ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. και 0, 4 παρ. 6 και 3 παρ. 4,5 & 6 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων, παρ., του Ν.86/95, και την Π/3305/3..00(ΦΕΚ 789/..00)Απόφαση Υφυπ. Οικονομίας, Ανταγων. και Ναυτιλίας,που καθορίζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισμού σε , χωρίς ΦΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(ανά είδος) για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης για εκτυπωτές,φωτοτυπικά μηχ/τα,φαξ κλπ» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άρθρο Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Bασ. Γεωργίου Α Α, γραφείο 00 Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμό 3/05 Α.Ο.Ε., την /3/05 ημέρα. Tετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 0:00 και ώρα λήξης την 0:5 π.μ. Άρθρο Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Προμήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 68.06,7, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 3%, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 05 και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου. Άρθρο 3 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Καί ασχολούνται νόμιμα με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

2 Άρθρο 4 Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή κατά σειρά ισχύος 0είναι: ) Η παρούσα διακήρυξη ) Η συγγραφή υποχρεώσεων 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 4) Η προσφορά του μειοδότη Άρθρο 5 Προσφορές Οι προσφορές των διαγωνιζομένων, μπορούν να αφορούν το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών. Δηλαδή μπορούν να υπάρξουν μερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη και όχι τις ποσότητες οι οποίες πρέπει να είναι επακριβώς οι ζητούμενες. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τρίμηνη Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, σαφείς, πλήρεις σε όλα τα σημεία και μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, άρθρο. Κατά τον διαγωνισμό οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα), στον οποίο αναγράφονται : α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια γ) ο τίτλος της προμήθειας δ) η ημερομηνία διαγωνισμού ε) τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς». Α. Φάκελος κυρίως προσφοράς (Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς). Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.599/86) του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήκύρηξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

3 Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.599/86) του διαγωνιζομένου ότι η παράδοσης των υλικών θα είναι τμηματική έως 3//05, από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδείξει κάθε υπηρεσία. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζομένου από την αρμόδια Εφορία. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.599/86)των υποψηφίων ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται ν απασχολήσουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ένα τοις εκατό (%) επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ πεντακόσια πενήντα τέσσερα και πενήντα τρία λεπτά (554,53 ),ισχύος 4 μηνών, από Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.,ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου,ή στα κράτημέρη της συμφωνίας Δημ. Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με Ν.53/997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.(άρθρο 57 ν.48/04). Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται ν απασχολήσουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών.( ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Β. Φάκελος οικονομικής προσφοράς Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά σφραγισμένο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και σ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα). Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο του Ν.450/04). Άρθρο 7 Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Α. Παραλαβή προσφορών. Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο ο ). β. να αποστέλλονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι την 3

4 προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από την Επιτροπή η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Β.) Καταγραφή δικαιολογητικών Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με την πρόσκληση που θα αποστείλει η Επιτροπή Διαγωνισμού σε όσους γίνουν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών & της τεχνικής προσφοράς) και παραμένει σε αυτήν καθώς είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση των δικαιολογητικών, αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, και υπογράφει το πρακτικό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. ) Ελεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής Προσφοράς Η επιτροπή διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και στη συνέχεια την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά. Τα παραπάνω πρακτικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προκειμένου να κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της κοινοποιήσεως να υποβάλλουν ενστάσεις. Γ. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών Προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές μόνον όσων έγιναν δεκτοί στο παραπάνω στάδια, αποστέλλεται πρόσκληση προς αυτούς από την επιτροπή διαγωνισμού που ορίζει την ημέρα και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, ώστε να προσέλθουν εάν το επιθυμούν στην δημόσια ανακοίνωση των τιμών της οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή διαγωνισμού που θεωρείται ως συνέχεια των παραπάνω και οφείλει μετά από λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της την κατακύρωση του αποτελέσματος. Το πρακτικό αυτό επίσης διαβιβάζεται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προκειμένου να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες. 4

5 Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής : Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν μόνο από προμηθευτή που έχει συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Άρθρο 9 Αξιολόγηση προσφορών ) Η αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 0, του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί με την υπ αριθμ 3/05 Α.Ο.Ε. ) Ο προμηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαμηλότερης σε τιμή προσφοράς,(ανά είδος) τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής: α) Συμφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 3) Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου. 4) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 5) Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 της Υπ. Απ. 389/93. 6) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρθρο 0 Τιμές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε ΕΥΡΩ. 5

6 β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια με τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (τμηματικά ή συνολικά). Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η κάθε υπηρεσία. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 3//05 Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής τιμολόγιο. Άρθρο 3 Ισχύουσες διατάξεις Η προκείμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 3 της 389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 86/95. Άρθρο 4 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζομένους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 5 Δαπάνες που θα βαρύνουν τον προμηθευτή Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, τις κρατήσεις 0,0% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.403/0), τον Φ.Ε. 4% και με κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. 6

7 Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ τμήματος Ν.Σ.Κ. 04/00 Ν.380/009, άρθρο 46, ΦΕΚ 63 Α Ν.3548/007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 6 Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το αρμόδιο Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, οδός Βασ. Γεωργίου Α Α, ος όροφος, γραφείο 09 Β,από την κ. Αλ. Αθανασοπούλου, τηλ.: 33/37534 Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τον κ. Δημ. Βρεττό, τηλ 33/3787,κ. Κ. Σωτηριάδη τηλ.33/3740. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση Θεσ/νίκη 9//05 Υπ Αριθμ. 507/04 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑNΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης για εκτυπωτές,φωτοτυπικά μηχ/τα, ΦΑΞ κλπ» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άρθρο Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών. Άρθρο 3 Ανάδειξη μειοδότη. Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό προς % ( δύο τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ,από Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.,ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου,ή στα κράτημέρη της συμφωνίας Δημ. Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με Ν.53/997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.(άρθρο 57 ν.48/04.). Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. 8

9 Άρθρο 4 Άρνηση υπογραφής της σύμβασης Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (0) ημερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 5 Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο, της παρούσης διακήρυξης. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 389/93. Άρθρο 6 Ευθύνη πωλητού και εγγύηση Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. Τα είδη θα ελέγξει το αρμόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπιστώσεως ελαττώματος ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. Άρθρο 7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή ( η οποία Ορίσθηκε με την.αδσ). σε χώρο που θα υπόδειξη η Υπηρεσία. H Επιτροπή διενεργεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, ο προμηθευτής μπορεί να παραστεί σε αυτόν τον έλεγχο εφόσον επιθυμεί. Σε περίπτωση που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ή απόρριψης) της προμήθειας. Άρθρο 8 Υπέρβαση χρόνου παράδοσης. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : 9

10 α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης,,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.. Παράταση στο χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου (πριν τη λήξη του συμβατικου χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 9 Τρόπος πληρωμής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ( μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηματικό ένταλμα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (παραγρ.α, υποπαράγρ.ζ.5) του Ν.45/03 (ΦΕΚ 07/Α/9503) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 0/7 άρθ.4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Άρθρο 0 Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 389/93 Υπουργικής Απόφασης. Η Συντάξασα Η Αν. Προϊσταμένη Η Αν. Προϊσταμένη Του Τμήματος της Δ/νσης Αλ.Αθανασοπούλου Κλ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 0

11 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχ/τα, ΦΑΞ, κλπ. για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Το γνήσιο (original) προϊόν του αντίστοιχου κατασκευαστή για κάθε είδος θα πληροί τα παρακάτω: Α. Θα είναι καινούργιο, αρίστης κατασκευής, γνήσιο και όχι συμβατό, ανακατασκευασμένο ή αναγομωμένο, προερχόμενο από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία με το εκτυπωτικό σύστημα. Α. Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία του εκδοθέντος τιμολογίου πώλησης. Α3. Αν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Α4. Σε περίπτωση που για λόγους που οφείλονται στον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, (π.χ. ελαττωματική παρτίδα, ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς ή άλλη αιτία), η χρήση του αναλωσίμου προκαλέσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του εκτυπωτικού συστήματος (ως αποτέλεσμα της χρήσης του ελαττωματικού αναλωσίμου), ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αντικατάστασή του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Α5. Αν κατά την σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά προϊόντα που ξεπερνούν το 5% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Β. Το συμβατό ή ανακατασκευασμένο προϊόν, θα πληροί απαράβατα τα παρακάτω: Β. Δεν θα είναι προϊόν απλής αναγόμωσης. Β. Θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία του εκδοθέντος τιμολογίου πώλησης. Β3. Αν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Β4. Σε περίπτωση που για λόγους που οφείλονται στον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, (π.χ. ελαττωματική παρτίδα, ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς ή άλλη αιτία), η χρήση του αναλωσίμου προκαλέσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του εκτυπωτικού συστήματος (ως αποτέλεσμα της χρήσης του ελαττωματικού αναλωσίμου), ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αντικατάστασή του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Β5. Αν κατά την σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά προϊόντα που ξεπερνούν το 5% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Β6. Στην τεχνική προσφορά είναι επιθυμητό να αναφέρεται λίστα με τα στοιχεία μεγάλων πελατών (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) που κάνουν χρήση των προσφερόμενων ειδών. Β7. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει την δυνατότητα να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου και σε όποια φάση της προμήθειας αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των προϊόντων. Β8. Οποιοδήποτε έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Β9. Επιπροσθέτως των ανωτέρω ζητουμένων (Β έως και Β8), για την περίπτωση συμβατών ή ανακατασκευασμένων αναλωσίμων της ομάδος Α (των ειδών με κωδικούς αναλωσίμου Α0 έως και Α7) που αφορά 7 είδη, και

12 συγκεκριμένα τόνερ εκτυπωτών λέιζερ, ζητούνται επιπλέον απαράβατα και τα παρακάτω: Β9. Στην τεχνική προσφορά απαιτείται να αναφέρεται ο κατασκευαστής (εργοστάσιο παραγωγής, χώρα) και η επωνυμία (Brand name) του προσφερόμενου προϊόντος. Β9. Η εξωτερική συσκευασία κατ ελάχιστο θα φέρει την επωνυμία (Brand name) του προϊόντος (όπως δηλώθηκε στην τεχνική προσφορά σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο Β9.) και περιγραφή συμβατότητας τύπου μοντέλου. Β9.3 Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή ενδιάμεσου αντιπροσώπου αυτού ότι το εργοστάσιο παραγωγής διαθέτει πιστοποίηση ISO 900 ή ισοδύναμη και ότι τα προϊόντα του φέρουν πιστοποιήσεις ποιότητας: DIN ή STMC certification ή ισοδύναμες και να επισυνάπτει επικυρωμένα αντίγραφα (σε ισχύ) των πιστοποιήσεων αυτών. Οι ξενόγλωσσες προαναφερόμενες πιστοποιήσεις απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Β9.4 Για τα laser toners θα δίδονται στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου τους (στα laser toners αριθμός σελίδων που εκτυπώνει με ποσοστό κάλυψης 5%), η οποία ποσότητα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη της αντίστοιχης του original (γνήσιου) προϊόντος. Β9.5 Τα τόνερ απαραιτήτως εντός της συσκευασίας τους θα είναι συσκευασμένα αεροστεγώς. Β9.6 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου ή ενδιάμεσου αντιπροσώπου αυτού, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Β9.7 Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου και του προϊόντος, όπως δηλώθηκε στην τεχνική προσφορά (σε εφαρμογή του προηγούμενου σημείου Β9.) και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (την οποία αποδεικνύει εγγράφως ο προμηθευτής) και μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Β9.8 Κατασκευή των προσφερόμενων ειδών σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά (σε εφαρμογή του προηγούμενου σημείου Β9.), χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Π.Ε. Δ. ΒΡΕΤΤΟΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ

13 Α/Α ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης ΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙ ΜΟΥ Α0 Α0 3 Α03 4 Α04 5 Α05 6 Α06 7 Α07 8 Α08 9 Α09 0 Α0 Α Α 3 Α3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ CPV ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ EPSON M000D ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (S050437) 8.000pg HP COLOR LASERJET CP05 BLACK ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC530A) HP COLOR LASERJET CP05 CYAN ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC53A) HP COLOR LASERJET CP05 MAGENTA ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC533A) HP COLOR LASERJET CP05 YELLOW ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC53A) HP LASERJET 00 / 00 / 08 / 0 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q6A) HP LASERJET 30 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q5949A) HP LASERJET 606 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CE78A) HP LASERJET P006 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CB435A) HP LASERJET P05 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q7553A) HP LASERJET P3005 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q755A) LEXMARK T430 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (A835).000pg LEXMARK T640 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (T6406HE).000pg 40,00 80, ,00.40,00 5 3,00 800,00 5 3,00 800,00 5 3,00 800, , , ,00 600,00 360, ,00 5 5,00 5,00 80,00.760, ,00.90,00 75,00 75,00 75,00 75,00 4 Α4 LEXMARK T654 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (T650HE) pg 70 5, ,00 5 Α5 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ ΓΝΗΣΙΟ (C95HKG) pg 8 60,00.80,00 6 Α6 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ CYAN ΓΝΗΣΙΟ (C95HCG) pg 5 0,00.050,00 7 Α7 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ MAGENTA ΓΝΗΣΙΟ (C95HMG) pg 5 0,00.050,00 8 Α8 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ YELLOW ΓΝΗΣΙΟ (C95HYG) pg 5 0,00.050,00 9 LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΒΑΤΟ Η A9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746HKG) 50,00 50,00 0 LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ CYAN ΣΥΜΒΑΤΟ Η Α0 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746ACG) 0,00 0,00 LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ MAGENTA ΣΥΜΒΑΤΟ Η Α ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746AMG) 0,00 0,00 LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ YELLOW ΣΥΜΒΑΤΟ Η Α ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746AYG) 0,00 0,00 3 Α3 OKI ES49dn ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ ΜΑΥΡΟ.000pg 5 9,00.300, Α4 Α5 Α6 Α7 HP LASERJET ENTERPRISE M60dn ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (CE390A) HP LASERJET ENTERPRISE M60dn Dual Pack 90X ΓΝΗΣΙΟ (CE390XD) x4.000 pg LEXMARK MX30dn ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (60FH00/60H) PANASONIC KXFL6 ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ ΜΑΥΡΟ (KX FA83X) 6 80,00 480, ,00.30,00 0 0,00.00, ,00 0, ,00 ΦΠΑ 3% 9.30,35 Α ,35 3

14 8 Β0 9 Β0 CPV ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΜΕΛΑΝΗΣ HP 840C ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C665AE 5ml) No7 HP 840C ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C665DE 5ml) No5 8 8,00 44,00 0,00 40,00 30 Β03 HP OFFICEJET 6500 BLACK INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 3 30,00 90,00 3 Β04 HP OFFICEJET 6500 CYAN INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 6,00 3,00 3 Β05 HP OFFICEJET 6500 MAGENTA INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 6,00 3,00 33 Β06 HP OFFICEJET 6500 YELLOW INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 6,00 3,00 34 Β07 HP OFFICEJET PRO 8600 BLACK INK 950XL ΓΝΗΣΙΟ 6 30,00 80,00 35 Β08 HP OFFICEJET PRO 8600 CYAN INK 95XL ΓΝΗΣΙΟ 3 30,00 90,00 36 Β09 HP OFFICEJET PRO 8600 MAGENTA INK 95XL ΓΝΗΣΙΟ 3 30,00 90,00 37 Β0 HP OFFICEJET PRO 8600 YELLOW INK 95XL ΓΝΗΣΙΟ 3 30,00 90,00 38 Β 39 Β 40 Β3 4 Β4 4 Β5 43 Β6 44 Β7 45 Β8 46 Β9 47 Γ0 HP ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP 5645AE) No ,00 75,00 HP ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP C6578DE) No ,00 75,00 LEXMARK ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (ΑΧ970) No 70 40,00 80,00 LEXMARK ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (5Μ00) No 0 40,00 80,00 CANON MFP M40 (ipf780) BLACK INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI07BK) 6 80,00 480,00 CANON MFP M40 (ipf780) CYAN INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI 07C) 4 80,00 30,00 CANON MFP M40 (ipf780) MAGENTA INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI07M) 4 80,00 30,00 CANON MFP M40 (ipf780) YELLOW INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI07Y) 4 80,00 30,00 CANON MFP M40 (ipf780) MC07 Maintenance Kit ΓΝΗΣΙΟ 80,00 80, ,00 CPV ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ PRINTRONIX P70 LINE PRINTER ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (P7000) ΓΝΗΣΙΑ ΦΠΑ 3% 70,50 Β 3.75,50 30,00 60,00 48 Γ0 TALLY 40 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (Τ030/Τ40) ΓΝΗΣΙΑ 0 0,00 00,00 49 Δ0 50 Δ0 5 Δ03 5 Δ04 53 Δ05 ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ LEXMARK, OKI, PANASONIC LEXMARK C95 BLACK DRUM UNIT (30K) (C95X7G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 CYAN DRUM UNIT (30K) (C95X73G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 MAGENTA DRUM UNIT (30K) (C95X74G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 YELLOW DRUM UNIT (30K) (C95X75G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 WASTE TONER BOTTLE (30k) (C95X76G) ΓΝΗΣΙΟ 60,00 ΦΠΑ 3% 59,80 Γ 39, ,00 384, ,00 768, ,00 768, ,00 768,00 5,00 50,00 54 Δ06 OKIES49dn BLACK DRUM UNIT (5K) ΓΝΗΣΙΟ 5 99,00.485, Δ07 Δ08 Δ09 PANASONIC KXFL6 DRUM UNIT (0K) ΓΝΗΣΙΟ (KX FA84X) LEXMARK C746dn PHOTOCONDUCTOR UNIT (0Κ) 4 PACK ΓΝΗΣΙΟ (C734X4G) LEXMARK C746dn WASTE TONER BOTTLE (5k) (C734X77G) ΓΝΗΣΙΟ 96,00 96,00 60,00 60,00 5,00 5, ,00 ΦΠΑ 3%.035,9 Δ 5.539,9 4

15 CPV ΣΥΜΠΥΚΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 58 Ε CDR ΣΕ ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ.600 0,3 496,00 496,00 ΦΠΑ 3% 4,08 Ε 60,08 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΦΠΑ 3% (Α+Β+Γ+Δ+Ε)= ΓΕΝΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)= ,00.3, ,65 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Π.Ε. Δ. ΒΡΕΤΤΟΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 5

16 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙ ΜΟΥ Α0 Α0 3 Α03 4 Α04 5 Α05 6 Α06 7 Α07 8 Α08 9 Α09 0 Α0 Α Α 3 Α3 ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) CPV ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ EPSON M000D ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (S050437) 8.000pg HP COLOR LASERJET CP05 BLACK ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC530A) HP COLOR LASERJET CP05 CYAN ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC53A) HP COLOR LASERJET CP05 MAGENTA ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC533A) HP COLOR LASERJET CP05 YELLOW ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CC53A) HP LASERJET 00 / 00 / 08 / 0 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q6A) HP LASERJET 30 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q5949A) HP LASERJET 606 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CE78A) HP LASERJET P006 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP CB435A) HP LASERJET P05 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q7553A) HP LASERJET P3005 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP Q755A) LEXMARK T430 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (A835).000pg LEXMARK T640 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (T6406HE).000pg 4 Α4 LEXMARK T654 ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (T650HE) pg 70 5 Α5 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ ΓΝΗΣΙΟ (C95HKG) pg 8 6 Α6 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ CYAN ΓΝΗΣΙΟ (C95HCG) pg 5 7 Α7 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ MAGENTA ΓΝΗΣΙΟ (C95HMG) pg 5 8 Α8 LEXMARK C95 ΤΟΝΕΡ YELLOW ΓΝΗΣΙΟ (C95HYG) pg 5 9 LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΒΑΤΟ Η A9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746HKG) 0 LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ CYAN ΣΥΜΒΑΤΟ Η Α0 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746ACG) LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ MAGENTA ΣΥΜΒΑΤΟ Η Α ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746AMG) LEXMARK C746dn ΤΟΝΕΡ YELLOW ΣΥΜΒΑΤΟ Η Α ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (C746AYG) 3 Α3 OKI ES49dn ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ ΜΑΥΡΟ.000pg 5 4 HP LASERJET ENTERPRISE M60dn ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Α4 Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (CE390A) 6 5 HP LASERJET ENTERPRISE M60dn Dual Pack 90X Α5 ΓΝΗΣΙΟ (CE390XD) x4.000 pg 3 6 LEXMARK MX30dn ΤΟΝΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟ Η Α6 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (60FH00/60H) 0 7 PANASONIC KXFL6 ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ ΜΑΥΡΟ (KX Α7 FA83X) ΦΠΑ 3% Α 6

17 CPV ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΜΕΛΑΝΗΣ 8 Β0 HP 840C ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ(color / HP C665ae 8 5ml) No 7 9 Β0 HP 840C ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP C665de 5ml) 0 No 5 30 Β03 HP OFFICEJET 6500 BLACK INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 3 3 Β04 HP OFFICEJET 6500 CYAN INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 3 Β05 HP OFFICEJET 6500 MAGENTA INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 33 Β06 HP OFFICEJET 6500 YELLOW INK 90XL ΓΝΗΣΙΟ 34 Β07 HP OFFICEJET PRO 8600 BLACK INK 950XL ΓΝΗΣΙΟ 6 35 Β08 HP OFFICEJET PRO 8600 CYAN INK 95XL ΓΝΗΣΙΟ 3 36 Β09 HP OFFICEJET PRO 8600 MAGENTA INK 95XL ΓΝΗΣΙΟ 3 37 Β0 HP OFFICEJET PRO 8600 YELLOW INK 95XL ΓΝΗΣΙΟ 3 38 Β 39 Β 40 Β3 4 Β4 4 Β5 43 Β6 44 Β7 45 Β8 46 Β9 47 Γ0 HP ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP 5645AE) No 45 5 HP ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (HP C6578DE) No 78 5 LEXMARK ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (ΑΧ970) No 70 LEXMARK ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Η ΓΝΗΣΙΟ (5Μ00) No 0 CANON MFP M40 (ipf780) BLACK INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI07BK) 6 CANON MFP M40 (ipf780) CYAN INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI 07C) 4 CANON MFP M40 (ipf780) MAGENTA INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI07M) 4 CANON MFP M40 (ipf780) YELLOW INK 30ml ΓΝΗΣΙΟ (PFI07Y) 4 CANON MFP M40 (ipf780) MC07 Maintenance Kit ΓΝΗΣΙΟ CPV ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ PRINTRONIX P70 LINE PRINTER ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (P7000) ΓΝΗΣΙΑ 48 Γ0 TALLY 40 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (Τ030/Τ40) ΓΝΗΣΙΑ 0 49 Δ0 50 Δ0 5 Δ03 5 Δ04 53 Δ05 ΦΠΑ 3% Β ΦΠΑ 3% Γ ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ LEXMARK, OKI, PANASONIC LEXMARK C95 BLACK DRUM UNIT (30K) (C95X7G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 CYAN DRUM UNIT (30K) (C95X73G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 MAGENTA DRUM UNIT (30K) (C95X74G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 YELLOW DRUM UNIT (30K) (C95X75G) ΓΝΗΣΙΟ LEXMARK C95 WASTE TONER BOTTLE (30k) (C95X76G) ΓΝΗΣΙΟ 54 Δ06 OKIES49dn BLACK DRUM UNIT (5K) ΓΝΗΣΙΟ Δ07 Δ08 Δ09 PANASONIC KXFL6 DRUM UNIT (0K) ΓΝΗΣΙΟ (KX FA84X) LEXMARK C746dn PHOTOCONDUCTOR UNIT (0Κ) 4 PACK ΓΝΗΣΙΟ (C734X4G) LEXMARK C746dn WASTE TONER BOTTLE (5k) (C734X77G) ΓΝΗΣΙΟ ΦΠΑ 3% Δ 7

18 CPV ΣΥΜΠΥΚΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 58 Ε CDR ΣΕ ΛΕΠΤΗ ΘΗΚΗ.600 ΦΠΑ 3% Ε ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΦΠΑ 3% (Α+Β+Γ+Δ+Ε)= ΓΕΝΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)= ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. /. /05 8

19 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις Διευθύνσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης: α) Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών β) Κατασκευών & Συντηρήσεων γ) Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τo προϊόν του αντίστοιχου κατασκευαστή για κάθε είδος θα πληροί τα παρακάτω:. Θα είναι γνήσιο (original), καινούργιο, αρίστης κατασκευής, και όχι συμβατό, ανακατασκευασμένο ή αναγομωμένο, προερχόμενο από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία με το εκτυπωτικό σύστημα.. Θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους και για το διάστημα που προβλέπει η κατασκευάστρια εταιρεία. Κατά την ημερομηνία παραλαβής του αναλωσίμου (ημερομηνία τιμολογίου) αυτό θα πρέπει να εξακολουθεί να καλύπτεται από τα δύο τρίτα τουλάχιστον του συνολικού χρόνου εγγύησης που προβλέπει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση που το αναλώσιμο διαθέτει ημερομηνία λήξης (για την προστασία του εκτυπωτικού συστήματος και τη διασφάλιση της ποιότητας εκτύπωσης), αυτό θα καλύπτει το προϊόν για τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής (ημερομηνία τιμολογίου). 3. Αν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης. 4. Σε περίπτωση που για λόγους που οφείλονται στον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, (π.χ. ελαττωματική παρτίδα, ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς ή άλλη αιτία), η χρήση του αναλωσίμου προκαλέσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του εκτυπωτικού συστήματος (ως αποτέλεσμα της χρήσης του ελαττωματικού αναλωσίμου), ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αντικατάστασή του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης. 5. Αν κατά την σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά είδη που ξεπερνούν το 5% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Π.Ε. Δ. ΒΡΕΤΤΟΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 9

20 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (μαύρο) / C4844A (HP0) 8 33,00 64,00 ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (κυανό) / C49A (HP8) 4 35,00 40,00 3 ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (ματζέντα) / C49A (HP8) 4 37,00 48,00 4 ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (κίτρινο) / C493A (HP8) 4 38,00 5,00 5 ΤΑΣ Κεφαλή (μαύρο) / C480A (HP) 35,00 35,00 6 ΤΑΣ Κεφαλή (κυανό) / C48A (HP) 33,00 33,00 7 ΤΑΣ Κεφαλή (ματζέντα) / C48A (HP) 35,00 35,00 8 ΤΑΣ Κεφαλή (κίτρινο) / C483A (HP) 35,00 35,00 9 Δοχείο Μελάνης (μαύρο) / C4844A (HP0) 8 33,00 64,00 0 Δοχείο Μελάνης (κυανό) / C49A (HP8) 4 35,00 40,00 Δοχείο Μελάνης ματζέντα) / C49A (HP8) 4 37,00 48,00 Δοχείο Μελάνης (κίτρινο) / C493A (HP8) 4 38,00 5,00 3 Κεφαλή (μαύρο) / C480A (HP) 35,00 35,00 4 Κεφαλή (κυανό) / C48A (HP) 33,00 33,00 5 Κεφαλή (ματζέντα) / C48A (HP) 35,00 35,00 6 Κεφαλή (κίτρινο) / C483A (HP) 35,00 35,00 7 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (μαύρο) / C9385A (HP88) 4 8,90 75,60 0

21 8 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (κυανό) / C939A (HP88XL) 3,00 46,00 9 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (ματζέντα) / C939A (HP88XL) 3,00 46,00 0 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (κίτρινο) / C9393A (HP88XL) 3,00 46,00 Nashuatec Aficio MP4000 Φωτοαντιγραφικό / Γραφίτης (toner) / 4500Ε 8 50,00 400,00 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Μονάδα απεικόνισης (drum) / Q3964A (HPA) 69,00 69,00 3 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q3960A 85,00 70,00 4 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q396A 97,00 97,00 5 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q3963A 97,00 97,00 6 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q396A 97,00 97,00 7 Kodak Photoprinter 6800 φωτογραφ. Εκτυπωτής / Πακέτο (ρολό χαρτί+μεμβράνη) / PhotoPrintKit 6880/4R 00,00 00, ,60 ΦΠΑ 3% 696,35 ΜΕ ΦΠΑ 3.73,95 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ κ.α.α. Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΖΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ

22 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (μαύρο) / C4844A (HP0) 8 ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (κυανό) / C49A (HP8) 4 3 ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (ματζέντα) / C49A (HP8) 4 4 ΤΑΣ Δοχείο Μελάνης (κίτρινο) / C493A (HP8) 4 5 ΤΑΣ Κεφαλή (μαύρο) / C480A (HP) 6 ΤΑΣ Κεφαλή (κυανό) / C48A (HP) 7 ΤΑΣ Κεφαλή (ματζέντα) / C48A (HP) 8 ΤΑΣ Κεφαλή (κίτρινο) / C483A (HP) 9 Δοχείο Μελάνης (μαύρο) / C4844A (HP0) 8 0 Δοχείο Μελάνης (κυανό) / C49A (HP8) 4 Δοχείο Μελάνης ματζέντα) / C49A (HP8) 4 Δοχείο Μελάνης (κίτρινο) / C493A (HP8) 4 3 Κεφαλή (μαύρο) / C480A (HP) 4 Κεφαλή (κυανό) / C48A (HP) 5 Κεφαλή (ματζέντα) / C48A (HP) 6 Κεφαλή (κίτρινο) / C483A (HP) 7 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (μαύρο) / C9385A (HP88) 4

23 8 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (κυανό) / C939A (HP88XL) 9 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (ματζέντα) / C939A (HP88XL) 0 HP Officejet Pro L7680 Πολυμηχάνημα / Δοχείο Μελάνης (κίτρινο) / C9393A (HP88XL) Nashuatec Aficio MP4000 Φωτοαντιγραφικό / Γραφίτης (toner) / 4500Ε 8 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Μονάδα απεικόνισης (drum) / Q3964A (HPA) 3 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q3960A 4 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q396A 5 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q3963A 6 HP Laserjet 550LN Εκτυπωτής / Γραφίτης (toner) μαύρο / Q396A 7 Kodak Photoprinter 6800 φωτογραφ. Εκτυπωτής / Πακέτο (ρολό χαρτί+μεμβράνη) / PhotoPrintKit 6880/4R ΦΠΑ 3% ΜΕ ΦΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. /. /05 3

24 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ FAX Brother 90 FAX Brother 90 3 FAX Panasonic KX FP 4 Toner Laser Brother TN 000 Drum Unit Brother TN 000 Μελανοταινία Panasonic KX FA54X 5 53,58 67, ,3 56,9 7,00 34,00 4 Φωτοτυπικό OCE 7056 TONER OCE ,00 635,00 5 Φωτοτυπικό OCE 9400 TONER OCE ,00.50,00 6 Ρολόι Παρουσίας Προσωπικού Amano EX 3000N 7 Plotter Hp Design Jet Plotter Hp Design Jet Plotter Hp Design Jet Plotter Hp Design Jet 500 Μελανοταινία κόκκινημαύρη Amano EX 3000N tiute clock ribbonred/black Μελάνι Hp luk cartridge Cyan 8( 69 ml) Μελάνι Hp luk cartridge Magenta 8(69ml) Μελάνι Hp luk cartridge yellow 8(69ml) Μελάνι Hp luk cartridge black 0(69ml) 3 7,3,96 30,8 6,6 30,8 6,6 30,8 6,6 9,9 58,38.709,0 ΦΠΑ 3% 63,07 ΜΕ ΦΠΑ 3.33,09 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Π. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ Π. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 4

25 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FAX Brother 90 FAX Brother 90 3 FAX Panasonic KX FP 4 ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Toner Laser Brother TN 000 Drum Unit Brother TN 000 Μελανοταινία Panasonic KX FA54X ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) ΣΥΝΟΛ Ο 4 Φωτοτυπικό OCE 7056 TONER OCE Φωτοτυπικό OCE 9400 TONER OCE Ρολόι Παρουσίας Προσωπικού Amano EX 3000N 7 Plotter Hp Design Jet Plotter Hp Design Jet Plotter Hp Design Jet Plotter Hp Design Jet 500 Μελανοταινία κόκκινημαύρη Amano EX 3000N tiute clock ribbonred/black Μελάνι Hp luk cartridge Cyan 8 (69 ml) Μελάνι Hp luk cartridge Magenta 8 (69ml) Μελάνι Hp luk cartridge yellow 8 (69ml) Μελάνι Hp luk cartridge black 0 (69ml) 3 ΦΠΑ 3% ΜΕ ΦΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. /. /05 5

26 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: PLOTTER HP DESIGNJET 500 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ C4844A C493A 3 C49A 4 C49A 5 C480A 6 C480A 7 C48A 8 C483A Δοχείo μελάνης HP 0 black ink cartridge Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 8,69 ml Δοχείο κυανής μελάνης HP 8,69 ml Δοχείο μελάνης magenta HP 8,69 ml Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ black printhead (μαύρο) Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ cyan printhead (κυανούν) Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ magenta printhead (ματζέντα) Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ yellow printhead (κίτρινο) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) 36,00 7,00 37,00 74,00 37,00 74, ,00,00 35,00 70,00 35,00 70,00 35,00 70,00 35,00 70,00 ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: PLOTTER HP DESIGNJET Τ00 9 C9403A HP 7 PHOTOMATTE BLACK30 ML 67,00 67,00 0 C9397A HP 7 PHOTOBLACK 69 ML 44,00 44,00 C9398A HP 7 CYAN 69 ML 44,00 44,00 C9399A HP 7 MAGENTA 69 ML 44,00 44,00 3 C9400A HP 7 YELLOW 69 ML 44,00 44,00 4 C940A HP 7 GREY 69 ML 44,00 44,00 ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: FAX PANASONIC KXFP 4 5 Μελανοταινία για Fax Panasonic kxfp 4 3,00 63,00 96,00 ΦΠΑ 3%,03 ΜΕ ΦΠΑ.8,03 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Λ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Γ. ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Μ. ΖΟΥΡΝΑ 6

27 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: PLOTTER HP DESIGNJET 500 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) C4844A Δοχείo μελάνης HP 0 black ink cartridge C493A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 8,69 ml 3 C49A Δοχείο κυανής μελάνης HP 8,69 ml 4 C49A Δοχείο μελάνης magenta HP 8,69 ml 3 5 C480A Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ black printhead (μαύρο) 6 C480A Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ cyan printhead (κυανούν) 7 C48A Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ magenta printhead (ματζέντα) 8 C483A Κεφαλή εκτύπωσης ΗΡ yellow printhead (κίτρινο) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: PLOTTER HP DESIGNJET Τ00 9 C9403A HP 7 PHOTOMATTE BLACK30 ML 0 C9397A HP 7 PHOTOBLACK 69 ML C9398A HP 7 CYAN 69 ML C9399A HP 7 MAGENTA 69 ML 3 C9400A HP 7 YELLOW 69 ML 4 C940A HP 7 GREY 69 ML ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: FAX PANASONIC KXFP 4 5 Μελανοταινία για Fax Panasonic kxfp 4 3 ΦΠΑ 3% ΜΕ ΦΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. /. /05 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΑΞ κλπ) 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.508,00 Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 9.316,84 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.824,84 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ημερ. 25/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617991 2015-03-05

15PROC002617991 2015-03-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 05.03.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2106 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Νάουσα 17/7/2015 Αρ.πρωτ.18340 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9358 για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9358 για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9358 για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Ή ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα