1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις"

Transcript

1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση : Ζιζανιοκτόνο 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας : Nufarm S.A.S 28 boulevard Zéphirin Camélinat GENNEVILLIERS Telephone: +33(0) Telefax: +33(0) Greenfarm Χημικά Α.Ε. Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη Αγία Παρασκευή Τηλ: Fax: address: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Γραμμή έκτακτης ανάγκης (Γαλλία) : +33(0) Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος 67/548/ ΕΕ & 99/45/ΕΕ : Xn Επιβλαβές N Επικίνδυνο για το περιβάλλον 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΕ Πικτογράμματα Xn Ν R32 - Σε περίπτωση επαφής με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια R48/22 - Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας μετά από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. Ρ63 - Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης R51/53 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 1 / 10

2 S1/2 - Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 - Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. S26 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S36/37 - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.. S49 - ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. S60 - Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. S61 - Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. SP1 - Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης Άλλοι κίνδυνοι Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το μίγμα. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1. Ουσίες 3.2. Μίγματα Χημική σύσταση : Πυκνό διάλυμα (SL) Συστατικά Αρ. CAS Αρ.EINECS Αρ.ELINCS Κατάταξη (67/548/ΕΕ) Κατάταξη (1272/2008/ΕΕ) Συγκέντρωση (β/β) 1,2,4-triazol-3-ylamine Xn, N H361d, H373, H411 20,5 % Repr.Cat.3, R63, R48/22, R51-R53 Ammonium thiocyanate Xn Acute Tox. 4; H332, 19,3% RR20/21/22, R32, R52-R53 H312, H302 Aquatic Chronic 3; H412 Surfactant Xi 0%-2% R10-R41-R38 Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επαφή με το δέρμα : Αφαιρέστε αμέσως όλον τον μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη με άφθονο νερό και σαπούνι. Εισπνοή : Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Συμπτώματα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 2 / 10

3 Θεραπεία : Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Εκνέφωμα νερού, ξηρά σκόνη, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) Μέσα πυρόσβεσης που δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας : Μεγάλος όγκος νερού με υψηλή πίεση 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ειδικοί κίνδυνοι κατά την αντιμετώπιση φωτιάς 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες : Καθώς το προϊόν περιέχει εύφλεκτα οργανικά συστατικά, σε περίπτωση φωτιάς θα παραχθεί πυκνός μαύρος καπνός που θα περιέχει επικίνδυνα προϊόντα καύσης (Βλέπε ενότητα 10). Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία. Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να σχηματιστούν (COx). Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Χρησιμοποιείστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση φωτιάς χρησιμοποιείστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Περαιτέρω πληροφορίες : Τυπική διαδικασία για την αντιμετώπιση φωτιάς σε χημικά. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης χωριστά. Μην επιτρέψετε να φθάσει στις αποχετεύσεις. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.(δείτε Τμήματα 7 & 8). Εγχυμένο προϊόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς επαναχρησιμοποίηση Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην το αδειάζετε σε επιφανειακά νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης. Εάν το προϊόν μολύνει λίμνες, ποτάμια, ή αποχετεύσεις, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι καθαρισμού : Απορροφήστε το με αδρανές απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, universal binder ). Συλλέξτε και μεταφέρετε σε περιέκτη με κατάλληλη σήμανση Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για προστατευτικό εξοπλισμό δείτε Τμήμα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Συμβουλή ασφαλούς χειρισμού : Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο 8. Συμβουλές υγιεινής : Αφαιρέσετε και πλύνετε το μολυσμένο ρουχισμό και τα γάντια συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής πλευράς πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχών ασυμβίβαστων 3 / 10

4 Απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης και τους περιέκτες. Συμβουλή για την κοινή αποθήκευση 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Καμία : Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο στην αρχική του συσκευασία. : Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ΜΗΝ το αποθηκεύεται κοντά σε οξέα 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. Παράμετροι ελέγχου Εάν η υπο-ενότητα είναι κενή, δεν αξίζει να αναφερθεί Έλεγχοι έκθεσης Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία χεριών : Γάντια νιτριλίου. Προστασία ματιών : Γυαλιά ασφαλείας. Προστασία δέρματος και σώματος : Μακρυμάνικα ρούχα Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Γενική συμβουλή : Μην το αδειάζετε σε επιφανειακά νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης. Αν μολυνθούν ποτάμια και λίμνες ή αποχετεύσεις από το προϊόν ενημερώστε τις Αρμόδιες Αρχές 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση Φυσική κατάσταση : Υγρό Μορφή : Πυκνό διάλυμα Χρώμα : Σκούρο καφέ Οσμή : Έλαφριά Όριο οσμής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Πυκνότητα : ca. 1,2g/cm 3 στους 20 ο C Μέθοδος: EEC A3 Σημείο ζέσης/ εύρος ζέσης : Δεν έχει προσδιοριστεί Σημείο τήξης / εύρος τήξης : Δεν έχει προσδιοριστεί Σημείο ανάφλεξης : > 126,5 ο C Μέθοδος: EEC A9 Ποσοστό εξάτμισης : Δεν ισχύει Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Δεν ισχύει Θερμοκρασία ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν είναι εκρηκτικό 4 / 10

5 Θερμοκρασία Αυτοανάφλεξης : 505 o C Μέθοδος: EEC A15 Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Τάση ατμών : Αμελητέα Σχετική πυκνότητα ατμών : Δεν ισχύει Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Διαλυτότητα στο νερό : Δεν προσδιορίζεται Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ph : Ca. 6,6 Μέθοδος: CIPAC MT 75 Συντελεστής κατανομής οκτανόλη / νερό : log Pow: -0,969 Δοκιμή στη δραστική ουσία Σταθερά διάστασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Δυναμικό ιξώδες : <10 mpa.s σε 20 C, <10 mpa.s σε 40 C, Μέθοδος: OECD TG 114 Κινητικό ιξώδες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό 9.2. Άλλες πληροφορίες Επιφανειακή τάση : 22,7-34,8 mn / m 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δραστικότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης Χημική Σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Καμία επικίνδυνη αντίδραση δεν είναι γνωστή υπό συνθήκες κανονικής χρήσης Συνθήκες προς αποφυγήν Δεν αποσυντίθεται εφόσον αποθηκεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες Μη συμβατά υλικά Οξέα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 5 / 10

6 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Προϊόν Οξεία δια στόματος τοξικότητα : LD50 επίμυς Δόση:> 2000 mg/kg Μέθοδος: OECD Test Guideline 401 Οξεία δια δέρματος τοξικότητα : LD50 επίμυς Δόση: > 2000 mg/kg Μέθοδος: OECD Test Guideline 402 Οξεία από αναπνοής τοξικότητα : Αποδείχθηκε ότι κατά τις προβλεπόμενες και προοριζόμενες εφαρμογές, δεν σχηματίστηκε κανένα αναπνεύσιμο εναιώρημα. Ερεθισμός του δέρματος : Κουνέλι Αποτέλεσμα: Όχι ερεθισμός του δέρματος Μέθοδος: OECD Test Guideline 404 Ερεθισμός των οφθαλμών : Κουνέλι Αποτέλεσμα: Όχι ερεθισμός των ματιών Μέθοδος: OECD Test Guideline 405 Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού ή δέρματος Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων Γονοτοξικότητας in vitro : Ινδικό χοιρίδιο Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση Μέθοδος: OECD Test Guideline 406 : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Καρκινογένεση : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία STOT - μία εφάπαξ έκθεση : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης : Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη STOT - επανειλημμένη έκθεση : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Επιπλέον πληροφορία : Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε δοκιμές που έγιναν σ αυτό το μίγμα. Συστατικά Ammonium thiocyanate Οξεία δια στόματος τοξικότητα: 500 mg / kg Μέθοδος: Μετατροπή εκτίμησης του σημείου οξείας τοξικότητας. Οξεία δια δέρματος τοξικότητα : 1.100mg/kg Μέθοδος: Μετατροπή εκτίμησης του σημείου οξείας τοξικότητας. 6 / 10

7 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τοξικότητα Προϊόν : Τοξικότητα δια στόματος στις μέλισσες : μg/μέλισσα (Apis mellifera) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Πρακτικά μη τοξικό Τοξικότητα επαφής στις μέλισσες : 200μg/μέλισσα (Apis mellifera) Τοξικότητα στα ψάρια : LC 50 Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) Δόση: >100 mg/l Διάρκεια δοκιμής: 96 ώρες Τοξικότητα στη δάφνια και σε άλλα υδρόβια ασπόνδυλα : EbC 50 Daphnia magna( Water flea) Δόση: 12 mg/l Διάρκεια δοκιμής: 48 ώρες Τοξικότητα στα άλγη : EbC 50 Selenastrum capricomutum (πράσινα φύκια) Δόση: 126 mg/l Διάρκεια δοκιμής: 72 ώρες Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Προϊόν: Βιοαποδομησιμότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Φυσικοχημική αφαιρεσιμότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Προϊόν: Βιοσυσσώρευση : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Συντελεστής κατανομής n- οκτανόλης/νερό : log Pow: -0,969 Δοκιμή στη δραστική ουσία Κινητικότητα στο έδαφος Προϊόν: Κινητικότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Επιφανειακή τάση : 22,7-34,8 mn / m Αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης ABT και αα αβ Προϊόν: Εκτίμηση : Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το μίγμα. 7 / 10

8 12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Προϊόν: Άλλες οικολογικές πληροφορίες : Δεν υπάρχουν άλλες γνωστές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν : Απορρίψτε το σύμφωνα με την τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Μην το απορρίπτετε στις αποχετεύσεις. Μολυσμένη συσκευασία : Μην ξαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες. Διαθέστε τις κενές συσκευασίες μέσω του τοπικού συστήματος διάθεσης. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθμός ΟΗΕ (UN) ADR : 3082 IMDG: 3082 IATA: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ADR : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ Ε.Α.Ο. (Amitrole) IMDG : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ Ε.Α.Ο. IATA : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ Ε.Α.Ο Τάξη/τάξεις : κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR/RID Τάξη : 9 IMDG Τάξη : 9 ΙΑΤΑ-DGR Τάξη : Ομάδα συσκευασίας ADR/RID Αρ. Αναγνώρισης κινδύνου : 90 Ετικέτα : 9 Κωδ. Περιορισμού σήραγγας : (Ε) IMDG PG : III Ετικέτα : 9 Κωδ. Περιορισμού σήραγγας : F-A, S-F ΙΑΤΑ-DGR PG : III 8 / 10

9 Ετικέτα : Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ADR Περιβαλλοντικά επικίνδυνο : Ναι IMDG Θαλάσσιος ρυπαντής : Ναι IATA Περιβαλλοντικά επικίνδυνο : Ναι Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη Για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το Annex II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Δεν ισχύει 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το μίγμα. 16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των R-φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 R10 - Εύφλεκτο R20/21/22 - Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης. R32 - Σε περίπτωση επαφής με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια R38 - Ερεθιστικό για το δέρμα R41 - Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R48/22 - Επιβλαβές: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας μετά από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. R51 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. R52 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. R53 - Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το πλήρες κείμενο των H-δηλώσεων H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ημερομηνία εκτύπωσης : 2012/11/26 9 / 10

10 Η μορφή της ημερομηνίας ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601 (Τροποποιήσεις επισημαίνονται στο αριστερό περιθώριο με: ) Άλλες πληροφορίες : Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι σωστές με βάση την καλύτερη γνώση, πληροφόρηση και πεποίθησή μας κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του. Οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζονται μόνο ως καθοδήγηση για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και απελευθέρωση, και δε θεωρείται ως εγγύηση ή ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν και ενδεχομένως δεν ισχύουν σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή για άλλες διαδικασίες, εκτός εάν ορίζεται στο παρόν κείμενο. Σημείο επικοινωνίας Εταιρία : Nufarm SAS 28 boulevard Zéphirin Camélinat, GENNEVILLIERS Γαλλία Greenfarm Χημικά Α.Ε. Ι. Σκλάβος Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, Αγ. Παρασκευή, Ελλάδα Τηλέφωνο : +33(0) /210/ Fax : +33(0) /210/ Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο βασίζονται στην τρέχουσα γνώση μας και επομένως δεν εγγυώνται ορισμένες ιδιότητες. 10 / 10

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

CHAMP 37,5 WG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 MAXFORCE PRIME 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν MAXFORCE PRIME Κωδικός προΐόντος (UVP) 06531709 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 PLURAL SL200 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν PLURAL SL200 Κωδικός προΐόντος (UVP) 06364284 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013 RACUMIN PASTE 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν RACUMIN PASTE Κωδικός προΐόντος (UVP) 05141435 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ALVERDE 240 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 TWIST WG 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν TWIST WG Κωδικός προΐόντος (UVP) 05584493 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα