ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ"

Transcript

1 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτέλεσε σταθμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως γιατί υιοθετεί μια νέα προσέγγιση: πρωταρχικός στόχος της είναι η επίτευξη καλής ποιότητας υδάτων για όλα τα υδάτινα σώμα- τα εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, ενώ προβλέπει αυστηρότερα όρια για ύδατα ειδικών χρήσεων (πόσιμο νερό, νερά κολύμβησης, ύδατα σε προστατευόμενες περιοχές). Η καινοτομία της έγκειται στο ότι προνοεί για τη διαφύλαξη της οικολογικής ποιότητας των υδάτων - επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων - και την προστασία των εξαρτώμενων οικοσυστημάτων και δεν επικεντρώνεται μόνο στις παραμέτρους που σχετίζο- νται με τις ανθρώπινες χρήσεις. Η Οδηγία καλεί επίσης τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν σχέδια διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής (υδρολο- γικής λεκάνης, όχι δηλαδή πλέον διοικητικά όρια), βάζοντας τέλος στον κατακερματισμό της διαχείρισης μεταξύ - συγκρουόμενων σε αρκετές περιπτώσεις - φορέων. H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Ένα ακόμα πρωτοποριακό σημείο της βρίσκεται στο άρθρο 14 και αφορά στην άμεση εμπλοκή όλων των χρηστών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο υδρολογικής λε- κάνης (περιοχής μεταξύ της πηγής και των εκβολών ενός ποταμού). Ζητά δηλαδή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, που θα επιτρέψουν στους πολίτες να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαβούλευσης σε μια προσπά- θεια άμβλυνσης των διαφορετικών προσεγγίσεων και συμφερόντων και λήψης αποφάσεων κοινά αποδεκτών από όλους τους εμπλεκομένους. Τέτοιες συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης φέρνουν στο ίδιο τραπέζι συζήτησης όλους τους κοινωνικούς εταίρους: πολιτική ηγεσία (περιφέ- ρεια, νομαρχία, δήμο, κλπ), τοπικούς φορείς (επαγγελματικές ενώσεις: π.χ. αλιείς, γεωργούς, κτηνοτρόφους, βιοτέχνες, κλπ), επιστήμονες (πανεπιστή- μια και τεχνολογικά ιδρύματα), μη κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικά σωματεία (περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς συλλόγους, κλπ), αλλά και απλούς χρήστες. Επιτρέπουν την κατάθεση όλων των απόψεων, τη διευθέτηση πιθανών διαφορών και ανταγωνισμών, το συγκερασμό τους και, εντέλει, μπορούν να καταλήξουν σε προτάσεις και σχέδια κοινά αποδεκτά από όλους. Η κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΕ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νο- μοθεσία με το νόμο 3199/2003. Σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, τα Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων αποτελούν τα αρμόδια όργανα για τη δημοσιοποίηση των Σχεδίων ιαχείρισης κάθε υδρολογικής λεκάνης καθώς και για το συντονισμό της διαδικασίας διαβούλευσης για τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των τελικών απο- φάσεων προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων. υστυχώς, η ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για τη διαχείριση των υδατικών πόρων έχει ελάχιστα προωθηθεί στη χώρα μας, κυρίως λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και ελλείψεων της κεντρικής διοίκη- σης. 3

2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΕΝΕΡΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε μια εποχή, που η πίεση πάνω στο περιβάλλον εντείνεται και η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, αυξάνει τις κοινωνι- κές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, η ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η εποχή, άλλωστε, κατά την οποία οι «ειδι- κοί αποφάσιζαν» και οι «πολιτικοί διέτασσαν» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η ενεργή συμμετοχή πληροφορημένων πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και τον τόπο τους είναι από τις πολιτικές εκείνες, που αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της βιωσιμότητας σε παγκό- σμιο και περιφερειακό επίπεδο. Όλες οι νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες (όπως η Οδηγία- Πλαίσιο για το Νερό 2000/60/ΕΕ, που προαναφέρθηκε) ενσωματώνουν την υποχρέωση για τη διενέργεια διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχής. Είμαστε έτοι- μοι, όμως, για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα; Ίσως οι περισσότεροι να νομίζουν, ότι αρκεί ό,τι γινόταν έως τώρα, δηλαδή να τοιχοκολλείται η απόφαση στα καφενεία, να γίνεται μια συνέλευση, όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει με βάση τα συμφέροντά του, οι πολίτες ή οι τοπικοί άρχοντες να τσα- κώνονται με τους μελετητές και ύστερα ο καθένας να πηγαίνει σπίτι του χωρίς τίποτα να αλλάζει. Οι νέες οδηγίες της Ε.Ε. εισάγουν κάτι τελείως και- νούριο για τα δεδομένα της χώρας μας. Αναφέρονται σε θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης, σε ενεργή συμμετοχή των πολιτών και στην υποχρέωση των αρχών να εξηγούν, πώς ενσωμάτωσαν τα αποτελέσμα- τα από αυτές τις διαδικασίες στις τελικές αποφάσεις (και αν όχι, γιατί). ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν την κοινότητά τους αποτελεί εχέγγυο δημοκρατικότητας, καθώς και εγγύηση βιωσιμό- τητας κάθε πρωτοβουλίας που αναλαμβάνεται με στόχο την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Στην πράξη, άλλωστε, οι τοπικές κοινότητες διακρίνονται από μεγαλύτερη σταθε- ρότητα και διάρκεια σε σχέση με τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και τα σχέδια δράσης που διαμορφώνονται από τους ντόπιους κάθε περιοχής προορίζονται για την επόμενη γενιά και όχι για τις επόμενες εκλογές. Οι συμμετοχικές διαδικασίες και η ενεργή εμπλο- κή των ντόπιων στη διαβούλευση επιτρέπουν την κατάθεση όλων των απόψεων, τη διευθέτηση πιθανών διαφορών και ανταγωνισμών και το συγκερασμό τους, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις - που θα ληφθούν - αποτελούν προϊόν συναίνεσης και άρα θα εφαρμοστούν. 4

3 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Συμμετοχή δεν σημαίνει ελεύθερη συζήτηση. Η συμμετοχική διαδικα- σία απαιτεί συντονισμό από ειδικούς και σαφείς στόχους, προκειμένου να αποφευχθούν χαοτικές συναντήσεις, καθώς και το ενδεχόμενο να χαθεί ολοκληρωτικά ο έλεγχος της πρωτοβουλίας. Η όλη διαδικασία, συνεπώς, απαιτεί σχεδιασμό, χρόνο, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τα ειδικά προβλήματα που υπάρχουν (π.χ. στη διαχείριση του νερού) και τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει η τοπι- κή κοινωνία, θα πρέπει να γίνουν διαφορετικές επιλογές για τον τρόπο εφαρμογής των συμμετοχικών διαδικασιών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Στο εξωτερικό έχει αναπτυχθεί ολόκληρος επιστημονικός κλάδος σχετικά με την ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία να υποστηρίζουν τις συμμετο- χικές αποφάσεις και το συμμετοχικό σχεδιασμό. Μεθοδολογίες, όπως τα εργαστήρια σεναρίων (scenario workshops), οι συναινετικές συνελεύσεις (consensual conferences), τα δικαστήρια πολιτών (citizens juries) και οι συμμετοχικές προσομοιώσεις (participatory modelling), είναι ελάχιστα γνωστές στη χώρα μας. Κοινός στόχος των δομημένων αυτών μεθοδο- λογιών είναι η υποστήριξη του δημιουργικού διαλόγου. Το εργαλείο που προτάθηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος WAREMA, με στόχο τη διαμόρφωση ενός συναινετικού ανα- πτυξιακού Σχεδίου ράσης για την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού, είναι η μέθοδος του «κοινού οράματος». Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες οραματίστηκαν το μέλλον τους και το αποτύπωσαν σε συγκεκριμένες προ- τάσεις. Οι εκπρόσωποι του ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A. επεδίωξαν την παροχή τεχνογνωσίας προς το προσωπικό των συμμετεχόντων τοπικών φορέων, την ενημέρωση των πολιτών και των θεσμικών φορέων της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, τη μείωση των συγκρούσεων, καθώς επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεών τους. 5

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ Η μεθοδολογία Συμμετοχικών ιαδικασιών, που ακολούθησε το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εξελίχθηκε σε τέσσερα βασικά βήματα: 1. ιάγνωση της κατάστασης της περιοχής, καταγραφή προβλημάτων, δυνατών και αδύνατων σημείων, υπαρχόντων ευκαιριών, τοπικής εμπει- ρίας, καλών πρακτικών. Η πρώτη φάση περιελάμβανε ανάλυση της κατάστασης στην περιοχή μελέτης και καταγραφή των βασικών εμπλεκομένων φορέων στις συμμετο- χικές διαδικασίες. Η ανάλυση της κατάστασης αφορά πάντοτε σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηρι- στικά της περιοχής. Στην καταγραφή των βασικών εμπλεκομένων φορέων της περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικές και περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες ή σύλλογοι γυναικών, πολιτιστικοί σύλλογοι, πανεπιστήμια, αλλά και με- μονωμένοι πολίτες, δηλαδή όλοι οι χρήστες των υδατικών πόρων. 2. Συνεργασία με θεσμικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους για την ενεργή υποστήριξη της διαδικασίας διαβούλευσης. Η πολιτική δέσμευση θεσμικών φορέων αποτέλεσε σημαντικό σημείο επι- τυχίας της διαδικασίας, καθώς σχετίστηκε με : α) την πολιτική στήριξη της συμμετοχικής διαδικασίας, β) τη συμμετοχή υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικασία διαβούλευσης, γ) την προώθηση κι εφαρμογή του συλλογικά αποφασισμένου σχεδίου δράσης, δ) τη συνέχιση της εφαρμογής των συμμετοχικών διαδικασιών και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, ίσως μέσα από τους θεσμικούς φορείς που προβλέπει η νομο- θεσία (Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων). Τα παραπάνω κρίνονται αναγκαία προκειμένου οι συμμετέχοντες να διαπιστώσουν ότι η άποψή τους έχει πράγματι βαρύτητα και λαμβάνεται υπόψη και να μην απογοητευτούν από τη μη εφαρμογή της συλλογικής απόφασης. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη μορφή «εργαστηρίων συζήτησης» (οργανωμένων συναντήσεων εργασίας), άλλοτε ανοιχτών σε ολό- κληρη την τοπική κοινωνία (δημόσιες εκδηλώσεις) και άλλοτε εστιασμένων σε συγκεκριμένες ομάδες (π.χ. τεχνικές επιτροπές). 6

5 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τρεις βασικές ομάδες εργασίας πρωταγωνίστησαν στη διαδικασία δι- αβούλευσης: - Το Φόρουμ. Εκπροσωπήθηκαν οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των υδάτων θεσμικοί και τοπικοί φορείς, οργανωμένες ομάδες πολιτών (επαγγελματικές ενώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, κα), πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, καθώς και απλοί πολίτες. Το φόρουμ είχε συμβουλευτικό ρόλο και συνέβαλε στην τελική διαμόρφω- ση του «οράματος» και του σχεδίου δράσης. - Η Οργανωτική Επιτροπή. Μικρότερη ομάδα, η οποία έλαβε τις απο- φάσεις για οργανωτικά και συντονιστικά θέματα. Ήταν σε συνεχή επαφή με τους εκπροσώπους του Φόρουμ, το οποίο συμβουλευόταν και ενημέρωνε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος. - Η Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή. Απαρτίστηκε από άτομα και φορείς με τεχνική εξειδίκευση και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, που συμβούλευσαν την Οργανωτική Επιτροπή και πρότει- ναν τεχνικές λύσεις στα διαχειριστικά προβλήματα που ανέκυψαν, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα κόστη και οφέλη. ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Συμμετοχή πολιτών και φορέων σε μια συγκροτημένη διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση κοινού οράματος και κοινών συμ- φερόντων. Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαβούλευσης ήταν η ση- μαντικότερη φάση της υλοποίησης του προγράμματος. Η διαδικασία περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα συμμετοχικών δράσεων, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής κάθε πολίτη. Στην πρακτική εφαρμογή του προγράμ- ματος ακολουθήθηκε μια κλιμακωτή διαδικασία από την πληροφόρηση (ενημέρωση των κατοίκων για τις ήδη ειλημμένες ή προς λήψη αποφά- σεις) στη συν-απόφαση και την κοινή δράση. Η μέθοδος του «κοινού οράματος» που χρησιμοποιήθηκε, προσέφερε το κατάλληλο πλαίσιο για μια ολοκληρωμένη συμμετοχική διαδικασία, που θα μπορούσε να θεω- ρείται έως και εκπαιδευτική. 4. ιαμόρφωση θετικού κλίματος και ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εφαρμογή του συν-αποφασισμένου Σχεδίου ράσης. Η υλοποίηση των προτάσεων εξαρτάται, βέβαια, από πολλούς παρά- γοντες και τη δέσμευση και άλλων φορέων (υπουργεία, διοίκηση) πέραν των τοπικών αρχών των υπευθύνων για τη διαχείριση των υδάτων. 5. Αξιολόγηση και έλεγχος της διαδικασίας μετά την ολοκλήρωσή της. Είναι σημαντικό οι πολίτες που συμμετείχαν στη διαβούλευση να δουν, ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμα πρόγραμμα που θα μείνει στα χαρτιά, αλλά για μια πρόταση εφαρμόσιμη, που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυ- ξη της περιοχής, με τη στράτευση όλων των φορέων στην προώθηση του κοινού Σχεδίου ράσης και των προτάσεων που αποτυπώθηκαν στους Χάρτες χωροταξικού σχεδιασμού. 7

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Συνεργασία με θεσμικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους Η διαδικασία των εργαστηρίων δι- αβούλευσης ξεκίνησε στις αρχές του 2007 και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του Περιελάμβανε 10 οργανωμένες συναντήσεις διαβούλευσης, άλλες με τη συμμετοχή μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, κάποιες με όλα τα μέλη του Φόρουμ, αλλά και πιο κλειστές συνεδρι- άσεις των Τεχνικών Συμβουλευτικών Επιτροπών. Εκπρόσωποι των κυριότερων θεσμι- κών φορέων της ευρύτερης περιοχής (Νομαρχία, ήμοι, ΤΕΕ, Φορέας ιαχείρι- σης Λ/Θ, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικές Ενώσεις, Σύλλογοι, Φορείς Περιβαλλο- ντικής Εκπαίδευσης, κ.α.) συναντήθηκαν στο Μεσολόγγι τον Φεβρουάριο του 2007 και αφού ενημερώθηκαν για τους στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος, κατέθεσαν στην Οργα- νωτική Επιτροπή την πρόθεσή τους να στηρίξουν πολιτικά και έμπρακτα τη διαδικασία με τη συμμετοχή τους. Επιπρό- σθετα περιέγραψαν και ανέλυσαν τα σημαντικότερα ζητήματα της διαχείρι- σης των υδάτινων πόρων στην περιοχή, καθώς και ευρύτερα θέματα αναπτυξια- κού ενδιαφέροντος, ενώ παρουσίασαν και τις δικές τους σχετικές προτάσεις. 8

7 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τα παιδιά ονειρεύονται, δημιουργούν και ευαισθητοποιούν... Μαθητές ημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων από τους ήμους Μεσολογγί- ου, Αιτωλικού και Οινιάδων κάλεσαν τον Μάρτιο του 2007 τους «μεγάλους» στο Αμφιθέατρο της Νομαρχιακής Αυτοδι- οίκησης Αιτ/νίας, να προβληματιστούν για το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής τους και να οραματιστούν από κοινού το μέλλον τους στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού. Η εκδήλωση «Ας μιλήσουμε για το Νερό» που διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Α βάθμιας και της Β βάθμιας ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αιτ/νίας, περιελάμβανε παρουσιάσεις μαθητών με θέμα το υδά- τινο περιβάλλον της Λιμνοθάλασσας, ιστορίες και βιώματα ντόπιων από τη Λιμνοθάλασσα, μαθητική έκθεση φω- τογραφίας και ζωγραφικής με θέμα τον υγρότοπο, αλλά και περιβαλλοντικά παι- χνίδια εμπνευσμένα από το νερό. «Γιατί μιλώντας για το νερό μιλάμε για την ίδια τη ζωή, το φυσικό περιβάλλον, την οικο- νομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και εν τέλει την ποιότητα ζωής μας...» Συνεργάτες του ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ενημερωτικές επισκέψεις και παρουσιάσεις για την Εξοικονό- μηση του Νερού σε σχολεία Α βάθμιας και της Β βάθμιας Εκπαίδευσης. Σχολεία συμμετείχαν, επίσης, ενεργά στο εθνικό συνέδριο του προγράμματος WAREMA που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2008 στο Μεσολόγγι. 9

8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Προσδιορίζοντας τις επιλογές του μέλλοντος Εκπρόσωποι κοινωνικών και θεσμι- κών φορέων, καθώς και απλοί πολίτες κάθισαν τον Μάιο του 2007 στα θρανία του 3ου ημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου και, υπό την καθοδήγηση συνεργατών του ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, κλή- θηκαν να προβληματιστούν για το «που θέλουν να φτάσουν», το πως οραματίζονται το μέλλον του τόπου τους. Η Ορ- γανωτική Επιτροπή είχε προετοιμάσει τη συνάντηση με τρόπο έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους χωρίς περιορισμούς, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου διαβού- λευσης ήταν οι συμμετέχοντες να μην μείνουν στα προβλήματα και τους περι- ορισμούς της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά να πάνε ένα βήμα παραπέρα με τη βοήθεια της ικανότητας που έχουμε όλοι να σκεφτόμαστε δημιουργικά και θετικά. Απαντώντας σε σχετικά ερωτηματο- λόγια και δουλεύοντας συνεργατικά σε ομάδες εργασίας, προσδιόρισαν το επι- θυμητό αποτέλεσμα, τον επιδιωκόμενο στόχο, το όραμά τους για το μέλλον του τόπου, το οποίο και παρουσίασαν στην ολομέλεια. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διεργασίας αποτέλεσε τη βάση για την πε- ραιτέρω επεξεργασία και διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου ράσης. 10

9 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δημόσιες Εκδηλώσεις Μία από τις βασικές ανάγκες που αναδείχτηκε από τις προτάσεις των εργαστη- ρίων διαβούλευσης ήταν η διοργάνωση δημόσιων ενημερωτικών εκδηλώσεων, ανοιχτών στο ευρύ κοινό. Με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 100 ατόμων σε κεντρική εκδήλωση που φιλοξένησε ο ήμος Οινιαδών στο Νε- οχώρι τον Οκτώβριο του 2007 με θέμα «ιαχείριση υδάτων- Αγροτική Παραγωγή- Οικοτουρισμός: Τοπικές προτάσεις και λύσεις» επιβεβαιώθηκε η θέλη- ση της τοπικής κοινωνίας να συμμετέχει ενεργά και να ενημερώνεται διαρκώς για τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Η διοργάνωση είχε ιδιαίτερη επιτυχία λόγω και της συνεργασίας το- πικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων. Αντίστοιχα, το εθνικό συνέδριο του προγράμματος WAREMA που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2008 συγκέντρω- σε δυναμική παρουσία εκπροσώπων των κυριότερων θεσμικών φορέων της περιοχής, οι οποίοι και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την υλοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συμμε- τοχική διαδικασία. 11

10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Τεχνικές Επιτροπές Για τη διαμόρφωση ενός κοινού, συναινετικού Σχεδίου ράσης με συ- γκεκριμένες προτάσεις συγκροτήθηκαν και φιλοξενήθηκαν στην έδρα του Φο- ρέα ιαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού, τρεις Τεχνικές Συμβουλευτικές Επιτροπές, οι οποίες και έλαβαν χώρα από τον Ιούλιο έως και τον εκέμβριο του Σε αυτές συμμετεί- χαν εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Επιτροπών, οι συμμετέχοντες επεξεργάστη- καν προτάσεις και λύσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπως θέματα οικο- τουρισμού, αλιευτικής δραστηριότητας, διαφύλαξης και προστασίας των πελάδων, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτρο- φίας, τυποποίησης τοπικών προϊόντων, διαχείρισης απορριμμάτων, προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πε- ριβαλλοντικής εκπαίδευσης, κ.α. 12

11 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συμμετοχικές διαδικασίες που περιγράφηκαν προηγούμενα, κωδικοποιήθηκαν σε ένα Σχέδιο ρά- σης και αποτυπώθηκαν σε Χάρτες, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχέδιο για την ευρύτε- ρη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. Το Σχέδιο ράσης, στην πλήρη ανάπτυξή του, περιλαμβάνει συγκε- κριμένες προτάσεις, τις πηγές άντλησης δεδομένων και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τους φορείς που θα πρέπει να εμπλακούν για την επιτυχή εφαρμογή τους. Τέλος, έχει προβλεφθεί και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Η πλειοψηφία των δράσε- ων που προτείνονται δεν είναι βέβαια αποσπασματικές και αυτοτελείς. Ο διαχωρισμός των διαφόρων δράσεων γίνεται για λόγους οργάνωσής τους, αλλά οι φορείς υλοποίησης αλληλοεμπλέκονται άμεσα. Στην παρούσα έκδοση, και εξαιτίας των χωρικών περιορισμών, τα απο- τελέσματα θα παρουσιαστούν περιληπτικά, με έμφαση στις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους. Το τελικό Σχέδιο ράσης και ο Χω- ροταξικός Σχεδιασμός είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες και Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο ράσης και το Χωρο- ταξικό Σχεδιασμό αφορούν ενέργειες τόσο σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν ή μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή, την κοινωνική ανάπτυξη και την εκπαίδευση, όσο και σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων. Οι προτάσεις που ακολουθούν ευελπιστούμε να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, για την προώθηση με- θόδων εφαρμογής και χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων καθώς και βάση για την δουλειά του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, όταν ξεκινήσει η λειτουργία του, με βάση τις προβλέψεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. 13

12 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Αλιεία Η αλιεία αποτελεί μια από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες στη λιμνοθάλασσα. Οι ψαράδες είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα το ευαίσθητο αυτό οικοσύστημα, τις ιδιαιτερότητές του και τους τρόπους προστασίας του. Όπως καταγράφηκε και μέσα στις συμμετοχικές διαδι- κασίες, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες, που θα συμβάλει αποφασιστικά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των πελάδων αποτελεί ένα από τα μείζο- να προβλήματα που εντοπίστηκαν. Η διατήρηση και η χρήση τους και για τουριστικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, καθώς και η ανάγκη μακροχρόνιων συμβάσεων μίσθωσής τους, χωρίς την ανάμειξη εξωτερικών παραγόντων, αποτέλεσαν ένα από τα κύρια αιτήματα που καταγράφηκαν. Επίσης, τονίστηκε η αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός συ- νεταιρισμού ψαράδων ανά δήμο. Ο συνδυασμός της κύριας δραστηριότητας των ψαράδων με αγρο- τουριστικές δραστηριότητες είναι ένας τομέας που μπορεί να αναπτυχθεί και να συνεισφέρει επιπλέον στο εισόδημα τους. Κάποιες πελάδες, μετά από ειδική διαμόρφωση, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν επισκέπτες. Η πιστοποίηση και εμπορία των προϊόντων της αλιείας καθώς και η καλύτερη δικτύωση καταναλωτών και ψαράδων μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγέλματος και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους αν- θρώπους να ενταχθούν στο επάγγελμα. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Μελέτες και προτάσεις μπορούν να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν σε άμεση συνεργασία με τους ψαράδες, δίνοντας νέες προο- πτικές στην κύρια αυτή δραστηριότητα της περιοχής. Τέλος, ως σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση και προστασία της οικολογικής ισορροπίας προκρίθηκε η αναγκαιότητα επίβλεψης και φύ- λαξης της λιμνοθάλασσας και η εφαρμογή των απαγορεύσεων για την παράνομη αλιεία και την απόθεση αποβλήτων. 14

13 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι δραστηριότητες που μπορούν να επεκταθούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση της τοπικής εμπει- ρίας τόσο ως προς τις τοπικές ποικιλίες που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, όσο και ως προς τις παραδοσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνταν, μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στον το- μέα. Σημαντικό ρόλο παίζει και η προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Με δεδομένες τις περιβαλλοντικές πιέσεις που υπάρχουν στην περιοχή, η επισκευή των συστημάτων άρδευσης και η προώθηση καλλιεργειών με μικρότερες απαιτήσεις σε άρδευση μπορούν να εξοικο- νομήσουν σημαντικές ποσότητες νερού και να μειώσουν τις πιέσεις στα υδατικά αποθέματα. Γεωργία Κτηνοτροφία Η ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών τόσο ως προς τη λελογισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τη χρήση κομπόστ (με- τατροπή των οργανικών απορριμμάτων αποφάγια κ.ά. σε οργανικό λίπασμα) και υπολειμμάτων από βιολογικούς καθαρισμούς ως εδαφοβελτιωτικών, όσο και αναφορικά με τις αλλαγές που επιφέρει η νέα Κοινο- τική Αγροτική Πολιτική, κρίνεται απαραίτητο εργαλείο για τη διατήρηση της τοπικής γεωργίας και της βιοποικιλότητας. Σεμινάρια και εκστρατείες ενημέρωσης, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και πανεπι- στημιακά/τεχνολογικά ιδρύματα, θα δώσουν πολύτιμα εργαλεία στους γεωργούς. Η προώθηση των τυποποιημένων προϊόντων και η τυποποί- ηση νέων, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ γεωργών, κτηνοτρόφων και επιχειρήσεων τυποποίησης, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διακίνηση και προώθησή τους, αλλά και να επιφέρει μειώσεις στο κόστος πα- ραγωγής, συσκευασίας και διακίνησης. Η οργάνωση αγροτουριστικών προγραμμάτων και η προώθηση των τοπικών γεωργικών και κτηνοτρο- φικών προϊόντων στην τουριστική αγορά, είναι ένας τομέας που μπορεί να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση του τοπικού πληθυσμού. Η επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία των τοπικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων είναι ένας τομέας που είναι ήδη σημαντικός, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να δώσει νέα ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η ίδρυση οικογενειακών, μικρομεσαίων ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που θα επεξεργά- ζονται τα τοπικά προϊόντα, θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους. Παράλληλα, προέκυψε μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες η ανάγκη για προσέλκυση και ανάπτυξη βιώσιμων επενδύσεων σε ανανεώ- σιμες πηγές ενέργειας. Τα στοιχεία της φύσης, το νερό, ο ήλιος, ο αέρας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, ιδιαίτερα σήμερα που οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν με φρενήρεις ρυθμούς. Δευτερογενής Τομέας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 15

14 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Οικοτουρισμός Η ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού αποτελεί προνομιακό χώρο για την ανάπτυξη οικο- τουριστικών και αγρο-τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα προσελκύσουν συγκεκριμέ- νες κατηγορίες τουριστών και θα δώσουν νέα δυναμική στην κοινωνία συνολικά. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλο- ντος, αντί στην υποβάθμιση του, κάτι που βλέπουμε να έχει ήδη συμβεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που γνώρισαν την ξέφρενη τουριστική «ανάπτυξη». Ο φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος και το γεγονός ότι έχει μείνει μέχρι σήμερα «ανεκμετάλλευτη» από την τουριστική βιομηχα- νία, είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα που, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά, θα ανοίξουν νέες προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Μια από τις βασικές ενέργειες που προτάθηκαν ήταν η κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης των επισκεπτών, στη βάση της φέρουσας ικανότη- τας της περιοχής. Ενός σχεδίου που θα ορίζει πόσους επισκέπτες μπορεί να φιλοξενήσει, βάσει των φυσικών πόρων που είναι διαθέσιμοι και των αποβλήτων και απορριμμάτων που μπορεί να διαχειριστεί. Το ζητούμε- νο δεν είναι να «βουλιάξει» από τους τουρίστες, αλλά να είναι σε θέση να τους παρέχει διαφορετικού τύπου υπηρεσίες, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και στα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Η άμεση και ενεργή εμπλοκή των δήμων σε αυτή τη διαδικασία και η ίδρυση μιας διαδημοτικής επιχείρησης που θα προσφέρει υπηρεσίες στη βάση όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να δώσει το παράδειγμα προς μια ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά φιλική τουριστική ανάπτυ- ξη.απαραίτητη προϋπόθεση κρίθηκε η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων των φορέων και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να εμπλακούν σε αυτό τον τομέα. Στη βάση αυτής της λο- γικής, προτάθηκε και η δημιουργία μιας ακαδημίας για την εκπαίδευσή τους, που με σεμινάρια και εργαστήρια θα παρουσιάζει καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και θα παρέχει τα εργαλεία στους ενδιαφερόμενους για να αναπτύξουν αντίστοιχες δραστηριότητες. Η βελτίωση και διαμόρφωση των υπαρχόντων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων, μικρού και μεσαίου μεγέθους, ξενο- δοχείων και πανδοχείων σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σε αρμονία με το περιβάλλον και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, θα συμβάλουν στην αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των ιδιαίτερων φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η σύνδεση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων αλιεία, γε- ωργία, κτηνοτροφία με τον τουρισμό θα έχει σημαντικά οφέλη και σε πολλαπλά επίπεδα για την τοπική κοινωνία και οικονομία. 16

15 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν, ποικίλουν. Στη συνέχεια αναφέρουμε ενδεικτικά εκείνες που προέκυψαν μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες: Περιπατητικός/ποδηλατικός τουρισμός, μέσα από την ανάδειξη και τη δημιουργία νέων σηματοδοτημένων μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές με φυσικό και πολιτιστικό πλούτο. Ήπιες αθλητικές δραστηριότητες (ναυταθλητισμός) στη λιμνοθάλασ- σα. Αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και δημιουργία σύγχρονων εγκα- ταστάσεων SPA, σε αρμονία με τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος χώρου. Εκπαιδευτικός/Εθελοντικός τουρισμός, μέσα από τη δημιουργία και συντήρηση ενός δικτύου κέντρων πληροφόρησης. Στα πλαίσια της θεσμικής εκπαίδευσης, πλειάδα σχολείων επισκέπτονται περιοχές ιδι- αίτερου φυσικού κάλλους. Τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ πληροφόρησης μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης αντίστοιχων δρα- στηριοτήτων. Αντίστοιχα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με εθελοντικά προγράμματα και να εργαστούν στη συντήρηση και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών μνημείων. Οικοτουρισμός με δραστηριότητες παρακολούθησης πουλιών, γνωριμίας με τη χλωρίδα και την πανίδα της λιμνοθάλασσας. Η κατάλλη- λη διαμόρφωση των αλιευτικών σκαφών ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για δραστηριότητες αναψυχής και εκπαίδευ- σης, θα δώσει νέες προοπτικές στην αλιεία. Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, μέσα από τη διοργάνωση φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάδειξη των τοπικών γιορτών. ημιουργία μουσείων όπου θα παρουσιάζονται παραδο- σιακές μέθοδοι κατεργασίας και συσκευασίας τοπικών προϊόντων. Συνεδριακός τουρισμός, με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδο- μών. 17

16 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Πληροφόρηση Εκπαίδευση των πολιτών Συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Όλες οι παραπάνω δράσεις που προέκυψαν από τις συμμετοχικές δι- αδικασίες αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και απαιτούν την ενεργή εμπλοκή της. Για το λόγο αυτό προτάθηκαν μια σειρά από δράσεις που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Η άμεση εμπλοκή της κοινωνίας απαιτεί πρώτα την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωσή της γύρω από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι δράσεις που προτάθηκαν περιλαμβάνουν οργανωμένες συμβουλευτικές δια- δικασίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν, καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία τοπικών και περι- φερειακών αρχών, κοινωνικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γύρω από αναπτυξιακά ζητήματα. Προκρίθηκε επίσης η αναγκαιότητα για έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών για τα ζητή- ματα αυτά, μέσα στα πλαίσια οργανωμένων φόρουμ και συμμετοχικών διαδικασιών. Ένα ακόμα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων στις περιοχές γύρω από τη λιμνοθάλασσα, η επαρκής ενημέρωση της κοινωνίας και η ενεργή εμπλοκή της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με αναπτυ- ξιακά ζητήματα. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίστηκε ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά και τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην παροχή εκλαϊκευμένων και κατανοητών πληροφοριών και γνώσεων. Οι δυνατότητες που παρέχουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και στην ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας στα κοινά. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη προώθησης και αξιοποίησης των δυνατο- τήτων που δίνουν τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που θα πρέπει να απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Στο ίδιο πλαίσιο κρίθηκε αναγκαία η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες που δρουν στην περιοχή της λιμνοθάλασσας (αλιείς, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μηχανικοί, κ.ά.). Οι επαγγελματίες αυτοί καλούνται να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, αφού γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτε- ρότητες της περιοχής.ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης και προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και της προσαρμογής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις ανάγκες των μεταναστών που κατοικούν στην περιοχή. Η ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία και στις συλλογικές διαδικασίες κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι αποτελούν και εκείνοι ενεργά τμήματα του πληθυσμού. 18

17 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΥΔΑΤΑ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Απώτερος στόχος του προγράμματος WAREMA και των συμμετοχικών διαδικασιών, πέρα από τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης αναπτυξια- κής προοπτικής από την ίδια την κοινωνία και τους φορείς, θεσμικούς και εξωθεσμικούς, που αλληλεπιδρούν στην περιοχή, είναι η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. Βάσει λοιπόν όλων των προηγούμενων δράσεων, και βοηθητικά, προτάθηκε μια σειρά από ενέργειες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη δια- χείριση των υδάτων. Η πρωταρχική πρόταση που έγινε αφορούσε την πλήρη εφαρμογή της οδηγία πλαίσιο 2000/60 για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Κρίθηκε απαραίτητη η αναθεώρηση των ορίων επεξεργασίας των υδάτων και η σύνδεση όλων των κτηρίων με το δίκτυο των βιολογικών καθα- ρισμών. Τονίστηκε επίσης η βελτίωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σημαντική παράμετρος, επιπλέον, αναδείχθηκε η ευ- αισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών αναφορικά με τις καλλιέργειες που απαιτούν εντατική άρδευση, τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας, κα- θώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση αφορούσε στην κατάρτιση ενός σχεδίου για ελεύθερες από χημικά, αγροτικές ζώνες σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη εφαρμογής των υπαρχουσών προτά- σεων και διατάξεων αναφορικά με τη διαχείριση και την προστασία των δασών. Απαραίτητη κρίθηκε και η εφαρμογή των προβλεπόμενων όπως ορίζονται από διεθνείς συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος (Ramsar, Natura 2000, κ.λπ.). Ταυτόχρονα καταγράφηκε η ανάγκη σαφούς προσδιορισμού των χρήσεων γης που θα επιτρέψει την καλύτερη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος συνολικά. Ση- μαντικός ήταν και ο προβληματισμός αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τονίστηκε η ανάγκη ανακύκλωσης με διαχωρισμό των διαφορετικών υλικών στην πηγή και κομποστοποίηση των οργανικών, για χρήση του παραγόμενου χώματος στη γεωργία. Επιπροσθέτως συζη- τήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού συστήματος αποκομιδής και διαχείρισης συγκεκριμένων αποβλήτων (έπιπλα, αυτοκίνητα, ελαστικά, μπάζα, έλαια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα, μπαταρίες, νοσο- κομειακά απόβλητα κ.λπ.). Όλες οι παραπάνω δράσεις θα συμβάλουν και στη σωστή λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά- των, ενώ σημειώθηκε η ανάγκη εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας τους. Τέλος, ειδική μνεία έγινε για τα γεωργικά και αλιευτικά απόβλητα, και ιδιαίτερα εκείνα που παράγονται στις πελάδες. Συζητήθηκε εκτενώς η ανάγκη οργάνωσης ενός συστήματος αποκομιδής και διαχείρισης τους. Τονίστηκε ότι όλες οι παραπάνω δράσεις θα πρέπει να συνδυαστούν με προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, τόσο των πολιτών όσο και συγκεκριμένων εργασιακών ομάδων. Προστασία του Περιβάλλοντος Διαχείριση των Υδατικών Πόρων 19

18 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t Oι Χάρτες Το τελικό αποτέλεσμα του Σχεδίου ράσης επεξεργάστηκαν εξειδικευμένοι συνεργάτες του ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A., οι οποίοι σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και ενεργά μέλη των εργα- στηρίων διαβούλευσης, προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις κυριότερες προτά- σεις σε Χάρτες. Ακολουθούν πέντε Χάρτες, δύο εκ των οποίων αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής αναδεικνύοντας και τους βασι- κότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αποτυπώνουν το μέλλον, και ειδικότερα, όσες από τις προτάσεις που προέκυψαν από τη δια- βούλευση ήταν δυνατό να σχεδιαστούν χωρικά και αφορούν στον πρωτογενή τομέα (αλιεία- γεωργία- κτηνοτροφία), στην οικολογική κατάσταση της περιοχής (περιβάλλον- ύδατα), και στον οικο- τουρισμό. Οι Χάρτες δημιουργήθηκαν συμπλη- ρωματικά προς το Σχέδιο ράσης του προγράμματος WAREMA και προσπα- θούν να αποτυπώσουν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια την μορφολογία της περιοχής, χωρίς όμως να αποτελούν -λόγω ψηφιακής επεξεργασίας- ακριβές επιστημονικό αποτύπωμα. 20

19

20

21

22

23

24 ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t 26 Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Πάνου Ρήγα 23 Ναύπακτος Τηλ.: Ιστοσελίδα: Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E. O.T.A. είναι αναπτυξιακός φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με μετοχική σύνθεση 13 ήμων, 2 Ενώσε- ων Αγροτών, 1 Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, 1 Ναυτικού Ομίλου και 1 Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών της περιοχής. Οι συμμετέχοντες ήμοι βρίσκονται στο Νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ εκτείνονται σε δυο Περιφέρειες (Περιφέρεια υτικής Ελλάδας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και σε τρεις Νομαρχίες (Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, Νο- μαρχία Φωκίδας και Νομαρχία Ευρυτανίας). Στόχος της εταιρείας είναι η ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Αιτωλίας, μέσα από δραστηριότητες και ενέργειες, που συμβάλλουν στη δημιουργία πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και συνεργασιών και αναδεικνύουν τα συγκρι- τικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Ο φορέας δραστηριοποιείται από το 1995 σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, διαθέτοντας τεχνογνωσία σε θέματα σχεδια- σμού, διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης καθώς επίσης αναλαμβάνει: την εκπόνηση απογραφικών μελετών, αναπτυξιακών - επιχειρησια- κών προγραμμάτων και μελετών στρατηγικού σχεδιασμού την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και επίβλεψη - διοίκηση κατα- σκευής σημαντικών αναπτυξιακών τεχνικών έργων την στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συνεταιριστικών οργανώσεων άλλων συλλογικών - κοι- νωνικών φορέων την στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με εστίαση σε πρω- τοβουλίες τοπικού - νομαρχιακού - περιφερειακού επιπέδου την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης στον τουρισμό, γεωργία, βιομηχανία - βιοτεχνία, περιβάλλον, υπηρεσίες και άλλους τομείς ανάπτυξης την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για την δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού την ανάληψη ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της ευρύτερης περιοχής με έμφαση στην Ορεινή Ναυπακτία, Ορεινή Τριχωνίδα, τη ωρίδα και τη Λιμνο- θάλασσα Μεσολογγίου και την παροχή συμβουλών σε ιδιώτες, ενώσεις, συλλογικούς φορείς, επιχειρήσεις, μέσω έρευνας και πληροφόρησης. Ο ρόλος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής A.E. O.T.A. στο έργο WAREMA ήταν ο συντονισμός της δράσης «Προβολή ημοσιότητα» μέσω της οποίας δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του έργου net και εισήχθησαν πληροφορίες και παραδοτέα σε αυτή, εκπονήθηκαν Newsletter, δημιουργήθηκαν Σχέδια Προβολής των εταίρων του έργου, εκπονήθηκαν φυλλάδια, μπροσούρες, αφίσες και DVD με τα παραδοτέα του έργου, καταχωρήθηκαν δημοσιεύσεις στον τύπο και οργανώθηκε το Εθνικό συνέδριο. Επίσης η εταιρεία συνέβαλλε στη διοργάνωση του διακρατικού συνεδρίου προσφέροντας υποστήριξη στον συντονιστή εταί- ρο. Υποστήριξε και είχε στενή συνεργασία με το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για την εφαρμογή της μεθοδολογίας των συμμετοχικών διαδικασιών και τη δημιουργία δικτύου με τοπικούς φορείς.

25 w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. είναι μια περιβαλλοντική και κοινωνική μη-κυβερνητική οργάνωση, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δρα- στηριοποιείται από το 1990, για: - την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Μεσογείου, και ιδιαίτερα για την προστασία των ακτών και της θάλασσας από τη ρύπανση, τη βιώσιμη διαχείριση των ακτών, τη διατήρηση της βι- οποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, της ενέργειας, των αποβλήτων, τη στροφή προς το βιώσιμο τουρισμό, την προστασία του παγκόσμιου κλίματος, την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής, κα- θώς και - τη συνύπαρξη και το διάλογο των πολιτισμών, - την προώθηση της βιωσιμότητας και των συμμετοχικών διαδικασιών σε τοπικό, εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, - την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία και αλληλεγγύη στην βάση της ισότητας και του σεβασμού στη πολιτισμική διαφορά. ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, Αθήνα Τηλ.: Ιστοσελίδα: Οι δραστηριότητες του ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. για την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνουν κυρίως: ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και συνερ- γασίας σε τοπικό, εθνικό και μεσογειακό επίπεδο, συντονισμένες κοινές δραστηριότητες σε μεσογειακό επίπεδο και δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ μη-κυβερνητικών οργανώσεων, Ο.Τ.Α, κοινωνικών φορέων, ερευνητικών κέντρων, πρωτοβουλι- ών βιώσιμης ανάπτυξης, πολύμορφες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα, δραστηριότητες προστασίας περιοχών, επίδειξη βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και καθημερινής συμπε- ριφοράς, περιβαλλοντική ενημέρωση & εκπαίδευση σε σχολεία, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων καθώς και πολυάριθμων διε- θνών συναντήσεων, δημόσιων συζητήσεων και εκδηλώσεων. Σε όλη τη διαδικασία διαβούλευσης του προγράμματος WAREMA το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είχε το ρόλο του συντονιστή των συμμετοχικών διαδικασιών. εν πήρε θέση, ούτε ευνόησε κάποιες απόψεις έναντι άλ- λων. Προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες διαλόγου, ανάμεσα σε συχνά αντικρουόμενους φορείς, ώστε να προωθήσει τη συναίνεση στη λήψη των αποφάσεων και τη διαμόρφωση προτάσεων αποδεκτών από όλους. Είναι προφανές, ότι ως περιβαλλοντική οργάνωση υποστηρίζει και προωθεί την ήπια ανάπτυξη, που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής. Ο ρόλος του, όμως, σ αυτό το πρόγραμμα ήταν κυρίως να αναδείξει ισότιμα τις απόψεις όλων των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, προσφέροντας όταν χρειάστηκε τη δική του εμπειρία και τεχνογνωσία. 27

26 Περιφέρεια της Friuli Venezia Giulia Via Caccia 17, Udine, Ιταλία Τηλ.: Ιστοσελίδα: Ε-mail: Via Caccia 17, Udine, Ιταλία WAREMA Πανεπιστήμιο της υτικής Ουγγαρίας, Σχολή Γεωπληροφορικής Pirosalma u. 1 3, 8000 Székesfehérvar, Ουγγαρία Tηλ.: Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: Αγροτικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Fejér Honvéd u Székesfehérvar, Ουγγαρία Τηλ.: Ιστοσελίδα: Κέντρο Κοινοτικής Οργάνωσης Κεντρικής Moravia Palackého 30, Prerov, Τσεχία Τηλ.: Ιστοσελίδα: ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: , Ιστοσελίδα: Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. O.T.A. Πάνου Ρήγα 23, Ναύπακτος, Ελλάδα Τηλ.: Ιστοσελίδα:

27 Για την υλοποίηση του Προγράμματος WAREMA συνεργάστηκαν: ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Χρυσόγελος Νίκος, Οργανωτική Επιτροπή Μητροπούλου Άννυ, Συντονισμός Προγράμματος Θεοδωρόπουλος Μιχάλης, Οικονομική ιαχείριση Λαζαράτου Μελίτα, Βοηθός Οικονομικής ιαχείρισης Χατζή Βενετία, Βοηθός Συντονισμού Προγράμματος Χρυσοβέργης Γιάννης, ημοσιοποίηση ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. O.T.A. Μπουλές Γιάννης, Οργανωτική Επιτροπή Παναγιωτίδη Χριστίνα, Συντονισμός Προγράμματος Κωστοπούλου Νικολίτσα, Οικονομική ιαχείριση Βλαχογιάννης Χρήστος, Οικονομική ιαχείριση Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος, Βοηθός Οικονομικής ιαχείρισης Παπαθανασίου Σπυριδούλα, Βοηθός Συντονισμού Προγράμματος Εξωτερικοί Συνεργάτες Σβορώνου Ελένη, Μεθοδολογία Συμμετοχικών ιαδικασιών Φρεζούλη Ερμιόνη, Ανάλυση Κατάστασης- Σχέδιο ράσης Καββαδίας Αντώνης, Χωροταξικός Σχεδιασμός- Επιμέλεια Σχεδιασμού Χαρτών Πηγαδίτη Ειρήνη, Σχεδιασμός Χαρτών Μελίστας Νίκος, Προγραμματισμός Ιστοσελίδας Μαυρομύτης Παναγιώτης, Σχεδίαση Ιστοσελίδας Φωτοπούλου Άννα, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Τρίπτυχου και Αφίσας Μιχοπούλου Μαίρη, Ανάλυση Κατάστασης- Σχέδιο ράσης Σίνη Νατάσα, ιοργάνωση Εθνικού Συνεδρίου Γεωργίου ημήτριος, Οικονομικός Έλεγχος

28

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους Δήμος Κομοτηνής Φάση Α2. Οργάνωση και Υποστήριξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Α2.1. Προτάσεις Οράματος Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαστήρια Σεναρίων ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων

Τα Εργαστήρια Σεναρίων ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων Τα Εργαστήρια Σεναρίων ως εργαλείο συμμετοχικού σχεδιασμού διαχείρισης υδατικών πόρων Δρ Διονυσία ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ Ειδική Επιστήμων Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Τομέας Βιοποικιλότητα &

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η οικονομική κρίση που βιώνουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα κίνητρα που δίνονται και που θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Θεσμικά και Οικονομικά Μέσα για την Ολοκληρωμένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων στην περιοχή της Μεσογείου Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης για τα Νερά στην Κύπρο - Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα