Συνθετική Εργασία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πληροφορικής σε Υπολογιστικά Σηµασιολογικά Λεξικά στα πλαίσια του µαθήµατος «Υπολογιστική Γλωσσολογία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνθετική Εργασία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πληροφορικής σε Υπολογιστικά Σηµασιολογικά Λεξικά στα πλαίσια του µαθήµατος «Υπολογιστική Γλωσσολογία»"

Transcript

1 Συνθετική Εργασία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πληροφορικής σε Υπολογιστικά Σηµασιολογικά Λεξικά στα πλαίσια του µαθήµατος «Υπολογιστική Γλωσσολογία» Π. Μπλίτσας 1, Μ. Γρηγοριάδου 2 1 Π.Μ.Σ. Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2 Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνθετική εργασία εµπλουτισµού της ελληνικής βάσης του υπολογιστικού σηµασιολογικού λεξικού WordNet µε όρους του τοµέα της Επιστήµης Υπολογιστών που δόθηκε σε µεταπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής µε σκοπό την εξοικείωσή τους µε τέτοιου είδους λεξικά, την καταγραφή δυσκολιών που εµφανίστηκαν κατά την διαδικασία και προτάσεων διόρθωσης, και την επαφή τους µε γνωστικό µοντέλο κατανόησης κειµένου. Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Υπολογιστική Γλωσσολογία» και στηρίχθηκε στο µοντέλο κατανόησης κειµένου των Baudet & Denhière, έτσι ώστε, σε αντίθεση µε όλα τα υφιστάµενα Wordnets, να περιγράφονται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο, όχι µόνο οι στατικές σχέσεις µεταξύ των όρων που εκφράζουν τεχνικές οντότητες µέσα στο λεξικό, αλλά και εκείνες οι σχέσεις που αναφέρονται στα γεγονότα που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια των λειτουργιών των µονάδων ενός υπολογιστικού συστήµατος, καθώς και οι σκοποί που αυτές οι λειτουργίες ή/και οι µονάδες επιτελούν. Λέξεις κλειδιά: µοντέλο κατανόησης κειµένου, υπολογιστική γλωσσολογία, υπολογιστικά λεξικά. Abstract In the present work, an enrichment task of the Greek computational semantic dictionary WordNet database on the domain of Computer Science is presented, which was given to postgraduate students of Informatics, in order for them to get familiar with this kind of computational dictionaries, to write down difficulties appeared during the procedure and propositions for improvements of the tool, as well as to get in touch with a cognitive text comprehension model. This work took place in the frame of the Computational Linguistics» subject and was based on Baudet & Denhière Text Comprehension Model, so that, unlike all the existing WordNets, this extended WordNet could describe in a more efficient way, except for the static relations among the terms expressing technical entities, more relations referring to events that happen during the operations of the computer units and to goals that these operations or/and units have to achieve. Keywords: computational dictionaries, computational linguistics, text comprehension model. 1. Εισαγωγή Ένας από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος της «Υπολογιστικής Γλωσσολογίας» του Π.Μ.Σ. του τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τη Σηµασιολογία Λέξεων (Lexical Semantics), τα Σηµασιολογικά Λεξικά τύπου Wordnet και την Άρση της Σηµασιολογικής Αµφισηµίας (Word Sense Disambiguation). Η παρούσα εργασία λοιπόν αποσκοπεί στην επαφή των µεταπτυχιακών φοιτητών µε υπολογιστικά λεξικά τύπου WordNet και την εξοικείωση τους µε τον Visdic Editor, καθώς και στην επαφή τους µε γνωστικό µοντέλο κατανόησης κειµένου. Η συνθετική εργασία που τους ανατέθηκε ήταν ο εµπλουτισµό του ελληνικού WordNet µε όρους που σχετίζονται µε τον τοµέα της Επιστήµης Υπολογιστών, και ειδικότερα µε σύγχρονους όρους Δικτύων Η/Υ και Βάσεων Δεδοµένων, και σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ τους, προκειµένου το λεξικό αυτό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις αυτών των περιοχών της Επιστήµης Υπολογιστών. Ακόµη και αν, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν όροι σχετικοί µε την επιστήµη των υπολογιστών στη βάση του ήδη υπάρχοντος ελληνικού WordNet, αυτοί έχουν µια εντελώς διαφορετική ερµηνεία από εκείνη που θα έπρεπε να έχουν στον τοµέα αυτό. Έτσι, η χρήση τους σε ένα τέτοιο τοµέα δεν είναι δυνατή. Επιπλέον, ένα µέρος από τις σηµασιολογικές σχέσεις που

2 απαιτήθηκαν δεν υποστηρίζεται ακόµα και από το αγγλικό WordNet. Οι σχέσεις αυτές καθορίζουν µη τυποποιηµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως "έχει χαρακτηριστικό", "έχει λειτουργία", κλπ. Οι φοιτητές έπρεπε κατά τη διάρκεια του εµπλουτισµού αυτού να εξετάσουν σε βάθος τα χαρακτηριστικά που ήθελαν να προσδώσουν σε κάθε όρο. Η µεθοδολογία εισαγωγής των όρων παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, διότι ο κίνδυνος των «σηµασιολογικών κυκλικών αναφορών» είναι πολύ µεγάλος (ενότητα 3). Μια αντιφατική και ελλιπής σηµασιολογική ανάλυση θα µπορούσε να οδηγήσει σε κυκλικές αναφορές µεταξύ των νέων όρων και των ήδη υπαρχόντων. Σε µια τέτοια περίπτωση, η σηµασιολογική βάση θα οδηγούσε σε εσφαλµένες λογικές σχέσεις µεταξύ των όρων, και κατά συνέπεια θα υπήρχε σηµαντικός αντίκτυπος στην κατανόηση της σηµασιολογικής οντολογίας. Ως εκ τούτου, ήταν αναγκαίο το ελληνικό Wordnet να εµπλουτιστεί µε περισσότερα synsets και σχέσεις µεταξύ τους µετά από προσεκτική ανάλυση, υπό την προοπτική της «συγχώνευσης» του µε όλα τα παρόµοια έργα εµπλουτισµού στον τοµέα της Επιστήµης των Υπολογιστών (Kremizis et al, 2007). Στην παρούσα εργασία ο εµπλουτισµό του ελληνικού WordNet, όσον αφορά στις σχέσεις µεταξύ των όρων, ακολούθησε το γνωστικό µοντέλο κατανόησης κειµένου των Baudet και Denhière (1992). Στη 2 η ενότητα παρουσιάζονται τo «αναγνώσιµο από µηχανή» - machine readable λεξικό WordNet και ο VisDic Editor, ενώ στην 3 η ενότητα περιγράφονται οι διδακτικοί στόχοι της συνθετικής εργασίας, η διαδικασία εκπόνησης τoυ εµπλουτισµού του ελληνικού WordNet µε βάση το µοντέλο κατανόησης κειµένου των Baudet & Denhière, που ακολουθήθηκε από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και παραδείγµατα του εµπλουτισµένου πια WordNet. Τέλος, στην 4 η ενότητα συζητούνται προτάσεις βελτίωσης των υπαρχόντων εργαλείων από τους φοιτητές καθώς και προβλήµατα που επισηµάνθηκαν από τους ίδιους κατά τη διαδικασία της συνθετικής εργασίας. 2. Wordnets και VisDic Editor Το πρώτο WordNet (http://wordnet.princeton.edu/wordnet/) δηµιουργήθηκε στο Πρίνσετον και ήταν στα αγγλικά. Αµέσως, αναπτύχθηκαν άλλα WordNets όπως το BalkaNet και το EuroWordNet. Στην πραγµατικότητα, το WordNet είναι µια µεγάλη αγγλική λεξικολογική βάση δεδοµένων µε βάση τις έννοιες των λέξεων και τις σηµασιολογικές σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους. Ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα και επιρρήµατα οµαδοποιούνται σε σύνολα συνωνύµων (synsets), καθένα από τα οποία εκφράζει κάτι το µοναδικό. Ένα synset είναι ένα σύνολο λέξεων, που σε δεδοµένο περιβάλλον η µία λέξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θέση µιας άλλης. Με τη βοήθεια των σηµασιολογικών σχέσεων, η σηµασία των λέξεων σε µια γλώσσα µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους, σχηµατίζοντας ένα δίκτυο των εννοιών του WordNet. Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του Wordnet είναι ο διαχωρισµός των εννοιών σε πεδία (τοµείς). Μια λέξη µπορεί να ανήκει σε διάφορες synsets σε πολλούς τοµείς. Κάθε synset σε κάθε τοµέα, έχει τη δική του ερµηνεία και σηµασιολογικές συσχετίσεις υπερωνυµίας, υπωνυµίας, ολωνυµίας ή µερωνυµίας µε άλλες έννοιες. Για παράδειγµα, η λέξη "µνήµη" παρουσιάζεται σε χωριστά synsets στην Ψυχολογία & στην Επιστήµη Υπολογιστών. Οι βασικές σηµασιολογικές σχέσεις που υποστηρίζονται από το wordnet είναι: (i) Συνώνυµο (Synonym): Το X είναι συνώνυµο του Υ, όταν το Υ µπορεί να αντικατασταθεί από το Χ χωρίς σηµασιολογικό και εννοιολογικό λάθος, π.χ. o «δήµος» είναι συνώνυµο της «πόλης». (ii) Υπώνυµο/Υπερώνυµο (Hyponym/Hypernym): Το X είναι υπερώνυµο του Υ (ή µε άλλα λόγια το Υ είναι υπώνυµο του Χ), όταν το Υ είναι ένα είδος του Χ, π.χ. ο "σκύλος" είναι υπώνυµο του «ζώου» ή αλλιώς ο σκύλος είναι είδος ζώου, (iii) Μερώνυµο/Ολώνυµο (Meronym/Olonym): Το X είναι µερώνυµο του Υ (ή µε άλλα λόγια το Υ είναι ολώνυµο του Χ), όπως ο "προφυλακτήρας" είναι µερώνυµο του "αυτοκινήτου", δηλ. ο προφυλακτήρα είναι µέρος του αυτοκινήτου, (iv) Συγγένεια (Familiarity): Το Υ είναι συγγενής του Χ, όταν τα Χ και Υ µοιράζονται το ίδιο υπερώνυµο, π.χ. ο "Λύκος" είναι συγγενής του "σκύλου" και ο "σκύλος" είναι συγγενής του "λύκου", αφού και τα δυο έχουν υπερώνυµο το "ζώο". Το EuroWordNet έχει παράγει WordNets για διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες (http://www.illc.uva.nl/ EuroWordNet/). Για το έργο αυτό αναπτύχθηκε o VisDic Editor, o οποίος αποτελεί εργαλείο συγγραφής σηµασιολογικών λεξικών τύπου wordnet σε XML µορφή. Το ελληνικό wordnet αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας από οµάδα γλωσσολόγων, µε τη συµβολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο VisDic Editor (http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visdic/) είναι µια γραφική

3 εφαρµογή (Horak & Smrž, 2004), η οποία χρησιµοποιείται για την αναζήτηση όρων και σηµασιολογικών σχέσεων µεταξύ τους, την τροποποίηση λεξικών αποθηκευµένων σε XML (extensible Markup Language) µορφή, και την περιήγηση στα BalkaNet wordnets (Σχήµα 1). Σχήµα 1: Παράδειγµα αναζήτησης του όρου «αποθηκευτική συσκευή» στο ελληνικό (αριστερά) και αγγλικό (δεξιά) WordNet µέσω VisDic editor 3. Εκπόνηση Συνθετικής Εργασίας στο Ελληνικό Σηµασιολογικό Λεξικό WordNet Βασικοί διδακτικοί στόχοι της συνθετικής εργασίας που ανατέθηκε στους φοιτητές ήταν: Η εξοικείωση τους µε τα υπολογιστικά λεξικά, τους τρόπους αξιοποίησης τους και τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών που αυτά υποστηρίζουν. Η εξοικείωσή τους µε την πλατφόρµα του Visdic Editor και τον τρόπο εισαγωγής νέων εννοιών και σχέσεων µέσω της πλατφόρµας αυτή για το ελληνικό WordNet. Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε τρίωρο φροντιστήριο ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή µε τα προς χρήση εργαλεία και το γνωστικό µοντέλο κατανόησης κειµένου, το οποίο θα αποτελέσει και την διαφοροποίηση του σηµασιολογικού περιεχοµένου το οποίο θα πρέπει να ενσωµατώσουν στα ήδη υπάρχοντα λεξικά. Στη συνέχεια τους προτάθηκαν συγκεκριµένα κεφάλαια από τα βιβλία Πληροφορικής «Η επιστήµη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωµένη παρουσίαση» (Brookshear, 2006) και «Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών» (Forouzan,2003) ως βασική πηγή άντλησης όρων της Επιστήµης των Υπολογιστών µε σκοπό τον εµπλουτισµό του ελληνικού WordNet µε νέες έννοιες που αφορούν στις «Βάσεις Δεδοµένων» και τα «Δίκτυα Υπολογιστών». Οι φοιτητές πραγµατοποίησαν το έργο που τους ανατέθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, αναγνώρισαν και κατανόησαν τα κείµενα εκείνα που αφορούσαν τα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα του τοµέα της Επιστήµης Υπολογιστών. Μέσα στα κείµενα εντόπισαν τους όρους, τους ορισµούς και τις σχέσεις που πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατά τον εµπλουτισµό του σηµασιολογικού λεξικού. Κατά τη διάρκεια αναζήτησης των όρων-ορισµών µέσα στα κείµενα, προέκυψε η ανάγκη εύρεσης νέων όρων που δεν εµφανίζονται σ αυτά. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε το «Λεξικό της Κοινής Ελληνικής Γλώσσας» που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ως πρόσθετη πηγή, προκειµένου να αντληθούν οι όροι που δεν βρέθηκαν και να καλυφθούν τα "σηµασιολογικά κενά". Στο δεύτερο στάδιο, πρόσθεσαν χειρονακτικά τα νέα και αναγκαία είδη σηµασιολογικών σχέσεων µε βάση το µοντέλο κατανόηση κειµένου. Σύµφωνα µε το µοντέλο, το άτοµο που διαβάζει ένα κείµενο, κατασκευάζει τη µικροδοµή και τη µακροδοµή του. Ειδικότερα σε ένα τεχνικό επιστηµονικό κείµενο, εµφανίζονται οι πιο κάτω γνωστικές κατηγορίες αντικειµένων: (1) Άτοµο: Ο όρος χρησιµοποιείται για τις οντότητες που συµµετέχουν στην αναπαράσταση γνώσης. (2) Κατάσταση: Ο όρος περιγράφει µια στατική κατάσταση όπου δεν υπάρχει µεταβολή κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. (3) Γεγονός: Ο όρος περιγράφει µια δράση (όχι από άνθρωπο) που προκαλεί αλλαγές. Ένα τεχνικό κείµενο που απεικονίζει ένα τεχνικό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει ένα σύνολο συνδεδεµένων

4 ατόµων, αναφέρεται σε µονάδες του συστήµατος, οι οποίες, µε τη σειρά τους, είναι σύνολα οντοτήτων µε συγκεκριµένη λειτουργία. Συγκεκριµένα, κατά την ανάγνωση οικοδοµούνται δύο βασικές δοµές: Μικροδοµή και Μακροδοµή. Η Μικροδοµή περιλαµβάνει δύο υπο-δοµές: Τη Σχεσιακή Δοµή (Relational Structure - RS), η οποία αποτελεί την οντολογία των µονάδων που χαρακτηρίζονται από τις τιµές των χαρακτηριστικών τους, και των στατικών σχέσεων µεταξύ τους, και τη Μετασχηµατιστική Δοµή (Transformational Structure - TrS), η οποία αποτελεί την περιγραφή της ακολουθίας των γεγονότων, που εκτελούνται από τις µονάδες και των αιτιακών/χρονικών σχέσεων µεταξύ τους. Η Μακροδοµή, εκτός από τη µικροδοµή, περιλαµβάνει την Τελεολογική Δοµή (Teleological Structure - TeS) των στόχων και υποστόχων των λειτουργιών των µονάδων του συστήµατος. Η αρχική κατάσταση ενός τεχνικού συστήµατος µεταβάλλεται, ώστε να επιτευχθεί µια τελική κατάσταση και να ικανοποιηθεί ένας προκαθορισµένος στόχος. Κάθε µονάδα που ενσωµατώνεται στο σύστηµα έχει αναπτυχθεί προκειµένου να ικανοποιήσει το δικό της υποσκοπό. Η προσθήκη πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια του VisDic Editor. Πιο αναλυτικά, δηµιουργήθηκε το XML αρχείο που περιέχει τις τελικές σχέσεις εµπλουτισµού. Δηµιουργήθηκε καινούριος gre_db κατάλογος µέσω του VisDic. Αντιγράφτηκαν στον νέο κατάλογο τα αρχεία του καταλόγου που περιέχονται στο ελληνικό WordNet, καθώς και το εµπλουτισµένο.inf αρχείο, το οποίο περιέχει τα νέα σύνολα συνωνύµων. Νέες εγγραφές προστέθηκαν µε το όνοµα του κάθε νέου τύπου σχέσης. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις του WordNet αφορούν ση σχεσιακή δοµή του µοντέλου. Παραδείγµατα τέτοιων τύπων σχέσεων σχετικών µε το µοντέλο εµφανίζονται στον Πίνακα 1, καθώς και ενδεικτικό εµπλουτισµένο αρχείο σχέσεων στο Σχήµα 2. Oι σχέσεις "has_function" και "has_action", καθώς και οι σχέσεις "has_a_goal" και "intends_to" θεωρούνται συνώνυµες. Πίνακας 1: Παραδείγµατα νέων τύπων σχέσεων εµπλουτισµού Δοµή Τύπος σχέσης Παράδειγµα RS has_attribute (έχει ιδιότητα) X has_attribute Y π.χ. κύρια µνήµη has_attribute ταχύτητα TrS TeS has_function (έχει λειτουργία) has_action (έχει δράση) has_input (έχει είσοδο) has_output (έχει έξοδο) has_a_goal (έχει σκοπό) intends_to (σκοπεύει να) X has_function ή has_action Y π.χ. κύρια µνήµη has_function αποθήκευση X as_input ή has_output Y π.χ. πρόσθεση has_input αριθµός X has_a_goal ή intends_to Y π.χ. κύρια µνήµη has_a_goal προσωρινή αποθήκευση. SYNSET.SNOTE SYNSET.ILR.TYPE HOLO_MEMBER HOLO_PART HOLO_PORTION HOLO_SUBSTANCE HYPERNYM NEAR_ANTONYM HAS_ATTRIBUTE HAS_ACTION HAS_FUNCTION HAS_INPUT HAS_OUTPUT INTENDS_TO HAS_A_GOAL Σχεσιακή Δοµή Μετασχηµατιστική Δοµή Τελεολογική Δοµή Σχήµα 2: Παράδειγµα εγγραφής των νέων σχέσεων στο.inf αρχείο Στο τρίτο στάδιο, οι φοιτητές εµπλούτισαν χειρονακτικά το ελληνικό WordNet µε νέους όρους σχετικά µε τα γνωστικά αντικείµενα. Κατέγραψαν τις λέξεις/όρους που δεν υπήρχαν στο ελληνικό WordNet µέσω της διεπαφής του VisDic που φαίνεται στο Σχήµα 3. Για κάθε λεξικό υπάρχει ένα ανοικτό πλαίσιο, το οποίο περιέχει κατάλογο όρων που εµφανίζονται µετά την αναζήτηση. Το όνοµα του λεξικού εµφανίζεται στην κορυφή του κάθε πλαισίου. Στο πεδίο της αναζήτησης όρου στο ελληνικό WordNet, προστέθηκαν οι νέοι όροι επιλέγοντας το κουµπί "New", και συνδέθηκαν µε άλλους όρους. Στο πεδίο "Definition", προστέθηκαν οι ορισµοί των νέων όρων. Στο πεδίο "Part of

5 speech", καταγράφηκε το µέρος του λόγου των νέων όρων (π.χ. ρήµα, επίθετο). Τέλος, στο πεδίο "Relations", προστέθηκαν οι σχέσεις µεταξύ του νεοεισαχθέντα όρου µε άλλους όρους. Πεδίο Αναζήτησης Προσθήκη ορισµού όρου Αποτέλεσµα Προσθήκη σχέσης Προσθήκη τύπου σχέσης Σχήµα 3: Προσθήκη νέων όρων µέσω του VisDic Editor (α) Αναζήτηση του όρου «Βελτιστοποίηση ερωτήµατος» (β) Αναζήτηση του όρου «Ζεύξη» Σχήµα 4: Παραδείγµατα αναζήτησης όρων στα πεδία των Βάσεων Δεδοµένων και Δικτύων Υπολογιστών Στο Σχήµα 4α φαίνεται το αποτέλεσµα της αναζήτηση του όρου "Βελτιστοποίηση ερωτήµατος" του γνωστικού αντικειµένου των Βάσεων Δεδοµένων στην καρτέλα "Δέντρο-Tree" του VisDic Editor. Το παράδειγµα 1 περιγράφει τη σχέση µετασχηµατιστικής δοµής "βελτιστοποιητής ερωτήµατοςhas_action-βελτιστοποίηση ερωτήµατος". Το παράδειγµα 2 περιγράφει τη σχέση µετασχηµατιστικής δοµής "κατανεµηµένο σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων-has_action- βελτιστοποίηση ερωτήµατος". Το παράδειγµα 3 περιγράφει την µερωνυµική σχέση σχεσιακής δοµής "ηλεκτρονική βάση δεδοµένωνholopart-κατανεµηµένο σύστηµα δεδοµένων διαχείρισης". Αντίστοιχα, στο Σχήµα 4β φαίνεται το αποτέλεσµα της αναζήτηση του όρου "ζεύξη" του γνωστικού αντικειµένου των Δικτύων Υπολογιστών, µέσω της καρτέλας "Προβολή-View" και της καρτέλας "Δέντρο-Tree" του VisDic Editor. Το παράδειγµα 4 περιγράφει την υπερωνυµική σχέση σχεσιακής δοµής "ζεύξη επικοινωνίαςhypernym-ζεύξη". Το παράδειγµα 5 περιγράφει τη σχέση τελεολογικής δοµής "µέσο µετάδοσηςhas_a_goal-ζεύξη επικοινωνίας". Το παράδειγµα 6 περιγράφει τη σχέση µετασχηµατιστικής δοµής "ζεύξη επικοινωνίας-has_function-µετάδοση πληροφορίας". Το παράδειγµα 7 περιγράφει τη σχέση τελεολογικής δοµής "διασύνδεση συσκευής-has_a_goal- ζεύξη". Στο πεδίο των Δικτύων Η/Υ το ελληνικό Wordnet εµπλουτίστηκε µε εβδοµήντα (70) νέα synsets και τροποιήθηκαν εξήντα (60) από

6 τα ήδη υπάρχοντα, ενώ για το πεδίο των Βάσεων Δεδοµένων οι φοιτητές εµπλούτισαν τα ήδη υπάρχοντα synsets µε πενήντα (50) καινούρια και τροποποίησαν άλλα δεκαεννιά (19). 3. Συζήτηση Οι φοιτητές όχι µόνο αξιοποίησαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υλικό που τους παρασχέθηκε µέσω των κειµένων αλλά πρότειναν διάκριση επιπλέον σηµασιολογικών σχέσεων, και βελτιώσεις στις λειτουργίες και τη χρηστικότητα των εργαλείων όπως (1) τον καθορισµό περισσότερων κατηγοριών σχέσεων υπό την έννοια της "µερωνυµίας", για παράδειγµα, παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ της κληρονοµικότητας χαρακτηριστικών για µία έννοια Χ, η οποία αποτελεί υπώνυµο µιας άλλης έννοιας Υ, από την περίπτωση που η έννοια Χ προκαλεί µία µεταβολή της συµπεριφοράς της Υ, (2) µια σαφέστερη διάκριση µεταξύ των όρων που εκφράζουν αφηρηµένες και συγκεκριµένες έννοιες, και τέλος (3) µεγαλύτερη φιλικότητα και προσαρµοστικότητα του εργαλείου επέκτασης και εµπλουτισµού του ελληνικού WordNet, ιδίως όσον αφορά στον τοµέα της Επιστήµης των Υπολογιστών και το συγκεκριµένο γνωστικό µοντέλο κατανόησης κειµένου. Επιπλέον κατά τη διάρκεια επέκτασης του ελληνικού WordNet µε νέες σχέσεις, οι φοιτητές παρατήρησαν κυκλικές διαδροµές στον νοητό γράφο των σχέσεων µεταξύ των όρων. Παράδειγµα αυτού του είδους "σηµασιολογικής κυκλικής αναφοράς", η οποία µπορεί να θεωρηθεί και ως σηµασιολογικό ανάλογο του φαινοµένου του "κυκλικού ορισµού" (Namjoshi και Kurshan, 1999) φαίνεται στο Σχήµα 5. Έλεγχος Συνδροµικότητας αποτελεί σκοπό Διαχειριστής Δοσοληψιών έχει λειτουργία είναι µέρος Κατανεµηµένο Σύστηµα Διαχείρισης Βάσης Δεδοµένων Σχήµα 5: Παραδείγµατα σηµασιολογικής κυκλικής αναφοράς Σε αυτό το παράδειγµα, δεν είναι σαφές εάν ο "έλεγχος συνδροµικότητας" είναι ο τελικός σκοπός του "Κατανεµηµένου Συστήµατος Διαχείρισης Βάσης Δεδοµένων", λειτουργία του ίδιου λογισµικού ή, σε περίπτωση που είναι σηµασιολογικά έγκυρο και των δύο προηγουµένων. Στην πραγµατικότητα και σε πολλές περιπτώσεις, η σηµασιολογική ανάλυση είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, ιδίως στον χώρο της Επιστήµης Υπολογιστών, διότι είναι απαραίτητο να εξετάσουµε όλες τις σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ των εννοιών που εκφράζονται από το λεξικό ορισµών. Βιβλιογραφία Baudet, S. and Denhière, G (1992). Lecture, compréhension de texte et science cognitive. Presses Universitaires de France, Paris. Brookshear, J. G. (2005). Η επιστήµη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωµένη παρουσίαση. Εκδόσεις Κλειδάριθµος. ISBN Forouzan, Α. Β. (2003). Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Εκδόσεις Κλειδάριθµος. ISBN Gruber, T. (1993). Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing. Technical Report KSL Stanford University, Knowledge Systems Laboratory. Revision. Horák, A. and Smrž, P. (2004). VisDic - Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the 2nd International Wordnet Conference - GWC Brno, Czech Republic: Masaryk University, (pp ) ISBN Kremizis, A., Konstantinidi, I., Papadaki, M., Keramidas, G. and Grigoriadou, M. (2007). Greek WordNet extension in the domain of Psychology and Computer Science. In Proceedings of the 8th Hellenic European Research Computer Mathematics and its Applications Conference (HERCMA 2007), Economical University, Athens, Greece, available in pympe/hercma/proceedings2007/. Namjoshi, K. and Kurshan, R. (1999). Efficient Analysis of Cyclic Definitions. In Proceedings of the 11th International Conference on Computer Aided Verification. (pp ) ISBN:

Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου

Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου Γ. Τσαγκάνου, Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθήνας gram@di.uoa.gr, gregor@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση πρότερης γνώσης και κατανόησης δομημένου κειμένου Πληροφορικής

Αλληλεπίδραση πρότερης γνώσης και κατανόησης δομημένου κειμένου Πληροφορικής Αλληλεπίδραση πρότερης γνώσης και κατανόησης δομημένου κειμένου Πληροφορικής Γ. Τσαγκάνου 1, Μ. Γρηγοριάδου 2 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής Δ. Ε. 2 Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Διδακτορική Διατριβή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Διδακτορική Διατριβή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3

Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 2 Neurosoft Α.Ε. 3 Ευρωκλινική Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Introducing Learning Outcomes in Knowledge Management Systems for e-learning Αικατερίνη Καλού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Using Ontologies for Modeling Knowledge Domains in Distance Learning Γεωργία Σολωμού, Αγγελική Κουνέλη, Dr. Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. Παρασκευή Δ. Τζέκου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. Παρασκευή Δ. Τζέκου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Παρασκευή Δ. Τζέκου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οκτώβριος 2007 2 PATRAS UNIVERCITY SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σύνθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών μέσω Σχεδιασμού Ενεργειών

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σύνθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών μέσω Σχεδιασμού Ενεργειών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σύνθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών μέσω Σχεδιασμού Ενεργειών Ουρανία Ι. Χατζή ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 2 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Θεοφανία Β. Αγγελοπούλου Σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ, ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η ιατριβή που υπεβλήθη για

Διαβάστε περισσότερα

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 14 ιαχείριση και έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RETUDIS

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RETUDIS Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 375 ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RETUDIS Τσαγκάνου Γραµµατική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση

Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση Αντωνία Φραγκιουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S Αιµιλία Μ. Μαγκαναράκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Νοέµβριος 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο 2011-2012

Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική εργασία Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα