ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση : ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12/07/2012 Α.Π. : 3737/1043/A2 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ) Β ΦΑΣΗ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως ισχύει 3.. Την με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03 / / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 4. Την με Α.Π /2938Δ/Φ.03/ (ΦΕΚ Β 2555/ ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης» σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/ Την με Α.Π /1870/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 113/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03 / (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Σελίδα 1 από 9

2 Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και την υπ αριθμ. 4319/1487Δ/Φ04/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στον Αλέξανδρο Μακρή. 7. Την με Α.Π /08/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» της περιόδου καθώς και την με Α.Π / ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» της περιόδου Την υπ αριθμ Ε(2007)5338/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Την με Α.Π. Ε(2007) 5443/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 10. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 11. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 12. Τη με Α.Π /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το έγγραφο της ΕΥΘΥ με Α.Π /ΕΥΘΥ1304/ «Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις». 16. Το με Α.Π /ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/ Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που αφορά την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 17. Την από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων. 18. Την από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Αττικής», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων. 19. Την με Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σελίδα 2 από 9

3 20. Την με Α.Π /ΟΠΣ 1140/ επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους φορείς διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ. 21. Την με Α.Π. 2055/284/Α2/ πρόσκληση με κωδικό προτεραιότητας 74 για την πράξη «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) Β Φάση». 22. Την με Α.Π. 3429/637/Α2/ παράταση της πρόσκλησης με κωδικό προτεραιότητας 74, όπως και την με Α.Π. 4958/979/Α2/ παράταση της ίδιας πρόσκλησης για την πράξη «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) Β Φάση». 23. Την με Α.Π / (ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6392/ ) αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη. 24. Το με Α.Π. 113/ υποβληθέν και αναθεωρημένο ΤΔΠ της πράξης «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) Β Φάση». 25. Το με Α.Π. 1253/ συμπληρωματικό έγγραφο του ΥΠΠΟΤ και της Δ/νσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων. 26. Την με Α.Π. 273/ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2127/ ) Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) Β Φάση». 27. Την με Α.Π. 2531/11.05,2012 υποβληθείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΜΠ και ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ. 28. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης. 29. Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων που υπεβλήθη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με Α.Π 14792/ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3587/ ). 30. Την με Α.Π 3736/1042/A2/ εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ένταξη της πράξης «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) Β Φάση». Αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ) Β ΦΑΣΗ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ ΣΑ: 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σελίδα 3 από 9

4 Η ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ, βάσει της από 1ης Οκτωβρίου 2008 Σύμβασης, ανέθεσε το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.)», σε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από τους: Σπυρίδωνα Τσουκαντά, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Καφρίτσα Μαρία, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Μαυρόπουλο Αντώνιο, Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση 9.3 «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας» του ΕΠΑΝ, με συνολικό προϋπολογισμό ,06 Ευρώ. Το Τεχνικό Δελτίου του Έργου (ΤΔΕ) εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /Β1/9.3/5294/ απόφαση ένταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 4198/Β1/1.1.6/1555/ απόφαση τροποποίησης και αφορά στην μελέτη απορρύπανσης και αποκατάστασης του κτηρίου Κονοφάγος, το οποίο είναι βαριά ρυπασμένο με βαρέα μέταλλα και τοξικά στοιχεία και παρουσιάζει στατικά προβλήματα. Στο κτίριο «Κονοφάγου» λάμβανε χώρα το φιλτράρισμα των καπναερίων που προέκυπταν από τις υπόλοιπες μεταλλουργικές διεργασίες, εντός των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Η λειτουργία του χώρου σταμάτησε με την τοποθέτηση και λειτουργία των νέων «Bag Houses». Πρόκειται για διώροφο κτίριο από λιθοδομή, με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή και από μεταλλική κατασκευή. Το κτήριο, αφενός λόγω της μη πολύχρονης χρήσης του αλλά κυρίως λόγω των επιπτώσεων των τελευταίων μεγάλων σεισμών της περιοχής, έχει υποστεί σημαντικές βλάβες στον φέροντα οργανισμό του, οι οποίες κρίνονται ως και επικίνδυνες. Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο κτήριο, αποτελεί μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας, δεδομένης της μοναδικότητάς του ως προς τη χρήση που εξυπηρετούσε. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ως άνω μελέτη, η απορρύπανση αποκατάσταση του κτηρίου Κονοφάγου απαιτεί τις κάτωθι ενέργειες (κατά χρονολογική ακολουθία): Λήψη προσωρινών μέτρων ασφάλειας για την είσοδο προσωπικού στο κτήριο. Απορρύπανση του κτιρίου. Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού. Ένταξη του κτηρίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Λήψη προσωρινών μέτρων ασφάλειας για την είσοδο στο κτήριο Λόγω των αβεβαιοτήτων που εκ των πραγμάτων υφίστανται στον παρόντα χρόνο ως προς: την ακριβή γεωμετρία-μορφολογία του φέροντος οργανισμού, τη μερική εικόνα για την παθολογία του φέροντος οργανισμού, τον ακριβή τρόπο δόμησης των τοιχοδομών, τα μηχανικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων (λιθοσώματα και συνδετικά κονιάματα), επιβάλλεται να επισημανθεί ότι οι εργασίες της στατικής αποκατάστασης του κτηρίου μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο μετά τον καθαρισμό του κτηρίου από το επικίνδυνο τοξικό φορτίο του. Ωστόσο, η είσοδος στο εσωτερικό του κτηρίου προϋποθέτει την εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας των εργασιών απορρύπανσης από τυχόν αστοχίες του οικοδομήματος λόγω των βλαβών που παρουσιάζει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο του Έργου τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα ασφάλειας πριν την έναρξη των εργασιών απορρύπανσης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω εργασιών θα πρέπει πάντα να είναι παρών στο έργο στατικός μηχανικός, ο οποίος θα ελέγχει τη φέρουσα ικανότητα του κτηρίου και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού. Εργασίες απορρύπανσης του κτηρίου Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος απαιτεί τις κάτωθι ενέργειες (κατά χρονολογική σειρά): Σελίδα 4 από 9

5 1. Τοποθέτηση των βαρελιών που βρίσκονται στο κτήριο σε ειδικά δοχεία (overpacking). 2. Τοποθέτηση των σακιών σε περιέκτες (βαρέλια) των 200 lt ειδικών προδιαγραφών. 3. Αφαίρεση των σακκόφιλτρων που βρίσκονται σήμερα στο κτήριο και τοποθέτηση των σε βαρέλια των 200 lt ειδικών προδιαγραφών. 4. Απομάκρυνση του τσιμεντοκονιάματος με μηχανική μέθοδο. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ελαφρά αερόσφυρα με πίεση μικρότερη του 1 MPa ή ηλεκτροπνευματική σφύρα (ηλεκτροματσάκονο) για την αφαίρεση του τσιμεντοκονιάματος. Πιο ισχυρά εργαλεία δεν πρέπει να επιτραπούν για να αποφευχθεί διατάραξη της τοιχοποιίας. 5. Απομάκρυνση των χαλαρά προσκολλημένων υλικών από τις επιφάνειες του κτηρίου και των λοιπών αντικειμένων με σύστημα αναρρόφησης (vacuum) και τοποθέτησή τους σε βαρέλια ειδικών προδιαγραφών των 200 lt. 6. Καθαρισμός της επιφάνειας της τοιχοποιίας με τη μέθοδο της αμμοβολής υπό κενώ (vacuum blasting), ώστε να εξασφαλισθεί η απομάκρυνση ακόμη και των προσκολλημένων σωματιδίων. 7. Συλλογή των υπολειμμάτων του καθαρισμού της τοιχοποιίας και της οροφής (τσιμεντοκονίαμα, υλικά από τους τοίχους και τα μέσα απομάκρυνσης των ρύπων, π.χ. αφρός, αποξεστικά ή άλλα) από το δάπεδο του χώρου και τοποθέτησή τους σε βαρέλια ειδικών προδιαγραφών των 200 lt. 8. Αφαίρεση όλου του υλικού από το δάπεδο του κτηρίου σε βάθος 10 cm περίπου και αποθήκευσή του σε βαρέλια ειδικών προδιαγραφών των 200 lt και ακολούθως επαναπλήρωση του κενού με κατάλληλο αδρανές υλικό. 9. Αδιαβροχοποίηση του κτηρίου με χρήση νανοϋλικών, τόσο από την εξωτερική όσο και από την εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας. 10. Κατά τη διαδικασία της εξυγίανσης θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα σφραγίσματος του κτηρίου και δημιουργίας περιβάλλοντος ελαφράς υποπίεσης, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της διασποράς των σωματιδίων. 11. Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της στατικής αποκατάστασης θα προκύψουν διάφορα υλικά από καθαιρέσεις κι εκσκαφές, τα οποία αναμένεται να έχουν ρυπανθεί σε κάποιο βαθμό. Για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα υλικά θα συγκεντρωθούν σε σάκους Big Bags ειδικών προδιαγραφών και ακολούθως θα αποθηκευτούν στον υπόγειο χώρο. 12. Λεπτομέρειες αναφορικά με την περιγραφή και τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών απορρύπανσης δίνονται στο αντίστοιχο περιβαλλοντικό τεύχος της μελέτης. Εργασίες στατικής αποκατάστασης του κτηρίου Δεδομένου ότι η ακριβής γνώση της κατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτηρίου θα καταστεί εφικτή μετά την απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου, θα πρέπει να παρεμβληθεί εύλογο χρονικό διάστημα (μετά την απορρύπανση) για συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων επιτόπου του έργου, την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων και τη σύνταξη των στατικών μελετών εφαρμογής. Οι στατικές μελέτες οφείλουν να περιλαμβάνουν: σχέδια πλήρους και ακριβούς αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού ως έχει καταγραφή του συνόλου των βλαβών και φθορών του φέροντος οργανισμού στατικούς υπολογισμούς τεκμηρίωσης της επάρκειας του φέροντος οργανισμού ύστερα από τις επεμβάσεις επισκευής και ενίσχυσής του. (Σημειώνεται εδώ ότι η αντισεισμική επάρκεια του φέροντος οργανισμού θα ελεγχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΑΚ 2000 ως προς το ύψος της σεισμικής δράσης) λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια που θα παρουσιάζουν με πληρότητα και σαφήνεια τις επιλεχθείσες τεχνικές επεμβάσεων τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης των επεμβάσεων. Συνοπτικά, από τα μέχρι σήμερα δεδομένα προτείνονται οι ακόλουθες επεμβάσεις, οι οποίες συνίστανται σε επισκευές (repair), ανακατασκευές (reconstruction) και ενισχύσεις (strengthening) του φέροντος οργανισμού: Α. Κύριο κτήριο: Σελίδα 5 από 9

6 Θα καθαιρεθεί το επίμηκες κτίσμα που υπάρχει επί της πλάκας της οροφής του κτηρίου. Θα καθαιρεθούν τμήματα της άνω ζώνης των λιθοδομών. Θα καθαιρεθούν στο αμέσως κάτω από την άνω ζώνη επίπεδο, οι γωνίες στις οποίες έχουν εκδηλωθεί αποκολλήσεις και έχουν αποκλίνει από την κατακόρυφο. Θα ανακατασκευαστούν οι λιθοδομές που καθαιρέθηκαν. Θα γίνει σκυροδέτηση νέας πλάκας ωπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του κτηρίου, από την οποία θα αναρτηθεί η υφιστάμενη. Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική των τσιμεντενέσεων για την επισκευή μικρού εύρους ρηγματώσεων (δηλαδή με άνοιγμα μικρότερο από 10mm). Θα πραγματοποιηθεί επισκευή των έντονων ρηγματώσεων, δηλαδή ρωγμών με μεγάλο εύρος ή ρωγμών με μικρό μεν εύρος αλλά πυκνή διάταξη. Θα γίνει αποκατάσταση στον πόδα των γωνιών των περιμετρικών τοιχοδομών. Στο βαθμό που αποκαλυφθεί ότι στη συμβολή των τοίχων μεταξύ τους, δεν υπάρχει επαρκής σύνδεση και αλληλεμπλοκή, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της λιθοσυρραφής. Θα εφαρμοστεί η τεχνική των τσιμεντενέσεων (grouting) στις τοιχοδομές. Θα εφαρμοστεί η τεχνική του αρμολογήματος (pointing) στις όψεις των τοιχοδομών. κα. Θα καθαιρεθούν οι πλάκες-πρόβολοι από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Οι πλάκες αυτές θα ανακατασκευαστούν με νέο σκυρόδεμα. Θα ανακατασκευαστεί το κτίσμα στο δώμα της κατασκευής. Θα γίνει κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο άκρο των προβόλων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Θα γίνει ανακατασκευή τμημάτων των μεταλλικών κλιμάκων, τα οποία είτε έχουν καταστραφεί, είτε οξειδωθεί, είτε στρεβλωθεί κτλ., καθώς και βελτίωση των συνθηκών έδρασής τους αν απαιτηθεί. Μετά το πέρας των εργασιών αυτών όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα επαλειφθούν με αντιδιαβρωτική βαφή. Στα μεταλλικά πατάρια στο εσωτερικό του κτηρίου θα γίνουν αντίστοιχες εργασίες με την κδ. Β. Ισόγειο Βορινό Κτίσμα Θα γίνουν επεμβάσεις εξυγίανσης των διαβρωμένων οπλισμών των πλακών και δοκών της οροφής καθώς και πρεκίων. Το κτίσμα, το οποίο βρίσκεται επί του δώματος, θα καθαιρεθεί πλήρως. Γ. Ισόγειος Δυτική Στοά Θα γίνει καθαίρεση και ανακατασκευή της Στοάς. Δ. Πυρήνας ωπλισμένου σκυροδέματος Θα πραγματοποιηθεί εξυγίανση διαβρωμένων οπλισμών και αποκαταστάσεις επικαλύψεων και οπών. Θα γίνει ενίσχυση του πυρήνα με μονόπλευρο μανδύα σκυροδέματος στο εσωτερικό του. Αναλυτικότερη περιγραφή και προδιαγραφές των εργασιών δίνονται στο στατικό τεύχος της μελέτης. Εργασίες ένταξης του κτηρίου στο χώρο Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνεται η συλλογή πληροφοριών και σχεδίων από αρχεία (όσα από αυτά είναι προσβάσιμα). Μελετάται η θέση των κτηρίων στο σύνολο, καθώς και το καθεστώς του ΥΠ.ΠΟ. και Γ.Π.Σ. που επιβάλουν συγκεκριμένους όρους. Η αποτύπωση των κτισμάτων γίνεται μακροσκοπικά από απόσταση με τη μέθοδο της Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης, χωρίς μετρήσεις μικροσκοπικού χαρακτήρα εξ επαφής. Το κτήριο χαρακτηρίζεται από φέρουσα τοιχοποιία με πλάκες beton arme, και μικρότερες, βοηθητικές, μεταλλικές κατασκευές καθώς και ξύλινες. Τα εξαρτήματα του βιομηχανικού εξοπλισμού είναι μεταλλικά και υφασμάτινα, εντελώς ιδιαίτερου χαρακτήρα (για την τοιχοποιία βλ. Στατική Μελέτη). Οι υπόλοιπες κατασκευές επισκευάζονται ή κατασκευάζονται εκ νέου αντιγράφοντας Σελίδα 6 από 9

7 ακριβώς τις προυφιστάμενες. Προτείνεται η in situ αποκατάσταση με την τελική παρέμβαση να μην αλλοιώνει την τυπολογία του παλαιού βιομηχανικού κτίσματος και να διατηρεί στο μνημείο τη μοναδική του αξία. Τα Φίλτρα Καπνού είναι ένα ιδιόμορφο κτήριο, ένα κτιστό λίθινο μηχάνημα μεγάλης αξίας για την μοναδικότητα του. Δεν διατηρείται για να λάβει νέα χρήση αλλά να προβληθεί αυτή του η ιδιαιτερότητα. Διατηρείται επίσης για την αξία του εκ της θέσης που καταλαμβάνει στο σύνολο του συγκροτήματος, που αποτελεί και τοπόσημο για την περιοχή. Το κτήριο και μετά τις επεμβάσεις απορρύπανσης θα εξακολουθήσει να είναι μολυσμένο, αλλά η επίσκεψη σε αυτό θα είναι δυνατή διατηρώντας κάποια μέτρα ασφαλείας. Ως προς τους υπαίθριους χώρους, όπου λόγω της απορρυπάνσεως των εδαφών έχει χαθεί η αρχική μορφολογία του εδάφους, προτείνεται επανασχεδιασμός που θα αφορά ολόκληρο το συγκρότημα της Ενότητας ΙΙΙ. Για το συγκεκριμένο κτήριο εξυγιαίνεται ο άμεσος περιβάλλων χώρος και δημιουργείται μια ζώνη για την απαγόρευση στην προσέγγιση επισκεπτών. Εργασίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Αναπόσπαστο κομμάτι των προβλεπόμενων εργασιών αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση του Έργου από εξειδικευμένο εργαστήριο αναφορικά με την ασφάλεια εργαζομένων, περιοίκων και ευρύτερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί κατ ελάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους: Ποιότητα της ατμόσφαιρας κατά την εξέλιξη των εργασιών Ποιότητα επιφανειακών υδάτων της άμεσης περιοχής Ποιότητα υποφείων υδάτων της άμεσης περιοχής Ταυτοποίηση των αποβλήτων που τοποθετούνται στα ειδικά δοχεία και ειδική, κατά περίπτωση, σήμανσή τους Συλλογή, Μεταφορά και Ασφαλής Αποθήκευση Αποβλήτων Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω (βλ. «Εργασίες Απορρύπανσης») όλα τα απόβλητα καθώς και τα ρυπασμένα μέρη του κτηρίου που θα αφαιρεθούν ή θα καθαιρεθούν θα τοποθετηθούν σε ειδικά δοχεία χωρητικότητας 200 lit και ειδικών προδιαγραφών και θα μεταφερθούν με ασφάλεια προς αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό Υπόγειο Χώρο, εντός του Τ.Π.Π.Λ.. Εργασίες συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης αποβλήτων θα λάβουν χώρα και από άλλα σημεία εντός του Τ.Π.Π.Λ. και ειδικότερα αποβλήτων που βρίσκονται εκτεθειμένα ή είναι εύκολα προσβάσιμα σε ορισμένα κτιριακά συγκροτήματα. Τα δοχεία αποθήκευσης θα επιτρέπουν την ασφαλή παραμονή των αποβλήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 150 ετών), εντός του Υπογείου Χώρου με την προϋπόθεση της 24ωρης φύλαξής τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η οριστική απομόνωσή τους από το περιβάλλον και τους εργαζομένους στο Τ.Π.Π.Λ. Υπηρεσίες Ειδικού Στατικού Συμβούλου Λόγω της ιδιαιτερότητας αλλά και της αυξημένης επικινδυνότητας των στατικών επεμβάσεων κατά τη διαδικασία απορρύπανσης αποκατάστασης του «Κτηρίου Κονοφάγου στο Τ.Π.Π.Λ.», όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο Υποέργο 1, θεωρείται απαραίτητη η πρόσληψη ειδικού συμβούλου με τα ακόλουθα καθήκοντα: Επίλυση ειδικών θεμάτων και υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά το στάδιο εκπόνησης της στατικής μελέτης εφαρμογής Επίλυση ειδικών θεμάτων και υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά την εφαρμογή της τελικά προτεινόμενης στατικής επέμβασης Υπηρεσίες Ειδικού Συμβούλου Υγιεινής και Ασφάλειας Λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας του συνόλου της προτεινόμενης επέμβασης στο Κτήριο «Κονοφάγου», όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο Υποέργο 1, αλλά και των ασυνήθιστων μέτρων ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν, θα προσληφθεί ειδικός σύμβουλος για την υποστήριξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας του Έργου. Σελίδα 7 από 9

8 - 6. Παραδοτέα πράξης: Εργασίες Προσωρινής Στήριξης Κτηρίου Απορρύπανση Κτηρίου Απομάκρυνση αποβλήτων Στατική Αποκατάσταση Κτηρίου Ένταξη Κτηρίου στο Χώρο Περιβαλλοντική Παρακολούθηση (Αρχεία Αναλύσεων, μετρήσεων κλπ) Προμήθεια ειδικών δοχείων αποθήκευσης αποβλήτων Συλλογή Αποβλήτων Τοποθέτηση Αποβλήτων σε ειδικά δοχεία Συμπληρωματικά έργα ασφάλειας για την υποδοχή των αποβλήτων στον υπόγειο χώρο Μεταφορά Αποβλήτων στον υπόγειο χώρο και ασφαλής αποθήκευση αυτών- 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθμός Αριθμός 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 37 (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 1,300, , Σύνολο (1) 1,600, ΣΥΝΟΛΑ ,600, ,600, ,600, ,600, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,600, Ευρώ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,600, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 1,600, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0278 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ (νέο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 1,600, (ποσό σε ευρώ). Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 80, (ποσό σε ευρώ) Σελίδα 8 από 9

9 Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Πατεράκης Εμμανουήλ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Σελίδα 9 από 9

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΛΦ-ΥΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: "ΑΘΗΝΑ" ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:08:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΥΗΦ-ΜΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΦ-ΓΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΦ-ΓΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 03/08/2015 Α.Π. : 1590/ΕΦΔ 1051 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 03/08/2015 Α.Π. : 1590/ΕΦΔ 1051 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 ΑΔΑ: ΩΡ6ΡΟΡΙΝ-Ι3Κ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.04 14:35:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΘΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΘΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα