«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»"

Transcript

1 «Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» Πολιτιστικό Κέντρο, Τετάρτη 23 Ιουλίου, Dr Gregory MAKRIDES Executive Director of the European Office of Cyprus Director of Research and International Relations Service, University of Cyprus 1

2 Μέσα στο ίδιο «σπίτι» δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός αλλά μόνο συν-δημιουργία! 2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό Πρόγραμμα COSME Πρόγραμμα «LIFE » Πρόγραμμα Erasmus+ Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πρόγραμμα «Horizon 2020» JPI Cultural Heritage Heritage Plus Call Πρόγραμμα MED 3

4 Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και εκτιμάται ότι πάνω από το 10 % του ΑΕΠ της ΕΕ οφείλεται σε αυτόν και ότι προσφέρει περίπου 12% του συνόλου απασχόλησης. Στόχοι: 1. η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα αυτό 2. Η προώθηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ειδικότερα με την ανταλλαγή καλής πρακτικής. Νέο πλαίσιο δράσης για τον ευρωπαϊκό τουρισμό Ανάπτυξη τουριστικών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ γύρω από τις ακόλουθες τέσσερεις προτεραιότητες: 1. Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη, 2. Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού 3. Εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών τουριστικών προορισμών 4. Μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού 4

5 Πρόγραμμα COSME Προϋπολογισμός: εκ. για 7 έτη σε δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Περιγραφή: Οι δράσεις θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή Οδηγού για τον Τουρισμό 2010 «Ευρώπη, ο Νο 1 Διεθνής προορισμός» και θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη συνέχιση των πρωτοβουλιών μέσω του Προγράμματος COSME και μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Καινοτομία ( EIP). Στόχοι: (1) την αύξηση της ζήτησης του τουρισμού, (2) τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, (3) τη βελτίωση της ποιότητας του τουρισμού, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, τις δεξιότητες, τις πληροφορίες και την καινοτομία, (4) Βελτίωση της γνώσης για την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση στον εν λόγω τομέα, (5) αύξηση της προβολής της Ευρώπης ως τουριστικός προορισμός. Εντός του 2014, αναμένεται να δημοσιευθούν: 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 6 Προκηρύξεις συμβάσεων Ad- hoc χρηματοδοτικές ευκαιρίες 5

6 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Diversifying the EU Tourism offer and products Sustainable, transnational tourism products Δημοσίευση: 7 Ιουλίου 2014 Προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2014 Προϋπολογισμός: EUR Συγχρηματοδότησή από την Επιτροπή: μέχρι και 75% ΕUR για κάθε σχέδιο ( Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 4-5 σχέδια) Διάρκεια: μήνες Βασικά χαρακτηριστικά για το κάθε σχέδιο: Βιωσιμότητα του σχεδίου Διακρατικό/υπερεθνικό χαρακτήρα ( 5 χώρες συμμετοχή Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων) Θεματικά Να έχει ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό πλάνο 6

7 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Increasing tourism flows in low/medium seasons Στόχος: να διευκολυνθεί η αύξηση των τουριστικών ροών κατά τη διάρκεια της χαμηλής και μεσαίας σεζόν μεταξύ των κρατών μελών και από τρίτες χώρες στοχεύοντας δύο συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (σκέλος 1: τους ηλικιωμένους και σκέλος 2: τους νέους) Δημοσίευση: αναμένεται Προθεσμία: Σεπτέμβριος 2014 (αναμένεται παράταση) Προϋπολογισμός: EUR (και για τα δύο σκέλη) Συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή: μέχρι και 75% (Θα χρηματοδοτηθούν περίπου 7 με 8 σχέδια ΕUR για κάθε σχέδιο) Διάρκεια: μήνες Τι αναμένεται από κάθε πρόταση σχεδίου; Προώθηση των διακρατικών συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων Να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τους ηλικιωμένους και τους νέους Η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξάπλωση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών Η αξιοποίηση άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών Η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 7

8 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries - - Cooperation project to develop and/or promote a European cultural route around luxury goods (pilot phase) - COS-WP Στόχος: η στήριξη της ανάπτυξης και της προώθησης μιας (νέας) Ευρωπαϊκής διαδρομής γύρω από ένα high-end/προϊόν πολυτελείας, προκειμένου να δοκιμαστεί η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της βιομηχανίας του τουρισμού και των βιομηχανιών ειδών πολυτελείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2014 στις 17:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) Προϋπολογισμός: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75% των συνολικών δαπανών (Μόνο ένα σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί) Διάρκεια: 12 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Τουλάχιστον 5 νομικές οντότητες από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες δημόσιες αρχές, ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί διαχείρισης προορισμών, τουριστικά γραφεία και τουριστικοί πράκτορες, εμπορικά/βιομηχανικά επιμελητήρια, Μη-κερδοσκοπικές/μη-κυβερνητικές οργανώσεις, Διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και σε συναφείς τομείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 8

9 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Preparatory Action Promotion of European and International products with special emphasis on cultural and industrial products Στόχος: η στήριξη και η ανάπτυξη των φυσικών και εικονικών διαδρομών σε όλη την Ευρώπη. Τα δρομολόγια πρέπει να αντιπροσωπεύουν ένα «τουριστικό προϊόν» και να διασφαλίζεται ο διακρατικός χαρακτήρας. Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2014 στις 17:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) Προϋπολογισμός: EUR Συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή: έως και 75% - Θα χρηματοδοτηθούν 5 σχέδια Διάρκεια: 18 μήνες Βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης: Οι «διαδρομές» θα πρέπει: να αντιπροσωπεύουν ένα «τουριστικό προϊόν», να είναι διακρατικές - τόσο που προσφέρονται στην επικράτεια διαφόρων χωρών, και να είναι θεματικές (σχεδιασμένες και δομημένες γύρω από ένα κοινό θέμα). 9

10 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Preparatory Action TOURISM ACCESSIBILITY FOR ALL "Fostering Accessible Tourism entrepreneurship and management (title TBC)" Στόχος: ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2014 στις 17:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) Προϋπολογισμός: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: μέχρι και 75% (θα χρηματοδοτηθούν περίπου 3-4 σχέδια) Διάρκεια: 18 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ( Μικρομεσαίες επιχειρήσεις), επιμελητήρια, ομοσπονδίες επιχειρήσεων Κοινωνία των πολιτών, ομάδες ατόμων με αναπηρίες Επιχειρηματικά σχολεία (Business schools), πανεπιστήμια H κάθε πρόταση σχεδίου θα πρέπει να προσδιορίσει εάν είναι διασυνοριακού ή εθνικού χαρακτήρα 10

11 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME "European Destination of Excellence Selection 2014 Στόχος: η συγχρηματοδότηση των εθνικών διοικήσεων για τον τουρισμό οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιλογή των βραβευμένων προορισμών EDEN. Δημοσίευση: Μάιος 2014 Προθεσμία: 5 Αυγούστου 2014 (Νέα προθεσμία) Συνολικός προϋπολογισμός: EUR (EUR για κάθε σχέδιο) Ποσοστό συγχρηματοδότησης: μέχρι και 75% (θα χρηματοδοτηθούν περίπου 3-4 σχέδια) Διάρκεια: 10 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Εθνικοί Οργανισμού H κάθε πρόταση σχεδίου θα πρέπει να προσδιορίσει εάν είναι διασυνοριακού ή εθνικού χαρακτήρα 11

12 Πρόταση Συνεργασίας COSME O Δήμος της La Unión στην Ισπανία αναζητά εταίρους για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος «COSME», Προ-παρασκευαστική δράση με τίτλο «Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνικών τουριστικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτιστικά και βιομηχανικά προϊόντα» Το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ορυχείων και να προωθηθούν με αυτόν τον τρόπο η βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά αυτών των τόπων. Το σχέδιο θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στις ακόλουθες δράσεις: Οργάνωση της τουριστικής διαδρομής της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ορυχείων (περιοχών εξόρυξης) όπου τουρίστες με ανάλογο ενδιαφέρον προς τα ορυχεία και τα μεταλλευτικά πάρκα, Μελέτη και προώθηση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς της εξόρυξης και τις πολιτιστικές τους εκφράσεις για την ανάπτυξη του περιεχομένου της εν λόγω διαδρομής, Ανάπτυξη μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση της διαδρομής. Μπορεί να περιλαμβάνει και εικονικές επισκέψεις στα συμμετέχοντα ορυχεία περιοχές, Ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων στις περιοχές της διαδρομής. Ως εταίροι αναζητούνται: Περιοχές εξορύξεως απ όλη των Ευρώπη, δημόσιες αρχές τουρισμού, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εξόρυξης η στην διανομή αυτού του τουριστικού προϊόντος Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης Συντονιστής: Eva Navaro (Project leader)

13 Πρόταση Συνεργασίας COSME Η επαρχεία Ferrara στην Ιταλία αναζητά εταίρους για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME «Διαφοροποίηση της Τουριστικής προσφοράς και των Προϊόντων της ΕΕ Βιώσιμα, Διακρατικά, Τουριστικά Προϊόντα 2014» - COS-WP (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2619-mg-8.1b html), ή στην πρόσκληση «Αύξηση των τουριστικών ροών σε χαμηλή σεζόν», η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στο άμεσο μέλλον. Στόχος του σχεδίου με τον προκαταρκτικό τίτλο «Sport Village» είναι η δημιουργία ενός ημερολογίου εκδηλώσεων που θα απευθύνεται στους νέους και στα σχολεία για τον «πράσινο» και τον αθλητικό τουρισμό, σε Slow Tourism προορισμούς. Ως εταίροι αναζητούνται: Δήμοι/επαρχίες/τοπικοί φορείς των οποίων το εισόδημα εξαρτάται από την υψηλή τουριστική περίοδο, ομάδες τοπικής δράσης, σχολεία, τουριστικές ενώσεις. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 7 Οκτωβρίου 2014 (για την πρόσκληση COS-WP Εκδήλωση ενδιαφέροντος: μέχρι της 18 Αυγούστου 2014 Συντονιστές: Emma Barboni Giulia Potena 13

14 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί COSME Σχέδιο «INTOUR Project» Πρόγραμμα: Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), Εταίροι από: Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία Προϋπολογισμός: 1.7 million EUR (Ποσοστό χρηματοδότησης 50%) Διάρκεια: Στόχος/Περιγραφή: Η εφαρμογή εκ μέρους των ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών εταιρειών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς του τουρισμού. Το σχέδιο επικεντρώνεται στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα. Το σχέδιο INTOUR θα χρησιμοποιήσει το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης του και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS - EU Eco-Management and Audit Scheme) προκειμένου να παράσχει αξιοπιστία στις προσπάθειες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Ιστοσελίδα: 14

15 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί COSME Σχέδιο «EMAS ( Εco Management and Audit Scheme) EASY MOVE-IT» Πρόγραμμα: Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), Συντονιστής: SEI Tallin (Εσθονία) Εταίροι από: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Εσθονία. Προϋπολογισμός: 1.2 million EUR (Ποσοστό χρηματοδότησης 53 %) Διάρκεια: Στόχος/Περιγραφή: στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Eco- Management and Audit Scheme (EMAS) σε ομάδες (clusters) τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων που προσφέρουν καινούργιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού γνωστές ως Health and Well being και Living History and Culture. Ιστοσελίδα: 15

16 Πρόγραμμα «LIFE » Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα «LIFE» 1. Υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον παρέχει στήριξη στους ακόλουθους τομείς: «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» «Βιοποικιλότητα» «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και ενημέρωση» (Προϋπολογισμός: 2,6 δις ΕUR) 2. Υποπρόγραμμα για τη Δράση για το Κλίμα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: «Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος» «Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση» (Προϋπολογισμός: 864 εκ EUR) 16

17 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων LIFE Ο τουρισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος LIFE per se, αλλά πίσω από τους στόχους του μπορούν να βρεθούν θέματα που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τομέα αυτόν. Παραδείγματα σχεδίων: Συνέργειες/συνεργασίες για μία ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό Συστήματα καθαρισμού για την παραλία και τη θάλασσα Ολοκληρωμένη και περιεκτική πολιτική για την αειφόρο πολεοδομικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό που αφορά τα χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη (alien species) Οι νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το LIFE Programme θα δημοσιευτούν εντός Ιουνίου More information: 17

18 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «LIFE STARS (+20) - Support Tourism And Reduction Strategy (+20)» Πρόγραμμα: LIFE 12 ENV/ES/ Συντονιστής: Fundación San Valero (Ισπανία) Εταίροι από: Αυστρία, Ισπανία Προϋπολογισμός: EUR Διάρκεια: Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Στόχος/Περιγραφή: Το σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση των επιπτώσεων του τομέα του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή. Στόχος του είναι να αναπτύξει μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία θα λειτουργήσει ως πρότυπο αγροτουρισμού στην Ευρώπη και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ιστοσελίδα: 18

19 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «T.A.SM.A.C. - Tourism Accessibility in Small Attractive Cities» Πρόγραμμα: LIFE 12 ENV/ES/ Συντονιστής: Regione Marche Public Transport Department (Ιταλία) Προϋπολογισμός: EUR Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Διάρκεια: (Μάρτιος) Στόχος: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ακουστική και η ατμοσφαιρική ρύπανση), της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων λόγω της ροής των τουριστών στα αστικά κέντρα, Η αύξηση της προσβασιμότητας του αστικού κέντρου για τους τουρίστες και για το μόνιμο πληθυσμό, Καθορισμός ενός αστικού μοντέλου κινητικότητας (TASM.AC model) που να συνδέεται με την τουριστική ροή, Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης μέσω ενός συστήματος πληροφόρησης των χρηστών που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων, Δημιουργία υπηρεσιών μεταφορών, προκειμένου να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων και δημιουργία ενός γραφείου διαχείρισης της κινητικότητας για να συντονίζει την τουριστική προσβασιμότητα στο κέντρο των πόλεων. Ιστοσελίδα: 19

20 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «LIFE - AMMOS - Integrated information campaign for the reduction of smoking related litter on beaches» Πρόγραμμα: LIFE12 INF/GR/ Συντονιστής: MEDITERRANEAN SOS Network (Ελλάδα) Προϋπολογισμός: EUR Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Διάρκεια: (Μάρτιος) Στόχος: Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας πληροφόρησης για την πρόληψη / μείωση του καπνίσματος και των σκουπιδιών στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδος. Με δεδομένη την εκτεταμένη ακτογραμμή και τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών που προσελκύει, οι κύριες αιτίες του προβλήματος περιλαμβάνουν την άγνοια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποτσίγαρων μεταξύ καπνιστών, την έλλειψη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απουσία των κατάλληλων, φιλικών προς το χρήστη και προσιτών υποδομών. Προώθηση μιας αλλαγής στη συμπεριφορά μέσω της συνδυασμένης χρήσης των πρακτικών της τεχνολογίας και της ευαισθητοποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των ακτών από τα αποτσίγαρα, προστατεύοντας έτσι το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, την προστασία της δημόσιας υγείας και συμβάλλοντας στην εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Ιστοσελίδα: 20

21 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «RECYCLING SYMPRAXIS - Public-Private Partnerships to optimise waste prevention, recovery and recycling systems in mass tourism destinations» Πρόγραμμα: LIFE07 ENV/GR/ Συντονιστής: Development Association of Local Authorities of Halkidiki S.A (Ελλάδα) Προϋπολογισμός: EUR Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Διάρκεια: Στόχος: η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ανάκτηση και ανακύκλωση προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της περιοχής της Χαλκιδικής. Η προσέγγιση αυτή θα ήταν εύκολα να μεταφερθεί σε άλλες δημοφιλείς τουριστικές περιοχές. Ιστοσελίδα: 21

22 Πρόγραμμα Erasmus+ Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό «Erasmus +» Στόχος: Συγκεντρώνει όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Νεολαία εν Δράσει, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα για τη συνεργασία με Βιομηχανικές χώρες). 3 κατηγορίες δράσεων: KA1 : Ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της Ε.Ε., KA2: Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, KA3: Υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δοθεί προώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα. Συνολικός προϋπολογισμός: EUR 14,7 δις. Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ιστοσελίδα: 22

23 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Περιγραφή: Βασική Δράση 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» το Erasmus+ δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς/ιδρύματα/ φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν συνεργασίες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στόχος: Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στην προώθηση της ενεργούς πολιτότητας και επιχειρηματικότητας κλπ Μια Στρατηγική Σύμπραξη μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακή. Οι τομείς στους οποίους γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι εξής: Σχολική Εκπαίδευση Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαίδευση Ενηλίκων Νεολαία 23

24 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Βασική Δράση 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» Διάρκεια: Η διάρκεια των Συμπράξεων είναι: 2 ή 3 χρόνια για τον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μεταξύ 6 μηνών και δύο χρόνων για τον τομέα της Νεολαίας Προϋπολογισμός: EUR το χρόνο Προθεσμίες: Συνεργασίες στα πλαίσια του τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: μία φορά το χρόνο (30 Απριλίου 2014) Συνεργασίες στον τομέα της Νεολαίας: δύο φορές το χρόνο ( 1 Οκτωβρίου 2014) Αποκεντρωμένη Δράση: Οι αιτήσεις γίνονται στα Εθνικά Σημεία Επαφής: Κύπρος; Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (www.youth.org.cy ) 24

25 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που ενεργοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της Νεολαίας ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς καθώς επίσης και οργανισμοί που ενεργοποιούνται διατομεακά, πχ: Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολεία/ινστιτούτα/εκπαιδευτικά κέντρα οποιασδήποτε βαθμίδας, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Δημόσιες, ιδιωτικές μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, Δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, Κοινωνικοί εταίροι ή άλλοι εκπρόσωποι εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ερευνητικά ιδρύματα, Πολιτιστικοί οργανισμοί, βιβλιοθήκες, μουσεία Υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης, Ανεπίσημες ομάδες νέων (ομάδες νέων ενεργών στον τομέα της νεολαίας αλλά όχι απαραίτητα στα πλαίσια ενός οργανισμού νεολαίας). Απαιτείται η εμπλοκή τριών τουλάχιστον οργανισμών/ιδρυμάτων/φορέων από τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 25

26 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Βασική Δράση 2 «Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων» Sector Skills Alliances Στόχος: στοχεύει στην πάταξη του φαινομένου της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην Ευρώπη μέσω της προσέγγισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας και της ενίσχυσης της ανταπόκρισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις ανάγκες για δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Στοχεύει επίσης την επίτευξη συστημικής επίδρασης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Εκτίμηση των αναγκών για απαιτούμενες δεξιότητες όσον αφορά συγκεκριμένο τομέα Προσδιορισμός προτύπων ικανότητας και χασμάτων (gaps) όσον αφορά επαγγελματικές δεξιότητες Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση νέων αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 26

27 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Επιλέξιμοι φορείς: Sector Skills Alliances Κάθε Συμμαχία Δεξιοτήτων απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 9 ιδρυμάτων/ οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες του προγράμματος (δύο από τις οποίες να είναι χώρες μέλη της ΕΕ) Επιπλέον η Συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: ένα ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ένα φορέα με ειδικότητα στο συγκεκριμένο τομέα δεξιοτήτων της Συμμαχίας (π.χ. επαγγελματικό Σύνδεσμο), και ένα φορέα με ρυθμιστικές αρμοδιότητες (π.χ. φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων) Διάρκεια: 2 ή 3 χρόνια Προϋπολογισμός: Για δύο χρόνια: EUR Για τρία χρόνια: EUR Προθεσμία: 3 Απριλίου 2014 Κεντρική Δράση: υποβολή αίτησης στην Εκτελεστική Υπηρεσία EACEA, στις Βρυξέλλες 27

28 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Sector Skills Alliances Σχέδιο «YES Employability - Young Europeans, Skills for Employability in Tourism» Πρόγραμμα: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme Συντονιστής: Institute of Tourism Studies (Μάλτα) Εταίροι από: Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Πορτογαλία Ποσοστό χρηματοδότησης: 70% του συνολικού κόστους Διάρκεια: Στόχος: Η αντιμετώπιση των αναγκών του τομέα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης για ένα εφαρμόσιμο σύστημα επικύρωσης, μεταφοράς και αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στον εν λόγω τομέα 28

29 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Sector Skills Alliances Σχέδιο «ECOLL Lifelong learning in Eco tourism Development» Πρόγραμμα: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme Συντονιστής: Institute of Tourism Studies (Μάλτα) Εταίροι από: Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Πολωνία Ποσοστό χρηματοδότησης: 70% του συνολικού κόστους Διάρκεια: Στόχος: Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με εξειδίκευση στον οικοτουρισμό. Απευθυνόταν κυρίως σε: φοιτητές τουριστικών σπουδών και ήθελαν να ειδικευτούν στον οικοτουρισμό, για ανθρώπους που έχουν ήδη εργαστεί στον τομέα του τουρισμού (επιχειρηματίες, οδηγοί κλπ), και που θέλησαν να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον τομέα του αγροτουρισμού ή / και του οικοτουρισμού για τους ανθρώπους που ζούσαν σε αγροτικές κοινότητες ή περιοχές. 29

30 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πολιτισμός » Creative Europe Ανάμεσα στις προτεραιότητες, ως προς την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας, και του διαπολιτισμικού διαλόγου είναι και η στήριξη διεθνών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα εκθέσεων, ανταλλαγών και φεστιβάλ. Κύριοι στόχοι: να υποστηρίξει τις πολιτιστικές και δημιουργικές προσπάθειες οργανισμών, προκειμένου να τους βοηθήσει να λειτουργούν διακρατικά, να προωθήσει τη διασυνοριακή κυκλοφορία έργων πολιτισμού και την κινητικότητας των πολιτιστικών φορέων. Το Πρόγραμμα ενσωματώνει τα προηγούμενα Προγράμματα «Πολιτισμός», «MEDIA» και «MEDIA Mundus». Προϋπολογισμός : 1,46 δις ΕUR. Υποστηρίζει πρωτοβουλίες: Στον τομέα του Πολιτισμού Στον οπτικοακουστικό τομέα Διακρατικής Συνεργασίας Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε: Υπο-πρόγραμμα Πολιτισμός Υπο-πρόγραμμα MEDIA Ιστοσελίδα: 30

31 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πολιτισμός » Creative Europe Υπό-Πρόγραμμα Πολιτισμός Προτεραιότητες: έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές δραστηριότητες, δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες, δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα να ασκήσουν ευρεία επίδραση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και να αποφέρουν διαρκή αποτελέσματα, έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας. 31

32 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πολιτισμός » Creative Europe Υπό-Πρόγραμμα MEDIA στηρίζει την κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία της ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της διανομής και της προώθησης του έργου τους. Βοηθά να δρομολογήσει σχέδια με ευρωπαϊκή διάσταση και καλλιεργεί τις νέες τεχνολογίες Συμβάλει στην δημιουργία ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών/ τηλεοπτικών ταινιών, ντοκιμαντέρ και νέων μέσων και στην προώθηση αυτών πέρα από εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης φιλμ. 32

33 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe «Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας» - EAC/S16/2013 Πρόγραμμα: «Δημιουργική Ευρώπη» Υπο-Πρόγραμμα: Πολιτισμός Στόχος: Η βελτίωση της πρόσβασης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και σε δημιουργικά σχέδια, καθώς και η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Συνολικός προϋπολογισμός για το 2014: ΕUR Προθεσμία: 5 Μαρτίου 2014 (κλειστή) Επιλέξιμα έργα: Κατηγορία 1 σχέδια μικρότερης κλίμακας συνεργασία, με έναν συντονιστή και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους από 3 διαφορετικές χώρες (που μετέχουν στο Πρόγραμμα) η μέγιστη επιχορήγηση της Ε.Ε. που διατίθενται είναι EUR που αντιπροσωπεύουν κατ 'ανώτατο όριο το 60% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Κατηγορία 2 σχέδια μεγαλύτερης κλίμακας συνεργασία, με έναν συντονιστή και τουλάχιστον 5 άλλους εταίρους από 6 διαφορετικές χώρες (που μετέχουν στο Πρόγραμμα) η μέγιστη επιδότηση που διαθέτει η Ε.Ε. είναι EUR που αντιπροσωπεύουν κατ 'ανώτατο όριο το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια και για τις 2 κατηγορίες είναι 48 μήνες 33

34 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe Επιλέξιμοι φορείς : Όλοι οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, όπως μεταξύ άλλων: θέατρα, χοροθέατρα, γκαλερί τέχνης, μουσεία, ορχήστρες, πολιτιστικοί οργανισμοί διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές, δήμοι, κοινότητες Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση 34

35 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe «Ευρωπαϊκά δίκτυα» - EAC/S18/2013 Πρόγραμμα: «Δημιουργική Ευρώπη» Υπό-Πρόγραμμα: Πολιτισμός Στόχος: Η επιχορήγηση ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Tί είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο; Στόχος των Ευρωπαϊκών Δικτύων είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που αποτελούνται από τουλάχιστον 15 οργανώσεις-μέλη (όχι φυσικά πρόσωπα) που έχουν νόμιμα εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 35

36 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe Παραδείγματα επιλέξιμων δραστηριοτήτων: Η διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, εργαστήρια ή/και την ανάπτυξη των εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών, Ανταλλαγές και επαγγελματική δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών, με καλλιτέχνες, φορείς χάραξης πολιτικής, κλπ, Η ανάλυση και η σύγκριση των πολιτικών, των προγραμμάτων και των φραγμών στην ανάπτυξη του πολιτισμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, Η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα και η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων και την ερμηνεία τους από τα δίκτυα αυτά, όπου είναι δυνατόν, Η προετοιμασία των ενημερωτικών δελτίων και τη διατήρηση των επαγγελματικών βάσεων δεδομένων για να βοηθήσει τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, τους καλλιτέχνες και το κοινό ΔΕΝ είναι επιλέξιμα δίκτυα που Διάρκεια: 3 έτη δραστηριοποιούνται στον τομέα Συνολικός προϋπολογισμός για το 2014: EUR του κινηματογράφου και στον Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις δεν θα υπερβαίνουν τις EUR οπτικοακουστικό τομέα, καθώς Συγχρηματοδότηση: μέχρι 80% αυτά καλύπτονται από το Πρόγραμμα MEDIA Προθεσμία: 19 Μαρτίου 2014 (2 η Πρόσκληση τον Ιούλιο 2016). 36

37 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe «Ευρωπαϊκές πλατφόρμες» - EAC/S17/2013 Πρόγραμμα: «Δημιουργική Ευρώπη» Υπό-πρόγραμμα: Πολιτισμός Στόχος : η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα άσκησης ευρείας επίδρασης στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και παραγωγής διαρκών αποτελεσμάτων. η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών με ισχυρή προσήλωση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό μέσω των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και μιας στρατηγικής σήματος, μεταξύ των οποίων και, κατά περίπτωση, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει: τον συντονιστικό φορέα τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς (που είναι μέλη της πλατφόρμας) 37

38 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe Για να είναι επιλέξιμη μία πλατφόρμα, θα πρέπει να: αποτελείται από ένα συντονιστικό φορέα και τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις: την προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των αναδυόμενων δημιουργών, Την προώθηση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού προγραμματισμού πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (διεθνείς περιοδείες, εκδηλώσεις, εκθέσεις και φεστιβάλ), Εφαρμογή επικοινωνίας και στρατηγικής branding, την ανάπτυξη ενός σήματος ευρωπαϊκής ποιότητας για να προσδιορίσει και να προωθήσει τα μέλη της πλατφόρμας που έχουν επιδείξει ισχυρή και υψηλής ποιότητας επαγγελματική δέσμευση για την επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας και του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ενίσχυση της ανάπτυξης του κοινού μέσω της εκτεταμένης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Προθεσμία: 19 Μαρτίου 2014 Προϋπολογισμός για το 2014: EUR Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης (ανά πλατφόρμα): 80% 38

39 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe The Shahrazad Project Πρόγραμμα: «Πολιτισμός 2007 Πολυετές Σχέδιο Συνεργασίας» Περιγραφή: Η συγκέντρωση συγγραφέων απ όλο τον κόσμο με σκοπό την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία του λόγου, την πολυμορφία και την αλληλεγγύη, μέσω της ανταλλαγής παραμυθιών μέσω της ανταλλαγής των παραμυθιών. Συντονιστής: The International Cities of Refuge Network (ICORN) Εταίροι από: Ισπανία (Barcelona), Βέλγιο (Brussels), Γερμανία (Frankfurt), Ηνωμένο Βασίλειο (Norwich), Νορβηγία(Stavanger), Σουηδία (Stockholm) 6 πόλεις-μέλη του ICORN Διάρκεια: 5 χρόνια 39

40 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Heritage without Borders: Redefing Cultural Values through the Built Heritage of SE Europe Πρόγραμμα: «Πολιτισμός 2007 Πολυετές Σχέδιο Συνεργασίας» Περιγραφή: προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συμφιλίωση στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της αναγέννησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και προώθηση της διακρατικής κινητικότητας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας για ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης Συντονιστής: Transylvania Trust Foundation ( Ρουμανία) Εταίροι από: Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Κροατία Συνολικό κόστος: % χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διάρκεια: 24 μήνες 40

41 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο European Route of Historic Theatres (The ERHT Project ) Πρόγραμμα: «Πολιτισμός 2007 Πολυετές Σχέδιο Συνεργασίας» To σχέδιο είναι διάδοχος του ενός πιλοτικού σχεδίου με τον ίδιο τίτλο European Route of Historic Theatres. Στόχος: προώθηση των ιστορικών θεάτρων κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά πιο προσιτά και γνωστά για όλους τους πολίτες. Συντονιστής: Perspectiv Association of Historic Theatres in Europe Εταίροι: από 12 χώρες Ποσό χρηματοδότησης από την Επιτροπή: EUR ( 49,65%) 41

42 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Δραστηριότητες: Διεξαγωγή έρευνας σε όλα τα υπάρχοντα ιστορικά θέατρα σε όλη την Ευρώπη - ελεύθερη πρόσβαση μέσα από μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Διαδρομής Τουρισμού, η οποία θα αποτελείται από 12 επιμέρους διαδρομές καθεμία θα περιλαμβάνει θέατρα. Κάθε 6 μήνες θα εγκαινιάζεται και μία διαδρομή. Προώθηση της Ευρωπαϊκής Διαδρομής σε όλη την Ευρώπη με διάφορες δραστηριότητες, (φεστιβάλ, ανακοινώσεις τύπου, θεατρικές παραστάσεις, κλπ) Έναρξη μιας μια περιοδεύουσας έκθεσης που παρουσιάζει τα θέατρα, με τίτλο «Η ιστορία της Ευρώπης μέσα από τα θέατρα της» Θα ανοίξει την άνοιξη του 2015 και περιοδεία θα ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του σχεδίου και περίπου 120 θεάτρων σε περισσότερες από 30 χώρες, π.χ. μέσω περιοδικών συναντήσεων και μια ετήσια διάσκεψη. 42

43 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Common Routes for Euro-Mediterranean Music CREMM Project Πρόγραμμα: «Πολιτισμός » Cooperation Measures Ποσό χρηματοδότησης: EUR ( 50%) Συντονιστής: The Hungarian Museum of Trade and Tourism Στόχος/ Περιγραφή : Το σχέδιο CREMM είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη σύνδεση της παγκόσμιας μουσικής σκηνής της Ευρώπης με τους γείτονες της Νότιας Μεσογείου, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων κοινών παραγωγών, την προώθηση της καλλιτεχνικής συνεργασίας, τη συλλογική δημιουργία καλλιτεχνικών προϊόντων, εξυπηρετώντας έτσι τον αμοιβαίο εμπλουτισμό των σύγχρονων μουσικών στυλ εντός της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και την προώθηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας της περιοχής. Με την ανάπτυξη ενός «world music» δικτύου εντός της ευρω-μεσογειακής περιοχής, (ολόκληρη την Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής), το CREMM υποστηρίζει τα μέλη της στις δραστηριότητές τους με στόχο την διασυνοριακή καλλιτεχνική δημιουργία προγραμμάτων για επαγγελματίες μουσικούς και τη διάδοση αυτών των προγραμμάτων-προϊόντων. 43

44 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Transient Spaces-The Tourist Syndrome CREMM Project Πρόγραμμα: «Πολιτισμός » Cooperation Measures Ποσό χρηματοδότησης: EUR ( 49,94%) Διάρκεια: Συντονιστής: Uqbar (Γερμανία) Εταίροι: από Γερμανία, Λιθουανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία Στόχος/ Περιγραφή: Το σχέδιο «Τransient Spaces - The Tourist Syndrome» είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα για τις συμμετρίες και τις ασυμμετρίες μεταξύ των σύγχρονων μορφών τουρισμού και τη μετανάστευση, που περιλαμβάνει έρευνα, θεωρία, πρακτική, εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις τέχνης στην Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία. 44

45 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Preserving Places. Managing Mass Tourism, Urban Conversation and Quality of Life in Historic Centres Πρόγραμμα: «Πολιτισμός » Cooperation Measures Ποσό χρηματοδότησης: EUR ( 49,94%) Διάρκεια: Συντονιστής: Institute for the Conservation and Promotion of Cultural Heritage (Ιταλία) Εταίροι: από Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), Ισπανία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία. Στόχος/ Περιγραφή: Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων (εκστρατείες ενημέρωσης, διοργανώσεις κλπ) για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την διατήρηση/συντήρηση των ιστορικών κέντρων πόλεων Έρευνα για τις βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές - ευαισθητοποίηση των κυριότερων παραγόντων (όπως τοπικές αρχές, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και τους πολίτες). Προσέλκυση τουριστών χωρίς να αλλοιωθεί ο πολιτιστικός χαρακτήρας αυτών των περιοχών.. 45

46 «HORIZON 2020» HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς επίτευξης έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα: το Πρόγραμμα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τις δραστηριότητες του Προγράμματος Πλαισίου για Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Χρηματοδότηση 3 στόχων/προτεραιοτήτων (προϋπολογισμός 80 δις EUR): ΚΑΤΑΝΟΜΗ Αριστεία στην επιστημονική βάση ( δις): (Excellence Science) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (όχι ERC) Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie S. Curie (MSC) Υποδομές Έρευνας 46

47 «HORIZON 2020» ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1. Αριστεία στην επιστημονική βάση ( δις): (Excellence Science) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (όχι ERC) Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie S. Curie (MSC) Υποδομές Έρευνας 2. Βιομηχανική πρωτοπορία ( δις): (Industrial Leadership) Βιομηχανικές τεχνολογίες: νανοτεχνολογίες, τεχνολογίες της πληροφόρησης και επικοινωνίας, βιοτεχνολογίες και διάστημα Διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου και επιχειρηματικά κεφάλαια Στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης 47

48 «HORIZON 2020» 48

49 «HORIZON 2020» Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Σε θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό Πρόγραμμα: Horizon 2020 Κοινωνικές Προκλήσεις «Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες» 49

50 «HORIZON 2020» Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών και πολιτιστικών ριζών της και τις ιστορικές τροχιές των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης. (Τουλάχιστον 1 πρόταση ανά θέμα θα επιλεχθεί για χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι περνάει όλα τα κατώτατα όρια αξιολόγησης). Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100% Προθεσμία: 7 Ιανουαρίου 2015 Τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες από 3 διαφορετικές χώρες. Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 50

51 «HORIZON 2020» Reflective societies: cultural heritage and European identities under the following topics: REFLECTIVE : Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanization REFLECTIVE : European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe REFLECTIVE : The cultural heritage of war in contemporary Europe REFLECTIVE : Communication and dissemination platform REFLECTIVE : Cultural opposition in the former socialist countries 51

52 «HORIZON 2020» Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών και πολιτιστικών ριζών της και τις ιστορικές τροχιές των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης. (Τουλάχιστον 1 πρόταση ανά θέμα θα επιλεχθεί για χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι περνάει όλα τα κατώτατα όρια αξιολόγησης). Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100% Προθεσμία: 7 Ιανουαρίου 2015 Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 52

53 «HORIZON 2020» REFLECTIVE : Innovation ecosystems of digital cultural assets Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει έργα στον τομέα των καινοτόμων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. οικοσυστημάτων Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% Τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες από 3 διαφορετικές χώρες. Προθεσμία: 21 Απριλίου 2015 Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 53

54 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Horizon Σχέδιο «ERNEST European Research Network on Sustainable Tourism» Πρόγραμμα: 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Προϋπολογισμός: 2,1 million EUR Ποσό χρηματοδότησης: 1,9 million EUR Διάρκεια: Συντονιστής: Regione Toscana (Ιταλία) Εταίροι από: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο, Ουγγαρία Στόχος/ Περιγραφή : Ευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας για τον βιώσιμο τουρισμό. Το σχέδιο ασχολείται με το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων. Λήψη μέτρων και προώθηση προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα στον εν λόγω τομέα Ιστοσελίδα: 54

55 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Horizon Σχέδιο «UNDERSAFE Touristic Underground Activities» Πρόγραμμα: 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Προϋπολογισμός: 1,4 million EUR Ποσό χρηματοδότησης: 1 million EUR Διάρκεια: Συντονιστής: Electronics Design (Εσθονία) Εταίροι από: Ην. Βασίλειο, Πολωνία, Εσθονία, Π.Γ.Δ.Μ. Στόχος/ Περιγραφή : είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα ασφαλείας που μπορεί να ανιχνεύσει και να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με μια σειρά προϋποθέσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις δραστηριότητες στον ξεχωριστό αυτόν τομέα τουρισμού (Tourisitic Undergound Activities) (Φυσικές σπηλιές, ορυχεία, κλπ) Ιστοσελίδα: 55

56 JPI Cultural Heritage Heritage Plus Call JPI: Joint Programming Initiative / Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Στόχος: δημιουργία καινούργιων συνεργασιών που βασίζονται στην έρευνα γνώσης για την προώθηση της αειφόρου χρήσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το «Heritage Plus» συγχρηματοδοτείται από διάφορους φορείς/οργανισμούς σε 15 συμμετέχουσες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Κύπρο ήταν EUR. Ο μέγιστος προϋπολογισμός φθάνει μέχρι τις ΕUR ανά έργο για το κυπριακό δίκτυο Προθεσμία: 28 Απριλίου 2014 Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητικά, Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξία: Τουλάχιστον 3 ερευνητικές ομάδες από 3 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν 56 στο Heritage Plus. Ο μέγιστος αριθμός ερευνητικών ομάδων είναι 5.

57 MED Programme Το πρόγραμμα MED είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Χρηματοδοτείται από την Ε.E. ως εργαλείο της περιφερειακής πολιτικής. Συνολικός Προϋπολογισμός: million EUR (ERDF). Στόχος: Ο γενικός στόχος του προγράμματος MED είναι: Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, Η προώθηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών (των τεχνολογιών, της διακυβέρνησης, καινοτόμες υπηρεσίες...), Η χρηστή χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό, θαλάσσιοι πόροι...), Η υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης μέσω μιας ολοκληρωμένης (και εδαφικής) προσέγγισης συνεργασίας. 57

58 MED Programme (144 σχέδια έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EFRD) σε ποσοστό μέχρι 85%). Κατανομή σε 4 Πυλώνες: Πυλώνας 1: Προώθηση των ικανοτήτων για καινοτομία για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Μεσόγειο» Πυλώνας 2: Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές CO2 και την ενεργειακή αποδοτικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές στην Μεσόγειο, πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές Πυλώνας 3: Προστασία και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου Πυλώνας 4: Μια κοινή Μεσόγειο 58

59 Ευκαιρίες για τον Τουρισμό στο MED Πυλώνας 3: «Προστασία και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου» Θεματική προτεραιότητα 6 «Διατήρηση, προστασία, πρoώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». Στόχος: «Η ενίσχυση των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις παράκτιες και τις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές» 59

60 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί FutureMed project Περιγραφή: είναι ένα σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος MED, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμενικών συστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε τεχνολογικές καινοτομίες, και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μεταφορών. Στρατηγικές: η άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στην προσβασιμότητα των λιμένων (παραθαλάσσια και αστική περιοχή), η ενσωμάτωση των λιμένων με την ενδοχώρα, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφορών που συνδέονται με τα λιμάνια, η ενίσχυση της ελκυστικότητας των λιμένων προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματική, η εξειδίκευση του συστήματος των λιμένων. Εταίροι από: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία Σλοβενία, Κύπρος (Cyprus Center for European and International Affairs) Ιστοσελίδα: 60

61 Thank you for your attention! EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS Nicosia: University House, A.G. Leventis, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia Τel.: Fax: Brussels: Rue du Luxembourg 3, 2 nd floor, 1000-Brussels, Τel/Fax: , 61

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 45 Έτος 4 ο Μάρτιος 2014

Τεύχος 45 Έτος 4 ο Μάρτιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ ΙΙ ΙΕ ΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΙΚΚ ΗΗ ΣΣ ΚΚ ΑΑ ΙΙ Ι ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΠΠ ΤΤ ΥΥ ΞΞ ΙΙ ΙΑΑ ΚΚ ΗΗ ΣΣ ΠΠ ΟΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprse Europe Network Όταν η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίδρυε, ένα περίπου χρόνο πριν, το Enterprse Europe Network,

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ιεθνούς Έκθεσης Κύϖρου «Εκϖαίδευση και Καριέρα 2015» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα