ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη παράγραφο 11 της κοινής απόφασής μας υπ αριθμ. 2/33443/0022/ και άλλες διατάξεις Καθορισμός ύψους μηνιαίας πάγιας αποζημίωσης του άρθρου 3 του ν. 3554/2007 στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι κής Παράταση προθεσμίας για την υποβολή φακέλλων προσφοράς του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστη μάτων Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανο νισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ»... 3 Διεξαγωγή γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή Σχο λικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης.... 3Α Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Προνοί ας Δικηγόρων Αθηνών... 4 Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 26/2007 που αφορά τους όρους αμοιβής και ερ γασίας των μαθητευομένων, βοηθών και τεχνι τών ηλεκτροτεχνιτών και περιελιγκτών, αρχιτε χνίτων, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης ηλεκτρολόγων καθώς και ραδιοηλεκτρολόγων, που εργάζονται στα ηλεκτρολογικά καταστήμα τα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, στα ηλεκτρομηχανολογικά κ.λ.π. τεχνικά έργα, στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, τα αντίστοιχα τεχνικά γραφεία, καθώς και σε Ξενοδοχεία και Ξενοδοχειακές επι χειρήσεις όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτη μένης εργασίας Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσε ων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως κα ταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυ ρώσεων αρμοδιότητας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε» Ρύθμιση θεμάτων τεμαχισμού κοτόπουλων και διά θεσης προϊόντων με βάση το κρέας Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Πρωτοδικείου Ρόδου Επέκταση ορίων λαϊκής αγοράς Αμπελοκήπων της Α /Α Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τούφας Χαλανδρίου της Γ /Α ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ.79195/27126/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημοσιας Διοίκησης και αποκέντρω σης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1064/ (τ. Β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/36575/0022 (1) Αύξηση των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη παράγραφο 11 της κοινής απόφασης μας υπ αριθμ. 2/33443/0022/ και άλλες διατάξεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). β. Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88/1993 τ. Α ). γ. Της παρ. 19 περ. 3 του άρθρου 16 και της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62/1995 τ. Α ). δ. Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12 και της παρ. 20α του άρθρου 23 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173/1995 τ. Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/1997 τ. Α ). ε. Της παρ. 18 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/1996 τ. Α ). στ. Των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/2003 τ. Α ). ζ. Της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/1999 τ. Α ) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις». η. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/1978 τ. Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/1993 τ. Α ).

2 19122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θ. Των παρ του άρθρου 17 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24Α / ). 2. Τις υπ αριθμ /1993 και 51375/1993 (ΦΕΚ 528/ Β/1993) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ αριθμ /1993 (ΦΕΚ 875Β/1993), /1995 (ΦΕΚ 1011 Β/1995), /1993 (ΦΕΚ 889Β/1993), /1995 (ΦΕΚ 1061/Β/1995), 51529/1997 (ΦΕΚ 332Β). 3. Την υπ αριθμ /1996 (ΦΕΚ 543Β/1996) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. 4. Την υπ αριθμ /1996 (ΦΕΚ 449Β/1996) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. 5. Την υπ αριθμ /12620/0022/ (ΦΕΚ 35/ τ. Β ) απόφασή μας «Ρύθμιση υπολοίπων επιδομάτων προσωπικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμ φωνα με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2470/1997» όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις υπ αριθμ. 2/8309/0022/ , 2/16063/0022/ , 2/87674/0022/ , και 2/33443/0022/ , 2/34991/0022/ αποφάσεις μας. 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ85/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών». 7. Την παράγραφο 12 της κοινής απόφασής μας υπ αριθμ. 2/33443/0022/ (ΦΕΚ 1048Β/2005) με θέμα «Ρύθμιση υπολοίπων επιδομάτων προσωπικού Υπουργεί ου Δικαιοσύνης σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 αναπροσαρμογή των χορηγούμενων χρηματικών ποσών στους δικαιούχους του υπ αριθμ /6 λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» από την οποία προκύ πτει ότι τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 11 δύνανται να αυξομειώνονται ανά εξάμηνο με όμοια απόφαση και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του λογαριασμού ύστερα από πρόταση της διαχειρι στικής επιτροπής. 8. Την από γνώμη της διαχειριστικής επι τροπής. 9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί, για το έτος 2007 δαπάνη ύψους στον ειδικό λογα ριασμό αριθ /6 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελ λάδος με την ονομασία «Εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» και για καθένα από τα επόμενα έτη , η οποία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1. Αυξάνουμε καθ ένα από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 11 της ανωτέρω κοινής απόφασής μας υπ αριθμ. 2/33443/0022/ (ΦΕΚ 1048Β/2005) όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με την κοινή απόφασή μας 2/34991/0022/ (ΦΕΚ 1088Β/2006) και χο ρηγούνται μηνιαία στους δικαιούχους του τηρουμένου στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικού λογαριασμού αριθ /6, με την ονομασία «Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσι ών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» κατά εκατό (100) ευρώ από 1 Μαΐου Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ανωτέρω κοινή απόφασή μας υπ αριθμ. 2/33443/0022/ (ΦΕΚ 1048 Β/2005) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή απόφασή μας 2/34991/0022/ (ΦΕΚ 1088 Β/2006). Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007 ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθμ. 2/38272/0022 (2) Καθορισμός ύψους μηνιαίας πάγιας αποζημίωσης του άρθρου 3 του ν. 3554/2007 στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του άρθρου 3 του ν. 3554/2007 «Εισοδηματική πο λιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80/Α). 1.2 Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α ). 1.3 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α). 1.4 Του π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ γείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1/Α), όπως συμπληρώθηκε και τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα. 1.5 Του π.δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αι γαίου» (ΦΕΚ 101/Α) όπως συμπληρώθηκε και τροποποι ήθηκε μεταγενέστερα. 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β) σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση θα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο λογισμού του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πο λιτικής συνολικού ετήσιου ύψους ,00 ευρώ και πάντως για το τρέχον οικονομικό έτος δαπάνη ύψους ,00 ευρώ, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 4. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0719 του Τακτικού Προϋ πολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικονομικού έτους 2007, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε το ύψος της μηνιαίας πάγιας αποζη μίωσης, που θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ως πάγια έξοδα κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3554/2007, στο ποσό των 300,00 ευρώ. 2. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού, είναι όλοι οι υπάλ ληλοι που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εξαιρουμένων αυτών με μίσθωση έργου) καθώς και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Συμβούλων Συνεργατών, των μετακλητών υπαλ λήλων των Γραφείων Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα, των Δη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μοσιογράφων, του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 και των υπαλλήλων που υπηρετούν με απόσπαση στα ανωτέρω Γραφεία. 3. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται με τους περι ορισμούς της παρ. Β1 του άρθρου 8 του ν. 3205/ Η πληρωμή της αποζημίωσης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 2362/1995 και με απαιτούμενο δικαιολογητικό αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων. 5. Η παρούσα αποζημίωση δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3205/ Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Μαΐου ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριθμ /ΕΓΣΔΙΤ (3) Παράταση προθεσμίας για την υποβολή φακέλλων προ σφοράς του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφα λείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α 165) όπως ισχύει. 3. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουρ γείο Οικονομίας και Οικονομικών». 4. Τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α 232) «Περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». 5. Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α 169) που συμπληρώνει το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3389/ Την από απόφαση της Διυπουργικής Επιτρο πής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 7. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) «Προ σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασι ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/21/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσε ως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρε σιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 9. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δη μοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν. 11. Την υπ αριθμ /269/ΕΓΣΔΙΤ (ΦΕΚ Β 247) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ» και τη συνημμένη σε αυτήν αναλυτική Προκήρυξη. 12. Την υπ αριθμό 2007/S περιληπτική προ κήρυξη που δημοσιεύθηκε την από την Υπηρε σία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζουμε: Ορίζουμε καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλ λων προσφοράς στον εν θέματι Δημόσιο Διαγωνισμό την 31η Αυγούστου 2007 και ώρα 12:00. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ /Δ1 (3Α) Διεξαγωγή γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή Σχο λικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου δ του άρθρου 9 του ν (Φ.Ε.Κ. 128 τ. Α / ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν (Φ.Ε.Κ. 128 τ. Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 τ. Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 6 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ. Α ). 5. Τις υπ αριθμ. 169/2007, 85/2007 και 108/2007 απο φάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 6. Την υπ αριθμ. 61/ πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων δημοτικής Εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σε εφαρμογή: α) των υπ αριθμ. 169/2007, 85/2007 και 108/2007 αποφάσεων του Δ.Ε.Α. οι οποίες εκδόθη καν ύστερα από αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των υπ αριθμ. 4/ πράξης του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. και 4/ , 5/ και 7/ πράξεων του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγω γής και ειδικής αγωγής που άσκησαν οι Κωνσταντίνος

4 19124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αγγελόπουλος εκπ/κός κλάδου Π.Ε.4 χημικών, Φωτεινή Χαραλαμπίδου εκπ/κός κλάδου Π.Ε. 60 και Μαρία Χατζή εκπ/κός κλάδου Π.Ε. 70 αντίστοιχα και β) την υπ αριθμ. 61/ πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγω γής και ειδικής αγωγής στο σημείο που αφορά την εξέταση της ένστασης της Ιωάννας Τζιώτη Κυρίτση εκπ/κού κλάδου Π.Ε. 60. Η ανωτέρω Γραπτή Δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Επιτροπή Γραπτής Δοκιμασίας της υπ αριθμ. Υ 3/156/Δ2/ Ορίζουμε χρόνο διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας στην οποία θα συμμετέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι την ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 Χώρος διεξαγωγής της Γραπτής Δοκιμασίας ορίζεται το Κεντρικό Κατάστημα του ΥΠΕΠΘ, ( όροφος ισόγειο, Γραφείο Χώρος εξετάσεων ). Άρθρο 2 Ως επιτηρητές των ανωτέρω εξεταζομένων ορίζονται οι: 1. Λάβδα Ευαγγελία αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, με βαθμό Α. 2. Ρούσσου Μαρία αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, με βαθμό Α. Άρθρο 3 Ο πίνακας επιτυχόντων Σχολικών Συμβούλων συντάσ σεται και υπογράφεται από την Κεντρική Επιτροπή του άρθρου 1, κυρώνεται από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποβάλλεται μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ στα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής. Άρθρο 4 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 2, 7 και 8 παρ. 2, 3 και 5 της υπ αριθμ /Δ1/ (ΦΕΚ 209 τ. Β /2007) υπουργικής απόφασης. Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2007 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ. Φ.40222/17584/2646 (4) Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσω πικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 226). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/242/7868/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 4. Την από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβού λου του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΣΔΔΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 1284) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε: Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε τρεις (3) φαρμακοποιούς για τον έλεγχο της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμείου. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης φαρμακευτικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προ αναφερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) περίπου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Ταμείου των ετών 2007 και 2008 με τα στοιχεία ΚΑ Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, δεδομένου ότι ο οργανισμός του Ταμείου δεν προβλέπει θέσεις φαρμακοποιών, θα πα ρέχεται στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου στην Αθήνα και η εκτέλεση του θα παρακο λουθείται από τη Διοίκηση του Ταμείου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣ. Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ Αριθμ (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 26/2007 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαθητευομένων, βοηθών και τεχνιτών ηλεκτροτεχνι τών και περιελιγκτών, αρχιτεχνίτων, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης ηλεκτρολόγων καθώς: και ρα διοηλεκτρολόγων, που εργάζονται στα ηλεκτρολο γικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οι κοδομές, στα ηλεκτρομηχανολογικά κ.λ.π. τεχνικά έργα, στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυ στήρων όλης της χώρας, τα αντίστοιχα τεχνικά γρα φεία, καθώς και σε Ξενοδοχεία και Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτη μένης εργασίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα». 2. Την υπ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/ ). 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 783/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 5. Την από αίτηση της Ομοσπονδίας Ηλε κτροτεχνιτών Ελλάδας. 6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα σίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας 26/2007 για τους όρους αμοιβής εργασίας των μαθη τευομένων, βοηθών και τεχνιτών ηλεκτροτεχνιτών και περιελιγκτών, αρχιτεχνίτων, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης ηλεκτρολόγων καθώς και ραδιοηλεκτρολό γων, που εργάζονται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, στα ηλεκτρο μηχανολογικά κ.λπ. τεχνικά έργα, στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, τα αντίστοιχα τεχνικά γραφεία, καθώς και σε Ξενοδοχεία και Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για όλους τους εργο δότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα 18 Ιουλίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ (6) Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβλη θέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυρώσεων αρμοδιότητας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α ). β. Του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (Φ.Ε.Κ. 173 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ. Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο μικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων αναζήτησης των πα ρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, καθώς και επιβολής χρηματικών ποινών και προστίμων, στις περιπτώσεις που η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών σε βάρους του Ειδικού Λογαρι ασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) ανήκει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ. 611 (7) Ρύθμιση θεμάτων τεμαχισμού κοτόπουλων και διάθε σης προϊόντων με βάση το κρέας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α 98). 2. Την υπ αριθμ. Υ 132/ απόφαση του Πρω θυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β 1533/ ). 3. Το π.δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95Α / ) «Αναγκαία συ μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊ όντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 4. Την αγορανομική Διάταξη 14/1989 άρθρο 270 παρ. 2, αποφασίζουμε: 1. Στα κρεοπωλεία μπορούν να τεμαχίζονται κοτό πουλα και να διατίθενται τα τεμαχισμένα απευθείας στον καταναλωτή. Ο τεμαχισμός θα πραγματοποιείται σε ιδιαίτερη τράπεζα κοπής και με ιδιαίτερα εργαλεία κοπής. 2. Τα κρεοπωλεία που πληρούν τις απαιτήσεις του π.δ. 79/2007 σε συνδυασμό με τον Καν. 852/2004 παράρτημα II κεφ. II, και έχουν ειδική άδεια τεμαχισμού και επεξερ γασίας κρέατος μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους νωπά στον καταναλωτή αλλά και σε συσκευασία, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κρεο

6 19126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πώλη, σε εστιατόρια και σε κέντρα για παρασκευή και προσφορά φαγητών. 3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η υπ αριθμ. 1276/ απόφαση 4. Από τη ρύθμιση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ (8) Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικατα στάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β/ ). 4. Την υπ αριθμ. 1/2007 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ρόδου. Αποφασίζουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου όπως δι αμορφώθηκε με την υπ αριθμ. 1/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ρόδου και η οποία έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τροποποιεί τον Κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου. Δέχεται εν μέρει την πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτο δικών Ρόδου για αύξηση του αριθμού των συνεδριάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου. Ορίζει μία επιπλέον δικάσιμο του Τριμελούς Πλημ μελειοδικείου Ρόδου, επιπλέον αυτών που ορίσθηκαν με την υπ αριθμ. 3/2003 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Δωδεκανήσου. Απορρίπτει την πρόταση του Εισαγγελέως Πλημμε λειοδικών Ρόδου περί αύξησης των συνεδριάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στη μεταβατική έδρα Καρπάθου κατά μια το μήνα Ιούνιο. Απορρίπτει την πρόταση του Εισαγγελέως Πλημμε λειοδικών Ρόδου περί αύξησης των συνεδριάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατά μια το μήνα Ιούλιο. Καθορίζει τον αριθμό των αναγραφομένων υποθέσεων στο πινάκιο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου σε ογδόντα (80), εκ των οποίων είκοσι πέντε (25) θα είναι πρωτοεί σακτες υποθέσεις ουσίας. Ο προσδιορισμός των αστι κών υποθέσεων για όλες τις διαδικασίες θα γίνεται από τους αρμόδιους Γραμματείς, ενώ για να προσδιοριστεί υπόθεση οποιασδήποτε φύσεως σε δικάσιμο προγενέ στερη από αυτή που δίνει ο Γραμματέας, θα πρέπει να υποβάλλεται στον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας αίτηση προτίμησης όπου θα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποί ους είναι απαραίτητο να προτιμηθεί η υπόθεση. Καταργεί το Γραφείο Γραμματείας Προέδρου. Διατηρεί τη διαίρεση της Γραμματείας του Δικαστηρί ου σε τέσσερα (4) τμήματα, το Διοικητικό, το Πολιτικό, το Ποινικό και το τμήμα Επιμελητών, όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 697/ τεύχος Β. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Ρόδο στις 27 Φεβρου αρίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλειος Παπανικόλας Σταύρος Λαμπριανός Πρόεδρος Πρωτοδικών ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1) Πέτρος Πρέκας Γεώργιος Οικονόμου 2) Γεώργιος Πλαγάκος Εισαγγελέας 3) Απόστολος Μπουσουλέγκας 4) Πέτρος Καραγκουνίδης 5) Αθανασία Παναγιωτακοπούλου 6) Ουρανία Καραντζίκη 7) Κωνσταντίνος Βαΐτσης 8) Θωμάς Δουκάκης 9) Ιωάννα Αλεξιάδου Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ Αριθμ (9) Επέκταση ορίων λαϊκής αγοράς Αμπελοκήπων της Α /Α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργανι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκαν η υπ αριθμ. 21/ (Θέμα 12ο) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, η 34/2007 πράξη του Διαμερισματικού Συμβουλίου του 7ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων και το 2009/4/55 γ/ έγ γραφο της Τροχαίας Αθηνών, σχετικά με την επέκταση των ορίων της λαϊκής αγοράς Αμπελοκήπων της Α /Α, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την επέκταση της λαϊκής αγοράς Αμπε λοκήπων της Α /Α, όταν αυτή λειτουργεί επί της οδού Λ. Ριανκούρ, από την οδό Λαμίας μέχρι την οδό Πα νόρμου. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ (10) Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τούφας Χαλανδρίου της Γ /Α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμμα τέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκαν η υπ αριθμ. 24/ (Θέμα 7 ) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, η με αριθ. 296/2007 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλαν δρίου και το υπ αριθ. 2009/4/111 α/ έγγραφο της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Τούφας Χαλανδρίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τούφας Χαλανδρίου της Γ /A, ως εξής: Α. Από 15 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου στην οδό Ιω αννίνων από Ολύμπου έως 50μ μετά την Θεοδοσίου. Β. Από 16 Σεπτεμβρίου έως 14 Ιουνίου εκ περιτροπής (για 4,5 μήνες) 1. στην οδό Τυμφρηστού από Ροδόπης έως Μεσση νίας 2. στην οδό Παρνασσού από Ηλείας έως και 30 μ. μετά την Ιωαννίνων. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Διορθώνεται η υπ αριθμ. Φ /27126/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1064/ (τ.β) από το εσφαλμένο «ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΛ ΝΤΙΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟ» στο ορθό «ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΛΤΙΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟ». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκεντρωσης)

8 19128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 600 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδι ωτικού Γραφείου Συμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 3 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/8.2.2008 Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 203Β/8.2.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16217 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040 25 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.... 1 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα