ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Ερμούπολη Αρ. Πρωτ. : 2897 Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου Παπανδρέου 2, Τ.Κ. : Σύρος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 6Π/ΠΠΥΥ2013/Π15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 17

2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ», Γ. Ν.- Κ. Υ ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου 2, Τ. Κ Σύρος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Αριθ. 6Π/ΠΠΥΥ2013/Π15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ανά σελίδα εκτύπωσης) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 15/4/2015 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα: 10:00 π. μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση: Πάροδος Φαιδ. Κουκουλέ, όπισθεν Γ. Ν. Σύρου, κτίριο ΚΕ. ΦΙ. ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), Τηλ.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΧΙ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ 12ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) Σελίδα 2 από 17

3 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.» Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ Του Ν / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού» Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005.» Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/ ) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) Του Ν. 3867/2010 «Περί εξόφλησης προμηθειών Νοσοκομείων ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών Άρθρ. 27 παρ.11» Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/ ) Συμβάσεις εργολαβίας παροχής υπηρεσιών Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ) Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ Α 31/ )Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις Του Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. Σελίδα 3 από 17

4 2. Τις αποφάσεις: 2.1.Το υπ αριθ. 46/ απόφαση της ΕΠΥ 2.2. Την υπ αριθ. 4/ αποφάσεις του Δ. Σ. του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο». 2.3 Την 6311/2014 Κ. Υ. Α. περί έγκρισης του προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, για το Γ. Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ανά σελίδα εκτύπωσης) Ημερομηνία διενέργειας: , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 Έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών: Προθεσμία υποβολής προσφορών: , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 στο Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σύρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες. Αξία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2 % επί της αξίας των προσφερόμενων ειδών με το Φ.Π.Α. Λήξη Ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προθεσμία διαγωνισμού : Κανονική Κατάθεση Δειγμάτων: ΟΧΙ Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ΚΑΕ Κόστος μεταφοράς : Βαρύνει τον προμηθευτή. Χρόνος ισχύος σύμβασης: ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 12ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Τρόπος παράδοσης: Τμηματικά. Τόπος παράδοσης : Γ. Ν. Σύρου Ημέρες παράδοσης των ειδών: Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο και το διαδίκτυο, της διακήρυξης αυτής την ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 στο Γρ. Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» Διεύθυνση: Πάροδος Φαιδ. Κουκουλέ, όπισθεν Γ. Ν. Σύρου, κτίριο ΚΕ. ΦΙ. ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Τηλ ), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που θα οριστεί για το σκοπό αυτό. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού (αρ.11 Π.Δ. 118/2007). Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της υποβολής σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνονται δεκτές και δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στον προσφέροντα χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σελίδα 4 από 17

5 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ & Γ. Ν.- Κ. Υ. ΝΑΞΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σελίδα 5 από 17

6 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός Αντικείμενο Ποσότητα Τόπος παράδοσης Παράδοση υλικών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Προμήθεια σύμφωνα με τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ Σύμφωνα με τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ Γ. Ν. Σύρου Γ. Ν. Σύρου Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & κρατήσεων) Προϋπολογισμός που βαρύνει Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Γ. Ν. Σύρου Σύνολο Κρατήσεων (%) Διάρκεια ισχύος προσφορών Οι νόμιμες κρατήσεις Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή της προμήθειας και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως: Σελίδα 6 από 17

7 ΜΕΡΟΣ Α : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχει σκοπό την προμήθεια ειδών για τη κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Σύρου 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση διενέργειας. Ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 4. Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (16.625,16) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία : α. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη Θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γ. Ν. Σύρου. β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή από το Νοσοκομείο είναι τα εξής Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκομείου. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. γ. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκεινται τα τιμολόγια του προμηθευτή είναι: 1. Κράτηση 0,10%, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου «υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4072/2012 ΦΕΚ86/Α/ άρθρο 238, παρ.3)». 2. Επί του ποσού που προκύπτει από την κράτηση Νο.1, γίνεται κράτηση 3,6% για Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (3,6% επί του 0,10% της καθαρής αξίας) 3. Κράτηση 2% πάνω στην καθαρή αξία του τιμολογίου αφού αφαιρεθούν από αυτή οι κρατήσεις Νο.1 και 2, υπέρ Κοιν. & Ανθρ. Αντίληψης Σελίδα 7 από 17

8 4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν.2198/94) αφού αφαιρεθούν από αυτή οι κρατήσεις Νο.1, 2 και 3 Συνολικά οι κρατήσεις Νο.1, 2 και 3 αντιστοιχούν στο 2,101528% της καθαρής αξίας του τιμολογίου. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: «Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: 5.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 5.2 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 5.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι (δικαιολογητικά -τεχνική προσφορά οικονομική προσφορά), σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ επικοινωνίας του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» ΥΠ ΟΨΙΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Κτίριο ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Τ. Κ Τηλ.: , Φαξ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6Π/ΠΠΥΥ2013/Π15 Σελίδα 8 από 17

9 και για τα επιμέρους φάκελα εκτός των παραπάνω, τις ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Απαιτείται επί ποινή απόρριψης, εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της αξίας της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ. Β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της στη νόμιμη προθεσμία. γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται : (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται Σελίδα 9 από 17

10 με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. ΜΕΡΟΣ Β. 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί ή αποδεχτεί την παράταση ισχύος της προσφοράς του μετά από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου και πριν την εκπνοή αυτής. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημερομηνία και ώρα όπως ορίζεται στα «Γενικά στοιχεία» και στο Παράρτημα Β, Μέρος Α. Η κατακυρωτική απόφαση των οικονομικών προσφορών θα ανακοινωθεί με fax προς τις εταιρείες και με ανάρτηση στο Διαύγεια και στο site του Νοσοκομείου. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης πρόχειρων διαγωνισμών. Οι οικονομικές προσφορές σας, θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να συμμορφώνονται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (με αναφορά στην τιμή και τον αντίστοιχο κωδικό) και εάν δεν υπάρχουν να αναφέρεται ως «μη ταυτιζόμενο είδος» σε Υπεύθυνη Δήλωση. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σελίδα εκτύπωσης, η οποία προκύπτει από το κλάσμα - με αριθμητή τη διάρκεια του προσφερόμενου αναλωσίμου σε σελίδες εκτύπωσης Α4 (για τυπική κάλυψη 5% σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752) - και παρανομαστή την προσφερόμενη τιμή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην οικονομική τους προσφορά να παραθέτουν τα προσφερόμενα είδη σε πίνακα με τα εξής στοιχεία: Α / Α Κωδ. Είδους Περιγραφή Τιμη Μον Διάρκεια σε σελίδες Α4 Τιμή ανά σελίδα (με 6 δεκαδικά ψηφία) Το Α/Α και ο Κωδικός Είδους να είναι σύμφωνα με τον πίνακα ειδών του Παραρτήματος Γ Αφού εκδοθεί η θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντέλλεται η αποστολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290) και αφού κατατεθεί το «πρακτικό δικαιολογητικών», αποστέλλεται με εισήγηση προς κατακύρωση στο Δ.Σ. Σελίδα 10 από 17

11 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από το Γραφείο Προμηθειών, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο με αναφορά στην κατακυρωτική απόφαση και παραπομπή στο site του Νοσοκομείου. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Επισημαίνεται δε ότι βάση του Π.Δ.118/2007 άρθ.24 παρ.4, η σύμβαση η οποία θα προκύψει, δύναται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να τροποποιηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο). Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο θα επέρχεται και αυτοδίκαιη διακοπή της σύμβασης για τα κατακυρωμένα υλικά. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης), αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου με το 5% της συνολική συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή - αναδόχου. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) και της Κ.Υ.Α, Αρ. Π1/525/2010 (ΦΕΚ278/Β/2010) σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων. Σημειώνεται ότι: Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας κατά 30% και 50% αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5.1 Τμηματικά στο Γ. Ν. Σύρου. 5.2 Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία. 5.3 Τα υλικά όταν παραδίδονται στην Υπηρεσία, θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης. 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον φορέα (βάσει του αρθ.143 του ν.4281/2014). Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο την : 1. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 4. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Σελίδα 11 από 17

12 5. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 6. ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Για ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων). 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου ισχύουν και καλύπτουν όσες περιπτώσεις η παρούσα διακήρυξη παρουσιάζει κενά. 2. Περίληψη του παρόντος, αναρτάται στο διαδίκτυο (Διαύγεια) και το σώμα της διακήρυξης, στο site του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» 9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Σύρου. Σελίδα 12 από 17

13 Τεμάχια Προυπολογιζομενη Τιμη Μον Γενικό άθροισμα (με ΦΠΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τεχνικές προδιαγραφές για τα CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,16 συμπ/νου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού μας. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ CPV ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (TEM. 197) ,16 Α / Α Κωδ. Είδους Περιγραφή ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON S FX-890 BLACK 1 6,14 6, TONER CONSUM HP 1100 BLACK 1 55,56 55, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESK JET 6940 (TRI-COL N 344) 5 35,38 176, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 2400 SERIES (RIBBON) 4 11,46 45, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER , , HP DESK JET 5652 (BLACK N56) 5 15,17 75, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ PE 220 PRINT CRTR 3K 1 73,98 73, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESK JET 6940 (BLACK N 339) 8 29,58 236, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP N 338 (BLACK) 4 21,25 85, CANON JX200 PG-40 BLACK 4 18,33 73, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP (N 343 TRI-COLOR) 1 22,50 22, HP DESK JET 5652 (COLOUR N57) 4 17,25 69, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 6122 & HP 990 (N 78 TRI COLOUR) 1 34,49 34, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 6122 (N 45 BLACK) 1 31,38 31, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ XEROX PHASER 3200 MFP 2 88,96 177, TONER HP 3055 (Q2612A) 2 48,14 96, ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP P (CB435A) 21 60, , TONER XEROX 6R 1179 C ,62 42, HP BLACK 653A 901 (ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICEJET J4680) 2 13,90 27, TONER ΓΙΑ XEROX COPYCENTRE C ,02 234, ΤΥΜΠΑΝΟ (DRUM) ΓΙΑ XEROX COPYCENTRE C ,92 243, HP JET ΜΑΥΡΟ 2 14,65 29, ΜΕΛΑΝI ΕΚΤΥΠΩΤΗ PHASER XEROX 3250 (BLACK) , , HP JET TRI COLOUR 1 35,00 35, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICE JET PRO 8500 YELLOW 1 19,89 19, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICE JET PRO 8500 MAGENTA 1 19,89 19, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICE JET PRO 8500 CYAN 1 19,89 19, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E 330/340/342N/342TN 1 79,32 79, ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET ,08 204,16 Σελίδα 13 από 17

14 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 1200 SERIES 1 54,89 54, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E360 DN 1 94,05 94, HP DJ 840C N17 COLOUR 1 34,80 34, HP DJ 840C N15 BLACK 2 30,82 61, CANON PIXMAM 310 PG 41 COLOUR 1 21,23 21, TONER PHASER 3100 MFP 3 215,76 647, KONICA MINOLTA PRO PAGE 1350W TONER 4 81,07 324, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP OFFICE JET PRO 8500 BLACK 1 30,86 30, HP DESKJET D1560 BLACK 1 13,92 13, HP DESKJET D1560 COLOUR 1 13,92 13, ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK PLATINUM PRO 905 ΜΑΥΡΟ 4 30,88 123, ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK PLATINUM PRO 905 CYAN 2 20,30 40, ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK PLATINUM PRO 905 YELLOW 2 20,30 40, ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK PLATINUM PRO 905 MAGENTA 2 20,30 40, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ XEROX PHASER , , HP LASERJET P1566 BLACK 2 52,20 104, TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SF-760 P 1 58,22 58, TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML-3310ND (ΓΙΑ 5000 ΣΕΛΙΔΕΣ) , , TONER ΓΙΑ LEXMARK T , , ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICJET 8600 (BLACK) 7 27,84 194, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICJET 8600 (COLOR) 3 55,12 165, TONER HP LASERJET 2600N (BLACK) 1 57,30 57, TONER HP LASERJET 2600N (CYAN) 1 58,60 58, TONER HP LASERJET 2600N (YELLOW) 1 58,60 58, TONER HP LASERJET 2600N (MAGENTA) 1 58,60 58, ΤΥΜΠΑΝΟ (DRUM) ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WC ,99 151, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LEXMARK MX310 DN (BLACK) 6 210, , TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS310 DN 2 145,00 290, TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WC ,00 30, TONER XEROX ,60 69, TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WORKCENTRE ,88 339, ΤΥΜΠΑΝΟ (DRUM) ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WORKCENTRE ,04 197,04 Γενικό άθροισμα (με ΦΠΑ) ,16 Σημείωση: Δεχόμαστε οποιοδήποτε αναλώσιμο φέρει την έγκριση του κατασκευαστή του εκτυπωτή και δεν ακυρώνει την εργοστασιακή εγγύηση του εκτυπωτή. Εννοείται ότι πρέπει να φέρει και CE mark, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Σελίδα 14 από 17

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα (Δ/νση οδός;- αριθμός Τ. Κ, FΑΧ) Ημερομηνία έκδοσης.. ΕΥΡΩ. Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας ταυ διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέγκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. υπέρ της εταιρείας.. Δ/νση δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την παροχή υπηρεσιών....σύμφωνα με την υπ αριθ... Δ/ξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο, ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα. μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι την.. Βεβαιούται υπεύθυνα ότί το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν. Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και τα ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα μήνα από το χρόνου ισχύος τής προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Σελίδα 15 από 17

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.. Στη Σύρο σήμερα την.. του μηνός του έτους./ ημέρα της εβδομάδας.και ώρα., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν ο.. Διοικητής του Γ. Ν. Σ. Βαρδακείου & Πρωϊου και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία με έδρα την (Δ/νση) και ΑΦΜ..εφ εξής καλούμενος ως προμηθευτής έχοντας υπόψη: 1. Τον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την σύμφωνα με την διακήρυξη.. του Γ.Ν.Σ. Βαρδακείου & Πρωίου. 2. Τα από, και σχετικά πρακτικά αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Την.. συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Ν.Σ. Βαρδακείου & Πρωϊου, κατά την οποία μειοδότης αναδείχτηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων. 4. Την από. προσφορά της εταιρείας συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στο δεύτερο την προμήθεια των πιο κάτω ειδών: Α/Α ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΚΑΘ.ΑΞΙΑ 9% ΚΑΘ.ΑΞ.16% ΦΠΑ 9% ΦΠΑ 16% Η συνολική αξία των πιο πάνω ειδών είναι ευρώ.. συν.% Φ.Π.Α. Σύνολο ευρώ. Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους του Γ. Ν. Σύρου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες των διοικητικών υπηρεσιών, εντός ( ) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ενώ τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ118/2007. Η πληρωμή του χορηγητή θα γίνεται βάση του Π.Δ.166/2003 από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του ΠΔ118/2007. Ο προμηθευτής υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤ Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν.2198/94) Παρακράτηση 2% υπέρ Κοιν. & Ανθρ. Αντίληψης 0,10%, «υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4072/2012 ΦΕΚ86/Α/ άρθρο 238, παρ.3). Σελίδα 16 από 17

17 Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών σε εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση παράδοσης, μπορεί το Δ.Σ. του Νοσοκομείου να επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει από αυτά που έχει να εισπράξει ο χορηγητής ή από την εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν ο χορηγητής για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Δ.Σ. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο χορηγητή. Τα είδη που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι ίδια με τα προσφερθέντα και όπως περιγράφονται στην προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο χορηγητής κατέθεσε εγγυητική επιστολή αριθμός.ευρώ..της..η οποία θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. (εάν η προμήθεια περιλαμβάνει μηχ/κό εξοπλισμό) Για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του Νοσοκομείου που απορρέουν από την εγγύηση καλής λειτουργίας θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική θα επιστρέφεται στη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ.118/2007. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένη περίπτωση, εφ όσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη βάση της διακήρυξης και του ΠΔ118/2007 άρθ.24 παρ.4 Η υπ αρίθ. προκήρυξη του Νοσοκομείου καθώς και η από. προσφορά του προμηθευτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Ο προμηθευτής ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Σύρου. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρόντος συμφωνητικού και ότι αναλαμβάνει την προμήθεια των πιο πάνω ειδών στο Νοσοκομείο Σύρου Αφού γράφτηκε το παρόν διαβάστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως εξής: ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Σελίδα 17 από 17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 06Π3867/2010/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» ΑΔΑ:45ΨΠ469070-ΒΡΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ Ερμούπολη 13-12-2011 Αριθ. Πρωτ: 12629 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ.Δ/νση: Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ Ταχ. Κώδικας: 72 400 ΝΕΑΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ» Για την προμήθεια του είδους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ» Για την προμήθεια του είδους : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 24/11/2010 Αρ. Πρωτ.: 37149 Αριθ. Διακήρυξης: 58/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 7/10/2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1152/15474 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών-Σταυρακίων,Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 43006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα