Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος"

Transcript

1 Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια» Γ ΚΠΣ στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών υγείας και την χάραξη αποτελεσµατικότερης πολιτικής υγείας ενταγµένης στο πνεύµα της Ε.Ε.. Η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των νέων οικονοµικών, εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών. Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Πολιτική υγείας (health policy) είναι το σύνολο των προσπαθειών που αποβλέπουν στην επίτευξη πλήρους φυσικής, πνευµατικής και κοινωνικής ευεξίας, σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η WHO για την υγεία. Εντάσσεται στις κοινωνικές πολιτικές και αποτελεί τµήµα των κρατικών πολιτικών (policies) κάθε χώρας, ενώ εξαρτάται τόσο από τις εν γένει πολιτικές (politics) δοµές και την οικονοµική κατάσταση µιας χώρας, όσο και από παραµέτρους όπως η προϋπάρχουσα γενικότερη κατάσταση υγείας του πληθυσµού, οι συνθήκες ζωής, οι ατοµικές συνήθειες κ.ά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει µία λεπτοµερώς σχεδιασµένη και δεσµευτική πολιτική για την υγεία Αυτό οφείλεται στην εξελικτική ανάπτυξη της Ε.Ε, στην αρχή της επικουρικότητας, αλλά και στο γεγονός ότι το αίτηµα της ύπαρξης κρατικών πολιτικών για την υποστήριξη υγείας των πολιτών αποτελεί έναν «εκ των ουκ άνευ» όρο για συµµετοχή στην Ε.Ε. Όσον αφορά στην ελληνική περίπτωση αποτελεί ένα υβρίδιο ανάµεσα σε ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης (µοντέλο Bismarck) και σε ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας (µοντέλο Beveridge). Η παρατεταµένη κοινωνική κρίση, η αποτυχία του κράτους πρόνοιας να προσφέρει λύσεις στα νέα κοινωνικά προβλήµατα, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η συνεχής αυξητική τάση των δαπανών για την υγεία, η στενότητα των πόρων σε συνδυασµό µε την διεθνή οικονοµική ύφεση οδήγησαν στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού της πολιτικής υγείας στον ελληνικό χώρο και στην εφαρµογή στρατηγικών παραγωγικότερης και αποτελεσµατικότερης χρήσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων. Ο Νόµος 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στην διάρθρωση των υπηρεσιών υγείας µε την ίδρυση των ΠεΣΥ, την διοικητική αυτονοµία των νοσοκοµείων, τον διορισµό ιοικητών στα νοσοκοµεία, την αλλαγή του τρόπου προµηθειών, την ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, τη δηµιουργία γραφείων υποδοχής ασθενών, τµηµάτων επειγόντων περιστατικών κ.ά. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια» Γ ΚΠΣ σε συνδυασµό µε τον Ν διαµορφώνουν το πλαίσιο της πολιτικής υγείας στη Ελλάδα και θέτουν τους νέους στόχους για την ανάπτυξη πολιτικών υγείας πιο σύγχρονων και αποτελεσµατικών εναρµονισµένων µε τις ανάλογες πολιτικές της Ε.Ε.

2 Στις παρακάτω ενότητες θα αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά της πολιτικής υγείας σήµερα, θα προσδιορισθούν οι µελλοντικοί στόχοι και οι νέες προκλήσεις και θα επιχειρηθεί µια κριτική ερµηνεία αυτών. Ιστορική αναδροµή Η πολιτική υγείας µιας χώρας συγκροτείται από τα µέτρα και τους κανόνες που ρυθµίζουν την παραγωγή, διανοµή και κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό, µε σκοπό την διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου υγείας του. Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε σταδιακά στον χρόνο και επηρεάστηκε από την εξέλιξη της κοινωνίας και των ανθρωπίνων αξιών, της ιατρικής, της επιστήµης, της οικονοµίας, χωρίς όµως ιδιαίτερο σχεδιασµό και στόχους. Μετά τον Β Παγκόσµιο πόλεµο έγινε συνειδητή η ανάγκη οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στις αναπτυγµένες χώρες µε σηµαντικό σταθµό την λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (National Health Service ή N.H.S), το 1948 στην Μ. Βρετανία. Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια για την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωµένου και αποκεντρωµένου συστήµατος υγείας έγινε το 1953 επί κυβερνήσεως Παπάγου µε το Ν /53 «περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» όµως µόλις το 1983 µε τον Ν επιχειρείται η µεγαλύτερη νοµοθετική µεταρρύθµιση στο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα αφού για πρώτη φορά ορίζονταν τα πλαίσια και οι βάσεις ενός Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Βασικές αρχές του Ν.1397/1983 ήταν ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται µε ευθύνη του κράτους στο σύνολο του πληθυσµού, ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονοµικής κατάστασης. Βασικοί στόχοι του ήταν η αποκέντρωση, ο κοινωνικός έλεγχος και η συµµετοχή, το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης, ο ενιαίος προγραµµατισµός, η δικαιότερη κατανοµή των πόρων, η ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η καθιέρωση του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η καλύτερη οργάνωση και παροχή της νοσοκοµειακής φροντίδας. Το παρόν της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα Παρά τα µέτρα που λήφθηκαν την τελευταία 15ετία, η πολιτική υγείας στην Ελλάδα σήµερα παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα. Αυτά αφορούν στην χρηµατοδότηση και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας µε το ΕΣΥ από τη µια και τα πολλά ταµεία κοινωνικής ασφάλισης από την άλλη, στις περιφερειακές ανισότητες σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την χωροταξική τους κατανοµή, προβλήµατα στην εσωτερική οργάνωση των δηµόσιων νοσοκοµείων και ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης και ελέγχου από το Υπουργείο Υγείας. Το σύστηµα προµηθειών συχνά δηµιουργεί τεχνητές ανάγκες και οι «άτυπες» ιδιωτικές πληρωµές αποτελούν σηµαντικό µέρος των δαπανών για την υγεία. Ως αποτέλεσµα εκτιµάται ότι η Ελλάδα δαπανά περίπου 9% του ΑΕΠ για ένα προϊόν αµφίβολής ποιότητας και χαµηλής κοινωνικής αποδοχής. Αυτή η κατάσταση προφανώς έπρεπε να αλλάξει, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών µε ελεγχόµενο κόστος. Οι ελλείψεις, οι αδυναµίες της πλήρους εφαρµογής του Ν.1397/1983 οι συνεχείς 15ετείς διαβουλεύσεις και οι πολιτικές εκτιµήσεις οδήγησαν στην αναγκαία πρόταση µεταρρύθµισης του ΕΣΥ µε την ψήφιση του Ν.

3 2889/2001 και την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος «Υγεία Πρόνοια» Γ ΚΠΣ Όσον αφορά στο περιεχόµενο των προτάσεων διατηρούνται οι βασικές αρχές της καθολικής κάλυψης και της ισότιµης διάθεσης των υπηρεσιών, συνοδευόµενες όµως από καλύτερη ποιότητα και αποτελεσµατικότητα.. Επιπλέον, παρατηρείται µια στροφή επιλεκτικής κατεύθυνσης του κράτους πρόνοιας εφόσον προωθούνται παρεµβάσεις που αφορούν την προστασία επιλεγµένων οµάδων του πληθυσµού. Το στρατηγικό πλαίσιο για την περίοδο προωθεί τα παρακάτω: Α. περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση του ΕΣΥ µε επίκεντρο την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, µε την χρήση πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης και την ολοκλήρωση της µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών υγείας. Β. ηµιουργία ασφαλούς δικτύου διασύνδεσης των υπηρεσιών υγείας και χρήσης του διαδικτύου για την αποτελεσµατικότερη παροχή φροντίδας υγείας ειδικά στις αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας. Γ. Σύσταση του Οργανισµού ιαχείρισης των Πόρων Υγείας (Ο ΙΠΥ), µε ενοποίηση ασφαλιστικών ταµείων, καλύτερη αξιοποίηση των υλικών πόρων, ταχύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.. Εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών πρόνοιας και ψυχικής υγείας. Ε. Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων της δηµόσιας υγείας, δηµιουργία σύγχρονων εργαλείων σχεδιασµού και προγραµµατισµού, προσδιορισµός του επιδηµιολογικού προφίλ της χώρας και χάραξη εθνικής πολιτικής ανάπτυξης της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο των παραπάνω οι παρεµβάσεις στον τοµέα της υγείας επικεντρώνονται στα παρακάτω: 1. Λειτουργικός εκσυγχρονισµός νοσοκοµειακών µονάδων Εκσυγχρονισµός του λειτουργικού και κτιριολογικού χαρακτήρα της νοσοκοµειακής υποδοµής, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέα επιστηµονικές και τεχνολογικές απαιτήσεις και στην ανάγκη εξασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε την αξιοποίηση νέων συστηµάτων και υπηρεσιών βιοϊατρικής τεχνολογίας και την ανακαίνιση του ξενοδοχειακού εξοπλισµού. Ανάπτυξη του δικτύου Κέντρων Συνεχιζόµενης Κατάρτισης µε τη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής 2. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας. Ενίσχυση της κινητής υποδοµής. Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου ασύρµατης και τηλεµατικής επικοινωνίας. Ανάπτυξη της δηµόσιας υγείας. Ανάπτυξη σύγχρονων πολιτικών προαγωγής και διασφάλισης της ηµόσιας Υγείας, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες ευπαθών οµάδων πληθυσµού. Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας καθώς και αυτών που εξυπηρετούν ανάγκες ευπαθών οµάδων Στον τοµέα της ψυχικής υγείας προωθούνται : 1. Αποασυλοποίηση και κοινωνική-οικονοµική επανένταξη των ψυχικά ασθενών. 2. Ανάπτυξη των κατάλληλων εξωνοσοκοµειακών δοµών, για την ενίσχυση της πρόληψης και τον περιορισµό των εισαγωγών στα ψυχιατρεία.

4 3. Προώθηση ενεργητικών πολιτικών πρόληψης µέσω ενίσχυσης του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όσον αφορά στον τοµέα της πρόνοιας ενισχύεται η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων, η καταπολέµηση των διακρίσεων και η άρση των εµποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Παράλληλα επιδιώκεται η διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών µε το ΕΣΥ, τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και σύσταση δοµών πρόληψης και καταπολέµησης του κοινωνικού, οικονοµικού και εργασιακού αποκλεισµού. Η παράµετρος των ανθρώπινων πόρων είναι καθοριστική για την προώθηση και εµπέδωση των επιχειρούµενων µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων υγείας και πρόνοιας. Προωθείται η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού και η συµµετοχή τους στη βελτίωση της ποιότητας, παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών. Το µέλλον της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα Τα πρότυπα της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας του µέλλοντος απαιτείται να διαµορφωθούν λαµβάνοντας υπόψη την µακροχρόνια ανεργία, τη µειωµένη συµµετοχή εργασίας στην παραγωγή του προϊόντος, τις νέες µορφές απασχόλησης, τη γήρανση του πληθυσµού, τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις νέες σχέσεις ανάµεσα στην αγορά και το κράτος. Στο µέλλον πέρα από την χρηµατοδότηση αναµένεται να απασχολήσει τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών ο σχεδιασµός των συστηµάτων υγείας και η γραφειοκρατία. Στην Ευρώπη προωθείται η περιφερειακή οργάνωση των συστηµάτων, ορισµένες µάλιστα χώρες όπως η Σουηδία, η ανία και η Φιλανδία το έχουν συνδυάσει και µε τοπική φορολογία για τα συστήµατα υγείας, µε στόχο τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επίσης αναπτύσσονται µηχανισµοί ελέγχου ποιότητας των ιατρικών πράξεων και της ασφάλειας των ασθενών. Η Βρετανία συγκρότησε οργανισµό ελέγχου των ιατρικών πράξεων µετά από αναφορά που έκανε λόγο για θανάτους ετησίως, οφειλόµενους σε ιατρικά λάθη, ακολουθούν δε η Γαλλία και η Γερµανία. Η άλλη πρόκληση αφορά στη σχέση κόστους οφέλους των νέων ιατρικών τεχνολογιών και φαρµάκων. ηλαδή πόσο πρέπει να κοστίζει ένα νέο προϊόν σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά του. Στη Σουηδία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία συγκροτήθηκαν εθνικοί οργανισµοί για την ιατρική τεχνολογία. Ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης είναι η συνεχιζόµενη εκπαίδευση των γιατρών. ίνονται κίνητρα για την συνεχή εκπαίδευση των γιατρών στοχεύοντας στην ανάκτηση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους γιατρούς και στην αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Επίσης προβληµατίζουν οι ανισότητες στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, διότι έχει διαπιστωθεί ότι τα συστήµατα υγείας χρησιµοποιούνται περισσότερο από µεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώµατα.

5 Με την εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας αναµένεται να ευνοηθούν οι εναλλακτικές µορφές περίθαλψης (νοσοκοµείο ηµέρας, κατ οίκον νοσηλεία, κ.ά), µειώνοντας έτσι τον νοσοκοµειακό φόρτο. Η πολιτική υγείας στη Ελλάδα αναµένεται σαφώς να επηρεαστεί λόγω της οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός των προαναφερθέντων µελλοντικών εκσυγχρονιστικών προκλήσεων που είναι κοινές για την Ε.Ε., η Ελλάδα επιπροσθέτως έχει να καλύψει αφενός τη χρονική καθυστέρηση µε την οποία συνήθως ακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αφετέρου να αντιµετωπίσει την πρόκληση των επερχόµενων Ολυµπιακών Αγώνων, την απορρόφηση και κοινωνική ενσωµάτωση των οικονοµικών µεταναστών, τη δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού και την υπογεννητικότητα. Τέλος η µεγαλύτερη πρόκληση της υγειονοµικής µεταρρύθµισης θα παραµείνει η «µεταρρύθµιση» της νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναµικού των υπηρεσιών υγείας, µε την ανάπτυξη επαγγελµατικής λογικής και υπηρεσιακής αξιοκρατίας, ώστε οι υπηρεσίες υγείας να είναι αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και να ικανοποιούν τους πολίτες. Αντί επιλόγου Η εκσυγχρονιστική στρατηγική στον τοµέα της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα είναι µια σηµαντική και έγκαιρη πρωτοβουλία. Θα επιτρέψει στην χώρα να διαδραµατίσει τον ρόλο της στην Ε.Ε. και να εκφράσει µια αποτελεσµατική και ρεαλιστική απάντηση στις θεµιτές προσδοκίες και ανησυχίες των πολιτών. Βιβλιογραφία 1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια» Γ ΚΠΣ Γ. Κυριόπουλος, Κ. Σουλιώτης, Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα. Μεθοδολογικά Προβλήµατα στη Μέτρηση και τις Συνέπειες για τις Πολιτικές Υγείας, Παπαζήσης, Αθήνα, Ροµπόλης Σ. - Χλέτσος Μ., Η κοινωνική πολιτική µετά την κρίση του κράτους πρόνοιας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, Η. Μόσιαλος, «Πού πάει η περίθαλψη στην Ευρώπη», στην εφηµ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 3 Φεβρουαρίου L. Liaropoulos, Health care policy in Greece: a new and promising reform, στο Euro Observer, Vol 3, N. 2, July 2001.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ / ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο:

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: Πανεπιστήμιο ΜθίΚεδθνίθ[ζ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων Υγείας:Η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ

Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ 76 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠPΩTOBAΘMIA ΦPONTIΔA YΓEIAΣ ΣTHN EΛΛAΔA. ΚPITIKH THΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ KAI OI ΠPOKΛHΣEIΣ TOY MEΛΛONTOΣ Της: Παρθένας Ευμορφίδου 1. Εισαγωγή Όταν σ εσένα ερχόμαστε Παραμερίζεις τα κουρέλια

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε..Π.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ THE ACCESIBILITY OF GREEK POPULATION

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη τεχνικών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο Διεργασιοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα