14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002347088 2014-10-17"

Transcript

1 1PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου Πόλη : Κιλκίς Ταχ. Κώδ. : 61 Πληροφορίες : Θ.Χατζηιωακειμίδου Τηλέφωνο : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΩΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 1 και Α του Ν.6/95 (ΦΕΚ 7/Α/95 )«Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 και του Ν. 871/010 (ΦΕΚ 11 Α ) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».. Του Ν.86/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 70/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95).. Του Π.Δ. 118/007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». Του Π.Δ. 60/007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 00/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 5. Του άρθρου του Ν. 198/9(ΦΕΚ /Α/--199) σχετικά με παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 6. Του Ν. 16/1986 «Περί Φ.Π.Α», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 7. Του Ν. 85/010 (ΦΕΚ 87/Α/010) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής επιτροπής. 1

2 8. Του Π.Δ. 1/010 (ΦΕΚ 6/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 1PROC Της 510/79/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 191/Β / ) περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 6/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 10. Της 0709/601/006/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 11. Του Π.Δ. 11/010 (ΦΕΚ 19 Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 1. Την αριθμ.06/01 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για τη Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών κλπ. 1. Την αρ.πρωτ.γ.π.κ.μ./οικ.15/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:ΩΩ1Ω7ΛΛ-ΝΔΒ). 1. Την αριθμ.161/ (αδα:ωρ7ι7λλ-ψμπ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης και την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης 15..Την αρ. Α/Α 01/01 (ΑΔΑ:ΒΝΨ7ΛΛ-Γ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ,00 σε βάρος του φορέα 71 και ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 01 (αρ. έγκρισης Υ.Δ.Ε 0). 16. Την ανάγκη προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, μελανιών και γραφιτών, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης-χαρτιού φωτοαντιγραφικού και εκτυπωτών- μελανιών, γραφιτών, μελανοταινιών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών Fax, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως , όπως αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

3 1PROC Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,57, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά παράρτημα είναι η εξής: Α/Α 1 ΕΙΔΗ Eίδη γραφικής ύλης Χαρτί φωτοαντιγραφικό και εκτυπωτών Μελάνια, γραφίτες, μελανοταινίες εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών Fax ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 9.910, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,57 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 0/10/01, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 1 ο ς όροφος, Αν. Παπανδρέου, Κιλκίς, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΠΕ Κιλκίς. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 9/10/01 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:0 π.μ., στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, 1 ο ς όροφος, Αν.Παπανδρέου, 61, Κιλκίς, υπόψη κας Θ. Χατζηιωακειμίδου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί το σχέδιο της σύμβασης(παράρτημα Δ) καθώς και τα Παραρτήματα Α, Β και Γ. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα προς προμήθεια είδη γραφικής ύλης καθώς και οι απαιτούμενες ποσότητες, αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Γ(μελάνια, γραφίτες, μελανοταινίες) θα πρέπει να είναι αυτά των αντίστοιχων εταιρειών(γνήσια), όπως περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Γ και όχι παραπλήσια του εμπορίου. 1) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και παροχή υπηρεσιών κάλυψης των ζητούμενων ειδών. δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών 1PROC ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), στην οποία και θα αναγράφονται: α. Τα στοιχεία του διαγωνισμού και β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - Δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ.1 του άρθρου του Π.Δ. 60/007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. - Είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. - Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 190/190 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του νόμου 189/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν προκειμένου να αποδείξουν τα ανωτέρω.

5 . Οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η νομική μορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στον διαγωνισμό.. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 5.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια, δύναται να την εκτελέσει σύμφωνα με τους όρους που θα ορισθούν από τη σχετική σύμβαση. 1PROC Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (0) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον ν.67/1998 (Α 90), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19 του Π.Δ 118/007: Α. Οι Έλληνες πολίτες. (1) Απόσπασμα πρακτικού ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου του ΠΔ 60/007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. () Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. () Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. () Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Β. Οι Αλλοδαποί. 5

6 (1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου του ΠΔ 60/007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 1PROC () Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. () Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β) αντίστοιχα. () Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.190/ 190, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 189/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Δ. Συνεταιρισμοί. (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του άρθρου Α. () Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων () και () του άρθρου Α, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης () και () του άρθρου Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης () του εδαφ.α της παρ. του άρθρου 6του Π.Δ118/007. 6

7 () Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 1PROC Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α) Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: i. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ii. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. iii. Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού & ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. iv. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7

8 v. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1PROC Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: Όλες οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις έγγραφα και παραστατικά(πρωτότυπο-αντίγραφο) όπως αναφέρθηκαν στο Άρθρο της παρούσης. Χωριστός φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και υποβάλλεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο. β) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά το έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. γ) Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από τις αρμόδιες Επιτροπές. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8

9 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (10) εκατόν είκοσι ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1PROC ) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, 1 ος όροφος, Αν. Παπανδρέου, Κιλκίς, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 9/10/01 ημέρα Τετάρτη. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητα προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία. 6)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΕΣ Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του υποψήφιου μειοδότη, η οποία θα υποβάλλεται στους πίνακες των παραρτημάτων Α, Β και Γ, με ευκρινή αναγραφή τιμών χωρίς Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τιμές των ειδών που αναγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Στις τιμές της προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε και για τα τρία() ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, είτε για το καθένα χωριστά. Ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα επί ποινή αποκλεισμού υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών από καθένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών που αναφέρονται στα Παραρτήματα πολλαπλασιαζόμενες με την προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου. Μειοδότης είναι εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε Παραρτήματος, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. 7)ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου, Κιλκίς, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπός τους με παραστατικό εκπροσώπησης. 9

10 β) Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Αποσφραγίζονται όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. 1PROC Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και μονογράφονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά υπεύθυνες δηλώσεις ανά φύλλο. Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο που υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Η επιτροπή διενέργειας προχωράει στον έλεγχο τον δικαιολογητικών συμμετοχής υπεύθυνων δηλώσεων και καταρτίζει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται ποιες προσφορές έγιναν αποδεκτές και διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφού εγκριθεί το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας από την Ο.Ε της ΠΚΜ, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές προκειμένου η επιτροπή διενέργειας να προχωρήσει στην αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται και μονογράφεται η προσφορά ανά φύλλο. Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) πολλαπλασιαζόμενη με τις ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας καταρτίζει πρακτικό για την ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένου αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Στον τελευταίο κοινοποιείται επίσης έγγραφή ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (0) ημερών να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση που αναφέρθηκαν στο άρθρο ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο μαζί με το Πρακτικό Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών διαβιβάζονται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατόπιν εκδίδεται σχετική απόφαση κατακύρωσης και ακολουθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. 10

11 Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης - προμηθευτής, θα υπογράψει σύμβαση που θα ισχύσει από την υπογραφή της έως , στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την με απόδειξη παράδοσης σ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να παρουσιαστεί για υπογραφή της σύμβασης. 1PROC )ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 9) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 5 του Π.Δ.118/07 εγγυήσεις συμμετοχής δεν απαιτούνται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 10) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων όλων των ειδών θα γίνει άπαξ, το αργότερο σε 5 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης στο κτήριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, παρουσία της επιτροπής παραλαβής της ΠΕ Κιλκίς. Τα υλικά που δε θα πληρούν τις προδιαγραφές θα κρίνονται απορριπτέα και ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Σε κάαθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης ισχύουν οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις. 11) ΠΛΗΡΩΜΗ Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει με τακτικό ένταλμα πληρωμής από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 του ΕΦ 71 του οικονομικού έτους 01 μετά την παράδοση και παραλαβή της αντίστοιχης προμήθειας των ειδών και αφού προηγουμένως οι αρμόδιες επιτροπές παραλαβής της Υπηρεσίας πιστοποιήσουν την ολοκλήρωση της παραλαβής με την σύνταξη σχετικού πρακτικού. Όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 11

12 1PROC )ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/007 και προσφυγές σύμφωνα με το Ν. 5/1997. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι διατάξεις του Ν.86/95 και των Π.Δ.60/007, 118/007. Σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Κιλκίς στο τηλ Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην ιστοσελίδα της Κιλκίς και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα. H Συντάκτης της Διακήρυξης Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Θεοδοσία Χατζηιωακειμίδου Χαράλαμπος Τοπαλίδης Εγκρίθηκε με την αρ.161 /01 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία. Θάνος Αλέξανδρος. Μασλαρινός Αθανάσιος. Μήττας Χρήστος 5. Πάλλας Κωνσταντίνος 6. Τσιμήτρης Δημήτριος 7. Ανδρίτσος Ιωάννης 8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 9. Μούρνος Δημήτριος 10. Μπαζδάνης Αθανάσιος 1

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 1PROC Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm ( φύλλα) Γόμα για Μολύβι Λευκή 5 Διορθωτική Ταινία πλάτος ταινίας 5mm μήκος ταινίας 6m Θήκη Διαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ (Διαφάνεια) 0.05mm με άνοιγμα επάνω (συσκευασία τεμ.) Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των τεμ.) 6 Διορθωτικό υγρό 0ml με πινέλο Διορθωτικό Στυλό Correct-it 9ml 60 8 Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 50gr συσκευασία των τεμ. (διάφορα χρώματα) 9 Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α 8/) (διάφορα χρώματα) Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α /) (διάφορα χρώματα) Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 5mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS mm (1 τεμ.) 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (1 τεμ.) 15 Κολλητική Ταινία 700-1mmXm 16 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις 5ml 17 Κόλλα Stick για Χαρτί 8.gr 18 Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 8mmX66m (εσωτερική διάμετρος 7,5 cm) 19 Βάση για κολλητική ταινία 8mm 0 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 1 Κουτί αρχείου με λάστιχο 7x5x7cm Κουτί αρχείου με λάστιχο 7Χ5Χ10cm 5 Μαρκαδόρος Υπογράμμισης με μύτη πλακέ.0-5.0mm (διάφορα χρώματα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος στρογγυλή μύτη 1.5mm (διάφορα χρώματα) Μελάνι Σφραγίδας 0ml ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1

14 6 7 Μολύβι Ξύλινο με Γόμα (σκληρότητα μύτης ΗΒ) Ντοσιέ με Έλασμα Πλαστικό (διάφορα χρώματα) 1PROC Ξύστρα για Μολύβι μεταλλική Περφορατέρ (διάτρηση 0 σελίδων)με οδηγό διάτρησης 0 Συνδετήρες Μεταλλικοί 6mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί 8mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί mm (συσκευασία τεμ.) 180 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία τεμ.) 60 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0 mm (χρώματος μπλε) 500 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 0,7mm (χρώματος μπλε) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος κόκκινου) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος μαύρου) Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Primula 1 5 Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό τύπου καβουράκι 1 Σύρματα Συρραπτικού /6mm, 0 τεμ. Σύρματα Συρραπτικού No 6, 000 τεμ. Σύρματα Συρραπτικού No 10, 000 τεμ. 5 Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 1x9cm 6 Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 5x5x1,5cm 7 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 με λάστιχο 8 Φάκελος με Αυτιά Χαρτόνι 9 Φάκελος με Αυτιά και λάστιχο 50 Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, με ετικέτα στο μπροστινό φύλλο Φάκελος Πανόδετος 00 5 Υποφάκελος με έλασμα Α Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ

15 5 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ PROC Φάκελος Αλληλογραφίας 5Χ Φάκελος Αλληλογραφίας 0Χ0 57 Φάκελος Αλληλογραφίας Α 58 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 5Χ5 φύλλων 59 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 0Χ0 00 φύλλων 60 Κόλλες Αναφοράς Α σετ των 10 τεμαχίων 61 Καρμπόν τεμ. 6 CD-R 700MB 5Χ συσκευασία 50 τεμ DVD-R,7 GB16X συσκευασία 50 τεμ. 6 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ1 με λάστιχο Διαχωριστικά Αλφαβητικά Α-Ω χρωματιστά 0 Διαχωριστικά χρωματιστά 1 θέματα 50 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,57 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1PROC ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Μηχανογραφικό χαρτί 8χ9,5 Μονό(000 φύλλα) Ξηρογραφικό χαρτί ρολό Για Πλότερ 0,91 χ 10m, 80gr πυρήνας 76mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 16

17 1PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ 60 Γραφίτης HP Toner Q18A Γραφίτης HP Toner Q610A 6 Γραφίτης HP Toner Q61A 10 5 Γραφίτης HP Toner Q755X 5 6 Γραφίτης HP Toner C970A 1 7 Γραφίτης HP Toner C971A Cyan 8 Γραφίτης HP Toner CE 55A 5 9 Γραφίτης HP Toner CE 78A Γραφίτης HP Toner CE 505X 5 11 Γραφίτης HP Toner 11X CF10X 1 Γραφίτης HP Toner 11A Cyan CF11A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Yellow CF1A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Magenta CF1A 15 Γραφίτης Lexmark Toner 50A11E 16 Γραφίτης Lexmark Toner 5H11E 17 Γραφίτης Lexmark Toner 1016SE 5 18 Γραφίτης Lexmark Toner 60H11E Γραφίτης Lexmark Toner 60F Γραφίτης Lexmark Toner C76HKG 1 Γραφίτης Lexmark Toner C76ACG Cyan Γραφίτης Lexmark Toner C76HMG Magenta Γραφίτης Lexmark Toner C76HYG Yellow Γραφίτης Canon Toner C-EXV Γραφίτης Canon Toner FX Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Cartridge Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 1 0 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 1 1 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 1 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνημα Konica Minolta 700) Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 11) (συσκευασία τεμαχίων) 11 Γραφίτης Konica Minolta TC-16 Toner (για fax 1600F) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 17

18 5 Γραφίτης Samsung Toner SF-5D/ELS 61PROC Γραφίτης Samsung Toner ML-1610D Γραφίτης Samsung Toner CLP-K00A 8 Γραφίτης Samsung Toner CLP-M00A Magenta 9 Γραφίτης Samsung Toner CLP-C00A Cyan 0 Γραφίτης Samsung Toner CLP-Y00A Yellow 1 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 10 S Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 105 L- ELS 5 Γραφίτης Samsung Toner SCX - 51 D 5 Μελανοταινία Panasonic KX-FA5X (συσκευασία τεμαχίων) 5 5 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 101 S 10 6 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 117 S 16 7 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 116 L 15 8 Γραφίτης Samsung Toner ML-D70B 8 9 Γραφίτης Samsung toner ML 010D 5 50 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ Γραφιτης Epson Toner S Γραφίτης OKI Toner 08 (C5600) 5 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 5 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 55 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 56 Γραφίτης Develop Toner TN Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε 58 Γραφίτης Toshiba Toner T-50E 1 59 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E (συσκευασία τεμαχίων) 60 Γραφίτης Xerox 106R0106 Toner 61 Γραφίτης Xerox 6R01179 Toner (Φωτ/κό C18) 5 6 Γραφίτης Xerox 1R589 Toner (C118) 6 Γραφίτης Ricoh Toner 10 P1 5 6 Γραφίτης Ricoh Toner 818 (MP 500) 65 Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Colour Μελάνι Inkjet Epson 16 Singlepack 5,ml 10 18

19 69 Μελάνι Inkjet Epson Multipack 16 (B-C-M-Y) 70 Μελάνι Inkjet Epson T PROC Μελάνι Inkjet Epson T089 Cyan Μελάνι Inkjet Epson T089 Magenta 7 Μελάνι Inkjet Epson T089 Yellow 7 Μελάνι Inkjet Epson T Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Cyan 5 76 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Magenta 5 77 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Yellow 5 78 Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελανοταινία Epson Compuprint -/51 PRK Μελανοταινία Epson Compuprint ΑΑ 5160 AG PRK Μελανοταινία Panasonic KX-FA5X (συσκευασία τεμαχίων) 5 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 19

20 1PROC Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στο Κιλκίς, σήμερα ημέρα.. στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας, Αν. Παπανδρέου, Κιλκίς, οι υπογεγραμμένοι: 1. Ο Κολότσιος Περικλής, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ενεργώντας για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς),ΑΦΜ ,Ζ ΔΟΥ Θεσ/νίκης. Η προμηθεύτρια εταιρία «....» που αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς» δια του νομίμου εκπροσώπου της κο/κα:.... του., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη: (1) Το N. 85/010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», () Το Π.Δ. 118/007 Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). () Τις διατάξεις του Π.Δ.60/007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», () Τις διατάξεις του Ν. 86/1995 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". (5) Την αριθμ.161/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. (6) Την αριθμ.././. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της././..και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, που έγινε την././.., υπέρ της ως άνω εταιρίας, που αναδείχθηκε Ανάδοχος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 0

21 1PROC Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και μελανιών και γραφιτών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν..Κιλκίς. ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ Τα κατωτέρω αναγραφόμενα είδη γραφικής ύλης με τις αντίστοιχες τιμές, στις οποίες δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm ( φύλλα) Γόμα για Μολύβι Λευκή 5 Διορθωτική Ταινία πλάτος ταινίας 5mm μήκος ταινίας 6m Θήκη Διαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ (Διαφάνεια) 0.05mm με άνοιγμα επάνω (συσκευασία τεμ.) Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των τεμ.) 6 Διορθωτικό υγρό 0ml με πινέλο Διορθωτικό Στυλό Correct-it 9ml 60 8 Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 50gr συσκευασία των τεμ. (διάφορα χρώματα) 9 Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α 8/) (διάφορα χρώματα) Κλασέρ Πλαστικό με Μεταλλική ακμή (Α /) (διάφορα χρώματα) Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 5mm (1 τεμ.) 0 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS mm (1 τεμ.) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1

22 1 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (1 τεμ.) 1PROC Κολλητική Ταινία 700-1mmXm 16 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις 5ml 17 Κόλλα Stick για Χαρτί 8.gr 18 Κολλητική Ταινία Συσκευασίας 8mmX66m (εσωτερική διάμετρος 7,5 cm) 19 Βάση για κολλητική ταινία 8mm 0 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 1 Κουτί αρχείου με λάστιχο 7x5x7cm Κουτί αρχείου με λάστιχο 7Χ5Χ10cm Μαρκαδόρος Υπογράμμισης με μύτη πλακέ.0-5.0mm (διάφορα χρώματα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος στρογγυλή μύτη 1.5mm (διάφορα χρώματα) Μελάνι Σφραγίδας 0ml Μολύβι Ξύλινο με Γόμα (σκληρότητα μύτης ΗΒ) Ντοσιέ με Έλασμα Πλαστικό (διάφορα χρώματα) 8 Ξύστρα για Μολύβι μεταλλική Περφορατέρ (διάτρηση 0 σελίδων)με οδηγό διάτρησης 0 Συνδετήρες Μεταλλικοί 6mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί 8mm (συσκευασία τεμ.) Συνδετήρες Μεταλλικοί mm (συσκευασία τεμ.) 180 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία τεμ.) 60 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0 mm (χρώματος μπλε) 500 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 0,7mm (χρώματος μπλε) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος κόκκινου) 00 Στυλό Διαρκείας τύπου Pilot με μύτη 1.0mm (χρώματος μαύρου) Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Primula 1 5 Συρραπτικό Χειρός τύπου Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό τύπου καβουράκι 1 Σύρματα Συρραπτικού /6mm, 0 τεμ

23 Σύρματα Συρραπτικού No 6, 000 τεμ. 1PROC Σύρματα Συρραπτικού No 10, 000 τεμ. 5 Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm Ταμπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 1x9cm 6 Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 5x5x1,5cm 7 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 με λάστιχο 8 Φάκελος με Αυτιά Χαρτόνι 9 Φάκελος με Αυτιά και λάστιχο 50 Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, με ετικέτα στο μπροστινό φύλλο Φάκελος Πανόδετος 00 5 Υποφάκελος με έλασμα Α Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ 5 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ 55 Φάκελος Αλληλογραφίας 5Χ5 56 Φάκελος Αλληλογραφίας 0Χ0 57 Φάκελος Αλληλογραφίας Α 58 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 5Χ5 φύλλων 59 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 0Χ0 00 φύλλων 60 Κόλλες Αναφοράς Α σετ των 10 τεμαχίων 61 Καρμπόν τεμ. 6 CD-R 700MB 5Χ συσκευασία 50 τεμ DVD-R,7 GB16X συσκευασία 50 τεμ. 6 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ1 με λάστιχο Διαχωριστικά Αλφαβητικά Α-Ω χρωματιστά 0 Διαχωριστικά χρωματιστά 1 θέματα 50

24 1PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α,80gr/m(πακέτο 500φύλλων) Μηχανογραφικό χαρτί 8χ9,5 Μονό(000 φύλλα) Ξηρογραφικό χαρτί ρολό Για Πλότερ 0,91 χ 10m, 80gr πυρήνας 76mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1PROC ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ 70 Γραφίτης HP Toner Q18A Γραφίτης HP Toner Q610A 6 Γραφίτης HP Toner Q61A 10 5 Γραφίτης HP Toner Q755X 5 6 Γραφίτης HP Toner C970A 1 7 Γραφίτης HP Toner C971A Cyan 8 Γραφίτης HP Toner CE 55A 5 9 Γραφίτης HP Toner CE 78A Γραφίτης HP Toner CE 505X 5 11 Γραφίτης HP Toner 11X CF10X 1 Γραφίτης HP Toner 11A Cyan CF11A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Yellow CF1A 1 Γραφίτης HP Toner 11A Magenta CF1A 15 Γραφίτης Lexmark Toner 50A11E 16 Γραφίτης Lexmark Toner 5H11E 17 Γραφίτης Lexmark Toner 1016SE 5 18 Γραφίτης Lexmark Toner 60H11E Γραφίτης Lexmark Toner 60F Γραφίτης Lexmark Toner C76HKG 1 Γραφίτης Lexmark Toner C76ACG Cyan Γραφίτης Lexmark Toner C76HMG Magenta Γραφίτης Lexmark Toner C76HYG Yellow Γραφίτης Canon Toner C-EXV Γραφίτης Canon Toner FX Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Γραφίτης Canon Toner Cartridge ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5

26 9 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 1 0 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 1 1 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 1 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνημα Konica Minolta 700) Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 11) (συσκευασία 11 τεμαχίων) Γραφίτης Konica Minolta TC-16 Toner (για fax 1600F) 5 Γραφίτης Samsung Toner SF- 5D/ELS 6 Γραφίτης Samsung Toner ML- 1610D 6 7 Γραφίτης Samsung Toner CLP- K00A 8 Γραφίτης Samsung Toner CLP- M00A Magenta 9 Γραφίτης Samsung Toner CLP- C00A Cyan 0 Γραφίτης Samsung Toner CLP- Y00A Yellow 1 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 10 S Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 101 S Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 117 S 16 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 116 L 15 5 Γραφίτης Samsung Toner ML- D70B 8 6 Γραφίτης Samsung toner ML 010D 5 7 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ 10 1PROC Γραφιτης Epson Toner S Γραφίτης OKI Toner 08 (C5600) 50 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 51 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 5 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 5 Γραφίτης Develop Toner TN

27 5 Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε 55 Γραφίτης Toshiba Toner T-50E 1 56 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E (συσκευασία τεμαχίων) 57 Γραφίτης Xerox 106R0106 Toner 58 Γραφίτης Xerox 6R01179 Toner (Φωτ/κό C18) 5 59 Γραφίτης Ricoh Toner 818 (MP 500) 60 Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Μελάνι Inkjet HP Colour 10 6 Μελάνι Inkjet Epson 16 Singlepack 5,ml 10 6 Μελάνι Inkjet Epson Multipack 16 (B- C-M-Y) 65 Μελάνι Inkjet Epson T Μελάνι Inkjet Epson T089 Cyan 67 Μελάνι Inkjet Epson T089 Magenta 68 Μελάνι Inkjet Epson T089 Yellow 69 Μελάνι Inkjet Epson T Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Cyan 5 71 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Magenta 5 7 Μελάνι Inkjet Epson Τ66 Yellow 5 7 Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελάνι Inkjet Samsung Μ Μελανοταινία Epson Compuprint - /51 PRK Μελανοταινία Epson Compuprint ΑΑ 5160 AG PRK Μελανοταινία Panasonic KX-FA5X (συσκευασία τεμαχίων) 5 1PROC

28 ΑΡΘΡΟ ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1PROC Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη του, τα είδη που παραγγέλνονται από τους αρμόδιους με έγγραφο δελτίο παραγγελίας, εντός εργάσιμων ημερών. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται η ημέρα και η ώρα προσκόμισης των ειδών στην υπηρεσία. Κατά την παράδοση πρέπει ο προμηθευτής με αντιπρόσωπό του ενήλικα και εγγράμματο, του οποίου πρέπει να έχει κάνει γνωστή την ιδιότητά αυτή στην υπηρεσία να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από την υπηρεσία και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών που προσκομίσθηκαν. Σε περίπτωση που ομόφωνα απορρίπτονται τα προσκομισθέντα είδη, ο προμηθευτής οφείλει εντός μιας ημέρας να αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν παραιτούμενος του δικαιώματος διαιτησίας, διαφορετικά η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα των ειδών που έχουν απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα είδη που έχουν παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελθείσης. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση των ειδών που έχουν παραγγελθεί επικαλούμενος λόγους έλλειψής τους στην αγορά, οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, για την έλλειψη αυτή. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την υπηρεσία μετά την παράδοσή τους εντός (0) τριάντα ημερών με την υποβολή α) του τιμολογίου που θα αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη του «εξοφλήθηκε», που θα εκδίδεται στο όνομα της υπηρεσίας β) το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής γ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ και δ) οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωμή. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προμηθευτή και θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση απόρριψης, από την Επιτροπή παραλαβής, των ειδών, λόγω ασυμφωνίας με τους όρους της σύμβασης και της παραγγελίας και αν ακόμη η αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν έγινε από τον προμηθευτή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η Επιτροπή Προμηθειών έχει το δικαίωμα να 8

29 προτείνει κυρώσεις κατά του προμηθευτή θεωρούμενης της περίπτωσης αυτής παράβασης των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που λόγω ανάγκης παραληφθεί από την υπηρεσία, είδος κατώτερης ποιότητας από αυτό που ορίζεται στη σύμβαση και στην παραγγελία, η Επιτροπή προμηθειών εκτός από την κύρωση την οποία μπορεί να προτείνει, για την αιτία αυτή, γνωμοδοτεί και για τιμή στην οποία μπορεί να πληρωθεί αυτό. Σε περίπτωση που θα προσκομισθούν ή παραδοθούν τα είδη με βραδύτητα ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η προμήθεια από τον προμηθευτή, άσχετα από την κύρωση την οποία η Επιτροπή μπορεί να προτείνει κατά του προμηθευτή για την αιτία αυτή, η υπηρεσία όπου σημειώθηκε η παράβαση αυτή μπορεί να προβεί στην προμήθεια από ελεύθερη αγορά σε βάρος του προμηθευτή του είδους που δεν προσκομίστηκε έγκαιρα ή δε χορηγήθηκε, η διαφορά δε τιμής μεταξύ της τιμής της σύμβασης και της τιμής που πράγματι καταβλήθηκε από την υπηρεσία, λόγω της αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, ως και κάθε πρόσθετη δαπάνη που έγινε από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προμηθευτή. Γενικά, για κάθε παράβαση, από τον προμηθευτή, των όρων της σύμβασης, όπως καθορίζονται από αυτή, από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, η Επιτροπή Προμηθειών μπορεί να προτείνει την επιβολή κατά του προμηθευτή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από το Ν.86/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα κλπ.» και το Π. Δ 118/007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», μέσα στις οποίες και πρόστιμο σταθμίζοντας όλα τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση ή εκείνα τα οποία τελούν σε αιτιώδη προς αυτή συνάφεια, τις παραβάσεις του προμηθευτή που γίνονται κατά αποτροπή και γενικά τη συμβατική συμπεριφορά αυτού, μπορεί αυτή να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο είτε από την όλη σύμβαση είτε μερικά για την υπηρεσία. Οι έτσι διαγραφόμενες, ότι επιβλήθηκαν κατά του προμηθευτή, κυρώσεις είναι άσχετες προς την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εκπροσώπου τούτου, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκημα ως και κάθε άλλη αξίωση της υπηρεσίας κατά του προμηθευτή, που προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά του προμηθευτή, από την Επιτροπή Προμηθειών και οι καταλογισμοί για κάθε ζημιά που προξενήθηκε από αυτόν στην υπηρεσία ως και κάθε κατά του προμηθευτή απαίτηση τούτων θα κρατούνται από το ποσό που δικαιούται αυτός ή θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις διατάξεις είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Απαγορεύεται η εκχώρηση της παρούσας σε άλλο πρόσωπο καθώς και οι απορρέουσες από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεις του προμηθευτή. 1PROC ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (0) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα και να προσκομίσει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 9

30 1PROC ΑΡΘΡΟ 8 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 86/95 (ΦΕΚ όπως ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις του Π.Δ.118/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ΑΡΘΡΟ 9 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία () όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, το δε άλλο πήρε ο προμηθευτής, αφού δήλωσε συγχρόνως ότι ενεργεί για το όνομά του και για λογαριασμό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Για τον ανάδοχο Περικλής Κολότσιος 0

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 128293/1352 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010.

Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010. ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010. Στη Λαμία, σήμερα 19 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 29/06/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 09/16

Θεσσαλονίκη 29/06/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 09/16 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233, - 284 Fax: 2310891232 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 29/06/2016 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 09/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 308933, - 84 Fax: 30893 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 08/05/05 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/5 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

9) Tον νόμο Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/4-9-2009) άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 η /2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα