ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΣΖ ΗΝΓΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΟΓΚΑ ΦΟΗΣΖΣΖ: ΒΟΕΗΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α.Μ ΚΑΡΠΟΤΕΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α.Μ ΚΑΒΑΛΑ 2011

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ θαζεγεηή καο θ. Ληόγθα, ν νπνίνο αλέιαβε ην βάξνο ηεο επνπηείαο, ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο, όπνηε ρξεηάζηεθε. Θα ζέιακε επίζεο λα αθηεξώζνπκε απηό ην πόλεκα ζηνπο γνλείο καο, νη νπνίνη πξνζαλαηόιηζαλ ηε δσή καο θαη ηνπο πξέπεη θάζε επραξηζηία.

3 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ C.R.M. H.A.C.C.P. I.S.O. T.P.M. U.N.E.P. Y.Π.Δ.Κ.Α. Α.Δ. ΒΗ.ΠΔ. Δ.Α.. Δ.Δ. Δ.Κ.Α. Δ..Γ.Δ.Α. Δ..Γ..Α. θ.ν.θ. Κ.Τ.Α. Μ.Α.Π. Μ.Κ.Ο. Ο.Σ.Α. Π.Δ..Γ.Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Φ.Δ.Κ. Φ.Μ.Τ. Φ.Π.Α. Υ.Τ.ΣΑ. ρ.ρ. Customer Relationship Management Hazard Analysis and Critical Control Points International Organization for Standardization Trusted Platform Module United Nations Environment Programme Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλψλπκνο Δηαηξεία Βηνκεραληθή Πεξηνρή Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Με Δπηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη νχησ θαζεμήο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ρσξίο ρξνλνινγία

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ 1.1 ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΚΤΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΠΗΡΑ: ΔΝΗΥΤΟΝΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Ζ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Δ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΛΟΝ 23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 2.1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 29

5 2.6 ΜΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 32 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 3.1 Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (CΟ 2 ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΑΗΧΝ ΚΑΗ ΦΗΑΛΧΝ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 45 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ 4.1 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ ΚΑΗ ΔΚΠΟΜΠΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ 53 Νεξό 53 Δλέξγεηα ΔΚΠΟΜΠΔ 54 Αέρηες εθποκπές 54 Υγρά απόβιεηα 54 Υγρά από εγθαηαζηάζεης από δηεργαζίες παραγωγής 55 Υγρά από εγθαηαζηάζεης εκθηάιωζες κπύρας 57 ηεξεά απόβιεηα 57 Σηερεά απόβιεηα (ηιύς) από δηεργαζίες βηοιογηθώλ θαζαρηζκώλ 58

6 4.4 ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ Ζ ΓΔΜΔΤΖ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ 68 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 73 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 76

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Κχξην αληηθείκελν ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία πνηνηηθψλ πξντφλησλ κπίξαο θαη ε εκθηάισζε θαη εκπνξία ηνπ θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ ΗΟΛΖ. ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Ζ Αζελατθή Επζνπντηα Α.Δ., κεξηκλά δηαξθψο ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε θξνληίδα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη φηη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ) απνηειεί έλα ζχλζεην θαη θξίζηκν πξφβιεκα γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα αιιά πάληα βξίζθεηαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο. Σν επίπεδν δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηειεί ηνλ θαζξέπηε ηεο πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο. Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ελζσκαηψζεη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηα απφβιεηα ζην εζληθφ δίθαην θαη ηελ ε- θαξκφδεη. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ππάξρεη ζε ηζρχ έλα πιήξεο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη φια ηα είδε απνβιήησλ, επηθίλδπλα θαη κε επηθίλδπλα, φπσο π.ρ. αζηηθά, βηνκεραληθά, ξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε ε- λαιιαθηηθή δηαρείξηζε, ηαηξηθά θ.α. Δπίζεο θαιχπηνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φινη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο, απφ ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά, ηελ κεηαθφξησζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ αμηνπνίεζε έσο ηελ απνηέθξσζε θαη ηελ ηειηθή αζθαιή δηάζεζε κέζσ ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο, ε νπνία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο, ηα ρσξίδεη ζε δχν θαηεγνξίεο: Σα «Δηδηθνχ Υεηξηζκνχ Απφβιεηα- θαη ηα "Με Δηδηθνχ Υεηξηζκνχ Απφβιεηα». 1

8 Σα «Με Δηδηθνχ Υεηξηζκνχ Απφβιεηα- πεξηιακβάλνπλ: Παξαπξντφληα, Απφβιεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, άιια βηνκεραληθά απφβιεηα θαη ηε βηνινγηθή ιάζπε απφ ηε κνλάδα θαηεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ε εξγαζία αλαπηχρζεθε ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα: ην πξώην θεθάιαην κε ηίηιν «Σν Πξνθίι ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο» γίλεηαη γλσξηκία κε ηελ εηαηξεία, ηα είδε πνπ παξάγεη, ηηο δηεζλείο ηεο αλαγλσξίζεηο, ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηεο. Παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, θαηαγξάθεηαη ε κέξηκλα θξνληίδαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαιχεηαη ν επηρεηξεζηαθφο θψδηθαο δενληνινγίαο θαη ηα θχξηα νηθνλνκηθά ηεο επηηεχγκαηα, νη εμαγσγέο θαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα ζρέδηα αλάπηπμεο γηα ην κέιινλ. ην δεύηεξν θεθάιαην κε ηίηιν «Έλλνηα θαη Πεξηερόκελν ηεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ» επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαηαγξάθεηαη ηη ηζρχεη γη απηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αλαιχνληαη νη ηερλνινγίεο δηαρείξηζήο ηνπο, παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα, επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, πνπ είλαη ε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ κειεηάηαη, θαη ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα, ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηε ρψξα καο. Σν ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ Πνιηηηθή ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο γηα Πεξηβαιινληηθά Τπεχζπλε Λεηηνπξγία» ιεηηνπξγεί εηζαγσγηθά γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν αλαγλψζηεο ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ην πεξηβάιινλ. Να θαηαιάβεη πψο δηαρεηξίδεηαη ηελ ζεξκηθή θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ θαη θηαιψλ θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 2

9 ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν «Παξαγσγή Εύζνπ θαη Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο» πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο δχζνπ θαη νη θαηαλαιψζεηο θαη εθπνκπέο ζηελ παξαγσγή δχζνπ (θαηαλαιψζεηο ζε λεξφ θαη ελέξγεηα θαη εθπνκπέο αέξηεο, εθπνκπέο ζε πγξά απφβιεηα, ζε πγξά απφ εγθαηαζηάζεηο απφ δηεξγαζίεο παξαγσγήο, πγξά απφ εγθαηαζηάζεηο εκθηάισζεο κπχξαο, ζηεξεά απφβιεηα, ζηεξεά απφβιεηα (ηιχο) απφ δηεξγαζίεο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ. Παξνπζηάδεηαη ε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαηά ηελ παξαγσγή δχζνπ θαη θαηαγξάθεηαη ε δέζκεπζε ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα πκπεξάζκαηα φπνπ ζεκεηψλνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία απφ ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο. 3

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ 1.1 ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Ζ Αζελατθή Επζνπνηία είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία παξαγσγήο θαη ε- κπνξίαο κπίξαο ζηελ Διιάδα θαη απνηειεί κέινο ηνπ Οκίινπ Heineken N.V. Απφ ην 1963, έηνο ίδξπζεο, θεξδίδεη ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα, ελψ ζπλερψο απμάλνληαη νη θίινη ηεο ζην εμσηεξηθφ. Σν πξψην εξγνζηάζην ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο γηα ηελ παξαγσγή κπίξαο ιεηηνχξγεζε ζηελ Αζήλα ην 1965 θαη παξήγαγε ηελ κπίξα Amstel. Σν δεχηεξν εξγνζηάζην ιεηηνχξγεζε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1975 θαη ην ηξίην εξγνζηάζην ιεηηνχξγεζε ην 1985 ζηε ΒΗ.ΠΔ. Πάηξαο. Σέινο, ην 1993 εγθαηληάζηεθε ε κνλάδα εκθηάισζεο ηνπ Φπζηθνχ Μεηαιιηθνχ Νεξνχ Ηφιε ζηε Λακία. Με ηε βνήζεηα ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη πψιεζεο, παξάγεη θαη δηαλέκεη πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζε 30 ρψξεο θαη ζηηο πέληε επείξνπο. Αλαπηχζζεη δηαξθψο ζηξαηεγηθέο θαη εθπνλεί ζρέδηα γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο θαη ηε δπλακηθή επέθηαζή ζε λέεο. Μεξηθέο απφ ηηο πην δηάζεκεο κπίξεο παξάγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ Αζελατθή Επζνπνηία: Amstel, Amstel Pulse, Amstel Bock, Heineken, ΑΛΦΑ, Fischer αιιά θαη ην Φπζηθφ Μεηαιιηθφ Νεξφ Ηφιε. Παξάιιεια, εηζάγεη ηηο Amstel Light, Mc Farland, 4

11 Erdinger, Murphy's, Duvel, Chimay, Kirin, Carib, Moretti, Tiger, Foster's, Desperados, Krusovice θαη άιιεο. ην επίθεληξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ν θαηαλαισηήο θαη νη αλάγθεο ηνπ. ηφρνο ηεο, λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, πξντφληα άξηζηεο πνηφηεηαο, πινχζηα ζε γεχζε, κε άςνγε εκθάληζε, ηθαλνπνηψληαο θάζε απαίηεζε θαη θάζε γνχζην. Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ ηεο απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο ηεο πξνηεξαηφηεηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθαξκφδεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σα πξντφληα ηεο πεξλνχλ απφ ζπλερείο ειέγρνπο, μεθηλψληαο απφ ηηο πξψηεο χιεο έσο ηελ σξίκαλζε ηεο κπίξαο, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ ηειηθή δηαλνκή ηεο. Ζ δέζκεπζή ηεο γηα ππεχζπλε αλάπηπμε επεξεάδεη θάζε επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα: ηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαδηθαζίεο, ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο ηεο, ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ. Απνηππψλεηαη ζηηο πνιπηθέο ηεο γηα ηελ ππεχζπλε πψιεζε θαη δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο, ηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε, ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πσιεηέο, ηνπο δηαθηλεηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο (www.athenianbrewery.gr). 1.2 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο αλαγλψξηζε ηνπο βαζηθνχο ζπκκέηνρνπο ηεο εηαηξίαο κε ζηφρν λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή ακθίδξνκε επηθνηλσλία καδί ηνπο. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζεκεξηλφ Απνινγηζκφ, ππήξμε ην πξψην βήκα γηα ηε ζηξαηεγηθή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε απηνχο θαη απν- 5

12 ηειεί δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε απηφλ ηνλ Απνινγηζκφ γηα ηελ επφκελε δηεηία (Πίλαθαο 1) (www.athenianbrewery.gr). Πίλαθαο 1. Φφξκα Πξνζδηνξηζκνχ πκκεηφρσλ θαη Δπηθνηλσλία Οκάδα πκκεηόρσλ Δξγαδφκελνη Καηαλαισηέο Λεπηνκέξεηεο νκάδσλ πκκεηόρσλ Key Accounts Δμσηεξηθνχ Βαζηθά Δλδερόκελα Ρίζθα Απεξγίεο Μείσζε Δκπηζηνζχλεο Μπνυθνηάδ Δλεκέ- Διιεηπήο ξσζε Μείσζε πσιήζεσλ πλεξ- Γηαθνπή γαζίαο Πειάηεο Γίθηπν Μεηαπψιεζεο - Υνλδξέκπνξνη Φήκε-Γηάδνζε αλαιεζψλ πιεξνθνξηψλ Με δηαλνκή πξντφλησλ ακπνηάδ Μείσζε πσιήζεσλ Ακθίδξνκε Δπηθνηλσλία Μείσζε Παξαγσγηθφηεηαο Απνρσ- Αχμεζε ξήζεσλ Έξεπλα Δξγαζηαθνχ Κιίκαηνο Γηεηήο Πξνγξακκαηηζκέλεο πλαληήζεηο κε σκαηεία γηα παξνπζίαζε πξσηνβνπιηψλ, πιάλσλ θαη άιισλ ζεκάησλ Δηήζηεο ζπλαληήζεηο ζε Δξγνζηάζηα θαη δηνξγάλσζε Δνξηαζκψλ θαη Δθδειψζεσλ Intranet-HeiPORT Σειεθσληθή Γξακκή Δπηθνηλσλίαο Πεξηνδηθφ πγεηά καο» «ηελ Δηήζηα έξεπλα αλά brand Δηήζηα Παλειιαδηθή Έξεπλα γηα ηελ Δηαηξηθή Φήκε Γξακκή θαηαλαισηή Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ Γξακκή Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ πζηεκαηηθέο θαη πξνθαζνξηζκέλεο επηζθέςεηο αλά έηνο (θαηαγξαθή επηζθέςεσλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 6

13 Πξνκεζεπηέο πλεξγάηεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αγξνηηθή θνηλφηεηα) Σνπηθέο Κνηλσλίεο Κνηλσλία ΜΚΟ, Κξαηηθνί Φνξείο, Ηλζηηηνχηα, Δπίζεκεο Αξρέο Μέηνρνη Heineken N.V. (Μέζσ Amstel International B.V.) 95% ΜΜΔ 27 Μηθξν-Μέηνρνη Άζρεκε Γεκνζηφηεηα-Φήκε Φήκε Άηππεο ζεηο Γηαθνπή- Μπνυθνηάδ λεξγαζίαο π- Γπζθνιία Αλεχξεζεο Πξνζσπηθνχ Φήκε Φήκε Γεκνζηφηεηα Καηα- Δλεκέξσζε λαισηή Πσιήζεηο CRM) Γηαξθή Παξνρή ε- λεκέξσζεο θαη Τ- πνζηήξημε Δγρεηξίδην πλαληή- Με σζηή Δθπαίδεπζε Νέσλ πλεξγαηψλ πλαληή- Δηήζηεο ζεηο πλαληήζεηο κε Σνπηθνχο Φνξείο Απνινγηζκνχο Δηήζηα Παλειιαδηθή Έξεπλα γηα ηελ Δηαηξηθή Φήκε Δηήζηα Παλειιαδηθή Έξεπλα γηα ηελ Δηαηξηθή Φήκε πλαληήζεηο πλεξγαζία ΜΚΟ θαη κε Δλεξγή πκκεηνρή σο Μέινο ζε Φνξείο θαη Οξγαλψζεηο Δπη- Ζιεθηξνληθή θνηλσλία Οηθνλνκηθφο Αληίθηππνο θαη Απνινγηζκφο πξνο Κνηλνβνχιην Καζνξηζκέλεο πλαληήζεηο Μεηφρσλ ε- ηεζίσο ηνρεπκέλε θαη Γνκεκέλε Δπηθνηλσλία Αλα- Δμεηδηθεπκέλεο θνξέο Πξνφδνπ Απνινγηζκφο Σνπιάρηζηνλ 3 πλαληήζεηο αλά έηνο κε Γεκνζηνγξάθνπο γηα Αληαιιαγή Απφςεσλ Απνινγηζκφο Αγνξά Με δίθαηνο Αληαγσ- πλαληήζεηο κε Κια- 7

14 ληζκφο δηθνχο Φνξείο Δηήζηεο πλαληήζεηο κε πλδηθαιηζηηθνχο Φνξείο (Δ.Γ.Δ.Ο.Π. θαη ΠΟ.Δ.Γ.Δ.Ο.Π.) Πεγή: Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. (2009). Έθζεζε Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Γηαζέζηκν ζην: content& action=article&id= ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ Ζ Αζελατθή Επζνπνηία θέξδηζε ην βξαβείν "Most Improved Brewery" γηα ην 2008 ζηα εηήζηα Helneken Quality Awards. Σν βξαβείν απηφ απνλεκήζεθε ζηελ Αζελατθή Επζνπνηία γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά, κεηά ην Σν 2008 ην εξγνζηάζην ηεο Πάηξαο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο θέξδηζε ην "Heineken Brewery Award, Commendation to Athenian Brewery S.A. Patras plant, for their efforts to perform beyond the high Heineken Quality level in brewing and packaging". To 2009 ην ρεκείν ηνπ εξγνζηαζίνπ Πάηξαο πήξε ην βξαβείν "Lab Star II", ζηα Heineken βξαβεία ην νπνίν απέλεκε ν θχξηνο ΖΛ.Μ. De Bruin. Γηα ηελ θνηλσληθή επζχλε ε Αζελατθή Επζνπνηία πήξε ηελ αζεκέληα δηάθξηζε ζην CRI Index 2009, ελψ δηάθξηζε πήξε θαη ν Απνινγηζκφο ηεο ε- ηαηξίαο ηνπ 2008 ("Αζελατθή Επζνπνηία: Έθζεζε Αλάπηπμεο θαη Κνηλσληθήο Δπζχλεο"), γηα ηελ ελφηεηα "Αγνξά" ζηα βξαβεία "Bravo! Sustainability Awards". To 2009 ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα "ζα ζθεθηφζνπλ ηε δσή ρσξίο Amstel;" θαη ε επξχηεξε εθαξκνγή ηεο ζε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θαη δηαδίθηπν, απέζπαζε ζπλνιηθά 5 βξαβεία Ermis Ad: 3 ρξπζά, 1 αξγπξφ, θαη 1 ράιθηλν. Σέινο, ην πξφγξακκα ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο Amstel Eco. θέξδηζε ην Gold Ermis PR Award 2009 ζηελ θαηεγνξία "Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε" (Corporate Governance) (www.athenianbrewery.gr). 8

15 1.4 ΤΓΥΡΟΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ Ζ Αζελατθή Επζνπνηία αλαπηχζζεη ζπλερψο δνκέο θαη ζεζκνζεηεί κεραληζκνχο πνπ εληζρχνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηε δηνίθεζε, ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξίαο. Οη κεραληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ: Αλνηθηέο πφξηεο (open door policy) γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, νη ν- πνίνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, απφςεηο γηα ηελ εξγαζία ηνπο, θιπ. πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο επεμεξγαζίαο πξνηάζεσλ - α- πνθάζεσλ (επηηξνπέο) πξνο ηε δηνίθεζε (π.ρ. νκάδεο ελέξγεηαο, θαηαλάισζεο λεξνχ, πεξηβάιινληνο, πνηφηεηαο, βειηηζηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ, θαηλνηνκίαο θιπ.). Κνπηηά πξνηάζεσλ - παξαπφλσλ πνπ κπνξνχλ επψλπκα ή αλψλπκα λα θαηαζέζνπλ απφςεηο, εξσηήκαηα ή πξνηάζεηο. πλαληήζεηο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ (π.ρ. εηήζηα ζπλάληεζε γηα θάζε Γηεχζπλζε μερσξηζηά κε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, επίζθεςε ηεο δηνίθεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, θ.ά.). Δθδειψζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα κε ζηφρν ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ, κεηφρσλ θαη δηνίθεζεο (π.ρ. θνπή ηεο πίηαο, εηήζηνο ρνξφο ηεο εηαηξίαο, εθδειψζεηο γ» ην ιαλζάξηζκα λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, αλάιεςε ρνξεγηψλ, θ.ά.). πλαληήζεηο κε ηα σκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (www.athenianbrewery.gr). 1.5 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ε Αζελατθή Επζνπνηία: Δγγπψληαη ηελ πνηφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ πξντφλησλ καο, 9

16 Γηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο κε φιεο ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, Τπνζηεξίδνπλ θάζε δηαδηθαζία γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, Ζ Αζελατθή Επζνπνηία έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ Lloyd's Register Quality Assurance Limited γηα: ISO 9001:2008 πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ISO 22000:2005 αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, ISO 1400:12004 πεξηβάιινλ, OHSAS 18001:2007 αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο παξαθνινπζείηαη κε ηε βνήζεηα πξνθαζνξηζκέλσλ κεηξήζηκσλ Βαζηθψλ Γεηθηψλ Απφδνζεο (ΚΡΗ), νη νπνίνη αμηνινγνχληαη ζπζηεκαηηθά, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχκε κε ηελ θαηάιιειε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. πκπιεξσκαηηθά κε ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία Οιηθήο Παξαγσγηθήο Γηαρείξηζεο (ΣΡΜ), πνπ πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ηνπο, ψζηε νη απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο 10

17 γηα πξνιεπηηθά / δηνξζσηηθά κέηξα λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε φισλ καο (www.athenianbrewery.gr). 1.6 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Ζ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ ε- ηαηξεία. Δθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 852/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ πξνηχπνπ ISO 22000:2005 (HACCP). Ζ αλάιπζε HACCP θαιχπηεη: πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθά ζπζθεπαζίαο, πιηθά εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκφ θαηαλάισζεο κπίξαο ζε βαξέιη, πιηθά θαζαξηζκψλ θαη απνιχκαλζεο, δηεξγαζίεο, εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, εγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημεο παξαγσγήο (παξαγσγή αηκνχ, ςχμε θ.ν.θ.). ηφρνο ηεο εηαηξείαο, λα δηαζθαιίδεη δηαξθψο ηνπο θαηαλαισηέο ηεο απφ θπζηθνχο, βηνινγηθνχο ή ρεκηθνχο θηλδχλνπο, ζε θάζε ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο α- ιπζίδαο, κέζσ ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ φισλ ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ (www.athenianbrewery.gr). 1.7 ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ Υξεζηκνπνηεί πςειήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο θαη καγηά γηα ηελ παξαγσγή ηεο κπίξαο. Γηελεξγεί ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, γηα λα δηαζθαιίζεη ηε κε ρξήζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ ζηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ηεο θξίζεο. 11

18 Γηαζέηεη πξνεγκέλν ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο (αληνχζαο, θαηηνχζαο θαη κέζα ζηελ παξαγσγή) γηα ηελ άκεζε θαη εχθνιε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ, ηελ ηαπηνπνίεζε έλνρσλ παξηίδσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ζηελ α- ιπζίδα δηαλνκήο. Γηαζθαιίδεη γξήγνξε, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή απφζπξζε / αλάθιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, εάλ απηφ απαηηεζεί, δηαηεξεί αξρείν γηα ηα παξαγσγηθά ζηνηρεία θάζε παξηίδαο ην ειάρηζην γηα ηξία ρξφληα. πζηήλεη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα δηαζέηνπλ αληίζηνηρν ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο, ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απφξξηςε ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο. Έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο παξαπφλσλ. Σν ηειέθσλν ηεο γξακκήο θαηαλαισηή αλαγξάθεηαη ζε θάζε ζπζθεπαζία, ζε θάζε πξντφλ ηεο. Δθαξκφδεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, είλαη δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα κέζσ αζθήζεσλ εηθνληθήο αλάθιεζεο πξντφλησλ. Θέηεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ηεο (ζηεγλνί, ζσζηά αεξηδφκελνη ρψξνη, ζε δξνζεξά κέξνο καθξηά απφ νζκέο θαη ζθφλε). Αθνινπζεί πηζηά ηε λνκνζεζία, εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ζέβεηαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζηελ ηνπνζέηεζε παιεηψλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ πεξνλνθφξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη ζηε δηαθίλεζή ηνπο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηεο ζε ζεκηλάξηα άξηζησλ, δηεζλψλ πξαθηηθψλ, ηεο δίλεη ην πιενλέθηεκα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο (www.athenianbrewery.gr). 1.8 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Ο Κψδηθαο επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή εξγαζίαο (κφληκεο ή έθηαθηεο), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξίησλ ζπλεξγαηψλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ. Ο Κψ- 12

19 δηθαο αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο θξίζηκνπο ηνκείο γηα ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη λφκσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αιιά θαη ηεο επξσπατθήο λνκνζενίαο, ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ελψ ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε γηα πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο (Whistleblowing). Ζ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο ρσξίο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηε λνκνζεζία (ηήξεζε λφκσλ, θαλφλσλ ζε ζρέζε κε ζέκαηα δηαθζνξάο, δσξνδνθίαο) θαη ρσξίο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία (ππεπζπλφηεηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο - αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ - ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ). Παξάιιεια κε ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ε εηαηξία δεζκεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ. Απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο ζηηο Γηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ ζπλαιιαγέο κε πειάηεο, ψζηε λα είλαη ελήκεξνη θαη λα αθνινπζνχλ κε αθξίβεηα ηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Σα ζηειέρε ηεο ζηηο Γηεπζχλζεηο απηέο θαινχληαη λα ππνγξάςνπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Κάζε λένο εξγαδφκελνο εθνδηάδεηαη κε έλα αληίγξαθν ηνπ Κψδηθα (δίγισζζν) θαη ελεκεξψλεηαη αλαιπηηθά γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ, ελψ δηνξγαλψλνληαη εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ (www.athenianbrewery.gr).. 13

20 Γηα ηε δηαζθάιηζε πιήξνπο ζπκκφξθσζεο θαη πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη εμήο έιεγρνη: Ζ εηαηξία δηελεξγεί ειέγρνπο ζε ζπλεξγαδφκελνπο εξγνιάβνπο - πξνκεζεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλφλσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο (απαξαίηεηεο άδεηεο παξακνλήο - εξγαζίαο θ.ιπ). ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ (πξψηε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ην 2006) έγηλε εηδηθή αλαθνξά γηα ηε δηαθζνξά θαη ηε δσξνδνθία. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λεν-πξνζιεθζέλησλ ζηελ εηαηξία εξγαδνκέλσλ (induction course) γίλεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο κε εηδηθή έκθαζε ζην θεθάιαην δηαθζνξά - δσξνδνθία θαη απάηε. Τπάξρεη δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηπρφλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο, ν Κψδηθαο παξαπέκπεη ζηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. 14

21 1.9 ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ Λακβάλνληαη απζηεξά κέηξα αζθαιείαο γηα λα κεησζεί ε ζπρλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ αηπρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο: Μεξηκλάηαη νη εγθαηαζηάζεηο λα πιεξνχλ ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ηεο. Δθπαηδεχεηαη ην πξνζσπηθφ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαζψο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο. Κάζε παξαγσγηθή κνλάδα είλαη εμνπιηζκέλε κε ηαηξείν πνπ ιεηηνπξγεί σο ζηαζκφο πξψησλ βνεζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επζχλε ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ εξγαζίαο ελψ ππάξρνπλ θαη κφληκα θαξκαθεία ηνίρνπ ζε ηκήκαηα / κνλάδεο παξαγσγήο. Δθνδηάδεηαη ην πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα (ρψξνο εκθηάισζεο, κεραλνζηάζηα, ρψξνη φπνπ γίλεηαη ρξήζε εηδηθψλ θαζαξηζηηθψλ πξντφλησλ). Υξεζηκνπνηνχληαη Γείθηεο Δπίδνζεο Αζθαιείαο γηα ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, θάζε φρεκα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο έρεη πιήξσο εθνδηαζκέλν θνξεηφ θαξκαθείν. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, είλαη κεδεληθά αηπρήκαηα θαη κεδεληθφο αξηζκφο εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αηπρήκαηνο. Ζ Αζελατθή Επζνπνηία έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ Lloyd's Register Quality Assurance Limited γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη αζθάιεηαο OHSAS 18001:2007. Δπίζεο εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ΣΡΜ, ε νπνία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ γηα ηε δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ κε ζηφρν ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ εμνπδεηέξσζε επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο απηήο εμαζθαιίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη 15

22 ηεθκεξησκέλν θαζψο θαη ηε δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Αθφκα γίλνληαη ζπλερείο εθπαηδεχζεηο, νξγαλψλνληαη ζχληνκεο θαη ζπρλέο ελεκεξψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, νξίδνληαη εηδηθνί γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο αλά ηκήκα θαη επηβξαβεχνληαη νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ απνθαζηζηηθά κε θαηλνηφκεο ηδέεο. Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εληαίαο πνιηηηθήο ηεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηελ "Πνιηηηθή γηα ηελ Πνηφηεηα, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Τγεία θαη Α- ζθάιεηα-, πνπ είλαη αλεξηεκέλε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηεο εηαηξίαο. Οη επίζεκεο επηηξνπέο πγείαο θαη αζθάιεηαο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πγείαο, εθπξνζσπνχλ ην 100% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ηηο επίζεκεο ζπκθσλίεο κε ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαιχπηνληαη ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ: βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ρνξήγεζε θαη ρξήζε κέζσλ α- ηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, ζπλεξγαζία κε ηηο εθιεγκέλεο αλά πεξηνρή (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα), επηηξνπέο πγείαο θαη αζθάιεηαο, ηήξεζε ηνπ λφκνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπέο αλά κήλα (θαη ηξίκελν κε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαη Γηεπζπληή Δξγνζηαζίνπ) δηεπξπκέλε κε ηνλ ηαηξφ θαη ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο, πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηνλ ππιψλα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ΣΡΜ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ, χπαξμε ηαηξνχ εξγαζίαο, ηερληθνχ αζθαιείαο (φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο) ή δηάζεζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ εξγαζίεο, αζζελνθφξν, θάιπςε εμφδσλ θαη κηζζνδνζίαο ζε εξγαηηθά αηπρήκαηα πέξαλ φζσλ πξνβιέπεη ν λφκνο, ηζεθ απ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (www.athenianbrewery.gr) ΚΤΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ Πξφγξακκα ζπκβνιαηαθήο θαιιηέξγεηαο θξηζαξηνχ γηα ηελ παξαγσγή κπίξαο Απφ ην 2008 ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΚΟ "Νεθάιηνη - ηελ πγεηά καο" γηα πξφγξακκα ππεχζπλεο θαηαλάισζεο 16

23 Γηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο Αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπηθέο θνηλσλίεο Καζηέξσζε δηαιφγνπ κε εθπξνζψπνπο ησλ αγξνηηθψλ παξαγσγψλ. Ζ Αζελατθή Επζνπνηία απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά ηελ αθνζίσζε ηεο ζηελ ππφζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: Πξνζθέξεη ζηελ εγρψξηα αγνξά δηαηεξψληαο παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα, αθήλνληαο ζηε ρψξα φιε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξαγσγήο. Δθηφο απφ ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, θηλεί κηα πνιχηηκε αγνξά πξψησλ πιψλ απφ Έιιελεο αγξφηεο, θαη ηαπηφρξνλα ηξνθνδνηεί κηα αγνξά ζπλεξγαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ. Πξνζθέξεη ζηελ απαζρφιεζε, θαζψο απαζρνιεί πεξίπνπ ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαδφκελνπο, επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγγίδεη ηηο αληηπξνζσπεχνληαο ην 1,2% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα (ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Triple Value Strategy Consultants, ε νπνία δηελεξγήζεθε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 βαζηδφκελε ζηα ζηνηρεία ηνπ 2006). Πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε, αθνχ παξάγεη ζηελ Διιάδα ηηο ζεκαληηθφηεξεο κάξθεο ηεο: Amstel, Heineken. Fischer θαη ΑΛΦΑ, ζε αληίζεζε κε ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο πνπ επλννχλ ηε κεηαθνξά παξαγσγήο ηεο κπίξαο ζε πην θζελέο ρψξεο. 17

24 ηεξίδεη έκπξαθηα ζηε δπζκελή ζπγθπξία ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε ηελ απμεκέλε ζπλεηζθνξά ηεο: Σε δηεηία , ην δεκφζην εηζέπξαμε απφ ηελ Αζελατθή 329 εθ. επξψ (ζηνπο θφξνπο πεξηιακβάλνληαη θνξνινγία εηζνδήκαηνο. ΦΠΑ, ΦΜΤ, Γεκνηηθνί θφξνη θιπ.), ελψ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία εηζέπξαμαλ 33 εθ. επξψ. 11,2 εθ. επξψ ήηαλ ε έθηαθηε εηζθνξά πνπ θαηαινγίζηεθε ζηελ Αζελατθή Επζνπνηία ην 2009, κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ησλ δεκνζίσλ ηακείσλ (www.athenianbrewery.gr) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΠΗΡΑ: ΔΝΗΥΤΟΝΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Ζ εηαηξεία παξάγεη δεκνθηιείο κπίξεο ζηελ Διιάδα αιιά επηδηψθεη, αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο κε εγρψξηνπο παξαγσγνχο, λα παξάγεη ζηελ Διιάδα κέξνο ηεο πξψηεο χιεο ηεο θαη λα δψζεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν. Σν 2008, εγθαηλίαζε ην πξφγξακκα πκβνιαηαθήο Καιιηέξγεηαο πξνκήζεηαο ειιεληθνχ θξηζαξηνχ κε ζπκθσλίεο ζπκβνιαηαθήο θαιιηέξγεηαο κε Έιιελεο παξαγσγνχο. Οη θπξηφηεξεο θξηζνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο βξίζθνληαη κεηαμχ Λεηβαδηάο θαη Κνκνηελήο, ελψ ην εγρσξίσο παξαγφκελν θξηζάξη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ Amstel θαη ΑΛΦΑ. Σν πξφγξακκα ζπλερίζηεθε κε επηηπρία θαη ην 2009 κε παξαγσγνχο απφ ηελ θεληξηθή θαη ηε βφξεηα Διιάδα. 18

25 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο μεθηλά απφ ηελ αξρή, απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ εηδηθψλ πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ πνπ ρξεηάδνληαη νη κπίξεο καο, ζπλερίδεηαη κε παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αγνξά ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ, κε πξνηεξαηφηεηα πάληα ζηε δηαζθάιηζε ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ καο. Καζνξίδεη ηηο εγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο θξίζεο θαη δηελεξγεί ηαθηηθνχο ε- πηηφπηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο (ρσξάθη) κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ θξηζαξηνχ. Γηαηεξεί κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ (εκεξνκελία ζπνξάο, δεηγκαηνιεςίαο, παξαγσγή αλά ζηξέκκα, ρξήζε εληνκνθηφλσλ), πνπ απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο. Φπζηθά δεζκεχεη ηνπο πξνκεζεπηέο - παξαγσγνχο ηεο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο, λα κνηξάδνληαη ηε δέζκεπζε γηα ππεχζπλε αλάπηπμε, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, ην λφκν πεξί αληαγσληζκνχ θαη ηνπο εηαηξηθνχο θαλφλεο. Παξάιιεια, απαηηεί απφ ηνπο παξαγσγνχο ηεο πιήξε ζπκκφξθσζε κε ην Δγρεηξίδην ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο γηα ηε ζπνξά, θαιιηέξγεηα θαη απνζήθεπζε ηνπ δπζνπνηήζηκνπ θξηζαξηνχ. ε θάζε πεξηνρή αλαδεηνχληαη νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζπιινγήο θαη ε- κπνξίαο δεκεηξηαθψλ, κε ηηο νπνίεο ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο. Οη "εηαηξίεο" απηέο είλαη είηε ηδηψηεο είηε ζπλεηαηξηζκνί αγξνηψλ-δα, κε πειάηεο ηα ζχλνιν ησλ παξαγσγψλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Ζ Αζελατθή Επζνπνηία βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ελψ κε ηνπο κηθξφηεξνπο (πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη αξηζκεηηθά), ε επηθνηλσλία γίλεηαη ιίγν πην ζπάληα ή έκκεζα (κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηαηξηψλ). 19

26 Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ ζηεξίδεηαη ζηεξίδνπκε κηα θξίζηκε θνηλσληθή νκάδα, παξέρεηαη κηα ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο, εληζρχνληαη νη δεζκνί ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο κε ηνλ ηφπν καο θαη παξέρεηαη κηα ζεηξά απφ νθέιε ζηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία (www. athenianbrewery.gr) Ζ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Δ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΗΣΟΡΗΑ Ζ Αζελαηθή Επζνπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ εμαγσγψλ απφ ην 1971 κε θάπνηεο ζπνξαδηθέο εμαγσγέο θπξίσο ζε Σξίηεο Υψξεο. Έ- θηνηε, ην ηκήκα εμαγσγψλ αμηνπνηψληαο ηε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη αλαβαζκίδνληαο ην portfolio ησλ πξνηφλησλ εμαγσγήο, έρεη ε- πεθηείλεη ην δίθηπν δηαλνκήο ζε δηεζλείο αγνξέο ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ πιαλήηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Βφξεηα Ακεξηθή θαη Καλαδά, Υψξεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο, Αθξηθή θαη Χθεαλία. ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ Απφ ηα πξψηα θηβψηηα εμαγσγήο κέρξη ζήκεξα, ην πξνζσπηθφ ησλ εμαγσγψλ κέζα ζ έλα πλεχκα ελζνπζηαζκνχ, ζπλερνχο έξεπλαο εμαγσγηθψλ κεζφδσλ, πξφθιεζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, θαη θάησ απφ ζπλζήθεο κεγάινπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ζπλερίδεη ηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ ε- μαγσγηθψλ ηνπ επηδφζεσλ, κε λένπο πξννξηζκνχο απνζηνιήο πξνηφλησλ ζε εηήζηα βάζε. ΟΡΑΜΑ-ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα, ην φξακα ηνπ ηκήκαηνο εμαγσγψλ είλαη ε απξφζθνπηε θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ γηα πνηνηηθά πξνηφληα θαη services, πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ παγθνζκίσο. 20

27 Μέζσ ηεο κεζφδνπ ησλ απ επζείαο εμαγσγψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηφπνπο εηζαγσγείο, δεκηνπξγνχκε ηηο ζπλζήθεο εθείλεο θαη δηεξεπλνχκε ηηο επθαηξίεο πνπ ζα απνθέξνπλ επξχηεξν δίθηπν δηαλνκήο απφ ην ππάξρνλ κε ηε πξνζζήθε λέσλ ρσξψλ. ΓΔΜΔΤΖ ηα πιαίζηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ θαη θαηφπηλ ιεπηνκεξνχο δηεξεχλεζεο θαη ηεξάξρεζεο, ζηνρεχνπκε: ηελ εζηίαζε ησλ θπξηφηεξσλ καο αγνξψλ, φπσο ε Απζηξαιία, Καλαδάο, Ζ.Π.Α., Αιβαλία, Γεξκαλία θαη Κχπξνο ηε δηεξεχλεζε θαη επίηεπμε ηεο παξνπζίαο καο ζε λέεο αλαδπφκελεο αγνξέο ηνπ πιαλήηε (www.athenianbrewery.gr) ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ Πξνο ηε θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ, παξά ην φηη δξαζηεξηνπνηνχκαζηε ζε έλα πνιχ πξνθιεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ : Ηζρπξφ εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ Τςειή Ηζνηηκία EUR/USD Τςειφ ξίζθν λνκηθψλ εκπινθψλ αλά ρψξα, θαη Τςειφ θφζηνο δηεζλψλ κεηαθνξψλ Aπηή ηε ζηηγκή, ηα εμαγφκελα πξντφληα ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο, είλαη : AMSTEL AMSTEL PULSE HEINEKEN FISCHER MARATHON ALFA 21

28 FURSTENBRAU θαη θάπνηεο εηζαγφκελεο κάξθεο κπχξαο,θαζψο θαη ην θπζηθφ κεηαιιηθφ θαη αλζξαθνχρν λεξφ ΗΟΛΖ Οη ρψξεο εμαγσγήο αλάγνληαη ζε 29 επί ζπλφινπ θαη ζηηο πέληε επείξνπο: ηελ Δπξώπε Αγγιία, Βέιγην, Κχπξν, Σζερία, Γαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Μάιηα, Οιιαλδία, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε (Βαιθαληθέο Υώξεο) Αιβαλία, Κφζζνβν θαη εξβία ηελ Ακεξηθή ηελ Αζία ηε Μέζε Αλαηνιή ηελ Αθξηθή ΖΠΑ, Καλαδάο, Παλακάο θαη νπξηλάκ (Ν.Ακεξηθή) Ηαπσλία, ηγθαπνχξε θαη Βηεηλάκ Ηζξαήι θαη πξία Ν.Αθξηθή θαη Γπηηθή Αθηή-Αθηή Διεθαληνζηνχ θαη ηέξα Λεφλε ηελ Χθεαλία Απζηξαιία Δπίζεο, ε Αζελατθή Επζνπνηία εθνδηάδεη ζην δίθηπν DUTY FREE, ζε 5 Δηαηξείεο Δθνδηαζκνχ Πινίσλ Γξακκψλ Δμσηεξηθνχ. Σν ραξηνθπιάθην ησλ εμαγσγψλ ηεο πεξηιακβάλεη ηηο κπίξεο Amstel. Heineken, Fischer, Marathon, Atfa, Furstenbrau θαη ην Φπζηθφ Μεηαιιηθφ Νεξφ Ηφιε (www.athenianbrewery.gr).. 22

29 1.14 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣO ΜΔΛΛΟΝ Ζ αχμεζε ησλ φγθσλ, ε επέθηαζε ηεο παξνπζίαο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε λέεο αγνξέο θαη ε εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζηηο ππάξρνπζεο, απνηεινχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ράξαμε ηεο εμαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο. Κχξηνη άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο γηα ην κέιινλ είλαη: Σν «θηίζηκν» κηαο ηζρπξήο εηθφλαο γηα ηηο κάξθεο καο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ Ζ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο Ζ ηεξάξρεζε ησλ αγνξψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο θάζε αγνξάο Ζ δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ είλαη ζπκβαηή κε ηηο α- λάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο θαηά ηφπνπο αγνξέο (www. athenianbrewery.gr).. 23

30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 2.1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ) απνηειεί έλα ζχλζεην θαη θξίζηκν πξφβιεκα γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα αιιά πάληα βξίζθεηαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο. Σν επίπεδν δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηειεί ηνλ θαζξέπηε ηεο πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ νθείιεηαη ζην φηη ζπλδπάδεη θαη απαηηεί πνιηηηθέο επηινγέο, ηερληθφ ζρεδηαζκφ, θνηλσληθέο δξάζεηο, παηδεία θαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Αθεηεξία γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο σο ελαιιαθηηθνχο θπζηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ πξφζζεην πξντφλ (ΑΔΠ) ζε κία πεξηνρή ρψξα θαη φρη σο άρξεζηα πιηθά πνπ πξέπεη λα «απνξξηθζνχλ». Ζ δεχηεξε επηινγή, απηή ηεο απφξξηςεο, φηαλ γίλεηαη αλεμέιεγθηα δεκηνπξγεί, παξάιιεια κε ηελ απψιεηα πφξσλ θαη ελέξγεηαο, ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο απνηεινχλ πεγή ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ αέξηα ξχπαλζε (θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα φδνληνο), ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο (κφιπλζε θαη ξχπαλζε ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζσκάησλ), ζηελ ππνβάζκηζε εδαθψλ αιιά θαη ζε δεπηεξνγελέο επίπεδν (π.ρ. δαζηθέο ππξθαγηέο) (Μίρνπ, ρ.ρ.). 24

31 2.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΈΝΧΖ Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο αλά ρψξα αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο, ην ε- πίπεδν πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά εδάθνπο, θιίκαηνο θ.ι.π. Δλνπνηεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηα απφβιεηα ην νπνίν κε ηε κνξθή ησλ Οδεγηψλ απνηειεί ππνρξεσηηθφ πιαίζην γηα φια ηα θξάηε κέιε. Ζ αλεπηπγκέλε πεξηβαιινληηθή βηνκεραλία ησλ ζθαλδηλαβηθψλ θαη δπηηθψλ θξαηψλ ηεο ΔΔ (Γεξκαλία, Γαιιία, Οιιαλδία, Βέιγην, Απζηξία) θαη ε «πξάζηλε» πνιηηηθή ζηηο ρψξεο απηέο ζπληέιεζε ζε κία ηαρεία αλάπηπμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξηβάιινληνο θαη απνβιήησλ, αξρίδνληαο απφ ην Οη βαζηθφηεξεο Οδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα εθδφζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ Αλαθεξφκαζηε: - ζηελ Οδεγία 91/156 «πεξί ζηεξεψλ απνβιήησλ» πνπ ηξνπνπνηεί ηελ αξρηθή 75/442 - ζηελ Οδεγία 94/62 «γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο» πνπ πξφζθαηα ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 2004/12, θαη - ζηελ Οδεγία 99/31 «γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή». Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, φπσο δηακνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο, είλαη: Άκεζε πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηελ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή παξαγσγήο ζέηνληαο αξρέο φπσο "ν ξππαίλσλ πιεξώλεη" θαη εληζρχνληαο ηε δηαινγή ζηελ πεγή. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν ξφινο ηεο αλαθχθισζεο, ηεο αλάθηεζεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ, ηδηαίηεξα γηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Σα απνξξίκκαηα πιένλ δελ ζεσξνχληαη άρξεζηα πιηθά γηα ηαθή, αιιά ηνλίδεηαη ε αλάγθε αμηνπνίεζήο ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ φπσο βηναεξίνπ (αλαεξφβηα ρψλεπζε) θαη ζεξκφηεηαο ή ειεθηξηζκνχ (θαχζε, ππξφιπζε, αλαεξφβηα ρψλεπζε). 25

32 Ζ πγεηνλνκηθή ηαθή απνξξηκκάησλ απνηειεί ην ηειεπηαίν πξνηηκεηέν ζηάδην, ην νπνίν θαιείηαη λα παίμεη ην ξφιν ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ (ππνιείκκαηα ησλ δηεξγαζηψλ επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ). Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα θαζηεξψλεηαη μερσξηζηή δηαρείξηζε θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηα ππφινηπα απνξξίκκαηα ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο. Απφβιεηα πνπ δελ δχλαηαη λα αλαθπθισζνχλ ή λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλίζηαηαη ηεξαξρηθά ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζή ηνπο. ε επίπεδν πγεηνλνκηθήο ηαθήο δηαθξίλνληαη ππνρξεσηηθά ηξία είδε ΥΤΣΑ (αδξαλψλ, κε επηθηλδχλσλ θαη επηθηλδχλσλ) ελψ δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζε ηαθή ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί επεμεξγαζία ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ (Μίρνπ, ρ.ρ.). Γηα φια ηα παξαπάλσ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ θαη γηα ηελ εθηξνπή βηναπνδνκήζηκσλ απφ ηελ ηαθή έρνπλ δηακνξθσζεί ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πνζνηηθνί ζηφρνη ζε επίπεδν ΔΔ. Με ηηο Οδεγίεο ε ΔΔ έρεη δηακνξθψζεη έλα θαηάινγν ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, πνπ έρνπλ απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί πιένλ ν ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο. Σα έξγα επεμεξγαζίαο, νη βαζηθέο πνιηηηθέο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηα θνηλσληθά εξγαιεία, νη θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη νη πφξνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζρέδην πνπ πινπνηείηαη ζε πξψην επίπεδν ζε πεξηθεξεηαθή βάζε. ηε ζπλέρεηα θαη γηα θάζε έξγν αθνινπζεί αλαιπηηθφηεξνο ζρεδηαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηερλννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, ηε δηεξεχλεζε πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο, ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε θαηαζθεπήο (Μίρνπ, ρ.ρ.). 26

33 2.3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ηε δηεζλή πξαθηηθή έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηέο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο θαη κέζνδνη δηαρείξηζεο θαη θχξηα αμηνπνίεζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη κέζνδνη απηνί δελ απνηεινχλ απιά ηερλνινγίεο αιιά πεξηιακβάλνπλ ζπρλά θαη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο (ζπιινγή, δηαινγή ζηελ πεγή, θηι.). Δπίζεο δελ απνηεινχλ πάληα αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο ελαιιαθηηθέο επηινγέο αιιά κπνξνχλ ππφ ζπλζήθεο λα ζπλδπαζηνχλ. ηηο κεζφδνπο - ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνληαη : Αλαθχθισζε κε δηαινγή ζηελ πεγή Μεραληθή δηαινγή Παξαγσγή RDF Αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε Αλαεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε Απνηέθξσζε πλαπνηέθξσζε ζηελ αλφξγαλε βηνκεραλία Άιιεο δηεξγαζίεο ζεξκηθήο αμηνπνίεζεο (ππξφιπζε, αεξηνπνίεζε, Thermoselect, θηι.) Τγεηνλνκηθή ηαθή Ο παξαπάλσ θαηάινγνο απνηειεί κία αλαγθαζηηθή δηαθξηηή θαηαγξαθή ησλ κεζφδσλ παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηεο απφ απηέο δελ απνηεινχλ ν- ινθιεξσκέλν δηαρεηξηζηηθφ ζρήκα (πρ. αλαθχθισζε, κεραληθή δηαινγή ή αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε) (Μίρνπ, ρ.ρ.). 2.4 Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ελζσκαηψζεη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηα απφβιεηα ζην εζληθφ δίθαην θαη ηελ ε- θαξκφδεη. Αο ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο εηζαγσγήο θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην πνπ λα αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ππάξρεη ζε ηζρχ έλα πιήξεο λνκνζεηηθφ 27

34 πιαίζην πνπ θαιχπηεη φια ηα είδε απνβιήησλ, επηθίλδπλα θαη κε επηθίλδπλα, φπσο π.ρ. αζηηθά, βηνκεραληθά, ξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, ηαηξηθά θ.α. Δπίζεο θαιχπηνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φινη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο, απφ ηελ ζπιινγή θαη κεηαθνξά, ηελ κεηαθφξησζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ αμηνπνίεζε έσο ηελ απνηέθξσζε θαη ηελ ηειηθή αζθαιή δηάζεζε κέζσ ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Μέζα ζ απηφ ην πιαίζην, κηα ζεηξά απφ λνκνζεηήκαηα ξπζκίδνπλ ε- πηκέξνπο δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ φπσο ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ (επηθηλδχλσλ, κε επηθηλδχλσλ, αζηηθψλ θαη αδξαλψλ), ηνπο «κηθξνχο ΥΤΣΑ», ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο, ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ, ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ, ησλ επηθηλδχλσλ, ηηο δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ φπσο νη ζπζθεπαζίεο, ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά, ηα νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο, ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ιηπαληηθά έιαηα, νη κπαηαξίεο θαη νη ζπζζσξεπηέο, ηα απφβιήηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θ.α. Μέζσ ηεο λνκνζεζίαο νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηφρσλ ησλ απνβιήησλ, ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ φπσο νη δήκνη θαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ), ησλ ππεχζπλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Οη εζληθέο θαηεπζχλζεηο θαη επηινγέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νινθιεξσκέλεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο δχν Δζληθνχο ρεδηαζκνχο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. πγθεθξηκέλα: Ο Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Με Δπηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΔΓΑ) ν νπνίνο ζεζκνζεηήζεθε ην 2003 κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727/2003. Ο Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ) ν νπνίνο ζεζκνζεηήζεθε ην 2007 κε ηελ ΚΤΑ 8668/2007. Καη νη δχν Δζληθνί ρεδηαζκνί αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθέο, ζηφρνπο θαη δξάζεηο θαη ζέηνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πινπνίεζήο ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ 28

35 απνβιήησλ. Ο Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ πινπνηείηαη κέζσ ησλ παξαγσγψλ θαη θαηφρσλ ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ελψ ν Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Με Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ εμεηδηθεχεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) (www.ypeka.gr). 2.5 ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΔ έρεη εθπνλήζεη γηα ην Ννκφ Θεζζαινλίθεο ην ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ απνβιήησλ. Γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηεξεψλ απνβιήησλ επηιέρηεθε ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο κία βαζηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο. Απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ: Μείσζε ηεο παξαγσγήο θαη κείσζε ηεο βιαπηηθφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ. Αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλάθηεζε πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο. Αζθαιήο δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ ησλ ππνιεηκκάησλ πνπ δελ επαλαμηνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Απαγφξεπζε ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. Οξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ησλ ΟΣΑ θαη ελίζρπζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή. Καζηέξσζε θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ, θαη εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 29

36 Αμηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ πνιίηεπαξαγσγνχ θαη ζπλερήο αμηφπηζηε ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (Μίρνπ, ρ.ρ.). 2.6 ΜΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 1. Υάξαμε πνιηηηθήο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ε νπνία ζηνρεχεη, ηεξαξρηθά: o o o o ζηελ πξφιεςε ή κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ (πνζνηηθή κείσζε) θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο απηψλ ζε επηθίλδπλεο νπζίεο (πνηνηηθή βειηίσζε). ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα απφβιεηα κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ αλάθηεζε πξντφλησλ θαη ελέξγεηαο. ζηελ κείσζε ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή. ζηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, πνπ δελ ππφθεηληαη ζε δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, θαηά ηξφπν πεξηβαιινληηθά απνδεθηφ, ζηνρεχνληαο ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε. 2. Δμάιεηςε ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ πξνζβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξαγκαηνπνηνχληαη παξεκβάζεηο πνπ νδεγνχλ: o o ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε κέζσ ηεο παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηε θπζηθή επαλέληαμε ησλ ρψξσλ ζην γεηηνληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 30

37 3. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Αλαθχθισζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηελ ζέζπηζε θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε. Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο πξνηεξαηφηεηεο απνξξένπλ θαη ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα: Γηα ηα Βηνκεραληθά Με Δπηθίλδπλα ηεξεά Απφβιεηα, ππεχζπλνο δηαρείξηζεο (φπσο έρεη απνζαθεληζηεί ζηε λνκνζεζία) είλαη ν παξαγσγφο θαη ν θάηνρνο θαη εθαξκφδεηαη πιήξσο ε αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» κέζσ ηεο έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη είλαη νη πιένλ δφθηκεο, ζε θάζε πεξίπησζε επηινγήο βέβαηα ηνπ παξαγσγνχ ή θαηφρνπ, αιιά κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα, ν ΔΓΑ πξνβιέπεη ηηο εμήο βαζηθέο δξάζεηο: o o o o δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. πινπνίεζε ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο. θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ θαη ππνιεηκκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο αζθαινχο ηειηθήο δηάζεζεο. ζχζηαζε ηζρπξψλ θαη αμηφπηζησλ θνξέσλ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ (www.ypeka.gr). 2.7 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (Δ.Α.) ζηνρεχεη ην αλακνξθσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δ.Α., κε ην νπνίν ελζσκαηψλνληαη πιεξέζηε- 31

38 ξα νη δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζην εζληθφ Γίθαην. Σν πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΚΤΑ): ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β) πνπ νξίδεη ην γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θαη αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή λνκνζεζία (ΚΤΑ 19396/1546/1997), ηελ ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β), κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο θαη ηελ ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287/Β), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν Δζληθφο ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο Δ.Α. (ΔΓΔΑ). Ζ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ απαηηήζεσλ ζηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Δ.Α. (ππνρξεψζεηο, αδεηνδφηεζε, αξκνδηφηεηεο θ.α.) α- ληαλαθιά ηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ YΠΔΚΑ ζηνλ ηνκέα απηφ. Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο λέαο πνιηηηθήο είλαη ε απφδνζε ηεο απνθιεηζηηθήο επζχλεο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ δηάζεζεο ησλ Δ.Α. ζηνπο παξαγσγνχο ησλ απνβιήησλ (θαη φρη παξνρή ησλ ππνδνκψλ απφ ηελ Πνιηηεία), ζχκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Δπηπιένλ, ε λέα λνκνζεζία δηακνξθψζεθε κε γλψκνλα ηελ απινχζηεπζε, ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη, αιιά θαη ηελ νξζφηεξε ελαξκφληζε κε ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη θνξείο δηαρείξηζεο Δ.Α. ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηελ Δ.Δ. θσδηθψλ, ηφζν γηα ηα απφβιεηα (εμαςήθηνη θσδηθνί Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ ΔΚΑ), φζν θαη γηα ηηο εξγαζίεο δηάζεζεο (θσδηθνί D) θαη αμηνπνίεζεο (θσδηθνί R) (www.ypeka.gr). 2.8 ΝΟΜΟΘΔΗΑ Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαζνξίδεηαη απφ ηξία βαζηθά λνκνζεηήκαηα: 1. ηελ ΚΤΑ κε αξ /2727/2003 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», 32

39 2. ηνλ Ν. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ» θαη 3. ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991» (www.ypeka.gr). 33

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 3.1 Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ην πεξηβάιινλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εληαίαο πνιηηηθήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηελ «Πνιηηηθή γηα ηελ Πνηφηεηα, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα». 34

41 Σα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ειάηησζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη θαη' επέθηαζε ζηε ζπκβνιή ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ Αζελατθή Επζνπνηία έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ Lloyd's Register Quality Assurance Limited γηα ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο IS014001:2004. Οη δξάζεηο/πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κέξνο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο ΣΡΜ, ε νπνία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ κε ζηφρν ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ ε- θαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο απηήο εμαζθαιίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν, θαζψο θαη ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκα γίλνληαη ζπλερείο εθπαηδεχζεηο θαη επηβξαβεχνληαη νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ απνθαζηζηηθά κε θαηλνηφκεο ηδέεο. 35

42 Σέινο, ε Αζελατθή Επζνπνηία έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, δηαθηλεηέο πξντφλησλ θαη πιηθψλ, βάζεη ηεο νπνίαο δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο γηα ηε ρξήζε ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη ηηο νδεγίεο νηθνινγηθήο νδήγεζεο (Eco driving). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηε δηεηία θαλέλα πξφζηηκν ή κε ρξεκαηηθή θχξσζε δελ έρεη επηβιεζεί ζηελ Αζελατθή Επζνπνηία γηα κε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο (www. athenianbrewery.gr). 3.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ηελ Αζελατθή Επζνπνηία είλαη φινη πξνζεισκέλνη ζηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Απφ ην 1996 έρεη μεθηλήζεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηνχλ «πξάζηλεο- δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο 4 παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο. Οη επελδχζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ έρνπλ σο ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (θαηαλάισζε ελέξγεηαο). Οη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο, γηα ηε δηεηία είλαη: Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηεο γξακκήο ζπζθεπαζίαο κπίξαο ζε θνπηί ζην εξγνζηάζην ηεο Θεζζαινλίθεο. Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηεο γξακκήο ζπζθεπαζίαο κπίξαο ζε κπνπθάιη ζην εξγνζηάζην ηεο Πάηξαο. Σν 2008 επελδχζεθαλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ 6,6 εθ. θαη 6.9 εθ. ην Γηαηέζεθαλ γηα ηελ αλαλέσζε θαη αγνξά ησλ εκπνξηθψλ παγίσλ 4,6 εθ. ην 2008, θαη 3,9 εθ. ην 2009 (αγνξά ή αληηθαηάζηαζε ςπγείσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζεξβηξίζκαηνο ηεο βαξειίζηαο κπίξαο). 36

43 Ζ απφδνζε ηεο ζε ζέκαηα θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο κεηξάηαη κέζσ δεηθηψλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο δπζνπνηίαο (Πίλαθαο 2) (www.athenianbrewery.gr). Πίλαθαο 2. ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Kwh (Κηινβαηψξα) MJ (Μεγαηδάνπι) ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΕΤΘΟΠΟΗΑ ΑΝΑ ΔΚΑΣΟΛΗΣΡΟ Kwh/hl MJ/hl ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΔΡΟΤ hl (εθαηφιηηξν) hl/hl ΔΚΠΟΜΠΔ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Kg CO 2 (θηιά δηνμεηδίνπ) Kg (Κηιά) Kg Co 2 /hl Ζ παξαγσγή ηεο κπίξαο θαη λεξνχ κεηξάηαη ζε εθαηφιηηξα (hl), 1hl=100 ιίηξα Πεγή: Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. (2009). Έθζεζε Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Γηαζέζηκν ζην: content& action=article&id= ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ε πνιιά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζεξκηθή ελέξγεηα. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο φπσο είλαη ην θπζηθφ αέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα εξγνζηάζηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ην καδνχη ζην εξγνζηάζην ηεο Πάηξαο (ην καδνχη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πεξηνρή ιφγσ έιιεηςεο εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Πάηξαο), θαη ην πγξαέξην ζην εξγνζηάζην ηεο Λακίαο. Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζεκαίλεη κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη άξα κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα (κεηξάηαη ζε θηιά Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα αλά εθαηφιηηξν παξαγφκελνπ πξντφληνο). 37

44 38

45 39

46 3.4 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. ηφρνο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο κείσζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο παξαγσγηθέο ηεο κνλάδεο (www.athenianbrewery.gr). 40

47 3.5 Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (CΟ 2 ) Ζ αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηαηήξεζε θαη βησζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. πκκεηέρεη ελεξγά, κέζσ ηεο κείσζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (βειηίσζε δεηθηψλ ελέξγεηαο), ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζνχλ θαη λα κεησζνχλ ζηαδη- 41

48 αθά νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CΟ 2 ) πνπ απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Γίλνληαη ζηαζεξά βήκαηα ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζε Αζήλα, Πάηξα, Θεζζαινλίθε θαη Λακία (www.athenianbrewery.gr). 3.6 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΝΔΡΟΤ Σν λεξφ απνηειεί βαζηθή πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή ηεο κπίξαο. Δίλαη ζπλερψο παξφλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην άιεζκα ηεο βχλεο, ην βξαζκφ ηνπ κείγκαηνο κε ην ιπθίζθν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ δπζφγιεπθνπο, ηε δχκσζε, ηε ζίηεπζε, έσο ην θηιηξάξηζκα θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ αμία ηνπ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ είλαη αλππνιφγηζηε. Ζ ζχλζεζή ηνπ, ε πνηφηεηά ηνπ, ε ηζνξξνπεκέλε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ηρλνζηνηρεία, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ μερσξηζηή, πινχζηα γεχζε ησλ πξντφλησλ. χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ζε λεξφ πιεζηάδεη πεξίπνπ ην 90% αλά ιίηξν. Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ, ηεο ΔΤΑΘ, ηεο ΒΗΠΔ Παηξψλ θαη απφ πεγέο π- δξνιεςίαο ζηε Λακία. Ζ πνιηηηθή πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο ζέηεη πςειέο πξνδηαγξαθέο ζηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχ- 42

49 ληαη: Γηελεξγνχληαη ζπλερψο ρεκηθνί θαη κηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη. Δθαξκφδνληαη απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη έιεγρνη ζπγθξηηηθά κε ην πφζηκν λεξφ. Καηαβάιινληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ. Πεξηνξίδεηαη ε πνζφηεηα πγξψλ απνβιήησλ απφ ηηο κνλάδεο ηεο εηαηξείαο (www.athenianbrewery.gr). 3.7 ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΑΗΧΝ ΚΑΗ ΦΗΑΛΧΝ Ο θχθινο δσήο κηαο ζπζθεπαζίαο δελ ηειεηψλεη κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο. πλερίδεηαη θαη πέξα απφ ηελ θαηαλάισζε θαη γη απηφ ρξεηά- 43

50 δεηαη ζσζηή δηαρείξηζε γηα λα κελ πξνθαιέζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ. Ζ δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ. Γειαδή ζπζθεπαζηψλ πνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο δελ ζα ρξεηαζηεί λα δαπαλεζνχλ πνιχηηκεο πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα. Δλψ ηαπηφρξνλα εμνηθνλνκνχληαη θαη νηθνλνκηθνί πφξνη. Παξάιιεια, δίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηηο επηζηξεθφκελεο θηάιεο, πνπ θαζνξίδνληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, επηβαξχλνληαο έηζη ην πεξηβάιινλ αθφκα ιηγφηεξν θαη απφ ηηο αλαθπθιψζηκεο. Οη επηζηξεθφκελεο θηάιεο αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 90% ησλ θηαιψλ πνπ εκπνξεχεηαη ε Αζελατθή Επζνπνηία ζηελ ειιεληθή αγνξά. Μέζσ εηδηθήο επεμεξγαζίαο, νη θηάιεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έσο θαη 20 θνξέο επηπιένλ, κέρξη λα ζηαινχλ γηα αλαθχθισζε. Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπο είλαη κεγάιε, δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηζηξέθνληαη, ε εηαηξία πξέπεη λα θάλεη λέεο επελδχζεηο θαη λα αγνξάζεη άιιεο, Αιιά θαη πεξηβαιινληηθά έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εηαηξεία, αθνχ κέζσ ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο ηνπο, εμνηθνλνκνχληαη θπζηθνί πφξνη, ελέξγεηα θαη δελ κνιχλεηαη ην πεξηβάιινλ κε ζθνππίδηα. Σν 2009 εκθηαιψζεθαλ 462 εθ. θηάιεο, ελψ επεζηξάθεζαλ θελέο 455 εθ. θηάιεο - αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 98% ελψ ην πνζνζηφ ησλ επηζηξαθέλησλ θηβσηίσλ αγγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ 100%. Σν 2008, εκθηαιψζεθαλ 500 εθ. θηάιεο θαη επηζηξάθεθαλ θελέο 495 εθ. (www. athenianbrewery.gr). 44

51 3.8 ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Πξόγξακκα "Amstel Eco" ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο "Amstel Eco" πνπ μεθίλεζε ην 2008 ήηαλ λα θηλεηνπνηήζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο. Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο βαζίζηεθε ζε 4 άμνλεο: * πκκάρεζε κε ηε ΜΚΟ «ΜΔΟΓΔΗΟ SOS-. πλεξγάζηεθε κε έλα Γίθηπν εηδηθψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ πφξσλ, νη νπνίνη ηελ θαζνδήγεζαλ, δηαζθάιηζαλ ηελ αξηηφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη πξνζέδσζαλ αμηνπηζηία ζην πξφγξακκά ηεο. 45

52 * Δζεινληηθή ζπκκεηνρή. Κηλεηνπνηήζεθαλ νη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο, νη ηνπηθνί θνξείο, παλεπηζηεκηαθέο θνηλφηεηεο, ην επξχ θνηλφ. Σαπηίζηεθε ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο καο. * ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κία ζεηξά απφ δεκηνπξγηθέο θαη δηαδξαζηηθέο ελέξγεηεο κε ζηφρν λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή θαη λα θξαηεζεί δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ γηα ηηο δξάζεηο ηεο εηαηξείαο. * Έγηλε ζπκκαρία κε ηα ΜΜΔ θαη πινπνηήζεθε έλα εθηεηακέλν πξφγξακκα δεκνζηφηεηαο γηα ηε δηάδνζε ηνπ κελχκαηφο ηεο. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Amstel Eco γηα ηε δηεηία αλαιήθζεθαλ νη δξάζεηο: * «Καζαξίζηε ηε Μεζόγεην» εζεινληέο ζπκκεηείραλ ζηελ παλειιαδηθή εθζηξαηεία εζεινληηθνχ θαζαξηζκνχ 478 αθηψλ ηνπ Γηθηχνπ Μεζφγεηνο SOS, πνπ ρνξεγεί ε Amstel. * Με πξσηνβνπιία ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο δηνξγαλψζεθαλ 6 εζεινληηθνί θαζαξηζκνί παξάιησλ. Απνηέιεζκα 600 Δζεινληέο. 250 αθνχιεο ζθνππηδηψλ. * Σν 2008 δεκηνπξγήζεθε έλα πξσηφηππν νηθνινγηθφ κπαξ. ην Amstel Eco Bar. Σε δηεηία ηαμίδεςε ζε 13 απφ ηηο πην πνιπζχρλαζηεο παξαιίεο απφ ηε Θεζζαινλίθε έσο ηελ Κξήηε! ηφρνο λα ελεκεξσζεί θαη λα εθπαηδεπηεί ν θφζκνο γηα ηε ζεκαζία ησλ θαζαξψλ παξαιίσλ θαη ηεο αλαθχθισζεο κέζα απφ παηρλίδηα θαη δψξα! To Amstei Eco Bar πξνηξέπεη φζνπο βξίζθνληαη ζηε παξαιία λα ζπγθεληξψζνπλ ηα ζθνππίδηα απφ ηηο αθηέο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηαζάθηα παξαιίαο, λα αληαιιάμνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα απνηζίγαξα κε δψξα, λα ιάβνπλ κέξνο ζε παηρλίδηα πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ. Απνηέιεζκα. 13 παξαιίεο, πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο θαη 200 ζαθνχιεο. * Ζ παξαιία δελ είλαη ηαζάθη. Γεκηνπξγήζεθαλ ράξηηλα ηαζάθηα παξαιίαο Amstel Eco, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε θνηηεηέο ην Μάην ηνπ 2009 ζηελ εηήζηα θνηηεηηθή εθδξνκή ζηε Μχθνλν (ζε ζπλεξγαζία κε ην πεξηνδηθφ IQ). 46

53 * Trash stories. Σν λεαληθφ free press LIFO θαη ην ηκήκα θσηνγξαθίαο ηεο ΑΚΣΟ ζπκκαρνχλ κε ηελ Αζελατθή Επζνπνηία γηα λα "κηιήζνπλ- ζηνπο λένπο. Ζ θσηνγξαθία ελφο ζθνππηδηνχ εκπλέεη ηνπο ζπληάθηεο ηεο LIFO λα γξάςνπλ κηα θαληαζηηθή ηζηνξία γηα ην πψο 6 απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ζθνππίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαιίεο θαηέιεμαλ εθεί... ηε ζπλέρεηα ηα Trash Stories κεηαηξάπεθαλ ζε έλαλ on-line δηαγσληζκφ αλνηθηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο κε «ζπγγξαθηθφ- ηαιέλην (www.athenianbrewery.gr). 47

54 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ 4.1 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ κνλάδσλ δπζνπνηίαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: Παραζθεσή Βύλες. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θξηζαξηνχ, ηελ θαηαλνκή ησλ ζπφξσλ θξηζαξηνχ ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, ηελ δηαβξνρή, ηελ εθβιάζηεζε, ηελ θξχμε θαη ηνλ ηειηθφ θαζαξηζκφ ησλ βιαζηψλ. Παραζθεσή Αδύκωηες Μπύρας Μπύρας Σν ζηάδην απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ μεξή βχλε γηα ηελ παξαγσγή ηεο αδχκσηεο κπχξαο (wort). Άιεζε βύλεο. Καηά ην ζηάδην απηφ αθαηξνχληαη ηα θχηξα απφ ηε βχλε πνπ αθνινχζσο αιέζεηαη (μεξή ή πγξή άιεζε) ζε ρνλδξφθνθθε ζθφλε, πινχζηα ζε άκπιν θαη έλδπκα εθηφο ηνπ θινηνχ πνπ παξακέλεη άζηθηνο. Ζ άιεζε πξαγκαηνπνηείηαη γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε ε- θηέιεζε ησλ ελδπκηθψλ αληηδξάζεσλ κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αληηδξψλησλ ζπζηαηηθψλ. Αλάκημε δεκηνπξγία ρπινύ. ηε ζπλέρεηα ην πξντφλ ηεο άιεζε αλακηγλχεηαη κε θαπηφ λεξφ γηα ηελ δεκηνπξγία πνιηνχ. Σα έλδπκα, πνπ πεξηέρνληαη, θαηαιχνπλ ζε πδαηηθφ πεξηβάιινλ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ακχινπ ζε ζάθραξα. Οη κεγάιεο αιπζίδεο ηνπ ακχινπ δηαζπψληαη ζε κηθξφηεξα ζάθραξα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είλαη δπκψζηκα. Καηφπηλ, ν πνιηφο δηεζείηαη θαη ην ξεπζηφ πνπ ιακβάλεηαη είλαη ην δπζνγιεχθνο (wort). Ζ ρπινπνίεζε δηαξθεί ιεπηά, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο παξαγφκελεο κπχξαο θαη γίλεηαη κε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη ηνπο 65 C, φπνπ κέλεη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηε- 48

55 κα θαη κεηά απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία κέρξη ηνπο 76 C, ψζηε λα αδξαλνπνηεζνχλ ηα έλδπκα. Γηαρσξηζκόο. Σν κίγκα απηφ δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο ζπφξνπο κε δηήζεζε δηακέζνπ πνξψδνπο θίιηξνπ (lauter tun). Σα δνρεία, κέζα ζηα νπνία ιακβάλεη ρψξα ν δηαρσξηζκφο, είλαη εθνδηαζκέλα κε καραίξηα ξπζκηδφκελνπ χςνπο, ψζηε λα αλαθαηεχεηαη ην πιηθφ θαη λα πεξλάεη ην πγξφ αλάκεζα. Δπίζεο, είλαη εθνδηαζκέλν κε ςεθαζηήξεο θαη κε ζχζηεκα απνκάθξπλζεο ηνπ ζηεξενχ ζψκαηνο (θινηψλ). Ζ πνηφηεηα ησλ ζηξαγγηζκάησλ ειέγρεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ζε ζαθραξφδε, πνπ φηαλ απμεζεί ζε 1 (θιίκαθαο Plato) ηφηε ε έθπιπζε ζηακαηά. H ελαπνκέλνπζα κάδα απφ ηνπο αιεζκέλνπο ζπφξνπο είλαη πινχζηα ζε πξσηείλεο θαη απνηειεί άξηζην ζπζηαηηθφ δσνηξνθψλ. Σν ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ απφ ην θίιηξν lauter tun (φπσο θαη κεξηθνί ζπφξνη) θαηαιήγεη ζην δίθηπν πγξψλ απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο κπχξαο. Πξνζζήθε ιπθίζθνπ βξαζκόο δπζνγιεύθνπ. ε απηφ ην ζηάδην πξνζηίζεηαη ιπθίζθνο (1 1.5 kg αλά 100 kg βχλεο), δάραξε θαη πιηθά ζπζζσκάησζεο. Ο ιπθίζθνο δίλεη ππφπηθξε γεχζε ζην κίγκα θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπζζσκάησζε ησλ θνιινεηδψλ πξσηετλψλ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο δπζνγιεχθνπο (wort) θαηά ην ζηξάγγηζκα είλαη 75-78C θαη βξάδεηαη γηα 90 min πεξίπνπ ψζηε λα απελεξγνπνηεζνχλ ηα έλδπκα πνπ πεξηέρεη, λα γίλεη πην πεθηφ ην κίγκα, λα ζθνησζνχλ φινη νη κηθξννξγαληζκνί (απνιχκαλζε) θαη λα θαηαβπζηζηνχλ νη πξσηετλνχρεο νπζίεο. Ο βξαζκφο νδεγεί ζε εμάηκηζε ηνπ γιεχθνπο, επνκέλσο ν φγθνο ηνπ κεηψλεηαη, ελψ απμάλεη ε πίεζή ηνπ. Σφζν ν ρξφλνο φζν θαη ε έληαζε ηνπ βξαζκνχ ειέγρνληαη πξνζεθηηθά έηζη ψζηε λα παξακείλεη ε εμάηκηζε ζηαζεξή γηα θάζε βξάζηκν. Σν ίδεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζα απνκαθξπλζεί ζηελ επφκελε ζπζθεπή, ψζηε λα κείλεη θαζαξφ ην γιεχθνο. Γηαύγαζε κίγκαηνο. Μεηά ην βξαζκφ, ην κίγκα δηαπγάδεηαη ζε πδξνθπθιψλα (hydro-cyclone) ή ζε έλα θπιηλδξηθφ δνρείν, πνπ νλνκάδεηαη 49

56 whirlpool, ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ ηα ζηεξεά ππνιείκκαηα (πνπ έρνπλ θαηαβπζηζηεί) απφ ηελ πγξή θάζε ηνπ δπζνγιεχθνπο. Φύμε / αεξηζκόο κίγκαηνο. ε απηφ ην ζηάδην κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δπζνγιεχθνπο ζηνπο 7-10C πεξίπνπ θαη παξαηεξείηαη επηπιένλ θαηαβχζηζε ζηεξεψλ νπζηψλ (πξσηετλψλ θαη ηαληλψλ) θαηά ηε ςχμε θαη ηνλ αεξηζκφ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 16 εκεξψλ. Ζ ςχμε ηνπ δπζνγιεχθνπο είλαη ε- λεξγνβφξα, νπφηε είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο κε πιάθεο. εκαληηθφ είλαη, ε ζεξκνθξαζία ηνπ δπζνγιεχθνπο λα κεηψλεηαη γξήγνξα, γηαηί αλ ην γιεχθνο παξακείλεη ζε κέζεο ζεξκνθξαζίεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαπηχζζνληαη κηθξννξγαληζκνί κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξντφληα κεηαβνιηζκνχ, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ κπχξα εθηφο πξνδηαγξαθψλ. Εύκσζε κπύξαο. Σν δπζφγιεπθνο εκβνιηάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα δχκεο θαη παξνρεηεχεηαη ζε αληηδξαζηήξα. Οη κηθξννξγαληζκνί κεηαβνιίδνπλ ηα ζάθραξα ηνπ δπζφγιεπθνπ ζε CO 2 θαη νηλφπλεπκα. Μία πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απηνχ δηαιχεηαη ζηε κπχξα θαη ηεο δίλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ αθξηζκφ ηεο, ην ππφινηπν φκσο δηαθεχγεη απφ ην δνρείν θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο εμαεξηζκφο. Τςειά πνζά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαία. Δπίζεο, παξάγεηαη ζεξκφηεηα παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο κάδαο ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Χξίκαλζε κπύξαο. Καηά ηελ 8 ε έσο ηελ 10 ε εκέξα ε δσεξή δχκσζε ζηακαηά ηειείσο θαη ε κπχξα κεηαθέξεηαη ζε δνρεία παξακνλήο, φπνπ γίλεηαη κηα βξαδεία ζπκπιεξσκαηηθή δχκσζε- ε κεηαδχκσζε- θαη ε σξίκαλζε. Ζ κεηαδχκσζε θαη ε σξίκαλζε ηεο κπχξαο γίλνληαη ζε ζεξκνθξαζία 0-2 C θαη δηαξθνχλ 1-4 κήλεο, ην δε παξαγφκελν δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο ζπγθξαηείηαη απφ ηελ κπχξα, πνπ κεηά ην ηέινο ηεο σξηκάλζεσο πεξηέρεη 0,4 % CO 2. Ζ κεηαδχκσζε γίλεηαη απφ ηνπο παξακέλνληεο απφ ηελ θχξηα δχκσζε ηεο κπχξαο δπκνκχθεηεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ε κπχξα δηαπγάδεηαη κε ηελ θαζίδεζε ησλ δπκνκπθήησλ, 50

57 ησλ πξσηετληθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ θσζθνξηθψλ αιάησλ. Πνιιέο θνξέο γίλεηαη πξνζζήθε πξσηεαζψλ, γηα ηελ απνδφκεζε ησλ πξσηετληθψλ νπζηψλ, πνπ πξνθαινχλ ζνιψκαηα ζηε ζπζθεπαζκέλε κπχξα θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαηήξεζή ηεο. Δπί πιένλ, θαηά ην δηάζηεκα απηφ γίλεηαη ε σξίκαλζε, δειαδή ν ζρεκαηηζκφο νπζηψλ πνπ βειηηψλνπλ ην άξσκα θαη ηε γεχζε ηεο κπχξαο. Γηαύγαζε κπύξαο. Μεηά ηελ σξίκαλζε αθνινπζεί δηήζεζε. Πξν ηεο δηήζεζεο, ε κπχξα κπνξεί επίζεο λα θαζαξηζηεί κε θπγνθέληξηζε θαη ςχμε ζηνπο 1 έσο 1.5C. Ζ κπχξα αξρηθά δηεζείηαη ζε θίιηξν ζθφλεο γεο δηαηφκσλ. Καηφπηλ δηέξρεηαη απφ ην θίιηξν ζηαζεξνπνίεζεο πνπ πεξηέρεη αδξαλή ζθφλε πνιπκεξνχο PVPP. Μεηά ηελ έμνδν ηεο απφ ην θίιηξν ζηαζεξνπνίεζεο ε κπχξα εηζέξρεηαη ζην θίιηξν ηειηθήο δηαχγαζεο (θίιηξν ράξηνπ). Απνζήθεπζε κπύξαο. Ζ κπχξα κεηαθέξεηαη ζε δνρεία απνζήθεπζεο. Δκθηάιωζε Μπύρας Καζάξηζκα θηαιώλ. Ο ρξφλνο δσήο ηεο κπχξαο εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαζαξέο είλαη νη θηάιεο ζηηο νπνίεο πεξηέρεηαη. Τπάξρνπλ δχν είδε θαζαξηζκνχ: ν κεραληθφο θαη ν βηνινγηθφο. Ο κεραληθφο θαζαξηζκφο ζεσξείηαη επηηπρεκέλνο φηαλ νη θηάιεο θαιχπηνληαη απφ έλα ζπλερέο θηικ λεξνχ. Ο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ηνλ θηαιψλ είλαη πεηπρεκέλνο φηαλ φινη νη κηθξννξγαληζκνί εμνλησζνχλ θαη απνκαθξπλζνχλ. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα ειεγρζεί απηφ είλαη κε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε. Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ιακβάλεη ρψξα κεραληθφο ή νπηηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θηαιψλ. Δκθηάισζε κπύξαο. Καηά ην ζηάδην απηφ ε απνζεθεπκέλε κπχξα εκθηαιψλεηαη ζε κπνπθάιηα ή ζε αινπκηλέληα θνπηάθηα. Σν γέκηζκα ησλ θηαιψλ θνπηηψλ αθνινπζεί ην αεξνζηεγέο θιείζηκν. Καηά ην γέκηζκα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε ε κπχξα λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο (ψζηε λα κελ νμεηδσζεί). Δπίζεο, ξπζκίδεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο κπχξαο ζε CO 2. Ζ εκθηάισζε 51

58 ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ρσξίο δεκηέο, νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε εκθηάισζε κε αλάζηξνθε πίεζε. Παζηεξίσζε. Ζ ζπζθεπαζκέλε κπχξα ππνβάιιεηαη ζε παζηεξίσζε ζηνπο 60 C επί κηζή έσο κία ψξα. Καη άιιε κέζνδν ε παζηεξίσζε γίλεηαη ζηελ αζπζθεχαζηε κπχξα κε ζέξκαλζε ζηνπο 70 C επί 2 ιεπηά, αιιά ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο επαλακνιχλζεσο κέρξη ηε ζηηγκή ηνπ γεκίζκαηνο θαη ηνπ ζθξαγίζκαηνο ησλ δνρείσλ. Δίλαη πάλησο παξαηεξεκέλν φηη ε θαηά ηελ παζηεξίσζε ζέξκαλζε θαη κάιηζηα αλ είλαη καθξνρξφληα, αιινηψλεη ηελ γεχζε ηεο κπχξαο. Ζ δηαηήξεζε ηεο κπχξαο, πνπ απνηειεί ζξεπηηθφ ππφζηξσκα γηα πνιινχο κηθξννξγαληζκνχο, επλνείηαη απφ ηελ ζπζθεπαζία, ηελ παζηεξίσζε ή ηελ πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ, ηελ απνπζία αέξα, ηνλ φμηλν ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο (ph 5-5.4) θαη ηελ αληηζεπηηθή δξάζε ησλ ξεηηλψλ ηνπ ιπθίζθνπ. Απνζήθεπζε θηαιώλ. Οη θηάιεο ηνπνζεηνχληαη ζε θηβψηηα θαη απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο ξπζκηδφκελεο ζεξκνθξαζίαο κέρξηο φηνπ πξνσζεζνχλ ζηελ αγνξά. (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 2001). Πεγή: Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. (2008). Αλάπηπμε θαη Κνηλσληθή Επζύλε Γηαζέζηκν ζην: 52

59 4.2 ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ ΚΑΗ ΔΚΠΟΜΠΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ Νεξό ηε βηνκεραλία κπχξαο ρξεζηκνπνηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ (65 70%) απνβάιιεηαη ζηα πγξά απφβιεηα. Ζ βέιηηζηε θαηαλάισζε λεξνχ είλαη 6,6 hl/hl κπχξαο κε εχξνο δηαθχκαλζεο απφ hl λεξνχ/ hl κπχξαο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη ηερληθέο. Ο επηκεξηζκφο ηεο ρξήζεο λεξνχ έρεη σο εμήο (UNEP, 1995): Παξαζθεπή κπχξαο 20% Καζαξηφηεηα 44,6% Νεξφ ςχμεο 10,8% Άιιεο ρξήζεηο 24,6% ηελ Διιάδα, ε θαηαλάισζε λεξνχ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 9 m 3 λεξνχ αλά ηφλν κπχξαο (9,1 ζε εξγνζηάζην ηεο Πάηξαο θαη 9,7 ζε εξγνζηάζην ηεο ίλδνπ). Δξγνζηάζην ζην Αηγάιεσ παξνπζηάδεη θαηαλάισζε λεξνχ 5,8 m 3 λεξνχ αλά ηφλν κπχξαο γηαηί δελ ιεηηνπξγεί ε κνλάδα βπλνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιχ λεξφ. Απφ ηελ ππάξρνπζα θαηαγεγξακκέλε θαηαλάισζε λεξνχ ζηα ειιεληθά εξγνζηάζηα δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο Δλέξγεηα Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ε ζεξκηθή θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ θαηαλάισζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη ζπλάξηεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγσγήο, φπσο ε κέζνδνο εκθηάισζεο, νη ηερληθέο παζηεξίσζεο, ν ηχπνο ησλ κεραλεκάησλ, ε επεμεξγαζία ησλ ππνπξντφλησλ θιπ. ε έλα εξγνζηάζην (ρσξίο ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ βξαζκφ ηνπ δπζνγιεχθνπο) ε θαηαλάισζε ζεξκφηεηαο κπνξεί λα είλαη 53

60 δχν κε ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ζε έλα εξγνζηάζην πνπ έρεη ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο (θαηαλάισζε: MJ/hl). (Environment Canada DOE) χκθσλα κε ηελ VLB-Berlin νη θαηαλαιψζεηο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη MJ/hl κπχξαο. Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη kwh αλά hl κπχξαο θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έρνπλ παξαηεξεζεί θαη πςειφηεξεο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ζε κε απνδνηηθέο ελεξγεηαθά κνλάδεο. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη kwh αλά ηφλν κπχξαο θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έρνπλ παξαηεξεζεί θαη πςειφηεξεο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ζε κε απνδνηηθέο ελεξγεηαθά κνλάδεο. ηελ Διιάδα νη θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 122, 168 θαη 212 ζε εξγνζηάζηα ζην Αηγάιεσ (κφλν δπζνπνηία), Πάηξα θαη ίλδνπ (βπλνπνίεζε θαη δπζνπνίεζε) (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 2001) ΔΚΠΟΜΠΔ Αέξηεο εθπνκπέο Σα αέξηα απφβιεηα ηεο βηνκεραλίαο κπχξαο είλαη θπξίσο VOCs, CO 2, θαη αλαιφγσο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Ν 2 Ο θαη SO 2. H θχξηα παξαγσγή CO 2 νθείιεηαη ζηελ θαχζε θαπζίκνπ ζηνπο ιέβεηεο (16 kg CO 2 /hl κπχξαο) ελψ απφ ηε δχκσζε ηεο κπχξαο πξνέξρεηαη αξθεηά κηθξφηεξε πνζφηεηα (3 kg CO 2 /hl κπχξαο). Δπίζεο κηθξέο πνζφηεηεο πηεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ VOC εθπέκπνληαη θαηά ηελ δηεξγαζία ηνπ βξαζίκαηνο ηεο κπχξαο. θφλε (ζσκαηίδηα) παξάγεηαη θαηά ηελ εθθφξησζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θξηζαξηνχ. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη αλά 1000 kg θξηζαξηνχ παξάγνληαη 0,8 kg TSP θαη 0,25 kg VOC (Economopoulos, 1993). Σέινο, νη νζκέο πνπ παξάγνληαη ζηε βηνκεραλία κπχξαο δελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη πξνθαινχληαη θπξίσο απφ ηε μήξαλζε ηεο βχλεο θαη ηε δχκσζε ηεο κπχξαο. Τγξά απόβιεηα Σα πεξηζζφηεξα πγξά απφβιεηα παξάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 54

61 εκθηάισζεο (πεξίπνπ 60% ιφγσ πιχζεο ησλ θηαιψλ) θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο βχλεο (πεξίπνπ 25%). Σν κεγαιχηεξν νξγαληθφ θνξηίν (BOD 5 θαη TSS) πξνέξρεηαη απφ ηε δχκσζε ηεο κπχξαο (59%) θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο βχλεο (28%) (Μαξθαλησλάηνο, 1990). Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ είλαη 30-40C θαη ην ph εμαξηάηαη απφ ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηαιψλ. Ο φγθνο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγεηαη αλά κνλάδα φγθνπ παξαγφκελεο κπχξαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηηκέο άλσ ησλ 5 m 3 / m 3 κπχξαο (5,4 m 3, Economopoulos, 1993 θαη 7,6 10,4 m 3, UNIDO) ελψ ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε παξαγσγή 3 5 m 3 (WHO, 1998). ηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη παξφκνηεο παξαγσγέο πγξψλ απνβιήησλ. πγθεθξηκέλα, 3,5, 4,1 θαη 6,1 m 3 ζηα εξγνζηάζηα ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο ζην Αηγάιεσ (κφλν δπζνπνηία), Πάηξα θαη ίλδνο (βπλνπνίεζε θαη δπζνπνίεζε). Υγρά από εγθαηαζηάζεης από δηεργαζίες παραγωγής Σα πγξά απφβιεηα απνηεινχληαη απφ καιηφδε, δεμηξφδε, δπζφγιεπθνο, εμαληιεκέλνπο ζπφξνπο, καγηά, ππνιείκκαηα απφ ην θηιηξάξηζκα, green beer θαη bright beer. O δπζφγιεπθνο πνπ πεξηέρεηαη ζηα απφβιεηα απνηειεί ην 2-6% ηνπ φγθνπ ηνπο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ BOD 5, ελψ ηα λεξά έθπιπζεο απνηεινχλ ην 45% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Χο απνηέιεζκα είλαη νη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο ζε νξγαληθφ θνξηίν θαη ζηεξεά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο έλα κέξνο ηεο κπχξαο, ε νπνία ιέγεηαη ππνιεηκκαηηθή κπχξα, ράλεηαη θαηά: ην άδεηαζκα ησλ δεμακελψλ, ην θηιηξάξηζκα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζσιελψζεσλ, φπνπ νη πνζφηεηεο ηεο ελαπνκέλνπζαο κπχξαο αθαηξνχληαη απφ ηηο ζσιελψζεηο κε ηελ ρξήζε λεξνχ, 55

62 ηελ ζπζθεπαζία, ιφγσ ιαλζαζκέλνπ χςνπο πιεξψζεσο, πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ ή ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο ησλ εηηθεηψλ, ηελ επηζηξνθή πξνβιεκαηηθψλ παξηίδσλ ηε ζξαχζε ησλ κπνπθαιηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο ρακειήο ηνπο πνηφηεηαο ή ιαλζαζκέλεο ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ παζηεξίσζε θαη ηελ πξνζζήθε ζηεξεψλ νπζηψλ γηα ηελ σξίκαλζε ηεο κπχξαο, κε απνηέιεζκα ηηο απψιεηεο ζε κπχξα ή γιεχθνο. Ζ ελαπνκέλνπζα κπχξα απνηειεί ην 1-5% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κπνξεί λα ζπιιερζεί θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν ππφινηπν απνηειεί κέξνο ησλ π- γξψλ απνβιήησλ. (UNEP, 1995) Ο ιφγνο ηεο πνζφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πξνο ηελ παξαγφκελε κπχξα θαζνξίδεη ηε ζπγθέληξσζε νξγαληθνχ θνξηίνπ ζηα απφβιεηα (BOD COD). Δπίζεο, ε παξαγσγή κπχξαο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιθνφι (0,5%) επηβαξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν κε νξγαληθφ θνξηίν ηα απφβιεηα. Οη ζπγθεληξψζεηο νξγαληθνχ θνξηίνπ θαη αησξνπκέλσλ ζηεξεψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πξέπεη λα ειαηησζνχλ ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξφηππα (αλά m 3 κπχξαο, 10,5 kg BOD 5, 3,9 kg TSS, Economopoulos, 1993; 11,1 13,5 kg BOD 5, 4,1 5,1 kg TSS, UNIDO). Mηα ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε παξαζθεπήο κπχξαο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηηο εμήο ηηκέο < 0,3 kg BOD 5 θαη < 0,3 kg TSS αλά m 3 κπχξαο (WHO, 1998). Σα πγξά απφβιεηα ηεο δπζνπνηίαο έρνπλ απμεκέλεο πνζφηεηεο ζε άδσην θαη θσζθφξν. Σν άδσην πξνέξρεηαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ βχλε, ηα δηάθνξα πξφζζεηα θαη ην ληηξηθφ νμχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο αδψηνπ δελ ελνρινχλ γηαηί ππάξρεη αλεπάξθεηά ηνπ γηα ηελ αεξφβηα επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ (SEPA, 1991, de Vegt et al., 1992, UNEP, 1995). Ο θσζθφξνο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ βπλνπνίεζε θαη ηα θαζαξηζηηθά, ζπλαληάηαη ζπλήζσο ζε ζπγθεληξψζεηο ησλ g/m 3 θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πνζφηεηεο ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηα θαζαξηζηηθά (UNEP, 1995). 56

63 Υγρά από εγθαηαζηάζεης εκθηάιωζες κπύρας Ο θαζαξηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία ησλ θηαιψλ παξάγεη θαη φμηλα θαη βαζηθά απφβιεηα, θαζψο θαη δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ ph. Γεληθά, ην ph ηνπ ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη θπκαίλεηαη απφ 7 έσο 12. Παξάγνληαη πγξά απφβιεηα κε ζπγθέληξσζε νξγαληθνχ θνξηίνπ ( mg/l COD), ζεξκνθξαζίεο 25-30C θαη πςειφ ph (εμαηηίαο ησλ ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ). Σα θαζαξηζηηθά ζπλεηζθέξνπλ θαη ζηελ απνβνιή Ρ. ηεξεά απόβιεηα Σα ζηεξεά απφβιεηα ηεο βηνκεραλίαο κπχξαο είλαη θπξίσο ηα ππνιείκκαηα ηεο βχλεο (ξηδίδηα, θ.ά.), νη εμαληιεκέλνη ζπφξνη θξηζαξηνχ, ε καγηά, ππφιεηκκα δπζφγιεπθνπο, ηα ππνιείκκαηα δηήζεζεο (γε δηαηφκσλ, καγηά, θ.ά.), ηα απφβιεηα θαζαξηζκνχ θηαιψλ θαη ηππνπνίεζεο (ραξηνπνιηφο, γπαιί, αινπκίλην θ.ά.) θαη απφ ηηο ινηπέο εξγαζίεο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. Σν δπκψζηκν θιάζκα απηψλ ησλ απνβιήησλ είλαη 100 kg αλά 1000 kg θξηζαξηνχ (Economopoulos, 1993). Δηδηθφηεξα ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο Επζνπνηίεο είλαη: Δμαληιεκέλνη ζπφξνη. Σν πνζνζηφ ησλ εμαληιεκέλσλ ζπφξσλ είλαη 14 kg/100 lt δπζφγιεπθνπ κε πεξηερφκελν ζε λεξφ 80%.(UNEP 1995) Πιενλάδνπζα καγηά. Ζ πιενλάδνπζα καγηά παξάγεηαη θαηά ηε δχκσζε θαη κφλν έλα κέξνο ηεο κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Ζ πνζφηεηα ηεο ιάζπεο ηεο άρξεζηεο καγηάο είλαη 2-4 kg (10-15% ζε ζηεξεφ πεξηερφκελν) αλά 100 lt παξαγφκελεο κπχξαο, ελψ ε ζπγθέληξσζε ηνπ BOD 5 ηεο είλαη πεξίπνπ mg/l (UNEP 1995). Ζ πεξίζζεηα καγηάο (δχκε) δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηα πγξά απφβιεηα γηαηί ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ πςεινχ νξγαληθνχ θνξηίνπ θαη ηεο πξφθιεζεο νμπγέλλεζεο ζηα απφβιεηα (παξαγσγή νξγαληθψλ νμέσλ) ππφ ζηαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ καγηά κπνξεί λα απνηειέζεη 57

64 άξηζην ζπζηαηηθφ δσνηξνθήο θαζψο πεξηέρεη άλσ ηνπ 40% πξσηείλεο. Ζ δηάζεζε ηεο καγηάο σο δσνηξνθή είλαη επθνιφηεξε αλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά είλαη ηνπιάρηζηνλ 20% θ.β. Τπφιεηκκα δπζνγιεχθνπο. Δίλαη κία ιάζπε πνπ απνηειείηαη απφ δπζφγιεπθνο, θνκκάηηα ιπθίζθνπ θαη αζηαζή θνιινεηδήο πξσηεΐλεο, νη ν- πνίεο θαζηδάλνπλ θαηά ηνλ βξαζκφ ηνπ δπζνγιεχθνπο. Γηαρσξίδεηαη πξηλ ηελ ςχμε ηνπ δπζνγιεχθνπο θαη απνηειεί ην 0,2-0,4% ηνπ φγθνπ ηνπ δπζνγιεχθνπο κε μεξφ πεξηερφκελν 15-20%. Σν πεξηερφκελφ ηεο ζε δπζφγιεπθνο θαη εθρπιίζκαηα εμαξηάηαη απφ ην πφζν απνηειεζκαηηθά έρεη δηαρσξηζηεί απφ ην δπζφγιεπθνο. Σν BOD 5 ηεο είλαη γχξσ ζηα mg/kg πγξήο ππφιεηκκα δπζνγιεχθνπο. Σα ελαησξήκαηά ηεο πξνζηίζεληαη ζηνπο εμαληιεκέλνπο ζπφξνπο ή δηνρεηεχνληαη θαη επζείαλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο. (UNEP 1995). Σηερεά απόβιεηα (ηιύς) από δηεργαζίες βηοιογηθώλ θαζαρηζκώλ εκαληηθή πνζφηεηα ζηεξεψλ απνβιήησλ απνηεινχλ θαη ηα ηδήκαηα (ιάζπεο) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζηεξεά ππνιείκκαηα ηνπ εζραξηζκνχ, ηα ηδήκαηα ή ν επίπαγνο απφ ηηο δηαηάμεηο ζξφκβσζεοδηαχγαζεο, ην πιεφλαζκα ηεο βηνκάδαο απφ ηνπο δηαπγαζηήξεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, ελψ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ζηεξεψλ πξνέξρνληαη απφ κνλάδεο δηχιηζεο ησλ πγξψλ. Σα ηδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θπζηθνρεκηθή θαη βηνινγηθή επεμεξγαζία πεξηέρνπλ θπξίσο νξγαληθφ θνξηίν θαη ελδερνκέλσο αλφξγαλα άιαηα, ππνιείκκαηα θξνθηδσηηθψλ, θ.ιπ. Ζ πνζφηεηα ησλ ηδεκάησλ βηνινγηθήο ή/θαη ρεκηθήο πξνέιεπζεο ε- μαξηάηαη άκεζα απφ ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θαη ηηο δφζεηο ηνπ θξνθηδσηηθνχ. Γηα ζπζηήκαηα αεξφβηαο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζε ζπλζήθεο ρακειήο θφξηηζεο ηεο βηνκάδαο πνπ δελ απνηεινχλ κεηαγελέζηεξν ζηάδην θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο, ε παξαγσγή ησλ ηδεκάησλ απφ ην πιεφλαζκα ηεο βηνκάδαο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη θπκαίλεηαη απφ 0,3-0,4 kg SS/kgBOD 5 πνπ 58

65 απνκαθξχλεηαη. ε ζπζηήκαηα κέζεο θαη πςειήο θφξηηζεο ηεο βηνκάδαο ε πνζφηεηα ηνπ πιενλάζκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0,5-0,7 kg SS/kgBOD 5. H πνζφηεηα ησλ ηδεκάησλ ρεκηθήο πξνέιεπζεο είλαη αλάινγε ηεο πξνζηηζέκελεο πνζφηεηαο ζξνκβσηηθψλ παξαγφλησλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απνβιήησλ ζε ελαησξνχκελα ζηεξεά θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ησλ απφβιεησλ ζε θνιινεηδείο δηαζπνξέο, νη νπνίεο ζπζζσκαηψλνληαη (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 2001). 4.4 ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΘΟΤ Γεληθά κέηξα θαη ηερληθέο κείσζεο ηεο ξύπαλζεο Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ CIP γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θιεηζηψλ δεμακελψλ Υξήζε εηδηθψλ πξντφλησλ πνπ θαζηζηνχλ δπζθνιφηεξε ηελ επηθάζεζε ζηεξεψλ ζηα ηνηρψκαηα ησλ δεμακελψλ δχκσζεο κπχξαο θαη επθνιφηεξν ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Υξήζε αθξνθπζίσλ λεξνχ κε βειηησκέλν ςεθαζκφ λεξνχ ψζηε λα θαζαξίδνληαη ηα βαξέιηα κπχξαο πην απνδνηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απνξξππαληηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ βαξειηψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη δεζηφ λεξφ. Καζαξηζκφο ζσιελψζεσλ κεηαθνξάο κπχξαο κε ζχζηεκα ηχπνπ pigging ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Απνθπγή ρξήζεο λεξνχ. Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ ρακειήο παξνρήο θαη πςειήο πίεζεο λεξνχ φ- πνπ απαηηείηαη ςεθαζκφο Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πιχζεο θηαιψλ ψζηε λα θαηαλαιψλεηαη ιηγφηεξν λεξφ. Αλαθπθινθνξία ησλ λεξψλ ςχμεο ησλ δεμακελψλ βξαζκνχ ηεο αδχκσηεο κπχξαο θαη ηεο δεμακελήο δχκσζεο ηεο κπχξαο Αλάθηεζε ζεξκφηεηαο ηνπ ζπκππθλψκαηνο ησλ αηκψλ. 59

66 Πξνψζεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ θιάζκαηνο ηνπ πξνο αλαθχθισζε γπαιηνχ θαη αινπκηλίνπ. Πξνψζεζε ησλ θινηψλ, ξηδηδίσλ, εμαληιεκέλνπ θξηζαξηνχ ζηε βηνκεραλία δσνηξνθψλ. Αλάθηεζε απψιεηαο κπχξαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. α- ζηνρίεο κνλάδαο εκθηάισζεο, ζξαχζε θηαιψλ, θιπ.) θαη αλάκημε ηεο κε ηνπο εμαληιεκέλνπο ζπφξνπο θξηζαξηνχ ή ηνπο θινηνχο θξηζαξηνχ. Έηζη, πξνσζνχληαη ζηε βηνκεραλία δσνηξνθψλ θαη δελ απμάλεηαη ην νξγαληθφ θνξηίν ησλ πγξψλ απνβιήησλ Γηαρσξηζκφο ξεχκαηνο πγξψλ απνβιήησλ βπλνπνηείνπ απφ ηελ ππφινηπε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Υξήζε ζραξψλ θαηαθξάηεζεο ησλ απνξξηπηφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη κε αλάκημή ηνπο κε ην ξεχκα ησλ πγξψλ απνβιήησλ, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ ησλ πξνο επεμεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. απφβιεηα δεμακελήο δχκσζεο). Γηαρσξηζκφο ηεο πγξήο απφ ηε ζηεξεά θάζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαζαξηζκνχ ηεο δεμακελήο δχκσζεο (π.ρ. κε ρξήζε θηιηξφπξεζζαο). Περηορηζκός ηες ρύπαλζες Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξώλ απνβιήησλ Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ κνλάδσλ δπζνπνηίαο ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηάμεηο θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ, δεμακελή εμηζνξξφπεζεο ηεο νμχηεηαο (ph) ησλ απνβιήησλ θαη θαηφπηλ βηνινγηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο. Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε ζηεξεώλ απνβιήησλ Tα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πεξηιακβάλνπλ θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηιχνο πνπ δηαηίζεηαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα ρσλεχεηαη αλαεξφβηα κε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ κεζαλίνπ. 60

67 Σσλοπηηθή παροσζίαζε ηωλ ΒΓΤ ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη πξνηεηλφκελεο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο ηνπ ππνθιάδνπ. ΣΔΥΝΗΚΖ Πίλαθαο 3. Πξνηεηλόκελεο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ Τηνζέηεζε πξαθηηθώλ θαιήο ιεηηνπξγίαο Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο. Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη επηκεξηζκφο ηνπο ζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο. Σαθηηθφο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Σήξεζε εηδηθνχ βηβιίνπ παξαθνινχζεζεο ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Οξηζκφο εηδηθνχ ππεχζπλνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ Οξηζκφο ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ Σήξεζε πξνγξάκκαηνο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο θαχζεο θαη λα ηεξείηαη εηδηθφ βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ Διαρηζηνπνίεζε ζεξκηθψλ απσιεηψλ κε ζεξκνκνλψζεηο Αλίρλεπζε θαη πξφιεςε δηαξξνψλ. Διαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο λεξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ παησκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αληηθαηάζηαζε καδνχη κε θπζηθφ αέξην (ζα επέιζεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο, ηδηαηηέξσο ζε αηζάιε 61

68 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ θαη δηνμείδην ηνπ ζείνπ) Δλεξγεηαθή αλάιπζε θαη θαηάζηξσζε «Υάξηε Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο» γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθηθηψλ ε- πηινγψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δμνηθνλόκεζε λεξνύ Υξήζε αθξνθπζίσλ (ηχπνπ πηζηφιη) ζηνπο ειαζηηθνχο ζσιήλεο εθπιχζεσλ, γηα απηφκαην θιείζηκν ηεο παξνρήο λεξνχ Απηφκαηε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ ςχμεο ζηηο δεμακελέο φηαλ απηέο δελ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Δμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη ελέξγεηαο κε δηαβάζκηζε ηεο μήξαλζεο θαη ηελ αλαθπθινθνξία ηνπ αέξα κε ηελ ρξήζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζσιήλσλ θαιά κνλσκέλσλ. Βξαζκφο ηεο κπχξαο θαη δπζνγιεχθνπο κε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο Φχμε δεμακελψλ δχκσζεο κε θιεηζηφ θχθισκα Δγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δπζνγιεχθνπο, ψζηε λα κεησζνχλ νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ ςχμεο Υξήζε θιεηζηψλ δεμακελψλ δχκσζεο γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ ςχμεο. Πξόιεςε δηαξξνώλ Πεξηνξηζκφο ησλ κε αλαγθαίσλ ππεξρεηιίζεσλ λεξνχ ή κπίξαο κε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ζηηο δεμακελέο θαη/ή αιιαγέο ζηηο ζσιελψζεηο ρεδηαζκφο δεμακελψλ απνζήθεπζεο ηνπ δπζνγιεχθνπο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ππεξπιήξσζεο Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθνχ ηνηρίνπ γχξσ απφ ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θπξίσο θαπζίκσλ, γηα ηελ απνθπγή ε- 62

69 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ μάπισζεο δηαξξνψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο ζπιινγήο ησλ δηαξξνψλ. Μέηξεζε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ δπζνγιεχθνπο κε εηδηθνχο κεηξεηέο γηα απνθπγή πιενλαδφλησλ πνζνηήησλ. Βειηηζηνπνίεζε ηξνπνπνίεζε δηεξγαζηώλ Βειηηζηνπνίεζε ςχμεο αδχκσηεο κπίξαο κε ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ ςχμεο. Βξαζκφο ηεο αδχκσηεο κπχξαο κφλν θαηά ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, πξνο εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ηειηθή επηζπκεηή πνηφηεηα. Αληηθαηάζηαζε ςπγείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε CFCs, ςπγεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηβαιινληηθά θηιηθφηεξεο νπζίεο Δγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δπζνγιεχθνπο, ψζηε λα κεησζνχλ νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ Δμέηαζε ρξήζεο πλεπκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ησλ ζπφξσλ θξηζαξηνχ. Ζ ηερληθή απηή πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ην ελδερφκελν ηξππήκαηνο ησλ ζσιελψζεσλ ζηηο γσλίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιελψζεηο θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ. (Με δεζκεπηηθφ) Έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ παζηεξίσζε, ψζηε λα κελ ζπάλε ηα κπνπθάιηα θαη ρχλεηαη ε κπχξα Βξαζκφο ηεο κπχξαο θαη δπζνγιεχθνπο κε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο Καηάιιειεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηεο καγηάο αλάινγα 63

70 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ κε ηελ ρξήζε ηεο Θεξκηθή αδξαλνπνίεζε ηεο καγηάο ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεηαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Βειηηζηνπνί- εζε- Σξνπνπνίεζε δηεξγαζηώλ Emerging Techniques Βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνύ Γηεξεχλεζε ρξήζεο θίιηξσλ θεξακηθήο κεκβξάλεο γηα ηε δηαχγαζε ηεο κπίξαο (αληί ηεο γεο δηαηφκσλ). Γεληθά, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε λεξνχ, αιιά φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη πςειήο πίεζεο ή αλακηγκέλν κε αηκφ πςειήο πίεζεο. Ζ ηειηθή εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα εμάγεηαη κε βάζε ηερληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα εμέηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Αληηθαηάζηαζε ηνπ λεξνχ, φπνπ είλαη δπλαηφ, κε αέξα ππφ πίεζε Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ CIP γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θιεηζηψλ δεμακελψλ. Σα ζπζηήκαηα CIP πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαηαλεκεκέλα γηα λα απνθεχγνληαη νη κεγάινπ κήθνπο ζσιελψζεηο ησλ δηαιπκάησλ θαζαξηζκνχ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ δεμακελέο απνζήθεπζεο ησλ απφλεξσλ μεβγάικαηνο (ηειεπηαίνπ θχθινπ πιχζεο) γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηνλ πξψην θχθιν. Υξήζε αθξνθπζίσλ λεξνχ κε βειηησκέλν ςεθαζκφ λεξνχ ψζηε λα θαζαξίδνληαη ηα βαξέιηα κπίξαο πην απνδνηηθά. Απνθπγή ρξήζεο απνξξππαληηθψλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ βαξειηψλ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απνξξππα- 64

71 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ ληηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ βαξειηψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη δεζηφ λεξφ. Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πιχζεο θηαιψλ ψζηε λα θαηαλαιψλεηαη ιηγφηεξν λεξφ. Υξήζε Καζαξηζηηθνχ Αθξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δαπέδσλ, ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ Υξήζε ζπξέη απνξξππαληηθψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ ηεο δεμακελήο δχκσζεο ή ηζνδχλακνπ ζπζηήκαηνο. Αλαθύθισζε, αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε Νεξφ: πιινγή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ λεξψλ μεπιχκαηνο ησλ θηαιψλ, κε ρξήζε αληιηψλ θαη δεμακελψλ πιινγή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ λεξψλ μεπιχκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ μεπιπκάησλ ησλ βαξειηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηειεπηαίνπ θχθινπ Αλάθηεζε ησλ ζπκππθλψκαηνο αηκνχ θαη ρξήζε ηνπ λεξνχ ζηνπο ιέβεηεο Αλαθχθισζε ησλ λεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ςχμε ησλ δεμακελψλ δχκσζεο γηα ηελ επφκελε πνιηνπνίεζε Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ πιπζηκάησλ θαη ησλ ηειεπηαίσλ πγξψλ απφ ην θηιηξάξηζκα Άιια: Αλάθηεζε Μπχξαο απφ κίγκαηα Μπχξαο-Νεξνχ ζε ζσιελψζεηο. Αλάθηεζε κπχξαο κε Γφθηκεο κεζφδνπο Φπζηθψλ Γηεξγα- 65

72 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ ζηψλ (π.ρ. Μεκβξάλεο CMF-Cross Flow Membrane Filtration) απφ ηα ππνιείκκαηα ηεο δχκσζεο(κίγκα καγηάο θαη κπχξαο) Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ ησλ δηαιπκάησλ νμέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ θαζαξηζκνχ. Αλαθπθινθνξία ησλ κέζσλ ςχμεο ησλ δεμακελψλ βξαζκνχ ηνπ δπζνγιεχθνπο θαη ηεο δεμακελήο δχκσζεο ηεο κπίξαο Αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ, αξθεί απηά λα κελ έρνπλ ράζεη ηελ ηζρχ ηνπο θαη λα κελ είλαη πνιχ επηβαξεκέλα ζε ζηεξεά Αλαθχθισζε ηνπ πγξνχ απφ ηνλ εμαληιεκέλν ιπθίζθν ζηελ δηεξγαζία βξαζκνχ ηνπ δπζνγιεχθνπο Αλάθηεζε ηεο καγηάο πνπ πεξηέρεηαη ζηα αξρηθά πιπζίκαηα δεμακελψλ δχκσζεο, απφ ηε θπγνθέληξηζε ή ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο ηεο καγηάο κε ηελ ρξήζε πξέζαο Αλαθχθισζε κέξνπο ηνπ CO 2 πνπ παξάγεηαη απφ ηελ πξψηε δχκσζε γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ. Υξήζε απνβιήησλ (πγξώλ θαη ζηεξεώλ) ζαλ ρξήζηκεο πξώηεο ύιεο ζε άιιεο βηνκεραλίεο. Έ- ξεπλα γηα ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο θαη ηελ ρξήζε παξαπξντό- Πξνψζεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ θιάζκαηνο ηνπ πξνο αλαθχθισζε γπαιηνχ θαη αινπκηλίνπ. Πξνψζεζε ησλ θινηψλ, ησλ ξηδηδίσλ, ηνπ εμαληιεκέλνπ ιπθίζθνπ, ηνπ εμαληιεκέλνπ θξηζαξηνχ ζηε βηνκεραλία δσνηξνθψλ. Αλάθηεζε απψιεηαο κπίξαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αζηνρίεο κνλάδαο εκθηάισζεο, ζξαχζε θηαιψλ, θιπ.) θαη αλάκημε ηεο κε ηνπο εμαληιεκέλνπο ζπφ- 66

73 ΣΔΥΝΗΚΖ λησλ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ ξνπο θξηζαξηνχ ή ηνπο θινηνχο θξηζαξηνχ. Έηζη, πξνσζνχληαη ζηε βηνκεραλία δσνηξνθψλ θαη δελ απμάλεηαη ην νξγαληθφ θνξηίν ησλ πγξψλ απνβιήησλ. πιινγή ησλ επηθαζίζεσλ θαη ησλ ππνιεηκκάησλ καγηάο θαη πψιεζή ηνπο γηα δσνηξνθέο ή ζε άιιεο δπζνπνηίεο. Γηαρσξηζκόο ξεπκάησλ α- πνβιήησλ Γηαρσξηζκφο ξεχκαηνο πγξψλ απνβιήησλ βπλνπνηείνπ απφ ηελ ππφινηπε παξαγσγηθή δηαδηθαζία Υξήζε ζραξψλ θαηαθξάηεζεο ησλ απνξξηπηφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη κε αλάκημή ηνπο κε ην ξεχκα ησλ πγξψλ απνβιήησλ, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ ησλ πξνο επεμεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. απφβιεηα δεμακελήο δχκσζεο). Γηαρσξηζκφο ξεπκάησλ νκβξίσλ θαη πγξψλ απνβιήησλ παξαγσγήο κε θαηάιιειε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία./δηάζεζε. σζηή επηινγή ζρήκαηνο επεμεξγαζίαο αεξίσλ εθπνκπώλ, νξζόο ζρεδηαζκόο, έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ θαηεξγαζίαο αεξίσλ εθπνκπώλ σζηή επηινγή ζρήκαηνο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ, νξζόο ζρεδηαζκόο, έιεγρνο θαη Δμέηαζε εηζαγσγήο ηερληθψλ ζπκπχθλσζεο ησλ αηκψλ ζηελ δηεξγαζία ηνπ βξαζκνχ ηεο κπχξαο. Έιεγρνο νζκψλ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC) θαηά ηε μήξαλζε ηεο βχλεο θαη ηε δχκσζε ηεο κπίξαο κε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ Απνξξφθεζεο (ρξήζε πγξψλ πιπληξίδσλ κε δηαιχκαηα λεξνχ) θαη Μεηάθαπζεο Καηαθξάηεζε ζθφλεο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ θξηζαξηνχ θαη ηεο βχλεο κε ρξήζε εηδηθψλ θίιηξσλ. Σα ζπζηήκαηα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Υξεηάδεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Γπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ εμήο 67

74 ΣΔΥΝΗΚΖ ιεηηνπξγία κνλάδσλ θαηεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ: Κνζθίληζε/Δζράξσζε Δμηζνξξφπεζε Ρχζκηζε ph Βηνινγηθή επεμεξγαζία (Γεμακελέο αεξηζκνχ θαη Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο, Αεξηδφκελεο δεμακελέο) Υισξίσζε (πξναηξεηηθή). σζηή επηινγή ζρήκαηνο επεμεξγαζίαο ζηεξεώλ απνβιήησλ, νξζόο ζρεδηαζκόο, έιεγρνο θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ θαηεξγαζίαο ζηεξεώλ απνβιήησλ Πάρπλζε ηιχνο Αθπδάησζε ηιχνο (Φπγνθέληξηζε ή ρξήζε ηαηληνθηιηξφπξεζζσλ), Ζ ζηαζεξνπνηεκέλε ηιχο απφ δπζνπνηίεο κπνξεί λα δηαηεζεί ζαλ ιίπαζκα. Γηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ρξήζεο ηεο ηιχνο γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ (αλαεξφβηα ρψλεπζε. Πεγή: Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (2001). Η Οδεγία 96/61/EΚ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο (IPPC) θαη νη ειιεληθέο πξνηάζεηο γη ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ», Αζήλα. Γηαζέζηκν ζην: ypexode4/docs/ trofima.doc. 4.5 Ζ ΓΔΜΔΤΖ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ Ζ εηαηξεία δεζκεχεηαη ζηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο. Αλαθπθιψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο. Σεξεί απζηεξνχο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπο, ηα ρσξίδεη ζε δχν θαηεγνξίεο: Σα «Δηδηθνχ Υεηξηζκνχ Απφβιεηα- θαη ηα "Με Δηδηθνχ Υεηξηζκνχ Απφβιεηα». 68

75 Σα «Με Δηδηθνχ Υεηξηζκνχ Απφβιεηα- πεξηιακβάλνπλ: Παξαπξντφληα, Απφβιεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, άιια βηνκεραληθά απφβιεηα θαη ηε βηνινγηθή ιάζπε απφ ηε κνλάδα θαηεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ (βι. παξαθάησ ζρήκα) πλνιηθά ηεξεά Απόβιεηα Από θάζε Παξαγσγηθή Μνλάδα Με εηδηθνύ ρεηξηζκνύ απόβιεηα Δηδηθνύ ρεηξηζκνύ απόβιεηα Παξαπξντόληα Απόβιεηα από πιηθά ζπζθεπαζίαο Άιια βηνκεραληθά απόβιεηα Ρηδίδηα βύλεο θόλε βύλεο Φινηνί βύλεο Μαγηά Τπνιείκκαηα βύλεο θαη θξίζεο Υαξηί ραξηόληα Πιαζηηθά λάηινλ Ξύια Μέηαιια Γπαιί Οηθηαθά απόβιεηα Γηάθνξεο ιάζπεο Γηάθνξα απόβιεηα Βηνινγηθή Λάζπε (από ηε κνλάδα θαηεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ) Πεγή: Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. (2009). Έθζεζε Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Γηαζέζηκν ζην: content& action=article&id=74. Σα ζηεξεά απφβιεηα θάζε παξαγσγηθήο κνλάδαο αλαθπθιψλνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Σα «Παξαπξντφληα- δίδνληαη γηα δσνηξνθή. 69

76 Καηαλνκή ζηεξεώλ απνβιήησλ εξγνζηαζίσλ αλά είδνο, πνζόηεηα ζπλνιηθή θαη αλαθπθινύκελε ή κε θαη ηειηθνί πξννξηζκνί απηώλ Πεγή: Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. (2009). Έθζεζε Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Γηαζέζηκν ζην: content& action=article&id=74. 70

77 Πεγή: Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. (2009). Έθζεζε Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Γηαζέζηκν ζην: content& action=article&id=74. 71

78 Ζ εηαηξεία είλαη ηδηαίηεξα π- πεξήθαλε επεηδή ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηφξζσζε λα κεηψζεη νπζηαζηηθά ηα «Με αλαθπθιψζηκα βηνκεραληθά απφβιεηα» απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο. Σν πνζνζηφ ησλ «Με αλαθπθιψζηκσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ» είλαη κηθξφηεξν απφ ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ. Ζ εηαηξία δε δηαθηλεί, εηζάγεη, εμάγεη απφβιεηα πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα. Έρνπλ ιεθζεί φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ. Παξφια απηά έρνπλ πξνβιεθζεί θαη φια ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαξξνήο εάλ ρξεηαζζεί. Όιεο νη δεμακελέο απνζήθεπζεο ρεκηθψλ ζε πγξή κνξθή πεξηζηνηρίδνληαη απφ ιεθάλεο ππνδνρήο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο. Δλψ γηα ηελ πεξίπησζε δηαξξνήο αεξίσλ φπσο θπζηθνχ αεξίνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ή ακκσλίαο, ππάξρνπλ αηζζεηήξεο εληνπηζκνχ ζπλδεδεκέλνη κε ζπζηήκαηα άκεζεο εηδνπνίεζεο (www. athenianbrewery. gr). 72

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ - ΔΝΝΟΗΔ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...10 1.1 ΟΡΗΜΟΗ...10 1.2 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...13 1.2.1 Κνηλνηηθό ζεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ Παρόμ και προοπτικές Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Λάριζα, 4 Ιοσνίοσ 2009 Σν πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.)

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηςσιακή Δπγαζία Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Μοςζηάκαρ Πέηπορ Δπιβλέπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα