ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Κ Α I ORTHOPEDICA HELLENICA ACT Α. O~rANON ΤΗε Ef\f\HNIKHE ΕΤΑΙ~ΕΙΑε. XEI~OYPrtKHE Ο~θΟΠΕΟΙΚΗΕ & TPAYmAronorΙAE ΑΘΗΝΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Κ Α I ORTHOPEDICA HELLENICA ACT Α. O~rANON ΤΗε Ef\f\HNIKHE ΕΤΑΙ~ΕΙΑε. XEI~OYPrtKHE Ο~θΟΠΕΟΙΚΗΕ & TPAYmAronorΙAE ΑΘΗΝΑΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ Α I ΟΡθΟΠΕΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ACT Α ORTHOPEDICA HELLENICA O~rANON ΤΗε Ef\f\HNIKHE ΕΤΑΙ~ΕΙΑε XEI~OYPrtKHE Ο~θΟΠΕΟΙΚΗΕ & TPAYmAronorΙAE (ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟΝ) Ίούλιος - Σεπτέμβριος 1983 ΤΟΜΟΣ 34ος ΑΘΗΝΑΙ τ.t:υχοσ 3ον 1983

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΜ. ΔΡΕΤΑΚΗ, Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΛΟΥ, Β. ΖΑΡΚΑΔΟΥ ΛΑ, Κ. ΧΑΤΖΗΣΤ Α ΜΑ ΠΟΥ, Ν. ΠΕΤΟΥΣΗ, Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: ΥΕρευνα γιά τή συχνότητα τής σκολιώσεως σέ μαθητές 6-15 έτών 157 Σελίς ΕΜΜ. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ, ΘΕΚΡ. ΦΕΛΟΥΚΑΤΖΗ: Διπλή πρωτοπαθής σκολίωση (μελέτη τών χαρακτήρων καί τής συμπεριφοράς 154 περιπτώσεών μας) 160 Γ. ΠΕΤΡΟΥ, Α. ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ, Γ. ΧΟΙΔΗ, Ν: ΜΑΡΠΝΟΒΠΣ, Β. ΠΕτpQ ΠΟΥΛΟΥ: Πρόσθιο καθ' εξιν έξάρθρημα τού ώμου. ('Αντιμετώπιση μέ συνδυασμό έγχείρησης Bankart καί Putti- Platt) 165 Α. ΜΗΓΣΟΥ, Ν. ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ, Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Β. Θ. ΓΡΙΒΑ, Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ- ΠΟΥ ΛΟΥ: Κλινική διάγνωση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου. Συγκριτική μελέτη μεταξύ Lachman καί προσθίου συρταροειδούς σημείου 172 Γ. ΣΑΠΚΑ, Δ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΚΟΡΡΕ, Η. ΒΕΛΙΚΑ, Π. ΣΟΥΚΑΚΟΥ: 'Εμπειρίες aπό τή χρησιμοποίηση τών ράοδων Haπington γιά τήν aνάπτυξη καί σταθεροποίηση τών καταγμάτων τής σπονδυλικής στήλης 175 Α. ΜΠΕΛΔΕΚΟΥ, Ι. ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ,Σ. ΚΑΛΟΥ: Ήaντιμετώπισητώνπαθήσεωντής μεταταρσιοφαλαγγικής aρθρώσεως τού μεγάλου δακτύλου μέ πρόθεση aπό σιλικόνη 187 Π. ΠΕΛΕΚΗ, Ν. τpjανταφυλλου, Α. τσαματροπουλου, Ν. ΠΟΛΠΗ, Π. ΣΙΑΚΑΝΤ ΑΡΗ, Γ. ΑΝ AΣTO:fiOY ΛΟΥ: Τό όστεοειδές όστέωμα καί οί δυσκολίες στή διάγνωσή του 193 I. ΧΑΡΙΠΔΗ, I. ΚΥΡΚΟΥ, Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΙΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Ή έπίδραση τής aφαίρεσης τής κεφαλής τής κερκίδας στήν κάτω κερκιδωλενική aρθρωση 197 Σ. ΒΟΥΤΖΟΥΛΙΑ, Γ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ, Ν. ΔΕΜΕΡτΖΗ, Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλσιτονίνη καί σκελετικές μεταστάσεις 202 I. ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΣΤΟΡΑΠΗ, Δ. Δ. ΒΑΡΩΝΟΥ: Χορήγηση γλυκοκορτικοειδούς σέ θηλυκούς έπίμυς πρίν aπό τήν σύλληψη: Συνέπειες γιά τόν σκελετό τών aπογόνων 206 I. ΝΤΟΥΝτΟΥΛΑΚΗ, Α. ΜΟΡΑΚΗ, I. ΔHMHτpiQY, Ν. ΠΑΛΗΟΥ, Γ. ΠΙ ΣΤΕΥΟΥ: Θεραπεία τού Σ.Ε.Ι. σέ παιδιά ήλικίας κάτω τού ένός ετους μέ aνοικτή aνάταξη 213 Ν. ΔΑΟΥΤΗ, Σ. ΣΟΥΡΜΕΛΉ: Συγγενής aνωμαλία τού άντίχειρος. Συγγενής ελλειψη τού μακρού καμπτήρας (περιγραφή περιπτώσεως) 219 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα CO CO MAC 221 Π έ ν θ η - Πάρις Γαλανός 225 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς - έ ν η μ έ ρ ω σ η - σ χ ό λ ι α 227

3 Κλινική διάγνωση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου. Συγκριτική μελέτη μεταξύ Lachman καί προσθίου συρταροειδούς σημείου Α. ΜΗΤΣΟΥ, Ν. ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ, Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Β. Θ. ΓΡΙΒΑΣ. Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγιφιτικl1 μελέτη τής διαγνωστικής aξίας μεταξύ τού Lachman test καί. τής δοκιμασίας τού πρόσθιου συρταροειδούς σημείου, εγινε σέ 72 γόνατα μέ ρήξη τού προσθίου χιαστού συνδέσμου. Ή διαγνωστική aξία τού Lachman test σέ πρόσφατες ρήξεις τού προσθίου χιαστού καί δταν ό aσθενής εξετάζ ε ται χωρίς γενική νάρκωση είναι aνωτέρα τού προσθίου συρταροειδούς σημείου, tνιίι στίς χρόνιες περιπτώσεις μ έ llloυ οαθμού αστάθεια, οί δύο δοκιμασίε ς είναι τής αύτή ς διαγνωστικής aξίας. Ή διάγνωση τής ρήξεως τού προσθίου χιαστού συνδέσμου πολλές φορές είναι δύσκολο νά γίνει, iδιαίτερα σέ πρόσφατ ε ς περιπτώσεις μέ όξύ μ ετατραυματικό αϊμαρθρο. Τό 1980 ό Noyes καί οί συνεργάτες του αναφέρουν τήν ϋπαρξη ρήξεως προσθίου χιαστού συνδ έσμου στό 76% τών γονάτων μέ όξύ μετατραυματικό αϊμαρθρο. Στίς περιπτιοσεις αuτές τό πρόσθιο συρταροειδές σημείο μέ κάμψη τού γονάτου στίς 90" ει ναι (.ιρνητικό σέ ποσοστό o/c (Li ljedahl and Nordstrand Marsha ll et al 1975) Τό 1976 ό Torg καί oi συνεργάτες του περιέγραψαν τό Lachman test, πού είναι πρόσθιο συρταροειδές σημείο μέ τήν κνήμη σέ κάμψη 20" καί σέ ούδετ έ ρα θέση. Oi ερευνητές αuτοί ύποστήριξαν τήν διαγνωστική aξία τής δοκιμασίας αuτής, καί σέ περιπτώσεις ρήξεως τού προσθίου χιαστού, δπου τό κλασσικό πρόσθιο συρταροειδές σημείο σέ 90" ήταν αρνητικό. 'Υλικό Ρή ξη τού ;τροσ θίου χιαστού συν δέσμου διαπ ι στώθηκε (aρθροσκ ό πηση - aρθρ οτομή) σέ 72 γ ό ν α τα. ' Από αuτιί 30 aφο ρούσαν π ρόσ φατες κακι \J σε ις ένι:ϊ:ι 42, χρ όνιες a στ ά θ ει ε ς ΙΠου οαθ μοϋ μέ α'ίσθημ α a στ α θ ε ί ας (gi ving way) τού γ όν α τ ος. 'Από τά 72 γό νατα μ έ ρ ή ξη το ύ π ρ οσθίου χιαστ ού σ έ 49 ύ πή ρξε θετική ή δοκιμασ ία προσαγωγής η aπαγωγής τού γόνατ ος ( σέ κιίμψη 3(}' και rj'). π οί σημαίνει 6λ ά6η τ ι!jν ;τ λ α γ ί ων θυλ ακοσυν δεσ μι κιl>ν στο ι χ ε ί ων μαt ί μέ τή ν ολά6 η του ;τ ροσf-! ίου χ ια σ τού. Ά ν τί f-! ετα ο έ 23 ~ιόvα τ α οί δ οκι μασίες α ( τ ές (μαν (ι.ρ νητι κές ( Πίνακα; Ι). ΠΙ ΝΑ Κ ΑΣ Ι ~9 γόν ιι.τα μέ σί γχρονη ο λ<'ιδη 1(1)ν π λ α - 72 ρήξει; Π.Χ. y ί ων Αυλα κ ο ουνbεσμικ<l>ν σ τ οιχε ί ων 23 '(όνατ α μ έ μ εμον< >μένη ρή ξ η τοί Π. Χ. Ά π ό τ ί ς 30 ;τρ ι'>σφα τ ε; ρήξ ε ι ς του προ σθίο υ χ ι ασ τ οί δταν εξετάσθηκαν χ ωρ ίς: γ ενική αν αισθ ησία ή δια'(vωστική aξία τ ο ί: προσ θ ί ου συρταροειδ οί ς καί του Lachn1an tcst εμφανίζε ται στ όν Π ίνακα!ι. Σ ίψφωνα μέ τ ι'>ν π ί να κα α ι'ηόν, τ ό πρόσθιο σ υ ρτ αροε ι δ ές σημείο (90") ή τ αν θε τικό σ έ l 2 γό νατα (π οσοστ l'j 40 % ) έν ιίj ηταν aρ νητικό σέ 18 γό νατα (ποσοσ τ ό 80 % ) κ α ί aρνητικ ό σ έ 6 (ποσοστ ό 20% ). Έ κ τή ς Ό ρ θο πεδ ικ1j ς Κ λ ι ν ική ς Π ανεπισ τημί ο υ 'Αθ η ν<i)\, Δ /ντή ς: Κ αθ η γη τήc Γ. Χαρτοφυλακίδης- Γαροφαλίδ1]ς. Ε. Ε. Χ Ο. Τ. Τ. 34. τ. 3. (1983)

4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔlΑΓΝΩΣΗ ΡΗΞΕΩΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧlΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 173 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Θετικό 'Αρνητικό Σί1νολο Πρόσφατες ρήξεις προσθίου χιαστοί. Σ{ιyκριση τού Lachman test καί τcη~ι προσθίου συρταροειδοι- ς (χωρίς αναισθησία) Πρόσθιο σ1. ρταροειδέ; 12 (40%) 18 (60%) 30 Lachn1αn test 24 (80%) 30 6 (20%) 'Όταν οί aσθενείς εξετάσθηκαν μέ γενική αναισθησία καί στατοκινητικό Ελεγχο τ6 πρόσθιο συρταροειδές σημείο iμαν θετικό σέ 28 περιπτcίjσεις (μετατόπιση 5 mm) καί τό Lachman test σέ 19 περιπτιίjσεις. Στίς 2 περιπτιi!σης ποίj εlχαν aρνητικό πρόσθιο συρταροειδές σημείο 6ρέθηκε κατά τήν aρθροσκόπηση δτι μαζί μέ τήν ρήξη τού προσθίου χιαστοί συνυπήρχε 6λά6η δίκην κάδου τού εσω μηνίσκου. Στίς 42 περιπτcuσεις χρονίας ρήξεως τού προσθίου χιαστού μέ aστάθεια ΙΙΙου 6αθμού ή διαγνωστική aξία τίί!ν δύο δοκιμασι(f.jν χωρίς aναισθησία εμφανίζεται στόν πίνακα III. Σύμφωνα μέ τόν πίνακα αιίτό, τό πρ6σθιο συρταροειδές σημείο ηταν θετικ6 σέ 40 γόνατα (90,5%) καί aρνητικό σέ 2 (9,5%) ενιr) τό Lachman test ηταν θετικό σέ 41 γ6νατα (90.7%) καί aρνητικό σέ 1 (9,3% ). Π Ι Ν Α ΚΑΣ III Χρόνιες cj.στcιθειες προσθίου χιαστού ΙΙΙου 6αθμοί. Σύγκριση Lachman test καί προσθίου συρταροειδούς Θετικ6 'Αρνητικ6 Σύνολο σημείου χωρίς αναισθησία Π ρ6σθιο συρταροειδέ; σημε ί ο 40 (90,5%) 42 2 (9,5%) Lachιnan test 41 (90,7%) 42 (9,3%) Τά δύο γ6νατα πού ειχαν ό.ρνητικ6 τι'! πρ6σθιο συρταροειδές σημείο, στήν ό.ρθροσκ6πηση 6ρέθηκε νά Εχουν συνυπάρχουσα ρήξη τcϊ)ν μηνίσκων. Στό ενα γ6νατο πού εlχε ό.ρνητικ6 τό Lachman, στήν aρθροσκόπηση δέν 6ρέθηκε 6λά6η μηνίσκων η &λλη αtτία γιά νά εξηγήση τό φαινόμενο. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ή κλινική διάγνωση μιάς ρήξεως τού προσθίου χιαστού συνδέσμου σέ πρ6σφατες περιπτιi!σεις μέ οξύ αϊμαρθρο είναι δύσκολο νά γίνει. Ό ΠCJνος, ή σύσπαση τίί!ν μαλακίί!ν μορίων καί περισσότερο (Ίπ' δλα τό αϊμαρθρο, εlναι αtτίες πού προκαλούν δυσκολία στήν ξξέταση καί συγκαλύπτουν τf1ν 6λ66η. Τό κλασσικ6 πρόσθιο συρταροειδές σημείο καί τό περίφημο πλέ.ον σημεϊο <<Pivot shitί phenonίcnon» ειναι δύσκολο νά γίνουν στήν κλινική εξέταση γιά τούς πιό πάνω λόγους ιδιαίτερα δταν ή ρήξη τού προσθίου χιαστού συνδέσμου δέν συνυπάρχει μf ολάοη τιον Εσω η Εξ ω θυλακοσυνδεσμι KCrJν στ οιχείων, τά οποία είναι aρκετά ισχυρά yι6 ν6 εμποδίσουν τό πρόσθιο ύπεξάρθρημα τής κνήμης (Yonmans 1978, Butler 1980). Οί Liljedahl καί Wordstrand (1969) καί Marsha11 ( 1975), ό.ναφέρουν uπαρξη ρήξεως τού προσθίου χιαστού στό 90% τcrjν γονάτων μέ θετικό τό πρόσθιο σ1 ρταροειδές σημείο, ό.λλ6 συγχρόνως καί uπαρξη ρήξεως τι!jν εσω θυλακοσυνδεσμικιijv στοιχείων. 'Αντίθετα ή διαγνωστική α:;ια τού προσθίου συρταροειδούς σημείου καί τοί "Pivot shift phenorηenon" είναι πολύ μεy6λη σέ χρόνιες &νεπc'ι.ρκειες τοί προσθίου χιαστοί, η δταν σέ πρόσφατες ρήξεις δ aσθενής εξετάζεται ύπ6 γενική νάρκωση. Σέ aντίθεση τό Lachman test σύμφωνα μέ τίχ ειίρ11- ματά μας είναι πιό σταθερή δοκιμασία yι6 τήν δι6- γνωση τιi)ν προσφάτων ρήξεων τοίι προσfjίσι χιαστοί σέ cj.σθενεϊς πού εξετάζονται στίχ έξωτερικ6 tατρεiα, χωρίς γενική νίχρκωση. 24 aσθενείς a:;τι'j τοί1ς 30 (ποσοστcj 8()%) μέ πρόσφατη ρήξη είχαν θετική τήν δοκιμασία σέ' σί1γκριση μέ 12 (ποσοστι'j 40%) ποί1 είχαν θετικ6 τό πρόσθιο συρταροειδές σημείο. Στίς χρ6νιες 6στάθειες ΙΠου οαθμού ή διαγνωστική aξία τίi)ν δύο tests ειναι μεγίχλη σf: ποσοστ6 90% χωρίς γενική 6ναισθησία. Ή διαφορά τιιjν c1ποτελεσμcπων μας :;το{ Δφοροϋν τίς χρόνιες aστίχθειες 6π6 τc'ι. 6ποτελέσματα τιi)ν Noyes καί συν. (1980) πού δίνουν θετικ6 τ6 πρόσθιο συρταροειbές σημείο καί τι'! Lachn1an test μόνο στό 56% τιijν περιπτι;jσεων, φαίνεται δτι c'jφείλεται στό γεγονός δτι στή σειρίχ μας ή αστάθεια ηταν Illoυ οαθμού μόνο (aστάθειες Ιου καί ΙΙου 6αθμοί εξαιρέθηκαν τής μελέτης) ενιjj ή σειρά τιί)ν Noyes καί συνεργατιίjν aφορούσαν δλο τό φcωμα τίίjν χρονίων ό.σταθειιuν. Συμπερασματικά τονίζεται δτι ή δοκιμασία Lachman εχει πολύ μεγc'1λη διαγνωστική 6ξία γιc'ι. τήν εγκαιρη διάγνωση τής ρήξεως τού προσθίου χιαστοί καί θά πρέπει νά γίνεται στίχ εξωτερικc'ι. [ατρεϊα σέ κάθε τρατυματισμένο γόνατο πού ύπάρχει ύποψία συνδεσμικής ολάοης. Δέν χρειίχζεται κίχμψη τού γόνατος μεγαλύτερη aπό 2G' μία θέση τής ΔρθριίJσεως

5 174 Α. ΜΗΤΣΟΥ κ. συν. πού είναι δπωσδήποτε πιό άνετη γιά τόν άσθενή άπ' δτι σέ κάμψη 9σ' άμέσως μετά άπό τόν όξύ τραυματισμό. Τέλος φαίνεται δτι σέ χρόνιες άστάθειες Illoυ οαθμοϋ οί δοκιμασίες ει ναι κατά τό πλείστον θετικές καί δέν.χρειάζεται ό άρρωστος νά λάοει γενική άναισθησία. rupture of the anterior cruciate Jigament. The diagnostic value of the Lachman test in the recent ruptures of the anterior crilciate ligament with the patient examined without general anesthesia, is more reliable of that of the anterior drawer. test, while in old ruptures with a Illrd degree instability both of them are equally reliable. SUMMARY «Clinical diagnosis of A.C.L. ruptures. Comparative study between Lachman test and anterior drawer sign, By Α. MΠSOU, Ν. PISKOPAKIS, Ρ. NIKOLAOU, Τ. GRIV AS, Ε. PANAGIOTOPOULOS Univ. of Athens Orth. Dpt Head. Prof. Η a r ι ο ρ h y l a k i d e s We compare the diagnostic value of the Lachman test and anterior drawer test, in a series of 72 knees with ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BUTιER D. ι.. NOYES F. R. GROOD Ε. S. ( 1980): Ligamentous restrain to anterior posterior drawer in the human knee. J Bone Jt Surg ο 62-Α, LlιJEDAHι S. Ο. ο NORDSTRAND Α. ( 1969): lnjuries to the lig~ ments ofthe knee. Injury Ι. 17, 3. MARSHALL J. ι. ο W ARREN R.. FιEISS D. (Ι 975): Ligamentous injuries to the knee in skiing. 4. TORG J. S.o CONRAD W., KALEN Υ. ( 1976): Clinical diaenosis of anteriorcruciate instability in the athlets. Amer. J Srort. Med. 4, YOUMANS W. Τ. ( 1978): The so-called.. ίsolated " anterior cruciate ligament tear or anterior cruciate ligament syndrome. Α report of 32 cases with some observation on treatment and its effect on results Amer J. Sport. Med. 6, 26,

ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Βασικές αρχές διάγνωσης και θεραπείας

ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Βασικές αρχές διάγνωσης και θεραπείας 179 ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Βασικές αρχές διάγνωσης και θεραπείας Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Γεώργιος Πατούλης 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρόεδρος Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

volume 45 number 4 ISSN 1105-341 Ο published bimonthly ACTA ORTHOPAeDICA HeιιeNICA August 1994 athens

volume 45 number 4 ISSN 1105-341 Ο published bimonthly ACTA ORTHOPAeDICA HeιιeNICA August 1994 athens volume 45 number 4 published bimonthly ISSN 1105-341 Ο ACTA ORTHOPAeDICA HeιιeNICA August 1994 athens Έλληνική Χειρουργική ~Ορθοπεδική I και Τραυματολογία Τόμος 45 Τ εύχος 4 1994 Περιεχόμενα Γ. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ λcτλ ORTHOPeDICA ΗeιιeΝΙCΑ. ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠeΟΙΚΗ Κftl. τόμος 36 τεύχος 1 aθriva 1985. περιοδικό τnς ελλnνικnς εταιρείας

ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ λcτλ ORTHOPeDICA ΗeιιeΝΙCΑ. ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠeΟΙΚΗ Κftl. τόμος 36 τεύχος 1 aθriva 1985. περιοδικό τnς ελλnνικnς εταιρείας περιδικό τnς ελλnνικnς εταιρείας χειρυργικriς ρθπεδικriς & τραυματλγίας τόμς 36 τεύχς 1 aθriva 1985 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠeΟΙΚΗ Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ λcτλ ORTHOPeDICA ΗeιιeΝΙCΑ Έλληνική Χειρυργική 'Ορθπεδική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008-2009 Αριθμός: 1963 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.megamed.gr ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α. σελ. 2 σελ. 7 σελ. 15 σελ.

www.megamed.gr ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α. σελ. 2 σελ. 7 σελ. 15 σελ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 www.megamed.gr ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher Κ. Natsis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 2-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια 23 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια Σ. ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη ασχολούνται με την κολύμβηση ως χόμπι, σπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 περιοδικό τnς ελλnν ι κnς εταιρείας ιssn 11os- 3429 χειρουργικnς ορθοπεδι κnς & τραυματολογίας τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1 ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher I. Bischiniotis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Ρήξη πρόσθιου χιαστού Ρήξη πρόσθιου χιαστού Σημείωση: Το κείμενο που ακολουθεί ειναι γραμμένο σε απλή γλωσσα με σκοπό την πληροφόρηση ασθενών για ιατρικά θέματα. Οι ιατρικοί όροι αποδίδονται και στα Αγγλικά για ευκολότερη αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 21, 2008. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 21, 2008. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 4-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 4-2008

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού. Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού. Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 129 Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού. Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση Ι.ΜΠΑΛΤΑΣ Η αντίδραση της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.) στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Οδηγίες προς συγγραφείς 2 Γράμμα από τον εκδότη 6 Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 Αποκατάσταση τραυματία 20 Πρώιμα αποτελέσματα ολικής αρθροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 25, Τεύχος 2-2012 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 25, No 2-2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομές γίνονται σε:

Οι τομές γίνονται σε: ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Οι τομές γίνονται σε: α)στεφανιαίο επίπεδο,για αξιολόγηση πλαγίων και χιαστών συνδέσμων β)λοξό οβελιαίο επίπεδο,παράλληλο προς τον άξονα του προσθίου χιαστού συνδέσμου γ)εγκάρσιο επίπεδο,για

Διαβάστε περισσότερα

OrthoScope. Newsletter Volume III. http://www.eae-net.gr. Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης

OrthoScope. Newsletter Volume III. http://www.eae-net.gr. Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης OrthoScope Newsletter Volume III Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης http://www.eae-net.gr ORTHOSCOPE Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn. eππηνικη. ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992

ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn. eππηνικη. ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992 περιοδικό τnς ελλnνικnς εταιρείας χειρουργικnς ορθοπεδικnς & τραυματολογίας ISSN 1105-34 29 τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992 eππηνικη ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά Περιστατικά 35

Κλινικά Περιστατικά 35 Τόµος 5 Τεύχος 4 Οκτώβριος εκέµβριος 2006 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ: 6443 EΚ ΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ McKENZIE Ε ΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Τηλ/Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Οστεοπόρωση σε ακρωτηριασμούς.....,_ ' των κάτω άκψων Ακτινολογική

Διαβάστε περισσότερα

SYMPOSIUM ΟΝ OSTEOPOROSIS

SYMPOSIUM ΟΝ OSTEOPOROSIS , GR ISSN 00 19-0950 M HNIA IA Ε ΚΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩ Ν ΜΑΊΌΣ 1987 ΤΟΜΟΣ 5 1 Τ Ε ΥΧΟΣ 5 Ά ρθρα σύνταξης Edίtorials ΓΙΩΤΗΣ Ξ: Η οστεοπόρωση. Ένα σύγχρονο ιατρικό πρόβλημα 439 YOτJS Χ: Osteoporosίs:

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 20, Τεύχος 1 2007 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος

TOMOΣ 20, Τεύχος 1 2007 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Κακώσεις στις Χιονοδρομίες Νάουσα 15-17 Δεκεμβρίου 2006 TOMOΣ 20, Τεύχος 1 2007 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 20 Τεύχος 1 2007 Περιεχόμενα Ανασκοπήσεις 10 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η.Ε ΛΑΜΠΙΡΗΣ Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ιδακτορική ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Θεραπεία ασταθών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος με κυκλοτερές, χωρίς γεφύρωση, σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητικοί Τραυματισμοί Προπόνηση Αποκατάστασης Section: Sports Injuries Athletic Training 129. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 1-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 1-2009

Διαβάστε περισσότερα