14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002347088 2014-10-17"

Transcript

1 1PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου Πόλη : Κιλκίς Ταχ. Κώδ. : 61 Πληροφορίες : Θ.Χατζηιωακειμίδου Τηλέφωνο : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΩΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 1 και Α του Ν.6/95 (ΦΕΚ 7/Α/95 )«Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 και του Ν. 871/010 (ΦΕΚ 11 Α ) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».. Του Ν.86/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 70/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95).. Του Π.Δ. 118/007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». Του Π.Δ. 60/007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 00/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 5. Του άρθρου του Ν. 198/9(ΦΕΚ /Α/--199) σχετικά με παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 6. Του Ν. 16/1986 «Περί Φ.Π.Α», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 7. Του Ν. 85/010 (ΦΕΚ 87/Α/010) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής επιτροπής. 1

2 8. Του Π.Δ. 1/010 (ΦΕΚ 6/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 1PROC Της 510/79/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 191/Β / ) περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 6/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 10. Της 0709/601/006/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 11. Του Π.Δ. 11/010 (ΦΕΚ 19 Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 1. Την αριθμ.06/01 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για τη Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών κλπ. 1. Την αρ.πρωτ.γ.π.κ.μ./οικ.15/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:ΩΩ1Ω7ΛΛ-ΝΔΒ). 1. Την αριθμ.161/ (αδα:ωρ7ι7λλ-ψμπ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης και την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης 15..Την αρ. Α/Α 01/01 (ΑΔΑ:ΒΝΨ7ΛΛ-Γ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ,00 σε βάρος του φορέα 71 και ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 01 (αρ. έγκρισης Υ.Δ.Ε 0). 16. Την ανάγκη προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, μελανιών και γραφιτών, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης-χαρτιού φωτοαντιγραφικού και εκτυπωτών- μελανιών, γραφιτών, μελανοταινιών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών Fax, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως , όπως αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

3 1PROC Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,57, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά παράρτημα είναι η εξής: Α/Α 1 ΕΙΔΗ Eίδη γραφικής ύλης Χαρτί φωτοαντιγραφικό και εκτυπωτών Μελάνια, γραφίτες, μελανοταινίες εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών Fax ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 9.910, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,57 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 0/10/01, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 1 ο ς όροφος, Αν. Παπανδρέου, Κιλκίς, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΠΕ Κιλκίς. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 9/10/01 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:0 π.μ., στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, 1 ο ς όροφος, Αν.Παπανδρέου, 61, Κιλκίς, υπόψη κας Θ. Χατζηιωακειμίδου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί το σχέδιο της σύμβασης(παράρτημα Δ) καθώς και τα Παραρτήματα Α, Β και Γ. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα προς προμήθεια είδη γραφικής ύλης καθώς και οι απαιτούμενες ποσότητες, αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Γ(μελάνια, γραφίτες, μελανοταινίες) θα πρέπει να είναι αυτά των αντίστοιχων εταιρειών(γνήσια), όπως περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Γ και όχι παραπλήσια του εμπορίου. 1) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και παροχή υπηρεσιών κάλυψης των ζητούμενων ειδών. δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών 1PROC ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), στην οποία και θα αναγράφονται: α. Τα στοιχεία του διαγωνισμού και β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - Δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ.1 του άρθρου του Π.Δ. 60/007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. - Είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. - Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 190/190 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του νόμου 189/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν προκειμένου να αποδείξουν τα ανωτέρω.

5 . Οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η νομική μορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στον διαγωνισμό.. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 5.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια, δύναται να την εκτελέσει σύμφωνα με τους όρους που θα ορισθούν από τη σχετική σύμβαση. 1PROC Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (0) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον ν.67/1998 (Α 90), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19 του Π.Δ 118/007: Α. Οι Έλληνες πολίτες. (1) Απόσπασμα πρακτικού ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου του ΠΔ 60/007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. () Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. () Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. () Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Β. Οι Αλλοδαποί. 5

6 (1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου του ΠΔ 60/007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 1PROC () Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. () Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β) αντίστοιχα. () Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.190/ 190, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 189/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Δ. Συνεταιρισμοί. (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του άρθρου Α. () Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων () και () του άρθρου Α, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης () και () του άρθρου Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης () του εδαφ.α της παρ. του άρθρου 6του Π.Δ118/007. 6

7 () Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 1PROC Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α) Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: i. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ii. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. iii. Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού & ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. iv. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7

8 v. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1PROC Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: Όλες οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις έγγραφα και παραστατικά(πρωτότυπο-αντίγραφο) όπως αναφέρθηκαν στο Άρθρο της παρούσης. Χωριστός φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και υποβάλλεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο. β) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά το έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. γ) Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από τις αρμόδιες Επιτροπές. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8

9 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (10) εκατόν είκοσι ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1PROC ) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, 1 ος όροφος, Αν. Παπανδρέου, Κιλκίς, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 9/10/01 ημέρα Τετάρτη. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητα προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία. 6)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΕΣ Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του υποψήφιου μειοδότη, η οποία θα υποβάλλεται στους πίνακες των παραρτημάτων Α, Β και Γ, με ευκρινή αναγραφή τιμών χωρίς Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τιμές των ειδών που αναγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Στις τιμές της προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε και για τα τρία() ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, είτε για το καθένα χωριστά. Ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα επί ποινή αποκλεισμού υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών από καθένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών που αναφέρονται στα Παραρτήματα πολλαπλασιαζόμενες με την προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου. Μειοδότης είναι εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε Παραρτήματος, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. 7)ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου, Κιλκίς, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπός τους με παραστατικό εκπροσώπησης. 9

10 β) Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Αποσφραγίζονται όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. 1PROC Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και μονογράφονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά υπεύθυνες δηλώσεις ανά φύλλο. Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο που υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Η επιτροπή διενέργειας προχωράει στον έλεγχο τον δικαιολογητικών συμμετοχής υπεύθυνων δηλώσεων και καταρτίζει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται ποιες προσφορές έγιναν αποδεκτές και διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφού εγκριθεί το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας από την Ο.Ε της ΠΚΜ, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές προκειμένου η επιτροπή διενέργειας να προχωρήσει στην αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται και μονογράφεται η προσφορά ανά φύλλο. Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) πολλαπλασιαζόμενη με τις ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας καταρτίζει πρακτικό για την ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένου αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Στον τελευταίο κοινοποιείται επίσης έγγραφή ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (0) ημερών να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση που αναφέρθηκαν στο άρθρο ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο μαζί με το Πρακτικό Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών διαβιβάζονται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατόπιν εκδίδεται σχετική απόφαση κατακύρωσης και ακολουθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. 10

11 Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης - προμηθευτής, θα υπογράψει σύμβαση που θα ισχύσει από την υπογραφή της έως , στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την με απόδειξη παράδοσης σ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να παρουσιαστεί για υπογραφή της σύμβασης. 1PROC )ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 9) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 5 του Π.Δ.118/07 εγγυήσεις συμμετοχής δεν απαιτούνται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 10) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων όλων των ειδών θα γίνει άπαξ, το αργότερο σε 5 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης στο κτήριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, παρουσία της επιτροπής παραλαβής της ΠΕ Κιλκίς. Τα υλικά που δε θα πληρούν τις προδιαγραφές θα κρίνονται απορριπτέα και ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Σε κάαθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης ισχύουν οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις. 11) ΠΛΗΡΩΜΗ Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει με τακτικό ένταλμα πληρωμής από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 του ΕΦ 71 του οικονομικού έτους 01 μετά την παράδοση και παραλαβή της αντίστοιχης προμήθειας των ειδών και αφού προηγουμένως οι αρμόδιες επιτροπές παραλαβής της Υπηρεσίας πιστοποιήσουν την ολοκλήρωση της παραλαβής με την σύνταξη σχετικού πρακτικού. Όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 11

12 1PROC )ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/007 και προσφυγές σύμφωνα με το Ν. 5/1997. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι διατάξεις του Ν.86/95 και των Π.Δ.60/007, 118/007. Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Κιλκίς στο τηλ Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην ιστοσελίδα της Κιλκίς και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα. H Συντάκτης της Διακήρυξης Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Θεοδοσία Χατζηιωακειμίδου Χαράλαμπος Τοπαλίδης Εγκρίθηκε με την αρ.161 /01 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία. Θάνος Αλέξανδρος. Μασλαρινός Αθανάσιος. Μήττας Χρήστος 5. Πάλλας Κωνσταντίνος 6. Τσιμήτρης Δημήτριος 7. Ανδρίτσος Ιωάννης 8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 9. Μούρνος Δημήτριος 10. Μπαζδάνης Αθανάσιος 1

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 1PROC Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm ( φύλλα) Γόμα για Μολύβι Λευκή 5 Διορθωτική Ταινία πλάτος ταινίας 5mm μήκος ταινίας 6m Θήκη Διαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ (Διαφάνεια) 0.05mm με άνοιγμα επάνω (συσκευασία τεμ.) Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των τεμ.) 6 Διορθωτικό υγρό 0ml με πινέλο Διορθωτικό Στυλό Correct-it 9ml 60 8 Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 50gr συσκευασία των τεμ. (διάφορα χρώματα) 9 Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α 8/) (διάφορα χρώματα) Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α /) (διάφορα χρώματα) Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 5mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS mm (1 τεμ.) 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (1 τεμ.) 15 Κολλητική Ταινία 700-1mmXm 16 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις 5ml 17 Κόλλα Stick για Χαρτί 8.gr 18 Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 8mmX66m (εσωτερική διάμετρος 7,5 cm) 19 Βάση για κολλητική ταινία 8mm 0 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 1 Κουτί αρχείου με λάστιχο 7x5x7cm Κουτί αρχείου με λάστιχο 7Χ5Χ10cm 5 Μαρκαδόρος Υπογράμμισης με μύτη πλακέ.0-5.0mm (διάφορα χρώματα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος στρογγυλή μύτη 1.5mm (διάφορα χρώματα) Μελάνι Σφραγίδας 0ml ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1

14 6 7 Μολύβι Ξύλινο με Γόμα (σκληρότητα μύτης ΗΒ) Ντοσιέ με Έλασμα Πλαστικό (διάφορα χρώματα) 1PROC Ξύστρα για Μολύβι μεταλλική Περφορατέρ (διάτρηση 0 σελίδων)με οδηγό διάτρησης 0 Συνδετήρες Μεταλλικοί 6mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί 8mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί mm (συσκευασία τεμ.) 180 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία τεμ.) 60 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0 mm (χρώματος μπλε) 500 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 0,7mm (χρώματος μπλε) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος κόκκινου) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος μαύρου) Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Primula 1 5 Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό τύπου καβουράκι 1 Σύρματα Συρραπτικού /6mm, 0 τεμ. Σύρματα Συρραπτικού No 6, 000 τεμ. Σύρματα Συρραπτικού No 10, 000 τεμ. 5 Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 1x9cm 6 Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 5x5x1,5cm 7 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 με λάστιχο 8 Φάκελος με Αυτιά Χαρτόνι 9 Φάκελος με Αυτιά και λάστιχο 50 Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, με ετικέτα στο μπροστινό φύλλο Φάκελος Πανόδετος 00 5 Υποφάκελος με έλασμα Α Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ

15 5 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ PROC Φάκελος Αλληλογραφίας 5Χ Φάκελος Αλληλογραφίας 0Χ0 57 Φάκελος Αλληλογραφίας Α 58 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 5Χ5 φύλλων 59 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 0Χ0 00 φύλλων 60 Κόλλες Αναφοράς Α σετ των 10 τεμαχίων 61 Καρμπόν τεμ. 6 CD-R 700MB 5Χ συσκευασία 50 τεμ DVD-R,7 GB16X συσκευασία 50 τεμ. 6 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ1 με λάστιχο Διαχωριστικά Αλφαβητικά Α-Ω χρωματιστά 0 Διαχωριστικά χρωματιστά 1 θέματα 50 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,57 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1PROC ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Μηχανογραφικό χαρτί 8χ9,5 Μονό(000 φύλλα) Ξηρογραφικό χαρτί ρολό Για Πλότερ 0,91 χ 10m, 80gr πυρήνας 76mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 16

17 1PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ 60 Γραφίτης HP Toner Q18A Γραφίτης HP Toner Q610A 6 Γραφίτης HP Toner Q61A 10 5 Γραφίτης HP Toner Q755X 5 6 Γραφίτης HP Toner C970A 1 7 Γραφίτης HP Toner C971A Cyan 8 Γραφίτης HP Toner CE 55A 5 9 Γραφίτης HP Toner CE 78A Γραφίτης HP Toner CE 505X 5 11 Γραφίτης HP Toner 11X CF10X 1 Γραφίτης HP Toner 11A Cyan CF11A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Yellow CF1A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Magenta CF1A 15 Γραφίτης Lexmark Toner 50A11E 16 Γραφίτης Lexmark Toner 5H11E 17 Γραφίτης Lexmark Toner 1016SE 5 18 Γραφίτης Lexmark Toner 60H11E Γραφίτης Lexmark Toner 60F Γραφίτης Lexmark Toner C76HKG 1 Γραφίτης Lexmark Toner C76ACG Cyan Γραφίτης Lexmark Toner C76HMG Magenta Γραφίτης Lexmark Toner C76HYG Yellow Γραφίτης Canon Toner C-EXV Γραφίτης Canon Toner FX Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Cartridge Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 1 0 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 1 1 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 1 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνημα Konica Minolta 700) Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 11) (συσκευασία τεμαχίων) 11 Γραφίτης Konica Minolta TC-16 Toner (για fax 1600F) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 17

18 5 Γραφίτης Samsung Toner SF-5D/ELS 61PROC Γραφίτης Samsung Toner ML-1610D Γραφίτης Samsung Toner CLP-K00A 8 Γραφίτης Samsung Toner CLP-M00A Magenta 9 Γραφίτης Samsung Toner CLP-C00A Cyan 0 Γραφίτης Samsung Toner CLP-Y00A Yellow 1 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 10 S Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 105 L- ELS 5 Γραφίτης Samsung Toner SCX - 51 D 5 Μελανοταινία Panasonic KX-FA5X (συσκευασία τεμαχίων) 5 5 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 101 S 10 6 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 117 S 16 7 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 116 L 15 8 Γραφίτης Samsung Toner ML-D70B 8 9 Γραφίτης Samsung toner ML 010D 5 50 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ Γραφιτης Epson Toner S Γραφίτης OKI Toner 08 (C5600) 5 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 5 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 55 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 56 Γραφίτης Develop Toner TN Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε 58 Γραφίτης Toshiba Toner T-50E 1 59 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E (συσκευασία τεμαχίων) 60 Γραφίτης Xerox 106R0106 Toner 61 Γραφίτης Xerox 6R01179 Toner (Φωτ/κό C18) 5 6 Γραφίτης Xerox 1R589 Toner (C118) 6 Γραφίτης Ricoh Toner 10 P1 5 6 Γραφίτης Ricoh Toner 818 (MP 500) 65 Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Colour Μελάνι Inkjet Epson 16 Singlepack 5,ml 10 18

19 69 Μελάνι Inkjet Epson Multipack 16 (B-C-M-Y) 70 Μελάνι Inkjet Epson T PROC Μελάνι Inkjet Epson T089 Cyan Μελάνι Inkjet Epson T089 Magenta 7 Μελάνι Inkjet Epson T089 Yellow 7 Μελάνι Inkjet Epson T Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Cyan 5 76 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Magenta 5 77 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Yellow 5 78 Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελανοταινία Epson Compuprint -/51 PRK Μελανοταινία Epson Compuprint ΑΑ 5160 AG PRK Μελανοταινία Panasonic KX-FA5X (συσκευασία τεμαχίων) 5 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 19

20 1PROC Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στο Κιλκίς, σήμερα ημέρα.. στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας, Αν. Παπανδρέου, Κιλκίς, οι υπογεγραμμένοι: 1. Ο Κολότσιος Περικλής, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ενεργώντας για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς),ΑΦΜ ,Ζ ΔΟΥ Θεσ/νίκης. Η προμηθεύτρια εταιρία «....» που αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς» δια του νομίμου εκπροσώπου της κο/κα:.... του., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη: (1) Το N. 85/010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», () Το Π.Δ. 118/007 Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). () Τις διατάξεις του Π.Δ.60/007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», () Τις διατάξεις του Ν. 86/1995 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". (5) Την αριθμ.161/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. (6) Την αριθμ.././. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της././..και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, που έγινε την././.., υπέρ της ως άνω εταιρίας, που αναδείχθηκε Ανάδοχος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 0

21 1PROC Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και μελανιών και γραφιτών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν..Κιλκίς. ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ Τα κατωτέρω αναγραφόμενα είδη γραφικής ύλης με τις αντίστοιχες τιμές, στις οποίες δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm ( φύλλα) Γόμα για Μολύβι Λευκή 5 Διορθωτική Ταινία πλάτος ταινίας 5mm μήκος ταινίας 6m Θήκη Διαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ (Διαφάνεια) 0.05mm με άνοιγμα επάνω (συσκευασία τεμ.) Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των τεμ.) 6 Διορθωτικό υγρό 0ml με πινέλο Διορθωτικό Στυλό Correct-it 9ml 60 8 Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 50gr συσκευασία των τεμ. (διάφορα χρώματα) 9 Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α 8/) (διάφορα χρώματα) Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α /) (διάφορα χρώματα) Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 5mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS mm (1 τεμ.) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1

22 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (1 τεμ.) 1PROC Κολλητική Ταινία 700-1mmXm 16 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις 5ml 17 Κόλλα Stick για Χαρτί 8.gr 18 Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 8mmX66m (εσωτερική διάμετρος 7,5 cm) 19 Βάση για κολλητική ταινία 8mm 0 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 1 Κουτί αρχείου με λάστιχο 7x5x7cm Κουτί αρχείου με λάστιχο 7Χ5Χ10cm Μαρκαδόρος Υπογράμμισης με μύτη πλακέ.0-5.0mm (διάφορα χρώματα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος στρογγυλή μύτη 1.5mm (διάφορα χρώματα) Μελάνι Σφραγίδας 0ml Μολύβι Ξύλινο με Γόμα (σκληρότητα μύτης ΗΒ) Ντοσιέ με Έλασμα Πλαστικό (διάφορα χρώματα) 8 Ξύστρα για Μολύβι μεταλλική Περφορατέρ (διάτρηση 0 σελίδων)με οδηγό διάτρησης 0 Συνδετήρες Μεταλλικοί 6mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί 8mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί mm (συσκευασία τεμ.) 180 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία τεμ.) 60 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0 mm (χρώματος μπλε) 500 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 0,7mm (χρώματος μπλε) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος κόκκινου) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος μαύρου) Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Primula 1 5 Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό τύπου καβουράκι 1 Σύρματα Συρραπτικού /6mm, 0 τεμ

23 Σύρματα Συρραπτικού No 6, 000 τεμ. 1PROC Σύρματα Συρραπτικού No 10, 000 τεμ. 5 Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 1x9cm 6 Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 5x5x1,5cm 7 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 με λάστιχο 8 Φάκελος με Αυτιά Χαρτόνι 9 Φάκελος με Αυτιά και λάστιχο 50 Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, με ετικέτα στο μπροστινό φύλλο Φάκελος Πανόδετος 00 5 Υποφάκελος με έλασμα Α Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ 5 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ 55 Φάκελος Αλληλογραφίας 5Χ5 56 Φάκελος Αλληλογραφίας 0Χ0 57 Φάκελος Αλληλογραφίας Α 58 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 5Χ5 φύλλων 59 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 0Χ0 00 φύλλων 60 Κόλλες Αναφοράς Α σετ των 10 τεμαχίων 61 Καρμπόν τεμ. 6 CD-R 700MB 5Χ συσκευασία 50 τεμ DVD-R,7 GB16X συσκευασία 50 τεμ. 6 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ1 με λάστιχο Διαχωριστικά Αλφαβητικά Α-Ω χρωματιστά 0 Διαχωριστικά χρωματιστά 1 θέματα 50

24 1PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Μηχανογραφικό χαρτί 8χ9,5 Μονό(000 φύλλα) Ξηρογραφικό χαρτί ρολό Για Πλότερ 0,91 χ 10m, 80gr πυρήνας 76mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1PROC ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ 70 Γραφίτης HP Toner Q18A Γραφίτης HP Toner Q610A 6 Γραφίτης HP Toner Q61A 10 5 Γραφίτης HP Toner Q755X 5 6 Γραφίτης HP Toner C970A 1 7 Γραφίτης HP Toner C971A Cyan 8 Γραφίτης HP Toner CE 55A 5 9 Γραφίτης HP Toner CE 78A Γραφίτης HP Toner CE 505X 5 11 Γραφίτης HP Toner 11X CF10X 1 Γραφίτης HP Toner 11A Cyan CF11A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Yellow CF1A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Magenta CF1A 15 Γραφίτης Lexmark Toner 50A11E 16 Γραφίτης Lexmark Toner 5H11E 17 Γραφίτης Lexmark Toner 1016SE 5 18 Γραφίτης Lexmark Toner 60H11E Γραφίτης Lexmark Toner 60F Γραφίτης Lexmark Toner C76HKG 1 Γραφίτης Lexmark Toner C76ACG Cyan Γραφίτης Lexmark Toner C76HMG Magenta Γραφίτης Lexmark Toner C76HYG Yellow Γραφίτης Canon Toner C-EXV Γραφίτης Canon Toner FX Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Cartridge ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5

26 9 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 1 0 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 1 1 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 1 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνημα Konica Minolta 700) Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 11) (συσκευασία 11 τεμαχίων) Γραφίτης Konica Minolta TC-16 Toner (για fax 1600F) 5 Γραφίτης Samsung Toner SF- 5D/ELS 6 Γραφίτης Samsung Toner ML- 1610D 6 7 Γραφίτης Samsung Toner CLP- K00A 8 Γραφίτης Samsung Toner CLP- M00A Magenta 9 Γραφίτης Samsung Toner CLP- C00A Cyan 0 Γραφίτης Samsung Toner CLP- Y00A Yellow 1 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 10 S Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 101 S Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 117 S 16 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 116 L 15 5 Γραφίτης Samsung Toner ML- D70B 8 6 Γραφίτης Samsung toner ML 010D 5 7 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ 10 1PROC Γραφιτης Epson Toner S Γραφίτης OKI Toner 08 (C5600) 50 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 51 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 5 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 5 Γραφίτης Develop Toner TN

27 5 Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε 55 Γραφίτης Toshiba Toner T-50E 1 56 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E (συσκευασία τεμαχίων) 57 Γραφίτης Xerox 106R0106 Toner 58 Γραφίτης Xerox 6R01179 Toner (Φωτ/κό C18) 5 59 Γραφίτης Ricoh Toner 818 (MP 500) 60 Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Colour 10 6 Μελάνι Inkjet Epson 16 Singlepack 5,ml 10 6 Μελάνι Inkjet Epson Multipack 16 (B- C-M-Y) 65 Μελάνι Inkjet Epson T Μελάνι Inkjet Epson T089 Cyan 67 Μελάνι Inkjet Epson T089 Magenta 68 Μελάνι Inkjet Epson T089 Yellow 69 Μελάνι Inkjet Epson T Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Cyan 5 71 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Magenta 5 7 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Yellow 5 7 Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελανοταινία Epson Compuprint - /51 PRK Μελανοταινία Epson Compuprint ΑΑ 5160 AG PRK Μελανοταινία Panasonic KX-FA5X (συσκευασία τεμαχίων) 5 1PROC

28 ΑΡΘΡΟ ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1PROC Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη του, τα είδη που παραγγέλνονται από τους αρμόδιους με έγγραφο δελτίο παραγγελίας, εντός εργάσιμων ημερών. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται η ημέρα και η ώρα προσκόμισης των ειδών στην υπηρεσία. Κατά την παράδοση πρέπει ο προμηθευτής με αντιπρόσωπό του ενήλικα και εγγράμματο, του οποίου πρέπει να έχει κάνει γνωστή την ιδιότητά αυτή στην υπηρεσία να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από την υπηρεσία και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών που προσκομίσθηκαν. Σε περίπτωση που ομόφωνα απορρίπτονται τα προσκομισθέντα είδη, ο προμηθευτής οφείλει εντός μιας ημέρας να αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν παραιτούμενος του δικαιώματος διαιτησίας, διαφορετικά η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα των ειδών που έχουν απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα είδη που έχουν παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελθείσης. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση των ειδών που έχουν παραγγελθεί επικαλούμενος λόγους έλλειψής τους στην αγορά, οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, για την έλλειψη αυτή. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την υπηρεσία μετά την παράδοσή τους εντός (0) τριάντα ημερών με την υποβολή α) του τιμολογίου που θα αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη του «εξοφλήθηκε», που θα εκδίδεται στο όνομα της υπηρεσίας β) το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής γ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ και δ) οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωμή. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προμηθευτή και θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση απόρριψης, από την Επιτροπή παραλαβής, των ειδών, λόγω ασυμφωνίας με τους όρους της σύμβασης και της παραγγελίας και αν ακόμη η αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν έγινε από τον προμηθευτή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η Επιτροπή Προμηθειών έχει το δικαίωμα να 8

29 προτείνει κυρώσεις κατά του προμηθευτή θεωρούμενης της περίπτωσης αυτής παράβασης των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που λόγω ανάγκης παραληφθεί από την υπηρεσία, είδος κατώτερης ποιότητας από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση και στην παραγγελία, η Επιτροπή προμηθειών εκτός από την κύρωση την οποία μπορεί να προτείνει, για την αιτία αυτή, γνωμοδοτεί και για τιμή στην οποία μπορεί να πληρωθεί αυτό. Σε περίπτωση που θα προσκομισθούν ή παραδοθούν τα είδη με βραδύτητα ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η προμήθεια από τον προμηθευτή, άσχετα από την κύρωση την οποία η Επιτροπή μπορεί να προτείνει κατά του προμηθευτή για την αιτία αυτή, η υπηρεσία όπου σημειώθηκε η παράβαση αυτή μπορεί να προβεί στην προμήθεια από ελεύθερη αγορά σε βάρος του προμηθευτή του είδους που δεν προσκομίστηκε έγκαιρα ή δε χορηγήθηκε, η διαφορά δε τιμής μεταξύ της τιμής της σύμβασης και της τιμής που πράγματι καταβλήθηκε από την υπηρεσία, λόγω της αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, ως και κάθε πρόσθετη δαπάνη που έγινε από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προμηθευτή. Γενικά, για κάθε παράβαση, από τον προμηθευτή, των όρων της σύμβασης, όπως καθορίζονται από αυτή, από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, η Επιτροπή Προμηθειών μπορεί να προτείνει την επιβολή κατά του προμηθευτή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από το Ν.86/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα κλπ.» και το Π. Δ 118/007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», μέσα στις οποίες και πρόστιμο σταθμίζοντας όλα τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση ή εκείνα τα οποία τελούν σε αιτιώδη προς αυτή συνάφεια, τις παραβάσεις του προμηθευτή που γίνονται κατά αποτροπή και γενικά τη συμβατική συμπεριφορά αυτού, μπορεί αυτή να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο είτε από την όλη σύμβαση είτε μερικά για την υπηρεσία. Οι έτσι διαγραφόμενες, ότι επιβλήθηκαν κατά του προμηθευτή, κυρώσεις είναι άσχετες προς την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εκπροσώπου τούτου, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκημα ως και κάθε άλλη αξίωση της υπηρεσίας κατά του προμηθευτή, που προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά του προμηθευτή, από την Επιτροπή Προμηθειών και οι καταλογισμοί για κάθε ζημιά που προξενήθηκε από αυτόν στην υπηρεσία ως και κάθε κατά του προμηθευτή απαίτηση τούτων θα κρατούνται από το ποσό που δικαιούται αυτός ή θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις διατάξεις είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Απαγορεύεται η εκχώρηση της παρούσας σε άλλο πρόσωπο καθώς και οι απορρέουσες από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεις του προμηθευτή. 1PROC ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (0) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα και να προσκομίσει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 9

30 1PROC ΑΡΘΡΟ 8 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 86/95 (ΦΕΚ όπως ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις του Π.Δ.118/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ΑΡΘΡΟ 9 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία () όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, το δε άλλο πήρε ο προμηθευτής, αφού δήλωσε συγχρόνως ότι ενεργεί για το όνομά του και για λογαριασμό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Για τον ανάδοχο Περικλής Κολότσιος 0

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα FAX : 23810 23624 Πληροφορίες: Γ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 23810 37233

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2015. Αλεξανδρούπολη 22/6/2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2015. Αλεξανδρούπολη 22/6/2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Καραολή & Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002003693 2014-04-22

14PROC002003693 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008 Πληροφορίες : Χ. Κοτσαπουϊκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100, Χαλκίδα FAX : 2221036073 Πληροφορίες: Π. Συρµακέζη Τηλέφωνο: 2221353725 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002860933 2015-06-19

15PROC002860933 2015-06-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 15:01:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΒΝ7Λ1-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα