PHΓΜΑ. ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ Μετωπική Νανόπουλου Ραψωματιώτη μετά την δημοσίευση πρακτικού της συνεδρίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PHΓΜΑ. ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ Μετωπική Νανόπουλου Ραψωματιώτη μετά την δημοσίευση πρακτικού της συνεδρίασης"

Transcript

1 Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ΤΙΜΗ: 0, 30 Βολές κατά Παπαληγούρα µετά το φιάσκο στον Κορυδαλλό ΣΕΛ. 2 Νέα πυρά Μπεγλίτη για το Φράγµα του Ασωπού ΣΕΛ. 6 Σε αποκριάτικους ρυθµούς Κόρινθος και Λουτράκι ΣΕΛ. 27 ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ PHΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ Μετωπική Νανόπουλου Ραψωματιώτη μετά την δημοσίευση πρακτικού της συνεδρίασης Την έκρηξη του προέδρου του Επιµελητηρίου Βασίλη Νανόπουλου, προκάλεσε η ενέργεια του Δηµ. Ραψωµατιώτη, να δηµοσιεύσει το πρα κτικό της συνεδρίασης που έγινε στις 21 Ιαν ουρίου, µε θέµα: «προτ ά- σεις θέσε ις του επιµελητηρίου για τα λι- µάνια της Κορινθίας». Είχε όµως προηγηθεί η πρώτη ήττα του κ. Νανόπουλου σ την συνεδρίαση, αφ ού η πρόταση τ ου κ. Ρ αψωµατιώτη, όπως φαίνεται από τ ο πρα κτικό τ ης συ νεδρίασης, υπερψηφίστηκε έναντι αυτής που κατέθεσε η Διοικητική Επ ιτροπή. Την πρότ αση τ ης Δ.Ε. αρνήθηκαν να ψηφίσουν τόσο ο Χρήστος Ντ ούσικος, που έφερε τ ην δική τ ου πρόταση, όσο και ο Τάκης Λουζιώτης, που ψήφισε λευκό. Σελ. 21

2 2 Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 Που να βρει χρόνο ο κ. Παπαληγούρας να ασχοληθεί µε τις φυλα κές του Κορυδαλού κ αι τ ην απόδραση Παλαιοκώστα, όταν όλο του το ενδιαφέρον ήταν στραµµένο στην εκλογική του περιφέρεια. Κάπως έτσι θα µπορούσε ν α προβάλει τα γεγονότα ο Αθηναϊκός τύπος, θέλοντας να δε ίξει πως έν ας υπουργός, γίνε ται υπουρ γός γι α όλη τ ην χώρα και όχι µόνο για τον τόπο του. Όµως, ο κ. Παπαλη γούρας, που πίστεψε όσο κ ανείς άλλος σ την αναγκαιότητα τ ου έρ γου (τ ου φρά γµατος Ασωπού), ήθελε να κάνει ότι µπορούσε περισσότερο για τον τόπο του. Γι αυτό (φρά γµα Ασωπού) κ ατέβαλε υπεράνθρωπες προ σπάθειες, για την πραγµατοποίησή του (φράγµα Ασωπού) δούλεψε κ αι δουλεύει, παρόλες τις ε υθύνες που έχ ει αναλάβει στην κυβέρνηση την τελευταία 5ετία. Έτσι, που κ αιρός να ασχοληθεί µε τα τ ου υπουρ γείου τ ου, γι αυτό κ αι σήµερα βρίσκει τον µπελά του, αφού ενώ έχει αποχωρήσει ενάµισι χρόν ο τώρα από τ ο υπ. Δικ αιοσύνης, σ τον ίδιο επιρρίπτουν τις ευθύνες της απόδρασης. Κι έτσι, ενώ το έργο του φράγµατος του Ασωπού έχει µπει καθώς φαίνεται στην τ ελική ε υθεία κ αι κάτω από τ ο άγρυπνο βλέµµα τ ου Α. Παπαλη γούρα, ο κ ακοποιός κ αι ο συ νεργός του έπιασε στον ύπνο για µια ακόµα φορά το σωφρονιστικό µας σύστηµα. Γιατί όπως έ γραψε κ αι ο Λά κης Γιαννιδάκης σ την «σφεντόνα», µόν ο γι αυτό «σύσσωµοι οι πολίτες της Κορινθίας θα πρέπει να ξανα- ψηφίσουν τον ικανότατο υπουργό». Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Μητρόπολης Κορίνθου Ανακαινισµένη προβάλλεται σ το δι αδίκτυο η ηλεκτρονική σελίδα της Μητρόπολης Κορίνθου, µε διεύθυνση στον ιστοχώρο: gr. Η ισ τοσελίδα πα ρέχει τ ην δυ νατότητα σ τον επισκέπτη να πληροφορηθεί άµεσα και υπεύθυνα για την ιστορία και το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου, καθώς και τις δραστηριότητές της στο νοµό και εκτός των συνόρων του νοµού. Έτσι, µε σχεδιασµό που συ νδυάζει τη σαφή διά κριση των περιεχοµένων και τη µοντέρνα τεχνολογιακή αισθητική, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας µας έχει εύκολη πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που αφορά στο έργο και στην προσφορά, στην ιστορία και στην δράση τ ης Αποστολικής µας Ιεράς Μητ ρόπολης. Η ισ τοσελίδα βασισµέν η σ τις διεθνε ίς τάσεις επ ιτρέπει εύκολη πλοήγηση, ενώ αν αδεικνύει βασικές δραστηριότητες που αφορούν στην Μητρόπολή µας. Πα ράλληλα, προκ ειµένου ν α διευκολύνει τ ην εν ηµέρωση τ ου επ ισκέπτη διαθέτει διάφορες ενότητες και συνδέσεις δυναµικές, ώστε να προ σφέρουν ολοκληρωµένη πληροφόρηση στους ενδιαφερόµενους πραγµατοποιώντας και τ ους λόγ ους τ ου Απο στόλου κ αι ιδρυτή τ ης τοπικής µας Εκκλησίας Παύλου. Βολές κατά Παπαληγούρα µετά το νέο φιάσκο στον Κορυδαλλό Έκθετος βρίσκεται για µια ακόµα φορά ο Αν. Παπαληγούρας, ύστερα από το νέο φιάσκο σ τις φυλα κές τ ου Κορυδαλλού κ αι τ ην κινηµατογραφική απόδραση του Παλαιοκώστα, που ξεγύµνωσε το σωφρονιστικό σύστη- µα. Μπορεί ο κ. Παπαλη γούρας ν α µη ν ε ί- ναι υπουρ γός Δικ αιοσύνης, όµως επ ί των ηµερών του υπήρξε η πρώτ η απόδραση του κακοποιού, µε τ ον ίδιο α κριβώς τρόπο που επιτυχώς το επιχείρησε ξανά την περασµένη εβδοµάδα. Ο Κορίνθιος πολιτικός, που βρισκόταν στην ηγεσία του υπουργείου δικαιοσύνης κατά την πρώτη απόδραση, ανακοίνωσε (εκ των υστέρων, όπως γίνονται όλα στην χώρα µας), µέτρα προκειµένου να µην επαναληφούν ανάλογα φαινόµενα στις φυλακές. Όµως, τα µέτρα έµειναν στα λόγια και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο ίδιος κ ακοποιός, χρησιµοποίησε α κριβώς τον ίδιο τ ρόπο για να αποχαιρετίσει τους συγκρατούµενους του στον Κορυδαλλό. Ο κρατούµενος στις φυλακές ασφαλείας, χρησιµοποίησε τον ίδιο τρόπο απόδραης, όπως κ αι την προηγούµενη φ ορά, που όµως τότ ε µπορούσαν ν α µιλούν για αινηδιασµό στο υπουργείο δικαιοσύνης. Από τότε άλλαξαν δύο υπουργοί, όχι όµως κ αι οι συ νήθειες τ ου κ ακοποιού και όπως έδε ιξε, ο σί γουρος τ ρόπος απόδρασης τ ης πρώτ ης φ οράς, δεν µπορούσε παρά να χρησιµοποιηθεί (µε επιτυχία) και τη δεύτερη. Τα όσα α κούστηκαν κατά του κ. Παπαληγούρα από τ α τ ηλεοπτικά πα ράθυρα δεν λέ γονται, ενώ ο σηµερινός υπουργός εµπορικής ν αυτιλίας, ήτ αν αυτός που την προηγούµενη φορά βρέθηκε στην δύσκολη θέση να τον εκθέτει ένας κ ακοποιός των φυλα κών. Αυτό που ανακοίνωσε τότε ότι θα ληφθούν ως µέτρα για να µην επαναληφθούν τέτοια φαινόµενα, διήρκησαν όσο και τα δελτία ειδήσεων που µπορούσαν να τα προβάλουν. Έκτοτε, δεν έγινε απολύτως τίποτα, ή τουλάχιστον τα ελάχιστα µέτρα που λήφθηκαν δεν ήτ αν αυτά που θα απέ τρεπαν ένα νέο περιστατικό. Η επανάληψη ήρθε σαν φάρσα όµως, για να εκθέσει πολύ περισσότερο τον υπουργό των υποσχέσεων, κυρίως λόγο του γεγονότος πως ο σηµερινός υπουργός δικαιοσύνης έχει µόλις ενάµισι µήνα στην θέση του. ΚΩΔ Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας Εκδότης /ντής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθος, τηλ & fax: , ιευθυντής αθλητικού: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Υπεύθυνη ιαφηµιστικού ΒΙΒΙΑΝ ΔΑΡΕΙΩΤΗ, Υποδοχή ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ, Σελιδοποίηση: ΚLIK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικές, δήµοι, τράπεζες, επιχειρήσεις: 50 - Ιδιώτες: 30

3

4

5 Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 Μπορεί ο κ. Παπα - φωτίου να θέ λει να η γηθεί συ νδυασµού για τ η ν οµαρχία, τ ο θέµα όµως ε ίναι πώς το διε κδικεί αυτό. Διό - τι πολύς ν τόρος έχει γίνει γύρω από την υποψηφιότητά του, όµως ο ίδιος αφήνει τον χρόνο να περνάε ι σε βά - ρος του και άντε µετά να συµµαζέψει την κ ατάσταση. Διότι ότ αν αν οίξει ο κύκλος των υποψηφίων, θα πρέπει να συµµετάσχει µε τους ίδιους όρους στις διαδικασίες. Εφόσον υπάρξου ν διαδικασίες βέ - βαια, αφ ού όλα εξα ρτώνται από τις επιλογές του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος δεν ξεκαθαρίζει πλέον, όπως έκανε τότε, την ίδια µέρα της ορκοµωσίας του για δεύτερη φορά, ως νοµάρχη Κορινθίας. Παίζει µε τ α νεύρα µερικών σί - γουρα, όµως θέ λει να είναι σίγουρος και ο ίδιος για τις κινήσεις του, αφού γνωρίζει πολύ καλά, πως σε αυτ ές τις κινήσεις έχει την πρωτοβουλία. Ανακατατάξεις Αν επιβεβαιωθούν οι δηµοσκοπήσεις που πα γιώνουν µεν µι α πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, αλ λά α ρκετά ε ύθραυστη αυτή την στιγµή, τότε πολλές ανακατατάξεις θα υπάρξουν τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και στην αυτοδιοίκηση. Η δι αφαινόµενη 3η ν ίκη του Κ. Κα ραµανλή σ τις εθν ικές ε κλογές, είχε ενδυ ναµώσει το ψηφ οδέλτιο τ ης Νέας Δηµοκρατί ας, αποθα ρρύνοντας τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ και πυροδοτώντας σενάρια συµµετοχής τόσο του Άγ γελου Μαν ωλάκη, αλ λά πολύ περισσότερο του Τάσου Χωρέµη, σ τις εκλογές της αυτοδιοίκησης. ανατροπή τ ου πολ ιτικού σκη νικού, τουλάχιστον µέχρι αυτή την Η στιγµή, προκαλεί διαφορετικές τάσεις και πυροδοτεί άλλου είδους σενάρια. Ήδη ο Τάσος Χωρέµης µε αν ακοίνωσή του έσπευσε να δηλώσει το παρών του στις πολιτικές εξελίξεις και να ξεκαθαρίσει πως η θέση τ ου σ το ΕΣΥ δεν αποτελεί «απο στρατεία», αλλά βιοποριστική ανάγκη. Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν πολύ κ αλά ότι σε περίπτωση νίκης, παν ίσχυρος θα ε ίναι ο Πάνος Μπεγλίτης που θα αυξήσε ι θεαµατικά την δύναµή του. Όµως, οι θέσε ις στο κοινοβούλιο θα είναι µάλλον τρεις και µια θέση σ την εθνική αντιπροσωπεία είναι πάντα ο πρώτος στόχος ενός πολιτικού. Από την άλλη, στη Νέα Δηµοκρατία µια προοπτική ήττας, τουλάχιστον µε τα σηµερινά δεδοµένα, έχει αλλάξει το τ οπίο σ τον χώρο τ ης αυτ οδιοίκησης. Εκεί δηλαδή που όλοι περίµεναν το Νίκ ο Τ αγαρά ν α κάνε ι τ ο επόµε - νο βήµα τ ου σ την κ εντρική πολ ιτική σκηνή, τώρα όλοι συζητ ούν γι α τ ην προσπάθειά τ ου ν α διε κδικήσει µι α 3η θητ εία ν οµάρχη. Και σαν ν α µη ν έφθανε αυτό, έρχονται τώρα και τα σενάρια που θέ λουν τ ον βουλε υτή Κώ - στα Κόλλια να διεκδικεί το αξίωµα του δηµάρχου Κορινθίων, τα οποία και ο ίδιος φυσικά δεν διαψεύδει. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ Προθεσµία ενός µηνός αποφάσισε να δώσει σε κάθε υπεύθυνο για τ ο λιµάν ι, το Δηµοτικό Συµβούλιο της Κορίνθο υ, ώστε να δει θετικές κινήσεις στα οχτώ σηµεία που προτείνει ο Δήµος. Αν στ ο διάστηµα αυτό, δεν φανούν τέτοιες προθέσεις από πλευράς κυβέρ νησης,τότε ο Δήµος θα προχωρ ήσει σε κινητοποιήσεις µε πρώτ ο βήµα τη ν συµβολική κατ άληψη και το κλείσιµο του λιµανιού και επόµενο βήµα την απόφαση για κλιµάκωση των κινητοποιήσεων! Η απόφαση για τις κινητοποιήσεις πάρθηκε πλειοψηφικά αφού η µείζο ν µειοψηφία (Ένωσης Κορινθίων) τάχθηκε κατά. Μπορεί η παγκόσµια οικονοµική κρίση να έχει χτυπήσει πολύ αισθητά πλέον και την πόρτα της Ελληνικής αγοράς µε όλα τα συνεπακόλουθα αλλά ο Έλληνας κρατάει τις παραδόσεις του. Ανεβάζει τ ελευταία τ ους τόν ους τ ης αντιπολίτευσης σ το ν οµαρχιακό συµβούλιο ο Νίκ ος Παπαϊωάννου, ενώ σηµαν τικό ε ίναι ότι κ αταθέτει συνεχώς προτάσεις για την συζήτηση θεµάτων που αφορούν την Κορινθία. Προηγήθηκε η πρότ ασή τ ου να συζητ ηθεί το θέµα των λιµανιών και τώρα προτείνει συζήτηση για τον χωροταξικό σχεδιασµό και την τουριστική ανάπτυξη του νοµού. Με αυτό δίνει ήδη το στίγµα του ότι θα επιδιώξει να είναι και πάλι υποψήφιος ν οµάρχης, σ τις ε κλογές τ ου 2010, οπότ ε θα δώσε ι πρώτ α τ ην µάχ η σ τα κοµµατικά όργανα. Πολλοί είναι εκείνοι που προεξοφλούν την εκ νέου σ τήριξη τ ου ΠΑΣΟΚ σ το πρόσωπο του κ. Παπϊωάννου, ώστε αφενώς να περιοριστούν οι όποιες αντιδράσεις µπορεί να υπάρξουν σε περίπτωση που αναζητηθεί νέο πρόσωπο υποψηφίου νοµάρχη και αφετέρου, γνωρίζοντας ότι µια δεύτερη ευκαιρία µπορεί να είναι επιτυχής αφού αυτή την στιγµή ούτε η Νέα Δηµοκρατία βρίσκεται στα καλύτερά της, αλλά ούτε και η νοµαρχιακή πλειοψηφία του Νίκου Ταγαρά ισχυρή όπως την προηγούµενη φορά. ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Να δούµε που θα το πάει. Φαίνεται το πράγµα ήδη. Θα έχουµε όµως εξελίξεις. Το ξέρουν όλοι αυτό. Θα καταφέρει να τις ελέγξει. Λες πως το µπορεί. Λένε πως ήδη ο Στ έλιος Μάρκελλος έχ ει δηλώσε ι εθε λοντής στον α γώνα τ ου Κώσ τα Κόλ λια, εφόσον ο βουλε υτής απο φασίσει να διε κδικήσει τ ον δήµο Κοριν - θίων σ τις ε κλογές τ ου Δι - ότι ο πρώτ ος επ ιλαχών τ ου ψη - φοδελτίου τ ης Νέας Δηµοκρατί ας θέλει περισσότερο και από τον Κ. Κόλλια την εκλογική επιτυχία του δευτέρου, αν κ ατέλθει τελικά στις δηµοτικές εκλογές. Προσοχή θέλει ο κόσµος και όχι εκλογές 5 Το διάστηµα πο υ έρχεται έχει πολλέ ς εκλογικές αναµετρήσεις, που ίσως γίνουν και ακόµα περισσότερες. Η αρ χή βέβαια, έρχεται µε τι ς Ευρωε - κλογές τον Ιούνιο, εκεί στι ς αρχές του καλοκαιρού, από τι ς οποίες η κυβέρνηση επιδιώκει ν α κερδίσει χρόνο. Έχω υποστηρίξει και σε προηγούµενα άρθρα µου ότι εθν ι- κές εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν και πως αν δεν συµβού ν σηµεία και τέρατα, αν δηλαδή δεν πέσει η κυβέρνηση είτε εξαιτίας της εύ - θραυστης πλειοψηφίας τ ων 151 βουλευτών, είτε επειδή θα τ ο επιβάλει το ΠΑΣΟΚ σε περίπου έν α χρόνο, τότε οι κάλπες θα στηθούν κανονικά στο τέλος της 4ετίας. Τώρα, πώς θα αντέξει µια κυβέρνηση µε τόσα πο υ συµβαίν ουν γύρω της. Αυτό είναι ένα θέµα πο υ αν αν α- τρέξουµε στ ο παρελθό ν θα δού - µε πως σε αντίστ οιχες περιόδο υς δεύτερης κυβερνητικής θητείας, οι κυβερνήσεις δέχο νταν ισχυρούς κλυδωνισµούς, αλλά κατ άφερναν να κερδίσουν τον χρόνο που είχαν µέχρι τ ο τ έλος της θητ είας τ ους. Βέβαια, σε όλε ς τι ς περιπτ ώσεις, αυτό έχει καταγραφεί ως διαχείριση της ήττας. Από την µεταπολίτευση και ύστερα, όσες φορές είχαµε αλλα γή τ ου πολι - τικού σκη νικού, α υτή η αλλα γή έδινε ισχυρέ ς κυβερ νήσεις, πο υ όµως δεν εξαντλούσαν τη ν 4ετία. Σε αντίθεση µε τη ν δεύτ ερη θη - τεία, που αν και λιγότερο ισχυρές, οι κυβερνήσεις έφθαν αν µέχρι το τέλος. Το 1974 ο Κ. Καραµανλής κατέκτησε µια µεγάλη εκλογική νίκη, ξεπερνώντας το 50%, όµως σε 3,5 χ ρόνια οδήγησε την χώρα σε εκλογές. Τις κέρδισε µε µικρότ ερο ποσοστό, όµως η Νέα Δηµοκρατία κυβέρ νησε για 4 χρόνια ολόκληρα. Το 1981 τ ο ΠΑΣΟΚ έφερε τη ν µεγ άλη αλλαγή, φθάν οντας στ ο εντ υπωσιακό 48%, αλλά α υτό δεν ήτ αν ικανό να δώσει προοπτική 4ετίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέο υ οδήγησε επίσης τη ν χώρα σε εκλο γές στ α 3,5 χ ρόνια, τι ς οποίε ς κέρδισε. Όµως, το 1989, αν και είχε δεχθεί τεράστιες πιέσει ς από σκάνδαλα και µε την υγεία του σε κρίση, εξάντλησε την 4ετία. Ο Κ. Μητσοτάκης κατέκτησε µεγάλη νίκη επίσης το 1991, αλλά δεν κατάφερε να εξαντλήσει την 4ετία. Όπως δεν το έκανε και ο Κ. Σηµίτης τ ο 1997, όταν αυτός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη ν πολιτική σκη νή. Αντιθέτως, η κυβέρ νησή του µετά τις εκλογές του 2000, αν και είχε την οριακή πλειοψηφία στ ο 1%, κατάφερε ν α ολοκληρώσει τη ν 4ετία. Το 2004 ο Κ. Καραµανλής έφερε µια νέα διακυβέρνηση στη ν χώρα, αλλά παρά τη ν κυριαρ χία τ ου και µε ένα ΠΑΣΟΚ γ εµάτο προβλήµατ α, οδηγήθηκε σε εκλο γές στ α 3,5 χρόνια.

6 6 θέματα Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 Ο Σταύρος Δήµας και η οικολογία του Ευ. Σπινθάκη ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Τι ελπίζει ο Στ. Δήµας Όταν πριν λί γα χρόνια ο Στ αύρος Δήµας ανέ λαβε επ ίτροπος περιβάλ λοντος, οι οικ ολόγοι κουνούσαµε το κεφάλι µας! Τ ι δουλειά έχει µε την οικολογία και το περιβάλλον, κάποιος που διε τέλεσε, δικη γόρος σ την W all Sree και στην Παγκόσµια Τράπεζα, που χρηµάτισε χρόνια βουλευτής ενός συντηρητικού κόµµατος και κατ επανάληψη υπουργός βιοµηχανίας, εµπορίου κλπ, και που είχε εµπλακεί ενεργά και στον ενδοκοµµατικό ανταγωνισµό; Και όµως µέσα σε 4 χρόνια ο Σταύρος Δήµας ανέτρεψε την εικόνα αυτή κ αι κατάφερε πολλά. Κατ α ρχάς ανέβασε τ ον περιβάλ λον ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εργάστηκε µε συνέπεια και συνέχεια για την προώθηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, δεν δίστασε να συγκρουστεί µε κυβερνήσεις, µε άλ λους επ ιτρόπους, µε τ ον ίδιο τον Έλληνα υπερυπουργό και σύντροφό του στο κόµµα τον Γ. Σουφλιά. Από την άλλη, ανέπτυξε αδιάλειπτη και δηµιουργική επικοινωνία µε τις ε λληνικές οικολογικές οργανώσεις, τις οποίες σηµε ιωτέον, ακόµη δεν έχ ει ακόµη δεχτεί και δεν έχει καν συζητήσει µαζί τους ο Έλληνας υπουργός περιβάλλοντος! Από αυτό τ ο σηµείο όµως, µέχρι ν α συµµετάσχει και στην ηµερίδα των Οικολόγων Πράσινων της 20ης Φεβρ. για την πράσινη οικονοµία, η απόσταση είναι πράγµατι µεγάλη. Είδαµε ένα Δήµα ευδιάθετο, προσήνη (ήταν φανερό πως αισθανόταν πως βρίσκ εται µε ταξύ φίλων), κάθησε 3 ώρες, άκουσε τις εισηγήσεις, µίλησε για την προτεραιότητά που θέ τει ο ίδιος και η επιτροπή στην πράσινη ανάπτυξη ως διέξοδο από την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Εν αρµονίστηκε δηλαδή απολύτως µε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόµ µατος! Μάλ ιστα προχώρησε πάρα πέρα, δηλώνοντας µε πολλούς τρόπους πως επ ιθυµεί να δει τ ους πρώτους Έλληνες ευρωβουλευτές οικ ολόγους πράσιν ους γι α να συνεργαστεί µαζί τους µετά τις ευρωεκλογές, χαρακτήρισε δε χαριτολογώντας, «πράσινη επένδυση» τ ην οικονοµική συνεισφορά στο κόµµα των Οικ ολόγων Πράσινων! Όλα αυτά ξεπερνούν κατά πολύ την καθιερωµένη αβρότητα ενός φιλοξεν ούµενου προς τ ους οικοδεσπότες, τους Έλληνες οικολόγους, που τον πα ρακολούθησαµε τ ην Πα ρασκευή τ ο βράδυ στο ξενοδοχείο Ιµπέριαλ. Είναι αλήθεια πως οι ενέρ γειες και οι προτ άσεις του που κ ατά κ αιρούς βλέπου ν τ ο φ ως τ ης δηµοσιότητας, πρέπε ι να προκ αλούν τ ουλάχιστον αµηχανία στο κοµµατικό κατεστηµένο της χώρας. Είναι αµφίβολο αν οι παλ ιοί του σύντροφοί στο κόµµα του (και σε άλλα) τον καταλαβαίνουν. Είναι πάλι αµφίβολο αν ακόµη και πολλοί από αυτούς που τον χειροκροτούν εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κορινθία, τον αντιλαµβάνονται (τι λέει τούτος!). Πώς άλλαξε έτσι ο Δήµας και κατάφερε να χαίρει γενικής εκτίµησης; Σε λίγους µήνες η θητ εία του στην επιτροπή ολοκληρώνεται. Τ ι θα κάνε ι άρα γε ο Στ αύρος Δήµας; Θα συνταξιoδοτηθεί; Θα επιστρέψει στην γνώριµή του παλιά κοµµατική αρένα; Ή µήπως µας επιφυλάσσει και άλλες ακόµη εκπλήξεις; από τον Μπ. Οµπάµα Σε ιδι αίτερα κρίσιµο σηµε ίο βρίσκ εται η πορε ία της διεθν ούς κ οινότητας γι α τ ην αν τιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, ενώ τ ην ίδια στιγµή, µέρος της λύσης στο πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης ε ίναι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, επ ισηµαίνει ο Κορίνθιος επίτροπος στην Κοµισιόν Στ. Δήµας. Η βασική ένσ ταση εσ τιάζεται σ την πρόβλεψη τ ου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρηµατοδοτηθούν οι αν απτυσσόµενες χώρες µε περίπου 85 δισ. ευρώ ετησίως (το µισό από τ ο συνολικό πακέτο που αγγίζει τα 176 δισ. ευρώ), ώστε να συγκρατήσουν την αύξηση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Και όµως «µέρος τ ης λύσης (του προβλήµατος της οικονοµικής κρίσης) είναι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλ λαγής», τ ονίζει ο επ ίτροπος Περιβάλ λοντος, Σταύρος Δήµας, ο οποίος έχ ει αποδυθε ί σε α γώνα δρόµου προκ ειµένου ν α πε ίσει τ ους αν τιδρώντες εν όψει της κρίσιµης συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το κλί- µα στην Κοπεγχάγη, τον προσεχή Δεκέµβριο. Προτεραιότητα Ανέλπιστη συµπαράσταση σε αυτή την προσπάθεια φαίνεται να προσφέρεται από πέραν τ ου Ατλαντικού. Η νέα κυβέρνηση του Μπαράκ Οµπάµα έχει θέσει την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών στις προτεραιότητές της. Το σχ έδιο ανά καµψης που αν ακοίνωσε ο Αµερι - κανός πρόεδρος συνδέεται µε την ενεργειακή ανεξαρτησία των ΗΠΑ κ αι προβλέπει επενδύσεις 150 δισ. δολαρίων σε «πράσινες» επενδύσε ις εξοικ ονόµησης και ανανεώσιµης ενέργειας που αν αµένεται να δηµι - ουργήσουν 12 εκατ. θέσεις εργασίας. «Φαίνεται, τελικά, ότι τ ο θεατρικό δράµα µε τίτλο: τ ο Φρά γµα τ ου Ασω - πού κ ορυφώνεται κ αι µε τατρέπεται σε κωµειδύλιο». Τις παραπάνω αιχµές αφήνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάνος Μπεγλίτης, προκαλώντας ένα νέο γύρο αν τιπαράθεσης µε τ ον υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας Αν. Παπαλη γούρα, ο οποίος µε κάθε τρόπο θέλει να του αναγνωριστεί η πρωτ οκαθεδρία σ την υλοποίηση τ ου έργου. Ο Πάν ος Μπεγ λίτης, επ ιχειρεί ν α σχολιάσει π ληροφορίες των τ οπικών κ ορινθιακών εφηµερίδων, «όπως κατεγράφησαν, προ φανώς, µε τά από ενηµέρωση του βουλε υτή κ αι υπουργού Εµπορικής Ναυτιλί ας Αν. Παπαλη γούρα», σύµφ ωνα µε τις οποίες, «ο υπουρ - γός Οικ ονοµίας κ αι Οικ ονοµικών Γ. Παπαθανασίου ενέκρινε πίστωση ύψους ευρώ για την αποπληρωµή της µελέτης για το φράγµα του Ασωπού». «Εξέλιξη, συνεχίζει ο βουλευτής, που θεωρήθηκε, ότι βάζει το νερό στο αυλάκι για την έναρξη κατασκευής του έργου». Ο κ. Μπεγλίτης τονίζει ότι η πολιτική ευθύνη «όλων µας έναντι των συµπολιτών µας που µας εκλέγουν, επιβάλλει να είµαστε και ειλικρινείς και ξεκάθαροι για όλα τα σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν τον τόπο µας και να µην δηµιουργούµε ψευδείς εικόνες και προσδοκίες». Παρατηρεί πως η εγκριθε ίσα πίστωση τ ου Υ πουργείου Οικ ονοµίας «αφ ο- ρά σ την υποχρέωση αποπ ληρωµής τ ης προµελέτης του έργου, η οποία είχε ολοκληρωθεί επί νοµαρχίας Α. Μαν ωλάκη, και πα ρέµενε, α κόµη, σε έν α πο σοστό απλήρωτη, µέχρι σήµερα». Βέβαι α, δεν θέλει να αδικήσει τον σηµερινό νοµάρχη κ. Ταγαρά, αναγνωρίζοντας και τις δικ ές του επανε ιληµµένες προ σπάθειες που κατέβαλε προς το αρµόδιο Υπουργείο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο επίτροπος Περιβάλλοντος έχει ήδη έλθει σε επαφή µε τ ην οµάδα που έχ ει συγκροτήσει ο κ. Οµπάµα για το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής, ενώ έχ ει αποστείλει αν οιχτή επ ιστολή σ τον νέο Αµερικ ανό πρό - εδρο, ε κθέτοντας τις ε υρωπαϊκές απόψε ις πάν ω σ το θέµα. Ιδι αίτερα θερµός σύµ µαχος σ την προ σπάθεια αναδεικνύεται η υπουρ γός Εξωτ ερικών, Χίλαρι Κλίντον, η οποί α µάλ ιστα θα θέσει το πρόβληµα των κ λιµατικών αλλαγών σ τον πρόεδρο τ ης Κίν ας κατά την επικείµενη επίσκεψή της. «Οι Αµερικ ανοί θέ λουν συµφ ωνία στην Κοπεγχάγη», ε κτιµά ο επ ίτροπος. Τις προοπτικές της πορείας προς την Κοπεγχάγη ανέλυσε ο κ. Δήµας στη διάρκ εια άτυπης συζήτ η- σης που είχε µε δηµοσιογράφους και µε τ ους εκπροσώπους των περιβαλ λοντικών οργανώσεων WWF Ελ λάς και Greenpeace. Όπως ανέφερε, η ΕΕ προτίθε ται ν α προχωρήσει σε διµερε ίς και πολυµερε ίς δι απραγ- µατεύσεις (όπως µε τις χώρες του ΟΟΣΑ) γι α τη δηµιουργία α γοράς ε κ- ποµπών διοξε ιδίου τ ου άνθρακα µέχρι το 2015, ακόµα και εκτός Κοπεγχάγης, ακόµα και τώρα. Νέα πυρά Μπεγλίτη κατά Παπαληγούρα για το Φράγµα Ο κ. Μπεγλίτης σηµειώνει ότι οι πο - λίτες της Κορινθίας πρέπει να γνωρίζουν ότι η κ αθυστερηµένη αποπ ληρωµή τ ης προµελέτης τ ου έρ γου δεν συ νιστά, σε καµία περίπτωση, επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής του φράγµατος, πολύ περισσότερο που α κολούθησε ορισ τική µελέτη, στη βάση τ ης οποίας έγιναν και οι δύο δηµοπρατήσεις του έργου. Οµιλία στους Αγίους Στο µε ταξύ, σε πολ ιτική ε κδήλωση της Τ.Ο Αγίων Θεοδώρων, που θα πραγ- µατοποιηθεί αύριο Πα ρασκευή, 27 Φε - βρουαρίου θα µιλήσε ι ο Πάνος Μπεγλίτης. Ο Π. Μπεγλίτης δεν θα περιοριστεί, µόνο, σ την σκ ληρή επ ίθεση κ ατά τ ης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά θα επ ικεντρώσει την οµιλία του στην παρουσίαση των εθν ικών σ τόχων που έχ ει θέσε ι τ ο κόµµα του, για την έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και σε θέµατα που αφορούν το Νοµό µας. Η ε κδήλωση θα πρα γµατοποιηθεί την προ σεχή Πα ρασκευή σ τις 8:30µ.µ. στην αίθουσα ε κδηλώσεων «Τάσος Χα - τζίκος» στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

7 πρό ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ γραµµα EK ΗΛΩΣΕΩΝ 8 Κυριακή Φεβρουαρίου Ξεκινάµε µε ένα τρελό πάρτυ στην ΠΛΩ- ΡΗ σε ρυθµούς, disco, pop, rock & soul από τους «FUNKTION» στις Παρασκευή Φεβρουαρίου Στη µαγευτική Βουλιαγµένη, στο resauran-bar YPANEMA, οι «LOS HERMANOS DE LA SALSA» θα µας ταξιδέψουν µε την µουσική τους στις ββατο Φεβρουαρίου Μεζεδάκι και ουζάκι στο Σχίνο...στην ταβέρνα «ΛΙΜΑΝΑΚΙ» η µουσική παρέα του ΑΝΤΩΝΗ, θα µας περιµένει στις Κυριακή Φεβρουαρίου Μεγάλη µέρα για εσάς µικροί µας φίλοι στην αθλητική παιδική κατασκήνωση «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ» από τις έχουν διοργανωθεί διαγωνισµοί: Painball, Αναρρίχησης, Τοξοβολίας, ευστοχίας στο Ποδόσφαιρο και στο Μπάσκετ και φυσικά θα σας περιµένουν τα αγαπηµένα σας γιγάντια φουσκωτά παιχνίδια, οι animaeur που έχουν ετοιµάσει διαγωνισµούς χορού & τραγουδιού, ο καλός σας µάγος για ένα απίθανο show και οι λατρεµένοι σας face painers για να σας µεταµορφώσουν σε ότι τους ζητήσετε. Στο Club Hoel Casino θα γίνει στις ο αποκριάτικος χορός του ΟΥΚΑΛΠ. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΕΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 16 ευτέρα Φεβρουαρίου Μουσική βραδιά από το συγκρότηµα του ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ µε σκοπούς και τραγούδια από την µουσική παράδοση της Ελλάδας στο cafe «ΠΑΠΑ Α- ΚΗΣ» στις Τρίτη Φεβρουαρίου Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας θα χορέψουµε το «Χαραλάµπη» στις στην είσοδο της Περαχώρας και µετά µας περιµένει αστείρευτο κέφι σε µια λαϊκορεµπέτικη βραδιά µε το συγκρότηµα του «ΜΑΚΡΗ» στην ταβέρνα «ΠΕΤΡΑ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ» 18 Τετάρτη Φεβρουαρίου Funky Rock, soul, R&B, reggae βραδιά µε το συγκρότηµα «PLASTIC PEOPLE» στο «ΕΝ ΠΛΩ» στις Παρασκευή Φεβρουαρίου Καντάδες στις γειτονιές του Λουτρακίου από την 80µελή Μικτή Χορωδία Λουτρακίου του συλλόγου «ΧΟ- ΡΩ ΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» που διευθύνει ο Γρηγόρης Παντελέων και θα ξεκινήσουν από την Πλατεία ΟΣΕ, στις Η δύναµη µιας από τις καλύτερες band της Αθήνας και η λυρικότητας µιας musical performer ενώνονται για ένα µουσικό πρόγραµµα µε τις µεγαλύτερες επιτυχίες της παγκόσµιας µουσικής σκηνής, αυτοί είναι οι «FULL LOADED» που έρχονται στο club «BEAU» στις Σάββατο Φεβρουαρίου Ελάτε να γλεντήσουµε µε ελληνική µουσική στην ταβέρνα «Ε ΕΜ» στην Αγία Παρασκευή στις Κυριακή Φεβρουαρίου Ελάτε στο ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, ένα παιχνίδι µε πολλά απρόοπτα, έξυπνες ερωτήσεις και πολλή κίνηση που για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται στο Λουτράκι: 1 ο Βραβείο 600,00, 2 ο Βραβείο 400,00 και 3 ο Βραβείο 200,00 (πληροφορίες στο ) Από τα πελάγη της Καραϊβικής στην παραλία Λουτρακίου, το κουβανέζικο τρίο στο «CORAL» στις σε lain κλίµα θα γίνει και η απονοµή των επάθλων στους νικητές του «κυνηγιού» 23 ευτέρα Φεβρουαρίου Ελάτε να γλεντήσουµε στην ταβέρνα «ΑΝΝΑ» στην Κυρά Βρύση στις 21.00, µε ζωντανή λαϊκή-ρεµπέτικη µουσική Τρίτη Φεβρουαρίου Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουτρακίου θα χορέψουµε το «Χαραλά- µπη» στις στην κεντρική πλατεία Λουτρακίου. Η Vicky B και οι «ACOUSTIC TROU- BLES» παρουσιάζουν ένα πρόγραµµα µε τις µεγαλύτερες χορευτικές επιτυχίες που θα σας απογειώσουν στο «Palmiebisro» στις Το black lain group θα σας ξεσηκώσει να χορέψετε και να τραγουδήσετε µαζί του στο «ACQUA» στις Πέµπτη Φεβρουαρίου Οι «X-ROAD» σε ρυθµούς reggae, lain, ska & calypso θα µας χαρίσουν µια διαφορετική βραδιά µε χορό, γέλιο και τραγούδι στο «ΑLTERRA» στις Παρασκευή Φεβρουαρίου Que sera mi vida Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι αληθινό, οι διάσηµοι «GIBSON BROTHERS» έρχονται στο «FOURTEEN» για µια µοναδική disco βραδιά. 28 Σάββατο Φεβρουαρίου Από σήµερα όλα γίνονται ΚΟΚΚΙΝΑ!!! Τα «ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΑΛΙΑ» στην πρώτη τους µεγάλη συναυλία στην πλατεία Λουτρακίου στις Κυριακή Μαρτίου Αποκριάτικη Παρέλαση αρµάτων και χιλιάδων καρναβαλιστών στην κεντρική λεωφόρο του Λουτρακίου στις 16.30, θα ακολουθήσει µεγάλη συναυλία µε την ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ και αµέσως µετά η φαντασµαγορική τελετή λήξης στο λιµάνι µε το µοναδικό Θέατρο ρόµου της «HELIX STREET THEATRE» Παρουσίαση: Ρέα Τουτουντζή 2 Καθαρά ευτέρα Μαρτίου ΙΣΘΜΙΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα των Ισθµίων κούλουµα µε ζωντανή παραδοσιακή µουσική και διαγωνισµός στο πέταγµα του χαρταετού στις ΠΕΡΑΧΩΡΑ Κούλουµα στο γήπεδο και πέταγµα χαρταετού από τις 9.00 έως τις 12.00, ο Παραδοσιακός Ελεύθερος Καρνάβαλος στις και «Ο χορός της Τράτας» στις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας στην πρώην Ηλεκτρική ΛΟΥΤΡΑΚΙ Ο χορός της Τράτας από τον Σύλλογο Λουτρακιωτών Περαχωριτών «ΙΒΥΚΟΣ» στις στην κεντρική Πλατεία Λουτρακίου.

8 8 πολιτική Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 Εκδήλωση για τις ευρωεκλογές ετοιµάζει η ΟΝΝΕΔ Οι νέοι της Ν.Δ. στηρίζουν µε την συµµετοχή τους οµάδες εθελοντισµού Εκδήλωση, µε θέµα τις Ευρωεκλογές αναµένεται ν α ορ γανώσει τ ο επόµεν ο διάστηµα, η ΟΝΝΕΔ Κορινθί ας, αφ ού την σχ ετική απόφαση έ λαβαν τ α µέ λη της σ την συ νεδρίαση που έ γινε τ ην προηγούµενη εβδοµάδα. Για τ ον σκ οπό αυτό, συ γκροτήθηκε σχ ετική επ ιτροπή η οποί α αποτ ε- λείται από τ ους Νίκ ο Κώνσ τα, Γ ιάννη Κουτσογγίλα, Κατ ερίνα Οικ ονόµου κ αι Γεράσιµο Ιλ ινόιου-τσουρούφλη. Στ ην προετοιµασία κ αι τ ην προώθηση τ ης εκδήλωσης, θα συµ µετάσχει επ ίσης τ ο Γραφείο Τύπου της ΟΝΝΕΔ Κορινθί ας και πολλά µέλη της. Στόχος της εκδήλωσης, η ηµεροµη - νίας της οποίας θα ανακοινωθεί τις επό- µενες ηµέρες, θα είναι να αναδειχθεί ο ρόλος των Ευρωε κλογών κ αι ν α τ ονιστεί ο µεγάλος ρόλος τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι γι α τ η χώρα µας. Η εκδήλωση τώρα, που σχεδίαζε η ΟΝΝΕΔ, µε θέµατα περιβαλλοντικά και καλλιεργειών, µε τατίθεται κ αθώς σύν τοµα θα διεξαχθεί ο ετήσιος χορός της νεολαίας της Νέας Δηµοκρατίας. Επιπλέον, η ΟΝΝΕΔ Κορινθί ας αποφάσισε τη συµµετοχή της σε οµάδες εθελοντισµού που διοργανώνονται από τους Δήµους, µε πρώτ η την εθελοντική οµάδα που δηµιουργεί ο Δήµος Κοριν - θίων. Κάθε Τ οπικό Γραφείο θα εγ γράφεται συλλογικά στις οµάδες αυτ ές, θα συµµετάσχει σ τις δράσε ις τ ους κ αι ο Γενικός Γ ραµµατέας τ ου κάθε Τ οπικού Γραφείου θα επικοινωνεί µε τους υπευθύνους των εθελοντικών οµάδων. Στη συζήτηση που έλαβε χώρα, αναφερθήκαµε σ την προ σπάθεια τ ης ΟΝ - ΝΕΔ Κορινθίας που γίνε ται σχετικά µε το OnnedRadio κ αι τ ην ε κποµπή που επιµελούνται η Μαρία Δηµητριάδη και ο Στέλιος Ρούκης, µια εκποµπή που στα πρώτα δείγµατα γραφής της έχει δηµιουργήσει άρισ τες εντυπώσεις. Η ε κπο- µπή γίνεται κάθε Τρίτη απόγευµα 5 µε 7 και σ ταδιακά θα φιλοξενε ί µέ λη τ ης ΟΝΝΕΔ Κορινθίας στο sudio της Αθήνας. Τέλος, στα µέσα Απριλίου, µε αφορ- µή τη συµπλήρωση 2 ετών λειτουργίας της τρέχουσας Νοµαρχιακής Επιτροπής, θα προγραµµατιστεί Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου τ ης ΟΝΝΕΔ Κορινθί ας. Η επόµεν η συ νεδρίαση τώρα τ ης Νο - µαρχιακής Επιτροπής θα γίνει τον επό- µενο µήνα οπότ ε κ αι θα ολοκ ληρωθεί η διαδικασία συλλογής υλικού της ορ - γάνωσης για τ ην Εθνική Συ νδιάσκεψη Αρχών και Θέσεων της ΟΝΝΕΔ. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο Τ. ΧΩΡΕΜΗΣ «Δεν είµαι ανεπάγγελτος πολιτικός» Απάντηση σ τους επ ικριτές του, που τ ον θέλουν να απο- µακρύνεται από τις πολ ιτικές εξελίξεις λόγω του έργου που έχει να επιτελέσει ως διευθυντής των Επε ιγόντων Περι - στατικών σ το Νο σοσκοµείο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΑΣ, επ ιχειρεί να δώσει ο Τάσος Χωρέµης Ο πρώη ν βουλε υτής τ ου ΠΑΣΟΚ, που όπως όλα δε ί- χνουν θα ε ίναι και πάλι υποψήφιος µε το κόµµα του στην Κορινθία, σ τις επόµενες ε κλογές, τ ονίζει ότι η επ ιλογή του να αναλάβει την παραπάνω θέση στο Νοσοκοµείο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, «ήτ αν ζήτ ηµα αξιοπρέπε ιας». Δηλαδή, αποδεχόµενος την επιστροφή του στο ΕΣΥ, ως γι ατρός, θέλησε να δείξει την αυτονοµία της πολιτικής του παρουσίας, την αξία της επανασύνδεσής του, µε τον χώρο της επιστήµης που σπούδασε, την ανάγκη συνέχισης της κοινωνικής του συµβολής µέσα από την άσκηση της ιατρικής, και κυρίως την άρνησή του να συγκαταλεχθεί στην κατηγορία των ανεπάγγελτων, περιφερόµενων πολιτικών. Ο Τάσος Χωρέµης λοιπόν, θεωρε ί ότι η επ ιλογή του αυτή, έναντι των άλ λων διεκδικούντων να εκπροσωπήσουν την Κορινθία στη Βουλή των Ελλήνων στις επόµενες Βουλευτικές Εκλογές, αποτελεί πλεονέκτηµά του. «Ένα π λεονέκτηµα άρ ρηκτα δεµέν ο, µε τ ην πα ρρησία τ ης φ ωνής τ ου, τ ην ουσι αστική πολυεππ ίπεδη κ αι δυναµική συ νεισφορά τ ου σ την Κορινθι ακή κ οινωνία, στους πολίτες της και το ΠΑΣΟΚ» όπως χα ρακτηριστικά αναφέρεται σε αν ακοίνωση από τ ο γραφείο τ ου πρώη ν βουλευτή. Παρέµβαση Κόλλια στη Βουλή για τα διπλώµατα οδήγησης Παρέµβαση στην Ειδική Επ ιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής πραγµατοποίησε ο Βουλευτής Κορινθί ας Κώσ τας Κόλλιας, σ το π λαίσιο συζήτησης σχετικά µε τ ην ανάγκη αναθεώρησης του συστήµατος έκδοσης διπλωµάτων οδήγησης. Στο επ ίκεντρο τ ης συζήτ ησης βρέθηκ αν οι ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση διπλώµατος. Σύµφωνα µε πρόσφατ α σ τοιχεία, οι πρα - κτικές που α κολουθούνται αποδε ικνύονται ανεπαρκείς κ αι αναποτελεσµατικές, ώσ τε κρί - νεται αναγκαία η αναδιάρθρωση συνολικά των κριτηρίων και των διαδικασιών. Είναι συχνότατες οι περιπτώσεις ιατρών που δίνουν πιστοποιητικά ικανότητας, χωρίς να εξετάζουν τους υποψηφίους. Επιπλέον, παραµένει αδρανής η νοµοθεσία που επ ιβάλει γι ατροί κ αι ν οσοκο- µεία να εν ηµερώνουν τ ο Υπουργείο Με ταφορών, σ την περίπτωση που δι απιστώσουν ότι κάποιος οδηγός, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν είναι σε θέση να οδηγεί. Στην παρέµβασή του, ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε µε παραδείγµατα σε περιπτώσεις ανθρώπων που, ενώ κ ατά τεκµήριο αδυνατούσαν να οδηγήσουν, ωστόσο διέθεταν και µάλιστα ανανέωναν τ ο δίπ λωµά τ ους. Αν αφέρθηκε σ την ανεπάρκεια της νοµοθεσίας, σύµφ ωνα µε τ ην οποία, από την ηλικία των 18 ετών και για 47 ολόκληρα χρόνια, µέχρι τ α 65, δεν υφίσ ταται κανένας υποχρεωτικός ι ατρικός έ λεγχος τ ης ικανότητας των οδηγών. Πέραν της κατάστασης της σωµατικής υ γείας, επεσήµανε την παντελή έλλειψη αξιολόγησης της ψυχικής κατάστασης και της συµπεριφοράς, πα ράγοντες που επηρεάζου ν κρίσιµα τις αν τιδράσεις σ το δρόµο. Επ ιπλέον, απου - σιάζουν έλεγχοι για τη χρόνια χρήση τοξικών ουσιών, αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρµάκων. Η Επιτροπή της Βουλής αποφάσισε να προτείνει τη σύσταση επιτροπής, η οποί α θα έχ ει την ευθύνη της τακτικής και αντικειµενικής ιατρικής αξιολόγησης των οδη γών, µε δι αδικασίες διαφανείς και σύντοµες.

9 Εθνικής Αντίστασης 74 Κόρινθος, τηλ , fax Ομαδικά ταξίδια σε όλον τον κόσμο Κρουαζιέρες Γαμήλια ταξίδια Ατομικά ταξίδια Επιλέξτε τους ειδικούς ρο ώ χ ό στ ω γν το.σ.. ς σα α δι ξί για τα τα Ταξίδια ως την άκρη της γης Ταξίδια με δραστηριότητες ποδοσφαιρικοί αγώνες, φόρμουλα, ιστιοπλοϊκά, spa Επιχειρηματικά ταξίδια Ομαδικά ταξίδια για... εταιρείες, Συλλόγους, σωματεία, ήμους Αεροπορικά, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού!

10 10 αυτοδιοίκηση Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 Επιτέλους να µάθουµε να συζητάµε για ό,τι µας απασχολεί οργανωµένα του Βαγγέλη Ανδριανάκου Επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήµου Νεµέας Τα τ ελευταία χρόν ια οι ιδι - οκτήτες και τα καταστήµατα της οδού Δερβεν ακίων (η παλ ιά αγορά της Νεµέας) αντιµετωπίζουν πρόβληµα αφού η κίνηση του κόσµου έχ ει µε ταφερθεί στη λεωφόρο Παπα κωνσταντίνου. Αυτή τ η σ τιγµή πολλά ακίνητα ε ίναι κ λειστά. Πολ λά καταστήµατα έχου ν κ λείσει ή έχουν µε ταφερθεί σ τη λεω - φόρο Παπα κωνσταντίνου κι όσοι επαγγελµατίες επιµένουν, έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Έχουν µε λίγα λόγια απαξιωθεί περιουσίες, αγώνες και προσπάθειες α ρκετών γ ενεών εµπόρων της πόλης µας. Πριν επιχειρήσει κανείς να προτείνει λύσεις, πρέπει να δει πού πρα γµατικά ο φείλεται τ ο πρόβληµα. Κατά τη γνώµη του γράφοντα βασική αιτί α αποτ ε- λεί το ότι η πόλη τ α τελευταία χρόνια έχ ει απ λωθεί κ αι έχ ει αλλάξει προσανατολισµό. Έχει κατέβει πιο χαµηλά απ ότι παλιά και κοιτάζει πλέον προς τη σηµερινή ε ίσοδο τ ης πόλης προς την Παναγία του Βράχου. Έχει απλωθεί ανοίγοντας τα χέρια της προς τ ο Πετρί και την Ανάληψη. Μοιραί α έχ ει µε τατοπιστεί τ ο κ έντρο τ ης. Πέραν τούτου όµως κ ατά καιρούς όχι µόνο δεν έχου ν γίνει πράγµατα που να προσπαθούν να περιορίσουν τ ο πρόβληµα αλ λά έχουν πα ρθεί απο φάσεις που λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως π.χ. η κ α- τασκευή του νέου Δηµα ρχείου στο κάτω από τ η λεωφόρο οι - κόπεδο και όχι στο άνω µέρος του πάνω οικοπέδου, ώσ τε να συνδεθεί κ αι µε τ η Δερβεν α- κίων α κολουθώντας έ τσι τ ο νέο προ σανατολισµό της πό - λης χωρίς να γυρίζει όµως την πλάτη σ την παλ ιά α γορά κ αι τον κόσµο της. Η παρούσα Δηµοτική Αρχή επί δύο χρόν ια δεν έχ ει κάνει καµία κίνηση προς τ ην κατεύθυνση βελτίωσης της κατάστασης στην οδό Δερβενακίων. Θα µπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς από αµήχαν η ως αδιάφορη. Μάλιστα ένα χρόνο πριν είχε επιχειρήσει να αποκρύψει από το Δηµοτικό Συµβούλιο έγγραφο αίτηµα της Ένωσης Γεωργικών Συ νεταιρισµών, που ζητούσε τ ο παλ ιό Δηµα ρχείο για ν α µε ταφέρει τ α γ ραφεία της κ αι ν α δηµιουρ γήσει ε κεί ένα πρατήριο τ οπικών προϊό - ντων κυρίως κρασιού. Ότ αν η µειοψηφία, που έβλεπε θε τικά το παραπάνω αίτηµα, το έφερε στο Συµβούλ ιο, η π λειοψηφία φυσικά απάντησε αρνητικά. Στο ερώτηµα αν θα µπορούσαν σήµερα να παρθούν µέτρα που να διορθώνουν την κατάσταση, η απάν τηση που δίνε ι ο Συ νδυασµός «ΜΑΖΙ γι α τ η ΝΕΜΕΑ» ε ίναι ένα ξε κάθαρο ΝΑΙ. Προτείνουµε λοιπόν κ αι πολλά από αυτά τα είχαµε προτείνει και προεκλογικά: Να µε ταφερθεί άµεσα επ ί της οδού Δερβεν ακίων τ ο Κ.Ε.Π.. Η υπηρεσί α αυτή τ ου Δήµου διαθέτει αυτονοµία και η µεταφορά της δε θα δηµιουργήσει κ ανένα πρόβληµα σ τη λειτουργία τ ου. Έχ ει σήµερα επισκεψιµότητα, η οποί α όλο και θα µεγ αλώνει. Γ ια να µη ν επικαλεσθεί κάποιος οικ ονο- µικούς λόγ ους, τ ο εν οίκιο θα µπορούσε ν α κ αλυφθεί από την µε ταφορά τ ης εν οικιασµένης αποθήκης των υδραυλ ι- κών στο σηµερινό Κ.Ε.Π. Να εξεταστεί σε συ νεργασία µε τ η Νοµα ρχία η µε ταφορά της Διε ύθυνσης Γ εωργίας δί - πλα σ την Α ΤΕ κ αι κ οντά σ το χώρο σ τάθµευσης που κ ατασκευάζεται. Να επ ιδιωχθεί η συ νεννόηση µε τ ο Δ.Σ. τ ης Έν ωσης Γεωργικών Συ νεταιρισµών κ αι να επανεξεταστεί το αίτηµά της για τη µεταφορά της στο παλιό Δηµαρχείο. Να ανακαινισθεί το Πολιτιστικό Κέντρο (πρώην καφενείο Πέππα) και να διοργανώνονται εκεί οι περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήµου και των άλλων φορέων. Ταυτόχρονα τ ους κ αλοκαιρινούς µήνες να περιλαµβάνεται και ο πεζό - δροµος στις εκδηλώσεις αυτές. Να δοθούν κίν ητρα (π.χ. απαλλαγή από τ ο 2%) σ τους ιδιοκτήτες κ αι κ αταστηµατάρχες, ώσ τε ν α εξωραϊσ τούν οι προσόψεις των κ αταστηµάτων σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο τύπο, που θα υποδε ίξει έν ας αρχιτεκτονικός δι αγωνισµός. Έτσι θα έχουµε τ ην αισθητική αναβάθµιση τόσο των καταστη- µάτων όσο κ αι τ ης συ νολικής εικόνας του δρόµου. Δεν πρέ - πει να διαφεύγει της προσοχής κανενός πως δεν υπάρχ ει άλ - λος τόπος, που θα µπορούσε να αναδειχτεί ως ο κοινωνικός χώρος της πόλης. Να βε λτιωθεί ο φ ωτισµός και ν α προχωρήσε ι η αισθη - τική αναβάθµιση τ ου δρόµου και πέρα από τ α όρι α τ ου πε - ζόδροµου. Να γίνει άµεσα αγορά ή, αν δεν είναι δυ νατό, απαλ λοτρίωση των δύο οικ οπέδων που αποτελούν εστίες µόλυνσης επί της Δερβενακίων. Να δι αµορφωθεί σε χώρο σ τάθµευσης το οικόπεδο απέν αντι από τ ο ξενοδοχείο του κ. Δηµόπουλου και σε αν οικτό θεατράκι το οικόπεδο δίπλα στο «Πέτρινο». Φυσικά θα µπορούσε κανείς να προτείνει κι άλλα πράγµατα. Για ν α τ ο κάνε ι ο οποιο σδήποτε φορέας ή πολίτ ης πρέπει να υπάρξε ι ένας ορ γανωµένος διάλογος. Πρέπει επ ιτέλους σ αυτήν τ ην πόλη, σ αυτήν τ ην περιοχή να µάθουµε ν α συζη - τάµε γι α ό,τι µας απασχολε ί οργανωµένα, µε σεβασµό σ τη διαφορετικότητα των απόψεων αλλά και µε διάθεση σύνθεσης, ώστε ν α κ αταλήγουµε πάν τα στο σωστό. Πολλά από τ α δεινά αυτής της περιοχ ής ο φείλονται σ το ότι δε συζητ άµε γι αυτ ά που µας απασχολούν. Τις λίγες φορές που το έχουµε κάνε ι όµως έχουµε επ ιτύχει τ ους σ τόχους µας. ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ Πρόταση συνεργασίας ΥΠΕΣΔΑ ΚΕΚΔΕ για δηµόσια διοίκηση Πρόταση προς τ ην Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος για συνεργασία, µε σ τόχο τη δηµιουργία µιας ευέλικτης, αποτ ελεσµατικής, αποδοτι - κής κ αι φιλ ικής προς όλους τ ους πο - λίτες Δηµόσι ας Διοίκησης, απε υθύνει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης. Με αφορµή την Απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., που πρα γµατοποιήθηκε σ τη Θεσ σαλονίκη σ τις Νοεµβρίου 2008, η οποία απεστάλη στη Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών προς ενηµέρωση, διαπιστώθηκε ότι σ το επ ιχειρησιακό πρόγραµµα που προτείνεται για την Τοπική Αυτ οδιοίκηση, δεν περιλαµβάν ο- νται δράσεις σχετικά µε την αναβάθµιση των υπηρεσιών τ ης Δηµόσι ας Διοίκη - σης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, δεν περιλαµβάν ονται ενέργειες που αποβλέπου ν γι α πα ράδειγµα σ τη µε ίωση τ ου διοικητικ ού βάρους, που αποτ ελεί υποχρέωση των Κρατών - Με λών τ ης ΕΕ κ αι µάλ ιστα εντός συ γκεκριµένου χρο νικού π λαισίου, έως τ ο 2013, σ την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέ τηση των πολ ιτών, όπως π.χ. η εφα ρµογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, κ.ο.κ. Με βάση τα δεδοµένα αυτά και λαµβάνοντας υπόψη τ ο γεγονός ότι κ οινός στόχος ε ίναι η δηµιουρ γία µι ας ε υέλικτης, αποτελεσµατικής, αποδοτικής κ αι φιλικής προς όλους τους πολίτες Δηµόσιας Διοίκησης, προτ είνεται η συ νεργασία τ ης Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. µε τ η Διε ύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στον τοµέα της βελτίωσης τ ης ποιότ ητας των υπηρεσιών της Δηµόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τ οµείς, στους οποίους µπορε ί να επ ιτευχθεί η συνεργασία µε µετρήσιµα για τον πολίτη συµπεράσµατα: Απλούστευσης περίπ λοκων κ αι πο - λύπλοκων διοικητικών κ αι ν οµοθετικών διαδικασιών της αρµοδιότητάς σας στο π λαίσιο τ ης Κεν τρικής Επ ιτροπής Απλούστευσης Δι αδικασιών που λε ι- τουργεί σ το ΥΠ.ΕΣ. βάσε ι τ ου άρθρου 10 Ν.3242/2004. Αυτεπάγγελτης αν αζήτησης δικ αιολογητικών. Κατάργησης δικαιολογητικών ή αντικατάστασής τους µε υπεύθυνη δήλωση. Μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασιών αρµοδιότητας των ΟΤΑ. Μείωσης των υπο γραφών κ ατά τ ην έκδοση διοικητικών πράξεων. Ένταξης διαδικασιών στα ΚΕΠ.

11 Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 Συνάντηση στο Κιάτο για την προστασία του Ασωπού Συνάντηση για την προστασία και την αξιοποίηση του Ασωπού ποταµού, έγινε την περασµένη εβδοµάδα σ το Κιάτο, µε πρωτ οβουλία του δήµου Σι - κυωνίων, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της νοµαρχίας, δήµων κ αι φορέων κυρίως της περιοχής. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε αν αλυτική συζήτηση για τα προβλήµατα που πα ρουσιάζονται σ τον Ασωπό ποτ αµό, µε κυρί αρχο αυτό της ρύπανσης από τα ελαιοτριβεία, τα αστικά απόβλητα και τα φυτοφάρµακα. Τονίστηκε η ανάγκη προστασίας και αξιοποίησης του ποταµού, κυρίως µάλιστα αυτή να γίνει σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία στο µέλλον του φράγµατος στον ποταµό Ασωπό. Με την προβολή της ιστορίας του Ασωπού και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την οικολογική διαχείρισή του. Οµόφωνα αποφασίστηκε µετά από πρόταση των διοργανωτών, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την συγκρότηση ενός κοινού φορέα προστασίας και αξιοποίησης του Ασωπού, µε την συµµετοχή της νοµαρχίας, των ενδιαφεροµένων δήµων και άλλων φορέων και συλλόγων. Επίσης, συµφώνησαν πως θα πρέπει να συνεχιστούν οι συναντήσεις µέχρι την διαµόρφωση οριστικής και ολοκληρωµένης πρότασης. αυτοδιοίκηση 11 Ετοιµάζονται για την δασοπροστασία στο Λουτράκι Στο π λαίσιο τ ης πολ ιτικής δασοπρο στασίας ο Δήµος Λουτ ρακίου Περαχώρας συµ µετείχε σ την πανελλαδική άσκηση «ΠΥΡΣΟΣ 2009» που πρα γ- µατοποίησε την περασµένη Τρίτη, το Πυροσβεστικό Σώµα. Η «ΠΥΡΣΟΣ 2009» είναι άσκηση επί χάρτου, αφορά τ ην αν τιµετώπιση δασικών πυρκ αγιών κ αι ετελέσθη υπό τ ην εποπτεία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας Κορίνθου, Πύρα ρχου, Δηµο - σθένη Καβέτσου. Το Δήµο Λουτρακίου Περαχώρας εκπροσώπησαν οι αντιδήµαρχοι Ηλίας Κοφινάς και Σωτήρης Πέρρας, καθώς επίσης και τα στελέχη του Δήµου Νεκτάριος Πιπίνης και Μίλτος Παπαδηµητρόπουλος. Η πολιτική δασοπροστασίας του ορεινού όγκου των Γερανείων, ιδιαίτερα ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, αναβαθµίσθηκε µε την κατασκευή του Πυροσβεστικού Σταθµού Περαχώρας, η οποία ολοκληρώνεται σύντοµα, και µε τ α προγράµµατα δασοπροστασίας που ε κτελούνται από τ ον Δήµο Λουτρακίου Περαχώρας κ αι την Δηµοτική Ανών υµη Εταιρεία Τουρισµού (Δ.Α.Ε.Τ. Α.Ε.). Οι ε κπρόσωποι του Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας εν ηµέρωσαν τους συµµετέχοντες στην άσκηση για τα προγράµµατα αυτά. Στο δηµοτικό συµβούλιο Λουτρακίου Περαχώρας Απόφαση γι α σύναψη Προ γραµµατικής Σύµβασης µε ταξύ Δήµου, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Π. γι α την εκτέλεση τ ου έρ γου Δίκτυα Αποχ έτευσης σε επε κτάσεις τ ου Σχεδίου Πόλης (Έρ γα αποχ έτευσης κ αι βιολο γικού κ αθαρισµού Λουτρακίου), αναµένεται να λάβει απόψε, το Δηµοτικό Συµβούλιο του δήµου Λουτρακίου Περαχώρας. Η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου θα πραγµατοποιηθεί σ την αίθουσα συ νεδριάσεων τ ου δηµάρχ είου, υπό τ ην προεδρεία του Χαρ. Γεωργίου και θα ξεκινήσει στις 6:00 µ.µ. Στην ηµερίσια διάταξη συµπεριλαµβάνονται 30 συ νολικά θέ- µατα, ενώ µεταξύ αυτών θα συζητηθούν: Η εξέταση αιτήµατος ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. σχετικά µε ρύθµιση οφειλών της. Η απε υθείας α γορά α κινήτων σε διάφ ορες περιοχ ές τ ου Δήµου. Η έγκριση προϋπολογισµού, έτους 2009, του ν.π. Πνευµατικό - Πολιτιστικό Κέντρο Δήµου Λουτρακίου - Περαχώρας. Η λήψη Απόφασης επ ί των υποβληθε ισών αιτήσεων γι α χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων σ τάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 3377/05, για το έτος Η λήψη Απόφασης για καθορισµό διατοµής οδών, προδιαγραφών πεζοδροµίων - ποδηλατόδροµου στα Ίσθµια. Η λήψη Απόφασης για ανανέωση ή µη αδειών µεταφοράς νερού στους βυτιοφορείς Κορίνθου.

12 12 θέματα Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 Θύµα ξυλοδαρµού έπεσε ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης Ας ξυπνήσουµε του Γιάννη Λαλιώτη Κάθε µέρα παίρνουµε στα χέρια µας και µια απόδειξη για την αλλαγή της µορφής τ ου εγκλήµατος στη χώρα µας. Κάθε µέρα µαθαίνουµε και µια νέα είδηση που δείχνει ότι κανείς πλέον δεν µπορεί να νιώθει ασφαλής. Είτε φτωχός είτε πλούσιος είναι κανείς, καταλαβαίνει ότι το αγαθό της ασφάλειας δεν είναι στις µέρες µας δεδοµέν ο ή κ εκτηµένο. Τα όσα ζήσαµε τ ον τελευταίο καιρό στην Αθήνα αλλά και το όλο σκηνι κό της αναγωγής του εφοπλιστή Παν αγόπουλου ήτ αν έν α α κόµα σαφές σήµα για τη σηµασία που πρέπει να δώσουµε συνολικά ως κοινωνία στο θέµα της ασφάλειας. Διαβάζοντας χωρίς γυαλ ιά, χωρίς τις σκ οπιµότητες και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, που έχουν στοιχί σει πανά κριβα σ τη χώρα, τ ην κ ατά σταση που έχ ει δηµιουρ γηθεί µέχρι σήµερα, φαίνε ται καθαρά ότι όλοι πρέπει να αφήσουµε στην άκρη τα µισόλο γα. Να τ οποθετηθούµε αν οι χτά γι α την ασ τυνοµία που θέ λουµε αλλά κ αι απαιτ ούν οι συνθήκες. Η ε υθύνη πέφτει κυρίως σ τις πλάτες της κυβέρνησης, που µέχρι τώρα έχ ει χάσει πολύτιµο χρόνο, επιχειρώντας να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα, να ισορροπήσει δηλα δή ανάµεσα στις ανάγκες της εποχής αλλά στις επικοινωνιακές ανάγκες που της δηµιουργούν ΜΜΕ και διάφορα άλλα κέντρα. Οφείλει η κυ βέρνηση ν α κ αταλάβει ότι πρέπε ι ν α δράσει άµεσα, γι α να επανέλθει το αίσθηµα τ ης ασφάλειας στους πολίτες. Οφείλει να βάλει πρώτο στην ατζέντα της καθηµερινής δράσης το θέµα της ασφάλειας, αφού αν αυτό χαθεί, δεν µπορεί να υπάρξει πρόοδος-ανάπτυξη. Πέρα από την κυβέρνηση, µερίδιο τ ης ευθύνης πρέ πει να αναλάβουν και τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, µε πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Τ ο χάος που βρίσκ εται µπρο στά µας, η ζούγκλα που µας απειλεί δεν θα ωφελήσει κοµµατικά κανέναν. Όλους µαζί θα µας κ αταπιεί. Για αυτό ας ξυπνή σουµε. Οµάδα α γνώστων ε ισέβαλε την Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήµου Αθη ναίων κ αι ξυλοκόπησε τον καθηγητή Γιάννη Πανούση, ο οποίος ήτ αν οµιλη - τής σε εκδήλωση. Ο κ. Πανούσης διακοµίστηκε τραυµατισµένος στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Περίπου 40 κ ουκουλοφόροι εισέβαλαν σ το κτίριο «Κωσ τής Παλαµάς», κρατώντας βαριοπούλες, ξύλα, σίδερα, µπο γιές κ αι άλλα αν τικείµενα τ ην ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τα δικαιώµατα των αποφυλακισθέντων. Οι άγνωστοι τραυµάτισαν τον κ. Παν ούση, ο οποίος µε ταφέρθηκε σ τα εξωτ ερικά ι ατρεία τ ου «Ευαγγελισµού». Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ν. Δένδι ας, ο οποίος επισκέφθηκε τ ον κ αθηγητή, δή - λωσε συ γκλονισµένος κ αι πρό - σθεσε ότι η κ οινωνία των πολ ι- τών δεν θα χάσε ι την ανθρωπιά της από τις επιθέσεις των βανδάλων. Οι κ ουκουλοφόροι προκάλε - σαν επ ίσης σηµαν τικές φθορές στο κτίριο, µε σπασµένα αγάλµατα, πίνακες και συνθήµατα στους τοίχους. Επί τόπου έχ ει σπεύσει η σήµανση, ενώ οι δράσ τες τράπηκαν σε φυ γή κ αι εξαφαν ίστηκαν. «Η σηµερινή αναίτια εγκλη- µατική επ ίθεση σ τον κ αθηγητή Γ.Πανούση ε ίναι κ αταδικαστέα. Οι τ ραµπουκισµοί και οι ξυλο - δαρµοί στο χώρο του Πανεπιστη- µίου βάλλουν κατά της ελεύθερης δηµοκρατικής έκ φρασης» σχολί - ασε ο ΣΥΝ. Καταδικάζουν το περιστατικό Ο Πρόεδρος τ ου Τ µήµατος Κοινωνικής κ αι Εκ παιδευτικής Πολιτικής, Καθηγητής Θεόδωρος Π. Παπαθε οδώρου, σχολ ιάζοντας τ ο περι αστατικό, ανέφερε: «Εκφράζουµε τ ον αποτ ροπιασµό µας για την άνανδρη και βάναυση επίθεση κατά του συναδέλφου Καθηγητή Γ ιάννη Παν ούση. Η βαρβαρότητα των πράξεων θρα - σύδειλων ατόµων, που κρύβονται πίσω από κουκούλες και ασκούν τυφλή βία σε α καδηµαϊκούς χώρους, ε ίναι κ αταδικασµένη σ τη συνείδηση κάθε δηµοκρατικ ού πολίτη κ αι ε λεύθερου ανθρώ - που. Είµαστε βέβαιοι ότι αυτή η βαρβαρότητα δεν θα κάµψε ι τ ο φρόνηµα α καδηµαϊκών δασκά - λων, όπως ο Καθη γητής Γιάννης Πανούσης, που έχουν ταυτίσει τη ζωή τους και το έργο τους µε τις δηµοκρατικές ελευθερίες στο Δη- µόσιο Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Η προάσπ ιση των ε λευθεριών τ ης σκ έψης κ αι τ ης έκ φρασης ε ίναι υπόθεση τ ου συ νόλου της Πανεπιστηµιακής κοινότητας και καθίσταται περισσότερο αναγκαία τις κρίσιµες περιόδους που ζούµε.» Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, κ αταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βί ας και τ ροµοκρατίας που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πολλώ δε µάλλον όταν αυτές λαµβάνουν χώρα εν τός τ ου Πανεπ ιστηµίου. Σε αν ακοίνωσή τ ης, αν αφέρει πως τ έτοια φαινόµενα, «που πλήττουν τ ο κύρος τ ης Ακ αδη- µαϊκής Κοινότ ητας, εµποδίζου ν την ορθή λε ιτουργία του Πανε - πιστηµίου και καταστρατηγούν τη Δηµοκρατία εν τός κ αι ε κτός τ ου πανεπιστηµίου, οφείλουν να καταδικαστούν από τ ο σύν ολο τ ης κοινωνίας, του πολιτικού κόσµου και της φοιτητικής κοινότητας». Την επίθεση εναντίον του καθηγητή κ. Παν ούση κ αταδικάζει απερίφραστα κ αι η ΟΝΝΕΔ Κο - ρινθίας, τονίζοντας: «Διαχρονική µας θέση ε ίναι ότι κ αµία ιδε ο- λογία δεν µπορε ί ν α αποτ ελεί δικαιολογία για τέτοιες απεχθείς ενέργειες, ιδιαιτέρως δε όταν αυτές λαµβάνουν χώρα εντός πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Τ έτοια φαινόµενα, που π λήττουν το κύρος της ακαδηµαϊκής κοινότητας, εµποδίζουν την ορθή λε ιτουργία του πανεπιστηµίου και καταστρατηγούν τη Δηµοκρατία εντός και εκτός του πανεπιστηµίου». Την επ ίθεση σ τον Ακ αδηµαϊκό καταδίκασε και ο νοµαρχιακός σύµβουλος Θάν ος Γ εώργας, ε κ- φράζοντας τ ην αµέρισ τη συµπα - ράστασή τ ου σ το πρόσωπο τ ου Γιάννη Παν ούση κ αι τ ονίζοντας ότι περισ τατικά αυτής τ ης φύσε - ως, «προ σβάλλουν τ ους µα κροχρόνιους δηµοκρατικούς αγώνες µας και υπο νοµεύουν συνταγµατικά κ ατοχυρωµένα ατ οµικά κ αι πολιτικά δικαιώµατα». Φοιτητές του ΠΑΝ.ΠΕΛ. παρακολούθησαν την οµιλία της ΥΠ.ΕΞ. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κορίνθου κ αθώς κ αι φοιτητές τ ης Πανεπ ιστηµιακής Σχολής Κορίνθου, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, πα ρευρέθηκαν σ την σχ ετική µε το αντικέιµενο σπουδών µας ε κδήλωση του Ινστιτούτου Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής. Η ε κδήλωση πρα γµατοποιήθηκε σ το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» µε θέµα «Ελληνική Εξωτ ερική Πολ ιτική: Προ - κλήσεις κ αι προοπτικ ές» κ αι κ εντρική οµιλήτρια την υπ. Εξωτ ερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Η Υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε την οµιλία της µε τη διαπίστωση ότι το 2009 θα είναι µια χρονιά προκλήσεων όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για το σύνολο του διεθνούς συστήµατος, µε τ ην παγκόσµια οικονοµική κρίση να ορίζει και το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούµαστε σήµερα. Στη συνέχεια η Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χα ρακτηριστικά πα ραδείγµατα άσκησης ουσιαστικής εξωτερικής πολιτικής µε απτά αποτελέσµατα, όπως: Τη διορ γάνωση από τ ην ε λληνική προεδρία τ ης ε ιδικής συ νεδρίασης τ ου Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ γι α το Μεσανατολικό σε επ ίπεδο υπουρ γών Εξωτερικών, τον Σεπτέµβριο του 2006 κάτι που έ γινε γι α πρώτ η φ ορά ύσ τερα από25 χρόνια. Τη διεθνή αν αγνώριση της Ελλάδας ως φερέγγυας δύναµης στις ανθρωπιστικές κρίσεις του Λιβάνου και στον πρόσφατο βοµβαρδισµό της Γάζας. Τη δέσµε υση των ν ατοϊκών συµ µάχων σ τη σύν οδο κ ορυφής τ ου Βουκ ουρεστίου υπέρ των ελληνικών θέσεων για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Την εξασφάλιση για πρώτη φ ορά σε αποφάσεις και κείµενα της Ε.Ε., σηµαντικών αναφορών για την Ίµβρο, την Τένεδο, τα δικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας στην Τουρκία και τη συµπερίληψή τους στα ευρωπαϊκά κριτήρια. Τις πολυµερε ίς συµφ ωνίες µε τις οποίες η Ελ λάδα απέκτ ησε σ τρατηγικό ρόλο στο διεθνή ενεργειακό χάρτη. Τη συµµετοχή της χώρας µας για πρώτη φ ορά σε διεθνείς συναντήσεις ιδι αίτερης σηµασί ας, όπως η Διάσκ εψη τ ης Ρώµης ή της Αννάπολης που αποτελούν αναγνώριση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στην απόφαση ανάληψης τ ης προε - δρίας του ΟΑΣΕ για το Ακολούθως, η Ντόρα Μπα κογιάννη µίλησε για τις προτ εραιότητες της ελληνικής προεδρίας στον ΟΑΣΕ και αναφέρθηκε σ τις µέχρι σ τιγµής επ ιτυχίες τ ης: την επανάληψη τ ης τ ροφοδοσίας φυσι - κού αερίου στην περιοχή της Νότιας Οσσετίας και την απόφαση για τη διατήρηση των 20 πα ρατηρητών του ΟΑΣΕ σ τη Γεωργία µέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2009.

Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 221 - Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Για διακοσµητικό ρόλο κατηγορεί την ΤΕΔΚ ο δήµαρχος Ευρωστίνης. Έκκληση Δήµα σε ΗΠΑ για το περιβάλλον

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Για διακοσµητικό ρόλο κατηγορεί την ΤΕΔΚ ο δήµαρχος Ευρωστίνης. Έκκληση Δήµα σε ΗΠΑ για το περιβάλλον Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 235 - Πέμπτη 9 Απριλίου 2009 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΑ - ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ. Απολογισµός µε πολλά έργα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΕ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΑ - ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ. Απολογισµός µε πολλά έργα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Χ Μωραΐτης ΑΕ Ισθµός Κορίνθου, τηλ: 2741075055 2741020368 fax: 2741075065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ Φύλλου 217 - Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0, 30 Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 180 - Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. Πρωτοστατούμε. προστασία του Κορινθιακού ΣΕΛ. 12. Αρχίζει καταγραφή των ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου

ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. Πρωτοστατούμε. προστασία του Κορινθιακού ΣΕΛ. 12. Αρχίζει καταγραφή των ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 183 - Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 182 - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 208 - Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - τιμη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙ Ο «ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ 2» Restaurant Royal. Φέρε κι εσύ ένα παλιό μηχάνημα Ημερίδα της ΟΝΝΕΔ για την ανακύκλωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙ Ο «ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ 2» Restaurant Royal. Φέρε κι εσύ ένα παλιό μηχάνημα Ημερίδα της ΟΝΝΕΔ για την ανακύκλωση Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 188 - Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - ΤΙΜΗ: 0, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ INTERNET. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΤΑ Η CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI Πρόστιµα

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ INTERNET. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΤΑ Η CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI Πρόστιµα Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 6ο - Αρ. Φύλλου 264 - Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. Ικανοποίηση Παπαληγούρα για την θετική εξέλιξη στον Ασωπό

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. Ικανοποίηση Παπαληγούρα για την θετική εξέλιξη στον Ασωπό Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 240 - Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 - ΤΙΜΗ: 0, 30

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 178 - Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων»

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων» Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 206 - Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΘΗΚΕ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΑΡΑ ΤΟ 3 1 Τεράστιες ευθύνες βαραίνουν τον υπουργό Αν. Παπαληγούρα. Κοροϊδεύουν τον επαρχιακό τύπο στην κυβέρνηση

ΧΑΘΗΚΕ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΠΑΡΑ ΤΟ 3 1 Τεράστιες ευθύνες βαραίνουν τον υπουργό Αν. Παπαληγούρα. Κοροϊδεύουν τον επαρχιακό τύπο στην κυβέρνηση Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 244 - Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΟΣΕ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΟΣΕ Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 199 - Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ Ο ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Οι θέσεις των φορέων της πόλης. Δεν υπάρχει θέμα λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή.

ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ Ο ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Οι θέσεις των φορέων της πόλης. Δεν υπάρχει θέμα λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 207 - Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή στον Humfry Payne και στην Περαχώρα

Τιμή στον Humfry Payne και στην Περαχώρα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 306/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Μαρτίου 2009/ 1 ΕΥΡΩ www.reporeronline.gr Επικαιρότητα Τρύπια Δίκτυα... Γιατί το ελληνικό domain [.gr] δεν «χωράει» τους μουσουλμάνους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΟΣ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ. Κόντρες για το. υπόγειο γκαράζ στα περιβολάκια. Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Νεμέα

ΚΤΗΝΟΣ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ. Κόντρες για το. υπόγειο γκαράζ στα περιβολάκια. Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Νεμέα %1!00!/$./'4 -"3!:")"4 reiki, *.2"1"3+".!/( -"3!:")!, shiasu!1$!1!/0!#$202+)!, -"3!:"5$./8 µ!#&, $"61./'4 *"1$29,!4,!37µ!$2-"3!:")! '1"05%./*4 60-32&23+#4, video: www.reamenars.com!"1)$-4 (232,*$-4 %-0.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Μέχρι τη Νεμέα είχε φθάσει το κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Μέχρι τη Νεμέα είχε φθάσει το κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 247 - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ. ΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ, ΑΛΛΟΙ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Με πληθυσμιακό. κριτήριο οι νέοι δήμοι

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ. ΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ, ΑΛΛΟΙ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Με πληθυσμιακό. κριτήριο οι νέοι δήμοι Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 6ο - Αρ. Φύλλου 268 - Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

0,50 η εκκαι οι καταδίκες του δεν είναι το μοναδικά σε τούτη τη χώρα. Τουλάχιστον αυτός εξαγοράζει τις

0,50 η εκκαι οι καταδίκες του δεν είναι το μοναδικά σε τούτη τη χώρα. Τουλάχιστον αυτός εξαγοράζει τις 14 SPORT Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΕΜΑΘΑ ότι στο σεμινάριο διαι- εκεί ήταν ευχάριστη για πολλούς. ΚΑΗΜΟ είχε ο φίλος μου ο Μιχάλης Καφαντάρης να παίξει σε μια ομάδα Β εθνικής. Και προσόντα διαθέτει και καλό

Διαβάστε περισσότερα

TO ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Προγραμματισμός έργων στην εκπαίδευση. Στον Μυτιληναίο περνάει η Κόρινθος Power. Νέα διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου

TO ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Προγραμματισμός έργων στην εκπαίδευση. Στον Μυτιληναίο περνάει η Κόρινθος Power. Νέα διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 210 - Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 27410 73030 KIATO KOΡΙΝΘΟΣ Εβδομαδιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 174 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDER. ιαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: http://politis-news.blogspot.com/

ALEXANDER. ιαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: http://politis-news.blogspot.com/ ALEXANDER (πρώην Μπρακούλιας) Casual and Sports Wear - Κολιάτσου 33, Κόρινθος ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 40% Κοστούμια 79 48 Παντελόνια 29 18 Μπουφάν 25 15 Πουλόβερ 25 15 Τζιν 25 15 ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 244

Διαβάστε περισσότερα

τα ψηφοδέλτια 87.9 kappa Πανηγύρια για Σε φάση υλοποίησης το Αναπτυξιακό το πρωτάθλημα radio με βαση την σειρα τησ 6ησ μαϊου οι επιλογεσ Χωρίς αλλαγές

τα ψηφοδέλτια 87.9 kappa Πανηγύρια για Σε φάση υλοποίησης το Αναπτυξιακό το πρωτάθλημα radio με βαση την σειρα τησ 6ησ μαϊου οι επιλογεσ Χωρίς αλλαγές 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 8 ο - αρ. φύλλού 389 - ςαββατο 2 & ΚύριαΚΗ 3 ιούνιού 2012 - τιμη: 0,50 με 130 εκ. ευρω για την πελοποννησο με βαση την σειρα τησ 6ησ μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 190 - Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - ΤΙΜΗ: 0, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 209 - Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008 - ΤιΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΣΧΕ ΙΑ. ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ Οι πρώτες 4 νέες σήραγγες της Κορίνθου-Πατρών και τα έργα που συνεχίζονται

ΣΤΑ ΣΧΕ ΙΑ. ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ Οι πρώτες 4 νέες σήραγγες της Κορίνθου-Πατρών και τα έργα που συνεχίζονται Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 236 - Μ.Πέμπτη 16 Απριλίου 2009 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ Ω ΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Ζέστη και άνεμοι προκαλούν ανησυχία στην Κορινθία. Κόντρες για συναγερμό και οδοποιία στο Κιάτο

ΜΕ Ω ΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Ζέστη και άνεμοι προκαλούν ανησυχία στην Κορινθία. Κόντρες για συναγερμό και οδοποιία στο Κιάτο Χ. Μωραΐτης ά.ε. ισθμός κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 252 - Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα