«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»"

Transcript

1 «Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» Πολιτιστικό Κέντρο, Τετάρτη 23 Ιουλίου, Dr Gregory MAKRIDES Executive Director of the European Office of Cyprus Director of Research and International Relations Service, University of Cyprus 1

2 Μέσα στο ίδιο «σπίτι» δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός αλλά μόνο συν-δημιουργία! 2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό Πρόγραμμα COSME Πρόγραμμα «LIFE » Πρόγραμμα Erasmus+ Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πρόγραμμα «Horizon 2020» JPI Cultural Heritage Heritage Plus Call Πρόγραμμα MED 3

4 Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και εκτιμάται ότι πάνω από το 10 % του ΑΕΠ της ΕΕ οφείλεται σε αυτόν και ότι προσφέρει περίπου 12% του συνόλου απασχόλησης. Στόχοι: 1. η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα αυτό 2. Η προώθηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ειδικότερα με την ανταλλαγή καλής πρακτικής. Νέο πλαίσιο δράσης για τον ευρωπαϊκό τουρισμό Ανάπτυξη τουριστικών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ γύρω από τις ακόλουθες τέσσερεις προτεραιότητες: 1. Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη, 2. Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού 3. Εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών τουριστικών προορισμών 4. Μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού 4

5 Πρόγραμμα COSME Προϋπολογισμός: εκ. για 7 έτη σε δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Περιγραφή: Οι δράσεις θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή Οδηγού για τον Τουρισμό 2010 «Ευρώπη, ο Νο 1 Διεθνής προορισμός» και θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη συνέχιση των πρωτοβουλιών μέσω του Προγράμματος COSME και μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Καινοτομία ( EIP). Στόχοι: (1) την αύξηση της ζήτησης του τουρισμού, (2) τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, (3) τη βελτίωση της ποιότητας του τουρισμού, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, τις δεξιότητες, τις πληροφορίες και την καινοτομία, (4) Βελτίωση της γνώσης για την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση στον εν λόγω τομέα, (5) αύξηση της προβολής της Ευρώπης ως τουριστικός προορισμός. Εντός του 2014, αναμένεται να δημοσιευθούν: 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 6 Προκηρύξεις συμβάσεων Ad- hoc χρηματοδοτικές ευκαιρίες 5

6 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Diversifying the EU Tourism offer and products Sustainable, transnational tourism products Δημοσίευση: 7 Ιουλίου 2014 Προθεσμία: 7 Οκτωβρίου 2014 Προϋπολογισμός: EUR Συγχρηματοδότησή από την Επιτροπή: μέχρι και 75% ΕUR για κάθε σχέδιο ( Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 4-5 σχέδια) Διάρκεια: μήνες Βασικά χαρακτηριστικά για το κάθε σχέδιο: Βιωσιμότητα του σχεδίου Διακρατικό/υπερεθνικό χαρακτήρα ( 5 χώρες συμμετοχή Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων) Θεματικά Να έχει ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό πλάνο 6

7 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Increasing tourism flows in low/medium seasons Στόχος: να διευκολυνθεί η αύξηση των τουριστικών ροών κατά τη διάρκεια της χαμηλής και μεσαίας σεζόν μεταξύ των κρατών μελών και από τρίτες χώρες στοχεύοντας δύο συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (σκέλος 1: τους ηλικιωμένους και σκέλος 2: τους νέους) Δημοσίευση: αναμένεται Προθεσμία: Σεπτέμβριος 2014 (αναμένεται παράταση) Προϋπολογισμός: EUR (και για τα δύο σκέλη) Συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή: μέχρι και 75% (Θα χρηματοδοτηθούν περίπου 7 με 8 σχέδια ΕUR για κάθε σχέδιο) Διάρκεια: μήνες Τι αναμένεται από κάθε πρόταση σχεδίου; Προώθηση των διακρατικών συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων Να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τους ηλικιωμένους και τους νέους Η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η εξάπλωση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών Η αξιοποίηση άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών Η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 7

8 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries - - Cooperation project to develop and/or promote a European cultural route around luxury goods (pilot phase) - COS-WP Στόχος: η στήριξη της ανάπτυξης και της προώθησης μιας (νέας) Ευρωπαϊκής διαδρομής γύρω από ένα high-end/προϊόν πολυτελείας, προκειμένου να δοκιμαστεί η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της βιομηχανίας του τουρισμού και των βιομηχανιών ειδών πολυτελείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2014 στις 17:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) Προϋπολογισμός: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75% των συνολικών δαπανών (Μόνο ένα σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί) Διάρκεια: 12 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Τουλάχιστον 5 νομικές οντότητες από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες δημόσιες αρχές, ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί διαχείρισης προορισμών, τουριστικά γραφεία και τουριστικοί πράκτορες, εμπορικά/βιομηχανικά επιμελητήρια, Μη-κερδοσκοπικές/μη-κυβερνητικές οργανώσεις, Διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και σε συναφείς τομείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 8

9 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Preparatory Action Promotion of European and International products with special emphasis on cultural and industrial products Στόχος: η στήριξη και η ανάπτυξη των φυσικών και εικονικών διαδρομών σε όλη την Ευρώπη. Τα δρομολόγια πρέπει να αντιπροσωπεύουν ένα «τουριστικό προϊόν» και να διασφαλίζεται ο διακρατικός χαρακτήρας. Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2014 στις 17:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) Προϋπολογισμός: EUR Συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή: έως και 75% - Θα χρηματοδοτηθούν 5 σχέδια Διάρκεια: 18 μήνες Βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης: Οι «διαδρομές» θα πρέπει: να αντιπροσωπεύουν ένα «τουριστικό προϊόν», να είναι διακρατικές - τόσο που προσφέρονται στην επικράτεια διαφόρων χωρών, και να είναι θεματικές (σχεδιασμένες και δομημένες γύρω από ένα κοινό θέμα). 9

10 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME Preparatory Action TOURISM ACCESSIBILITY FOR ALL "Fostering Accessible Tourism entrepreneurship and management (title TBC)" Στόχος: ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2014 στις 17:00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) Προϋπολογισμός: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: μέχρι και 75% (θα χρηματοδοτηθούν περίπου 3-4 σχέδια) Διάρκεια: 18 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ( Μικρομεσαίες επιχειρήσεις), επιμελητήρια, ομοσπονδίες επιχειρήσεων Κοινωνία των πολιτών, ομάδες ατόμων με αναπηρίες Επιχειρηματικά σχολεία (Business schools), πανεπιστήμια H κάθε πρόταση σχεδίου θα πρέπει να προσδιορίσει εάν είναι διασυνοριακού ή εθνικού χαρακτήρα 10

11 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων COSME "European Destination of Excellence Selection 2014 Στόχος: η συγχρηματοδότηση των εθνικών διοικήσεων για τον τουρισμό οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιλογή των βραβευμένων προορισμών EDEN. Δημοσίευση: Μάιος 2014 Προθεσμία: 5 Αυγούστου 2014 (Νέα προθεσμία) Συνολικός προϋπολογισμός: EUR (EUR για κάθε σχέδιο) Ποσοστό συγχρηματοδότησης: μέχρι και 75% (θα χρηματοδοτηθούν περίπου 3-4 σχέδια) Διάρκεια: 10 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Εθνικοί Οργανισμού H κάθε πρόταση σχεδίου θα πρέπει να προσδιορίσει εάν είναι διασυνοριακού ή εθνικού χαρακτήρα 11

12 Πρόταση Συνεργασίας COSME O Δήμος της La Unión στην Ισπανία αναζητά εταίρους για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος «COSME», Προ-παρασκευαστική δράση με τίτλο «Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνικών τουριστικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτιστικά και βιομηχανικά προϊόντα» Το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ορυχείων και να προωθηθούν με αυτόν τον τρόπο η βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά αυτών των τόπων. Το σχέδιο θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στις ακόλουθες δράσεις: Οργάνωση της τουριστικής διαδρομής της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ορυχείων (περιοχών εξόρυξης) όπου τουρίστες με ανάλογο ενδιαφέρον προς τα ορυχεία και τα μεταλλευτικά πάρκα, Μελέτη και προώθηση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς της εξόρυξης και τις πολιτιστικές τους εκφράσεις για την ανάπτυξη του περιεχομένου της εν λόγω διαδρομής, Ανάπτυξη μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση της διαδρομής. Μπορεί να περιλαμβάνει και εικονικές επισκέψεις στα συμμετέχοντα ορυχεία περιοχές, Ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων στις περιοχές της διαδρομής. Ως εταίροι αναζητούνται: Περιοχές εξορύξεως απ όλη των Ευρώπη, δημόσιες αρχές τουρισμού, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εξόρυξης η στην διανομή αυτού του τουριστικού προϊόντος Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης Συντονιστής: Eva Navaro (Project leader)

13 Πρόταση Συνεργασίας COSME Η επαρχεία Ferrara στην Ιταλία αναζητά εταίρους για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME «Διαφοροποίηση της Τουριστικής προσφοράς και των Προϊόντων της ΕΕ Βιώσιμα, Διακρατικά, Τουριστικά Προϊόντα 2014» - COS-WP (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2619-mg-8.1b html), ή στην πρόσκληση «Αύξηση των τουριστικών ροών σε χαμηλή σεζόν», η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στο άμεσο μέλλον. Στόχος του σχεδίου με τον προκαταρκτικό τίτλο «Sport Village» είναι η δημιουργία ενός ημερολογίου εκδηλώσεων που θα απευθύνεται στους νέους και στα σχολεία για τον «πράσινο» και τον αθλητικό τουρισμό, σε Slow Tourism προορισμούς. Ως εταίροι αναζητούνται: Δήμοι/επαρχίες/τοπικοί φορείς των οποίων το εισόδημα εξαρτάται από την υψηλή τουριστική περίοδο, ομάδες τοπικής δράσης, σχολεία, τουριστικές ενώσεις. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 7 Οκτωβρίου 2014 (για την πρόσκληση COS-WP Εκδήλωση ενδιαφέροντος: μέχρι της 18 Αυγούστου 2014 Συντονιστές: Emma Barboni Giulia Potena 13

14 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί COSME Σχέδιο «INTOUR Project» Πρόγραμμα: Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), Εταίροι από: Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία Προϋπολογισμός: 1.7 million EUR (Ποσοστό χρηματοδότησης 50%) Διάρκεια: Στόχος/Περιγραφή: Η εφαρμογή εκ μέρους των ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών εταιρειών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς του τουρισμού. Το σχέδιο επικεντρώνεται στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα. Το σχέδιο INTOUR θα χρησιμοποιήσει το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης του και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS - EU Eco-Management and Audit Scheme) προκειμένου να παράσχει αξιοπιστία στις προσπάθειες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Ιστοσελίδα: 14

15 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί COSME Σχέδιο «EMAS ( Εco Management and Audit Scheme) EASY MOVE-IT» Πρόγραμμα: Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), Συντονιστής: SEI Tallin (Εσθονία) Εταίροι από: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Εσθονία. Προϋπολογισμός: 1.2 million EUR (Ποσοστό χρηματοδότησης 53 %) Διάρκεια: Στόχος/Περιγραφή: στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Eco- Management and Audit Scheme (EMAS) σε ομάδες (clusters) τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων που προσφέρουν καινούργιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού γνωστές ως Health and Well being και Living History and Culture. Ιστοσελίδα: 15

16 Πρόγραμμα «LIFE » Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα «LIFE» 1. Υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον παρέχει στήριξη στους ακόλουθους τομείς: «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» «Βιοποικιλότητα» «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και ενημέρωση» (Προϋπολογισμός: 2,6 δις ΕUR) 2. Υποπρόγραμμα για τη Δράση για το Κλίμα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: «Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος» «Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση» (Προϋπολογισμός: 864 εκ EUR) 16

17 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων LIFE Ο τουρισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος LIFE per se, αλλά πίσω από τους στόχους του μπορούν να βρεθούν θέματα που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τομέα αυτόν. Παραδείγματα σχεδίων: Συνέργειες/συνεργασίες για μία ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό Συστήματα καθαρισμού για την παραλία και τη θάλασσα Ολοκληρωμένη και περιεκτική πολιτική για την αειφόρο πολεοδομικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό που αφορά τα χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη (alien species) Οι νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το LIFE Programme θα δημοσιευτούν εντός Ιουνίου More information: 17

18 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «LIFE STARS (+20) - Support Tourism And Reduction Strategy (+20)» Πρόγραμμα: LIFE 12 ENV/ES/ Συντονιστής: Fundación San Valero (Ισπανία) Εταίροι από: Αυστρία, Ισπανία Προϋπολογισμός: EUR Διάρκεια: Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Στόχος/Περιγραφή: Το σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση των επιπτώσεων του τομέα του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή. Στόχος του είναι να αναπτύξει μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία θα λειτουργήσει ως πρότυπο αγροτουρισμού στην Ευρώπη και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ιστοσελίδα: 18

19 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «T.A.SM.A.C. - Tourism Accessibility in Small Attractive Cities» Πρόγραμμα: LIFE 12 ENV/ES/ Συντονιστής: Regione Marche Public Transport Department (Ιταλία) Προϋπολογισμός: EUR Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Διάρκεια: (Μάρτιος) Στόχος: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ακουστική και η ατμοσφαιρική ρύπανση), της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων λόγω της ροής των τουριστών στα αστικά κέντρα, Η αύξηση της προσβασιμότητας του αστικού κέντρου για τους τουρίστες και για το μόνιμο πληθυσμό, Καθορισμός ενός αστικού μοντέλου κινητικότητας (TASM.AC model) που να συνδέεται με την τουριστική ροή, Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης μέσω ενός συστήματος πληροφόρησης των χρηστών που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων, Δημιουργία υπηρεσιών μεταφορών, προκειμένου να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων και δημιουργία ενός γραφείου διαχείρισης της κινητικότητας για να συντονίζει την τουριστική προσβασιμότητα στο κέντρο των πόλεων. Ιστοσελίδα: 19

20 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «LIFE - AMMOS - Integrated information campaign for the reduction of smoking related litter on beaches» Πρόγραμμα: LIFE12 INF/GR/ Συντονιστής: MEDITERRANEAN SOS Network (Ελλάδα) Προϋπολογισμός: EUR Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Διάρκεια: (Μάρτιος) Στόχος: Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας πληροφόρησης για την πρόληψη / μείωση του καπνίσματος και των σκουπιδιών στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδος. Με δεδομένη την εκτεταμένη ακτογραμμή και τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών που προσελκύει, οι κύριες αιτίες του προβλήματος περιλαμβάνουν την άγνοια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποτσίγαρων μεταξύ καπνιστών, την έλλειψη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απουσία των κατάλληλων, φιλικών προς το χρήστη και προσιτών υποδομών. Προώθηση μιας αλλαγής στη συμπεριφορά μέσω της συνδυασμένης χρήσης των πρακτικών της τεχνολογίας και της ευαισθητοποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των ακτών από τα αποτσίγαρα, προστατεύοντας έτσι το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, την προστασία της δημόσιας υγείας και συμβάλλοντας στην εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Ιστοσελίδα: 20

21 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί LIFE Σχέδιο «RECYCLING SYMPRAXIS - Public-Private Partnerships to optimise waste prevention, recovery and recycling systems in mass tourism destinations» Πρόγραμμα: LIFE07 ENV/GR/ Συντονιστής: Development Association of Local Authorities of Halkidiki S.A (Ελλάδα) Προϋπολογισμός: EUR Ποσό χρηματοδότησης: ΕUR Διάρκεια: Στόχος: η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ανάκτηση και ανακύκλωση προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της περιοχής της Χαλκιδικής. Η προσέγγιση αυτή θα ήταν εύκολα να μεταφερθεί σε άλλες δημοφιλείς τουριστικές περιοχές. Ιστοσελίδα: 21

22 Πρόγραμμα Erasmus+ Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό «Erasmus +» Στόχος: Συγκεντρώνει όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Νεολαία εν Δράσει, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα για τη συνεργασία με Βιομηχανικές χώρες). 3 κατηγορίες δράσεων: KA1 : Ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της Ε.Ε., KA2: Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, KA3: Υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δοθεί προώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα. Συνολικός προϋπολογισμός: EUR 14,7 δις. Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ιστοσελίδα: 22

23 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Περιγραφή: Βασική Δράση 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» το Erasmus+ δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς/ιδρύματα/ φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν συνεργασίες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στόχος: Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στην προώθηση της ενεργούς πολιτότητας και επιχειρηματικότητας κλπ Μια Στρατηγική Σύμπραξη μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακή. Οι τομείς στους οποίους γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι εξής: Σχολική Εκπαίδευση Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαίδευση Ενηλίκων Νεολαία 23

24 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Βασική Δράση 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» Διάρκεια: Η διάρκεια των Συμπράξεων είναι: 2 ή 3 χρόνια για τον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μεταξύ 6 μηνών και δύο χρόνων για τον τομέα της Νεολαίας Προϋπολογισμός: EUR το χρόνο Προθεσμίες: Συνεργασίες στα πλαίσια του τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: μία φορά το χρόνο (30 Απριλίου 2014) Συνεργασίες στον τομέα της Νεολαίας: δύο φορές το χρόνο ( 1 Οκτωβρίου 2014) Αποκεντρωμένη Δράση: Οι αιτήσεις γίνονται στα Εθνικά Σημεία Επαφής: Κύπρος; Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (www.youth.org.cy ) 24

25 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Επιλέξιμοι φορείς: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που ενεργοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της Νεολαίας ή άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς καθώς επίσης και οργανισμοί που ενεργοποιούνται διατομεακά, πχ: Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολεία/ινστιτούτα/εκπαιδευτικά κέντρα οποιασδήποτε βαθμίδας, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Δημόσιες, ιδιωτικές μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, Δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, Κοινωνικοί εταίροι ή άλλοι εκπρόσωποι εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ερευνητικά ιδρύματα, Πολιτιστικοί οργανισμοί, βιβλιοθήκες, μουσεία Υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης, Ανεπίσημες ομάδες νέων (ομάδες νέων ενεργών στον τομέα της νεολαίας αλλά όχι απαραίτητα στα πλαίσια ενός οργανισμού νεολαίας). Απαιτείται η εμπλοκή τριών τουλάχιστον οργανισμών/ιδρυμάτων/φορέων από τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 25

26 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Βασική Δράση 2 «Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων» Sector Skills Alliances Στόχος: στοχεύει στην πάταξη του φαινομένου της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην Ευρώπη μέσω της προσέγγισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας και της ενίσχυσης της ανταπόκρισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις ανάγκες για δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Στοχεύει επίσης την επίτευξη συστημικής επίδρασης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Εκτίμηση των αναγκών για απαιτούμενες δεξιότητες όσον αφορά συγκεκριμένο τομέα Προσδιορισμός προτύπων ικανότητας και χασμάτων (gaps) όσον αφορά επαγγελματικές δεξιότητες Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση νέων αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 26

27 Πρόγραμμα ERASMUS + Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Επιλέξιμοι φορείς: Sector Skills Alliances Κάθε Συμμαχία Δεξιοτήτων απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 9 ιδρυμάτων/ οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες του προγράμματος (δύο από τις οποίες να είναι χώρες μέλη της ΕΕ) Επιπλέον η Συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: ένα ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ένα φορέα με ειδικότητα στο συγκεκριμένο τομέα δεξιοτήτων της Συμμαχίας (π.χ. επαγγελματικό Σύνδεσμο), και ένα φορέα με ρυθμιστικές αρμοδιότητες (π.χ. φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων) Διάρκεια: 2 ή 3 χρόνια Προϋπολογισμός: Για δύο χρόνια: EUR Για τρία χρόνια: EUR Προθεσμία: 3 Απριλίου 2014 Κεντρική Δράση: υποβολή αίτησης στην Εκτελεστική Υπηρεσία EACEA, στις Βρυξέλλες 27

28 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Sector Skills Alliances Σχέδιο «YES Employability - Young Europeans, Skills for Employability in Tourism» Πρόγραμμα: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme Συντονιστής: Institute of Tourism Studies (Μάλτα) Εταίροι από: Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Πορτογαλία Ποσοστό χρηματοδότησης: 70% του συνολικού κόστους Διάρκεια: Στόχος: Η αντιμετώπιση των αναγκών του τομέα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης για ένα εφαρμόσιμο σύστημα επικύρωσης, μεταφοράς και αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στον εν λόγω τομέα 28

29 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Sector Skills Alliances Σχέδιο «ECOLL Lifelong learning in Eco tourism Development» Πρόγραμμα: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme Συντονιστής: Institute of Tourism Studies (Μάλτα) Εταίροι από: Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Πολωνία Ποσοστό χρηματοδότησης: 70% του συνολικού κόστους Διάρκεια: Στόχος: Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με εξειδίκευση στον οικοτουρισμό. Απευθυνόταν κυρίως σε: φοιτητές τουριστικών σπουδών και ήθελαν να ειδικευτούν στον οικοτουρισμό, για ανθρώπους που έχουν ήδη εργαστεί στον τομέα του τουρισμού (επιχειρηματίες, οδηγοί κλπ), και που θέλησαν να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον τομέα του αγροτουρισμού ή / και του οικοτουρισμού για τους ανθρώπους που ζούσαν σε αγροτικές κοινότητες ή περιοχές. 29

30 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πολιτισμός » Creative Europe Ανάμεσα στις προτεραιότητες, ως προς την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας, και του διαπολιτισμικού διαλόγου είναι και η στήριξη διεθνών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα εκθέσεων, ανταλλαγών και φεστιβάλ. Κύριοι στόχοι: να υποστηρίξει τις πολιτιστικές και δημιουργικές προσπάθειες οργανισμών, προκειμένου να τους βοηθήσει να λειτουργούν διακρατικά, να προωθήσει τη διασυνοριακή κυκλοφορία έργων πολιτισμού και την κινητικότητας των πολιτιστικών φορέων. Το Πρόγραμμα ενσωματώνει τα προηγούμενα Προγράμματα «Πολιτισμός», «MEDIA» και «MEDIA Mundus». Προϋπολογισμός : 1,46 δις ΕUR. Υποστηρίζει πρωτοβουλίες: Στον τομέα του Πολιτισμού Στον οπτικοακουστικό τομέα Διακρατικής Συνεργασίας Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε: Υπο-πρόγραμμα Πολιτισμός Υπο-πρόγραμμα MEDIA Ιστοσελίδα: 30

31 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πολιτισμός » Creative Europe Υπό-Πρόγραμμα Πολιτισμός Προτεραιότητες: έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές δραστηριότητες, δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες, δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα να ασκήσουν ευρεία επίδραση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και να αποφέρουν διαρκή αποτελέσματα, έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας. 31

32 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη Πολιτισμός » Creative Europe Υπό-Πρόγραμμα MEDIA στηρίζει την κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία της ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της διανομής και της προώθησης του έργου τους. Βοηθά να δρομολογήσει σχέδια με ευρωπαϊκή διάσταση και καλλιεργεί τις νέες τεχνολογίες Συμβάλει στην δημιουργία ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών/ τηλεοπτικών ταινιών, ντοκιμαντέρ και νέων μέσων και στην προώθηση αυτών πέρα από εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης φιλμ. 32

33 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe «Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας» - EAC/S16/2013 Πρόγραμμα: «Δημιουργική Ευρώπη» Υπο-Πρόγραμμα: Πολιτισμός Στόχος: Η βελτίωση της πρόσβασης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και σε δημιουργικά σχέδια, καθώς και η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Συνολικός προϋπολογισμός για το 2014: ΕUR Προθεσμία: 5 Μαρτίου 2014 (κλειστή) Επιλέξιμα έργα: Κατηγορία 1 σχέδια μικρότερης κλίμακας συνεργασία, με έναν συντονιστή και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους από 3 διαφορετικές χώρες (που μετέχουν στο Πρόγραμμα) η μέγιστη επιχορήγηση της Ε.Ε. που διατίθενται είναι EUR που αντιπροσωπεύουν κατ 'ανώτατο όριο το 60% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Κατηγορία 2 σχέδια μεγαλύτερης κλίμακας συνεργασία, με έναν συντονιστή και τουλάχιστον 5 άλλους εταίρους από 6 διαφορετικές χώρες (που μετέχουν στο Πρόγραμμα) η μέγιστη επιδότηση που διαθέτει η Ε.Ε. είναι EUR που αντιπροσωπεύουν κατ 'ανώτατο όριο το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Διάρκεια: Μέγιστη διάρκεια και για τις 2 κατηγορίες είναι 48 μήνες 33

34 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe Επιλέξιμοι φορείς : Όλοι οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, όπως μεταξύ άλλων: θέατρα, χοροθέατρα, γκαλερί τέχνης, μουσεία, ορχήστρες, πολιτιστικοί οργανισμοί διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές, δήμοι, κοινότητες Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση 34

35 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe «Ευρωπαϊκά δίκτυα» - EAC/S18/2013 Πρόγραμμα: «Δημιουργική Ευρώπη» Υπό-Πρόγραμμα: Πολιτισμός Στόχος: Η επιχορήγηση ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Tί είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο; Στόχος των Ευρωπαϊκών Δικτύων είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που αποτελούνται από τουλάχιστον 15 οργανώσεις-μέλη (όχι φυσικά πρόσωπα) που έχουν νόμιμα εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 35

36 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe Παραδείγματα επιλέξιμων δραστηριοτήτων: Η διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, εργαστήρια ή/και την ανάπτυξη των εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών, Ανταλλαγές και επαγγελματική δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών, με καλλιτέχνες, φορείς χάραξης πολιτικής, κλπ, Η ανάλυση και η σύγκριση των πολιτικών, των προγραμμάτων και των φραγμών στην ανάπτυξη του πολιτισμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, Η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα και η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων και την ερμηνεία τους από τα δίκτυα αυτά, όπου είναι δυνατόν, Η προετοιμασία των ενημερωτικών δελτίων και τη διατήρηση των επαγγελματικών βάσεων δεδομένων για να βοηθήσει τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, τους καλλιτέχνες και το κοινό ΔΕΝ είναι επιλέξιμα δίκτυα που Διάρκεια: 3 έτη δραστηριοποιούνται στον τομέα Συνολικός προϋπολογισμός για το 2014: EUR του κινηματογράφου και στον Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις δεν θα υπερβαίνουν τις EUR οπτικοακουστικό τομέα, καθώς Συγχρηματοδότηση: μέχρι 80% αυτά καλύπτονται από το Πρόγραμμα MEDIA Προθεσμία: 19 Μαρτίου 2014 (2 η Πρόσκληση τον Ιούλιο 2016). 36

37 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe «Ευρωπαϊκές πλατφόρμες» - EAC/S17/2013 Πρόγραμμα: «Δημιουργική Ευρώπη» Υπό-πρόγραμμα: Πολιτισμός Στόχος : η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα άσκησης ευρείας επίδρασης στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και παραγωγής διαρκών αποτελεσμάτων. η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών με ισχυρή προσήλωση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό μέσω των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και μιας στρατηγικής σήματος, μεταξύ των οποίων και, κατά περίπτωση, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει: τον συντονιστικό φορέα τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς (που είναι μέλη της πλατφόρμας) 37

38 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Creative Europe Για να είναι επιλέξιμη μία πλατφόρμα, θα πρέπει να: αποτελείται από ένα συντονιστικό φορέα και τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις: την προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των αναδυόμενων δημιουργών, Την προώθηση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού προγραμματισμού πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (διεθνείς περιοδείες, εκδηλώσεις, εκθέσεις και φεστιβάλ), Εφαρμογή επικοινωνίας και στρατηγικής branding, την ανάπτυξη ενός σήματος ευρωπαϊκής ποιότητας για να προσδιορίσει και να προωθήσει τα μέλη της πλατφόρμας που έχουν επιδείξει ισχυρή και υψηλής ποιότητας επαγγελματική δέσμευση για την επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας και του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ενίσχυση της ανάπτυξης του κοινού μέσω της εκτεταμένης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Προθεσμία: 19 Μαρτίου 2014 Προϋπολογισμός για το 2014: EUR Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης (ανά πλατφόρμα): 80% 38

39 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe The Shahrazad Project Πρόγραμμα: «Πολιτισμός 2007 Πολυετές Σχέδιο Συνεργασίας» Περιγραφή: Η συγκέντρωση συγγραφέων απ όλο τον κόσμο με σκοπό την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία του λόγου, την πολυμορφία και την αλληλεγγύη, μέσω της ανταλλαγής παραμυθιών μέσω της ανταλλαγής των παραμυθιών. Συντονιστής: The International Cities of Refuge Network (ICORN) Εταίροι από: Ισπανία (Barcelona), Βέλγιο (Brussels), Γερμανία (Frankfurt), Ηνωμένο Βασίλειο (Norwich), Νορβηγία(Stavanger), Σουηδία (Stockholm) 6 πόλεις-μέλη του ICORN Διάρκεια: 5 χρόνια 39

40 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Heritage without Borders: Redefing Cultural Values through the Built Heritage of SE Europe Πρόγραμμα: «Πολιτισμός 2007 Πολυετές Σχέδιο Συνεργασίας» Περιγραφή: προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και συμφιλίωση στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της αναγέννησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και προώθηση της διακρατικής κινητικότητας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας για ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης Συντονιστής: Transylvania Trust Foundation ( Ρουμανία) Εταίροι από: Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Κροατία Συνολικό κόστος: % χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διάρκεια: 24 μήνες 40

41 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο European Route of Historic Theatres (The ERHT Project ) Πρόγραμμα: «Πολιτισμός 2007 Πολυετές Σχέδιο Συνεργασίας» To σχέδιο είναι διάδοχος του ενός πιλοτικού σχεδίου με τον ίδιο τίτλο European Route of Historic Theatres. Στόχος: προώθηση των ιστορικών θεάτρων κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά πιο προσιτά και γνωστά για όλους τους πολίτες. Συντονιστής: Perspectiv Association of Historic Theatres in Europe Εταίροι: από 12 χώρες Ποσό χρηματοδότησης από την Επιτροπή: EUR ( 49,65%) 41

42 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Δραστηριότητες: Διεξαγωγή έρευνας σε όλα τα υπάρχοντα ιστορικά θέατρα σε όλη την Ευρώπη - ελεύθερη πρόσβαση μέσα από μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Διαδρομής Τουρισμού, η οποία θα αποτελείται από 12 επιμέρους διαδρομές καθεμία θα περιλαμβάνει θέατρα. Κάθε 6 μήνες θα εγκαινιάζεται και μία διαδρομή. Προώθηση της Ευρωπαϊκής Διαδρομής σε όλη την Ευρώπη με διάφορες δραστηριότητες, (φεστιβάλ, ανακοινώσεις τύπου, θεατρικές παραστάσεις, κλπ) Έναρξη μιας μια περιοδεύουσας έκθεσης που παρουσιάζει τα θέατρα, με τίτλο «Η ιστορία της Ευρώπης μέσα από τα θέατρα της» Θα ανοίξει την άνοιξη του 2015 και περιοδεία θα ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του σχεδίου και περίπου 120 θεάτρων σε περισσότερες από 30 χώρες, π.χ. μέσω περιοδικών συναντήσεων και μια ετήσια διάσκεψη. 42

43 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Common Routes for Euro-Mediterranean Music CREMM Project Πρόγραμμα: «Πολιτισμός » Cooperation Measures Ποσό χρηματοδότησης: EUR ( 50%) Συντονιστής: The Hungarian Museum of Trade and Tourism Στόχος/ Περιγραφή : Το σχέδιο CREMM είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη σύνδεση της παγκόσμιας μουσικής σκηνής της Ευρώπης με τους γείτονες της Νότιας Μεσογείου, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων κοινών παραγωγών, την προώθηση της καλλιτεχνικής συνεργασίας, τη συλλογική δημιουργία καλλιτεχνικών προϊόντων, εξυπηρετώντας έτσι τον αμοιβαίο εμπλουτισμό των σύγχρονων μουσικών στυλ εντός της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και την προώθηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας της περιοχής. Με την ανάπτυξη ενός «world music» δικτύου εντός της ευρω-μεσογειακής περιοχής, (ολόκληρη την Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής), το CREMM υποστηρίζει τα μέλη της στις δραστηριότητές τους με στόχο την διασυνοριακή καλλιτεχνική δημιουργία προγραμμάτων για επαγγελματίες μουσικούς και τη διάδοση αυτών των προγραμμάτων-προϊόντων. 43

44 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Transient Spaces-The Tourist Syndrome CREMM Project Πρόγραμμα: «Πολιτισμός » Cooperation Measures Ποσό χρηματοδότησης: EUR ( 49,94%) Διάρκεια: Συντονιστής: Uqbar (Γερμανία) Εταίροι: από Γερμανία, Λιθουανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία Στόχος/ Περιγραφή: Το σχέδιο «Τransient Spaces - The Tourist Syndrome» είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα για τις συμμετρίες και τις ασυμμετρίες μεταξύ των σύγχρονων μορφών τουρισμού και τη μετανάστευση, που περιλαμβάνει έρευνα, θεωρία, πρακτική, εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις τέχνης στην Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία. 44

45 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Creative Europe Σχέδιο Preserving Places. Managing Mass Tourism, Urban Conversation and Quality of Life in Historic Centres Πρόγραμμα: «Πολιτισμός » Cooperation Measures Ποσό χρηματοδότησης: EUR ( 49,94%) Διάρκεια: Συντονιστής: Institute for the Conservation and Promotion of Cultural Heritage (Ιταλία) Εταίροι: από Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), Ισπανία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία. Στόχος/ Περιγραφή: Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων (εκστρατείες ενημέρωσης, διοργανώσεις κλπ) για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την διατήρηση/συντήρηση των ιστορικών κέντρων πόλεων Έρευνα για τις βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές - ευαισθητοποίηση των κυριότερων παραγόντων (όπως τοπικές αρχές, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και τους πολίτες). Προσέλκυση τουριστών χωρίς να αλλοιωθεί ο πολιτιστικός χαρακτήρας αυτών των περιοχών.. 45

46 «HORIZON 2020» HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς επίτευξης έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα: το Πρόγραμμα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τις δραστηριότητες του Προγράμματος Πλαισίου για Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Χρηματοδότηση 3 στόχων/προτεραιοτήτων (προϋπολογισμός 80 δις EUR): ΚΑΤΑΝΟΜΗ Αριστεία στην επιστημονική βάση ( δις): (Excellence Science) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (όχι ERC) Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie S. Curie (MSC) Υποδομές Έρευνας 46

47 «HORIZON 2020» ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1. Αριστεία στην επιστημονική βάση ( δις): (Excellence Science) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (όχι ERC) Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie S. Curie (MSC) Υποδομές Έρευνας 2. Βιομηχανική πρωτοπορία ( δις): (Industrial Leadership) Βιομηχανικές τεχνολογίες: νανοτεχνολογίες, τεχνολογίες της πληροφόρησης και επικοινωνίας, βιοτεχνολογίες και διάστημα Διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου και επιχειρηματικά κεφάλαια Στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης 47

48 «HORIZON 2020» 48

49 «HORIZON 2020» Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Σε θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό Πρόγραμμα: Horizon 2020 Κοινωνικές Προκλήσεις «Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες» 49

50 «HORIZON 2020» Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών και πολιτιστικών ριζών της και τις ιστορικές τροχιές των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης. (Τουλάχιστον 1 πρόταση ανά θέμα θα επιλεχθεί για χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι περνάει όλα τα κατώτατα όρια αξιολόγησης). Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100% Προθεσμία: 7 Ιανουαρίου 2015 Τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες από 3 διαφορετικές χώρες. Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 50

51 «HORIZON 2020» Reflective societies: cultural heritage and European identities under the following topics: REFLECTIVE : Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanization REFLECTIVE : European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe REFLECTIVE : The cultural heritage of war in contemporary Europe REFLECTIVE : Communication and dissemination platform REFLECTIVE : Cultural opposition in the former socialist countries 51

52 «HORIZON 2020» Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών και πολιτιστικών ριζών της και τις ιστορικές τροχιές των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης. (Τουλάχιστον 1 πρόταση ανά θέμα θα επιλεχθεί για χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι περνάει όλα τα κατώτατα όρια αξιολόγησης). Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100% Προθεσμία: 7 Ιανουαρίου 2015 Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 52

53 «HORIZON 2020» REFLECTIVE : Innovation ecosystems of digital cultural assets Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει έργα στον τομέα των καινοτόμων ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. οικοσυστημάτων Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 70% Τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες από 3 διαφορετικές χώρες. Προθεσμία: 21 Απριλίου 2015 Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 53

54 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Horizon Σχέδιο «ERNEST European Research Network on Sustainable Tourism» Πρόγραμμα: 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Προϋπολογισμός: 2,1 million EUR Ποσό χρηματοδότησης: 1,9 million EUR Διάρκεια: Συντονιστής: Regione Toscana (Ιταλία) Εταίροι από: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο, Ουγγαρία Στόχος/ Περιγραφή : Ευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας για τον βιώσιμο τουρισμό. Το σχέδιο ασχολείται με το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων. Λήψη μέτρων και προώθηση προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα στον εν λόγω τομέα Ιστοσελίδα: 54

55 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί Horizon Σχέδιο «UNDERSAFE Touristic Underground Activities» Πρόγραμμα: 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Προϋπολογισμός: 1,4 million EUR Ποσό χρηματοδότησης: 1 million EUR Διάρκεια: Συντονιστής: Electronics Design (Εσθονία) Εταίροι από: Ην. Βασίλειο, Πολωνία, Εσθονία, Π.Γ.Δ.Μ. Στόχος/ Περιγραφή : είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα ασφαλείας που μπορεί να ανιχνεύσει και να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με μια σειρά προϋποθέσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις δραστηριότητες στον ξεχωριστό αυτόν τομέα τουρισμού (Tourisitic Undergound Activities) (Φυσικές σπηλιές, ορυχεία, κλπ) Ιστοσελίδα: 55

56 JPI Cultural Heritage Heritage Plus Call JPI: Joint Programming Initiative / Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Στόχος: δημιουργία καινούργιων συνεργασιών που βασίζονται στην έρευνα γνώσης για την προώθηση της αειφόρου χρήσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το «Heritage Plus» συγχρηματοδοτείται από διάφορους φορείς/οργανισμούς σε 15 συμμετέχουσες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: EUR Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Κύπρο ήταν EUR. Ο μέγιστος προϋπολογισμός φθάνει μέχρι τις ΕUR ανά έργο για το κυπριακό δίκτυο Προθεσμία: 28 Απριλίου 2014 Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητικά, Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις Κοινοπραξία: Τουλάχιστον 3 ερευνητικές ομάδες από 3 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν 56 στο Heritage Plus. Ο μέγιστος αριθμός ερευνητικών ομάδων είναι 5.

57 MED Programme Το πρόγραμμα MED είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Χρηματοδοτείται από την Ε.E. ως εργαλείο της περιφερειακής πολιτικής. Συνολικός Προϋπολογισμός: million EUR (ERDF). Στόχος: Ο γενικός στόχος του προγράμματος MED είναι: Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, Η προώθηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών (των τεχνολογιών, της διακυβέρνησης, καινοτόμες υπηρεσίες...), Η χρηστή χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό, θαλάσσιοι πόροι...), Η υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης μέσω μιας ολοκληρωμένης (και εδαφικής) προσέγγισης συνεργασίας. 57

58 MED Programme (144 σχέδια έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EFRD) σε ποσοστό μέχρι 85%). Κατανομή σε 4 Πυλώνες: Πυλώνας 1: Προώθηση των ικανοτήτων για καινοτομία για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Μεσόγειο» Πυλώνας 2: Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές CO2 και την ενεργειακή αποδοτικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές στην Μεσόγειο, πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές Πυλώνας 3: Προστασία και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου Πυλώνας 4: Μια κοινή Μεσόγειο 58

59 Ευκαιρίες για τον Τουρισμό στο MED Πυλώνας 3: «Προστασία και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου» Θεματική προτεραιότητα 6 «Διατήρηση, προστασία, πρoώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». Στόχος: «Η ενίσχυση των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις παράκτιες και τις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές» 59

60 Σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί FutureMed project Περιγραφή: είναι ένα σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος MED, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμενικών συστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε τεχνολογικές καινοτομίες, και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μεταφορών. Στρατηγικές: η άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στην προσβασιμότητα των λιμένων (παραθαλάσσια και αστική περιοχή), η ενσωμάτωση των λιμένων με την ενδοχώρα, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφορών που συνδέονται με τα λιμάνια, η ενίσχυση της ελκυστικότητας των λιμένων προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματική, η εξειδίκευση του συστήματος των λιμένων. Εταίροι από: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία Σλοβενία, Κύπρος (Cyprus Center for European and International Affairs) Ιστοσελίδα: 60

61 Thank you for your attention! EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS Nicosia: University House, A.G. Leventis, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia Τel.: Fax: Brussels: Rue du Luxembourg 3, 2 nd floor, 1000-Brussels, Τel/Fax: , 61

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Δημιουργική Ευρώπη» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Bologna Experts Conference 16 October

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Οι Εταίροι του προγράμματος IONAS Ionian and Adriatic Cities and Ports Joint

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci: Aπό το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση στο Erasmus+ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα

Leonardo da Vinci: Aπό το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση στο Erasmus+ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Leonardo da Vinci: Aπό το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση στο Erasmus+ Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα http://www.youtube.com/watch?v=jtybyefovgq Τι είναι; Που στοχεύει; Αγγίζει το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-NEARLY ZERO-ENERGY SPORTS FACILITIES - N0E SPORT FACILITIES Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτελούν μόνο το 4% των

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα