3rd International Symposium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3rd International Symposium"

Transcript

1 3rd International Symposium RE+D Magazine Ξνπ εληνπίδνπλ ην πξόβιεκα επελδπηέο, μελνδόρνη, operators θαη πξάθηνξεο Ζ ΔΙΙΑΓΑ ΣΟΔΗΑΕΔΡΑΗ ΛΔΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ Ξεξηζζόηεξα από 800 ζηειέρε θαη επηθεθαιήο εηαηξεηώλ από ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζώο θαη έλαο ζεβαζηόο αξηζκόο από ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο παξαθνινύζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπ 3νπ Γηεζλνύο Ππλεδξίνπ, πνπ δηνξγάλωζε ην πεξηνδηθό RE+D ζην μελνδνρείν Κεγάιε Βξεηαλία ζηηο 29 θαη 30 Πεπηεκβξίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ειιελνβξεηαληθό επηκειεηήξην κε ζέκα: «Δπελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο αγνξέο». Ζ δηήκεξε εθδήισζε ήηαλ εληαγκέλε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο εθδειψζεηο Two Nations: Athens 2008, London 2009, πνπ έρνπλ ζηφρν λα θέξνπλ πην θνληά ηηο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο ησλ δχν ρσξψλ. Ρελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θήξπμε ν βξεηαλφο πξέζβεο ζηελ Διιάδα θ. Simon Gass ν νπνίνο άζθεζε θξηηηθή γηα ηα... γλσζηά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο μέλνο πνπ ζέιεη λα επελδχζεη ζηελ Διιάδα. «Ζ Διιάδα κέλεη πίζσ, δελ βξίζθεηαη κεηαμχ πξψησλ ρσξψλ ζηε ιίζηα γηα μέλεο επελδχζεηο» δήισζε θαη πξφζζεζε «Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε πξνζδνθά επελδχζεηο 16 δηζ. ζηε ρψξα ζαο ηα επφκελα ρξφληα, θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ην real estate, αιιά έρεηε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα λα ιχζεηε». «Ρν ρσξνηαμηθφ ζρέδην είλαη έλα πξψην βήκα, φκσο πξέπεη ε ειιεληθή αγνξά λα γίλεη πην... πξνβιέςηκε». Πηε ζπλέρεηα απεχζπλε ραηξεηηζκφ ν πξφεδξνο ηνπ Διιελνβξεηαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θ. Σαξ. Γθνξίηζαο ν νπνίνο αλαθέξζεθε ηφζν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο εθδειψζεηο Two Nations, αιιά θαη ηελ βξεηαληθή αγνξά PPP πνπ κέρξη απηή ηελ ψξα έρεη πινπνηήζεη 600 ζπλνιηθήο αμίαο 85 δηζ. Ρελ πξψηε εκέξα πξνζεγγίζηεθαλ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Ν ηνπξηζκφο γείαο Ρα νινθιεξσκέλα νηθηζηηθά ζχλνια (Resorts) Νη εκπεηξίεο δηαθνπψλ (Ξαξαζεξηζηηθά, θξνπαδηέξα, βίιιεο, yachting θαη Ν ηνπξηζκφο πφιεο (City breaks) ΗΑΡΟΗΘΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Ρν γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο κέζα ζην νπνίν θηλήζεθε ε πξψηε νκάδα νκηιεηψλ, αθνξνχζε ηελ δηεζλή εκπεηξία, ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ γείαο. Νη νκηιεηέο θξνληηζαλ λα δηαρσξήζνπλ ηνλ Ρνπξηζκφ γείαο απφ ηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο (spa) θαζψο ν ηειεπηαίνο έρεη ήδε ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά, ελψ ηειεπηαία δελ πξνζειθχεη κεγάινπο παίθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηαηί φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο νη θαιέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ έληνλε επνρηθφηεηα θαη επνκέλσο απνζβέλνληαη κε αξγφηεξνπο ξπζκνχο. Αλαιπηηθά ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Ππ. Δπζηαζφπνπινο δηαβεβαίσζε ην θνηλφ γηα ηελ αθνζίσζε πνπ επηδεηθλχεη ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Spa, ζαιαζζνζεξαπείεο, ηακαηηθφο θιπ.). Ρφληζε φκσο φηη είλαη ζέκα πνπ γηα λα πξνρσξήζεη εκπιέθνληαη λνκηθέο εξκελίεο θαη εκπφδηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηξία αθφκε ζπλαξκφδηα ππνπξγεία θαη πξέπεη πάλσ απ' φια λα εμαζθαιηζηεί ε πγεία ηνπ αζζελνχο. Πην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε θαη ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ ππνπξγνχ γείαο θ. Ξ. Αδακίδεο, ν νπνίνο κεηέθεξε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ ππνπξγνχ θ. Γ. Αβξακόπνπινπ ηνλίδνληαο φηη «εθδειψζεηο ζαλ ηε ζεκεξηλή δίλνπλ ην έλαπζκα λα πξνρσξήζεη ην λνκνζρέδην πνπ εδψ θαη κεξηθά ρξφληα πεξηθέξεηαη κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ». Πηελ θαζαξά ηαηξηθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο αλαθέξζεθε ν πιαζηηθφο ρεηξνπξγφο Αλδ. Φνπζηάλνο ν νπνίνο ηφληζε φηη «δηαζέηνπκε έλα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ έκςπρν δπλακηθφ θαη θαιέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, αιιά δελ θξνληίδνπκε λα ην

2 πξνβάιινπκε ζην εμσηεξηθφ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγάιν αληαγσληζκφ απφ ηε γεηηνληθή Ρνπξθία». Ρέινο ν επηθεθαιήο ηεο healthcare cybernetics Γξ Θ. Θωλζηαληηλίδεο φξηζε ηηο 8 ελφηεηεο ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο θαη αλέθεξε φηη «ππάξρνπλ ήδε ζηε ρψξα καο αξθεηέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη σο πάξνρνη αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ». Ζ δξαζηεξηνπνίεζε επελδπηψλ θαη εηαηξεηψλ αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ γείαο πξνυπνζέηεη ηελ θξαηηθή πξσηνβνπιία πξνψζεζεο ηεο ρψξαο καο σο πξννξηζκφ. ΡΑ RESORTS Βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο, απνηέιεζαλ νη Νινθιεξσκέλεο Νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο (Resorts), θαη ηα νθέιε πνπ θέξλνπλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηνλ επελδπηή. Ν θ. Ππκεώλνγινπ, αλέιπζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ πνπ αθνινπζνχλ έηζη ψζηε λα πξνζειθχζεη ε ρψξα καο μέλνπο επελδπηέο. Όπσο ηφληζε, ε εμσζηξέθεηα ηεο Διιάδαο είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί κε θηλήζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ επλντθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηε δπλακηθή ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηα ζρέδηα αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ΔΡΑ, κίιεζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο, Σ. Θνθθώζεο, ππνζηεξίδνληαο φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ην ρσξνηαμηθν ηνπ Ρνπξηζκνχ». Ν δηθεγφξνο θ. Β. Αβξακόπνπινο, ήηαλ ηδηαίηεξα θξηηηθφο γηα ηα βήκαηα πνπ θάλεη ε Διιάδα σο πξνο ηελ αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ projects. «Ζ Διιάδα θέξεηαη λα είλαη ζηηο πξψηεο πξνηηκήζεηο γηα αγνξά ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη δελ γίλεηαη απνιχησο ηίπνηε. Απηφ ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά. Ν θ. Κ. Ρζηξίθνο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηεο Dolphin CI, αλαθέξζεθε ζηα κεγάια πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα. «Κφιηο ην 8% ηεο ειιεληθήο γεο έρεη ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο, ην 92% είλαη ζηνλ αέξα, γεγνλφο πνπ ππνζάιπηεη ηελ απζαηξεζία, ηφληζε, ελψ αλαθέξζεθε ζηα νθέιε πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο, φπσο ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηφλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, αχμεζε εζφδσλ γηα ην θξάηνο, αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, αλαβάζκηζε ηεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ». Ν δηεπζπληήο κεζηηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Eurobank Property Services θ. Ι. Ραζζνύιαο, είπε φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία δπλεηηθά, ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα πνπιήζεη ζε μέλνπο 1 εθαη. εμνρηθέο θαηνηθίεο θαη λα έρεη έζνδα απφ ζπλάιιαγκα 150 δηζ. «Ωζηφζν» πξφζζεζε «ππάξρεη έιιεηςε πξνηφληνο». «Καο ιείπεη ε ηφικε θαη ε επηρεηξεκαηηθή θαληαζία. Δμαθνινπζνχκε λα θάλνπκε ζπίηηα, πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο Έιιελεο. Ξξέπεη λα γίλνπκε νη developers ηεο Δπξψπεο». ΔΚΞΔΗΟΗΔΠ ΓΗΑΘΝΞΩΛ «Νπνηνο δελ έρεη ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζα ράζεη ην ηξέλν» δήισζε ν Carlos Vogeler, αληηπξφεδξνο ηνπ νκίινπ RCI κηιψληαο ζηελ ηξίηε ελφηεηα κε ζέκα εκπεηξίεο δηαθνπψλ. «Ζ αχμεζε ηνπ γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ πνπ έρεη γλψζε θαη πιεξνθφξεζε θαη επνκέλσο απαηηήζεηο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε νξγαλσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» πξφζζεζε ν θ. Vogeler ελψ παξέζεζε ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ηηο ηάζεηο ζηε β' θαηνηθία. Αλαθέξζεθε αθφκε ζην βαζκφ πνπ ζα επηδξάζεη ε θξίζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Πην ηξφπν πνπ νη μέλνη επηιέγνπλ ηε δεχηεξε εμνρηθή θαηνηθία, αλαθέξζεθε ν θ. Γ. Καλνπζάθεο, ηεο Savills Hellas. Πηελ κειέηε πνπ παξνπζίαζε αλαθέξζεθε φηη νη Βξεηαλνί έρνπλ 425 ρηιηάδεο ηδηνθηεζίεο ζην εμσηεξηθφ κε αχμεζε 55% απφ ην Απαηζηφδνμνο γηα ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ επελδχζεσλ ζηα αθίλεηα ήηαλ ν θ. Γ. Αλδξηόπνπινο πξφεδξνο ηεο Dimand. «Κεγάιε χθεζε θαηαγξάθεηαη ζηε δήηεζε εμνρηθήο θαηνηθίαο,ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο σζηφζν ε Διιάδα δελ ζα ππνζηεί κεγάιν πιήγκα απφ ηελ θξίζε επεηδή είλαη αλνξγάλσηε αγνξά», ηφληζε ν θ. Αλδξηφπνπινο. Ζ θπξία Αγγειηθή Ιηάθνπ, απφ ηελ πιεπξά ηεο Sotheby's αλαθέξζεθε ζηα πνιπηειή εμνρηθά ζπίηηα επηζεκαίλνληαο φηη «ππάξρνπλ αγνξαζηέο, κφλν πνπ ζηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πξνζθέξεηαη ζε πνιχ πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην αληηζηνηρν

3 ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΞΑ». ΘΑΙΑΠΠΗΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Ν θ. Γ. Βεξλίθνο πξνέδξνο ηεο Vernicos Yachting αλαθέξζεθε ζην γηφηηλγθ ζηελ Διιάδα θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Όπσο ηφληζε «ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο καξίλεο θαζψο ππάξρνπλ 19 καξίλεο κε ζέζεηο ειιηκεληζκνχ, άιιεο 22 είλαη ζε εμέιημε ελψ ην κέιινλ αλήθεη ζηηο ζχλζεηεο αλαπηχμεηο κε καξίλεο, εμνρηθά ζπίηηα, γθνιθ, μελνδνρεία θ.ιπ.». «Ρν γηφηηλγθ είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ Διιάδα θαη δελ πξέπεη λα ράζνπκε ηελ επθαηξία» θαηέιεμε ν θ. Βεξλίθνο. Ρέινο, ν πξφεδξνο ηεο HATTA, θ. Γ. Δπαγγέινπ, αλαθέξζεθε ζηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε θξνπαδηέξα ζηελ Κεζφγεην θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα επηζεκαίλνληαο φηη «ε αλάπηπμε ηεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάζηαζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ». Ν θ. Δπαγγέινπ είπε φηη «ζήκεξα ζηελ Διιάδα νη επηβάηεο πνπ θαηεβαίλνπλ απφ ηελ θξνπαδηέξα είλαη κφιηο ην 6,6% φηαλ ζηελ Ηηαιία είλαη ην 34%. Ωζηφζν, ζπλνιηθά νη ηνπξίζηεο ζηα ειιεληθά ιηκάληα είλαη ην 18%, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ράλνπκε πεξίπνπ 12% ηνπξηζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έιζνπλ ζηε ρψξα καο, λα πάξνπλ εδψ ην θξνπαδηεξφπινην κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ επξχηεξα». Γ. Ξαπαζαλαζίνπ: 10 δηζ. από ην λέν αλαπηπμηαθό Πηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ απεπζχλζεθε ν πθππνπξγφο Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θ. Γηάλλεο Ξαπαζαλαζίνπ ηνλίδνληαο φηη «Ζ θξίζε είρε ππνεθηηκεζεί παγθνζκίσλ, ε θαηάζηαζε είλαη ξεπζηή θαη ρξεηάδεηαη εγξήγνξζε». «Ξαξ' φια απηά» ζπλέρηζε ν πθππνπξγφο, ε Θπβέξλεζε δηλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ αθηλήησλ θαζψο απνηεινχλ αηκνκεραλέο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο». Αλ θαη εκθαλίζηεθε πξνβιεκαηηζκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ζε εκπνξηθά αθίλεηα θαηά ην α' εμάκελν ηνπ 2008 είλαη κεησκέλεο θαηά 41%, ηφληζε φηη «ζην λέν επελδπηηθφ λφκν έρνπλ εληαρζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10 δηζ., κεγάιν κέξνο εθ ησλ νπνίσλ έρεη πάεη ζηνλ ηνπξηζκφ. CITY BREAKS Πην δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ησλ νιηγνήκεξσλ δηαθνπψλ ήηαλ αθηεξσκέλε ε ηειεπηαία ελφηεηα ηεο πξψηεο εκέξαο φπνπ νη νκηιεηέο δηαπίζησζαλ φηη κεηά ηνπο Νιπκπηαθνχο αγψλεο ε Διιάδα κπήθε μαλά ζηα πιάλα ησλ μέλσλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ, απηφ φκσο δελ θξάηεζε πνιχ. Ν θ. Γ. Γξαθφπνπινο, γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΔΡΔ αλαθέξζεθε ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ρψξα καο φηη: «Δίκαζηε εληειψο ιάζνο θαηεπζπλζε ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ ζπλεδξίσλ», δήισζε θαη εκβάζπλε ζηνπο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Γηα ηα Boutique Hotels, κίιεζε ν γεληθφο Γηεπζπληήο ησλ μελνδνρείσλ Ζιέθηξα θ. Γ. Οέηζνο, ν νπνίνο είπε φηη ζηελ Διιάδα μελνδνρεία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ Boutique. Ρέινο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΖΑΡΡΑ θ. Πθξέηηαο, αλαθέξζεθε ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, θαη κε ηδηαίηεξε απαηζηνδνμία δήισζε πσο «πξέπεη λα είκαζηε ε κφλε ρψξα πνπ απαγνξεχεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ζε θάπνηνπο ρψξνπο, πεξηνξίδεη ηνλ ρξφλν επηζθεςηκφηεηαο θ.ι.π. Ιππάκαη πνιχ πνπ απφ απηή ηελ εθδήισζε απνπζηάδεη ην ππνπξγείν Ξνιηηηζκνχ». Ζ ώξα ηεο θξίζεο Ζ δεύηεξε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ ήηαλ αθηεξωκέλε ζηελ θξίζε πνπ δηέξρεηαη ην ρξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή ζα έρεη ζηελ αγνξά αθηλήηωλ. Ρν «όρη» ηεο ακεξηθαληθήο βνπιήο ηωλ Αληηπξνζώπωλ ζην ζρέδην Paulson έξημε ηνλ Dow Jones 7% θαη ηνλ Nasdaq 9,14% κε απνηέιεζκα ζηελ έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ όινη ζρνιίαδαλ ηελ αλαγγειία ηεο ρξεωθνπίαο έμη Δπξωπαϊθώλ ηξαπεδώλ (Fortis, Bratford & Bingley, Hypo Real Estate, Rosklide Bank, Glitnir θαη Dexia) γηα ηηο νπνίεο ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδνο απαηηήζεθε είηε θξαηηθή, είηε ηδηωηηθή παξέκβαζε γηα ηελ επηβίωζή ηνπο.

4 Ζ πξψηε νκάδα νκηιεηψλ επηθεληξψζεθε ζηηο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζην πφζν απζηεξφ είλαη πιένλ ην πιαίζην δαλεηνδφηεζεο. «Κέρξη ζήκεξα έρνπλ θιείζεη πεξί ηηο 20 ηξάπεδεο ελψ ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ν αξηζκφο ζα θζάζεη ηηο 100» δήισζε ν Nick Jacobson, γεληθφο Γηεπζπληήο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ζέκαηα Real Estate θαη Ρνπξηζκνχ ηεο Citibank ζην Ινλδίλν, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε αξθεηά απαηζηφδνμνο γηα ηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ παλεπξσπατθά. Όπσο είπε, νη ηηκέο έρνπλ ππνρσξήζεη θαηά 15% - 20% ζε ζχγθξηζε κε ην peak ηνπ 2007 ελψ πξνέβιεςε λέα... βνπηηά 15% ην επφκελo ρξνληθφ δηάζηεκα. Ξεξαηηέξσ πηψζε δηαβιέπεη, φληαο θαη εθηειεζηηθφ κέινο ζην ΓΠ ηεο EPRA, ζηηο ηηκέο ησλ ΑΔΔΑΞ ην επφκελν 12κελν θαζψο νη επελδπηέο αλαδεηνπλ ξεπζηφηεηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε: «Ρειείσζε έλα πάξηη δελ κπνξνχκε λα ζπλέιζνπκε απφ ην hangover». Όκσο, πάληα ππάξρεη θσο ην ζθνηάδη θαη γηα φζνπο ζέινπλ θαιφ επελδπηηθφ πξντφλ «έρεη έιζεη ε ψξα ζαο», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά. Ν θ. Γηώξγνο Σξπζηθόο, γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Eurobank Properties ΑΔΔΑΞ, ηφληζε θαη απηφο ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη επηζεκαίλνληαο φηη ηελ αγνξά πιένλ ηελ νδεγνχλ νη επελδπηέο θη φρη νη θαηαζθεπαζηέο. «Ξξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ νη developers θπξίσο απηνί πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ γηλφηαλ κέζσ ηξαπεδψλ. Ρψξα ζα πξέπεη λα βξνπλ ίδηα θεθάιαηα». Όπσο αλέθεξε ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη κεγάιε θξίζε επεηδή ην επελδπηηθφ πξντφλ είλαη αλχπαξθην ελψ πξνέβιεςε αλαβνιή αξθεηψλ κεγάισλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, πσιήζεηο αθηλήησλ, αιιά θαη ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζε αμηφινγα αθίλεηα κε πςειέο απνδφζεηο. Αλάινγε ήηαλ θαη ε νκηιία ηνπ θ. Αξε Θαξπηηλνχ, λένπ γεληθνχ δηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αθηλήησλ ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ε νπνία δηαζέηεη ραξηνθπιάθην αθηλήησλ άλσ ηνπ 1,2 δηζ. Ν θ. Θαξπηηλόο, «ραξηνγξάθεζε» ηελ θξίζε θαηά θιάδν θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή επεζήκαλε φηη ε θξηζε πιήηηεη θπξίσο Ακεξηθή θαη Δπξψπε ζηελ νπνία ππνθέξνπλ ηα μελνδνρεία, πέθηνπλ νη ηηκέο ζηα δηακεξίζκαηα ελψ θαιχηεξα είλαη ηα πξάγκαηα γηα εκπφξην θαη γξαθεία. Ρα λέα δελ είλαη θαιά, είπε ν θ. Θαξπηηλφο ν νπνίνο φκσο δηέβιεςε θαη ηελ ζεηηθή πιεπξά ηεο θξίζεο. «Κε ηελ θξίζε έξρεηαη ην ηέινο ηνπ ξίζθνπ», επεζήκαλε θαη πξφζζεζε: «Ζ επηζηξνθή ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ζε πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα θαη ζε πξαγκαηηθέο απνδφζεηο είλαη πιένλ ην νπζηαζηηθφ πνπ θνηηάεη θαλείο». «Πήκεξα ζηελ Διιάδα» θαηέιεμε, «παξφηη νη απνδφζεηο ζεσξεηηθά έρνπλ αλέβεη, δε βξίζθεηο ιφγσ ηεο ξερήο αγνξάο εχθνια πξάμεηο. Γηαηί νη πσιεηέο δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα πνπιήζνπλ, άξα αληηζηέθνληαη ζηελ ηηκή θαη φηαλ ν αγνξαζηήο ζέιεη απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 7%, ηνπ 7,5% θαη ν πσιεηήο ζπλερίδεη λα επηκέλεη ζε απφδνζε θάησ απφ 7%, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη πξάμε. Ξαξφηη ζεσξεηηθά ε αγνξά έρεη αλεβάζεη ηα yields. Ρν ξίζθν λα ππάξμεη ππεξπξνζθνξά απφ ππεξβνιηθή νηθνδφκηζε δελ είλαη πιένλ ζνβαξφ γηαηί φινη νη developers έρνπλ κεηψζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο». Ν λένο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Emporiki RE θ. Θέλλπ Δπαγγέινπ επεζήκαλε φηη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ήιζαλ αξγά, απφ ην β' ηξίκελν ηνπ 2008, γηαηί ε αγνξά είλαη κηθξή θαη εζσζηξεθήο. Πηελ παξνχζα θάζε, δήηεζε ππάξρεη θαη πξνέξρεηαη απφ κία νκάδα ζεζκηθψλ επελδπηψλ πνπ έρεη εδξαησζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ εγρψξηα αγνξά (ΑΔΔΑΞ, ηδησηηθά funds θαη ιίγνη μέλνη ζεζκηθνί). Πην εξψηεκα αλ είλαη θαιή ζηηγκή λα αγνξάζεη θαλείο ή λα πεξηκέλεη ν θ. Δπαγγέινπ αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη δελ ππάξρεη ιφγνο αλακνλήο αλ ε ζπκθσλία είλαη θαιή, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε ην θάζε deal. «Ζ θξίζε έρεη ρηππήζεη ηφζν ην επελδπηηθφ θνηλφ, έρεη ρηππήζεη ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο ρξήζηεο, έρεη ρηππήζεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη ρηππήζεη θπζηθά ηελ ηξνθνδνζία θαη ηε δήηεζε θαη θπζηθά έρεη ρηππήζεη θαη ηνπο δείθηεο ηεο αγνξάο». Απηφ δήισζε ν επηθεθαιήο ηνπ εθηηκεηηθνχ ηκήκαηνο, ICAS, ηεο Colliers θ. Γ. Ξαπαρξήζηνο, ν νπνίνο ζηάζεθε ζην γεγνλφο φηη ζε επίπεδν επελδχζεσλ, έρνπκε πςειά θφζηε, έρνπκε δπζθνιία ζηε δηάζεζε πίζησζεο, πιένλ θαη απφ ηηο ηξάπεδεο δηφηη εμεηάδνπλ κε κεγάιε ππεπζπλφηεηα πιένλ ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά κε νηθνλνκνηερληθνχο φξνπο πξηλ δψζνπλ ην πξάζηλν θσο.

5 «Ό,ηη αθνχκε ηελ Ξαξαζθεπή ζηηο ΖΞΑ» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά, «πεξλάεη ηνλ Αηιαληηθφ κέζα ζην Παββαηνθχξηαθφ θαη έξρεηαη ηε Γεπηέξα θαη ζθάεη, ζα ρηππήζεη ελδερνκέλσο ζχληνκα θαη εδψ». «Πηε Γπηηθή Δπξψπε έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα yields. Έρνπκε κηα απμεηηθή ηάζε 75 έσο 100 κνλάδεο βάζεο. Γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε κηα δηφξζσζε ηηκψλ. Αληηζέησο ζηα Βαιθάληα έρνπκε κηα ζπκπίεζε ζηηο απνδφζεηο, επεηδή αθξηβψο ηα Βαιθάληα έηξεραλ πάληα κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο απφ ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, εκείο είκαζηε ηεο άπνςεο φηη απμάλνληαη, αιιά βαίλνπλ κεηνχκελεο». Όπσο θαη νη ππνινηπνη ζπλνκηιεηέο ηνπ panel ζπκθψλεζαλ φηη ζε ηέηνηεο επνρέο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα βιέπνπκε κεηαβηβάζεηο απηφλνκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξά νιφθιεξσλ ραξηνθπιαθίσλ. To δεχηεξν πάλει είρε ζέκα ηηο επελδχζεηο πνπ πξνσζνχλ ηα funds ζηε ιεγφκελε Λέα Δπξψπε, δειαδή ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηεξάζηηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζην ηνκέα ηνπ real estate. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε γηα ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο Ρνπξθίαο θαη ηελ εηζβνιή ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Νπθξαλία θαη ηα ξίζθα πνπ παίξλνπλ. Ζ ΛΔΑ ΔΟΩΞΖ Πηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λέα δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αλαθέξζεθαλ νη νκηιεηέο ηεο επφκελεο ελφηεηαο πνπ είρε ζέκα «Δπελδπηηθέο επθαηξίεο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο - Κπνξνχκε λα κηιάκε γηα λέα ζειίδα;» Ν ζπληνληζηήο ηνπ panel θ. Ράζνο Θνηδαλαζηάζεο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο 8G Capital Partners νδήγεζε ηε ζπδήηεζε ησλ πςειψλ πξνζθεθιεκέλσλ ζε βαζκφ πνπ ην αθξναηήξην πήξε κηα ζπγθξνηεκέλε θαη πιήξε εηθφλα σο πξνο ην ηη δηαθπβεπεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο αγνξέο απηέο πν είλαη ηνπνζεηεκέλεο πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ρν βαζηθφηεξν δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο επελδπηέο είλαη ε επαλαθνζηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ απηή ζα έρεη ζηελ απνπεξάησζε έξγσλ θαζψο ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο γίλεηαη αθξηβφηεξε. Δδψ νη επελδπηέο θαη νη developers επηπξφζζεηα λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα φπσο: πνιηηηθφο θίλδπλνο ζηελ Νπθξαλία, κηα αγνξά 40 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, ην ίδην θαη ζηελ Ρνπξθία, επίζεο κηα αγνξά 65 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ζην θαηψθιη ηεο ΔΔ κε 20 εθαηνκκχξηα λένπο, Βνπιγαξία θαη Ονπκαλία λα θξελάξνπλ νη ΑΜΔ θαη Πεξβία λα θηλείηαη ελάληηα ζε θάζε...λφκν ηεο αγνξάο! Γηα φια απηά κίιεζαλ ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ηεο Lamda Development θ. Νδπζζέαο Αζαλαζίνπ, ν ππεχζπλνο ηεο EKTASIS Development γηα ηηο Βαιθαληθέο αγνξέο θ. Γηώξγνο Γελεξάιεο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο δεχηεξεο ζε κέγεζνο εηαηξείαο αλαπηπμεο ζηελ Δπξψπε Multi Development, θ. Λico Veldhuis, ε Partner ηεο Global Finance θπξία Ηβάλα Bozjak, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Zeus Capital Partners θ. Πηέιιηνο Εαββφο θαη ην ηδξπηηθφ κέινο ηνπ fund Bluehouse θ. Γηάλλεο Γειηθαλάθεο. Δηδηθφ αθηέξσκα ζην ζέκα απηφ ζα έρνπκε ζε επφκελν ηεχρνο. TO ICSC Δμαξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία έδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ν θ. St. Pragnell επηθεθαιήο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ Δκπνξηθψλ Θέληξσλ (ICSC). Αλαθέξζεθε ζηε λέα γεληά εκπνξηθψλ θέληξσλ, ζηελ κεηάβαζε απφ ηα γλσζηά Malls ζε πην ζχλζεηεο εκπνξηθέο αλαπηχμεηο πνπ ζπλδπάδνπλ εκπφξην, ςπραγσγία, παξνρή ππεξεζηψλ, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ ζε θηίξηα κε λέα αξρηηεθηνληθή αληίιεςε θαη λέεο ηνπνζεζίεο. «Ζ βηνκεραλία ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ βξίζθεηαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη ην νπνίν νδεγεί ζε λέεο επθαηξίεο, λέεο ηδέεο θαη λέεο δεζκεχζεηο. Δρνπκε εηζέιζεη ζε κηα ζπλαξπαζηηθή επνρή...», ηφληζε ν θ. Pragnell. ΝΗ ΠΚΞΟΑΜΔΗΠ Ζ ηξίηε νκάδα νκηιεηψλ αλαθέξζεθε ζηε ζρέζε ησλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν λα αλαβαζκηζηεί ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ραπηφρξνλα ε αξρηηέθησλ - πνιενδφκνο θαη αληηπξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Δλσζεο

6 Αξρηηεθηφλσλ (UIA) θπξία Ιίδα Πηόια ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζε δεηήκαηα πξαζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. «Γελ είλαη απιά δήηεκα βηνθιηκαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ή πξνθήξπμεο αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηα δεκφζηα θηήξηα» δήισζε ραξαθηεξηζηηθά, «ην ζέκα είλαη ε ζεζκηθή ζσξάθηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αξρηηέθηνλα ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο βαζκίδεο». «Απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην» ηφληζε, «είλαη ε χπαξμε πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Νη αξρηηέθηνλεο πέξαλ ησλ ππνινίπσλ, επηδεηνχκε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επελδπηψλ, ε νπνία ρσξίο ηνλ απαξαίηεην πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη». Ν εηδηθφο γξακκαηέαο γηα ηηο ΠΓΗΡ ζην ππνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θ. Ιεωλίδαο Θνξξέο, ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ησλ PPP θαη έδσζε ζηνηρεία γηα έξγα πνπ γίλνληαη ζηε ρψξα καο. Ππγθεθξηκέλα, φπσο δήισζε «δξνκνινγνχληαη 52 έξγα ΠΓΗΡ κε πξνππνινγηζκφ 5,7 δηζ. Νινθιεξψζεθε ν πξψηνο δηαγσληζκφο, ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε άιινη 12, χςνπο 1,5 δηζ.», θαη ζπλέρηζε φηη ηα έξγα «αθνξνχλ εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο -ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, εζηίεο-, ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο δηθαηνζχλεο - θπιαθέο, δηθαζηηθά κέγαξα-, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο άκπλαο, ησλ κεηαθνξψλ, αληαπνδνηηθά έξγα ΝΡΑ θαη ηέινο θηήξηα ζηέγαζεο Γεκνζίσλ πεξεζηψλ». Ρέινο, αλαθέξζεθε ζην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ κέζα απφ ην ΞΓΔ ζηα έξγα απηά βξίζθεηαη ζήκεξα ζην 7% θαη ζα θζάζεη ζηαδηαθά ζην 15%». Ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Θηεκαηηθήο Δηαηξείαο ηνπ Γεκνζίνπ θ. Θ. Γθξάηδηνο, αλέιπζε ην ζρέδην ηεο ΘΔΓ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηα έξγα πνπ πξνσζεί κε δηαγσληζκνχο ε εηαηξεία. «Απφ ην 2007, έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ΠΓΗΡ απφ ηελ ΘΔΓ 15 πξνηάζεηο, ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 ε ΘΔΓ ζα έρεη ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ην πξψην ΠΓΗΡ, πνπ αθνξά ζηνπο ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο». Ωο πξνο ηηο βηνθιηκαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ΘΔΓ δήισζε φηη πάληα ππήξρε ζηελή ζρέζε κε ην ΘΑΞΔ φινη νη δηαγσληζκνί πεξηέρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελεξγεηαθε ζπκπεξηθνξά ησλ θηεξίσλ, ελψ γηα ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ κειεηάηαη ε λνκηθή θφξκα ψζηε λα πξνθεξπρζεί αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο. ΡΑ ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ Πην ηειεπηαίν panel ην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ην ιηαληθφ εκπφξην σο κνριφο αλάπηπμεο ηεο ειιεηθήο αγνξάο αθηλήησλ. Αλαιχζεθαλ δεηήκαηα φπσο ν λένο ηξφπνο δσήο πνπ ππαγνξεχνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα (life style retail), ε «ζχγθξνπζε» εκπνξηθψλ δξφκσλ κε ηα malls, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ αλαπηχμεσλ θ.ιπ. Ν θ. Θ. Σαξαγθηώλεο, πξφεδξνο ηνπ νκίινπ Σαξαγθηψλε, κίιεζε γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα εκπνξηθά θέληξα, ζηελ πνιηηηζκηθή αιιά θαη γεληθφηεξε εμέιημε ηνπ θνηλνχ, δειψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά γηα ην επίπεδν ησλ εκπνξηθψλ ζηελ Διιάδα, «Πηελ Διιάδα ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. Απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ θαη απηνί πνπ αληηηίζεληαη ζηελ δεκηνπξγία. Ππλήζσο δε νη ηειεπηαίνη απηνραξαθηεξίδνληαη θαη πξνζηάηεο ηνπ πεξηβάιινληνο». «Νη πφιεηο καο πξέπεη λα εμειηρζνχλ», ζπλέρηζε, «ζίγνπξα αγαπψ ην πξάζηλν, αιιά θαη ηελ εμέιημε». «Όπνηνο ζέιεη πξάζηλν αο πάεη ζηελ εμνρή», θαηέιεμε, ηνλίδνληαο φηη «κε απηή ηε ινγηθή δελ ζα αλαπηπρζνχλ πνηέ κεγάια projects ζην θέληξν. Ρέινο, ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επθνιία δαλεηνδνηήζεσλ δήισζε «Νη ηξαπεδίηεο είλαη έθπιεθηνη κε φζα ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηνπο... Γχζθνινο θαηξφο ινηπφλ γηα δαλεηνδνηήζεηο». Ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο ECE - Lamda Development θ. Nίθνο Μεζάιεο κίιεζε γηα ηελ πξφζθαηε ξχζκηζε πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε λα εληαρζεί ζην ΦΞΑ, κεηαηξέπνληαο ηε ζρέζε ελνηθίνπ ζε ζρέζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Ν θ. Μεζάιεο είπε πσο «καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπκε ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε κηα ζεηξά ππεξεζηψλ - θαζαξηζκφο, θχιαμε θ.ι.π.- πνπ είλαη πξνο φθεινο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε θαη εμππεξεηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ». H δηεπζχλνπζα ζχκβνπινο ηεο Αζελατθήο Νηθνλνκηθήο θαη εθπξφζσπνο ηεο JLL ζηελ Διιάδα θπξία Γίθα Αγαπεηίδνπ, έδσζε ζηνηρεία γηα ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηελ εμέιημή ηνπο επξσπατθά θαη ζηελ Διιάδα. Σαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε φηη ζηελ Διιάδα, ζε αληίζεζε κε ηα επξσπατθά θέληξα, κφιηο ην 28% ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ βξίζθνληαη ζην θέληξν θη απηφ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γεο θπξίσο. Πηα επφκελα ρξφληα, αλακέλεηαη λα πξνζηεζνχλ γχξσ ζηα έλα εθαη. η.κ. ελνηθηάζηκσλ ρψξσλ.

7 Πε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ είπε φηη «ζίγνπξα είλαη θάηη ην νπνην ζπκθέξεη θαη ην θαηάζηεκα θαη ην θνηλφ, ζηε Κ. Βξεηαλλία ππάξρεη, αιιά ζηελ ρψξα καο λνκίδσ φηη ζπδεηάκε γηα θάηη πνπ ζα δνπλ κάιινλ ηα εγγφληα καο». Ρέινο, φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη «ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια γηα επελδχζεηο. Ρψξα νη επελδπηέο έρνπλ απαηηήζεηο γηα πςειφηεξεο απνδφζεηο». Ν θ. Γηάλλεο Θενδωξήο, CEO ηεο Emporiki Leasing, κίιεζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εκπνξηθψλ θεληξσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην leasing. Σαξαθηεξηζηηθά δήισζε «Ρν leasing ζε ζρέζε κε έλα δάλεην, είλαη ζίγνπξα πξνηηκφηεξν, γηαηί δελ είλαη εμαληιεηηθά λνκνζεηεκέλν. Κάιηζηα ζηελ ζγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ην leasing έρεη ζίγνπξα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θάλνπλ πην ζπκθεξνπζα ιχζε. Ν developer κπνξεί λα επαλαθηήζεη άκεζα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ρσξίο λα ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ project». copyright Wave Media Operations LTD Όξνη ρξήζεο Created by Inertia

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα