank Property Services θ. Ι. Ραζζνύιαο, είπε φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία δπλεηηθά, ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα πνπιήζεη ζε μέλνπο 1 εθαη. εμνρηθέο θαηνηθίεο θαη λα έρεη έζνδα απφ ζπλάιιαγκα 150 δηζ. «Ωζηφζν» πξφζζεζε «ππάξρεη έιιεηςε πξνηφληνο». «Καο ιείπεη ε ηφικε θαη ε επηρεηξεκαηηθή θαληαζία. Δμαθνινπζνχκε λα θάλνπκε ζπίηηα, πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο Έιιελεο. Ξξέπεη λα γίλνπκε νη developers ηεο Δπξψπεο». ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΓΗΑΘΝΞΩΛ «Νπνηνο δελ έρεη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζα ράζεη ην ηξέλν» δήισζε ν Carlos Vogeler, αληηπξφεδξνο ηνπ νκίινπ RCI κηιψληαο ζηελ ηξίηε ελφηεηα κε ζέκα εκπεηξίεο δηαθνπψλ. «Ζ αχμεζε ηνπ γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ πνπ έρεη γλψζε θαη πιεξνθφξεζε θαη επνκέλσο απαηηήζεηο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε νξγαλσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» πξφζζεζε ν θ. Vogeler ελψ παξέζεζε ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ηηο ηάζεηο ζηε β' θαηνηθία. Αλαθέξζεθε αθφκε ζην βαζκφ πνπ ζα επηδξάζεη ε θξίζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Πην ηξφπν πνπ νη μέλνη επηιέγνπλ ηε δεχηεξε εμνρηθή θαηνηθία, αλαθέξζεθε ν θ. Γ. Καλνπζάθεο, ηεο Savills Hellas. Πηελ κειέηε πνπ παξνπζίαζε αλαθέξζεθε φηη νη Βξεηαλνί έρνπλ 425 ρηιηάδεο ηδηνθηεζίεο ζην εμσηεξηθφ κε αχμεζε 55% απφ ην Απαηζηφδνμνο γηα ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηα αθίλεηα ήηαλ ν θ. Γ. Αλδξηόπνπινο πξφεδξνο ηεο Dimand. «Κεγάιε χθεζε θαηαγξάθεηαη ζηε δήηεζε εμνρηθήο θαηνηθίαο,ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο σζηφζν ε Διιάδα δελ ζα ππνζηεί κεγάιν πιήγκα απφ ηελ θξίζε επεηδή είλαη αλνξγάλσηε αγνξά», ηφληζε ν θ. Αλδξηφπνπινο. Ζ θπξία Αγγειηθή Ιηάθνπ, απφ ηελ πιεπξά ηεο Sotheby's αλαθέξζεθε ζηα πνιπηειή εμνρηθά ζπίηηα επηζεκαίλνληαο φηη «ππάξρνπλ αγνξαζηέο, κφλν πνπ ζηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πξνζθέξεηαη ζε πνιχ πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην αληηζηνηρν

3 ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΞΑ». ΘΑΙΑΠΠΗΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Ν θ. Γ. Βεξλίθνο πξνέδξνο ηεο Vernicos Yachting αλαθέξζεθε ζην γηφηηλγθ ζηελ Διιάδα θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Όπσο ηφληζε «ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο καξίλεο θαζψο ππάξρνπλ 19 καξίλεο κε ζέζεηο ειιηκεληζκνχ, άιιεο 22 είλαη ζε εμέιημε ελψ ην κέιινλ αλήθεη ζηηο ζχλζεηεο αλαπηχμεηο κε καξίλεο, εμνρηθά ζπίηηα, γθνιθ, μελνδνρεία θ.ιπ.». «Ρν γηφηηλγθ είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ Διιάδα θαη δελ πξέπεη λα ράζνπκε ηελ επθαηξία» θαηέιεμε ν θ. Βεξλίθνο. Ρέινο, ν πξφεδξνο ηεο HATTA, θ. Γ. Δπαγγέινπ, αλαθέξζεθε ζηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε θξνπαδηέξα ζηελ Κεζφγεην θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα επηζεκαίλνληαο φηη «ε αλάπηπμε ηεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάζηαζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ». Ν θ. Δπαγγέινπ είπε φηη «ζήκεξα ζηελ Διιάδα νη επηβάηεο πνπ θαηεβαίλνπλ απφ ηελ θξνπαδηέξα είλαη κφιηο ην 6,6% φηαλ ζηελ Ηηαιία είλαη ην 34%. Ωζηφζν, ζπλνιηθά νη ηνπξίζηεο ζηα ειιεληθά ιηκάληα είλαη ην 18%, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ράλνπκε πεξίπνπ 12% ηνπξηζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έιζνπλ ζηε ρψξα καο, λα πάξνπλ εδψ ην θξνπαδηεξφπινην κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ επξχηεξα». Γ. Ξαπαζαλαζίνπ: 10 δηζ. από ην λέν αλαπηπμηαθό Πηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ απεπζχλζεθε ν πθππνπξγφο Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θ. Γηάλλεο Ξαπαζαλαζίνπ ηνλίδνληαο φηη «Ζ θξίζε είρε ππνεθηηκεζεί παγθνζκίσλ, ε θαηάζηαζε είλαη ξεπζηή θαη ρξεηάδεηαη εγξήγνξζε». «Ξαξ' φια απηά» ζπλέρηζε ν πθππνπξγφο, ε Θπβέξλεζε δηλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ αθηλήησλ θαζψο απνηεινχλ αηκνκεραλέο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο». Αλ θαη εκθαλίζηεθε πξνβιεκαηηζκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ζε εκπνξηθά αθίλεηα θαηά ην α' εμάκελν ηνπ 2008 είλαη κεησκέλεο θαηά 41%, ηφληζε φηη «ζην λέν επελδπηηθφ λφκν έρνπλ εληαρζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10 δηζ., κεγάιν κέξνο εθ ησλ νπνίσλ έρεη πάεη ζηνλ ηνπξηζκφ. CITY BREAKS Πην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ησλ νιηγνήκεξσλ δηαθνπψλ ήηαλ αθηεξσκέλε ε ηειεπηαία ελφηεηα ηεο πξψηεο εκέξαο φπνπ νη νκηιεηέο δηαπίζησζαλ φηη κεηά ηνπο Νιπκπηαθνχο αγψλεο ε Διιάδα κπήθε μαλά ζηα πιάλα ησλ μέλσλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ, απηφ φκσο δελ θξάηεζε πνιχ. Ν θ. Γ. Γξαθφπνπινο, γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΔΡΔ αλαθέξζεθε ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ρψξα καο φηη: «Δίκαζηε εληειψο ιάζνο θαηεπζπλζε ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ ζπλεδξίσλ», δήισζε θαη εκβάζπλε ζηνπο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Γηα ηα Boutique Hotels, κίιεζε ν γεληθφο Γηεπζπληήο ησλ μελνδνρείσλ Ζιέθηξα θ. Γ. Οέηζνο, ν νπνίνο είπε φηη ζηελ Διιάδα μελνδνρεία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ Boutique. Ρέινο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΖΑΡΡΑ θ. Πθξέηηαο, αλαθέξζεθε ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, θαη κε ηδηαίηεξε απαηζηνδνμία δήισζε πσο «πξέπεη λα είκαζηε ε κφλε ρψξα πνπ απαγνξεχεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ζε θάπνηνπο ρψξνπο, πεξηνξίδεη ηνλ ρξφλν επηζθεςηκφηεηαο θ.ι.π. Ιππάκαη πνιχ πνπ απφ απηή ηελ εθδήισζε απνπζηάδεη ην ππνπξγείν Ξνιηηηζκνχ». Ζ ώξα ηεο θξίζεο Ζ δεύηεξε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ ήηαλ αθηεξωκέλε ζηελ θξίζε πνπ δηέξρεηαη ην ρξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή ζα έρεη ζηελ αγνξά αθηλήηωλ. Ρν «όρη» ηεο ακεξηθαληθήο βνπιήο ηωλ Αληηπξνζώπωλ ζην ζρέδην Paulson έξημε ηνλ Dow Jones 7% θαη ηνλ Nasdaq 9,14% κε απνηέιεζκα ζηελ έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ όινη ζρνιίαδαλ ηελ αλαγγειία ηεο ρξεωθνπίαο έμη Δπξωπαϊθώλ ηξαπεδώλ (Fortis, Bratford & Bingley, Hypo Real Estate, Rosklide Bank, Glitnir θαη Dexia) γηα ηηο νπνίεο ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδνο απαηηήζεθε είηε θξαηηθή, είηε ηδηωηηθή παξέκβαζε γηα ηελ επηβίωζή ηνπο.

4 Ζ πξψηε νκάδα νκηιεηψλ επηθεληξψζεθε ζηηο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζην πφζν απζηεξφ είλαη πιένλ ην πιαίζην δαλεηνδφηεζεο. «Κέρξη ζήκεξα έρνπλ θιείζεη πεξί ηηο 20 ηξάπεδεο ελψ ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ν αξηζκφο ζα θζάζεη ηηο 100» δήισζε ν Nick Jacobson, γεληθφο Γηεπζπληήο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ζέκαηα Real Estate θαη Ρνπξηζκνχ ηεο Citibank ζην Ινλδίλν, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε αξθεηά απαηζηφδνμνο γηα ηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ παλεπξσπατθά. Όπσο είπε, νη ηηκέο έρνπλ ππνρσξήζεη θαηά 15% - 20% ζε ζχγθξηζε κε ην peak ηνπ 2007 ελψ πξνέβιεςε λέα... βνπηηά 15% ην επφκελo ρξνληθφ δηάζηεκα. Ξεξαηηέξσ πηψζε δηαβιέπεη, φληαο θαη εθηειεζηηθφ κέινο ζην ΓΠ ηεο EPRA, ζηηο ηηκέο ησλ ΑΔΔΑΞ ην επφκελν 12κελν θαζψο νη επελδπηέο αλαδεηνπλ ξεπζηφηεηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε: «Ρειείσζε έλα πάξηη δελ κπνξνχκε λα ζπλέιζνπκε απφ ην hangover». Όκσο, πάληα ππάξρεη θσο ην ζθνηάδη θαη γηα φζνπο ζέινπλ θαιφ επελδπηηθφ πξντφλ «έρεη έιζεη ε ψξα ζαο», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά. Ν θ. Γηώξγνο Σξπζηθόο, γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Eurobank Properties ΑΔΔΑΞ, ηφληζε θαη απηφο ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη επηζεκαίλνληαο φηη ηελ αγνξά πιένλ ηελ νδεγνχλ νη επελδπηέο θη φρη νη θαηαζθεπαζηέο. «Ξξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ νη developers θπξίσο απηνί πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ γηλφηαλ κέζσ ηξαπεδψλ. Ρψξα ζα πξέπεη λα βξνπλ ίδηα θεθάιαηα». Όπσο αλέθεξε ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη κεγάιε θξίζε επεηδή ην επελδπηηθφ πξντφλ είλαη αλχπαξθην ελψ πξνέβιεςε αλαβνιή αξθεηψλ κεγάισλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, πσιήζεηο αθηλήησλ, αιιά θαη ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζε αμηφινγα αθίλεηα κε πςειέο απνδφζεηο. Αλάινγε ήηαλ θαη ε νκηιία ηνπ θ. Αξε Θαξπηηλνχ, λένπ γεληθνχ δηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αθηλήησλ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ε νπνία δηαζέηεη ραξηνθπιάθην αθηλήησλ άλσ ηνπ 1,2 δηζ. Ν θ. Θαξπηηλόο, «ραξηνγξάθεζε» ηελ θξίζε θαηά θιάδν θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή επεζήκαλε φηη ε θξηζε πιήηηεη θπξίσο Ακεξηθή θαη Δπξψπε ζηελ νπνία ππνθέξνπλ ηα μελνδνρεία, πέθηνπλ νη ηηκέο ζηα δηακεξίζκαηα ελψ θαιχηεξα είλαη ηα πξάγκαηα γηα εκπφξην θαη γξαθεία. Ρα λέα δελ είλαη θαιά, είπε ν θ. Θαξπηηλφο ν νπνίνο φκσο δηέβιεςε θαη ηελ ζεηηθή πιεπξά ηεο θξίζεο. «Κε ηελ θξίζε έξρεηαη ην ηέινο ηνπ ξίζθνπ», επεζήκαλε θαη πξφζζεζε: «Ζ επηζηξνθή ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ζε πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα θαη ζε πξαγκαηηθέο απνδφζεηο είλαη πιένλ ην νπζηαζηηθφ πνπ θνηηάεη θαλείο». «Πήκεξα ζηελ Διιάδα» θαηέιεμε, «παξφηη νη απνδφζεηο ζεσξεηηθά έρνπλ αλέβεη, δε βξίζθεηο ιφγσ ηεο ξερήο αγνξάο εχθνια πξάμεηο. Γηαηί νη πσιεηέο δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα πνπιήζνπλ, άξα αληηζηέθνληαη ζηελ ηηκή θαη φηαλ ν αγνξαζηήο ζέιεη απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 7%, ηνπ 7,5% θαη ν πσιεηήο ζπλερίδεη λα επηκέλεη ζε απφδνζε θάησ απφ 7%, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη πξάμε. Ξαξφηη ζεσξεηηθά ε αγνξά έρεη αλεβάζεη ηα yields. Ρν ξίζθν λα ππάξμεη ππεξπξνζθνξά απφ ππεξβνιηθή νηθνδφκηζε δελ είλαη πιένλ ζνβαξφ γηαηί φινη νη developers έρνπλ κεηψζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο». Ν λένο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Emporiki RE θ. Θέλλπ Δπαγγέινπ επεζήκαλε φηη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ήιζαλ αξγά, απφ ην β' ηξίκελν ηνπ 2008, γηαηί ε αγνξά είλαη κηθξή θαη εζσζηξεθήο. Πηελ παξνχζα θάζε, δήηεζε ππάξρεη θαη πξνέξρεηαη απφ κία νκάδα ζεζκηθψλ επελδπηψλ πνπ έρεη εδξαησζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ εγρψξηα αγνξά (ΑΔΔΑΞ, ηδησηηθά funds θαη ιίγνη μέλνη ζεζκηθνί). Πην εξψηεκα αλ είλαη θαιή ζηηγκή λα αγνξάζεη θαλείο ή λα πεξηκέλεη ν θ. Δπαγγέινπ αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη δελ ππάξρεη ιφγνο αλακνλήο αλ ε ζπκθσλία είλαη θαιή, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε ην θάζε deal. «Ζ θξίζε έρεη ρηππήζεη ηφζν ην επελδπηηθφ θνηλφ, έρεη ρηππήζεη ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο ρξήζηεο, έρεη ρηππήζεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη ρηππήζεη θπζηθά ηελ ηξνθνδνζία θαη ηε δήηεζε θαη θπζηθά έρεη ρηππήζεη θαη ηνπο δείθηεο ηεο αγνξάο». Απηφ δήισζε ν επηθεθαιήο ηνπ εθηηκεηηθνχ ηκήκαηνο, ICAS, ηεο Colliers θ. Γ. Ξαπαρξήζηνο, ν νπνίνο ζηάζεθε ζην γεγνλφο φηη ζε επίπεδν επελδχζεσλ, έρνπκε πςειά θφζηε, έρνπκε δπζθνιία ζηε δηάζεζε πίζησζεο, πιένλ θαη απφ ηηο ηξάπεδεο δηφηη εμεηάδνπλ κε κεγάιε ππεπζπλφηεηα πιένλ ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά κε νηθνλνκνηερληθνχο φξνπο πξηλ δψζνπλ ην πξάζηλν θσο.

5 «Ό,ηη αθνχκε ηελ Ξαξαζθεπή ζηηο ΖΞΑ» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά, «πεξλάεη ηνλ Αηιαληηθφ κέζα ζην Παββαηνθχξηαθφ θαη έξρεηαη ηε Γεπηέξα θαη ζθάεη, ζα ρηππήζεη ελδερνκέλσο ζχληνκα θαη εδψ». «Πηε Γπηηθή Δπξψπε έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα yields. Έρνπκε κηα απμεηηθή ηάζε 75 έσο 100 κνλάδεο βάζεο. Γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε κηα δηφξζσζε ηηκψλ. Αληηζέησο ζηα Βαιθάληα έρνπκε κηα ζπκπίεζε ζηηο απνδφζεηο, επεηδή αθξηβψο ηα Βαιθάληα έηξεραλ πάληα κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο απφ ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, εκείο είκαζηε ηεο άπνςεο φηη απμάλνληαη, αιιά βαίλνπλ κεηνχκελεο». Όπσο θαη νη ππνινηπνη ζπλνκηιεηέο ηνπ panel ζπκθψλεζαλ φηη ζε ηέηνηεο επνρέο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα βιέπνπκε κεηαβηβάζεηο απηφλνκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξά νιφθιεξσλ ραξηνθπιαθίσλ. To δεχηεξν πάλει είρε ζέκα ηηο επελδχζεηο πνπ πξνσζνχλ ηα funds ζηε ιεγφκελε Λέα Δπξψπε, δειαδή ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηεξάζηηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζην ηνκέα ηνπ real estate. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε γηα ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο Ρνπξθίαο θαη ηελ εηζβνιή ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Νπθξαλία θαη ηα ξίζθα πνπ παίξλνπλ. Ζ ΛΔΑ ΔΟΩΞΖ Πηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λέα δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αλαθέξζεθαλ νη νκηιεηέο ηεο επφκελεο ελφηεηαο πνπ είρε ζέκα «Δπελδπηηθέο επθαηξίεο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο - Κπνξνχκε λα κηιάκε γηα λέα ζειίδα;» Ν ζπληνληζηήο ηνπ panel θ. Ράζνο Θνηδαλαζηάζεο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο 8G Capital Partners νδήγεζε ηε ζπδήηεζε ησλ πςειψλ πξνζθεθιεκέλσλ ζε βαζκφ πνπ ην αθξναηήξην πήξε κηα ζπγθξνηεκέλε θαη πιήξε εηθφλα σο πξνο ην ηη δηαθπβεπεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο αγνξέο απηέο πν είλαη ηνπνζεηεκέλεο πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ρν βαζηθφηεξν δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο επελδπηέο είλαη ε επαλαθνζηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ απηή ζα έρεη ζηελ απνπεξάησζε έξγσλ θαζψο ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο γίλεηαη αθξηβφηεξε. Δδψ νη επελδπηέο θαη νη developers επηπξφζζεηα λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα φπσο: πνιηηηθφο θίλδπλνο ζηελ Νπθξαλία, κηα αγνξά 40 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, ην ίδην θαη ζηελ Ρνπξθία, επίζεο κηα αγνξά 65 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ζην θαηψθιη ηεο ΔΔ κε 20 εθαηνκκχξηα λένπο, Βνπιγαξία θαη Ονπκαλία λα θξελάξνπλ νη ΑΜΔ θαη Πεξβία λα θηλείηαη ελάληηα ζε θάζε...λφκν ηεο αγνξάο! Γηα φια απηά κίιεζαλ ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ηεο Lamda Development θ. Νδπζζέαο Αζαλαζίνπ, ν ππεχζπλνο ηεο EKTASIS Development γηα ηηο Βαιθαληθέο αγνξέο θ. Γηώξγνο Γελεξάιεο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο δεχηεξεο ζε κέγεζνο εηαηξείαο αλαπηπμεο ζηελ Δπξψπε Multi Development, θ. Λico Veldhuis, ε Partner ηεο Global Finance θπξία Ηβάλα Bozjak, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Zeus Capital Partners θ. Πηέιιηνο Εαββφο θαη ην ηδξπηηθφ κέινο ηνπ fund Bluehouse θ. Γηάλλεο Γειηθαλάθεο. Δηδηθφ αθηέξσκα ζην ζέκα απηφ ζα έρνπκε ζε επφκελν ηεχρνο. TO ICSC Δμαξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία έδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ν θ. St. Pragnell επηθεθαιήο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ Δκπνξηθψλ Θέληξσλ (ICSC). Αλαθέξζεθε ζηε λέα γεληά εκπνξηθψλ θέληξσλ, ζηελ κεηάβαζε απφ ηα γλσζηά Malls ζε πην ζχλζεηεο εκπνξηθέο αλαπηχμεηο πνπ ζπλδπάδνπλ εκπφξην, ςπραγσγία, παξνρή ππεξεζηψλ, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ ζε θηίξηα κε λέα αξρηηεθηνληθή αληίιεςε θαη λέεο ηνπνζεζίεο. «Ζ βηνκεραλία ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ βξίζθεηαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη ην νπνίν νδεγεί ζε λέεο επθαηξίεο, λέεο ηδέεο θαη λέεο δεζκεχζεηο. Δρνπκε εηζέιζεη ζε κηα ζπλαξπαζηηθή επνρή...», ηφληζε ν θ. Pragnell. ΝΗ ΠΚΞΟΑΜΔΗΠ Ζ ηξίηε νκάδα νκηιεηψλ αλαθέξζεθε ζηε ζρέζε ησλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν λα αλαβαζκηζηεί ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ραπηφρξνλα ε αξρηηέθησλ - πνιενδφκνο θαη αληηπξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Δλσζεο

6 Αξρηηεθηφλσλ (UIA) θπξία Ιίδα Πηόια ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζε δεηήκαηα πξαζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. «Γελ είλαη απιά δήηεκα βηνθιηκαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ή πξνθήξπμεο αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηα δεκφζηα θηήξηα» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά, «ην ζέκα είλαη ε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αξρηηέθηνλα ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο βαζκίδεο». «Απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην» ηφληζε, «είλαη ε χπαξμε πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Νη αξρηηέθηνλεο πέξαλ ησλ ππνινίπσλ, επηδεηνχκε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επελδπηψλ, ε νπνία ρσξίο ηνλ απαξαίηεην πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη». Ν εηδηθφο γξακκαηέαο γηα ηηο ΠΓΗΡ ζην ππνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θ. Ιεωλίδαο Θνξξέο, ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ησλ PPP θαη έδσζε ζηνηρεία γηα έξγα πνπ γίλνληαη ζηε ρψξα καο. Ππγθεθξηκέλα, φπσο δήισζε «δξνκνινγνχληαη 52 έξγα ΠΓΗΡ κε πξνππνινγηζκφ 5,7 δηζ. Νινθιεξψζεθε ν πξψηνο δηαγσληζκφο, ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε άιινη 12, χςνπο 1,5 δηζ.», θαη ζπλέρηζε φηη ηα έξγα «αθνξνχλ εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο -ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, εζηίεο-, ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο δηθαηνζχλεο - θπιαθέο, δηθαζηηθά κέγαξα-, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο άκπλαο, ησλ κεηαθνξψλ, αληαπνδνηηθά έξγα ΝΡΑ θαη ηέινο θηήξηα ζηέγαζεο Γεκνζίσλ πεξεζηψλ». Ρέινο, αλαθέξζεθε ζην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ κέζα απφ ην ΞΓΔ ζηα έξγα απηά βξίζθεηαη ζήκεξα ζην 7% θαη ζα θζάζεη ζηαδηαθά ζην 15%». Ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Θηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ Γεκνζίνπ θ. Θ. Γθξάηδηνο, αλέιπζε ην ζρέδην ηεο ΘΔΓ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηα έξγα πνπ πξνσζεί κε δηαγσληζκνχο ε εηαηξεία. «Απφ ην 2007, έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ΠΓΗΡ απφ ηελ ΘΔΓ 15 πξνηάζεηο, ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 ε ΘΔΓ ζα έρεη ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ην πξψην ΠΓΗΡ, πνπ αθνξά ζηνπο ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο». Ωο πξνο ηηο βηνθιηκαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ΘΔΓ δήισζε φηη πάληα ππήξρε ζηελή ζρέζε κε ην ΘΑΞΔ φινη νη δηαγσληζκνί πεξηέρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελεξγεηαθε ζπκπεξηθνξά ησλ θηεξίσλ, ελψ γηα ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ κειεηάηαη ε λνκηθή θφξκα ψζηε λα πξνθεξπρζεί αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο. ΡΑ ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ Πην ηειεπηαίν panel ην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ην ιηαληθφ εκπφξην σο κνριφο αλάπηπμεο ηεο ειιεηθήο αγνξάο αθηλήησλ. Αλαιχζεθαλ δεηήκαηα φπσο ν λένο ηξφπνο δσήο πνπ ππαγνξεχνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα (life style retail), ε «ζχγθξνπζε» εκπνξηθψλ δξφκσλ κε ηα malls, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ αλαπηχμεσλ θ.ιπ. Ν θ. Θ. Σαξαγθηώλεο, πξφεδξνο ηνπ νκίινπ Σαξαγθηψλε, κίιεζε γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα, ζηελ πνιηηηζκηθή αιιά θαη γεληθφηεξε εμέιημε ηνπ θνηλνχ, δειψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά γηα ην επίπεδν ησλ εκπνξηθψλ ζηελ Διιάδα, «Πηελ Διιάδα ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. Απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ θαη απηνί πνπ αληηηίζεληαη ζηελ δεκηνπξγία. Ππλήζσο δε νη ηειεπηαίνη απηνραξαθηεξίδνληαη θαη πξνζηάηεο ηνπ πεξηβάιινληνο». «Νη πφιεηο καο πξέπεη λα εμειηρζνχλ», ζπλέρηζε, «ζίγνπξα αγαπψ ην πξάζηλν, αιιά θαη ηελ εμέιημε». «Όπνηνο ζέιεη πξάζηλν αο πάεη ζηελ εμνρή», θαηέιεμε, ηνλίδνληαο φηη «κε απηή ηε ινγηθή δελ ζα αλαπηπρζνχλ πνηέ κεγάια projects ζην θέληξν. Ρέινο, ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επθνιία δαλεηνδνηήζεσλ δήισζε «Νη ηξαπεδίηεο είλαη έθπιεθηνη κε φζα ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηνπο... Γχζθνινο θαηξφο ινηπφλ γηα δαλεηνδνηήζεηο». Ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο ECE - Lamda Development θ. Nίθνο Μεζάιεο κίιεζε γηα ηελ πξφζθαηε ξχζκηζε πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε λα εληαρζεί ζην ΦΞΑ, κεηαηξέπνληαο ηε ζρέζε ελνηθίνπ ζε ζρέζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Ν θ. Μεζάιεο είπε πσο «καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπκε ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε κηα ζεηξά ππεξεζηψλ - θαζαξηζκφο, θχιαμε θ.ι.π.- πνπ είλαη πξνο φθεινο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε θαη εμππεξεηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ». H δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηεο Αζελατθήο Νηθνλνκηθήο θαη εθπξφζσπνο ηεο JLL ζηελ Διιάδα θπξία Γίθα Αγαπεηίδνπ, έδσζε ζηνηρεία γηα ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηελ εμέιημή ηνπο επξσπατθά θαη ζηελ Διιάδα. Σαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε φηη ζηελ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε ηα επξσπατθά θέληξα, κφιηο ην 28% ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ βξίζθνληαη ζην θέληξν θη απηφ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γεο θπξίσο. Πηα επφκελα ρξφληα, αλακέλεηαη λα πξνζηεζνχλ γχξσ ζηα έλα εθαη. η.κ. ελνηθηάζηκσλ ρψξσλ.

7 Πε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ είπε φηη «ζίγνπξα είλαη θάηη ην νπνην ζπκθέξεη θαη ην θαηάζηεκα θαη ην θνηλφ, ζηε Κ. Βξεηαλλία ππάξρεη, αιιά ζηελ ρψξα καο λνκίδσ φηη ζπδεηάκε γηα θάηη πνπ ζα δνπλ κάιινλ ηα εγγφληα καο». Ρέινο, φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη «ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια γηα επελδχζεηο. Ρψξα νη επελδπηέο έρνπλ απαηηήζεηο γηα πςειφηεξεο απνδφζεηο». Ν θ. Γηάλλεο Θενδωξήο, CEO ηεο Emporiki Leasing, κίιεζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εκπνξηθψλ θεληξσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην leasing. Σαξαθηεξηζηηθά δήισζε «Ρν leasing ζε ζρέζε κε έλα δάλεην, είλαη ζίγνπξα πξνηηκφηεξν, γηαηί δελ είλαη εμαληιεηηθά λνκνζεηεκέλν. Κάιηζηα ζηελ ζγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ην leasing έρεη ζίγνπξα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θάλνπλ πην ζπκθεξνπζα ιχζε. Ν developer κπνξεί λα επαλαθηήζεη άκεζα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ρσξίο λα ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ project». copyright Wave Media Operations LTD Όξνη ρξήζεο Created by Inertia

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δηζαγσγή Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο έρεη κία δνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ

Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Νίκος Καραμολέγκος Agile Solutions Έκδοζη 1.00 Σύντομο βιογραφικό Νύκοσ Καραμολϋγκοσ Για πρώτη φορϊ αςχολόθηκα με τη πληροφορικό το 1968. Μετϊ από μια ςύντομη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα