Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 30 η του µήνα εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 20:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 21. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς Αποχωρήσεις: Ουδείς Μεταβολές: Πριν τη συζήτηση του 1 ου θέµατος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ηµερησίας διάταξης συζήτηση των θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας της µελέτης µε τίτλο Προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Βενζίνη Αµόλυβδη, Πετρέλαιο Θέρµανσης) µε Α.Μ.: 32/2013, προϋπολογισµού ,29 µε Φ.Π.Α. 23%, καθώς και του τρόπου διενέργειας της προµήθειας στα πλαίσια της προµήθειας υγρών καυσίµων για την κάλυψη αναγκών του ήµου και των Ν.Π... Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθµ. 654/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισµό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας βάσει του αρ. 29 του Ν. 3431/2006 και των συναφών διατάξεων Το.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη των θεµάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 4 ο, και 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Μειοψήφησε ο κ. Γ. Καλοµοίρης.

2 Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. ηµήτριος Κατσοπρίνης. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και επί του 1 ου Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Με το υπ αριθµ. 2900/ ΦΕΚ καταργήθηκαν το Ν.Π... Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χαλανδρίου και το Ν.Π... Αθλητικός, Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Χαλανδρίου Ευριπίδης και µε το υπ αριθµ. 2871/ ΦΕΚ καταργήθηκε το Ν.Π... Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Χαλανδρίου και θα πρέπει εκ νέου να εγκρίνουµε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Ο.Ε προκειµένου να εµφανιστούν σε αυτό και τα έργα - προµήθειες των καταργηµένων Ν.Π.... Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Χαλανδρίου για το έτος 2014, ως κατωτέρω:

3 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4 ΗΜΟΣΣ ΧΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΟΥ ΤΤΕΧΝΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

5 ΗΜΟΣΣ ΧΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΟΥ ΤΤΕΧΝΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το τεχνικό πρόγραμμα του νέου Δήμου Χαλανδρίου για το 2014 αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες συστήνεται και συγκροτείται η νέα αυτοδιοικητική δομή. Από τη μια πλευρά έχουμε τους συγκεκριμένους περιορισμούς που προκύπτουν από την ακραία δυσμενή οικονομική συγκυρία, δηλαδή μειωμένες χρηματοδοτήσεις προς την αυτοδιοίκηση λόγω δημοσιονομικής εκτροπής, γενικότερη ύφεση και επενδυτική «άπνοια». Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κινηθεί στην επεξεργασία και υλοποίηση ενός τεχνικού προγράμματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα μεγέθη και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής. 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η στρατηγική που διαπνέει το Τεχνικό Πρόγραμμα Την υπέρβαση των αρνητικών δημοσιονομικών συνθηκών που καθιστούν ασφυκτική την κατάσταση στην οποία περιέρχονται τα νοικοκυριά αλλά και ο Δήμος, λόγω των υψηλών δαπανών για την ενέργεια αλλά και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Την κατά το δυνατόν διατήρηση θέσεων απασχόλησης για την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα μέσα από τη συστηματική διεκδίκηση διαθέσιμων πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων ως προς το χρονικό, οικονομικό προγραμματισμό και το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο. Τη δραστηριοποίηση του Δήμου μέσα από δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που ανακουφίζουν τους έχοντες ανάγκη αλλά και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Την τόνωση της οικολογικής συνείδησης αποκαλύπτοντας και ανακαλύπτοντας τις ευεργετικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την οικονομία η εφαρμογή σύγχρονων οικολογικών πολιτικών. Η στρατηγική, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι βάσει των οποίων συντάσσεται το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελούν τη συνισταμένη των: 2

6 ΗΜΟΣΣ ΧΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΟΥ ΤΤΕΧΝΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑ Επιλογών και δεσμεύσεων της Δημοτικής Αρχής, όπως διατυπώθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα. Στρατηγικών κατευθύνσεων και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τον Δήμο Χαλανδρίου όπως αυτές προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια της Αττικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Κατευθύνσεων και επιλογών για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ποιοτικών αναβαθμίσεων των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στο Δήμο με τη δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος και τη χρήση περιβαλλοντικών υλικών στους κοινόχρηστους χώρους. Από τα προαναφερόμενα προγραμματικά κείμενα προκύπτει η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Χαλανδρίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, στηρίζεται στις αρχές: Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδίκευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων. Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις. Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού περιεχομένου κάθε στόχου και της προώθησης κάθε συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι. Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους της περιοχής. Της συνάφειας με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Με βάση τα παραπάνω οι στρατηγικοί στόχοι του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλανδρίου, έχουν ως εξής: 1ος Στρατηγικός Στόχος: Δήμος Σύγχρονος Αποτελεσματικός και Δημιουργικός. 2ος Στρατηγικός Στόχος: Δήμος για τον Δημότη, κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης. 3ος Στρατηγικός Στόχος: Δήμος παρών στη καθημερινότητα, περιβάλλον, ποιότητα ζωής. 3

7 ΗΜΟΣΣ ΧΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΟΥ ΤΤΕΧΝΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑ ος Στρατηγικός Στόχος: Δήμος τοπικής ανάπτυξης. 5ος Στρατηγικός Στόχος: Δήμος μόρφωσης Πολιτιστικής δημιουργίας και αθλητικής δράσης. Η επιλογή και ιεράρχηση των έργων και των μελετών, γίνεται με βάση: Τις ανάγκες των γειτονιών του Δήμου Τις διαγραφόμενες δυνατότητες εξέλιξης επιμέρους περιοχών. Τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Τον βαθμό ωρίμανσης / ετοιμότητας των έργων / δράσεων. Η αρχική εκτίμηση κόστους για προτεινόμενα νέα έργα, γίνεται με βάση εγκεκριμένες τιμές μονάδας και μέσα συνολικά κόστη από την εμπειρία υλοποίησης παρόμοιων έργων. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα έργα τα οποία εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα, χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι δεν συντάσσουμε μια έκθεση ιδεών στο όνομα θολών διεκδικήσεων που δεν έχουν εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης. Φυσικά, στο πλαίσιο των γενικότερων διεκδικήσεων του Δήμου και συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από τα συλλογικά όργανα (ΚΕΔΕ), φιλοδοξούμε να αυξήσουμε τους διαθέσιμους πόρους ώστε να επιτελέσουμε πιο αναβαθμισμένο έργο στον κρίσιμο τομέα των τεχνικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Το τεχνικό πρόγραμμα 2014 έχει δομηθεί σε τρεις ενότητες: Τα νέα έργα του Δήμου Τα συνεχιζόμενα έργα Τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της αποπληρωμής. Μ αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται και η συνεκτική λογική που διακρίνει το πρόγραμμα. Στην ενότητα των έργων του Δήμου πρέπει να τονίσουμε ότι τα έργα που προβλέπονται έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, από τέσσερις πηγές (τακτικά έσοδα, ανταποδοτικά, ΣΑΤΑ και ΕΣΠΑ). Το Τεχνικό 4

8 ΗΜΟΣΣ ΧΧΑΛΑΝ ΡΙ ΙΟΥ ΤΤΕΧΝΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα του 2014 είναι ρεαλιστικό, είναι αναπτυξιακό, είναι κυρίως αξιόπιστο. Περιλαμβάνει μελέτες και έργα συνεχιζόμενα και νέα συνολικού προϋπολογισμού ,94. Είναι αξιόπιστο διότι αν αφαιρέσετε τα επιχορηγούμενα έργα και τα νέα έργα από επενδυτικά προγράμματα, το κόστος των υπολοίπων έργων είναι ίσο με τα πραγματικά έσοδα του δήμου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται : έργα συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων και των κτιρίων του δήμου, καθώς και προτάσεις που σχεδιάζουμε με τις υπηρεσίες μας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Διευκρινίζω ότι θα υποβάλλουμε ολοκληρωμένους φακέλους με ώριμες προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ που θα δημοσιευτούν. 5

9 2.2. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ , , , ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ(Συν.έργο ,00) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Συν.έργο ,00) ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2014(Συν.έργο ,00) , , , , , , , , , , , , ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.530, , ,00 6

10 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι 4.530, , , Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.530, , , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ(Συν.έργο ,00) , , , ,00 7

11 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ(ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΥΣ ,00 ΕΥΡΩ) , , , , ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ(ΣΥΝ.ΕΡΓΟ ,00 ΕΥΡΩ) , , , , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 8

12 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ(Συν.έργο ,00) , , , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ(ΣΥΝ.ΕΡΓΟ ,00ΕΥΡΩ) , , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ,00 0, , ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ(ΣΥΝ.ΕΡΓΟ ,00 ΕΥΡΩ) , , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΔΡΟΜΩΝ(Συν.εργο ,00) , , , ,00 9

13 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 10 ΟΤ , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 10 ΟΤ , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ , , ,00 10

14 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ(Εσπα Πρόγραμμα «Εξοικονομώ») ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ(Εσπα Πρόγραμμα «Εξοικονομώ») ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , , ,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , , ,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Εσπα Πρόγραμμα «Εξοικονομώ») , , ,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 11

15 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡ.ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ(ΣΑΤΑ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ(ΣΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡ.ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ(ΣΑΤΑ) ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΚΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ , , , , , , , , , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΜΑΤΙΑ 8.598, , , Μελέτη διάνοιξης και πεζοδρόμησης οδού Αδριανείου Υδραγωγείου (Αργοναυτών) από την την οδό Σποράδων εώς την οδό Λέσβου (ΣΑΤΑ) 9.031, , ,27 12

16 Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , ,00 Ανταποδοτικά νεκροταφείου Κατασκευή στεγάστρου στις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου του αθλητ.κέντρου «Ν.Πέρκιζας» Ανακατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών τουαλετών των αθλ.κέντρων «Ν.Πέρκιζας», «Μ.Παπαδάκης» , , , , , , Ανακατασκευή τμήματος οδού Ηρώων Πολυτεχνείου , , , Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων , ,00 13

17 Εργο συντήρησης δημοτικών κτιρίων , , , Επισκευή και συντήρηση γηπέδου αντισφ/σης στο αθλ.κέντρο «ΠΑΤΗΜΑ» Χαλανδρίου 5.000, , , Ετήσια συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου στο αθλ.κέντρο «Ν.Περκιζας» 5.000, , , Επισκευή της περίφραξης των εξωτ.γηπέδων του αθλ.κέντρου «Μ.Παπαδάκης» 3.000,00 3,0000,00 3,000, Επισκευή και συντήρηση του κολυμβητηρίου «Π.Παπαγιαννόπουλος» , , , Μελέτη ενεργειακής πυροπροστασίας του αθλ.κέντρου «Μ.Παπαδάκης» Μελέτη στατικής επάρκειας του αθλ.κέντρου «Μ.Παπαδάκης» 2.500, , , , , ,00 14

18 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ Συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών του Δήμου Α.Μ. 26/08 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 4/2013 Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων Α.Μ. 8/2013 Εργασίες ασφαλτόστρωσης Α.Μ. 9/2013 Αντικατάσταση υγρομονώσεων σε σχολικά κτίρια Α.Μ. 12/2013 Αποκατάσταση ζημιών σε στύλους Δημοτικού Φωτισμού Α.Μ. 13/ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 15

19 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς Μελέτη κατασκευή παιδικού σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 Δήμου Χαλανδρίου( ) Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερίκων συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 1/2011 Μελέτη αναθεώρησης Γ.Π.Σ. Ολοκλήρωση πολεοδομικής Μελέτης και πράξης εφαρμογής των περιοχών "Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας-Πεύκο Πολίτη- Εθνος του Δήμου Χαλανδρίου Καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Χαλανδρίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ το ποσό αφορά το υπόλοιπο της σύμβασης 16

20 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη - Κατασκευή Παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 1/2011 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ και ) Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 8/2012 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Εργασίες συντήρησης δημοτικού οδικού δικτύου λακούβες (Αυτεπιστασία) Α.Μ. 9/2012 (ΣΑΤΑ) , , , , , , , , , , , , , , ,08 το υπολοιπο ποσο είναι ιδιοι πόροι καδ

21 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 2014 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 6/2013 (ΣΑΤΑ) , , , Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων Α.Μ. 7/2013 (ΣΑΤΑ) , , , Ανακατασκευές αποχετεύσεων σε σχολεία Α.Μ.10/2013 (ΣΑΤΑ) , , , Διανοίξεις οδών - Εφαρμογή ρυμοτομικού Α.Μ.11/2013 (ΣΑΤΑ) , , , Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Α.Μ.15/ , , , Συνεχιζόμενα έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ.1/ , , ,77 18

22 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 2014 ΠΟΕ Επισκευές ανακατασκευές πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 14/05 Διάνοιξη - κατασκευή οδών στην περιοχή Ανω Πάτημα του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ.17/05 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτημα-Ομάδα ΙΙ Α.Μ. 22/ , , , , , , , , , ,00 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ.24/ , ,00 19

23 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 2014 Κατασκευή κολυμβητηρίου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Μ. 33/ , , ,08 Κατασκευή νέων οδών σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ. 44/ , , ,38 Ανάπλαση Κ.Χ. μεταξύ των οδών Ζήνωνος - Ευρυπίδου - Διονύσου - Ηρακλέους και διαμόρφωση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας Α.Μ.40/ , , ,10 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί των πεζοδρομίων Α.Μ. 17/ , , ,24 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών με αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 23/ , , ,30 Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων, Α.Μ. 35/ , , ,00 20

24 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 2014 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων 08 Α.Μ. 4/08 Καθαρισμός οικοπέδων 08 Α.Μ. 12/08 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - μέσω της οδού Τήνου & φρεατίων ομβρίων υδάτων Α.Μ. 20/09 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών με αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 2/ , , , , , ,37 226,85 226,85 226, , , ,70 21

25 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ Καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων Α.Μ. 24/2010 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 2/2012 Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους Α.Μ. 3/2013 Προγραμματική Σύμβαση με τη Νομαρχία για την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης απορροης αναντη Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια Προμελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης θεάτρου ρεματιάς , , , , , , , , , , , , , , ,00 22

26 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την επέκταση του ρυμοτομικού πέριξ του κοιμητηρίου του Δήμου Χαλανδρίου Υδρογεωτεχνική μελέτη για την περιοχή γύρω από το κοιμητήριο του Δήμου Χαλανδρίου , , , , , ,00 23

27 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 2014 ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ Κατασκευή μικρών έργων οδοποιϊας για αποκατάσταση μικρών τμημάτων οδών - οδοστρωσία, ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα Α.Μ.14/04 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτημα - Ομάδα Ι, Α.Μ.16/05 (Γ ΚΠΣ) Παρεμβάσεις αναβάθμισης σε διάφορα σημεία του Δήμου Α.Μ. 39/05 (ΣΑΤΑ) Διαπλάτυνση πεζοδρομίων από 0,50 έως και 1,00μ. Κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης σε διάφορα σημεία του Δήμου Α.Μ.48/05 (ΣΑΤΑ) Καθαρισμός Ρεματιάς Α.Μ. 2/07 (ΣΑΤΑ) , , , , , , , , , , , , , ,91 24

28 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 2014 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων Α.Μ. 7/07 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Αξονικός Φωτισμός (Θησέως- Τσιτούρη, κλπ) Α.Μ. 14/07 (ΣΑΤΑ) Επισκευές-ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων 08 Α.Μ. 9/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέμα Χαλανδρίου Α.Μ. 31/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Συντηρήσεις δημοτικού οδικού δικτύου (λακκούβες) Α.Μ. 9/09 Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 14/2009 (ΥΠ.ΕΣ) Επισκευές- κατασκευές πεζοδρομίων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δήμο Χαλανδρίου Α.Μ. 3/2010 (ΣΑΤΑ) , , , , , , , , , , ,67 185,73 185,73 185, , , , , ,21 25

29 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 2014 Μικρά έργα Οδοποιίας Α.Μ. 4/2010 (ΣΑΤΑ) Διαμορφώσεις πεζοδρομίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (ΣΑΤΑ) 8.898, , , , , , Συντηρήσεις Δημοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 11/2010 (ΣΑΤΑ) Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 21/2010 (ΥΠ.ΕΣ) Εργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 1/2012 (ΣΑΤΑ) Ακουστική μελέτη και μελέτη ηχομόνωσης για το νέο Δημαρχιακό μέγαρο Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας και ανάπλαση Ρεμματιάς Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 6.746, , , , , ,00 ( ΥΠ..ΕΣ.) 7.720, , , , , , , , ,00 26

30 Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Γκότση Μάγκουρα, Μ. Μιχαήλ Παυλιδάκη, Ι. Κεχαγιόγλου, Σ. Πετρόπουλος, Γ. Καλοµοίρης, Κ. Παττακός και Θ. Βαρδουλάκης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 406/2013. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Χαλάνδρι, 07/01/2014 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΡΙΒΑΣ Κ., ΘΕΟ ΩΡΟΥ Γ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ Α., ΚΡΑΝΙ ΗΣ Ε., ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ Π.-Ε., ΛΙΑΝΟΣ., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.-Μ., ΑΜΙΓΟΥ Χ., ΓΚΟΤΣΗ-ΜΑΓΚΟΥΡΑ Κ., ΜΙΧΑΗΛ- ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ Μ., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ι., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κ., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ.

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Το γενικό πλαίσιο... 3 1. Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας... 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 93/2013

Αρ. Απόφασης: 93/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΕ [2011-2013] Γραφείο Δημάρχου Χαλανδρίου. Τηλ: 213 2023917-919 Fax: 2132023925

Απολογισμός ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΕ [2011-2013] Γραφείο Δημάρχου Χαλανδρίου. Τηλ: 213 2023917-919 Fax: 2132023925 Απολογισμός ΟΕ [2011-2013] ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γραφείο Δημάρχου Χαλανδρίου Τηλ: 213 2023917-919 Fax: 2132023925 Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 15234 - Χαλάνδρι http://www.halandri.gr/ mayor@halandri.gr Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα